Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA EXTRAoRDINARA DE SINATaTB punITcA

A MUNrcrpruLUr cnrsrxAu

HOTARARE
Nr.33 din 13 martie 2021

In temeiul art. 58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a


sdndtalii publice (Monitorul oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificarile
ulterioare, a Hotdrdrii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ..Privind Comisia
extraordinard de sdndtate public6" Ei a prevederilor Dispoziliei Primarului
General a municipiului ChiEindu cu nr. 2I5-d din I 5.05.2020 ,,Cu privire la
aprobarea Comisiei extraordinare de sdndtate publica a municipiului Chiqindu Ei
a Regulamentului acesteia", unnare a analizei situaliei epidemiologice actuale,
in contextul evoluliei procesului epidemic, Comisia extraordinard de sdndtate
public[ (CESP) a municipiului Chiqinau

HOTARASTE:

L Se ia act de prevederile HotdrArii Comisiei nafionale extraordinare de


sdndtate publicd nr. 50 din 12 martie 202L

2. Se reitereaz6,, pentru autoritalile publice locale, persoanele juridice de


drept public Ei de drept privat, persoanel e fizice aflate pe teritoriul
municipiului Chiqindu, mdsurile de prevenire Ei control a infec{iei
COVID-19 rdmAn a fi valabile gi obligatorii p. intreg teritoriul
municipiului pe perioada stirii de urgen!6 in sdndtate publicd (declarata
pAnd la 15 aprilie 2021), conform prevederilor in Anexa la HotarArea nr.
28 a CESP Chiqindu din 28.I I .2020 cu modificdrile ulterioare.

3 Se reitereazd,, in mod special, prin atentionare repetatd, obligativitatea


porlului mdgtilor de proteclie in toate spafiile publice deschise qi inchise
pe intreg teritoriul municipiului Chiqindu, inclusiv in
stradd qi in
transportul public. Masca trebuie sd acopere atdt gura, cdt Ei nasul.
Purtarea mSgtilor de protectie este o rndsurd esenliald obligatorie in
perioada pandemica COVID-19, element de responsabilitate civicd si
comunitarS.

Pagina I din 4
4. Autoritdlile din domeniul ordinii publice vor asigura supravegherea
respectdrii, de cdtre persoanele frzice gijuridice, a mdsurilor de prevenire
gi control a infecliei COVID-19.

5. Se extinde, pe perioada starii de urgentd in sdndtate public6, declaratd


pAna la 15 aprilie 2021, pe intreg teritoriul municipiul ChiEindu, regimul
special de activitate, aprobat prin Hotdr6rea CESP Chiqindu nr. 32 din 2l
februarie 2021.

6. Conducdtorii institufiilor publice si private de pe teritoriul municipiului


Chiqindu vor asigura regim special de lucru, prin atragerea la serviciu a
personalului strict necesar pentru asigurarea funclionalitalii institufiei Ei a
personalului, activitatea cdruia necesitd prezen[a obligatorie la serviciu.

7. Pentru personalul, activitatea cdruia nu necesitd prezenla obligatorie la


locul de muncd, se vor asigura condilii de muncd la distanfa. Pe perioada
desfdqurdrii activitalii prin muncd la domiciliu, salarialii iqi indeplinesc
atribufiile specifice funcliei pe care o delin. Angajatorul este in drept sd
verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea
concretS de realizare a controlului va fi agreatd reciproc prin mijloace de
comunicare electronicd.

8. Continud procesul educalional in institufiile de invalarnAnt prescolar din


oraqul Chiqindu, cu prezenll fizicd, in conforrnitate cu Regulamentul
sanitar pentru instituliile de educalie timpurie, aprobat prin HG nr.1211
din 04 noiembrie 2016 qi cu respectarea strictd a normelor de sdndtate
publica privind prevenirea gi rdspAndirea COVID- 19.

9. Se reia procesul educalional, in institutiile de inv6!5mAnt primar qi


secundar din orasul Chigindu, incepdnd cu 16 rnarlie 2021.

9.1. cu participarea zrlnicd, cu prezenld fizicd a elevilor din invafarnAntul


primar, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publicd privind
prevenirea ;i rdspAndirea COVID- 19 Ei a modelelor, aprobate de
Ministerul Educafiei, Culturii Ei Cercetdrii (MECC);
9.2. cu participarea zilnicd, gi prezen[a fizicd, a unui numdr de elevi ai
claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a), stabilit in baza
suprafetei salii de clas6, cu respectarea strict6 a normelor de sdndtate

Pagina 2 din 4
publica privind prevenirea gi raspdndirea COVID- 19 gi a modelelor
aprobate de MECC;
9.3. cu parliciparea zilnicdin procesul educalional ia distan!6 a elevilor din
clasele V-VIII, X-XI;
9.4. activitatea extraqcolard, cu prezenldfizicd a unui numdr maxim de 15
elevi in grup6, cu respectarea strictd a normelor de sdndtate publica
privind prevenirea qi rdspAndirea COVID-19.

10.Se reia procesul educafional in instituliile de invaldmdnt special 9i


extraEcolar din oragul Chigindu, incepdnd cu 16 marlie 2021, cu prezenld
fizicd a unui numdr maxim de 15 elevi in grupd, cu respeclarea stricti a
normelor de sdndtate publicd privind prevenirea Ei rbspAndirea COVID-
t9.

11,Se reia activitatea centrelor de tineret, incepAnd cu 16 martie 2021, cu


prezenld fizicd a unui numdr de maxim de 20 de tineri, cu respectarea
strictd a normelor de sdndtate publicb privind prevenirea qi rdspAndirea
COVID-19,

12.Se stabilesc, pentru perioada stdrii de urgenfd in sdndtate publicd


(declaratd pAna la 15 aprilie 2021), mdsuri de restriclionare in procesul de
prestare a Serviciului de alimentare persoanelor socialmente vulnerabile
din municipiul Chiqinau, prin modificarea formei de prestare a acestuia,
din prdnzuri calde - in pachete cu produse alimentare.

13.Direc{ia generald asistenla sociald gi sdndtate va asigura, in perioada stdrii


de urgen!6 in sdndtate public6, acordarea pachetelor cu produse
alimentare, in schimbul prAnzurilor calde, beneficiarilor serviciilor de
alimentare, inclugi in liste de cdtre Direcliile teritoriale de asistenld
sociald. Prestatorii serviciilor de alimentare vor purla responsabilitate
pentru conlinutul pachetului acordat.

l4.Direclia relafii cu publicul a Primdriei municipiului Chiqinau va asigura


informarea populaliei asupra prezenlei HotdrAri, precum gi restricliilor
impuse intru respectarea obligatorie a mdsurilor de prevenire gi control a
infecliei COVID- 19.

Pagirra 3 din 4
l5.Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publicd expuse in prezenta Hotdr6re
constituie pericol pentru sdndtatea publicd gi va servi temei pentru tragere
la rdspundere contravenfionald qi/sau penald a persoanelor vinovate.

l6.Prezenta HotSrdre intrd in vigoare din momentul emiterii gi se public6 pe


pagina oficiald a Primdriei municipiului Chiqindu.

Ion CEBAN

Angela Cutasevici

Secretar al Comisiei Tatiana Bucearschi

Pagind 4 din 4