Sunteți pe pagina 1din 13

AVIZAT

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Director,


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ......................................................
PROFESOR: ......................................................
DISCIPLINA: Educație plastică
CLASA: a VIII-a
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră
MANUAL: Educație plastică pentru clasa a VIII-a, Editura ArtKlett
PROGRAMA ȘCOLARĂ: Anexa nr. 2 la OMEN 3393/28.02.2017
Șef comisie metodică,

CLASA a VIII-a
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

SEMESTRUL I

Domenii de Conținuturi Competențe Activități de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conținut specifice învățare ore
Limbajul plastic Recapitularea - identificarea genurilor artelor vizuale Manual de Educație 1 1 Probe
cunoștințelor - identificarea elementelor de limbaj vizual Plastică pentru clasa practice,
acumulate pe într-o imagine de artă a VIII-a, pag. 8 orale sau
parcursul clasei - gruparea creațiilor vizuale în creații Albume de artă scrise
a VII-a plastice și decorative Imagini de artă plastică și
- exerciții de recunoaștere a diferitelor decorativă
procedee și tehnici artistice Selecție de imagini în
- recunoașterea unor imagini aparținând format electronic
genurilor artelor vizuale Mijloace multimedia pentru
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Spațiul Compoziția 1.1; 1.2; 3.1 - observarea elementelor compoziționale în Manual de Educație 1 2 Probe
compozițional plastică/vizuală. natură și în mediul înconjurător Plastică pentru clasa practice și
Prezentare - remarcarea particularităților și a organizării a VIII-a, pp. 12-13 orale
generală acestora într-un spațiu unitar Imagini de artă plastică și Observare

1
- comentarea unor imagini din natură fotografii din natură sistematică
comparativ cu imagini ale unor lucrări de Selecție de imagini în Portofoliu
artă format electronic
- realizarea unei compoziții vizuale unitar- Realizarea unor prezentări
armonioasă Mijloace multimedia pentru
- realizarea unui film documentar de vizionarea imaginilor
scurtmetraj Mijloace convenționale de
desen
Studiu după 1.1; 1.2; - exerciții de observare a unor reprezentări Manual de Educație 1 3 Exerciții
natură – natura 2.1;2.2; vizuale Plastică pentru clasa Observare
statică. 3.1 - observarea procedeelor de redare a a VIII-a, pp. 14-15 sistematică
Modelarea volumelor Imagini de artă plastică Probe
luminii pe - exerciții de redare a efectului de lumină – Selecție de imagini în practice și
volum. umbră format electronic orale
Modularea - realizarea unui studiu naturalist Mijloace multimedia pentru Portofoliu
formei prin - realizarea unei compoziții unitare folosind vizionarea imaginilor
culoare tehnici diferite Mijloace convenționale de
desen
Studiu după 1.1; 1.2; 2.1; - observarea formelor naturale surprinse în Manual de Educație 1 4 Exerciții
elemente din 2.2; 3.1 fotografii Plastică pentru clasa Probe
natură. Culoare. - precizarea diverselor tipuri de materialități a VIII-a, pp. 16-17 practice și
Textură și - exerciții de comparare a diferitelor tipuri de Imagini de artă plastică orale
materialitate textură Selecție de imagini în Observare
- exerciții de tratare diferită a materialităților format electronic sistematică
și texturilor Mijloace multimedia pentru Portofoliu
- realizarea unei lucrări în culoare în care se vizionarea imaginilor
va ține seama de formă, materialitate și Mijloace convenționale de
textură desen
Analiza imaginii 1,1; 1.2; 2.2; - observarea simbolisticii transmise în Manual de Educație 1 5 Probe
bidimensionale 3.1 imagini de artă Plastică pentru practice și
- identificarea în imagini de artă a mesajului clasa a VIII-a, pp. 18-19 orale
transmis și înțelegerea acestuia Imagini de artă plastică Observare
- analiza unei imagini vizuale Selecție de imagini în sistematică
- identificarea etapelor de analiză format electronic Portofoliu
- analiza unei lucrări de artă vizuală Mijloace multimedia pentru

