Sunteți pe pagina 1din 53

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

pentru aprobarea Codului transporturilor auto

Nr.116-XIV din 29.07.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.90-91/581 din 01.10.1998

* * *

Întru executarea Legii cu privire la transporturi,


Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Se aprobă Codul transporturilor auto (se anexează).
Art.2. - Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor va lua măsuri
în vederea realizării prevederilor codului menţionat.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Chişinău, 29 iulie 1998.


Nr. 116-XIV.

Aprobat
prin Legea organică
nr.116-XIV din 29 iulie 1998

CODUL
transporturilor auto

Prezentul cod are drept scop reglementarea activităţii în domeniul


transporturilor auto şi stabilirea drepturilor, obligaţiilor şi
răspunderii agenţilor transportatori, care prestează în Republica
Moldova servicii de transport auto, şi ale persoanelor fizice şi
juridice, care beneficiază de atare servicii.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de aplicare a prezentului cod


Prezentul cod reglementează principalele condiţii de efectuare pe
teritoriul Republicii Moldova a transporturilor auto de călători, bagaje
şi mărfuri, executate de către agenţi transportatori, inclusiv de către
agenţi transportatori din alte state, cu excepţia transporturilor auto
speciale.

Articolul 2. Cadrul juridic al actelor normative


privind activităţile de transport auto
Prezentul cod constituie cadrul juridic pentru elaborarea
următoarelor acte normative privind activităţile de transport auto:
a) Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje;
b) Regulamentul transporturilor auto de mărfuri;
c) Regulamentul transporturilor de mărfuri perisabile;
d) Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul
Republicii Moldova;
e) Instrucţia de transportare a încărcăturilor supragrele şi
agabaritice;
f) Regulamentul de prestare a serviciilor de transport şi expediţie;
g) Regulamentul autogării (staţiei auto);
h) Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii circulaţiei
rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii ce efectuează
transporturi de pasageri şi mărfuri.
[Art.2 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 3. Termeni de bază


În sensul prezentului cod, prin termenii de mai jos se înţelege:

1
călători - persoane transportate cu un autovehicul, care nu
participă la conducerea acestuia;
mărfuri (încărcături) transportate - orice valori materiale şi
comerciale, predate de expeditor pentru transportare, din momentul
primirii la transport de către agentul transportator pînă la predarea
lor destinatarului mărfurilor;
agent transportator (cărăuş) - persoană fizică, înregistrată ca
subiect economic al activităţii de întreprinzător, sau persoană juridică
care deţine în proprietate ori arendează mijloace de transport şi care
efectuează transporturi urbane, suburbane, interurbane şi/sau
internaţionale de călători sau de mărfuri;
echipaj al mijlocului de transport auto - grup de persoane care
deservesc mijlocul de transport;
expeditor de mărfuri - persoană fizică sau juridică care este
proprietar sau administrator al mărfurilor;
destinatar al mărfurilor - persoană fizică sau juridică care are
dreptul să ia în primire mărfurile transportate;
mijloc de transport auto, autovehicul - sistem mecanic cu
autopropulsie, cu excepţia celui care circulă pe şine, pentru
transportul de călători, bagaje şi mărfuri sau care execută orice alte
lucrări şi servicii aferente transporturilor;
servicii de transport şi expediţie - activitate de producţie, care
constă în organizarea transportării mărfurilor, asigurarea expedierii şi
primirii lor, executarea sau organizarea executării altor operaţiuni
aferente tuturor etapelor de transportare;
transport urban - operaţiune de transport de călători, bagaje şi
mărfuri care se execută cu un autovehicul pe teritoriul unui oraş;
transport suburban - operaţiune de transport de călători, bagaje şi
mărfuri care se execută cu un autovehicul între localităţile Republicii
Moldova situate la o distanţă de cel mult 50 km;
transport interurban - operaţiune de transport de călători, bagaje
şi mărfuri care se execută cu un autovehicul între localităţile
Republicii Moldova situate la o distanţă de peste 50 km;
transport internaţional - operaţiune de transport de călători,
bagaje şi mărfuri care se execută cu un autovehicul în afara sau din
afara hotarelor Republicii Moldova;
transport mixt direct - operaţiune de transport de călători, bagaje
şi mărfuri care se execută cu un autovehicul în interacţiune cu alte
moduri de transport (feroviar, maritim, fluvial şi aerian), conform unui
document unic de transport pentru întreg parcursul;
mărfuri comerciale - mărfuri cu valoare materială şi comercială;
mărfuri necomerciale - mărfuri fără valoare materială şi comercială;
infrastructura transportului auto - autogări, staţii auto, staţii de
oprire în tranzit, locuri de parcare a transportului auto, terminali,
estacade de control, întreprinderi de service-auto, staţii de alimentare
a autovehiculelor;
autogară (staţie auto) - complex de clădiri, incluzînd o clădire cu
sală de aşteptare, case de bilete, alte încăperi şi servicii destinate
deservirii călătorilor, precum şi peroane pentru urcarea şi coborîrea
călătorilor, locuri de parcare pentru autobuze (microbuze);
peron de staţie acoperit - construcţie pentru apărarea pe timp
nefavorabil a călătorilor care aşteaptă mijlocul de transport auto;
staţie de oprire în tranzit - loc special amenajat, unde mijlocul de
transport auto se opreşte pentru urcarea şi coborîrea călătorilor;
terminal - complex de clădiri, instalaţii şi mijloace tehnice,
destinate păstrării temporare, prelucrării şi pregătirii mărfurilor
către transportare;
autorizaţie - document eliberat, în conformitate cu reglementările
în vigoare, de către organul de specialitate al administraţiei publice
centrale sau de către alt organ împuternicit de el, care permite
agentului economic să presteze în anumite condiţii unul sau mai multe
servicii din domeniul transporturilor auto.
[Art.3 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

2
Articolul 4. Administrarea de stat în domeniul
transporturilor auto
(1) Administrarea de stat în domeniul transporturilor auto este
exercitată de organul de specialitate al administraţiei publice
centrale, de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte
autorităţi abilitate, potrivit competenţelor fiecăreia, să asigure:
a) satisfacerera necesităţilor economiei naţionale în ceea ce
priveşte transportul auto de călători, bagaje şi mărfuri;
b) crearea de condiţii pentru dezvoltarea, pe bază de liberă
concurenţă, a serviciilor de transport auto prestate de persoane fizice
şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare
juridică;
c) apărarea intereselor juridice şi economice ale persoanelor fizice
şi juridice care prestează servicii de transport auto, precum şi ale
beneficiarilor de atare servicii.
(2) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale
negociază şi încheie tratate şi acorduri internaţionale în domeniul
transporturilor de călători, bagaje şi mărfuri, controlează aplicarea
acestor tratate şi acorduri şi reprezintă Guvernul în structurile
organizatorice internaţionale în limitele competenţelor sale, acordate
de legislaţie.

Articolul 5. Transporturile auto internaţionale


(1) Transporturile auto internaţionale de călători, bagaje şi
mărfuri se efectuează în conformitate cu tratatele şi acordurile
internaţionale şi acordurile interguvernamentale la care Republica
Moldova este parte, precum şi cu legislaţia ei internă.
(2) În cazul în care nu există tratat sau acord, transporturile auto
internaţionale se efectuează în condiţiile şi modul în vigoare în
statul, pe al cărui teritoriu agentul transportator efectuează
transportul de călători, bagaje sau mărfuri.

Articolul 6. Licenţierea şi autorizarea activităţii în domeniul


transporturilor auto
Activitatea în domeniul transporturilor auto este supusă licenţierii
sau autorizării în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.6 în redacţia Legii nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Capitolul II
MATERIALUL RULANT ŞI INFRASTRUCTURA TRANSPORTURILOR AUTO

Articolul 7. Cerinţele faţă de materialul rulant


Pentru efectuarea transporturilor auto de călători, bagaje şi
mărfuri agenţii transportatori sînt obligaţi să utilizeze un material
rulant care corespunde standardelor de stat şi Regulamentului
circulaţiei rutiere.

Articolul 8. Condiţiile de exploatare tehnică a materialului


rulant şi de întreţinere a infrastructurii
Condiţiile de exploatare tehnică a materialului rulant şi de
întreţinere a infrastructurii transporturilor auto sînt determinate de
standardele de stat, de prezentul Cod şi de actele normative în vigoare.
[Art.8 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 9. Întreţinerea căilor de acces la punctele de


încărcare şi descărcare
Expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor sînt obligaţi să
aibă căi de acces de la autostrăzi spre punctele de încărcare şi
descărcare şi să le întreţină în stare bună care să asigure mişcarea
fără obstacole şi în siguranţă a mijloacelor de transport auto şi
manevrarea lor liberă în orice moment al procesului de transportare.

Articolul 10. Construirea autogărilor (staţiilor auto)


(1) Construirea autogărilor (staţiilor auto) se efectuează în modul

3
stabilit de legislaţie.
(2) Amenajarea spaţiilor autogărilor (staţiilor auto) se efectuează
de autorităţile administraţiei publice locale, pe al căror teritoriu se
află autogările (staţiile auto).

Articolul 11. Amenajarea staţiilor de oprire în tranzit


a transportului în comun şi a locurilor
de parcare a taximetrelor
(1) Staţiile de oprire în tranzit pe cursele regulate ale
transportului în comun în oraşe şi alte localităţi se amenajează de
autorităţile administraţiei publice locale şi includ peroane şi locuri
pentru urcarea şi coborîrea călătorilor, precum şi peroane de staţie
acoperite.
(2) La staţiile de oprire în tranzit pe rutele de autobuze urbane şi
suburbane autorităţile administraţiei publice locale instalează panouri
în care se indică intervalul de circulaţie al autobuzelor, iar pe rutele
cu intervalul de circulaţie mai mare de 20 de minute se afişează mersul
autobuzelor prin staţia de oprire în cauză.
(3) În oraşe şi alte localităţi, autorităţile administraţiei publice
locale afectează, la cererea agenţilor transportatori, locuri special
amenajate pentru parcări de taximetre.

Articolul 12. Informarea călătorilor pe rutele interurbane


În autogări (staţii auto) şi staţiile de oprire în tranzit de pe
rutele interurbane călătorilor li se oferă următoarea informaţie:
a) mersul mijloacelor de transport auto pentru toate rutele;
b) tabela de taxare a călătoriei şi transportului de bagaje;
c) dispoziţiile generale ale Regulamentului transporturilor auto de
călători şi bagaje;
d) regimul de lucru al caselor de bilete şi al altor servicii ale
autogării (staţiei auto);
e) lista categoriilor de cetăţeni care beneficiază de reduceri ale
costului călătoriei la transportul cu autovehicule.

Articolul 13. Organizarea asistenţei tehnice mijloacelor


de transport auto pe drumurile publice
Proprietarul sau organul de administrare a drumului public
organizează acordarea asistenţei tehnice mijloacelor de transport auto,
indiferent de apartenenţa lor, în baza contractelor cu întreprinderile
de service-auto cu achitarea de către beneficiar a serviciilor prestate.

Capitolul III
TRANSPORTURILE AUTO DE CĂLĂTORI ŞI BAGAJE

Articolul 14. Transporturile regulate şi neregulate


(1) Transporturile de călători şi bagaje cu autobuze (microbuze) se
clasifică în transporturi regulate şi neregulate.
(2) Transporturile regulate se execută pe rutele anunţate din timp
conform periodicităţii stabilite.
(3) Transporturile neregulate se execută de către agenţii
transportatori, cu respectarea actelor normative în vigoare, conform
contractelor (comenzilor) cu persoanele fizice sau juridice care sînt
beneficiarii serviciilor de transport.
(4) Transportarea călătorilor cu taximetrele se efectuează în
corespundere cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje.
[Art.14 completat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 15. Organizarea procesului de transportare


Procesul de transportare a călătorilor (bagajelor) pe rute regulate
se efectuează prin intermediul autogărilor şi include organizarea:
a) circulaţiei autobuzelor şi deservirii călătorilor;
b) vînzării biletelor;
c) păstrării bagajelor şi bagajelor de mînă ale călătorilor;
d) serviciului de dispecerat.

4
[Art.15 completat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 16. Biletele de călătorie pentru curse regulate


(1) Pentru călătorie şi transportul de bagaje cu autobuzele
(microbuzele) efectuate prin curse regulate călătorii sînt obligaţi să
procure bilete şi să le prezinte, după caz.
(2) Biletul este un document care dovedeşte achitarea taxei de
transport, acordă călătorului dreptul de a se deplasa cu autobuzul
(microbuzul) pînă în punctul de destinaţie indicat şi confirmă existenţa
asigurării obligatorii a călătorului.

Articolul 17. Modul de vînzare a biletelor


(1) Biletele de transport al călătorilor şi bagajelor în trafic
suburban, interurban şi internaţional, efectuat prin curse regulate, se
vînd la casele de bilete ale autogărilor (staţiilor auto). În cazuri
excepţionale, în lipsa acestor case, biletele vor fi vîndute de şoferul
autobuzului (microbuzului).
(2) La punctul de plecare, punctul terminus al rutei autobuzului
(microbuzului) şi staţiile intermediare mari administraţia autogărilor
(staţiilor auto) organizează vînzarea anticipată a biletelor.

Articolul 18. Depozitele de bagaje ale autogărilor (staţiilor auto)


(1) Depozitele de bagaje ale autogărilor (staţiilor auto) primesc la
păstrare de la călători bagaje şi bagaje de mînă, indiferent de faptul
dacă aceştia dispun sau nu de bilete.
(2) Este interzisă primirea şi predarea la depozitele de bagaje a
substanţelor inflamabile, explozive, otrăvitoare, toxice, radioactive,
corosive şi rău mirositoare şi a obiectelor care ar putea murdări
obiectele altor călători.

Articolul 19. Programul de lucru al autogărilor (staţiilor auto)


Programul de lucru al autogărilor (staţiilor auto) este stabilit în
dependenţă de mersul autobuzelor (microbuzelor) şi coordonat cu
autorităţile administraţiei publice locale.
[Art.19 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 20. Drepturile călătorului


Călătorul este în drept:
a) să procure, în modul stabilit, bilet pentru orice cursă regulată;
b) să transporte gratuit bagaje de mînă în volumul stabilit în
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje;
c) în cazul întreruperii călătoriei pe ruta interurbană ca urmare a
bolii sau a unui accident, să primească costul călătoriei pentru
distanţa neparcursă;
d) pînă la plecarea autobuzului (microbuzului) în călătorie, să
restituie biletul la casa de bilete şi să primească în întregime costul
călătoriei (inclusiv taxele) în cazul cînd autobuzul (microbuzul) a
plecat cu o întîrziere mai mare de o oră sau cînd i s-a acordat loc
într-un autobuz (microbuz) de clasă inferioară clasei autobuzului
(microbuzului) la care şi-a procurat biletul;
e) în cazul cînd a întîrziat la autobuz (microbuz) în timp de 3 ore
sau a întîrziat din cauza bolii sau unui accident - în timp de 72 de ore
din momentul plecării autobuzului (microbuzului) pentru care a fost
procurat biletul să i se reînnoiască biletul dacă achită suplimentar 25%
din costul lui sau să i se restituie costul călătoriei cu reţinerea a
25% din cost şi taxe, în modul prevăzut în Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje;
f) în cazul cînd restituie biletul la casa de bilete cu cel puţin 2
ore pînă la plecarea autobuzului (microbuzului) să primească în
întregime costul călătoriei cu reţinerea taxelor plătite, iar în cazul
cînd restituie biletul mai tîrziu de acest termen, dar pînă la plecarea
autobuzului (microbuzului), să primească costul călătoriei cu reţinerea
a 15% din costul biletului şi taxei în modul stabilit în Regulamentul
transporturilor auto de călători şi bagaje.

5
[Art.20 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 21. Obligaţiile călătorului


Călătorul este obligat:
a) să achite la timp şi în întregime costul călătoriei, să păstreze
biletul pînă la punctul său de destinaţie şi să-l prezinte la cererea
reprezentanţilor organelor de control;
b) să respecte ordinea de urcare în şi de coborîre din autobuz
(microbuz);
c) aflîndu-se în autobuz (microbuz), să respecte cerinţele
Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje.
[Art.21 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 22. Punerea la dispoziţie a unui autobuz (microbuz) de


altă clasă
(1) În cazul cînd călătorul este de acord să se deplaseze cu un
autobuz (microbuz) de clasă inferioară celui pentru care şi-a procurat
biletul, lui i se va restitui diferenţa dintre suma plătită de el
iniţial şi costul călătoriei în mijlocul de transport auto propus.
(2) Dacă în locul autobuzului (microbuzului) prevăzut a fost propus
un autobuz (microbuz) în care călătoria costă mai scump, călătorii care
şi-au procurat bilete pînă la anunţarea schimbărilor survenite au
dreptul să călătorească cu biletele cumpărate fără plată suplimentară.
Din momentul anunţării înlocuirii autobuzului (microbuzului) biletele se
vor vinde la un tarif mai mare, călătorii fiind anunţaţi despre aceasta.

Articolul 23. Transporturile de bagaje


(1) Primirea bagajelor de la călător se confirmă prin biletul de
bagaje. La predarea bagajelor la transport, călătorul este în drept să
declare valoarea acestora, achitînd taxa stabilită.
(2) Nu sînt admise la transport în calitate de bagaje de mînă şi
bagaje substanţe inflamabile, explozive, otrăvitoare, toxice,
radioactive, corosive, nocive şi rău mirositoare, precum şi obiectele
care ar putea murdări mijlocul de transport auto sau îmbrăcămintea şi
obiectele altor călători.
(3) Modul de transportare a bagajelor de mînă şi a bagajelor este
stabilit în Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje.
[Art.23 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Capitolul IV
TRANSPORTURILE AUTO DE MĂRFURI

Articolul 24. Organizarea activităţii agenţilor transportatori


(1) Agenţii transportatori îşi organizează activitatea de sine
stătător, pornind de la solicitarea serviciilor de transport.
(2) În activitatea lor, agenţii transportatori se călăuzesc de
prevederile prezentului cod, altor acte normative în vigoare, precum şi
de acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova
este parte.
[Art.24 completat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 25. Temeiul primirii mărfurilor la transport


(1) Agenţii transportatori primesc mărfurile (încărcăturile) la
transport în baza contractelor de transport, încheiate cu expeditorii de
mărfuri sau destinatarii mărfurilor. Ei vor asigura transportul
prioritar al mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de
calamităţi naturale, catastrofe, avarii şi alte situaţii excepţionale.
(2) Agentul transportator poate încheia contracte de transport al
mărfurilor cu orice organizaţie care nu are calitatea de expeditor de
mărfuri sau destinatar al mărfurilor. Într-o astfel de situaţie,
organizaţia în cauză beneficiază de drepturile şi îşi asumă obligaţiile
şi răspunderea prevăzute de prezentul cod pentru expeditorii de mărfuri
şi destinatarii mărfurilor.

Articolul 26. Primirea la transport a mărfurilor perisabile, peri-

6
culoase, a încărcăturilor supragrele şi agabaritice
(1) Mărfurile perisabile vor fi primite la transport de către
agentul transportator în mod prioritar. Transportul mărfurilor
perisabile se efectuează conform Regulamentului transporturilor de
mărfuri perisabile.
(2) Mărfurile periculoase vor fi primite la transport de către
agentul transportator în modul şi în cazurile specificate în
Regulamentul transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul
Republicii Moldova şi în convenţiile internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
(3) Încărcăturile supragrele şi agabaritice vor fi primite la
transport de către agentul transportator în modul şi în cazurile
specificate în Instrucţia de transportare a încărcăturilor supragrele şi
agabaritice.
[Art.26 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 27. Cerinţele faţă de starea mijlocului


de transport auto
(1) Agentul transportator este obligat să pună la dispoziţia
expeditorului de mărfuri pentru încărcare mijlocul de transport auto
prevăzut în stare bună, utilizabil pentru transportarea mărfurilor de
categoria dată, şi care să răspundă cerinţelor normelor sanitare şi de
protecţie a mediului înconjurător.
(2) Punerea la dispoziţie a unui mijloc de transport auto,
inutilizabil pentru transportarea mărfii prevăzute în contract
(comandă), echivalează cu nerespectarea obligaţiilor contractuale.

Articolul 28. Buletinele de însoţire a mărfurilor


Expeditorul de mărfuri este obligat să pună la dispoziţia agentului
transportator buletinele de însoţire pentru mărfurile comerciale primite
la transport.

Articolul 29. Utilizarea mijlocului de transport auto


cu plată pentru unitate de timp
Utilizarea unui mijloc de transport auto cu plată pentru unitate de
timp este înregistrată de expeditorul de mărfuri (destinatarul
mărfurilor) în foaia de parcurs, cu indicarea distanţei de parcurs şi a
timpului de aflare a mijlocului de transport auto la dispoziţia
expeditorului (destinatarului).

