Sunteți pe pagina 1din 7

Banca Comercială Română S.A. contact.center@bcr.

ro Înmatriculată la Registrul Comerţului: Cod Unic de Înregistrare: RO 361757


Societate administrată în sistem dualist J40/90/1991
InfoBCR: *2227 apelabil din Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden rețelele Vodafone, Orange, RCS Înmatriculată la Registrul
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, RDS, Telekom; Instituțiilor de Credit: SWIFT: RNCB RO BU
sector 6, București, cod poștal 060013 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea
www.bcr.ro din România sau din străinătate

# esawo#
#esaw#

Informaţii standard la nivel european pentru Cardul de Credit pentru


consumatori

Nr. 20214842962 Data: 06.01.2021


De la: Banca Comercială Română S.A, „Noi, BCR”
Către: D-na / D-nul: Rosca Lavinia-Mihaela „Dumneavoastră”

1. Identitatea şi datele de contact ale Creditorului


1.1. Creditor Banca Comercială Română S.A., societate administrată în sistem
dualist, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991,
având CUI 361757, Capital Social 1.625.341.625,40 lei, înregistrată
cu nr. RB-PJR-40-008/1999 în Registrul instituţiilor de credit, având
sediul social în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6, sector 6
1.2. Telefon *2227 apelabil din rețelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom
sau +4021.407.42.00, apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
1.3. E-mail contact.center@bcr.ro
1.4. Adresă internet www.bcr.ro
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
2.1. Tip Card de Credit Card de Credit Visa Standard
2.2. Valoarea totală a Liniei de
Credit
6.100 Lei
Înseamnă plafonul sau sumele
totale puse la dispoziţie de
Noi, BCR în temeiul Liniei de
Credit.
2.3. Condiţiile care Linia de Credit acordată poate fi utilizată numai după încheierea
reglementează tragerea Contractului de Card de Credit, intrarea în posesia Cardului de
Liniei de Credit Credit și activarea acestuia.
Înseamnă modul şi momentul
de obţinere a banilor.
2.4. Durata contractului de Card Linia de Credit se acordă pe o perioadă de 5 ani.
de Credit
2.5. Datorie lunară Datorie Lunară: Dumneavoastră aveți obligația de a rambursa lunar
cel puțin Suma Minimă de Plată comunicată în Extrasul de Cont
până cel târziu la Data Scadenței comunicate în Extrasul de Cont.