2
vizionarea imaginilor
Omul în artă. 1.1; 1.2; 2.2; - schițe și exerciții de măsurare a proporțiilor Manual de Educație 1 6 Exerciții
Expresivitatea 1.3; 3.1 corpului uman Plastică pentru clasa practice
corpului și a - interpretare după o figură umană din istoria a VIII-a, pp. 20-21 Observare
figurii umane artelor Imagini de artă plastică sistematică
- reinterpretare a elementelor anatomice Selecție de imagini în Portofoliu
- realizarea unei interpretări anatomice format electronic
tridimensionale Mijloace multimedia pentru
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Portretul uman. 1.1; 1.2; 2.2; - observarea raporturilor între elementele Manual de Educație 1 7 Exerciții
Proporții 1.3; 3.1 portretului Plastică pentru clasa practice
- menționarea reperelor importante în a VIII-a, pp. 22-23 Observare
construcția portretului Imagini de artă plastică sistematică
- trasarea reperelor necesare pentru Selecție de imagini în Portofoliu
construcția elementelor anatomice format electronic
- exerciții și schițe de realizare a portretului Mijloace multimedia pentru
- interpretare liberă a proporțiilor geometrice vizionarea imaginilor
a portretului Mijloace convenționale de
- deformarea intenționată a proporțiilor desen
anatomice ale portretului
- compararea desenului liber cu schița
portretului ideal
Proporțiile 1.1; 1.2; 2.2; - exerciții de asociere între corpul uman și Manual de Educație 1 8 Exerciții
corpului uman 1.3; 3.1 arhitectură Plastică pentru clasa practice
- exerciții de observare a reprezentărilor a VIII-a, pp. 24-25 Observare
corpului uman de-a lungul istoriei artei Imagini de artă plastică sistematică
- trasarea reperelor importante în construcția Selecție de imagini în Portofoliu
corpului uman format electronic
- parcurgerea etapelor de desenare a corpului Mijloace multimedia pentru
uman vizionarea imaginilor
- realizarea unei reprezentări clasice a
corpului uman

3
Compoziții 1.1; 1.2; 2.2; - observarea pe imagini artistice a diferitelor Manual de Educație 1 9 Exerciții
figurative cu 1.3; 3.1 compoziții figurative Plastică pentru clasa practice
personaje umane - clasificarea artei figurative în funcție de a VIII-a, pp. 26-27 Observare
subiectele abordate Imagini de artă plastică sistematică
- aplicarea principiilor compoziționale în Albume de artă Portofoliu
realizarea compozițiilor figurative Selecție de imagini în
- prezentarea lucrărilor format electronic
Mijloace multimedia pentru
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Analiza imaginii 1.1; 1.2; 1.3; - observarea pe imagini de artă Manual de Educație 1 10 Probe
tridimensionale 2.2; 3.1 tridimensională a relației care se creează Plastică pentru clasa practice și
între formă și spațiu a VIII-a, pp. 28-29 orale
- respectarea etapelor de analiză a imaginii Imagini de artă plastică Observare
tridimensionale tridimensională (sculptură) sistematică
- observarea și înțelegerea mesajului Selecție de imagini în Portofoliu
imaginii tridimensionale format electronic
- realizarea unei analize vizuale a unei Mijloace multimedia pentru
lucrări de sculptură vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; - cunoașterea termenilor specifici limbajului Manual de Educație 1 11
2.2; 3.1 artelor vizuale Plastică pentru clasa
- utilizarea termenilor învățați în contextul a VIII-a, pag. 30
adecvat Imagini de artă plastică
- cunoașterea și descrierea prin jocuri de Selecție de imagini în
verificare a noțiunilor învățate format electronic
- recunoașterea genurilor artei vizuale Mijloace multimedia pentru
- recunoașterea tipurilor de compoziții vizionarea imaginilor
vizuale Mijloace convenționale de
- recunoașterea diferențelor de limbaj vizual desen
în imaginea artistică bidimensională și cea
tridimensională
- analizarea unei imagini de artă ținând cont

