Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
1.2 Facultatea DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
1.3 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
1.4 Domeniul de studii: STIINŢELE EDUCAŢIEI
1.5 Ciclul de studii: MASTERAT Ed. Fiz., MI, Șt. Ec., Șt. Tehn., Psihologie și Șt. Ed., Litere, Arte, Geogr.
1.6 Programul de studii: Nivel II - FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ (Aprofundare)
1.7. Anul universitar: 2020-2021

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei - CONSILIERE ŞI ORIENTARE
2.2 Titularul activităţilor de curs - Conf. univ. dr. MORARU MONICA
2.3 Titularul activităţilor de seminar/stagii/lp - Conf. univ. dr. MORARU MONICA
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de Examen 2.7 Regimul disciplinei DF / DI
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 1 3.3 seminar / 2
curs laborator (lp)
/stagii
3.4 Total ore din planul de 42 din care: 3.5 14 3.6 seminar / 28
învăţământ curs laborator (lp)
/stagii
Distribuţia fondului de timp
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutorial
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore de studiu
individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de
competenţe

5.Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a  Pentru perioada de pandemie cursul se va realiza în sistem on-line folosind
Cursului platforma Webex. Se vor pune la dispoziția studenților materiale în format
electronic word, pdf ce vor permite o mai bună înțelegere a materiei.
 Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat (Power
Point, Word)

5.2. de desfăşurare a  Pentru perioada de pandemie cursul se va realiza în sistem on-line folosind
1
seminarului / platforma Webex. Se vor pune la dispoziția studenților materiale în format
laboratorului electronic word, pdf ce vor permite o mai bună înțelegere a materiei.
 Sală de seminar, dotată corespunzător (tablă, laptop, videoproiector,
calculatoare)

6. Competenţele specifice acumulate


profesionaleCompetenţe

C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de
vârsta/pregătire şi diverse grupuri ţintă;

C2. Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul preuniversitar;

C3. Consilierea, orientarea şi asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri


educaţionale.

C6. Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.


alettttttrtransverstransversaleCompetenţe

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni


valorice explicit, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei;

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării


proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei;

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea
formării şi dezvoltării profesionale continue.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al Familiarizarea cu specificul disciplinei ”Consiliere şi orientare”.
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice 1. Operarea cu conceptele specifice consilierii educaţionale şi
orientării şcolare şi profesionale.
2. Analiza principiilor, valorilor şi obiectivelor care fundamentează
activitatea de consiliere şi orientare în şcoală.
3. Cunoaşterea şi exersarea unor modalităţi de lucru specifice
activităţilor de consiliere educaţională şi orientare şcolară şi
profesională.

4. Analiza atitudinilor şi abilităţilor profesorului-consilier, în


calitate de profesor învăţământ primar, profesor-diriginte,
profesor-psiholog etc.

5. Analiza critică a situaţiilor şcolare problematice şi a soluţiilor


posibile.

6. Realizarea unui demers investigativ în domeniul consilierii


educaţionale şi al orientării şcolare şi profesionale.
2
8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Delimitări conceptuale – consiliere, consiliere Prelegere online webex 2 ore


educaţională/psihopedagogică, consiliere vocaţională,
orientare şcolară şi profesională.

2. Fundamentele teoretice ale consilierii educaţionale / Prelegere online webex 2 ore


psihopedagogice.

3. Fundamentele teoretice ale orientării şcolare şi Prelegere online webex 2 ore


profesionale.

4. Principii şi obiective ale consilierii şi orientării. Prelegere online webex 2 ore

5. Factori implicaţi în procesul de consiliere Prelegere online webex 2 ore


educaţională şi orientare şcolară şi profesională.

6. Sugestii metodologice privind abordarea activităţilor Prelegere online webex 2 ore


de consiliere şi orientare în şcoală.