Articolul 30. Transporturile de mărfuri omogene


Transporturile de mărfuri omogene de la un expeditor la unul şi
acelaşi destinatar, pe una şi aceeaşi distanţă, pot fi legalizate
printr-un singur buletin de însoţire a mărfurilor pentru tot lucrul
executat cu mijlocul de transport auto în decursul unei ture, în modul
stabilit în Regulamentul transporturilor auto de mărfuri.

Articolul 31. Încărcarea (descărcarea) mărfurilor


la expeditor (destinatar)
Echipajul mijlocului de transport auto este obligat să controleze
conformitatea cantităţii mărfurilor, integrităţii ambalajelor declarate
în acte, stivuirii şi fixării mărfurilor în autovehicul cu cerinţele
securităţii circulaţiei. Expeditorul de mărfuri, la cererea
conducătorului mijlocului de transport auto, este obligat să înlăture
deficienţele depistate la stivuirea şi fixarea mărfurilor. Dacă
cerinţele privind înlăturarea deficienţelor depistate nu sînt
îndeplinite, conducătorul mijlocului de transport auto este obligat să
consemneze acest fapt în toate exemplarele buletinului de însoţire a
mărfurilor şi să refuze efectuarea operaţiunilor de transport.
[Art.31 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 32. Verificarea greutăţii, numărului de locuri


de marfă şi stării mărfurilor
(1) Greutatea mărfurilor se consideră calculată corect dacă

7
diferenţa dintre greutatea lor din punctul de plecare şi cea din punctul
de destinaţie nu depăşeşte normele stabilite în standarde şi normele de
pierderi naturale pentru categoria respectivă de marfă.
(2) Dacă în punctul de destinaţie, la verificarea greutăţii,
numărului de locuri de marfă sau stării mărfurilor, s-a descoperit
lipsă, alterarea sau vătămarea mărfurilor sau dacă aceste circumstanţe
sînt fixate într-un act, întocmit pe parcursul transportării, agentul
transportator este obligat să determine volumul mărfurilor lipsă,
alterate sau vătămate.
(3) În cazul cînd este necesară efectuarea expertizei, agentul
transportator, din proprie iniţiativă sau la cererea destinatarului
mărfurilor, invită specialiştii respectivi.
(4) Dacă agentul transportator refuză să invite expertul, pe acesta
din urmă este în drept să-l invite destinatarul mărfurilor, anunţîndu-i
agentului transportator data şi locul expertizei.

Articolul 33. Însoţirea mărfurilor


(1) Însoţirea mărfurilor poate fi organizată atît de expeditorul de
mărfuri, cît şi de agentul transportator potrivit contractului încheiat
în baza regulamentelor de transportare a încărcăturilor conform
tipurilor lor.
(2) Însoţirea mărfurilor periculoase se organizează în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
[Art.33 în redacţia Legii nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 34. Transportul de mărfuri în trafic mixt direct


(1) Transportul de mărfuri în trafic mixt direct se execută în
conformitate cu prezentul cod, cu codurile altor genuri de transport,
precum şi cu contractele (acordurile conexe), încheiate în baza acestora.
(2) Fiecare transportator respectă regimul juridic stabilit
mijlocului de transport respectiv şi răspunde solidar pentru pierderea,
lipsa, alterarea sau vătămarea mărfurilor sau pentru prejudiciul adus
terţului.

Capitolul V
PLATA PENTRU TRANSPORTURI

Articolul 35. Plata pentru transporturile de mărfuri


şi serviciile de transport şi expediţie
Mărimea plăţii pentru transporturile de mărfuri şi serviciile de
transport şi expediţie se determină în baza tarifelor stabilite de
legislaţie, iar în cazurile cînd tarifele nu au fost stabilite - prin
înţelegerea părţilor care au încheiat contractul de transport sau de
prestare a serviciilor de transport şi expediţie.

Articolul 36. Plata pentru transporturile de călători şi bagaje


(1) Tarifele pentru transporturile de călători şi bagaje în traficul
urban se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale, iar în
traficul suburban, interurban şi internaţional - de organul de
specialitate al autorităţii publice centrale.
(2) Repararea prejudiciilor suportate de agentul transportator prin
acordarea de înlesniri la transport anumitor categorii de cetăţeni este
reglementată de legislaţie.
[Art.36 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Capitolul VI
DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI

Articolul 37. Drepturile agentului transportator


Agentul transportator este în drept:
a) să stabilească, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regimul
şi graficul de transport, cu excepţia efectuării transporturilor de
călători pe rute regulate;
b) să stabilească, în limitele competenţei sale, conform modalităţii

8
stabilite, rute şi curse suplimentare de transport pentru călători, cu
excepţia efectuării transporturilor de călători pe rute regulate;
c) să ceară călătorilor, expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor
mărfurilor îndeplinirea prevederilor Legii cu privire la transporturi,
ale prezentului cod şi ale altor acte normative care reglementează
activitatea transporturilor auto.
[Art.37 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 38. Obligaţiile agentului transportator


Agentul transportator este obligat:
a) să-şi organizeze activitatea în conformitate cu legislaţia în
vigoare, în condiţii de calitate şi capacitate profesională
corespunzătoare;
b) să execute calitativ şi la timp transportul călătorilor,
bagajelor şi mărfurilor, asigurînd prioritatea transporturilor aferente
lichidării consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor,
avariilor şi ale altor situaţii excepţionale;
c) să asigure efectuarea transporturilor în condiţii de siguranţă şi
integritatea mărfurilor şi bagajelor transportate, să preîntîmpine
avariile şi alte accidente;
d) să respecte legislaţia muncii şi legislaţia privind protecţia
mediului înconjurător, standardele şi normativele ecologice, să
întreprindă măsuri pentru reducerea acţiunii dăunătoare a mijloacelor de
transport auto asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător;
e) împreună cu Poliţia Rutieră de Stat şi Inspectoratul Ecologic de
Stat, să efectueze anual paşaportizarea ecologică a mijloacelor de
transport auto;
f) să respecte drepturile şi înlesnirile cetăţenilor la transport
prevăzute de legislaţie;
g) să încheie anual cu organizaţiile de asigurare contracte de
asigurare obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de
călători în conformitate cu legislaţia în vigoare.
[Art.38 modificat prin Legea nr.291-XV din 10.07.03, în vigoare 01.08.03]

Articolul 39. Răspunderea agenţilor transportatori, expe-


ditorilor, destinatarilor şi călătorilor
Pentru nerespectarea obligaţiilor lor, stipulate în prezentul cod,
agenţii transportatori, expeditorii, destinatarii şi călătorii poartă
răspundere materială în conformitate cu legislaţia.

Articolul 40. Răspunderea pentru prezentarea la transport


a mărfii neprevăzute în contract
Dacă expeditorul de mărfuri prezintă la transport marfă neprevăzută
în contract sau indică alt punct de destinaţie, agentul transportator
este în drept să refuze transportarea, încasînd costul parcursului
automobilului în ambele direcţii.

Articolul 41. Răspunderea pentru refuzul de a utiliza mijloacele


de transport auto conform contractului
În cazul cînd persoana fizică sau juridică beneficiar al mijloacelor
de transport auto cu plată pentru unitate de timp refuză să le utilizeze
în volumul indicat în contract, beneficiarul este obligat să plătească
despăgubirea prevăzută în contract pentru staţionarea mijloacelor de
transport respective, conform tarifului pe unitate de timp.

Articolul 42. Răspunderea pentru integritatea mărfurilor


(1) Agenţii transportatori răspund de integritatea mărfurilor din
momentul primirii acestora la transport şi pînă la predarea lor
destinatarului mărfurilor, în conformitate cu Regulamentul
transporturilor auto de mărfuri.
(2) Agenţii transportatori repară prejudiciile, cauzate în timpul
transportării mărfurilor, în următoarele mărimi:
a) pentru pierderea mărfurilor sau lipsă - în mărimea valorii reale
a mărfurilor pierdute sau lipsă;

9
b) pentru alterarea sau vătămarea mărfurilor - în mărimea sumei cu
care s-a micşorat valoarea acestora;
c) pentru pierderea, lipsa, alterarea sau vătămarea mărfurilor cu
valoare declarată - în mărimea valorii declarate, dacă nu se va dovedi
că valoarea declarată nu corespunde valorii reale a mărfurilor.
(3) Expeditorul de mărfuri (destinatarul mărfurilor) este în drept
să considere mărfurile pierdute şi să ceară repararea prejudiciului
cauzat de pierdere, dacă mărfurile nu au fost eliberate la cererea lui:
a) pentru transportul urban şi suburban - în decurs de10 zile de la
data primirii mărfurilor la transport;
b) pentru transportul interurban - în decurs de 30 de zile de la
data expirării termenului de predare indicat în contract.
(4) Conform Regulamentului transporturilor auto de mărfuri, pe lîngă
repararea prejudiciului cauzat de pierderea, lipsa, alterarea sau
vătămarea mărfurilor, agentul transportator va restitui expeditorului de
mărfuri (destinatarului mărfurilor) plata încasată pentru transportul
mărfurilor pierdute, lipsă, alterate sau vătămate, dacă aceasta nu este
inclusă în costul mărfurilor.
(5) Agentul transportator compensează valoarea mărfurilor pierdute,
lipsă, alterate sau vătămate în baza contului de plată sau a altui
document înlocuitor prezentat de expeditorul de mărfuri (destinatarul
mărfurilor).
(6) Valoarea mărfurilor se stabileşte la preţurile medii de piaţă în
vigoare la data şi în locul de predare a mărfurilor către destinatar
prevăzute în contract.

Articolul 43. Răspunderea pentru integritatea bagajelor


(1) Pentru pierderea bagajelor primite la transport sau lipsă în
ele, agenţii transportatori poartă răspundere materială în următoarele
mărimi:
a) pentru bagajele primite la transport cu valoarea declarată - în
mărimea valorii declarate, dacă nu se va dovedi că aceasta nu corespunde
valorii lor reale;
b) pentru bagajele primite la transport fără declararea valorii lor
- în mărimea valorii bagajelor pierdute sau lipsă.
(2) În cazul alterării sau vătămării bagajelor, agentul
transportator va compensa suma cu care s-a micşorat valoarea bagajelor.

Articolul 44. Răspunderea pentru integritatea bagajelor de mînă


Răspunderea pentru integritatea bagajelor transportate de călător în
mînă îi revine acestui călător, cu excepţia cazurilor cînd bagajele de
mînă au fost parţial sau în întregime pierdute sau vătămate din vina
agentului transportator. În aceste cazuri, agentul transportator poartă
răspundere pentru prejudiciul cauzat în mărimile prevăzute la art.43 din
prezentul cod.

Articolul 45. Răspunderea pentru prezentarea mărfurilor


interzise la transport sau mărfurilor a căror
transportare necesită măsuri deosebite de
precauţie, precum şi pentru neprezentarea
buletinelor de însoţire cuvenite
Pentru prezentarea mărfurilor interzise la transport sau mărfurilor
a căror transportare necesită măsuri deosebite de precauţie, cu
indicarea greşită în buletinele de însoţire a denumirii ori
proprietăţilor lor, precum şi pentru neprezentarea pentru astfel de
mărfuri a documentelor ce confirmă respectarea normelor dreptului vamal,
sanitar şi administrativ, expeditorul de mărfuri, pe lîngă repararea
prejudiciilor cauzate agentului transportator, va achita o amendă în
mărimea stabilită de legislaţie.
Articolul 46. Răspunderea pentru transportul bagajelor
interzise la transport
(1) Dacă în bagajele prezentate la transport se vor descoperi
obiecte, a căror transportare în calitate de bagaje este interzisă,
proprietarul bagajelor va fi sancţionat cu o amendă în mărimea stabilită

10
de legislaţie.
(2) Prejudiciul cauzat agentului transportator sau altei persoane în
legătură cu transportarea bagajelor interzise la transport va fi reparat
de către proprietarul bagajelor.

Articolul 47. Răspunderea pentru deteriorarea


mijlocului de transport auto
Expeditorul de mărfuri (destinatarul mărfurilor) este obligat să
repare agentului transportator prejudiciile provocate de deteriorarea
mijlocului de transport auto ca urmare a ambalării sau fixării incorecte
a mărfurilor de către expeditorul de mărfuri (destinatarul mărfurilor)
la încărcarea (descărcarea) lor.

Articolul 48. Confirmarea circumstanţelor care pot servi ca


temei pentru tragerea la răspundere materială
Circumstanţele care pot servi ca temei pentru tragerea la răspundere
materială a agenţilor transportatori, expeditorilor de mărfuri,
destinatarilor mărfurilor şi călătorilor sînt confirmate prin înscrieri
în buletinele de însoţire a mărfurilor şi prin acte de modelul stabilit.

Articolul 49. Modul de înaintare a pretenţiilor


şi de intentare a acţiunilor
(1) Pînă la intentarea acţiunii în legătură cu transporturile auto
este obligatorie înaintarea pretenţiei faţă de participanţii la trafic.
(2) Pretenţiile şi acţiunile în legătură cu transporturile auto de
călători, bagaje şi mărfuri se examinează în modul stabilit de
legislaţie.

Articolul 50. Cesiunea dreptului de înaintare a pretenţiilor şi de


intentare a acţiunilor
Cesiunea către alte persoane fizice şi juridice a dreptului de
înaintare a pretenţiilor şi de intentare a acţiunilor nu se admite, cu
excepţia cazurilor cînd expeditorul de mărfuri cedează acest drept
destinatarului mărfurilor sau destinatarul mărfurilor expeditorului de
mărfuri ori expeditorul de mărfuri (destinatarul mărfurilor)
organizaţiei ierarhic superioare sau organizaţiei de transport şi
expediţie.

Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 51. Tratate şi acorduri internaţionale


Dacă tratatul sau acordul internaţional, la care Republica Moldova
este parte, stabileşte alte prevederi decît cele cuprinse în prezentul
cod, se vor aplica prevederile tratatului sau acordului internaţional.

Articolul 52. Suspendarea temporară a transporturilor


auto sau restricţionarea circulaţiei
(1) Suspendarea temporară a transporturilor auto de călători, bagaje
şi mărfuri sau restricţionarea circulaţiei rutiere în Republica Moldova
poate avea loc numai în cazuri de calamităţi naturale, de apariţie a
unor pericole pentru siguranţa circulaţiei sau pe timpul executării
lucrărilor de reparaţie.
(2) Deciziile de suspendare temporară a transporturilor auto de
călători, bagaje şi mărfuri sau de restricţionare a circulaţiei, cu
indicarea termenului de acţiune a acestora, se iau pentru drumurile
naţionale de către organul de specialitate al administraţiei publice
centrale, pentru celelalte categorii de drumuri - de către autorităţile
administraţiei publice locale în limitele teritoriilor din subordine.
(3) În cazurile de urgenţă, cînd apare pericol pentru siguranţa
circulaţiei şi poluarea mediului înconjurător, organele Poliţiei Rutiere
de Stat au dreptul să interzică circulaţia sau să introducă pe un timp
restricţii de circulaţie pentru mijloacele de transport auto care
execută transporturi de călători, bagaje şi mărfuri, pe anumite sectoare

11
ale străzilor şi drumurilor.
(4) Organele care au luat decizia de suspendare temporară sau de
restricţionare a circulaţiei pe şosele sînt obligate să aducă aceste
decizii la cunoştinţa cetăţenilor şi întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor interesate.

Articolul 53. Controlul asupra respectării prevederilor


prezentului cod
Controlul asupra respectării prevederilor prezentului cod şi ale
altor acte normative referitoare la activitatea de transport auto este
exercitat de organul de specialitate al administraţiei publice centrale
şi de autorităţile administraţiei publice locale în limitele
competenţelor lor.

Articolul 54. Punerea legislaţiei în concordanţă


cu prezentul cod
(1) Pînă la punerea legislaţiei în concordanţă cu prezentul cod,
actele normative se vor aplica în partea care nu este în contradicţie cu
codul.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în
concordanţă cu prezentul cod;
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezentul cod;
va elabora actele normative prevăzute la art.2 din prezentul cod.

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA


pentru modificarea şi completarea Codului
transporturilor auto

Nr.291-XV din 10.07.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/658 din 01.08.2003

* * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Articol unic. - Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea
nr.116-XIV din 29 iulie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr.90-91, art.581), se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2:
la litera d), după cuvîntul "periculoase" se introduce textul "pe
teritoriul Republicii Moldova";
litera h) va avea următorul cuprins:
"h) Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii circulaţiei
rutiere la întreprinderi, instituţii, organizaţii ce efectuează
transporturi de pasageri şi mărfuri."
2. Articolul 3:
noţiunea "agent transportator" va avea următorul cuprins:
"agent transportator (cărăuş) - persoană fizică, înregistrată ca
subiect economic al activităţii de întreprinzător, sau persoană
juridică, care deţine în proprietate ori arendează mijloace de transport
şi care efectuează transporturi urbane, suburbane, interurbane şi/sau
internaţionale de călători sau de mărfuri;"
articolul se completează cu noţiunea "autorizaţie", cu următorul
cuprins:
"autorizaţie - document eliberat, în conformitate cu reglementările
în vigoare, de către organul de specialitate al administraţiei publice
centrale sau de către alt organ împuternicit de el, care permite
agentului economic să presteze în anumite condiţii unul sau mai multe
servicii din domeniul transporturilor auto."
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Articolul 6. Licenţierea şi autorizarea activităţii în domeniul
transporturilor auto
Activitatea în domeniul transporturilor auto este supusă licenţierii

12
sau autorizării în conformitate cu legislaţia în vigoare."
4. La articolul 8, textul "actele normative şi de Regulamentul
circulaţiei rutiere" se înlocuieşte cu textul "prezentul Cod şi de
actele normative în vigoare".
5. Articolul 14:
la alineatul (3), după textul "agenţii transportatori" se introduce
textul ", cu respectarea actelor normative în vigoare,";
articolul se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Transportarea călătorilor cu taximetrele se efectuează în
corespundere cu Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje."
6. La articolul 15, după textul "călătorilor (bagajelor)" se
introduce textul "pe rute regulate se efectuează prin intermediul
autogărilor şi".
7. La articolul 19, în titlu şi în text, cuvîntul "Regimul" se
înlocuieşte cu cuvîntul "Programul".
8. La articolul 20 litera e), textul ", iar dacă" se înlocuieşte cu
cuvîntul "sau".
9. La articolul 21 litera c), cuvîntul "Regulamentul" se înlocuieşte
cu cuvintele "cerinţele Regulamentului".
10. La articolul 23 alineatul (2), după cuvîntul "corosive" se
introduce cuvîntul ", nocive".
11. Articolul 24:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) În activitatea lor, agenţii transportatori se călăuzesc de
prevederile prezentului cod, altor acte normative în vigoare, precum şi
de acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova
este parte."
12. La articolul 26 alineatul (2), textul "transporturilor auto de
mărfuri periculoase" se înlocuieşte cu textul "transporturilor de
mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova şi în convenţiile
internaţionale la care Republica Moldova este parte".
13. La articolul 31, prima propoziţie va avea următorul cuprins:
"Echipajul mijlocului de transport auto este obligat să controleze
conformitatea cantităţii mărfurilor, integrităţii ambalajelor declarate
în acte, stivuirii şi fixării mărfurilor în autovehicul cu cerinţele
securităţii circulaţiei."
14. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
"Articolul 33. Însoţirea mărfurilor
(1) Însoţirea mărfurilor poate fi organizată atît de expeditorul de
mărfuri, cît şi de agentul transportator potrivit contractului încheiat
în baza regulamentelor de transportare a încărcăturilor conform
tipurilor lor.
(2) Însoţirea mărfurilor periculoase se organizează în conformitate
cu legislaţia în vigoare."
15. Articolul 36:
la alineatul (1), cuvintele "şi suburban" se exclud şi după textul
"iar în traficul" se introduce cuvîntul "suburban,";
la alineatul (2), textul "Modul de reparare a" se înlocuieşte cu
cuvîntul "Repararea", iar cuvîntul "reglementat" se înlocuieşte cu
cuvîntul "reglementată".
16. La articolul 37, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) să stabilească, în conformitate cu legislaţia în vigoare,
regimul şi graficul de transport, cu excepţia efectuării transporturilor
de călători pe rute regulate;
b) să stabilească, în limitele competenţei sale, conform modalităţii
stabilite, rute şi curse suplimentare de transport pentru călători, cu
excepţia efectuării transporturilor de călători pe rute regulate;"
17. Articolul 38:
litera a) va avea următorul cuprins:
"a) să-şi organizeze activitatea în conformitate cu legislaţia în
vigoare, în condiţii de calitate şi capacitate profesională
corespunzătoare;"
la litera d), după textul "să respecte" se introduce textul

13
"legislaţia muncii şi";
litera g) se completează în final cu textul "în conformitate cu
legislaţia în vigoare".