Pagina 1 din 7
Suma Minimă de Plată se calculează ca fiind: % din Linia de Credit
utilizată + 100% din dobânzile și comisioanele datorate.
Planuri de Rate: Dumneavoastră veți putea să accesați programe
promoționale oferite de Noi, BCR care permit rambursarea în rate
lunare egale a valorii uneia sau mai multor tranzacții de tip
cumpărătură efectuate din Linia de Credit acordată prin Cardul de
Credit, („Planuri de Rate”).
Planurile de Rate variază în funcție de promoțiile de servicii și
beneficii suplimentare și sunt cuprinse în intervalul de minim 2 rate
și maxim 60 de rate.
Noi, BCR, vă vom comunica lunar în Extrasul de Cont suma totală
datorată de Dumneavoastră, evidențiată ca „sold nou”, care include
și ratele lunare scadente din Planurile de Rate contractate de
Dumneavoastră, precum și Suma Minimă de Plată. Termenii și
condițiile Planurilor de Rate sunt stabilite prin regulamentele
oficiale făcute publice pe website-ul www.bcr.ro.
Numărul și frecvența plăților: Dumneavoastră veți avea obligația de
a rambursa lunar cel puțin Suma Minimă de Plată, caz în care se va
calcula Dobânda Curentă pentru suma rămasă neachitată din suma
totală datorată evidențiată ca sold nou în Extrasul de Cont.
2.6. Valoarea totală pe care va Se stabilește în concordanță cu modul de utilizare a Cardului de
trebui să o achitaţi Credit. La încetarea Contractului de Card de Credit Dumneavoastră
veți rambursa către Noi, BCR suma trasă și nerambursată din Linia
Înseamnă Linia de Credit pusă de Credit + valoarea dobânzilor și a comisioanelor, dacă este cazul.
la dispoziție plus dobânda şi Exemplu reprezentativ: Pentru o valoare a Liniei de Credit aferentă
posibile costuri aferente Liniei Cardului de Credit de 5.367 LEI, utilizată imediat și în întregime
de Credit. astfel: 40% la ATM/POS pentru retragere numerar si 60% pentru
tranzacții de tip cumpărătură, care este rambursată în 12 rate lunare,
care includ rambursarea liniei de credit utilizată și costurile aferente
utilizării acesteia, cu rata anuală a dobânzii fixe de: 28%; comision
anual administrare card: 45 LEI, comision emitere card: 20 LEI;
comision utilizare ATM/POS pentru retragere numerar: 3% din suma
utilizată, comision livrare card prin curier 10 LEI, valoarea totală
plătibilă este de 6,193 LEI.
3. Costurile creditului
3.1. Rata dobânzii aferente Se percepe o Dobânda curentă fixă de 28% pe an pe toată durata
creditului Contractului de Card de Credit.
În cazul planurilor de rate va fi aplicabil nivelul de mai sus al
Dobânzii Curente:
· începând cu data de la care Dumneavoastră solicitați
renunțarea la respectivele Planuri de Rate sau la promoții, cu
privire la toate ratele incluse în acele Planuri de Rate și
neachitate la data renunțării; și
· începând cu data scadenței fiecărei rate neachitate integral cu
privire la valoarea ratei neachitate, atunci când
Dumneavoastră nu ați achitat integral suma totală datorată
evidențiată ca sold nou în Extrasul de Cont.
3.2. Dobânda anuală efectivă Nivelul actual al Dobânzii Anuale Efective (DAE), calculat la nivelul
(DAE) Liniei de Credit aprobate de către Noi, BCR este de 31,89 %
Aceasta este costul total Ipoteza folosită pentru calculul DAE are la bază faptul că valoarea
exprimat ca procentaj anual Liniei de Credit acordată este trasă imediat și în totalitate, conform
din valoarea totală a Liniei de exemplului reprezentativ de la punctul 2.6 de mai sus.
Credit. DAE vă ajută să
Pagina 2 din 7
comparaţi diferite oferte.
3.3. Obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este
condiţionată de încheierea:
– unei asigurări pentru Nu este cazul
garantarea creditului
sau
– unui contract de servicii Contul de card
accesoriu
3.4. Carduri cu functionalitate 1. Cardurile de Credit dispun de Tehnologia Contactless prin care
contactless Dumneavoastră puteți efectua plăți rapide, prin simpla apropiere a
Cardului de un POS sau un alt terminal cu funcționalitate
Contactless.
2. Funcționalitatea Contactless atașată Cardului Dumneavoastră de
Credit permite efectuarea, în țară și în străinătate de tranzacții
Contactless la comercianții acceptanți ai siglei care au instalate
POS-uri cu Tehnologie Contactless și/sau la comercianții acceptanți
care afișează simbolul contactless. Tranzacţia Contactless cu o
valoare mai mică sau egală cu 100 lei se va efectua fără
introducerea codului PIN şi/sau semnarea chitanţei, care se
eliberează opţional, potrivit setărilor POS-urilor/terminalelor
acceptante, prin simpla apropiere a Cardului de terminalul dotat cu
funcționalitatea Contactless. Tranzacţia Contactless cu o valoare
mai mare de 100 lei se va efectua cu introducerea codului PIN şi/sau
semnarea chitanţei care se eliberează opţional, in funcție de setările
POS-urilor/terminalelor acceptante;
3. În cazul Cardurilor nou emise, activarea functionalității
Contactless are loc ulterior efectuării unei tranzacții reușite prin
introducerea de către Dumneavoastră a codului PIN aferent
Cardului, la orice terminal ATM sau POS acceptant.