7. Atitudini şi abilităţi ale profesorului-consilier. Prelegere online webex 2 ore

3
Bibliografie minimală:

1. Alba A., Balaci, I., Ildiko, E., Harasemiuc, O., Velciov, N. (2003). Cinci pasi pentru cariera mea. Ghid
pentru elevi, Bucureşti: Editura BIC ALL.
2. Băban, A. (coord.). (2001). Consiliere educaţională.  Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi
consiliere, Cluj-Napoca: Editura Psinet.
3. Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ, Iaşi: Editura Polirom.
4. Drăgan, I., Ozunu, D., Tomşa, G. (1996). Dicţionar de orientare şcolară şi profesională, Bucureşti:
Editura Afelin.
5. Dryden, W. (1996). Handbook of Counselling, London: Sage Publication Ltd, California, New Delhi:
The Cromwell Press, Malksham, Wiltshire, G.B.
6. Dumitru, I. Al. (2008). Consiliere psihopedagogică, Iaşi: Editura Polirom.
7. Dumitru, I. Al. (2000). Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă, Timişoara: Editura de Vest.
8. Geldard, K., Geldard, D., Yin Foo, R. (2013). Consilierea copiilor. O introducere practică, Iaşi: Editura
Polirom.
9. Gherguţ, A. (2001). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe educative speciale: strategii de educaţie
integrată, Iaşi: Editura Polirom.
10. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională, Bucureşti: Editura Curtea Veche.
11. Hough, M. (1998) Counselling Skills and Theory, Hodder and Stoughton, London.
12. Holban, I. (1978). Cunoaşterea elevilor – o sinteză a metodelor, Bucureşti: EDP.
13. Ivey, A. E., Ivey, M. B., Simek-Morgan, L. (1993). Counseling and Psichoterapy. A Multicultural
Perspective, Boston.
14. Jigău, M. (2001). Consilierea carierei, Bucureşti: Editura Sigma.
15. Lemeni, G., Miclea, M. (2004) Consiliere şi orientare, Cluj-Napoca: Editura ASCR.
16. Marcus, S. (1997). Empatia şi personalitatea, Bucureşti: Editura Atos.
17. MECT (2006). Programe şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare – clasele a IX-a – a XII-
a.
18. Moraru, M. (2013). Consiliere şi orientare. Elemente de formare a profesorilor, Constanţa: Ovidius
University Press.
19. Negreţ-Dobridor, Pânişoară, O. (2005). Ştiinţa învăţării, Iaşi: Editura Polirom.
20. Pânişoară, O. (2000). Comunicarea eficientă, Iaşi: Editura Polirom.
21. Peretti, A., Legrand, J., Boniface, J. (2001). Tehnici de comunicare, Iaşi: Editura Polirom.
22. Roco, M. (2001). Creativitate şi inteligenţă emoţională, Iaşi: Editura Polirom.
23. Sanders (2002), First Steps in Counselling.
24. Steihardt, N. (2002). Primejdia mărturisirii, Cluj-Napoca: Editura Dacia.
25. Tomşa, Gh. (2008). Consilierea şi orientarea în şcoală, Bucureşti, Editura Credis.
26. Tomşa, Gh. (1999). Orientarea şi dezvoltarea carierei la elevi, Bucureşti: Casa de Editură şi Presa Viaţa
Romanească.
27. Vrăsmaş, E. (2002). Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti: Editura Aramis.
28. http://www.scritube.com/sociologie/resurse-umane/STUDIUL PROFESIUNILOR23677.php

8.2 Seminar / Laborator/Lucrări practice/Stagii Metode de predare Observaţii

1. Calităţi, atitudini şi abilităţi ale profesorului-consilier. Dezbatere online 2 ore


webex
2. Cunoaşterea particularităţilor psiho-pedagogice ale Dezbatere online 2 ore
elevului/grupului de elevi. webex

3. Inteligenţa emoţională şi rolul său în procesul de adaptare şi Dezbatere online 2 ore


integrare socio-profesională. webex

4
4. Învăţarea eficientă – metode, stiluri de învăţare. Dezbatere online 2 ore
webex
5. Asertivitate versus agresivitate şi pasivitate. Dezbatere 2 ore

6. Avantaje şi limite ale utilizării mijloacelor IT în învăţare. Dezbatere online 2 ore


webex
7. Vocaţie versus carieră. Criterii de analiză şi alegere a unei Dezbatere online 2 ore
profesii. webex

8. Calitatea stilului de viaţă (familie, şcoală, comunitate). Activităţi Dezbatere online 2 ore
de prevenire a violenţei în şcoală. webex

9. Prevenirea dependenţelor - de droguri, alcool, tutun etc. Dezbatere online 2 ore


webex

10. Stil de viaţă sănătos. Aspecte definitorii ale sănătăţii fizice, Dezbatere online 2 ore
emoţionale şi mentale. webex

11. Rolul familiei în reuşita şcolară şi profesională a tinerilor. Dezbatere online 2 ore
webex

12. Prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar al elevilor Dezbatere online 2 ore


proveniţi din medii sociale defavorizate. webex

13. Aspecte specifice ale consilierii şi orientării elevilor cu cerinţe Dezbatere online 2 ore
educative speciale. webex

14. Recapitulare. Dezbatere online 2 ore


webex

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor


profesionale şi angajatori repezentativi din domeniul aferent programului
Un absolvent trebuie să cunoască şi să aplice noţiunile fundamentale ale consilierii şi orientării,
modalităţile de comunicare şi interrelaţionare eficientă, principiile şi obiectivele specifice domeniului.

5
10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din
evaluare nota finală
10.4 Curs Cunoașterea noțiunilor Evaluare orală pe 10%
fundamentale parcursul
semestrului
online / față în față
10.5 Seminar / Prezența obligatorie la Condiție de intrare
laborator/lp/stagii minim jumatate dintre în examen
seminariile disciplinei
online/fata in fata
Prezență la toate online / față în față 10%
activitățile de seminar
Realizarea și Evaluare orală 20%
prezentarea unei lucrări online / față în față
în timpul orelor de
seminar
Prezentarea unui eseu Examen online / 50%
structurat față în față
Punct din oficiu 10%
10.6 Standard minim de performanţă
Definirea conceptului de „consiliere”, analiza elementelor specifice ale consilierii educaţionale,
vocaţionale, orientării şcolare şi profesionale, identificarea principalelor calităţi, atitudini şi abilităţi
ale profesorului-consilier.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar


19.IX.2020 Conf. Univ. Dr. Monica Moraru Conf. Univ. Dr. Monica Moraru

Data avizării în Departament Semnătura directorului de department