Sunteți pe pagina 1din 4

PRE$EDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

l2 martie 202l 0t-3/8-13

Sti mate Do mn ul e Prim-min islr u,

Prin prezenta, Vd aduc la cunoqtinld cd pe platforma Aparatului


Preqedintelui Republicii Moldova a fost creat ad-hoc un grup de lucru din
reprezentan{i ai instituliilor publice, flnanciare qi ai asocialiilor patronale din
dorneniul agroalimentar, in vederea elabordrii propunerilor la subiectul creditArii
mediului de afaceri.
Urmare a sistematizirii propunerilor inaintate qi agreate in comun de cdtre
grupul de lucru respectiv, a fost elaborar un Plan de acliuni pentru consolidarea
mecanismului de creditare destinat intreprinderilor mici;i mijlocii afectate de
criza pandemicd ;i secetd.
In context, Vd rog sd dispuneli,, autoritSlilor/in stituliilor competente,
realizarea qi monitorizarea indeplinirii ac{iunilor prevdzute in planul
rrominalizat, intru sporirea accesibilitdlii la finan(are pentru antreprenori, prin
imbundtdlirea produselor de garantare a creditelor.

Cu respecl,

SANDU

* t.1

.ln.\i- patru /ilt

Domn ul ui A ureli u CIOCOI,


Pri m-m in i slr u i nler i mt r
LN
,F i_
F-

,-

o
'a = -o
o o o
LL
=q
o. o. o.
U a3
C

!N (J.Y 'F o,
E9 c.
:9 'a 7.
(! )69 >a >6- >e
=q)

?2 ct
<E= EN
0) 9
oo at ct)
ET:? -o ,o -o
z=: ao (n

E
-- t/ r:
| .-.=
,
r=
^q/Y Lr _a.i : ^..,
Z'='3
4!--
:l ._:,-
=u--2 tr '= !l E>
'-2
- -a a L2 i.tr-=> -u, t l2 - .)=
.22 2 o.l
CC., - r. r e I'1 E =-
9a!
a

L
a) a{
tscr
>.r >.1 >..r
3-

L o J o
oJn .:l a)

;E =,or*
trS
;i= l
.-v= F\
(J.:
::
a)
.E
;(t! rB 6 E
--dr
'E<sior'E
.- F .9 i'tr .= ,c) (! tE
=: =,8
q:3-H'8= c0w(!
(r!.s
E d. E-: . or .: o, i;= tc ll 9
.i 0J^.i^ d)...0)
'=_Y=== )Y 'O rrc -'o=;Hq6=r
L
3.U .; E.g
U 'X
U di2!219 E
6 etl o(J(t
'i;o *
_^
6 do'lr<;:
o.-'o <.=.- o_E
" (6
--D
a = E E'E AE= FH
=
5
E-='S.A e d,tr=tr '?E.n ts,r, Y 69 o= q1

al < E40 3 =:E i o-;Ea iiz (!-:-=7xa- -


bo-:.= -: E.= o (,
o
<d6
=:-

z cl
.o
o
cd
o c.
o-o oo o
'E: o, .o.-
:-:!l
.--o
;o 'O .1
ELn
>o-
=L
>e |Oaro
'' a

= c
a
.JJ ao :{]
ooo oo
-o -o =
-c .Da
(o 6 ^,d=-
E E Ftr
=(t,

() 0)
tB
o
tro)
co
=u!2:
-CJ *'EY- ==2c>
U E :;:'=
O .-
Q '''
O)
\
6 L Cz =
.226-=
c.
=
a a\,= .- !?,L L= z.c>
2 o'+Y - zL;.: c i,- .> -tE
'n,.= -.1

0)
EF
co c)
ts c.l
2' >cr > ..1
2 >.!
= -9: i;, ja 9J
da
or q tr-Y ; o
'--o-!. il ='5i.'r3 :90J
e 0) E.<dr
i0r!d :-,: - ooa
r_ i6=;- (ra e,: - Y:: E a:=!
!a:J= !!.-. :>:E_E?-b
-.i4,
dr O-Q (J
.= E u1 6 :'!-
ttrqlu: E5,9,oi?.oo;,
rr=Eo=#i.i-6 v ! cd .. I5p q
(!dO!Z o) X e=t= 6 trO -o =
u A
6 01 E d q o.g-: ! dr>
- = = tr E y-_
l\,! L v tr) a c,
:rr -=
Ya.)
6-= 6r
c-0, ",tr
c o
(g
g ! tr-o - td L "'=
or f C c L -.r, tr o;.
I E :', at:= iZ
'1)

'=Y.oa)
x:i k x."
titr ob=9
E =(!inFjio.-=g'(! Y..1 i- !::
)::=,nYo?,
b 'r, c g (! e o O c= .rO,r,u.a=F
= =l ; E.e
o!!qdd g 5 k k E H;oP = E€
E
-o o o ia.oo H ,-1::.,ai U
!l o-6 o' <- 3rr (J (J o I l-, - (l Eq:

f-- *
O. '6 r 5
'A.g 'E ,ci:
o 'EOa,
--! c) o F E-Z
'.;. h

., o0= 5
+9 ii
!o
|

-ai;q
t) ay.
()(s: EA
<:E ze U;3
o
oo
..0
(.) o
!0
F=" = ,o .o
(!
E E
C

Oc!
= a.-
F.).- c-,.,EE
A
u'a-= A)
E i'6 E:9
7i
ztrP =24a2=
b= 6.8 oi
az.?29'
F-(l
.=
<.

o
ts.r i: (.r -"! i!
> ..r >N { '\'

-o
2 '= '-_ -: s
'o.= l a -r, Y-
.= t ts I !'o (J
{4 () r 0) lc,a
d*c_g ^, =:;
O" ii E
tr
0, _!l > 6 ,Y e. (, F
d -.=.: a'=P
hE
-= c-(J
0,, (,
*"
-go'IiX.=.38 1P==
a > d u1. E, ,E'> h 5 c, E.9
ur Lr-
.t :a?6 6ra;;
-JqrotrCo
4!====
'9 = - ='a
-- Z. u - .!j.= P; I ? < != 9.r (,,r
^.= t) u.=.=
!: o o
)< 0J ,cO .')
:Egf,E3Ei
;c;
='= :a
t.E eE E \J^, C-.=
a I a O
-!..1 cr -o .o . u (J _-! 'J .J O-
=
C cl