4. Costuri aferente
4.1. Pentru deținerea și Comisioane aferente Contului de Card: 0 (zero) LEI
utilizarea unui Card de
Credit se impune
deschiderea si menținerea,
fără costuri, a unui Cont de
Card pe toată perioada de
valabilitate a Contractului
de Card de Credit.
Se vor percepe următoarele comisioane/costuri aferente Cardului de
4.2. Valoarea costurilor Credit ca instrument de plată:
aferente utilizării Cardului
Comision de administrare anuala a cardului principal/suplimentar 45
de Credit
LEI;
Comision emitere card principal/ suplimentar 20 LEI;
Comision pentru blocarea cardului pierdut/furat 10 LEI;
Comision utilizare ATM/POS pentru numerar 3 % din
valoarea tranzacției, minim 10 LEI;
Comision de conversie valutară 2 % din valoarea tranzacției
efectuată în altă monedă decât moneda cardului;
Comision livrare card prin curier: 10 LEI. Acesta se evidențiează în
Contul de Card în luna în care a fost calculat și se regăsește în Suma
Minimă de Plată din Extrasul de Cont pentru luna în care a fost
perceput.
Pagina 3 din 7
4.3. Orice alte costuri ce reies Dumneavoastră beneficiați de reducerea următoarelor
din Contractul de Card de comisioane:
Credit - Reducere de 100% a Comisionului de administrare anuală a
cardului principal, valabilă pentru primul an, față de nivelul de
mai sus.
- Reducere de 100% a Comisionului pentru emiterea cardului
principal, față de nivelul de mai sus.
4.4. Condițiile în care costurile Modificarea costurilor din contractul de Card de Credit se face cu
privind Contractul de Card notificarea Dumneavoastră în acest sens și, dacă este cazul, prin
de Credit menționate mai încheierea de acte adiționale, conform prevederilor legale.
sus pot fi modificate
4.5. Costuri in caz de întârziere Vi se va percepe în situaţia în care Dumneavoastră nu rambursați
la plată Suma Minimă de Plată până la Data Scadenței, separat de Dobânda
Curentă, o Dobândă penalizatoare pentru neplată, care se calculează
Plăţile neefectuate ar putea să pe bază de procent fix de trei (3) puncte procentuale, care se adaugă
aibă consecinţe grave pentru la rata Dobânzii Curente și care se aplică la principalul restant din
Dumneavoastră (de exemplu Suma Minimă de Plată.
vânzare silită) şi să îngreuneze
obţinerea de credite. După declararea scadenței anticipate a Liniei Utilizate și până la
inițierea procedurii de executare silită de către Noi, BCR, rata
Raportarea la Biroul de Credit
Dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix de două
se face începând cu a 30 a zi (2) puncte procentuale, care se adaugă la rata Dobânzii Curente şi
de întârziere de la data care se va aplica la datoria exigibilă. Pe parcursul executării silite nu
scadenței plății și raportarea se mai percep Dobânda Curentă și Dobândă penalizatoare.
la Centrala Riscurilor
Bancare se face lunar, Rata Dobânzii penalizatoare pentru neplată pe care o veți datora
începând cu prima zi de separat de Dobânda Curentă, aplicabilă în cazul în care veți
întârziere de la data scadenței, înregistra restanțe la plată va fi de două (2) puncte procentuale care
informația de risc bancar se adaugă la rata Dobânzii Curente și care se aplică la principalul
fiind aferentă ultimei zile restant din Suma Minimă de Plată în cazul în care Dumneavoastră
a lunii anterioare. De sau soțul/soția va aflați în una din următoarele situații: șomaj,
asemenea, Noi, BCR, avem reducere drastică a salariului de cel puțin 15% din valoarea acestuia,
dreptul: deces, și ne informați în scris pe Noi, BCR cu privire la situațiile
a) Să suspendăm dreptul amintite prin prezentarea de documente doveditoare. Prevederile
Dumneavoastră de a folosi de mai sus se aplică începând cu data de la care Noi, BCR am fost
Linia de Credit, în cazul în informați în scris până la încetarea evenimentului care a generat
care mai există Sold reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces,
Disponibil; şi/sau perioada este de 6 luni.
b) Să reducem sau să anulăm
definitiv Linia de Credit
sau partea din Linia de
Credit care nu a fost
utilizată, caz în care
Dumneavoastră nu veţi
mai avea dreptul să folosiţi
Linia de Credit; şi/sau
c) După înregistrarea unui
număr de 90 de zile
consecutive restanță de
către Dumneavoastră
privind rambursarea
sumelor datorate în baza
Contractului, să
considerăm că
Pagina 4 din 7
Dumneavoastră ați
decăzut din beneficiul
termenului de plată şi să
declarăm scadenţa
anticipată a Liniei
Utilizate, împreună cu
dobânzile şi comisioanele
aferente şi cu toate
celelalte sume pe care le
datorați în baza
Contractului de Card de
Credit, situaţie în care
Dumneavoastră nu veţi
mai beneficia de
posibilitatea de a plăti la
termenele indicate în
Extrasul de Cont, iar
sumele pe care ni le
datoraţi va trebui să ni le
plătiţi imediat, întrucât vor
fi scadente şi exigibile;
şi/sau
d) Să blocăm temporar sau
definitiv Cardul de Credit;
și/sau
e) După trecerea unei
perioade de trei luni de la
data declarării scadenței
anticipate, să luăm toate
măsurile pentru a pune în
executare oricare sau toate
garanţiile pe care ni le-aţi
acordat în baza
Contractului de Card de
credit şi a contractelor de
garanţie accesorii
acestuia.
5. Alte aspecte juridice importante
5.1. Dreptul de retragere Noi, BCR, vă recunoaştem dreptul ca în termen de 14 zile
calendaristice de la data semnării Contractului de Card de Credit să
vă puteţi retrage din Contractul de Card de Credit, renunţând la
acesta, fără să ne spuneţi motivul pentru care renunţaţi. În cazul în
care decideţi să procedaţi astfel aveţi următoarele obligaţii faţă de
Noi, BCR:
(a) să ne notificaţi în scris înainte de încetarea termenului de
retragere de mai sus, la adresa de email contact.center@bcr.ro,
telefonic la *2227 apelabil din rețelele Vodafone, Orange,
RCS RDS, Telekom sau la + 4021.407.42.00, apelabil din
orice rețea din România sau din străinătate, sau la sediul
oricărei Sucursale/Agenţii BCR pentru ca exercitarea acestui
drept să îşi producă efectele; şi
(b) să ne restituiţi, în maxim 30 de zile calendaristice de la data