4
de etapele de analiză
- asocierea reprezentărilor vizuale cu
mesajul transmis
Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; - cunoașterea termenilor sepcifici limbajului Manual de Educație 1 12 Probe
2.2; 3.1 artelor vizuale Plastică pentru clasa practice,
- utilizarea termenilor învățați în contextul a VIII-a, pag. 31 orale și
adecvat Imagini de artă plastică scrise
- cunoașterea și descrierea prin jocuri de Selecție de imagini în Evaluare
verificare a noțiunilor învățate format electronic sumativă
- recunoașterea genurilor artei vizuale Mijloace multimedia pentru Portofoliu
- recunoașterea tipurilor de compoziții vizionarea imaginilor
vizuale Mijloace convenționale de
- recunoașterea diferențelor de limbaj vizual desen
în imaginea artistică bidimensională și cea
tridimensională
- analizarea unei imagini de artă ținând cont
de etapele de analiză
- asocierea reprezentărilor vizuale cu
mesajul transmis
Spațiul Compoziția 1.1; 1.2; 2.1; - identificarea principiilor artelor decorative Manual de Educație 1 13 Probe
perspectiv și decorativă. 2.2; 3.1 - recunoașterea genurilor artelor decorative Plastică pentru clasa practice,
decorativ Prezentare - interpretarea decorativă a unor modele a VIII-a, pp. 34-35 orale, scrise
generală naturale Imagini de artă decorativă Observare
- observarea unor curente estetice care au Albume de artă sistematică
exercitat o mare influență asupra artelor Selecție de imagini în Portofoliu
decorative format electronic
- exerciții de construcție a unor forme Mijloace multimedia pentru
decorative vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Modificarea 1.1; 1.2; 2.1; - identificarea tipurilor rețelelor decorative Manual de Educație 1 14 Probe
succesivă a 2.2; 3.1 - observarea structurilor organice și a celor Plastică pentru clasa practice,
spațiului. geometrice a VIII-a, pp. 36-37 orale, scrise
Rețelele - realizarea rețelelor decorative angulare Imagini de artă decorativă Observare
decorative - realizarea rețelelor decorative curbe Selecție de imagini în sistematică

5
- transpunerea unor modele organice în format electronic Portofoliu
rețeaua geometrică Mijloace multimedia pentru
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Perspectiva. 1.1; 1.2; 2.1; - identificarea principiilor și regulilor în Manual de Educație 1 15 Probe
Punctul. Linia 2.2; 3.1 câmpul perspectiv Plastică pentru clasa practice,
- construcția perspectivei cu un punct de a VIII-a, pp. 38-39 orale, scrise
fugă Selecție de imagini în Observare
- reprezentarea punctului în câmpul format electronic sistematică
perspectiv Mijloace multimedia pentru Portofoliu
- reprezentarea liniei în câmpul perspectiv vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Perspectiva. 1.1; 1.2; 2.1; - observarea procedeelor de construcție a Manual de Educație 1 16 Probe
Suprafața. 2.2; 3.1 formei în câmpul perspectiv cu un punct de Plastică pentru clasa practice,
Forma. Volumul fugă a VIII-a, pp. 40-41 orale, scrise
- reprezentarea suprafeței în câmpul Selecție de imagini în Observare
perspectiv format electronic sistematică
- reprezentarea formei/volumului în câmpul Mijloace multimedia pentru Portofoliu
perspectiv vizionarea imaginilor
- compararea unor lucrări artistice în care Mijloace convenționale de
sunt utilizate elementele de perspectivă cu un desen
punct de fugă și cu două puncte de fugă
Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; - exemplificarea de structuri organice ca Manual de Educație 1 17 Probe
Evaluare 2.2; 3.1 sursă de inspirație pentru compoziția Plastică pentru clasa practice,
decorativă a VIII-a, pp. 42-43 orale, scrise
- identificarea tipurilor de rețele geometrice Selecție de imagini în Evaluare
decorative format electronic sumativă
- precizarea curentelor artistice care Mijloace multimedia pentru Portofoliu
utilizează principiile artei decorative vizionarea imaginilor
- realizarea unor forme geometrice în Mijloace convenționale de
câmpul perspectiv desen

