Sunteți pe pagina 1din 3

EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN GRĂDINIŢĂ

Autor: institutor CONSTANTIN RODICA


GRĂDINIŢA,, ABC” CONSTANŢA

,,Pentru a fi buni, pentru a se respecta unii pe alţii şi a-şi veni unii


altora în ajutor oamenii au nevoie de religie”.(M. EMINESCU,
OPERE,VOL.12/1985)

Religia creştină ne-a fost adusă în dar de Mântuitorul nostru, Cel ce


a fost numit de apostolii săi , şi apoi de toată istoria creştină,Învăţătorul,
Acel Pedagog prin excelenţă, care ne-a predat materiile fundamentale
ale şcolii vieţii: binele, frumosul ,morala, credinta şi iubirea. Biserica şi
religia propăvăduită de aceasta au preluat rolul Fiului lui Dumnezeu de
la începuturile creştinismului,îndrumând oamenii pe calea cea bună şi
învăţându-i numai lucruri bune pentru a fi plăcuţi luiDumnezeu.
Dar în încercarea de a ridica moral şi spiritual generaţiile în
diversitatea lor, Biserica(religia) trebuie să înfrunte secularizarea de
origine apuseanaă, care tinde să-L elimine pe Dumnezeu din realitatea
obiectivă a lumii punând în locul Său omul.
Însă oare ,omul este vrednic de o asemenea transpunere? Nicidecum.
Suntem făcuţi după chipul şi asemănarea Lui, sufletul nostru este dat de
El, dar a-I lua locul nu este cu putinţă.
Poporul român s-a născut creştin-ortodox, fiind cel mai vechi neam
creştin din această parte a Europei, popor încreştinat de însuşi primul
Apostol al Domnului nostru Iisus Hristos- Sfântul Apostol Andrei-
ocrotitorul Dobrogei şi al României.
Ce înseamnă ortodoxie ? Înseamnă dreapta credinţă pe care creştinul
o primeşte în casa Domnului pe acest pământ românesc, care este
Biserica. Indiscutabil, prezenţa Bisericii şi implicit, misiunea
întreprinsă de aceasta în toate compartimentele societăţii este o realitate
vie, dar care astăzi, din păcate se confruntă cu obstacole ivite din
dileme şi încrâncenări.
Din fragedă copilarie, omul trebuie format în spiritul credinţei,
iubirii,binelui, adevărului, dreptăţii, iar aceasta se realizează în grădiniţă
în cadrul categoriei de activitaţi ,,Educaţie pentru societate”(Elemente
de educaţie religioasă). Cunoaşterea simbolurilor religioase şi a
personajelor biblice, a vieţii şi activităţii acestora şi mai cu seamă

1
cunoaşterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi a importanţei
Acestuia în viaţa creştinului sunt obiective ale educaţiei religioase ce
pot fi atinse în activităţile din grădiniţă.
Influenţa religiei asupra copilului şi a omului matur este benefică, îi
face mai buni, mai toleranţi cu ceilalţi, mai apropiaţi ,mai dornici de a-i
ajuta şi nu are niciun efect dăunator ci dimpotrivă.
Educaţia religioasă îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le
are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară, pentru
a deveni un bun creştin.
Preşcolarii dispun de o bogată viaţă afectivă şi o mare sensibilitate,
ceea ce-i fac foarte receptivi la tot ce este adresat sferei sentimentelor.
Educaţia religioasă la vârsta preşcolară pune accent pe latura afectivă şi
face apel la sensibilitatea copiilor. Este importantă intensitatea trăirilor
afective simţite de copii în acele momente şi cum se răsfrâng ele în
comportamentul lor moral de zi cu zi.
Întrucât educaţia religioasă este una din cele mai importante surse în
descoperirea valorilor morale şi un real ajutor în educarea copiilor din
grădiniţă în aflarea multor răspunsuri la întrebările acestora, am hotărît
să demarez cu copiii de la grupa „Fluturaşii” de la
G.O.P.,,ABC’’Constanţa, un parteneriat cu Biserica ,,Adormirea Maicii
Domnului”, situată în apropiere,derularea proiectului educaţional
„Micul creştin” .
Proiectul a avut ca obiective:
 Formarea virtuţilor creştine şi cultivarea comportamentului
moral-religios;
 Cultivarea sentimentului de dragoste faţă de Dumnezeu;
 Cunoaşterea unor sărbători creştine de mare însemnătate
(Craciun, Paşti, Sfantul Nicolae, Boboteaza );
 Tradiţii şi obiceiuri de sărbătorile religioase;
 Cultivarea dorinţei de a face fapte bune;
 Cultivarea dragostei şi respectului faţă de Dumnezeu şi
aproapele nostru;
Iar ca activităţi:
 „Dăruind vei dobândi” – activitate umanitară (donarea de jucării
copiilor nevoiasi);
 „Sărbătorile de iarnă” (tradiţii şi obiceiuri);
 „Din vieţile sfinţilor”
 „Biserica din cartier” (vizită);

2
 Împărtăşirea copiilor periodică(mai ales în preajma marilor
sărbători creştine.
Însuşi Domnul, ca să le arate ucenicilor săi un exemplu de
adevărată smerenie, le-a prezentat un copil şi le-a spus: "Deci cine se va
smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în Împărăţia
Cerurilor" (Matei XVIII ,4).
Şi totuşi, din nefericire, de multe ori întâlnim şi la copii o formă
sau alta de egoism, dispreţuirea copiilor mai săraci şi simpli , ca urmare
a poziţiei sociale şi situaţiei financiare a părinţilor, lăudăroşenia în faţa
celorlalţi, cu virtuţile lor reale sau închipuite , ca rezultat ,de obicei, al
unei educaţii greşite.
Dar noi educatoarele trebuie să ne asemănăm grădinarului, care în
perioada potrivită a anului, tunde ramurile rebele şi nefolositoare ale
copacilor. Acelaşi lucru trebuie să îl facem cu copiii noştri. Inima
copilului poate fi comparată cu o grădină, iar cadrele didactice cu nişte
grădinari ai lui Dumnezeu, care sunt datori să cureţe la vreme grădina
de buruienile păcatelor şi de neghina obişnuinţelor rele.
Dar, dacă în grădina frumoasă se poate vedea un copac sălbatic şi
neîngrijit, nimeni nu se va gândi să condamne copacul în sine. Cu toţii
se vor gândi că responsabilitatea aparţine grădinarului, care l-a lăsat să
crească şi să se dezvolte în acest fel. În acelaşi mod suntem şi noi
responsabili, pentru neghina semănată în inimile copiilor .
Fiecare trebuie să se gândească la această responsabilitate şi să facă
tot ce-i stă în putinţă pentru a- i conduce pe copii pe calea apropierii de
Dumnezeu. Avem obligaţia să îi conducem către Mântuitorul, Care îi
cheamă lângă Dânsul şi ne spune: „ Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină
la Mine, că a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor. ”
(MateiXIX,14)
BIBLIOGRAFIE :
 ,,Îndrumator pentru elemente de educaţie religioasă în
învăţământul preşcolar”Bucureşti ,1999,Ed.,,Grafika Print,,
 Revista Învăţământului Preşcolar , nr. 3-4/2005 , Bucureşti ,
Ed. ,,Coresi ” , 2005 , pag. 152-157 ;
 P.S. Irineu – Episcop de Ecaterinburg şi Irbitk – „ Călăuziri
pentru creşterea şi educarea ortodoxă a copiilor ” , Bucureşti ,
Biblioteca Teologică Digitală , 2005

S-ar putea să vă placă și