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 10 iulie 2003.


Nr.291-XV.

14
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI COMUNICAŢIILOR
Ordin privind efectuarea transporturilor auto de călători la comandă

Nr.17 din 16.02.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-33/105 din 25.02.2005

* * *

În scopul reglementării transporturilor auto de călători la comandă,


pînă la aprobarea modificărilor la Hotărîrea Guvernului nr.1348 din 10
noiembrie 2003 cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor
auto de călători şi bagaje,
ORDON:
1. Agenţii transportatori vor asigura prezenţa următoarelor
documente la bordul unităţii de transport, care efectuează transporturi
auto de călători la comandă:
- foaia de parcurs;
- permisul de activitate pe traseu;
- contractul încheiat între transportator şi beneficiar;
- lista de control (CFP în cazul transporturilor internaţionale) în
care vor fi înregistraţi pasagerii transportaţi;
documentele de plată ce confirmă achitarea serviciilor de către
beneficiar, inclusiv cecul eliberat de aparatele de casă cu memorie
fiscală, sau copia dispoziţiei de plată;
Suplimentar pentru efectuarea transporturilor internaţionale:
- actul ce confirmă efectuarea testării tehnice a autovehiculelor;
- autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul
în care sînt prevăzute de contractele bilaterale);
- certificatul de clasificare.
2. Î.S. "CRT", dl N.Dobrovicean, Î.S. "AMTAI", dl A.Rusnac vor
verifica în timpul efectuării controlului de către grupurile mobile
mixte şi la secţiile de frontiră ale Î.S. "AMTAI" prezenţa la bordul
unităţii de transport a documentelor nominalizate la pct.1.
size=-1 color=blue> [Pct.3 abrogat prin DE302005041878">Ordinul MTC nr.78 din
18.04.05]

4. Î.S. "CRT", dl N.Dobrovicean, va asigura publicarea ordinului în


"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Andrei
Cuculescu, vicemninistru.

MINISTRUL
TRANSPORTURILOR ŞI
COMUNICAŢIILOR Vasile ZGARDAN

Chişinău, 16 februarie 2005.


Nr.17.

15
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA
cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor
auto de călători şi bagaje

Nr.1348 din 10.11.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.229-233/1403 din 21.11.2003

* * *

În conformitate cu prevederile Codului transporturilor auto, aprobat


prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.581), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje
(se anexează).
2. Punctul 7 al Regulamentului transporturilor auto de călători şi
bagaje va intra în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data
publicării.
3. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în termen de o lună
îşi va aduce actele normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

Prim-ministru Vasile TARLEV

Contrasemnată:
Ministrul economiei Marian Lupu

Ministrul finanţelor Zinaida Grecianîi


Ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc
Ministrul transporturilor şi
comunicaţiilor Vasile Zgardan
Ministrul justiţiei Vasile Dolghieru

Chişinău, 10 noiembrie 2003.


Nr.1348.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.1348 din 10 noiembrie 2003

REGULAMENTUL
TRANSPORTURILOR AUTO DE CĂLĂTORI ŞI BAGAJE

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu Codul


transporturilor auto, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.90-91, art.581),
stabileşte condiţiile principale de efectuare pe teritoriul Republicii
Moldova a transporturilor de călători (pasageri) şi bagaje cu mijloacele
de transport auto şi este executoriu pentru agenţii transportatori -
titulari de licenţe (în continuare - agenţi transportatori), precum şi
pentru întreprinderile, instituţiile, organizaţiile şi persoanele ce
beneficiază de serviciile transportului auto (în continuare -
beneficiari).
2. Agenţii transportatori activează în strictă corespundere cu
actele legislative şi normative în vigoare şi acordurile internaţionale
la care Republica Moldova este parte, asigurînd securitatea circulaţiei
şi siguranţa pasagerilor, protecţia mediului înconjurător, cultura
deservirii pasagerilor şi integritatea bagajelor.
Agenţii transportatori sînt obligaţi să deţină licenţă pentru

16
transportul auto de pasageri în folos public în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
3. Administrarea de stat a transportului auto este exercitată de
organul de specialitate al administraţiei publice centrale în
interacţiune cu autorităţile administraţiei publice locale şi alte
organe abilitate.
Administraţia publică a municipiilor elaborează, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi prezentul regulament, reguli de transportare a
pasagerilor şi bagajelor cu transportul municipal (electric, auto şi cu
taximetrele) pe teritoriul său.
4. Agenţii transportatori pot efectua următoarele categorii şi
tipuri de transport de pasageri:
a) Categoriile de transporturi:
transporturi naţionale;
transporturi internaţionale;
b) Tipurile de transporturi:
transporturi în folos public:
* transporturi pe rute regulate;
* transporturi neregulate (ocazionale):
- transporturi la comandă;
- transporturi turistice;
* transporturi în regim taxi;
transporturi în folos propriu.
5. La transportarea pasagerilor sînt admise unităţile de transport
proiectate, construite şi dotate corespunzător de către uzinele
producătoare. Se permite utilizarea pentru transporturile de pasageri a
unităţilor de transport reutilate de către întreprinderile specializate,
autorizate de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în
conformitate cu actele normative în vigoare.
6. La deservirea rutelor regulate de pasageri în trafic
internaţional (cu excepţia transporturilor transfrontaliere) şi pentru
transporturile turistice sînt utilizate numai autocare clasificate pe
stele de organul abilitat de IRU în Republica Moldova, în conformitate
cu cerinţele internaţionale. Aceste autocare vor dispune de certificate
de clasificare eliberate în conformitate cu Regulamentul cu privire la
clasificarea autocarelor pe stele.
7. Mijloacele de transport cu care se efectuează transporturi auto
de pasageri trebuie să corespundă cerinţelor tehnice stabilite pentru
fiecare tip de transport şi să aibă la bord setul de documente stabilite
de prezentul regulament şi legislaţia în vigoare.
8. Noţiuni de bază
Punct de oprire - loc special amenajat pe parcurs, destinat pentru
îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor.
Bagaje - obiecte ale pasagerilor transportate separat de el în
secţia de bagaje.
Bagaje de mînă - obiecte ale pasagerilor permise spre transportare
fără plată în salonul autovehiculului.
Chitanţă (bilet) de bagaje - document care confirmă plata şi
primirea bagajelor pentru transport.
Bilet - document care confirmă plata şi dreptul la călătorie a
pasagerului, încheierea contractului de transport între agentul
transportator şi pasager, precum şi faptul asigurării obligatorii a
pasagerului.
Contract - obligaţie reciprocă între agentul transportator şi
pasager, autogară (staţie auto) etc.
Rută - parcursul stabilit anticipat al autovehiculului între anumite
puncte.
Cursă - comunicaţie de pasageri pe o rută aprobată la o oră
stabilită de orar.
Orar de circulaţie - grafic sau tabel conţinînd date despre timpul,
locul şi itinerarul pe care se efectuează cursele.
Tarif - generalizare a taxelor de plată pentru transportarea
pasagerilor şi bagajelor.
Foaie de parcurs - document de evidenţă primară cu regim special,

17
prevăzut cu semne de protecţie, serie şi număr stabilite centralizat.
Diagramă - document eliberat de autogară (staţia auto), în care se
indică numărul şi preţul biletelor comercializate, destinaţia şi locul
de îmbarcare a pasagerilor.
Autobuz - automobil destinat prin construcţie transportării a mai
mult de 17 persoane pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi bagajelor
acestora. Poate avea unul sau două niveluri.
Autocar - autobuz special amenajat, care permite transportul de
persoane, inclusiv în scopuri turistice, în condiţii de siguranţă şi
confort.
Autocar clasificat pe stele - autocar destinat pentru transporturi
turistice în trafic naţional şi internaţional şi transporturi publice de
pasageri în trafic internaţional.
IRU - Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere.
Organ competent - Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.
Microbuz - autovehicul destinat prin construcţie transportării a
10-17 persoane pe scaune, inclusiv conducătorul auto.
Autoturism - autovehicul care prin construcţie şi echipare este
destinat transportului de persoane, de bagaje şi/sau bunuri ale acestora
şi are maximum 9 locuri, inclusiv conducătorul auto.
Permis de activitate pe traseu - document eliberat de autoritatea
administraţiei publice centrale de specialitate pentru fiecare mijloc de
transport în baza căruia agentul transportator poate efectua anumite
categorii, tipuri şi rute de transport auto de pasageri în conformitate
cu cerinţele stabilite.
Paşaportul rutei regulate - document care include caracteristica
rutei regulate: distanţele dintre punctele de oprire, schema rutei,
condiţiile rutiere şi de securitate, existenta serviciilor de deservire
(staţii de alimentare cu combustibil, staţii de deservire tehnică,
parcări, hoteluri), alte informaţii necesare.
Listă de control - document care conţine numele persoanelor
transportate şi alte date privind efectuarea transporturilor neregulate.
Fişă de evidenţă a biletelor - document de evidenţă a biletelor
vîndute pasagerilor şi a sumelor încasate de la transportarea, precum şi
a diagramelor pentru rutele regulate.
Transporturi în folos public - activitate de transport efectuată
contra plată de către un agent transportator, cu condiţia respectării
reglementărilor în aceste transporturi.
Transporturi pe rute regulate - activitate de transportare a
pasagerilor conform periodicităţii stabilite în orarul de circulaţie
aprobat de organul competent, pentru care sînt percepute taxe, iar
pasagerii sînt îmbarcaţi şi debarcaţi în puncte de oprire prestabilite.
Transporturi la comandă - activitate de transportare ocazională a
pasagerilor efectuată de agentul transportator în bază de contract
(cerere) încheiat în fiecare caz concret, pentru un anumit grup de
pasageri anterior constituit, nominalizat în lista de control sau CFP.
Transporturi turistice - operaţiuni de transport care asigură
deplasarea ocazională în scop turistic a unui grup de pasageri, prin
intermediul unei agenţii de turism.
Transporturi în regim taxi - operaţiuni de transport efectuate
contra plată cu autoturisme special amenajate.
Transporturi în folos propriu - operaţiuni de transport fără
încasarea unei taxe sau a echivalentului în natură ori în servicii, cu
respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.
Transporturi transfrontaliere - operaţiuni de transport efectuate
din orice localitate a ţării pînă la o localitate din teritoriul unui
stat vecin situată la o distanţă de cel mult 50 km de frontieră, dacă
prin prevederile acordurilor rutiere bilaterale nu se prevede altfel.
Carnetul foii de parcurs (CFP) - document în care se înscriu
persoanele transportate şi care permite agenţilor transportatori să
efectueze transporturi internaţionale ocazionale de pasageri în baza
acordurilor internaţionale la care Moldova a aderat sau este parte.

II. DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

18
9. Pasagerul are dreptul:
să fie însoţit de un copil în vîrstă de pînă la 6 ani inclusiv, care
va călători gratis, dacă nu ocupă un loc aparte de şezut, iar în cazul
cînd este însoţit de cîţiva copii cu vîrste de pînă la 6 ani pentru
fiecare copil, în afară de unul transportat gratis, să achite 50% din
costul total al călătoriei pasagerului matur cu dreptul de a ocupa un
loc separat pentru şezut. Călătoria copiilor cu vîrste de la 6 la 10 ani
inclusiv este achitată în mărime de 50% din costul deplin al călătoriei
pasagerului matur, avînd dreptul a ocupa un loc separat pentru şezut.
Pentru călătoria copiilor în vîrstă de peste 10 ani se achită tariful
deplin;
să restituie biletul în casa de bilete pînă la plecarea autobuzului
şi să primească suma achitată (inclusiv comisioanele) în cazul plecării
autobuzului cu o întîrziere mai mare decît o oră, în cazul în care
pasagerului nu i s-a acordat locul indicat pe bilet sau i s-a acordat un
loc în autobuz de clasă mai mică decît cea pentru care i-a fost vîndut
biletul;
să înnoiască documentele de călătorie, achitînd suplimentar 25% din
costul biletului, sau să-şi recupereze costul călătoriei minus 25% din
costul biletului şi comisionul achitat în cazul întîrzierii la autobuz
în decursul a 3 ore, iar în cazul întîrzierii din motive de boală sau
din cauza unui accident - în decursul a 72 de ore din momentul plecării
autobuzului. Pentru înnoirea biletului de călătorie în cazul întîrzierii
cu peste 72 de ore pasagerul depune o cerere în scris pe numele şefului
autogării (staţiei auto), anexînd documentele ce confirmă îmbolnăvirea
sau producerea accidentului;
să-şi recupereze costul deplin al călătoriei minus comisionul
achitat pentru vînzarea preliminară a biletului la întoarcerea biletului
în casa de bilete cu cel mult 2 ore pînă la plecarea autobuzului, iar la
întoarcerea biletului după acest termen, însă cu cel mult 15 minute pînă
la plecarea autobuzului, să-şi recupereze costul călătoriei minus 15%
din costul biletului şi comisionului achitat pentru vînzarea preliminară
a biletului;
să transporte contra plată la tariful stabilit bagaje în mărimile
prevăzute de prezentul regulament, animale (cîini, pisici), animale mici
şi păsări în cuşti;
să declare valoarea bagajelor predate la transport, achitînd taxa
stabilită;
să i se recupereze prejudiciul cauzat;
să obţină în timp util informaţia deplină despre serviciile de
transport, condiţiile şi modul de circulaţie.
10. Pasagerul este obligat:
să se călăuzească de prezentul regulament;
să procure bilet pentru călătorie şi pentru transportarea bagajelor
în corespundere cu costul călătoriei, să ocupe locul indicat pe bilet,
să păstreze biletul pînă la sfîrşitul călătoriei şi să-l prezinte la
cererea persoanelor cu drept de control.
Pasagerul poartă răspundere conform legislaţiei naţionale şi poate
fi expulzat din mijlocul de transport pentru încălcarea ordinii publice,
nerespectarea clauzelor prezentului regulament, precum şi pentru orice
prejudiciu cauzat din vina lui, inclusiv pentru deteriorarea sau
murdărirea autobuzului.
11. Pasagerului i se interzice:
să sustragă atenţia şoferului de la conducerea mijlocului de
transport în timpul deplasării;
să transporte obiecte ascuţite şi de tăiat, arme de foc fără huse
sau neambalate, substanţe otrăvitoare, explozive, toxice, uşor
inflamabile, caustice şi rău mirositoare, precum şi obiecte, care ar
putea murdări îmbrăcămintea altor pasageri şi salonul mijlocului de
transport auto, bagaje şi bagaje de mînă voluminoase, care împiedică
trecerea pasagerilor;
să fumeze şi să folosească băuturi alcoolice, să se afle în stare de
ebrietate şi cu îmbrăcăminte murdară, care ar putea murdări alţi

19
pasageri şi banchetele;
să activeze mecanismele de deschidere şi închidere a uşilor, în
afara cazurilor de evitare a avariilor şi accidentelor;
să scoată mîinile şi capul prin ferestrele deschise;
să folosească utilajul de avariere fără vreo necesitate, în afara
cazurilor excepţionale;
să blocheze cu bagaje trecerile şi accesele la uşile de intrare şi
de ieşire ale saloanelor, să transporte bagaje în salon şi pe banchetele
autobuzelor, care au secţii de bagaje;
să urce, să coboare, să ţină deschise sau să forţeze deschiderea
uşilor autovehiculului de transport public de persoane în timpul
mersului acestuia;
să deschidă uşile autovehiculului în cazul opririi sau staţionării
înainte de a se fi asigurat că nu există nici un pericol;
să arunce din vehicul orice obiecte.
12. Echipajul are dreptul:
să ceară de la pasageri îndeplinirea obligaţiilor lor;
să nu permită călătoria sau să debarce la prima oprire pasagerul
care a încălcat dispoziţiile prezentului regulament şi obligaţiile ce îi
revin conform contractului de transport sau ca urmare a comportamentului
acestuia, precum şi pentru alte fapte, care ar putea pune în pericol
restul pasagerilor;
să nu elibereze bagajele fără o cercetare suplimentară, dacă nu a
fost confirmată documentar predarea lor;
să primească de la serviciile de control explicaţii privitor la
încălcările comise;
să fixeze în documentele de evidenţă a bagajelor starea lor sau a
ambalajului acestora, iar în cazul divergenţelor cu pasagerul să refuze
primirea bagajelor.
13. Echipajul este obligat:
să se călăuzească de prezentul regulament, Regulamentul circulaţiei
rutiere, regulile de exploatare tehnică a autobuzului, instrucţiunea de
funcţionare şi să îndeplinească indicaţiile serviciilor de dispecerat în
cazul transporturilor regulate;
să dispună şi să prezinte pentru control organelor abilitate cu
funcţii de control documentele în baza cărora este permisă desfăşurarea
activităţii în dependenţă de tipul de transportare;
în cazul staţionării forţate înaintea încheierii rutei din cauza
unor defecte tehnice, îmbolnăvirii echipajului sau a unui accident
rutier, să efectueze transbordarea pasagerilor în alt autobuz sau, în
măsura posibilităţilor, să-i transporte pînă la autogara (staţia auto)
din imediata apropiere. În cazul transbordării, biletele vîndute sînt
valabile pentru călătoria cu alte autobuze, care se deplasează în
aceeaşi direcţie;
să respecte orarul de circulaţie;
să supravegheze respectarea de către pasageri a prezentului
regulament, amplasarea bagajelor, să recepţioneze, să plaseze şi să
elibereze bagajele în punctele de oprire prevăzute de orar;
să verifice prezenţa biletelor de călătorie şi de transportare a
bagajelor şi conformitatea acestora;
să întreţină mijlocul de transport în starea tehnică şi sanitară
cuvenită;
să aibă aspect îngrijit şi să menţină curăţenia şi ordinea la locul
de lucru şi în salon;
să fie politicos şi amabil cu pasagerii, intransigent faţă de
neajunsurile din deservirea pasagerilor şi să lichideze neîntîrziat
aceste neajunsuri;
să anunţe denumirile staţiilor şi durata staţionării în ele;
să oprească autobuzul la semnalul persoanelor cu drept de control,
să îndeplinească indicaţiile lor şi să acorde ajutor la efectuarea
controlului;
să efectueze la autogări (staţiile auto) îmbarcarea pasagerilor cu
bilete, fiecărui pasager îmbarcat pe parcurs să-i elibereze bilet şi să
facă înscrierile respective în fişa de evidenţă a biletelor.

20
14. Echipajului i se interzice:
să plece în cursă fără documentaţia de parcurs şi fără documentele
care acordă dreptul de transportare a pasagerilor;
să transporte pasageri fără bilete;
să îmbarce pasageri în alte locuri decît opririle prevăzute de orar;
să transporte mai multe persoane decît numărul de locuri prevăzute
în instrucţia uzinei producătoare;
să transporte în salon obiecte neprevăzute de condiţiile tehnice,
piese de schimb şi recipiente cu lichide tehnice;
să fumeze în salon, să folosească aparatajul audio- şi video-, dacă
pasagerii au obiecţii referitor la aceasta.
15. Agentul transportator este obligat:
să se călăuzească de prezentul regulament;
să asigure prezenţa la bordul unităţii de transport a documentelor
în baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii în dependenţă de
tipul de transportare;
să asigure prezentarea la timp a autobuzelor în starea tehnică şi
sanitară cuvenită, călătoria în siguranţă şi confortabilă conform
clauzelor contractului de transport şi orarului aprobat;
să ia măsuri de preîntîmpinare a accidentelor;
să încheie cu organizaţiile de asigurare contracte de asigurare
obligatorie a pasagerilor în conformitate cu legislaţia în vigoare;
să dispună de baza tehnică-materială autorizată de către organul
competent sau de contract de colaborare cu staţia de reparare şi
deservire tehnică autorizată în modul stabilit;
să formeze echipajele din conducători auto ce posedă permise de
conducere de categoriile respective şi au o vechime în muncă de cel
puţin 3 ani;
să organizeze cursuri de instruire şi reciclare profesională
continuă a echipajelor în centre de instruire autorizate în modul
stabilit de organul competent;
să asigure zilnic controlul medical al conducătorilor auto şi
controlul tehnic al unităţilor de transport înainte de efectuarea rutei,
cu înscrierea rezultatelor în registrele respective.
Agentul transportator, în conformitate cu reglementările legale,
poartă răspundere materială pentru:
prejudiciul cauzat de decesul sau vătămarea sănătăţii oamenilor în
urma folosirii transportului auto;
pierderea, lipsa, alterarea sau deteriorarea bagajelor primite
pentru transportare, deteriorarea drumurilor şi altor mijloace tehnice
ce asigură circulaţia.

III. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR REGULATE

16. Rutele regulate se organizează în baza analizei legăturilor


economice şi sociale dintre localităţi, luîndu-se în considerare
frecvenţa deplasărilor populaţiei, legătura cu alte tipuri de transport
şi rutele de transport auto de pasageri în funcţiune.
Temeiul pentru organizarea transporturilor regulate de pasageri îl
constituie analiza cerinţelor populaţiei, agenţilor economici,
autorităţilor publice, situaţiei existente şi altor factori.
Transporturile pe rute regulate se divizează, după regimul
executării, în: obişnuite, rapide (cu un număr limitat de opriri
intermediare) şi expres (fără opriri intermediare). Circulaţia
autobuzelor şi taximetrelor pe rute se desfăşoară conform orarului.
17. Organizarea rutelor noi, modificarea sau închiderea celor
existente se efectuează astfel:
a) a celor urbane - de către autorităţile administraţiei publice
locale în colaborare cu asociaţia profesională în domeniu;
b) suburbane - de către organul de specialitate al administraţiei
publice centrale de comun acord cu autorităţile administraţiei publice
locale şi în colaborare cu asociaţia profesională în domeniu;
c) interurbane - de către organul de specialitate al administraţiei
publice centrale în colaborare cu asociaţia profesională în domeniu;

21
d) internaţionale - de către organul de specialitate al
administraţiei publice centrale de comun acord cu organele de
administrare a transporturilor auto ale altor state în baza acordurilor
internaţionale şi în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
precum şi în colaborare cu asociaţia profesională în domeniu.
Transporturile internaţionale de pasageri se vor efectua în baza
convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte,
acordurilor internaţionale, legislaţiei ţărilor de tranzit şi
prezentului regulament. La efectuarea transporturilor internaţionale de
pasageri agenţii transportatori sînt obligaţi să respecte şi alte
convenţii internaţionale în domeniu.
18. Antrenarea agenţilor transportatori pentru executarea
transporturilor regulate se va efectua conform prezentului regulament şi
în baza Instrucţiunii privind modul de atribuire a rutelor regulate de
călători spre deservire agenţilor transportatori, prevăzută în anexă.
Dreptul la deservirea rutelor regulate se acordă agenţilor
transportatori înregistraţi ca subiecţi ai antreprenoriatului în
localităţile (centrele raionale) respective din punctul iniţial sau
terminus al rutei.
19. Transporturile regulate de pasageri sînt organizate pe
drumurile, a căror stare, în decursul întregului an, corespunde
standardelor în vigoare.
Deschiderea rutelor noi se permite după controlul, efectuat în comun
cu reprezentanţii organizaţiilor rutiere, poliţiei rutiere şi ai
agenţilor transportatori interesaţi, al corespunderii stării drumurilor,
pe care acestea trec, acceselor la autogări (staţii auto), punctelor de
oprire şi a drumurilor provizorii de ocolire cu cerinţele de siguranţă a
circulaţiei şi de protecţie a transportului auto. Rezultatele
controlului se fixează în actul respectiv, în baza căruia se întocmeşte
paşaportul rutei.
20. Dreptul de a închide provizoriu ruta, inclusiv de tranzit, în
cazul condiţiilor rutiere şi meteorologice nefavorabile sau
cataclismelor îi aparţine şefului autogării (staţiei auto) şi poliţiei
rutiere. Despre aceasta se informează imediat organul respectiv al
administraţiei publice locale, autogările şi staţiile auto, plasate pe
traseul rutei provizoriu închise, agenţii transportatori antrenaţi, iar
în cazul închiderii rutelor interurbane şi internaţionale, suplimentar,
organul de specialitate al administraţiei publice centrale. În cazul
stării nesatisfăcătoare a drumului - şi organizaţia rutieră, care îl
administrează.
21. În scopul deservirii calitative şi în bune condiţii a
pasagerilor pe rutele suburbane, interurbane şi internaţionale, organele
administraţiei publice locale atrag mijloace bugetare, extrabugetare şi
private pentru construcţia, dotarea şi susţinerea activităţii
autogărilor (staţiilor auto) şi punctelor de oprire.
Punctele de oprire sînt dotate, în măsura posibilităţilor, cu case
de bilete, pavilioane şi locuri acoperite pentru aşteptarea pasagerilor
şi înzestrate cu indicatoare ale intervalelor de circulaţie sau cu
orare. Orarul sosirii şi plecării se expune în cazul intervalelor de
circulaţie de peste 20 de minute.
Locurile de amplasare a punctelor de oprire sînt coordonate cu
organele locale şi poliţia rutieră.
Pentru staţionarea taximetrelor, primăriile organizează în oraşe şi
localităţi parcări special amenajate.
Reparaţia şi întreţinerea punctelor de oprire şi parcărilor pentru
taximetre din oraşe şi localităţi sînt executate de către primăriile
respective.
22. Transportul auto se prezintă pentru îmbarcare cu 25 minute pînă
la plecare - autobuzele care au secţii de bagaje şi cu 15 minute pînă la
plecare - autobuzele de tip obişnuit (fără secţie de bagaje în afara
salonului).
23. Transportul de pasageri pe rutele interurbane şi internaţionale
se efectuează conform numărului de locuri pe banchete, stabilit de uzina
producătoare a vehiculului, luîndu-se în considerare restricţiile şi

22
completările stipulate în Regulamentul circulaţiei rutiere, şi de
organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
În autobuzele care circulă pe rutele urbane şi suburbane locurile pe
banchete nu se numerotează, iar transportarea pasagerilor se efectuează
în conformitate cu capacitatea nominală a autobuzului (microbuzului),
conform paşaportului uzinei producătoare.
24. Prin uşa din faţă a autobuzului au dreptul la îmbarcare
pasagerii cu copii de vîrstă preşcolară, femeile gravide, persoanele de
vîrstă înaintată, invalizii cu semne vizibile de invaliditate, copiii
din clasele primare, persoanele care efectuează controlul.
Pentru pasagerii cu copii de vîrstă preşcolară, femeile gravide,
invalizi şi cetăţenii de vîrstă înaintată sînt rezervate primele patru
locuri din partea stîngă. Aceste locuri trebuie să fie marcate cu
indicatoare conţinînd inscripţia "Pentru pasagerii cu copii şi
invalizi". Alte persoane, care au ocupat aceste locuri, sînt obligate să
le elibereze pentru cetăţenii menţionaţi.
25. La deservirea rutelor regulate internaţionale în conformitate cu
pct.6 vor fi utilizate autocare clasificate pe stele după cum urmează:
pe rutele cu o lungime de pînă la 500 km - autocare cu minimum două
stele;
pe rutele cu o lungime de la 500 la 1000 km - autocare cu minimum
trei stele;
pe rutele cu o lungime ce depăşeşte 1000 km - autocare cu minimum
patru stele.
Pentru deservirea rutelor interurbane (cu excepţia celor de pînă la
100 km), vor fi utilizate începînd cu 01.01.2005 autocare clasificate cu
cel puţin două stele.
Tarifele aplicate la executarea transporturilor de pasageri şi
bagaje se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale - pentru
rutele urbane din teritoriul respectiv, şi de organul de specialitate al
autorităţii publice centrale - pentru rutele suburbane, interurbane şi
internaţionale, în conformitate cu propunerile înaintate de agenţii
transportatori sau asociaţia profesională în domeniu şi cu metodologia
calculării tarifelor pentru prestarea serviciilor de transportare a
pasagerilor.
26. În salonul unităţii de transport trebuie să se afle indicatorul
cu numele şi prenumele membrilor echipajului, trusa medicală, substanţe
antiincendiare, perdele la ferestre, huse şi rezemătoare pentru cap la
banchetele moi, precum şi un extras cu dispoziţiile principale ale
prezentului regulament.
Autobuzele trebuie să aibă pe parbrize indicatoare cu denumirea
punctelor iniţial şi final ale rutei şi indicatoare laterale cu punctele
iniţial, final şi punctele intermediare principale pe parcursul
autobuzului în conformitate cu standardele în vigoare. Pentru rutele
urbane se indică, suplimentar, numărul rutei.
Controlul dotării complete a autobuzelor se pune în sarcina
lucrătorilor autogărilor (staţiilor auto). Mijloacele de transport auto
care nu corespund cerinţelor principale de dotare nu sînt admise la
trafic, cu întocmirea actului respectiv.
27. Echipajul mijlocului de transport auto trebuie să aibă asupra sa
foaia de parcurs, lista de evidenţă a biletelor, tabelul costului
călătoriei, orarul de circulaţie, schema rutei, permisul de activitate
pe traseu, certificatul de clasificare a autocarului, precum şi o
rezervă de bilete de călătorie pentru a fi eliberate călătorilor în
punctele de oprire în care nu sînt case de bilete.
28. Documentele ce atestă dreptul la călătorie al pasagerilor sînt
biletele de forma stabilită. Forma biletelor, modul de vînzare şi de
folosire a acestora şi termenul lor de valabilitate se stabilesc de
către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.
29. Vînzarea biletelor de călătorie şi biletelor de bagaje se
efectuează de către casele autogărilor (staţiilor auto) şi punctelor de
oprire, iar în punctele de oprire, în care vînzarea de casă a biletelor
nu este organizată - de către şoferii autobuzelor.
În autobuzele de rută urbană cu tarif unic se poate practica

23
autotaxarea. Călătorul achită taxa pentru călătorie şi transportarea
bagajelor prin compostarea tichetelor respective.
În autobuzele de rută urbană, deservite de taxatori, călătorul
achită călătoria şi transportarea bagajelor nemijlocit la taxator, care
eliberează biletele respective. În cazul în care taxatorul lipseşte,
achitarea se efectuează nemijlocit la conducătorul autovehiculului.
Transportarea pasagerilor pe rutele urbane se organizează în baza:
abonamentelor lunare;
abonamentelor lunare pentru elevi şi studenţi;
legitimaţiilor unor categorii de cetăţeni care beneficiază de
facilităţi conform legislaţiei.
În transportul de pasageri cu autobuzele de rută urbană sau
suburbană poate fi prevăzută călătoria în bază de abonament lunar,
semilunar, nelimitat, precum şi călătorii limitate în decursul zilei şi
săptămînii pe anumite direcţii.
30. Beneficiază de gratuităţi de transport doar persoanele prevăzute
în legislaţia în vigoare şi în hotărîrile Guvernului, la prezentarea
documentelor care atestă acest drept.

IV. ORGANIZAREA TRANSPORTĂRII ŞI PĂSTRĂRII


BAGAJELOR ŞI BAGAJELOR DE MÎNĂ

31. Pasagerul are dreptul să transporte în autobuz bagaje, achitînd


costul transportării conform tarifelor stabilite. La transport se admit
bagajele cu gabarite în limitele a 60x40x20 - 100x50x30 cm şi cu
greutatea de cel mult 60 kg.
Bagajele se transportă în secţia de bagaje, iar în lipsa secţiei de
bagaje - în salonul autobuzului, norma pentru un pasager fiind: în
autobuzele fără secţie de bagaje - un loc; în autobuzele cu secţie de
bagaje - 2 locuri.
32. Pentru transportarea bagajelor de mînă (obiecte cu greutatea de
pînă la 30 kg) cu gabarite care nu depăşesc 60x40x20 cm şi care nu
incomodează alţi pasageri, plata nu se percepe.
Pentru transportarea bagajelor cu mărimea de peste 60x40x20 cm în
autobuze de rute suburbane şi interurbane pasagerul procură bilet de
bagaje de forma stabilită.
33. Biletul de bagaje poate fi procurat la casele de bilete sau la
controlorul care dirijează îmbarcarea, iar în lipsa caselor - la şofer
sau taxator.
În autobuzele de rută urbană cu tarif unic călătorul efectuează
autotaxarea pentru transportarea unui loc de bagaj prin compostarea unui
tichet.
34. La predarea bagajelor în secţia de bagaje a autobuzului,
pasagerului i se eliberează un jeton cu număr (etichetă), duplicatul
(cotorul) căruia se fixează de bagaj. În punctul de destinaţie bagajul
este eliberat pasagerului la prezentarea jetonului cu număr (etichetei).
Jetoanele cu număr (etichetele) sînt confecţionate de către agenţii
transportatori de sine stătător şi se eliberează echipajului autobuzului
spre decontare.
35. În autobuzele fără secţie de bagaje locul pentru bagaje este
stabilit nemijlocit de către şofer în aşa mod, încît să fie asigurată
trecerea fără obstacole a pasagerilor prin uşile de intrare şi de ieşire.
Pe unele rute bagajele pot fi transportate separat de pasageri cu
automobile de bagaje. În acest caz pasagerului i se eliberează chitanţa
de bagaje ce confirmă preluarea bagajelor.
36. La predarea bagajelor pentru transport, pasagerul are dreptul să
declare valoarea lui, achitînd taxa stabilită. Valoarea declarată nu
trebuie să depăşească costul real al bagajelor.
În cazul în care valoarea declarată a bagajelor este mare,
transportatorul are dreptul să-i ceară pasagerului să prezinte spre
examinare conţinutul bagajelor şi, dacă se constată necorespunderea
flagrantă a sumei valorii declarate cu conţinutul bagajelor, să
stabilească valoarea lor reală sau să refuze primirea bagajelor cu
valoarea care a fost declarată.

24
37. Bagajele se eliberează în punctul de destinaţie purtătorului
chitanţei de bagaje sau jetonului cu număr (etichetei).
38. Dacă chitanţa de bagaje sau jetonul cu număr (eticheta) nu a
fost prezentată, transportatorul eliberează bagajele doar dacă
pretendentul va dovedi că bagajele îi aparţin.
Dacă dovezile prezentate nu sînt suficiente, transportatorul poate
cere un gaj, care se restituie după expirarea unui an din ziua depunerii
bagajelor sau la prezentarea dovezilor exhaustive.
39. Bagajele nerevendicate la sosirea mijlocului de transport,
independent de faptul dacă la primirea lor s-au eliberat sau nu s-au
eliberat chitanţe sau jetoane cu număr (etichete), se transmit pentru
păstrare sub răspundere şi transportatorul le păstrează din contul
pasagerului.
Agentul transportator poate să încredinţeze păstrarea bagajelor unui
terţ, care în acest caz are dreptul la o recompensă.
40. De integritatea bagajelor şi bagajelor de mînă, transportate de
pasager în salonul autobuzului, poartă răspundere însăşi pasagerul.
Responsabilitatea, în mărimea stabilită de prezentul regulament,
pentru integritatea bagajelor transportate în secţia de bagaje din
momentul primirii la transport şi pînă în momentul eliberării lor o
poartă întreprinderea auto, căreia îi aparţine mijlocul de transport
auto, dacă contractul nu prevede altceva.
Responsabilitatea pentru bagajele pierdute sau lipsă
41. Agenţii transportatori, autogările (staţiile auto) poartă
răspundere materială pentru pierderea, vătămarea sau deteriorarea, lipsa
obiectelor predate la camera de păstrare sau primite la transport, dacă
nu vor dovedi că aceasta a avut loc nu din vina lor.
Pentru pierderea şi lipsa obiectelor primite la transport sau
predate la camera de păstrare agentul transportator sau autogara (staţia
auto) poartă răspundere astfel:
a) pentru bagajele primite la transport sau obiectele predate la
camera de păstrare cu declararea valorii - în mărimea valorii declarate,
dacă nu va fi demonstrat că ea este mai mică decît costul lor real;
b) pentru bagajele primite la transport fără declararea valorii - în
mărime de 0,1 salarii minime pentru un kg de greutate a bagajului
indicată în chitanţa de bagaje sau jetonul cu număr (etichetă). Dacă
greutatea bagajelor nu este indicată, în calcul se iau 50 kilograme;
c) pentru obiectele predate la camera de păstrare fără declararea
valorii - în mărime de 0,2 salarii minime pentru un kilogram de greutate
indicată în chitanţă;
d) pentru deteriorarea sau vătămarea obiectelor autogara (staţia
auto) achită suma cu care s-a redus costul lor.

V. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR
NEREGULATE (OCAZIONALE)

42. Dreptul de a efectua transporturi auto neregulate de pasageri îl


au agenţii transportatori titulari de licenţă pentru activitatea
respectivă, dispun de o bază tehnică-materială adecvată şi de cadre
calificate (inginer-mecanic, conducător auto) cu experienţă de lucru în
domeniu de cel puţin 3 ani.
Organizarea transporturilor la comandă
43. Echipajul mijlocului de transport auto, în timpul efectuării
transporturilor, trebuie să dispună de:
foaia de parcurs;
permisul de activitate pe traseu;
lista de control în care vor fi înregistraţi pasagerii transportaţi;
documentele de plată ce confirmă achitarea serviciilor de către
beneficiar şi, suplimentar, pentru efectuarea rutelor internaţionale:
CFP;
autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul în
care sînt prevăzute de contractele bilaterale);
certificatul de clasificare.
44. Tarifele pentru efectuarea transporturilor la comandă se

25
stabilesc pe baze contractuale, dar nu trebuie să fie mai mici decît
tarifele-plafon pentru un pasager/kilometru, aprobate prin actele
normative în vigoare.
Organizarea transporturilor turistice
45. Echipajul mijlocului de transport auto, în timpul efectuării
transporturilor, trebuie să dispună de:
foaia de parcurs;
permisul de activitate pe traseu;
certificatul de clasificare;
voucherul turistic;
lista de control în care vor fi înregistraţi pasagerii transportaţi,
semnată de conducătorul întreprinderii şi legalizată prin aplicarea
ştampilei.
Suplimentar, pentru îndeplinirea transporturilor neregulate
internaţionale turistice:
CFP;
autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul în
care sînt prevăzute de contractele bilaterale).
Persoanele care vor fi transportate în mijlocul de transport trebuie
să posede acte de identitate corespunzător înscrierilor din lista de
control.
46. Tarifele pentru efectuarea transporturilor turistice se
stabilesc pe baze contractuale, dar nu trebuie să fie mai mici decît
tarifele-plafon pentru un pasager/kilometru, aprobate de legislaţia în
vigoare.

VI. TRANSPORTURI CU TAXIMETRELE

47. Autoturismele pot fi folosite în scopuri comerciale în calitate


de taximetre pentru deservirea atît a populaţiei, cît şi a
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
48. Agentul transportator/persoana fizică, ce efectuează
transporturi cu taximetrele, trebuie să dispună de licenţă/patentă
pentru genul de activitate în cauză, eliberate de organele abilitate.
49. Pentru transporturile cu taximetrele sînt admise persoane, care
dispun de permis de conducere de categoria "B", au atins vîrsta de 21 de
ani şi posedă experienţă de lucru neîntreruptă în calitate de şofer
categoria "B" de cel puţin trei ani.
Nu li se permite practicarea acestui gen de activitate cetăţenilor
care conduc autovehicule cu dirijare manuală şi au certificate medicale
cu termen de valabilitate limitat.
50. Taximetrele trebuie să aibă:
pe caroserie - felinar distinctiv, care luminează în timp de noapte,
pe fonul oranj al căruia este aplicat simbolul taximetrelor -
eşichierul. Totodată, trebuie să fie prevăzută deconectarea felinarului
în cazul cînd taximetrul este ocupat de pasageri;
în salon - aparatul de taxat şi indicatorul cu numele şoferului,
numerele de telefon ale agentului transportator, timpul de lucru al
taximetrului, tariful şi modul de achitare a călătoriei;
la şoferi - permisul de activitate pe traseu, patenta (după caz),
chitanţa de încasare a plăţii de forma stabilită.
Se prevede, de asemenea, aplicarea pe uşile din faţă, portbagaj şi
capotă a simbolului transporturilor cu taximetrele (eşichierul), iar pe
uşile din faţă - a emblemei agentului transportator şi denumirii
oraşului, în care el este dislocat.
51. Numărul de pasageri admis spre transportare este determinat de
caracteristicile tehnice ale taximetrelor şi nu trebuie să depăşească
numărul de locuri.
În cazul solicitării depline a taximetrului, se permite
transportarea, suplimentar, a cel mult un copil în vîrstă de pînă la 6
ani. Copiii cu vîrste de peste 6 ani sînt asimilaţi pasagerilor maturi
şi ocupă loc separat de şezut. În caz că pasagerul matur este însoţit de
cîţiva copii în vîrstă de pînă la 6 ani, li se oferă un loc separat
pentru doi copii.