6
CLASA a VIII-a
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

SEMESTRUL al II-lea

Domenii de Conținuturi Competențe Activități de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conținut specifice învățare ore
Designul Designul. 1.1; 1.2; 2.1; - exerciții de observare a elementelor de Manual de Educație 1 18 Probe
Prezentare 2.2; 3.1 design în mediul ambiental Plastică pentru clasa practice și
generală - identificarea funcției și a formei estetice în a VIII-a, pp. 46-47 orale, scrise
obiectul de design Imagini de artă decorativă Portofoliu
- recunoașterea unor diversități funcționale a Selecție de imagini în
obiectului de design format electronic
- interpretarea formei estetice a obiectului de Mijloace multimedia pentru
design vizionarea imaginilor
- realizarea unor schițe de design Mijloace convenționale de
desen
Designul grafic. 1.1; 1.2; 2.1; - identificarea unor modalități de comunicare Manual de Educație 1 19 Probe
Caligrafia 2.2; 3.1 în designul grafic Plastică pentru clasa practice,
- observarea unor tipuri de litere cu a VIII-a, pp. 48-49 orale, scrise
expresivitate plastică Imagini de artă decorativă Portofoliu
- observarea unor modalități estetice Selecție de imagini în
specifice caligrafiei format electronic
- comentarea unor lucrări de caligrafie din Mijloace multimedia pentru
perioade diferite vizionarea imaginilor
- realizarea unor lucrări de caligrafie după Mijloace convenționale de
regulile compoziției decorative desen
Designul grafic. 1.1; 1.2; 2.1; - observarea unității stilistice a elementelor Manual de Educație 1 20 Probe
Alfabet. Simbol. 2.2; 3.1 alfabetului Plastică pentru clasa practice și
Siglă - observarea procedeelor necesare realizării a VIII-a, pp. 50-51 orale, scrise
fonturilor/literei Imagini de artă decorativă Portofoliu
- explicarea elementelor constitutive ale Selecție de imagini în
simbolului și a siglei format electronic
- realizarea unei compoziții cu ajutorul Mijloace multimedia pentru
literelor decorative vizionarea imaginilor

7
Mijloace convenționale de
desen
Designul de 1.1; 1.2; 2.1; - analizarea unor obiecte aparținând Manual de Educație 1 21 Probe
produs 2.2; 3.1 designului de produs Plastică pentru clasa practice,
- identificarea etapelor constitutive necesare a VIII-a, pp. 52-53 orale, scrise
unui design de produs Imagini de artă decorativă Portofoliu
- observarea relației dintre funcționalitate și Selecție de imagini în
necesitate format electronic
- realizarea unei schițe de design a unui Mijloace multimedia pentru
obiect funcțional și estetic vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Designul 1.1; 1.2; 2.1; - comentarea relației dintre persoană și Manual de Educație 1 22 Probe
interior 2.2; 3.1 spațiul ambiental Plastică pentru clasa practice,
- identificarea unor spații interioare cu a VIII-a, pp. 54-55 orale, scrise
funcții diferite Imagini de artă decorativă Portofoliu
- relaționarea elementelor specifice spațiului Selecție de imagini în
arhitectural și a celui de design ambiental format electronic
- realizarea unui proiect de design ambiental Mijloace multimedia pentru
pentru un spațiu funcțional vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Designul 1.1; 1.2; 2.1; - observarea relației dintre mentalitatea Manual de Educație 1 23 Probe
vestimentar 2.2; 3.1 mediului social și vestimentație Plastică pentru clasa practice,
- identificarea mesajelor transmise de a VIII-a, pp. 56-57 orale, scrise
vestimentație Imagini de artă decorativă Portofoliu
- observarea specificităților vestimentației Selecție de imagini în
prêt-à-porter și haute couture format electronic
- realizarea unor schițe de design Mijloace multimedia pentru
vestimentar pentru funcționalități diverse vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Recapitulare 1.1; 1.2; 2.1; - identificarea criteriilor necesare pentru Manual de Educație 1 24 Probe
Evaluare 2.2; 3.1 realizarea unui proiect de design Plastică pentru clasa practice,
- descrierea atribuțiilor unui designer a VIII-a, pp. 58-59 orale, scrise