Pagina 5 din 7
trimiterii/prezentării notificării de retragere, Linia Utilizată şi
dobânda aferentă până la data la care Linia de Credit va fi
integral restituită de Dumneavoastră. Dobânda se calculează
pe baza ratei dobânzii curente convenite împreună prin acest
Contract.
Pe durata Contractului, cu condiţia notificării Noastre BCR cu 30 de
zile înainte și a depunerii concomitente a Cardului de Credit la Noi,
BCR Dumneavoastră vă puteți retrage oricând din Contractul de
Card de Credit fără a invoca motive, urmând să ne rambursați
integral sumele utilizate plus dobânzile și comisioanele aferente.
5.2. Rambursare anticipată Dumneavoastră aveți dreptul, în orice moment, la rambursare
anticipată totală sau parțială a Liniei de Credit utilizate.
Pentru rambursarea anticipată a tranzacțiilor incluse într-un Plan de
Rate, Dumneavoastră va trebui să solicitați încetarea Planului de
Rate conform regulamentelor oficiale făcute publice pe website-ul
www.bcr.ro. În acest caz, ratele neachitate din Planul de Rate vor
deveni scadente de la data încetării Planului de Rate și vor fi incluse
în suma totală datorată evidențiată în Extrasul de Cont.
5.3. Consultarea unei baze de Noi, BCR vă vom informa imediat şi gratuit asupra rezultatelor
date consultării unei baze de date în cazul în care cererea Dumneavoastră
de creditare este respinsă în baza acestei consultări. Acest lucru nu
se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este
interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de
aplicare pentru legislația comunitară ori contravine obiectivelor de
ordine publică sau de securitate publică.
5.4. Dreptul de a primi Proiectul Contractului de Credit vă este pus la dispoziţie, în format
proiectul de contract de electronic, în cadrul aplicaţiei web de creditare online,
emitere Card de Credit Dumneavoastră având posibilitatea de a-l descărca.
5.5. Perioada de timp pe Această informaţie este valabilă 15 zile de la data furnizării sub
parcursul căreia Noi, BCR următoarele condiţii: informaţiile şi datele pe care Dumneavoastră
suntem ţinuţi să ni le-aţi prezentat rămân valabile în forma comunicată şi normele
respectăm obligaţiile BNR aplicabile activitaţii de creditare nu se modifică.
precontractuale Acest document nu reprezintă o ofertă de a contracta, niciun acord
asupra elementelor esenţiale ale unui contract, nicio promisiune de
împrumut sau de creditare şi nici nu are valoare de antecontract.
Pentru a putea contracta un credit este necesar să fie îndeplinite
condiţiile din criteriile de eligibilitate adoptate de Noi, BCR ca
urmare a legislaţiei aplicabile, inclusiv regulamente şi norme ale
BNR.
După expirarea termenului de valabilitate Noi, BCR ne rezervăm
dreptul să modificăm condiţiile aplicabile unui contract de credit de
tipul celui solicitat de Dumneavoastră conform normelor noastre
interne.

Pagina 6 din 7
Anexă la Informatii standard la nivel european pentru Cardul de Credit pentru consumatori

„Informaţii suplimentare cu privire la contractul de credit solicitat”

1. Conform art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, Dumneavoastră aveți dreptul la o perioada de gândire de cel mult 15 zile inainte de
încheierea unui contract de credit sau de acceptarea unei oferte. Acest termen poate fi redus prin
acordul dumneavoastră scris, exprimat înainte de încheierea contractului de credit.
2. Continuarea procesului de creditare prin intermediul Serviciilor Bancare la Distanță (Internet
Banking/ Mobile Banking) echivalează cu exprimarea opțiunii Dumneavoastră pentru un Card
de Credit Visa Standard.

Pagina 7 din 7

S-ar putea să vă placă și