26
52. Taximetrele sînt puse la dispoziţia pasagerilor:
a) la parcări - conform rîndului. Dreptul de a angaja taximetre în
afara rîndului este acordat persoanelor prevăzute în actele legislative
şi, în primul rînd, pasagerilor cu copii sugaci şi de vîrstă preşcolară,
femeilor gravide, invalizilor cu semne vizibile de invaliditate;
b) în afara parcărilor - la semnalul pasagerului prin ridicarea
mîinii. Se interzice oprirea taximetrului în apropierea nemijlocită a
parcării (mai puţin de 200 metri). Lîngă gări taximetrele pot fi
angajate doar la parcări;
c) conform comenzilor preliminare prin telefon de la domiciliu sau
serviciu, precum şi nemijlocit la punctele de dispecerat sau la agenţii
transportatori. La primirea comenzilor prin telefoanele de serviciu se
înregistrează numărul de telefon, denumirea organizaţiei, funcţia şi
numele persoanei care face comanda. Comenzile prin telefoanele-automat
nu sînt primite. În cazul comenzilor preliminare plata în avans nu este
obligatorie.
53. Autoturismele taximetre pot fi atribuite şi pentru deservirea
întreprinderilor şi organizaţiilor în baza acordurilor (contractelor)
sau cererilor (comenzilor), cu achitarea plăţii conform tarifului
contractual. În acest caz automobilele se acordă pe timpul convenit, iar
persoanele împuternicite confirmă prin semnătură proprie parcursul şi
timpul de lucru al taximetrului.
54. Îmbarcarea în şi debarcarea din taximetru a pasagerilor se
permite doar din partea dreaptă în direcţia circulaţiei, din partea
trotuarului sau marginii drumului.
Este interzisă îmbarcarea sau debarcarea pasagerilor din
autovehiculul oprit la culoarea roşie a semaforului, la gestul agentului
de circulaţie sau în alt caz neprevăzut, fără permisiunea şoferului.
Deschiderea uşilor taximetrului pînă la oprirea lui deplină se interzice.
55. Pasagerul propune şoferului itinerarul de deplasare, iar dacă
acesta nu a fost propus, şoferul este obligat să transporte pasagerul la
locul solicitat pe calea cea mai scurtă. Şoferul are dreptul să refuze
pasagerului deplasarea pe strada sau drumul indicat, dacă acesta nu
corespunde cerinţelor securităţii circulaţiei.
56. Cu taximetrul se admite transportarea fără plată a bagajelor,
care, conform gabaritelor, pot fi plasate liber în portbagaj cu capota
închisă.
În salonul taximetrului se permite transportarea diverselor obiecte
(tele-, video-aparataj şi alte obiecte de uz casnic şi cultural), care
pot fi plasate liber pe banchetele din urmă, trec liber prin uşile
taximetrului, nu deteriorează şi nu murdăresc căptuşeala şi echipamentul
din salon, nu încurcă şoferului la conducerea automobilului şi nu-i
acoperă cîmpul vizual.

VII. ORGANIZAREA TRANSPORTURILOR ÎN FOLOS PROPRIU

57. Transportul de pasageri în folos propriu se efectuează în


următoarele condiţii:
se folosesc vehicule deţinute în proprietate sau arendate, care sînt
conduse de către angajaţi ai agentului transportator;
este o activitate accesorie sau auxiliară în raport cu activităţile
întreprinderii;
persoanele transportate sînt angajaţii întreprinderii sau membrii de
familie ai acestora, scopul transportului fiind deplasarea în interes de
serviciu sau social.
58. În timpul efectuării transporturilor, echipajul mijlocului de
transport auto trebuie să dispună de:
foaia de parcurs;
permisul de activitate pe traseu;
lista de control în care vor fi înregistraţi pasagerii transportaţi
şi care trebuie să fie semnată de conducătorul întreprinderii şi
legalizată prin aplicarea ştampilei.
În cazul cînd acelaşi grup de pasageri este transportat pe aceeaşi
rută o perioadă mai îndelungată, se permite întocmirea unei liste de

27
control pe această perioadă (dar nu mai mare decît o lună) cu indicarea
punctelor iniţial şi terminus ale rutei.
Persoanele care vor fi transportate în mijlocul de transport trebuie
să posede legitimaţii de serviciu şi să corespundă statului de angajaţi
ai întreprinderii.
Suplimentar, pentru îndeplinirea rutelor neregulate internaţionale
în folos propriu:
CFP;
autorizaţiile specificate în acordurile internaţionale (în cazul în
care sînt prevăzute de contractele bilaterale).
59. Listele de control de forma stabilită se eliberează de către
organul abilitat de Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor şi sînt
documente de evidenţă strictă, se întocmesc pentru fiecare cursă aparte,
cu completarea datelor necesare. După efectuarea transportului, lunar,
listele de control se restituie organului care le-a eliberat. Listele de
control în copii sau în formă liberă, fără ştampilele agentului
transportator şi organului care le-a eliberat, se consideră nevalabile.

VIII. CONTROLUL ACTIVITĂŢII TRANSPORTULUI AUTO DE


PASAGERI

60. Controlul activităţii transportului auto de pasageri este


exercitat de lucrătorii organelor abilitate, care dispun de legitimaţie
pentru dreptul de control.
Controlul respectării pe traseu a prevederilor actelor normative în
vigoare este exercitat de către grupele mobile mixte ale organelor
abilitate cu acest drept. Pot fi antrenaţi în acţiunile de control şi
reprezentanţii agenţilor transportatori ce activează în acest domeniu.
În afară de legitimaţia pentru dreptul de control de forma
stabilită, persoana care efectuează controlul trebuie să aibă în mod
obligatoriu documentaţie de strictă evidenţă (formulare de acte şi
procese-verbale), uniforma respectivă, maşină special amenajată.
Persoana care efectuează controlul are dreptul să oprească pe
parcurs mijlocul de transport auto ce transportă pasageri prin ridicarea
mîinii sau bastonului de modelul stabilit.
61. Controlorul trebuie să fie echipat în uniformă specială şi să
respecte cerinţele cu privire la staţionarea vehiculelor fără a cauza
prejudicii traficului asigurat.
În afara localităţilor semnalul de oprire trebuie să fie dat pe un
sector de drum drept la distanţa de cel puţin 100 m de la autovehiculul
în mişcare. Nu se permite oprirea autobuzelor pe rutele urbane în timpul
circulaţiei.
62. Înainte de efectuarea controlului, persoana cu funcţii de
control este obligată să prezinte şoferului sau taxatorului legitimaţia
pentru dreptul de control. Şoferul şi taxatorul sînt obligaţi să
prezinte toate documentele solicitate pentru control, să acorde ajutor
la efectuarea controlului, să îndeplinească toate indicaţiile ce ţin de
competenţa persoanelor cu funcţii de control.
Dacă în autovehiculul ce transportă pasageri lipseşte documentaţia
necesară, în conformitate cu prevederile prezentului regulament se
întocmeşte un proces-verbal sau un act de forma stabilită, care se
expediază organelor abilitate în scopul aplicării sancţiunilor prevăzute
de legislaţia în vigoare.
63. Dacă în mijlocul de transport, care transportă pasageri pe rute
regulate, au fost depistaţi pasageri cu bilete nevalabile sau fără
bilete, sau persoane care nu beneficiază de dreptul de a călători
gratis, şoferului sau taxatorului i se aplică o amendă în cuantumul
stabilit de legislaţie sau se întocmeşte un proces-verbal, sau un act,
călătorul procură biletul, iar şoferul sau taxatorul vinovat de
transportarea pasagerului fără bilet în scopul însuşirii încasărilor
este tras la răspundere administrativă sau penală, după caz.
Dacă pasagerul delicvent nu are bani, precum şi în cazul în care
refuză să achite amenda sau plata pentru călătorie, se întocmeşte un
proces-verbal, care urmează a fi expediat organelor judecătoreşti, iar

28
pasagerul este obligat să părăsească unitatea de transport auto.
64. Procesul-verbal trebuie să fie semnat de persoana care l-a
întocmit şi de către delicvent. Dacă delicventul refuză să semneze
procesul-verbal, refuzul trebuie să fie confirmat în procesul-verbal de
către martori. Refuzul de a semna actul sau procesul-verbal este
calificat ca încălcare gravă a disciplinei şi se consideră drept
confirmare a încălcării.
Dacă persoana care încalcă disciplina nu este de acord cu conţinutul
actului sau procesului-verbal, obiecţiile ei trebuie să fie consemnate
în respectivul act sau proces-verbal.
La perceperea amenzii se eliberează o chitanţă de forma stabilită.
Eliberarea în loc de chitanţă a documentelor de călătorie este interzisă.

IX. PRETENŢII, ACŢIUNI, RESTITUIREA PLĂŢILOR ŞI


RECUPERAREA PREJUDICIULUI

65. În cazul opririi forţate a autobuzului pe parcurs, indiferent de


cauza care a provocat-o, fiind imposibilă transportarea pasagerilor pînă
în punctul de destinaţie, acestora li se restituie costul călătoriei
(fără taxa de asigurare) şi plata pentru transportarea bagajelor (fără
taxa pe valoarea declarată) pentru distanţa neparcursă.
66. Pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto, de
la persoanele vinovate se percepe, în modul stabilit de lege, costul
deteriorării determinat în actul respectiv.
Modul şi termenul de înaintare şi examinare a pretenţiilor care apar
la transportarea pasagerilor şi bagajelor sînt reglementate de
legislaţia în vigoare. Pasagerul poate înainta pretenţii faţă de
transportator în scris, în decursul a 7 zile din data sosirii lui în
punctul de destinaţie.
Acţiunile agenţilor transportatori contra pasagerilor pot fi
intentate în judecată în decurs de 6 luni (din ziua producerii
evenimentului care a servit drept temei pentru intentarea acţiunii).
67. Dacă pasagerul nu este de acord cu calculul plăţii pentru
utilizarea transportului auto, el este în drept să adreseze o petiţie
transportatorului, indicînd esenţa plîngerii, data, ora îmbarcării şi
numărul autovehiculului utilizat, denumirea autogării (staţiei auto) în
care a fost procurat biletul.
Transportatorul este obligat să examineze petiţia în termenul
stabilit de legislaţie şi să comunice petiţionarului rezultatele
examinării.
68. Dreptul de a intenta acţiuni în legătură cu decesul, leziunile
corporale sau oricare alt prejudiciu cauzat sănătăţii pasagerului se
stinge după expirarea a 3 ani. Termenul de prescripţie nu poate depăşi 5
ani din ziua cauzării prejudiciului.
Dreptul de a intenta acţiunii în legătură cu pierderea totală sau
parţială, sau deteriorarea bagajelor se stinge în toate cazurile după
expirarea unui an.
69. Anterior intentării acţiunii, este obligatorie depunerea
pretenţiilor faţă de agenţii transportatori. Pretenţiile şi acţiunile
referitor la transporturi se examinează în modul stabilit de legislaţie.

Anexă
la Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje

INSTRUCŢIUNE
privind modul de atribuire a rutelor regulate de călători

I. Scopul şi domeniul de aplicare

1.1. Prezenta instrucţiune este elaborată în scopul stabilirii


modului şi principiilor de bază de deschidere (modificare) a rutelor
(curselor) regulate suburbane, interurbane şi internaţionale şi de
atribuire (retragere) a dreptului de deservire a acestora de către

29
agenţii transportatori, precum şi pentru reglementarea acestui gen de
activitate în condiţiile funcţionarii stabile şi normale a pieţei
serviciilor de transport şi asigurării securităţii circulaţiei în
transportul auto de călători.

II. Dispoziţii generale

2.1. Agenţii transportatori titulari de licenţă pentru transportul


auto de călători efectuează transporturi regulate de călători în temeiul
permisului de activitate pe traseu, emis de Ministerul Transporturilor
şi Comunicaţiilor (în continuare - Ministerul).
2.2. Deschiderea, atribuirea (retragerea) dreptului de deservire a
rutelor (curselor) regulate de călători de către agenţii transportatori,
precum şi modificarea rutelor existente se efectuează prin ordinul
Ministerului privind aprobarea deciziei (procesului-verbal) Comisiei
Ministerului, abilitate cu acest drept (în continuare - Comisia).

III. Deschiderea rutelor (curselor) regulate

3.1. Deschiderea rutelor regulate sau modificarea celor existente se


efectuează în conformitate cu Conceptul de organizare şi dezvoltare a
transportului auto de călători în Republica Moldova pe termen mediu,
prezenta instrucţiune şi alte acte normative şi ordine ale Ministerului.
3.2. Deschiderea (modificarea) rutelor regulate se efectuează la
solicitarea autorităţilor competente ale altor ţări, autorităţilor
publice locale, şefilor autogărilor (staţiilor auto), agenţilor
transportatori sau se iniţiază de către organul de specialitate al
administraţiei publice centrale în funcţie de cerinţele populaţiei
privind transporturile.
3.3. Pentru deschiderea rutelor (curselor), autorităţile
administraţiei publice locale sau autogările (staţiile auto) depun la
organul abilitat de Minister (în continuare organul abilitat) o cerere,
în care indică orele de pornire din punctele iniţiale.
3.4. Propunerile de modificare a rutelor (curselor) regulate
existente (modificarea orei de pornire, itinerarului de deplasare,
suplimentarea curselor etc.) se vor examina de către Comisie în baza
documentelor indicate la punctul 3.5., literele a), d), e) şi f).
3.5. Deschiderea rutelor (curselor) regulate în trafic naţional
Pentru deschiderea rutelor (curselor) regulate, agentul
transportator va depune la organul abilitat următoarele documente*:
a) cererea (anexa nr.1);
b) certificatul de înregistrare a întreprinderii;
c) licenţa pentru genul respectiv de activitate;
d) certificatele de înmatriculare şi actele ce confirmă efectuarea
testării (reviziei) tehnice a autovehiculelor, al căror număr, necesar
pentru deservirea rutei (cursei), este stabilit de organul abilitat;
e) contractul de arendă a autovehiculelor (după caz);
f) proiectul orarului de circulaţie cu propunerile argumentate ale
autogărilor (staţiilor auto) din punctele iniţiale şi de tranzit. În
cazul lipsei autogărilor (staţiilor auto) în punctele iniţiale -
coordonarea orarului de circulaţie şi locului de pornire/ sosire cu
organele administraţiei publice locale;
g) certificatul eliberat de organul fiscal teritorial privind lipsa
datoriilor faţă de buget şi raportul privind rezultatele financiare
(anexa nr.2 la raportul financiar pe ultimul trimestru);
h) bonul de plată pentru studierea fluxului de călători şi
efectuarea investigărilor pe teren.
---------------------
* Documentele se depun în copie cu prezentarea originalului.

3.6. Deschiderea rutelor (curselor) regulate în trafic internaţional


3.6.1. Deschiderea (modificarea) rutelor (curselor) regulate de
călători în trafic internaţional se efectuează în baza reglementărilor
internaţionale şi în condiţiile prevăzute de acordurile bilaterale în

30
domeniul transporturilor auto semnate de Republica Moldova.
3.6.2. În cazul solicitării deschiderii rutelor (curselor) regulate
în trafic internaţional, agentul transportator va obţine iniţial avizul
Ministerului privind perfectarea documentelor specificate la subpunctul
4.4.1. al prezentei instrucţiuni.
3.6.3. Pentru obţinerea avizului, agentul transportator va depune la
organul abilitat documentele indicate la punctul 3.5. literele a), b),
c), d), e), g) şi h) şi, suplimentar:
a) proiectul orarului de circulaţie pe traseul respectiv. Orarul de
circulaţie trebuie să prevadă explicit localităţile în care sînt
prevăzute staţii şi amplasarea acestora, distanţele, durata de
staţionare, orele de plecare, punctele de trecere a frontierei de stat
şi ţările de tranzit;
b) schema traseului pe care va fi executată cursa, cu evidenţierea
punctelor de trecere a frontierei de stat;
c) copiile certificatelor de clasificare la autocarele propuse spre
utilizare.
3.7. Organul abilitat examinează documentele depuse şi este în
drept, fără a le prezenta în şedinţa Comisiei, să refuze deschiderea
rutelor (curselor) noi sau modificarea rutelor existente în cazul în
care pe parcursul ultimului an Comisia a examinat deja problema
abordată, exceptînd cazurile de operare a unor modificări în reţeaua de
rute în direcţia solicitată.

IV. Atribuirea dreptului de deservire a rutelor


(curselor) regulate

4.1. Dreptul de deservire a rutelor (curselor) regulate se atribuie


agenţilor transportatori în bază de concurs, organizat conform regulilor
cuprinse în anexa nr.2. Atribuirea dreptului de deservire a rutelor
(curselor) regulate de către agenţii transportatori fără ca acestea să
fie scoase la concurs se efectuează în următoarele cazuri:
a) agentul transportator a perfectat în baza avizului obţinut
anterior documentele pentru deschiderea rutelor (curselor) regulate în
trafic internaţional;
b) solicitarea de către agentul transportator prestator de servicii
unic pe ruta suburbană a suplimentării numărului de curse;
c) în alte cazuri, la decizia Comisiei, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
4.2. Agentul transportator trebuie să dispună de un număr suficient
de autovehicule pentru executarea tuturor curselor atribuite spre
deservire conform orarului de circulaţie şi calculelor efectuate de
organul abilitat.
4.3. Pentru porţiunile de drum pe care anterior nu era organizat
traficul de călători pe rute regulate, organul abilitat întocmeşte, în
comun cu organele responsabile de starea drumului, actul privind
corespunderea porţiunii de drum respective standardelor în vigoare.
4.4. Atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate
în trafic internaţional
4.4.1. În cazul obţinerii avizului pozitiv prevăzut în subpunctul
3.6.2., agentul transportator perfectează şi prezintă următoarele
documente:
a) contractul încheiat cu un partener străin din ţara de destinaţie
pentru efectuarea la paritate a rutei (cursei);
b) actul ce confirmă abilitarea partenerului străin de către organul
competent din ţara de origine pentru efectuarea transporturilor
internaţionale de călători;
c) duratele de conducere şi odihnă a şoferului (şoferilor) pe traseu;
d) tariful coordonat de ambii parteneri.
Documentele indicate la subpunctele 3.6.3. literele a), b) şi 4.4.1.
literele a) şi d), perfectate în limbile ambelor ţări, semnate de ambii
transportatori şi autentificate prin aplicarea ştampilei acestora, se
prezintă organului abilitat în 3 exemplare.
4.4.2. În cazul neprezentării documentelor perfectate la organul

31
abilitat în termen de trei luni din data înştiinţării transportatorului
privind acordarea dreptului de perfectare a documentelor, acesta pierde
dreptul ce i s-a acordat.
4.4.3. Ministerul expediază documentele perfectate organelor
competente ale ţării partenere şi celor de tranzit pentru obţinerea
autorizaţiilor pe rutele (cursele) regulate internaţionale.
4.4.4. După primirea autorizaţiilor ţării partenere şi de tranzit,
materialele se prezintă la următoarea şedinţă a Comisiei pentru
adoptarea deciziei de atribuire a rutei (cursei) spre deservire
agentului transportator solicitant.
4.4.5. Agentul transportator este obligat să prezinte organului
abilitat cererea pentru prelungirea termenului de valabilitate a
autorizaţiilor pe rutele existente, la care se ataşează documentele
indicate la punctele 3.6.3. literele a) şi b) şi 4.4.1. literele a) şi
d), cu minimum trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate
a uneia din autorizaţiile obţinute anterior.
Documentele perfectate se expediază de către Minister, în
conformitate cu acordurile bilaterale, organelor competente ale ţării
partenere şi celor de tranzit pentru obţinerea autorizaţiilor.
Autorizaţiile obţinute se eliberează agenţilor transportatori contra
plată.
4.4.6. În cazul încheierii contractului pentru efectuarea unei rute
(curse) regulate la paritate cu un partener străin, agentul
transportator autohton este obligat să depună în termen de maximum 10
zile cererea şi documentele respective la organul abilitat, pentru a fi
examinate în şedinţa Comisiei.
4.5. Rutele (cursele) regulate atribuite agentului transportator nu
pot fi transmise de către acesta spre deservire altor persoane juridice
sau fizice. Agenţii transportatori sînt obligaţi să ţină evidenţa
completă a activităţii lor (inclusiv evidenţa contabilă) conform
legislaţiei în vigoare.