8
- precizarea diferențelor dintre produsele de Imagini de artă decorativă Evaluare
consum și produsele industriale Selecție de imagini în sumativă
format electronic Portofoliu
Mijloace multimedia pentru
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Direcțiile de Modernismul. 1.1; 1.2; 1.3; - discuție pe marginea reproducerilor de artă, Manual de Educație 1 25 Probe
manifestare în Actualizare 2.2; 3.1 evidențiindu-se caracteristicile artelor Plastică pentru clasa practice,
artele vizuale plastice în secolul XX a VIII-a, pp. 62-63 orale, scrise
contemporane - observarea modului de folosire a Imagini de artă vizuală Observare
elementelor de limbaj plastic în imaginile modernă sistematică
prezentate Selecție de imagini în Portofoliu
- observarea, pe imagini/reproduceri de artă, format electronic
a trăsăturilor caracteristice artei secolului XX Mijloace multimedia
- realizarea unor aplicații practice sau schițe pentru vizionarea
inspirate din curentele artei secolului XX imaginilor
- formularea unor opinii personale cu privire Mijloace convenționale de
la lucrările de artă vizionate desen
- crearea și utilizarea unei grile de criterii în
evaluarea calitativă a unor lucrări
- crearea unor legături interdisciplinare prin
discuții despre contextul istoric în care au
fost realizate unele opere de artă sau despre
structura și subiectul acestora
- dezbatere pe teme artistice
- aplicații practice de experimentare a unor
tehnici specifice artei moderne (colaj,
fotomontaj, asamblaj)
Arta 1.1; 1.2; 1.3; - dialog pe marginea imaginilor de artă Manual de Educație 1 26 Probe
contemporană 2.2; 3.1 plastică, design, spectacole de teatru sau Plastică pentru clasa practice,
internațională. cinematografie, evidențiindu-se a VIII-a, pp. 64-65 orale, scrise
Modernism caracteristicile artelor plastice în a doua Imagini de artă vizuală Observare
târziu. Curente jumătate a secolului XX modernă sistematică
radicale. - observarea modului de folosire a Selecție de imagini în Portofoliu

