Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul1

Activitatea 1

Scop Evidențierea aspectelor de interes pentru evaluatorii din


cadrul examenelor și concursurilor naționale
Durata 60 minute
Instrucțiuni Sunteți profesor de discipline tehnice și faceți parte din
comisia din centrul de evaluare în calitate de membru
evaluator la examenul național de definitivare în
învățământ.
În anexa OMEC nr.5434/2020 este prezentată
Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a
acestui examen.
1. Citiți cu atenție prevederile din metodologie cu
privire la organizarea și desfășurare examenului.
2. Selectați din metodologie prevederile referitoare la
profesorul evaluator și evidențiați aspectele de
interes pentru acesta.
- Membrii evaluatori sunt cadre didactice calificate,
având gradul didactic I şi/sau titlul ştiinţific de
doctor, cu competenţă în evaluarea la examenele
naţionale.
- Dintre evaluatori nu pot face parte persoane care au
în rândul candidaţilor soţul/soţia, rude sau afini până
la gradul IV inclusiv, evaluatorii semnând în acest
sens o declaraţie pe propria răspundere.

3. Alcătuiți o listă de puncte tari/ puncte slabe pe care


le implică prevederea ca perechea de evaluatori să
corecteze independent fiecare dintre lucrările
repartizate, în săli separate.

Puncte tari:
- Profesorii evaluatori nu se pot influenţa reciproc;
- Aprecierea lucrărilor va fi obiectivă;
Puncte slabe:
- Bibliografia fiind vastă, profesorii evaluatori nu pot
ajunge la un consens în ceea ce priveşte răspunsurile
corecte date de candidaţi; chiar daca conţinutul
ştiinţific este exact, depinde foarte de modul în care
este interpretat;
- Consider că nu numai punctajul din baremul de

M1_A1
corectare trebuie detaliat, ci şi răspunsurile ar trebui
detaliate, pentru a nu lăsa loc de interpretare celor
doi evaluatori.

4. Exprimați argumentat opinii în legătură cu


prevederea metodologiei din Art. 35 (2), privind
interzicerea realizării de însemnări pe lucrare.
- Fiecare profesor evaluator trebuie să înregistreze
rezultatele pe un borderou propriu de notare;
- Daca s-ar face notări pe lucrare, acestea ar putea fi
interpretate drept semne, în momentul în care se face
schimb de lucrare cu colegul evaluator;
- însemnările pe lucrare ar încurca foarte mult
evaluatorul 3 al lucrării şi chiar evaluatorii de la
contestaţii.
5. Exprimați argumentat opinii în raport cu prevederea
metodologiei din Art. 35 (3), privind validarea
evaluărilor doar dacă diferența dintre notele
acordate de cei doi evaluatori nu trebuie să fie mai
mare de un punct.
- Dacă diferenţa este mai mare de un punct, profesorii
evaluatori nu au aplicat corect baremul de corectare
si notare.
6. Care sunt elementele care pot conduce la diferențe
de notare de peste 1 punct?
- Subiectivismul;
- Conţinutul ştiinţific şi metodica predării disciplinei
nu sunt bine stăpănite de profesorii evaluatori;

7. Discuții.

Materiale necesare Suport de curs


Laptop

M1_A1

S-ar putea să vă placă și