V. Examinarea materialelor privind deschiderea (modificarea)


rutelor (curselor) şi atribuirea dreptului de
deservire a acestora

5.1. În termen de 30 de zile din data înregistrării cererii,


materialele vor fi examinate de către organul abilitat şi prezentate
secretarului Comisiei pentru a fi examinate în şedinţa Comisiei.
Concomitent, în baza examinării problemelor abordate, va fi prezentată o
informaţie, care va include:
a) rutele regulate existente în această direcţie şi activitatea
transportatorilor pentru deservirea lor (unităţile de transport
implicate, executarea curselor, numărul mediu de călători transportaţi
la o cursă etc.);
b) fluxul de călători la cursele apropiate existente, în baza:
investigărilor efectuate pe teren de organul abilitat;
informaţiei prezentate de autogări (staţiile auto) sau, după caz, de
transportatori;
c) propuneri concrete şi argumentate privind posibilitatea
deschiderii rutei (cursei) la ora indicată de solicitant sau la o altă
oră care nu afectează activitatea transportatorilor pe rutele existente
în această direcţie;
d) date privind examinarea anterioară a problemei abordate etc.
5.2. Comisia examinează materialele prezentate de organul abilitat
şi adoptă decizia în conformitate cu competenţele atribuite.
5.3. Comisia refuză deschiderea rutei (cursei) dacă:
a) cererea contravine principiilor stabilite în prezenta
instrucţiune şi actelor normative în vigoare;
b) pe ruta (cursa) solicitată sau pe alte rute din direcţia
respectivă, în orarul de circulaţie al cărora este inclusă localitatea
dată, activează alt transportator care satisface pe deplin cerinţele
populaţiei în transporturi.
5.4. În cazul atribuirii rutei (cursei), agentul transportator

32
perfectează documentele necesare şi, în comun cu organul abilitat,
stabileşte data începerii deservirii acesteia, dar nu mai tîrziu de 30
de zile din data primirii înştiinţării. În caz contrar el pierde dreptul
de a deservi ruta (cursa) atribuită.
5.5. Anterior începerii deservirii rutei (cursei), organul abilitat
perfectează şi eliberează agentului transportator, contra plată,
paşaportul rutei şi alte documente necesare, prevăzute de legislaţia în
vigoare.
5.6. Mărimea plăţii stipulate la punctul 3.5. litera h), subpunctul
4.4.5. şi punctul 5.5. ale prezentei instrucţiuni şi la punctul 2.2.
litera e) al anexei nr.2 la această instrucţiune se stabileşte prin
ordinul Ministerului în baza calculului prezentat de organul abilitat.

VI. Retragerea dreptului de deservire a rutelor


(curselor) regulate

6.1. Temei pentru retragerea dreptului de deservire a rutelor


(curselor) regulate serveşte:
a) cererea agentului transportator privind retragerea dreptului de
deservire a rutelor (curselor) regulate;
b) retragerea licenţei pentru genul respectiv de activitate;
c) suspendarea (cu excepţia curselor suspendate din cauza stării
drumului, condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate în modul
stabilit) a mai mult de 10% din numărul de curse lunare, conform
orarului de circulaţie;
d) nu au fost lichidate încălcările constatate în cadrul şedinţelor
anterioare ale Comisiei;
e) necorespunderea unităţilor de transport cu cerinţele stabilite
pentru deservirea rutelor (curselor) atribuite;
f) încălcarea cerinţelor stipulate la punctele 4.5. şi 5.4. ale
prezentei instrucţiuni.
6.2. În cazul retragerii dreptului de deservire a rutelor (curselor)
regulate, acestea se scot la concurs, organul abilitat antrenînd în
termen de 10 zile din data aprobării procesului-verbal un transportator
care va deservi temporar rutele (cursele) retrase pînă la desfăşurarea
concursului.
6.3. Contestarea deciziei privind retragerea dreptului de deservire
a rutelor (curselor) regulate poate fi depusă la organele respective în
termen de maximum 30 de zile de la data primirii avizului.

Anexa nr.1
la Instrucţiunea privind modul de
atribuire a rutelor regulate de
călători spre deservire agenţilor
transportatori

Preşedintele Comisiei pentru


reglementarea activităţii agenţilor
economici în domeniul transportului
auto de călători
dl ___________________

CERERE

Agentul economic ___________________________________________________


Adresa juridică ____________________________________________________

Codul fiscal_____________ codul TVA _____________ telefonul_________


_
Solicit |_| atribuirea dreptului de deservire a următoarelor rute
(curse) regulate:
_
|_| suplimentarea numărului de curse pe următoarea rută regulată:

33
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

Documentele care se anexează:


_
|_| - Certificatul de înregistrare
|_| - Licenţa de activitate
|_| - Certificatul de înmatriculare a
_ autovehiculului
|_| - Contractul de arendă
|_| - Proiectul orarului de circulaţie
|_| - Actul ce confirmă efectuarea testării (reviziei) tehnice
|_| - Certificatul de la inspectoratul fiscal teritorial
|_| - Raportul privind rezultatele financiare (anexa nr.2
_ la raportul financiar pentru ultimul trimestru)
|_| - Bonul de plată
|_| - Schema traseului

Solicitantul ________________________________ ______________


(numele şi prenumele, semnătura) (data)

L.Ş.

Agentul economic menţionează punctele respective conform modelului.


_
Model: |x|

Anexa nr.2
la Instrucţiunea privind modul de
atribuire a rutelor regulate de
călători spre deservire agenţilor
transportatori

Regulile
de atribuire prin concurs a dreptului de deservire
a rutelor regulate de călători

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentele reguli stabilesc modul de organizare şi desfăşurare


a concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor
regulate de călători de către agenţii transportatori.
1.2. Scopul concursului constă în sporirea nivelului prestaţiilor de
transport auto de călători pe rutele regulate şi asigurarea securităţii
circulaţiei rutiere prin selectarea agenţilor transportatori în condiţii
de transparenţă conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
1.3. Obiectul concursului este de a acorda agenţilor transportatori
dreptul de deservire a rutei (cursei) sau grupului de rute (curse)
scoase la concurs de către Comisie.

II. Organizarea concursului

2.1. Concursul pentru atribuirea dreptului de deservire a rutelor


(curselor) regulate de călători este organizat de către comisia
interdepartamentală abilitată cu acest drept (în continuare - Comisia).
2.2. Comisia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
comunicatul informativ cu privire la concurs cu minimum 30 de zile pînă
la desfăşurarea lui. Comunicatul informativ va include:
a) data desfăşurării concursului;
b) denumirea rutei (cursei) şi ora plecării din punctele iniţiale;
c) condiţiile de participare la concurs;
d) termenul şi locul prezentării documentelor pentru participarea la
concurs;

34
e) cuantumul acontului de participare la concurs;
f) numărul telefonului de contact.
2.3. La concurs sînt admişi agenţii transportatori, persoane fizice
şi juridice înregistrate în Republica Moldova conform legislaţiei în
vigoare, titulari de licenţă pentru genul de activitate "transportul
auto de călători", care administrează numărul necesar de autobuze ce
corespund condiţiilor determinate pentru deservirea rutei (cursei) sau
grupului de rute (curse) şi care au depus setul de documente în
conformitate cu punctul 2.4.
2.4. Pentru a participa la concurs, agentul transportator va depune
la organul abilitat, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării
concursului, o cerere de forma stabilită în anexa nr.1, documentele
indicate la punctul 3.5. literele b), c), d), e) şi g) al Instrucţiunii
privind modul de atribuire a rutelor regulate de călători spre deservire
agenţilor transportatori şi copia bonului de plată a acontului de
participare la concurs.

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.234 din 24.11.2003


pag.21 (în pct.2.4 sintagma "cu cel mult" se va citi
"cu cel puţin")

2.5. La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori:


care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora
le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite
anterior;
în actele cărora au fost depistate date eronate.
2.6. Organul abilitat acordă punctaje pentru fiecare participant la
concurs în funcţie de criteriile prezentate în anexa nr.2 şi le prezintă
Comisiei.

III. Determinarea cîştigătorului concursului

3.1. În cazul în care pentru deservirea rutei (cursei) sau grupului


de rute (curse) scoase la concurs a fost depusă o singură cerere, în
corespundere cu cerinţele punctului 2.4., pretendentului i se atribuie
ruta (cursa) solicitată.
3.2. În cazul în care s-au depus două sau mai multe cereri, Comisia
analizează materialele prezentate şi determină cîştigătorul în
conformitate cu punctul 3.3. al prezentelor reguli.
3.3. Fiecare membru al Comisiei dispune de 20 de puncte, pe care le
poate acorda pretendenţilor la ruta (cursa) scoasă la concurs. Punctele
acordate fiecărui pretendent se însumează şi se împart la numărul de
membri ai Comisiei prezenţi cu drept de vot. Rezultatul obţinut se
adaugă la punctajul acumulat de pretendent conform anexei nr.2.
Pretendentul care a acumulat cel mai mare punctaj se declară cîştigător.
3.4. În baza ordinului de aprobare a procesului-verbal, cîştigătorul
este obligat să semneze, în termen de 10 zile din data expedierii
înştiinţării, angajamentul (anexa nr.3) şi să obţină setul de documente
necesar pentru deservirea rutei (cursei), care va include paşaportul
rutei (cursei) şi orarul de circulaţie.
3.5. În cazul încălcării cerinţelor stipulate în punctul 3.4. al
prezentelor reguli, Comisia reexaminează materialele prezentate de către
participanţii la concurs şi desemnează un alt cîştigător.
3.6. Agenţilor transportatori, care au participat la concurs, nu li
se restituie acontul de participare.

Anexa nr.1
la Regulile de atribuire prin concurs
a dreptului de deservire a rutelor
regulate de călători

Cerere
Agentul economic
________________________________________________________________________

35
(denumirea întreprinderii şi adresa juridică)
________________________________________________________________________
Codul fiscal_____________________ telefonul _____________________

Am luat cunoştinţă de condiţiile desfăşurării concursului şi doresc


să particip în vederea obţinerii dreptului pentru transportarea
călătorilor pe ruta (cursa) ___________________________________________,
cu autovehicule ____________________________
(tipul, marca)
Îmi asum obligaţia să respect condiţiile concursului şi cerinţele
actelor normative, care reglementează transportul auto de călători.
Propun următoarele condiţii de transportare a călătorilor:
________________________________________________________________________
______________________________
Documentele care se anexează:
_
|_| - Certificatul de înregistrare
|_| - Licenţa de activitate
|_| - Certificatul de înmatriculare a
_ autovehiculului
|_| - Contractul de arendă
|_| - Actul ce confirmă efectuarea testării (reviziei) tehnice
|_| - Certificatul de la inspectoratul fiscal teritorial
|_| - Raportul privind rezultatele financiare (anexa nr.2 la
_ raportul financiar pentru ultimul trimestru)
|_| - Bonul de plată a acontului de participare la concurs

Solicitantul _________________________________ _________________


(numele şi prenumele, semnătura) (data)

L.Ş.
Agentul economic indică actele anexate conform modelului.
_
Model:|x|

ANCHETĂ
(se completează de către Î.S. "C.R.T.")

Rutele regulate atribuite pentru deservire la data depunerii cererii


şi regularitatea îndeplinirii lor pe parcursul ultimelor şase luni*

____________________________________________________________________
Date despre mijloacele de transport deţinute de pretendent*
________________________________________________________________________
(numărul, modelul, marca, anul fabricării conform permiselor de
activitate pentru vehicul, eliberate de Î.S. "C.R.T.")
Informaţie privind încălcările depistate pe parcursul ultimului an
de funcţionare__________________________________________________________
________________________________________________________________________
(numărul de procese-verbale întocmite şi de reclamaţii depuse)

---------------------
* Se indică în anchetă sau se anexează lista.

Anexa nr.2
la Regulile de atribuire prin concurs
a dreptului de deservire a rutelor
regulate de călători

CRITERII
de evaluare şi punctajele care se acordă participantului
la concursul pentru dreptul de deservire a rutelor
(curselor) regulate de călători
-----------------------------------------------------------------------

36
1. Vechimea parcului de autovehicule*:
pînă la 3 ani + 20
între 3 şi 6 ani + 17
între 6 şi 9 ani + 14
între 9 şi 12 ani + 11
între l2 şi 15 ani + 8
între 15 şi 18 ani + 5
peste 18 ani 0

2. Structura parcului de autovehicule*: + 0,1 puncte pentru fiecare


- parc propriu (inclusiv leasing) procent calculat pentru par-
cul aflat în administrare
3. Numărul de autovehicule*:
pînă la 2 unităţi de transport + 2
între 3 şi 5 unităţi de transport + 4
între 6 şi 10 unităţi de transport + 6
între 11 şi 20 de uniţăţi de + 8
transport
peste 20 unităţi de transport + 10
4. Transporturile de călători efectuate
anterior (fără întreruperi)
transporturi regulate si neregulate:
peste 3 ani + 8
între 1-3 ani + 6
pînă la 1 an + 4
ori transporturi neregulate:
peste 3 ani + 4
între 1-3 ani + 3
pînă la 1 an + 2
5. Suspendări pe parcursul ultimilor 6 luni
de funcţionare a curselor atribuite pen-
tru deservire (cu excepţia curselor sus-
pendate din cauza stării drumului, con-
diţiilor climaterice, constatate în mo-
dul stabilit):
mai mult de 10% - 10
între 5 şi l0% - 5
6. Încălcări depistate pe parcursul ulti-
mului an:
a) în activitatea întreprinderii
(încălcari, constatate în modul stabi-
lit, ale regulilor de transportare a că-
lătorilor şi bagajelor, Codului fiscal,
Codului contravenţiilor administrative,
cu excepţia încălcarilor la deservirea
rutelor regulate):
peste 3 încălcăiri - 4
de la 1 pînă la 3 încalcări - 2
b) la deserviiea rutelor regulate:
peste 3 încălcări la cursă - 2
de la 1 pînă la 3 încălcări - 1

Total:
Punctajul acordat de către membrii Comisiei
Total:
------------------------------------------------------------------------
* Se determină în baza permiselor de activitate pentru autobuzele
(microbuzele) deţinute şi certificatelor de înmatriculare a
autovehiculelor necesare pentru deservirea rutei (curselor) solicitate.

Anexa nr.3
la Regulile de atribuire prin concurs
a dreptului de deservire a rutelor
regulate de călători

37
ANGAJAMENT

1. Întreprinderea _________________________________________________,
(denumirea)
cu sediul în _________________, str. ____________________ nr. ____,
şi persoana responsabilă de activitatea transportului
____________________, numită în baza ordinului (contractului de muncă)
nr. ______ din ________________.
2. Cunoaştem şi ne obligăm să conducem şi să organizăm activitatea
de transport auto de călători cu respectarea cerinţelor actelor
normative în vigoare în domeniu.

Persoana responsabilă ________________________________ __________


(numele şi prenumele, semnătura) (data)

L.Ş.

38
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI COMUNICAŢIILOR
Regulamentul cu privire la autogară (staţia auto)

din 09.12.1999

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-49/148 din 27.04.2000

* * *

APROB
Ministrul transporturilor şi comunicaţiilor
al Republicii Moldova
V. CHEIBAŞ
9 decembrie 1999

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea


transporturilor şi Codul transporturilor auto (Legea organică nr.116 -
XIV din 29.07.98, M.O. nr. 90-91, art. 581) al Republicii Moldova,
stabileşte modul şi condiţiile deservirii pasagerilor în transportul
auto pe teritoriul Republicii Moldova şi este obligatoriu pentru a fi
executat de către autogări (staţiile auto).
1.2. Autogările (staţiile auto) organizează şi satisfac cerinţele
populaţiei în vederea transportării în strictă corespundere cu actele
legislative şi normative ale Republicii Moldova, asigurînd confortul
maxim pentru pasageri şi deservirea lor civilizată.
1.3. Activitatea autogărilor (staţiilor auto) este reglementată de
către organul administraţiei publice centrale de ramură şi
administraţiile publice locale. Exploatarea autogărilor (staţiilor auto)
este permisă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, eliberată
deţinătorului autogării de către Ministerul Transporturilor si
Comunicaţiilor, cu valabilitate de 5 ani, în condiţiile vizării anuale,
cu plata tarifelor aferente. Autorizaţia de funcţionare este eliberată
numai după petrecerea de către Minister a atestării autogărilor
(staţiilor auto).
1.4. Agenţii de transport, care efectuează transportul rutier de
persoane prin curse regulate, au acces nediscrimatoriu la serviciile
autogărilor autorizate, conform programului de transport.
Tarifele maximale pe care deţinătorii de autogări autorizate le pot
aplica pentru serviciile oferite agenţiilor de transport sau
asociaţiilor de agenţi de transport care solicită accesul în autogară,
se stabilesc de către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.

II. DEFINIŢII ŞI NOŢIUNI DE BAZĂ

2.1. Termenii folosiţi în Regulament au următorul sens:


- autogară (staţie auto) - este spaţiul special amenajat, bun de
utilitate publică, în care se desfăşoară activităţi specifice
serviciilor regulate de transport persoane, care pot fi în proprietate
publică a statului ori proprietate privată.
- autopavilion - construcţie pentru protejarea de intemperii a
pasagerilor şi aşteptarea mijloacelor de transport auto;
- punct de oprire - loc special amenajat pe parcurs destinat pentru
îmbarcarea şi debarcarea pasagerilor;
- călători - persoane transportate cu un autovehicul, care nu
participă la conducerea acestuia;
- bagaj - obiecte ale pasagerilor transportate separat de el în
secţia de bagaje;

39
- bagaj de mînă - obiecte ale pasagerului care se permit de a fi
transportate fără plată în salonul autovehiculului;
- bilet - document care dovedeşte achitarea taxei de transport,
acordă călătorului dreptul de a se deplasa cu autobuzul (microbuzul)
pînă în punctul de destinaţie indicat şi confirmă existenţa asigurării
obligatorii a călătorului. Tarifele pentru transporturile de călători şi
bagaje în traficul urban şi suburban se aprobă de autorităţile
administraţiei publice locale, iar în traficul interurban şi
internaţional - de organul de specialitate al autorităţii publice
centrale;
- chitanţă (bilet) de bagaje - document care confirmă plata şi
primirea bagajului la transport;
- contract - obligaţie reciprocă între autogară (staţie auto) şi
agentul transportator;
- tarif - generalizare a taxelor de plată pentru transportarea
pasagerilor şi bagajelor;
- borderou de casă - document care atestă lista pasagerilor
transportaţi, care au achitat călătoria pe ruta regulată;
- rută - parcursul stabilit anticipat al autovehiculului între
anumite puncte;
- cursă - comunicaţie de pasageri pe o rută aprobată la o oră
stabilită de orar;
- autobuz - autovehicul destinat transportării pasagerilor, avînd nu
mai puţin de 9 locuri, neluînd în calcul locul şoferului.

III. CONDITIILE PRIVIND CATEGORIILE


GĂRILOR ŞI STAŢIILOR AUTO

Gările auto după amplasare se împart în Gări judeţene amplasate în


centrele judeţene, şi Staţii auto - amplasate în alte localităţi.
După volumul de lucru efectuat ele se împart în trei categorii,
conform numărului de curse expediate pe zi:
I categorie - 151 şi mai mult;
II categorie - de la 71 pînă la 150;
III categorie - pînă la 70.
În dependenţă de veniturile încasate, Ministerul Transporturilor şi
Comunicaţiilor întăreşte statele.
Pentru hotărîrea problemelor financiare şi tehnologice Gările şi
Staţiile auto pot forma benevol o asociaţie a Gărilor şi Staţiilor auto.
Conlucrarea acestei asociaţii cu Ministerul Transporturilor şi
Comunicaţiilor se efectuează conform legislaţiei.

IV. CONDIŢII PRIVIND DOTAREA


AUTOGĂRILOR

4.1 Clădire corespunzătoare prevăzută cu încăperile necesare pentru:


- casele de bilete;
- casele de bagaje;
- camera de păstrare a bagajului;
- birou de mişcare;
- sală de aşteptare pentru publicul călător.
4.2. Peroane pentru parcarea autobuzelor care pleacă sau sosesc din
cursă.
4.3. Loc de parcare pentru autobuzele aflate în aşteptare.
4.4. Grup sanitar.
4.5. Sistem funcţionabil de încălzire a încăperilor autogării.
4.6. Mijloace antiincendiare în starea de funcţionare şi în număr
corespunzător conform legislaţiei în vigoare.

V. CONDIŢII PRIVIND PEROANELE

5.1. Numărul peroanelor pentru plecarea curselor se stabileşte în


raport cu numărul maxim de plecări simultane din programul zilei şi de
necesitatea ca autobuzul să ocupe peronul cu 15 minute înainte de

40
plecarea cursei.
Ca urmare, repartizarea curselor pe peroane se va face asigurîndu-se
cel puţin 15 minute interval între două plecări consecutive de la acelaş
peron.
5.2.La repartizarea curselor pe peroane se va ţine seama şi de
necesitatea ca plecările curselor de pe un anumit traseu să aibă loc de
la acelaş peron.
5.3.Plecarea autobuzelor de la alte peroane decît cele stabilite
pentru diferitele curse este interzisă.
5.4.Numărul maxim al sosirilor simultane din programul zilei se
stabileşte ţinîndu-se seama de numărul peroanelor pentru sosirea
curselor din programul zilei. De regulă, peroanele de sosire nu se
nominalizează prin curse.