9
Postmodernism elementelor de limbaj plastic în imaginile format electronic
prezentate Mijloace multimedia pentru
- observarea, pe imagini/reproduceri de artă, vizionarea imaginilor
a trăsăturilor caracteristice artei Mijloace convenționale de
contemporane desen
- formularea unor opinii personale cu privire
la lucrările de artă vizionate
- crearea și utilizarea unei grile de criterii în
evaluarea calitativă a unor lucrări
- crearea unor legături interdisciplinare prin
discuții despre contextul istoric în care au
fost realizate unele opere de artă sau despre
structura și subiectul acestora
- prezentarea operei unui artist internațional
contemporan
Arta 1.1; 1.2; 1.3; - prezentarea tipurilor noi de manifestare ale Manual de Educație 1 27 Probe
contemporană 2.2; 3.1 artei contemporane (instalații, performance, Plastică pentru clasa practice,
internațională. happening) a VIII-a, pp. 66-67 orale, scrise
Spațiu public. - observarea unor imagini de artă vizuală, Imagini de artă vizuală Observare
Tehnici mixte. evidențiindu-se caracteristicile artelor modernă sistematică
Experiment. plastice contemporane Selecție de imagini în Portofoliu
Arhitectură - observarea modului de folosire a format electronic
elementelor de limbaj plastic în imaginile Mijloace multimedia pentru
prezentate vizionarea imaginilor
- observarea trăsăturilor caracteristice artei Mijloace convenționale de
contemporane desen
- formularea unor opinii personale cu privire
la lucrările de artă vizionate
- crearea și utilizarea unei grile de criterii în
evaluarea calitativă a unor lucrări
- realizarea de schițe și fotografii inspirate de
arta contemporană
Tendințe în arta 1.1; 1.2; 1.3; - observarea unor imagini de artă vizuală Manual de Educație 1 28 Probe
și arhitectura 2.2; 3.1 evidențiindu-se direcțiile de manifestare în Plastică pentru clasa practice,
contemporană artele vizuale contemporane românești a VIII-a, pp. 68-69 orale, scrise

10
românească - observarea modului de folosire a Imagini de artă vizuală Observare
elementelor de limbaj plastic în imaginile modernă sistematică
prezentate Selecție de imagini în Portofoliu
- observarea, pe imagini/reproduceri de artă, format electronic
a trăsăturilor caracteristice artei Mijloace multimedia pentru
contemporane românești vizionarea imaginilor
- formularea unor opinii personale cu privire Mijloace convenționale de
la lucrările de artă vizionate desen
- crearea și utilizarea unei grile de criterii în
evaluarea calitativă a unor lucrări
- analizarea și compararea elementelor
semnificative privitoare la subiect, tehnică și
expresivitate artistică ale lucrărilor unor
artiști români din prima jumătate a secolului
XX și lucrări ale unor artiști contemporani
Recapitulare 1.1; 1.2; 1.3; - cunoașterea termenilor specifici limbajului Manual de Educație 1 29 Probe
Evaluare 2.2; 3.1 artelor vizuale moderne și contemporane Plastică pentru clasa practice,
- utilizarea termenilor învățați în contextul a VIII-a, pp. 70-71 orale, scrise
adecvat Imagini de artă vizuală Evaluare
- cunoașterea și descrierea prin jocuri de contemporană sumativă
verificare a noțiunilor învățate Selecție de imagini în Portofoliu
- recunoașterea diferitelor tipuri de format electronic
manifestare în arta contemporană Mijloace multimedia pentru
- analizarea unei imagini de artă vizionarea imaginilor
contemporană Mijloace convenționale de
- asocierea reprezentărilor vizuale cu desen
mesajul transmis
Proiecte și Punerea în scenă 1.1; 1.2; 1.3; - proiectarea unui eveniment Manual de Educație 1 30 Documentare
evenimente și promovarea 2.1; 3.1; 3.2 - realizarea de activități specifice unui Plastică pentru clasa Realizarea
unui eveniment proiect a VIII-a, pag. 74 de prezentări
artistic. - stabilirea etapelor necesare unui proiect Selecție de imagini în Probe
Prezentare (organizare, documentare, promovare, format electronic practice
generală prezentare, evaluare) Mijloace multimedia pentru Observare
- exprimarea prin intermediul artelor vizuale vizionarea imaginilor sistematică
(teatru, design, artă video, coregrafie) Conexiune la internet Portofoliu

11
- stabilirea echipelor de lucru pentru documentare
corespunzătoare domeniilor artistice
Piesa de teatru 1.1; 1.2; 1.3; - crearea și punerea în scenă a unei piese de Manual de Educație 1 31 Documentare
2.1; 3.1; 3.2 teatru Plastică pentru clasa Realizarea
- realizarea unui scenariu pentru o piesă de a VIII-a, pag. 75 de prezentări
teatru Selecție de imagini în Probe
- realizarea unei dramatizări a unei povești format electronic practice
sau a unei cărți preferate Mijloace multimedia pentru Observare
- realizarea unei scenografii, decoruri, vizionarea imaginilor sistematică
recuzită si costume pentru piesa de teatru Conexiune la internet Portofoliu
- repetiții pentru reprezentația finală pentru documentare
Afișele de 1.1; 1.2; 1.3; - realizarea de afișe de promovare a Manual de Educație 1 32 Documentare
promovare 2.1; 3.1; 3.2 proiectului Plastică pentru clasa Realizarea
- utilizarea tehnicilor specifice graficii, a VIII-a, pag.76 de prezentări
picturii, fotografiei și designului grafic Imagini de artă vizuală Probe
- tiparirea și expunerea afișelor modernă practice
Selecție de imagini în Observare
format electronic sistematică
Mijloace multimedia pentru Portofoliu
vizionarea imaginilor
Mijloace convenționale de
desen
Jurnalul video 1.1; 1.2; 1.3; - înregistrarea momentelor-cheie ale Manual de Educație Documentare
2.1; 3.1; 3.2 desfășurării proiectului Plastică pentru clasa Realizarea
- editarea imaginilor, adăugarea de muzică și a VIII-a, pag.77 de prezentări
text Imagini de artă vizuală Probe
- obținerea unui scurt metraj de maximum 15 modernă practice
minute Selecție de imagini în Observare
- vizionarea filmărilor format electronic sistematică
Mijloace multimedia pentru Portofoliu
vizionarea imaginilor
Flashmob-ul 1.1; 1.2; 1.3; - organizarea echipei de interpretare artistică Manual de Educație Documentare
2.1; 3.1; 3.2 - realizarea unei coregrafii Plastică pentru clasa Realizarea
- alegerea adecvată a muzicii a VIII-a, pag.78 de prezentări
- alegerea cu atenție a locului și momentului Imagini de artă vizuală Probe

12
prezentării flashmob-ului modernă practice
- realizarea de costume special pentru acest Selecție de imagini în Observare
moment format electronic sistematică
- înregistrarea video a momentului Mijloace multimedia pentru Portofoliu
vizionarea imaginilor
Reprezentația 1.1; 1.2; 1.3; - realizarea piesei de teatru Manual de Educație 1 33 Documentare
teatrală și 2.1; 3.1; 3.2 - interpretarea piesei de teatru Plastică pentru clasa Realizarea
evaluarea - evaluarea proiectului a VIII-a, pag. 79 de prezentări
proiectului Imagini de artă vizuală Probe
modernă practice
Selecție de imagini în Observare
format electronic sistematică
Mijloace multimedia pentru Portofoliu
vizionarea imaginilor
Evaluare finală 1.1; 1.2; 1.3; - cunoașterea tipurilor de compoziție vizuală Manual de Educație 1 34 Probe
2.1; 2.2; 3.1; - recunoașterea reperelor pentru Plastică pentru clasa practice,
3.2 reprezentarea corpului uman a VIII-a, pag. 80 orale, scrise,
- asocierea termenilor potriviți principiilor Imagini de artă vizuală jocuri
artei plastice și artei decorative modernă
- utilizarea termenilor de artă vizuală învățați Selecție de imagini în
în contextul adecvat format electronic
- cunoașterea și descrierea prin jocuri de Mijloace multimedia pentru
verificare a noțiunilor învățate vizionarea imaginilor
- recunoașterea unor lucrări de artă Mijloace convenționale de
aparținând diverselor curente artistice desen
studiate
- cunoașterea etapelor de analiză a unei
opere de artă
- cunoașterea curentelor și direcțiilor de
manifestare în arta contemporană

13

S-ar putea să vă placă și