VI. SISTEMUL DE INFORMARE A PUBLICULUI CĂLĂTOR

6.1. Afişarea la loc vizibil, pe tabele special confecţionate, a


plecărilor şi sosirilor curselor, a preţului biletelor de călătorie
pentru staţiile deservite de autogară, a modificărilor survenite în
programul de transport.
6.2. Afişarea la fiecare casă de bilete a orarului de funcţionare a
curselor pentru care se eliberează bilete şi a numelui casierului de
serviciu.
6.3. Afişarea la casele de bagaje a orarului de funcţionare şi a
numelui casierului de serviciu.
6.4. Afişarea la loc vizibil a mersului celorlalte mijloace de
transport în comun (trenuri, avioane, vapoare) care deservesc
localitatea respectivă.
6.5. Montarea de table indicatoare la peroanele de plecare ale
curselor.
6.6. Anunţarea prin staţia radio din autogară a plecărilor şi
sosirilor curselor, precum şi a altor informaţii care interesează
publicul călător.

VII. FUNCŢIILE COLABORATORILOR AUTOGĂRII


(STAŢIEI AUTO)

7.1 Colaboratorii futogărilor (staţiile auto) - au obligaţiunile:


- să exercite controlul asupra furnizării mijloacelor de transport
şi corespunderii lor cererii, dotării şi cerinţelor sanitare;
- să supravegheze ca pasagerii să efectueze îmbarcarea şi debarcarea
doar pe peroanele special amenajate ale autogării (staţiei auto);
- să ţină evidenţa sosirii şi plecării autobuzelor, de asemenea,
borderourilor de casă şi documentele de dispecerat;
- să facă instructajul şoferilor în vederea regulilor siguranţei la
transportarea pasagerilor şi să-i informeze despre schimbarea stării
drumului;
- să amenajeze şi să întreţină în stare cuvenită peroanele,
clădirile şi edificiile autogărilor (staţiilor auto);
- să întreprindă măsuri în vederea întreţinerii teritoriului în
stare sanitară cuvenită şi să nu admită poluarea mediului;
- să exercite controlul asupra respectării Regulamentului
transportului auto de călători şi bagaje, regimului de lucru şi odihnă
al şoferilor;
- să ia măsurile necesare pentru securitatea pasagerilor pe
teritoriul Autogării.

XIII. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AUTOGĂRII


(STAŢIEI AUTO)

8.1. Regimul de lucru al autogării (staţiei auto) se stabileşte în


dependenţă de necesităţile pasagerilor şi timpul de plecare pentru prima
şi ultima cursă. În caz de necesitate autogara poate lucra 24 ore.
8.2. Regimul de lucru este elaborat de managerul autogării şi este

41
aprobat de către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor. Managerul
întocmeşte paşaportul gării auto în care sînt incluse următoarele
documente:
a) memoriu explicativ;
b) planul general al întreprinderii cu schema de mişcare a
autobuzelor;
c) planul autogării cu schema de mişcare a călătorilor;
d) planul ce include toate terenurile aferente garii;
e) itinerarul de mişcare a autobuzelor;
f) regimul de lucru a serviciilor gării;
j) schema comunicaţiilor de dispecerat atît intern cît şi extern;
z) schema de comunicare a condiţiilor meteo pe traseele republicii;
i) planul de evacuare a călătorilor şi a personalului gării în caz
de incendiu, coordonat cu serviciile locale de pompieri.
8.3. Organizarea vînzării biletelor.
Documente pentru dreptul de călătorie a pasagerilor sînt biletele de
formă stabilită. Forma biletelor, modul vînzării şi folosirea lor,
termenul lor de valabilitate se stabilesc de către organul
administraţiei publice centrale de ramură. Biletul trebuie să conţină
datele principale:
- denumirea autogării (staţiei auto) de plecare şi de destinaţie;
- numărul biletului scris prin metoda tipografică;
- costul biletului;
- data eliberării biletului;
- data şi ora plecării;
- numărul locului;
- locul eliberării.
Vînzarea biletelor se fixează în fişa de evidenţă a biletelor.
Biletele pot fi eliberate şi de sistemul computerizat.
Vînzarea biletelor se execută de către casele autogărilor (staţiilor
auto).
Activitatea caselor de bilete trebuie să fie organizată în aşa mod
ca să fie asigurată procurarea rapidă de către pasageri a biletelor de
călătorie şi să se excludă posibilitatea expedierii autobuzelor cu
locuri libere în cazul existenţei pasagerilor.
Vînzarea biletelor se efectuează:
a) de către casele vînzării preliminare cu 10 zile pînă la plecare
şi se încheie la ora 17.00 în ajunul zilei plecării.
Vînzarea preliminară a biletelor este organizată de administraţiile
autogărilor (staţiilor auto). Casele vînzării preliminare (inclusiv cu
furnizarea la domiciliu) efectuează vînzarea biletelor nu mai mult de
75% din locurile în autobuze, 25% din locuri pentru fiecare cursă sînt
rezervate pentru vînzarea curentă. Pentru vînzarea preliminară şi
furnizarea la domiciliu se percepe un comision în mărimile stabilite de
tarifele pentru călătoria cu autobuzele;
b) de casele vînzării curente ale punctelor iniţiale de plecare în
ziua plecării autobuzului;
c) casele vînzării curente din momentul sosirii autobuzelor de
tranzit sau primirii informaţiei despre existenţa locurilor libere în
aceste autobuze.
Casele de bilete ale autogărilor (staţiilor auto) trebuie să
activeze într-un regim, care permite pasagerilor la timp să întocmească
documentele de călătorie.
Casele de bilete ale autogărilor şi staţiilor auto încetează
vînzarea biletelor:
- în punctele iniţiale ale rutei cu 5 minute pînă la plecare;
- în punctele intermediare nemijlocit înainte de plecarea
autobuzului.
Casele autogărilor şi staţiilor auto trebuie să fie dotate cu
indicatoare, care să conţină:
- numărul casei;
- timpul începerii şi încheierii lucrului casei;
- numele şi prenumele casierului;
- denumirea punctelor de destinaţie sau rutelor pentru care se vînd

42
biletele.
Biletele pentru călătoria cu autobuze se vînd contra numerar, iar în
unele cazuri la prezentarea documentelor corespunzătoare, prin transfer.
Vînzarea biletelor de către case se efectuează conform rîndului.
Dreptul de procurare a biletelor în afara rîndului se acordă pasagerilor
în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
Biletele pentru călătoria cu autobuze pe rute interurbane se vînd
conform numărului de locuri pentru şezut.
Se permite vînzarea biletelor şi transportarea pasagerilor pe rutele
suburbane cu lungimea de pînă la 50 km conform capacităţii nominale,
stabilite de uzina producătoare. Pe rutele interurbane cu lungimea de
peste 50 km biletele se realizează numai conform locurilor de şezut.
Casierul are dreptul să refuze vînzarea biletelor în următoarele
cazuri:
- cînd în autobuz nu sînt locuri libere;
- dacă pasagerul se află în stare de ebrietate;
- dacă conţinutul bagajului sau bagajul de mînă este interzis de a
fi transportat conform nomenclatorului, greutăţii sau gabaritelor.
Călătoria conform tarifelor preferenţiale a unor categorii de
pasageri se permite doar persoanelor care beneficiază de acest drept în
concordanţă cu legislaţia şi hotărîrile Guvernului Republicii Moldova la
prezentarea de către ei a documentelor respective care atestă acest
drept.
Pentru călătoria cu autobuzul pasagerul este obligat să procure
biletul de călătorie. Biletul de călătorie este valabil doar pentru
autobuzul ce pleacă în cursa, numărul căreia şi data plecării sînt
indicate pe el.
Biletele fără indicarea staţiei de destinaţie, cu denumirea
autogării sau staţiei auto indicate eronat sau cu corectări şi alte
incorectitudini se consideră nevalabile.
În cazul pierderii biletului duplicatul nu se eliberează, costul
biletului nu se restituie, pretenţiile nu se primesc, pasagerului nu i
se permite călătoria. Pe rutele interurbane şi internaţionale,
pasagerului, care a pierdut biletul, i se permite călătoria, dacă numele
lui, fixat în borderoul de casă, este confirmat prin documente ce
confirmă indentitatea.
8.4. Păstrarea bagajelor şi bagajelor de mînă.
Păstrarea bagajului şi bagajului de mînă se efectuează în camerele
de păstrare ale autogărilor sau staţiilor auto, unde acestea sînt
organizate. Orele de lucru ale camerelor de păstrare se stabilesc în
dependenţă de orarul circulaţiei, precum şi condiţiile locale.
Camerele de păstrare primesc de la pasageri obiecte la păstrare,
independent de faptul, dacă acestea dispun sau nu de documente de
călătorie.
Este interzisă primirea şi predarea la depozitele de bagaje a
substanţelor inflamabile, explozive, otrăvitoare, toxice, radioactive,
corosive şi rău mirositoare, a obiectelor care ar putea murdări
obiectele altor călători.
Pasagerul are dreptul la predarea în camera de păstrare să declare
valoarea totală sau a unor obiecte (locuri). Pentru declararea valorii
obiectelor predate în camera de păstrare se percepe o taxă în mărimea
stabilită.
În caz că costul obiectelor predate provoacă dubii, administraţia
autogării sau staţiei auto are dreptul să ceară prezentarea spre
examinare a conţinutului bagajului întru stabilirea costului lui real.
În cazul refuzului pasagerului de a prezenta bagajul sau neacordului
pasagerului în vederea evaluării costului lui real, obiectele la
păstrare nu se primesc.
În camera de păstrare se primesc obiectele în ambalaj sau obiecte,
pentru păstrarea cărora ambalajul nu este necesar.
Plata pentru păstrarea obiectelor predate camerei de păstrare se
percepe conform tarifelor în vigoare. La predarea spre păstrare a
obiectelor legate plata se percepe pentru fiecare loc aparte. O parte
din zi se consideră zi completă.

43
Obiectele se primesc în camera de păstrare pentru o perioadă de pînă
la 30 zile. Obiectele nerevendicate în decursul a 30 zile urmează a fi
transmise organizaţiilor comerciale locale pentru a fi realizate în
modul stabilit.
La prezentarea chitanţei de bagaje sau a jetonului cu număr
(etichetei) asupra obiectelor nerevendicate în termen de 6 luni din
momentul realizării bagajului pasagerul are dreptul să primească suma
achitată agentului transportator pentru obiectele nerevendicate
transmise organizaţiilor comerciale, minus sumele care-i revin agentului
transportator (25% din costul biletului).
Păstrarea bagajelor de mînă poate fi organizată de asemenea în
camerele de păstrare automate. Modul păstrării şi responsabilitatea
părţilor sînt stabilite de instrucţiunea cu privire la exploatarea
camerelor de păstrare automate.
8.5. Operaţiunile cu obiectele uitate şi găsite.
Asupra obiectelor, documentelor sau banilor găsiţi administraţia
autogării (staţiei auto) întocmeşte un act în 3 exemplare, care se
înregistrează într-un registru separat.
Conform actului obiectele se transmit camerei de păstrare sau la
depozit, documentele - organelor de poliţie, banii - în contabilitate.
Administraţia autogării (staţiei auto) este obligată să anunţe
despre obiectele găsite prin reţeaua de informare şi să afişeze la un
loc vizibil un anunţ, în care se indică unde persoanele se pot adresa
pentru a le primi.
Eliberarea obiectelor găsite se efectuează conform cererii în scris
a pasagerului, sub semnătură, indicînd dovezile apartenenţei obiectelor
în cauză. Cheltuielile ce ţin de expedierea şi păstrarea obiectelor
găsite sînt suportate de posesorul obiectelor. Obiectele găsite, costul
cărora este mai mic decît costul păstrării, sînt eliberate în baza
permisiunii în scris a şefului autogării (staţiei auto).
Obiectele găsite se păstrează timp de 15 zile, apoi se realizează
prin reţeaua comercială locală în modul stabilit.
8.6.Responsabilitatea pentru bagajul pierdut sau lipsă.
Administraţia autogărilor şi staţiilor auto poartă răspundere
materială pentru pierderea, vătămarea sau deteriorarea, lipsa obiectelor
predate camerei de păstrare, dacă nu vor dovedi, că aceasta a avut loc
nu din vina lor.
Pentru pierderea şi lipsa obiectelor predate camerei de păstrare
autogara sau staţia auto poartă răspundere în următoarea mărime:
a) pentrui obiectele predate camerei de păstrare cu valoarea
declarată - în mărimea valorii declarate, dacă nu va fi demonstrată, că
ea este mai mică decît costul real;
b) pentru obiectele predate camerei de păstrare fără valoare
declarată - în mărime de 0,5 salarii minimale pentru un kilogram de
greutate indicată în chitanţă;
c) pentru deteriorarea sau vătămarea obiectelor autogara sau staţia
auto achită suma, cu care s-a redus costul.

IX. PRETENŢII

În cazul nerealizării transportului de pasageri din vina agentului


transportator pasagerului i se restituie costul deplin al biletului,
inclusiv taxa pentru vînzarea preliminară.
În cazul întoarcerii biletului de către pasager mai mult decît cu 2
ore pînă la plecarea autobuzului lui i se restituie 100% din costul
biletului minus comisionul (1,5%). În cazul întoarcerii biletului de
către pasager mai puţin decît cu 2 ore pînă la plecarea autobuzului lui
i se restituie 85% din costul biletului minus comisionul (1,5%).
În cazul întoarcerii biletului de către pasager după plecarea
autobuzului lui i se restituie 75% din costul biletului minus comisionul
(1,5%).
În cazul întoarcerii biletului de către pasager în decursul a 3 zile
după plecarea autobuzului lui i se restituie 75% din costul biletului
minus comisionul, dacă el va prezenta dovezi, că nu a putut călători din

44
motive întemeiate: boală, reţinere ilicită de către organele de
supraveghere a ordinii publice etc.
Toate divergentele dintre autogări (staţii auto) şi agenţii
transportatori se soluţionează conform legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.1

Lista actelor normative abrogate în legătură


cu aprobarea Regulamentului cu privire la autogară (statia auto):

1. Regulamentul staţiilor auto de călători , aprobate de Ministerul


Transporturilor al R.S.S. Moldovenesti din 14.06.1973.

45
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
Ordin pentru aprobarea Regulilor de aflare a cetăţenilor
şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit,
de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi
de traversare a liniilor ferate

Nr.81 din 27.04.2005

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.107-109/365 din 12.08.2005

* * *

În temeiul prevederilor art.15(2) al Codului transportului feroviar


nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr.226-228, art.892), intrat în vigoare din 14 noiembrie 2003,
ministrul transporturilor şi gospodăriei drumurilor emite următorul
ORDIN:
1. Se aprobă Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a
obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a
lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate, prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi intră în vigoare de la data publicării sale.
3. Conducerea Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"
(CFM) va aduce la îndeplinire prevederile Regulilor indicate la punctul
1 al prezentului ordin şi va exercita controlul asupra respectării
acestora de către serviciile de resort ale CFM.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Ministrul
Transporturilor şi
Gospodăriei Drumurilor Miron GAGAUZ

Chişinău, 27 aprilie 2005.


Nr.81.

Anexă
la Ordinul ministrului transporturilor
şi gospodăriei drumurilor
nr.81 din 27 aprilie 2005

REGULI
de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele
cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie
şi de traversare a liniilor ferate

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în


zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de
circulaţie şi de traversare a liniilor ferate (în continuare - Reguli)
sînt elaborate în conformitate cu articolul 15 al Codului transportului
feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.226-228, art.892), stabilesc măsurile de siguranţă a
călătorilor transportului feroviar şi a cetăţenilor în cazul aflării în
zonele cu pericol sporit şi traversării liniilor ferate, precum şi la
efectuarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit ale transportului
feroviar public.
2. În caz de încălcare de către persoanele fizice sau juridice a
prevederilor prezentelor Reguli, acestea poartă răspundere în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

46
3. În prezentele Reguli se utilizează următoarele noţiuni de bază:
zonă cu pericol sporit - teritoriul staţiilor de cale ferată,
gărilor, întreprinderilor şi altor subdiviziuni structurale ale căii
ferate, a căror activitate este legată de procesul de transportare,
platformele pentru călători şi liniile ferate pe care circulă trenurile
şi pe care se execută manevrele şi operaţiunile de încărcare-descărcare,
precum şi zona de expropriere (teren) pe care se află terasamentul cu
instalaţiile de evacuare a apelor, plantaţiile forestiere de protecţie,
gardurile permanente de protecţie contra zăpezii, liniile de
comunicaţie, de alimentare cu energie electrică şi alte instalaţii
feroviare;
trecere la nivel - loc de intersectare a căii ferate cu drumul auto
într-un singur nivel, dotat cu instalaţiile corespunzătoare;
podină pentru pietoni - sector de linii ferate marcat cu indicatoare
"Trecere peste linii";
tren - garnitură de vagoane compusă şi cuplată la o locomotivă în
funcţiune sau cîteva ori la vagoane-motor, precum şi locomotive fără
vagoane, vagoane-motor, automotoare şi drezine nedemontabile, expediate
pe linia curentă şi dotate cu semnale respective;
material rulant - locomotive, vagoane, vagoane-motor şi material
rulant special;
obiect - construcţie sau instalaţie provizorie ori permanentă
amplasată în zona cu pericol sporit;
lucrări de artă - construcţii inginereşti menite să asigure
continuitatea căilor de comunicaţii terestre peste obstacole, protecţia
acestora contra calamităţilor naturale (poduri, podeţe, tuneluri, ziduri
de sprijin, drenuri etc.).
4. Prezentele Reguli se extind asupra peroanelor fizice şi juridice,
activitatea cărora este legată de amplasarea obiectelor în zonele cu
pericol sporit ale transportului feroviar public şi executarea în ele a
lucrărilor, asupra călătorilor care beneficiază de serviciile
transportului feroviar public şi cetăţenilor ce se află în zonele cu
pericol sporit.
Dispoziţiile principale privind exploatarea tehnică a căii ferate şi
consecutivitatea acţiunilor lucrătorilor transportului feroviar în
timpul exploatării acesteia, dimensiunile principale, normele de
întreţinere a construcţiilor, instalaţiilor principale, materialului
rulant şi cerinţele înaintate faţă de acestea, sistemul de organizare a
circulaţiei trenurilor şi principiile de semnalizare se stabilesc în
conformitate cu Regulile de exploatare tehnică a căii ferate din
Republica Moldova.
5. Limitele zonelor cu pericol sporit ale transportului feroviar se
stabilesc în conformitate cu normele şi regulile de construcţie ale
Republicii Moldova.

Capitolul II. Modalitatea de aflare a călătorilor


şi cetăţenilor în zonele cu pericol sporit, de mînare a vitelor,
traversare a liniilor ferate

Secţiunea 1. Reguli de securitate a călătorilor


6. Aşteptarea sosirii trenului se efectuează în locuri stabilite
special la staţia de cale ferată, gară (săli de aşteptare, camere pentru
călători cu copii, camere de odihnă, puncte de comerţ şi de alimentaţie
publică), pe platformele pentru îmbarcarea şi debarcarea călătorilor.
Îmbarcarea (debarcarea) călătorilor în vagoane se efectuează după
oprirea deplină a trenului.
7. Ieşirea călătorilor din vagoane şi îmbarcarea în ele se
efectuează din partea peronului sau platformei de îmbarcare. Persoanele
minore se află pe teritoriul staţiilor, gărilor sub supravegherea
maturilor.
8. În zonele cu pericol sporit este interzis:
a) a lăsa copii fără supraveghere, de a organiza diverse jocuri
mobile;
b) a îngrădi cu bagaje de mînă, bagaje sau alte obiecte trecerile

47
în/din clădirea gării, pe peroane, platformele de îmbarcare, podurile
pentru pietoni, podini, tuneluri;
c) a se aşeza pe acoperişul, scările, platformele de trecere ale
vagoanelor;
d) a efectua îmbarcarea şi debarcarea în timpul deplasării trenului;
e) a scoate părţi ale corpului prin ferestrele vagoanelor şi uşile
tamburelor vagoanelor în timpul deplasării trenului;
f) a se afla pe scările şi platformele de trecere, a deschide uşile
vagoanelor în timpul deplasării trenului, a reţine deschiderea şi
închiderea automată a uşilor trenurilor suburbane;
g) a se deplasa cu trenurile de marfă fără permisiune specială;
h) a se deplasa cu trenul în stare de ebrietate;
i) a transporta în vagoane substanţe inflamabile şi explozive;
j) a arunca resturi şi alte obiecte sau substanţe din ferestrele şi
uşile vagoanelor trenurilor;
k) a ieşi din vagon pe intervalul dintre linii şi a se afla pe el la
trecerea trenului (materialului rulant);
l) a sări de pe platforma de călători pe liniile ferate;
m) a fuma în vagoanele (inclusiv pe tambure) trenurilor suburbane,
precum şi în locurile care nu sînt stabilite pentru fumat în trenurile
locale şi de parcurs lung;
n) a fugi pe platforme alături de vagonul trenului care pleacă sau
soseşte, precum şi de a se afla în apropierea marginii platformei mai
puţin decît cu 2 metri în timpul trecerii trenului (materialului rulant)
fără oprire;
o) a se apropia de vagon pînă la oprirea deplină a trenului;
p) a opri trenul de sine stătător în lipsa necesităţii.

Secţiunea 2. Reguli de securitate a pietonilor


9. Traversarea liniilor ferate se permite doar în locurile stabilite
pe poduri de pietoni, prin tuneluri, pe trecerile la nivel. În staţiile
în care nu sînt poduri şi tuneluri cetăţenilor li se permite de a
traversa liniile ferate pe podini.
10. Înainte de traversarea căii pe podina de pietoni cetăţenii
trebuie să se convingă de absenţa trenului (materialului rulant) în
mişcare.
11. În cazul apropierii trenului (materialului rulant) este necesar
de a se opri, a le lăsa să treacă şi, convingîndu-se de lipsa trenului
(materialului rulant) în mişcare pe liniile vecine, a continua
traversarea.
12. Apropiindu-se de trecerile la nivel la calea ferată, cetăţenii
trebuie să urmărească cu atenţie semnalele luminoase şi sonore, precum
şi poziţia barierei. Se permite de a trece peste linii doar în cazul
barierei deschise, iar în lipsa acesteia, înainte de a trece peste
linii, este necesar de a se convinge că nu se apropie de trecerea la
nivel trenul (materialul rulant).
13. În zonele de traversare a liniilor ferate este interzis:
a) de a merge pe liniile ferate;
b) de a traversa în mers şi în fugă liniile ferate în faţa trenului
care se apropie, dacă distanţa pînă la el este mai mică de 400 metri;
c) de a traversa liniile îndată după trecerea trenului (materialului
rulant) într-o direcţie, fără a se convinge în lipsa parcursului
trenului (materialului rulant) în întîmpinare;
d) de a traversa trecerile la nivel la calea ferată în cazul
barierei închise sau indicaţiei de culoare roşie a semnalului luminos al
semnalizării la trecerea la nivel;
e) de a se tîrî sub vagoane şi de a sări peste cuplele automate în
staţii şi pe liniile curente în scopul traversării liniei;
f) de a merge de-a lungul liniei ferate mai aproape de 5 metri de la
şina marginală;
g) de a traversa podurile şi tunelurile feroviare nedotate cu piste
pentru trecerea pietonilor;
h) de a se tîrî pe sub bariera închisă de la trecerea la nivel, de
asemenea, de a ieşi pe trecerea la nivel cînd bariera începe a se

48
închide;
i) de a se urca pe suporturi, precum şi de a se atinge de pantele
care trec de la suporturi la şine;
j) de a se apropia de cablul electric care stă pe pămînt la o
distanţă de 8 metri;
k) de a sta sau aşeza pe şine, a sta între acul şi contraacul
macazului sau în jgheabul inimii de încrucişare mobile al aparatelor de
cale;
l) a pune, a arunca, a lăsa pe liniile ferate oricare obiecte sau
materiale;
m) a crea obstacole pentru circulaţia trenurilor (materialului
rulant), a interveni în funcţionarea mijloacelor tehnice ale
transportului feroviar, precum şi în activitatea persoanelor ce
activează în transportul feroviar.

Secţiunea 3. Reguli de mînare a vitelor peste liniile ferate


14. Mînarea vitelor peste linia ferată se efectuează doar pe treceri
la nivel, pasaje de nivel, viaducte şi treceri stabilite special în
aceste scopuri. Persoanele care mînă vitele pe treceri la nivel, pasaje
de nivel, viaducte şi treceri pentru mînarea vitelor nu trebuie să
admită aflarea acestora în afara regiunii (hotarelor) trecerii,
viaductului sau locului stabilit şi, în special, ieşirea vitelor pe
linia ferată.
15. În cazul apropierii de trecerea la nivel sau de trecerea pentru
mînarea vitelor persoanele care îndeplinesc această muncă sînt obligate
să manifeste precauţie sporită şi vigilenţă deosebită, să se conducă cu
stricteţe de semnele de preîntîmpinare: "Trecere la nivel fără barieră",
"Trecere la nivel cu barieră", "Linie ferată simplă" sau "Linie ferată
cu mai multe căi", semnalizarea sonoră sau luminoasă, poziţia barierelor
(unde ele sînt), indicaţiile paznicului de barieră, panourile cu
inscripţia "Trecere la nivel fără pază", panourile care anticipează
locurile pentru mînarea vitelor cu inscripţia "Atenţie trenul. Loc
pentru mînarea vitelor".
16. Indicaţiile paznicilor de barieră şi altor lucrători ai Secţiei
de întreţinere a căii ferate referitor la modalitatea de traversare a
trecerilor la nivel şi trecerilor pentru mînarea vitelor sînt
obligatorii pentru toate persoanele antrenate la mînarea vitelor.
17. Mînarea vitelor pe trecerile la nivel şi trecerile special
stabile în aceste scopuri, amplasate în acelaşi nivel cu liniile ferate,
trebuie să se efectueze cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mînarea vitelor singure (cel mult două capete la o persoană
matură) trebuie să se efectueze cu ajutorul frîului;
b) mînarea cirezii de vite trebuie să se efectueze cu ajutorul unui
număr suficient de persoane, care exclude posibilitatea ieşirii vitelor
pe linia ferată.
Totodată, este necesar de a respecta următoarele reguli:
a) de a opri cireada la o distanţă de cel puţin 200 m de la linia
ferată;
b) două persoane mature trebuie să se convingă personal de lipsa
trenurilor (materialului rulant) care se apropie de trecerea la nivel
fără pază, de trecerea pentru mînarea vitelor ori, primind permisiunea
de a mîna vitele de la paznicul de barieră, să iasă pe linie, să se
plaseze de ambele părţi ale trecerii şi să înceapă mînarea vitelor;
c) aceste două persoane sînt obligate în decursul întregii perioade
de mînare a vitelor să se afle pe linie, să urmărească apropierea
trenurilor (materialului rulant), de asemenea, să nu admită ieşirea
vitelor pe linie în afara pasajului, trecerii. A treia persoană trebuie
să se afle în urma grupului de vite mînate;
d) după mînarea peste linia ferată, vitele trebuie să fie
îndepărtate la o distanţă de cel puţin 200 m de la această linie şi să
aibă o supraveghere sigură.
18. Este interzisă mînarea vitelor fără frîu pe trecerile la nivel
şi trecerile speciale pentru mînare în acelaşi nivel cu linia ferată în
timpul întunecat al zilei, precum şi în timpul luminos al zilei în caz

49
de ceaţă, ploaie torenţială, gheţuş şi viscol.
19. În cazul mînării în masă a vitelor pe trecerile la nivel sau
trecerile speciale (turme de peste 500 capete de vite mari cornute)
persoanele care însoţesc vitele sînt obligate să înştiinţeze din timp
despre aceasta maiştrii de linie ai secţiei de întreţinere a căii ferate
în scopul asigurării condiţiilor de mînare a vitelor în locurile de
aflare a pasajelor de nivel sau trecerilor.
20. Păscutul vitelor la o distanţă mai mică de 300 m de terasamentul
căii pe păşunile neîngrădite se permite doar cu zgardă, iar la o
distanţă de pînă la 2000 m de la linia ferată - doar sub supraveghere
permanentă.

Secţiunea 4. Trecerea mijloacelor de transport peste liniile ferate


21. Traversarea căii ferate de către mijloacele de transport auto se
efectuează doar pe trecerile la nivel.
22. În cazul apropierii de trecerea la nivel şoferul trebuie:
a) să se călăuzească de semnele de cale, semnalizare luminoasă şi
sonoră, poziţia barierei şi indicaţiile paznicului de barieră;
b) să se convingă de siguranţa circulaţiei şi lipsa trenului
(materialului rulant) ce se apropie de trecerea la nivel.
23. Este interzis de a ieşi pe trecerea la nivel în cazul barierei
închise sau la începutul închiderii acesteia şi, indiferent de poziţia
barierei, în cazul licăririi indicaţiilor roşii ale semnalelor luminoase
sau semnalizării sonore incluse. Este interzis de a ieşi pe trecerea la
nivel în lipsa barierelor şi semnalizării sau în cazul barierei deschise
ori semnalelor luminoase puse pe oprire, fără a se convinge de siguranţa
circulaţiei, dacă de trecerea la nivel se apropie trenul (materialul
rulant).
Înainte de începerea circulaţiei şoferul este obligat să se convingă
din nou de lipsa deplasării trenului (materialului rulant) în
întîmpinare.
24. Pentru permiterea deplasării trenului (materialului rulant) ce
se apropie şi în cazul în care deplasarea trenului pe trecerea la nivel
este interzisă, şoferul este obligat să oprească cu cel puţin 5 m pînă
la barieră sau semnalul luminos, iar în lipsa acestora - cu cel puţin 10
m pînă la prima şină.
25. În lipsa marcajului în faţa trecerii la nivel care determină
numărul de bande de circulaţie sau semnului respectiv circulaţia
mijloacelor de transport peste trecerea la nivel se permite într-un
singur rînd.
26. Convoaiele cu tracţiune animală trebuie să se deplaseze pe rînd
în grupuri de cel mult 3 căruţe (sănii) în fiecare; măsuri de precauţie
trebuie să respecte fiecare conducător de căruţă.
27. În caz de oprire forţată pe trecerea la nivel, şoferul este
obligat să efectueze debarcarea pasagerilor şi să întreprindă toate
măsurile dependente de el pentru eliberarea trecerii la nivel. Dacă
mijlocul de transport nu poate fi înlăturat de trecerea la nivel,
şoferul este obligat:
a) să rămînă lîngă mijlocul de transport şi să semnalizeze alarma
generală. Semnal de alarmă generală serveşte combinaţia care constă
dintr-un semnal sonor lung şi trei scurte. La apariţia trenului
(materialului rulant) - să fugă în întîmpinare de-a lungul liniilor
ferate, făcînd semnal de oprire (mişcare de rotaţie a mînii: ziua - cu o
bucată de pînză de culoare aprinsă sau cu ajutorul unui obiect vizibil,
noaptea - cu făclia sau lanterna);
b) să folosească orice posibilitate (telefonică sau prin radio, prin
curier etc.) pentru înştiinţarea impiegaţilor de mişcare din staţiile
din apropiere despre oprirea forţată a mijlocului de transport pe
trecerea la nivel;
c) în caz de posibilitate de a delega două persoane de-a lungul
liniilor în ambele părţi de la trecerea la nivel la o distanţă de 1000 m
(dacă una - în direcţia vizibilităţii mai slabe pe linie), explicînd cum
să se dea semnalul de oprire mecanicului trenului (materialului rulant)
care se apropie.

50
28. Deplasarea mijloacelor de transport de gabarite mari şi grele cu
şi fără marfă, maşinilor cu mers lent şi autotrenurilor se permite doar
cu permisiunea şefului Secţiei de întreţinere a căii a CFM şi sub
supravegherea picherului de cale sau şefului de grupă, iar pe sectoarele
electrificate în cazul înălţimii mărfurilor transportate de peste 4,5 m
- şi în prezenţa reprezentantului Secţiei de alimentare cu energie
electrică a CFM.
Cererea trebuie să fie depusă cu cel puţin 24 de ore pînă la
transport.
29. Şoferului i se interzice:
a) de a transporta pe trecerile la nivel în poziţie netransportabilă
maşini şi mecanisme agricole, rutiere şi de alt tip;
b) de a traversa liniile ferate în locuri care nu sînt stabilite;
c) de a deschide de sine stătător barierele sau să le ocolească;
d) să efectueze depăşirea pe trecerile la nivel şi mai aproape de
ele decît cu 100 m.
30. Consecutivitatea concretă a acţiunilor conducătorilor
mijloacelor de transport în cazul deplasării pe trecerile la nivel la
calea ferată se stabileşte de Regulamentul circulaţiei rutiere al
Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
nr.713 din 27.07.1999. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr.83-86, 1999, art.747) cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea 5. Cerinţele de bază la trecerea mijloacelor de transport


şi mînarea vitelor pe sub lucrările de artă ale căilor ferate
31. Amenajarea drumurilor pentru trecerea mijloacelor de transport
şi mînarea vitelor peste liniile ferate pe sub lucrările de artă se
admite cu permisiunea directorul general al CFM.
32. În cazul soluţionării problemei trecerii mijloacelor de
transport pe sub lucrările de artă e necesar de a reieşi din faptul că
gabaritele acestora în interspaţiu trebuie să fie de cel puţin:
a) 7 m în lăţime şi 5 m înălţime - pentru trecerea mijloacelor de
transport;
b) 4 m în lăţime şi 2,5 m înălţime - pentru mînarea vitelor.
Ca excepţie, de comun acord cu şeful Serviciului de întreţinere a
căii al CFM, se admite amenajarea trecerilor pentru mijloacele de
transport, lucrările de artă (poduri, viaducte, tuneluri etc.) avînd
gabarite în interspaţiu mai puţin de 7 m în lăţime, mai puţin de 5 m
înălţime.
Amenajarea drumurilor pentru trecerea mijloacelor de transport pe
sub poduri de lemn poate fi admisă, ca excepţie, doar cu permisiunea
şefului Serviciului de întreţinere a căii al CFM.
33. În faţa lucrărilor de artă cu înălţimea trecerii de pînă la 5 m
se instalează porţi de gabarit. Rigleta orizontală de control a porţilor
de gabarit se plasează cu 20 cm mai jos de marginea lucrării de artă.
Porţile de gabarit se instalează la distanţa de 10-15 m de la
lucrările de artă din ambele părţi. În cazul aflării în apropierea
lucrărilor de artă a cîtorva drumuri porţile de gabarit trebuie să se
instaleze în locuri care exclud trecerea în afara porţilor de gabarit.
Pe porţile de gabarit se instalează semnul rutier restrictiv
"Înălţimi limitate", iar în cazul lăţimii trecerii de pînă la 3,5 m şi
la podurile de lemn, pe lîngă aceasta - semnul rutier restrictiv "Lăţime
limitată".
În raza oraşului, dacă lipseşte posibilitatea de instalare a
porţilor de gabarit, semnele rutiere "Înălţimi limitate" şi "Lăţime
limitată" se instalează pe lucrările de artă în conformitate cu actele
normative.
Dacă încrucişarea din întîmpinarea mijloacelor de transport este
suprasolicitată din cauza gabaritului insuficient în interspaţiu, în
apropiere de aceste lucrări de artă pe de o parte trebuie să fie
instalat semnul de prioritate "Prioritate circulaţiei din întîmpinare",
iar de pe altă parte - semnul de prioritate "Prioritate înaintea
circulaţiei din întîmpinare".
Pe semnele rutiere "Înălţimi limitate" şi "Lăţime limitată" trebuie

51
să fie indicate dimensiunile cu 20 cm mai mici decît dimensiunile
efective de gabarit ale trecerii pe sub lucrările de artă.
Dacă lăţimea trecerii pe sub lucrările de artă este mai mică decît
lăţimea părţii carosabile a drumului, se instalează semnul rutier de
prevenire "Îngustarea drumului".
34. În scopul neadmiterii deteriorării suporturilor şi altor părţi
ale lucrărilor de artă, în dependenţă de construcţia lor şi condiţiile
locale, trebuie să fie instalate îngrădiri de tip barieră sau bordură
înaltă.
Îngrădirile trebuie să aibă marcaj vertical cu fîşii negre şi albe
în conformitate cu actele normative "Marcarea drumurilor" şi "Mijloace
tehnice de organizare a circulaţiei rutiere".
Pe ambele părţi ale podurilor cu suporturi de lemn şi sub ele
trebuie să fie instalate, în mod obligatoriu, îngrădiri la suporturi şi
alte părţi, pentru protejarea de deteriorări, dacă sub aceste poduri
este permisă trecerea mijloacelor de transport.

Capitolul III. Modalitatea de amplasare a obiectelor


şi executare a lucrărilor în zonele cu pericol
sporit ale transportului feroviar

35. Amplasarea obiectelor şi executarea lucrărilor în zonele cu


pericol sporit se efectuează în baza permisiunii scrise eliberate de
conducerea CFM. Amplasarea obiectelor şi executarea lucrărilor în zonele
cu pericol sporit şi în zona de expropriere a căii ferate trebuie să se
efectueze doar în cazuri excepţionale, cînd amplasarea acestora şi
executarea lucrărilor în afara zonei cu pericol sporit şi zonei de
expropriere a căii ferate nu este posibilă. Intersectarea zonei de
expropriere de către diverse comunicaţii, de regulă, trebuie să se
efectueze sub unghi drept faţă de axa liniei ferate şi prin metodă
subterană (închisă).
36. Pentru autorizarea amplasării obiectelor şi executării
lucrărilor în zonele cu pericol sporit la adresa conducerii CFM se
prezintă următoarele documente:
a) cererea scrisă;
b) documentaţia de proiect elaborată şi aprobată în modul stabilit
de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi coordonată cu
conducerea CFM;
c) obligaţia de a restabili elementele defecte ale zonei cu pericol
sporit ale transportului feroviar la executarea lucrărilor.
37. Cererea se examinează în termenele stabilite de legislaţia în
vigoare a Republicii Moldova. După expirarea termenului stabilit se dă
răspunsul motivat. Neprezentarea documentelor specificate la pct.35 al
prezentelor Reguli serveşte drept temei pentru refuzul de autorizare a
amplasării obiectului şi executării lucrărilor în zona cu pericol
sporit. În autorizaţia conducerii CFM trebuie să fie indicat
conducătorul subdiviziunii structurale a CFM (staţiei feroviare, secţiei
de întreţinere a căii, secţiei de alimentare cu energie electrică) care
stabileşte la faţa locului modul şi termenele de amplasare a obiectelor
şi executare a lucrărilor.
38. În caz de dispunere de autorizaţia CFM pentru executarea
lucrărilor în zonele cu pericol, conducătorul organizaţiei sau persoana
responsabilă de executare a lucrărilor trebuie să depună cererea pe
numele conducătorului desemnat în autorizaţia conducerii CFM. La cerere
se anexează:
a) autorizaţia conducerii CFM pentru executarea lucrărilor;
b) documentaţia tehnică executivă coordonată cu conducerea CFM
(desene de lucru, scheme etc.);
c) schema amplasării îngrădirilor şi locurilor de executare a
lucrărilor;
d) graficul calendaristic de executare a lucrărilor şi obligaţia
privind finalizarea lucrărilor în conformitate cu graficul calendaristic
de executare a lucrărilor.
Acţiunile ulterioare, modul şi termenele de organizare a lucrărilor

52
în zona cu pericol sporit, reieşind din condiţiile locale, le stabileşte
conducătorul subdiviziunii structurale a CFM desemnat în autorizaţia
CFM. La indicaţia acestuia, dacă aceasta nu este reflectat în
autorizaţia CFM, cererea urmează a fi coordonată cu conducătorii altor
filiale sau subdiviziuni structurale ale CFM (stabilite la etapa
eliberării condiţiilor tehnice, coordonării documentaţiei de proiect,
primirii autorizaţiei conducerii CFM).
Toate indicaţiile referitoare la executarea lucrărilor în zona cu
pericol sporit urmează a fi îndeplinite incontestabil.
39. Conducerea CFM sau reprezentanţii acesteia sînt în drept să
interzică sau să suspende lucrările începute în zona cu pericol sporit
în cazul depistării de către ei a încălcării modului stabilit de
executare a lucrărilor, periclitării siguranţei circulaţiei, vieţii şi
sănătăţii oamenilor.
40. Executarea lucrărilor în zonele cu pericol sporit ale
transportului feroviar nu trebuie să reducă siguranţa circulaţiei în
transportul feroviar, să ducă la întreruperea circulaţiei trenurilor.
41. Se permite accesul liber în zonele cu pericol sporit a ordinelor
de bătaie pentru luptă ale echipelor de pompieri şi de intervenţie şi
salvare pentru lichidarea incendiilor, accidentelor şi altor calamităţi,
echipele de prim ajutor medical şi de urgenţă, după coordonarea
itinerarului de deplasare a acestora cu lucrătorii responsabili ai CFM
(şeful staţiei sau impiegatul de mişcare, şeful sau persoana de serviciu
a secţiei de întreţinere a căii, de semnalizare şi telecomunicaţii, de
alimentare cu energie electrică etc.).
42. În cazul edificării pe teritoriul zonelor cu pericol sporit şi
în zona de expropriere a căii ferate a noilor obiecte, extinderii şi
permutării celor existente, instalării liniilor de telecomunicaţii,
alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze şi altor
comunicaţii, oricare organizaţie, care execută lucrările, transmite
conducătorului subdiviziunii structurale ale CFM care se ocupă de
problemele cadastrului, şefului secţiei de întreţinere a căii şi şefului
staţiei, pe teritoriul căreia se execută lucrările, documentaţia de
execuţie care determină repararea obiectului la dezvoltarea existentă a
căii ferate.

53