Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ " Înv. M.

GEORGESCU" CELARU
Str. Popeşti, nr. 129, comuna Celaru, judeţul Dolj ,cod poştal 207175
Tel/ Fax: 0251/375719,
Email: scoalacelaru@yahoo.com Web: www.scoalacelaru.ro

Avizat,
Director CCD Dolj,
Prof. Claudiu Doru CRĂCIUNOIU DUȚĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE


A SIMPOZIONULUI LA NIVEL NAȚIONAL CU TITLUL
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a VI-a, 2021
I. ARGUMENT:
Sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu
nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute
de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Promovarea învățării interactive presupune încurajarea parteneriatelor în învățare,
permite transferul achizițiilor în contexte noi, elevii implicându-se mai mult în învățare și
totodată în împărtășirea celor învățate. Succesul la clasă, însă, depinde de competențele
cadrului didactic de a crea oportunități optime de învățare pentru fiecare elev.
II. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Formarea continuă a cadrelor didactice în demersul de implementare a unui învăţământ
modern şi eficient.
1. Promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ centrate pe elev, în vederea
asigurării standardelor de calitate;
2. Asigurarea unei diseminǎri eficiente a exemplelor de bunǎ practicǎ privind predarea-
învățarea interactivă
3. Realizarea unui schimb de idei, opinii, experienţe ale cadrelor didactice participante;
4. Conştientizarea importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ în dezvoltarea personalităţii
elevilor.
III:SECŢIUNI:
Secţiuni:
 1. Referate şi comunicări ştiinţifice
Articole, studii ştiinţifice, folosirea de metode şi mijloace moderne, inovative în
predarea-interactivă
 2. Proiecte didactice
Exemple de bune practici privitoare la utilizarea metodelor interactive în activitatea
didactică..
 3. Prezentări ppt, filmulețe didactice
Exemple de bune practici prezentate în format ppt sau fimulețe didactice.
IV. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:
Data: 18 martie 2021
Intervalul orar: 15:00 – 16:00
Locaţia: Școala Gimnaziale ”Înv. M. Georgescu” Celaru
Mod de organizare: Online
V. GRUP ŢINTĂ:
Cadre didactice din învǎţǎmântul preuniversitar (educatori, învǎţǎtori, institutori, profesori în
învăţământul preșcolar/primar, profesori).
VI. COMISIA DE ORGANIZARE:
ECHIPA DE ORGANIZARE:
Prof. Carla Cristofir- Profesor metodist Casa Corpului Didactic Dolj
Prof. Monica Pașca – Director al Şcolii Gimnaziale ”Înv. M. Georgescu” Celaru

VII. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR


Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
2-4 pagini format A4-pentru secțiunea 1; pentru secțiunea 2 numărul paginilor nu este
limitat;
Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, în Microsoft Word, folosind caractere
Times New Roman, la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”)
cu caractere româneşti, titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold),
centrat; la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 14);
la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
Conținutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii, să aibă caracter de originalitate şi noutate și să cuprindă experiențe
personale;
Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura, localitate, an).
Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de
participare, dacă se vor prezenta amândoi la activitate;
Prezentările de la a treia secțiune vor fi transmise pe suport electronic. Nu vor depăși 5-
10 min.
Responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.
VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR ȘI DEPUNEREA LUCRĂRILOR
Înscrierea participanţilor se va face în perioada 15 februarie- 16 martie 2021 prin
trimiterea Fişei de înscriere- Anexa 1, a Acordului de parteneriat semnat și ștampilat de
unitatea dumneavostră școlară- Anexa 2, a Declarației de consimțământ pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal- Anexa 3 și a lucrării pe adresa de e-mail
simpozion 5celaru@yahoo.com, sau la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Înv. M.
Georgescu” Celaru, din comuna Celaru, județul Dolj. Se va avea în vedere, specificarea
adresei corecte a expeditorului, numărului de telefon şi a adresei de e-mail unde poate fi
contactat.
Toate documentele se vor transmite într-un singur e-mail cu subiectul Simpozion
National 2021_ Nume si prenume participant, la adresa menționată
Nu se percepe taxă de participare.
Acordurile în format letric (dar și celelalte anexe) pot fi transmise pe adresa:
Pașca Monica
Școala Gimnazială ”Înv. M. Georgescu” Celaru
Str. Popești, Nr. 129
Com. Celaru, jud. Dolj, Cod 207175
2. SUSȚINEREA LUCRĂRILOR:
Mijloacele pentru prezentarea lucrării sunt: Google Meet (prezentare Power Point).
3. MOD DE CERTIFICARE/PARTICIPARE: diplomă de participare.

IX. PERSOANE DE CONTACT


Relaţii suplimentare:
Director Prof. Monica Pașca - Tel. 0766/517539
sau la adresa de e-mail: simpozion5celaru@yahoo.com .

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”ÎNV. M. GEORGESCU” CELARU


DIRECTOR,
PROF. Monica PAȘCA
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZIONUL NAȚIONAL
“Predarea-învățarea interactivă-cerință a calității educației”
EDIȚIA a VI-a, 2021

Numele şi prenumele cadrului didactic:..................................................


Unitatea de învăţământ:...........................................................................
Funcţia/specialitatea................................................................................
Telefon/adresă e-mail:.............................................................................
Adresa la care se va trimite plicul: ........................................................................
.................................................................................................................................

TITLUL LUCRĂRII PARTICIPANTE LA SIMPOZION/ SECȚIUNEA:

...................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că lucrarea cu care voi participa la


SIMPOZIONUL NAȚIONAL “Predarea-învățarea interactivă-cerință a
calității educației”
EDIȚIA a VI-a, 2021 este originală, nu a mai fost publicată în altă parte, iar în
realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în lucrare/ prezentare.

Data, Semnătura,
ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Şcoala..........................................................
Loc. Celaru, Jud. Dolj Loc............................................, jud. .........
Nr........... din............................... Nr........din........................................

ACORD DE PARTENERIAT
1. Părţile contractante:
Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Celaru, jud. Dolj, reprezentată de prof. PAŞCA
MONICA, în calitate de director și organizator al Simpozionului Național ”Predarea-
învățarea interactivă- cerință a calității educației”, ediţia a VI-a, 2021 şi
Şcoala............................................................................................................, reprezentată
de ..........................................................................................................................., în calitate de
director şi................................................................................................................, în calitate de
profesor participant la Simpozionului Național ”Predarea- învățarea interactivă- cerință a
calității educației”, ediţia a VI-a, 2021.
2. Obligaţiile instituţiilor partenere:
Instituţia coordonatoare se obligă:
 să popularizeze proiectul şi regulamentul acestuia la nivel local, judeţean şi naţional;
 să întocmească regulamentul concursului şi să fie trimis în timp util unităţilor
participante;
 să asigure condiţii optime pentru derularea activităţilor propuse;
 să informeze elevii, părinţii comunitatea locală despre activităţile desfăşurate;
 să ofere cadrelor didactice diplomele obţinute.
Unitatea...............................................................................,în calitate de partener se obligă:
 să popularizeze simpozionul în şcoală şi în judeţ;
 să stabilească grupul ţintă care va participa la simpozion;
 să înmâneze diplomele trimise de instituţia organizatoare ;
3. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării
acestuia. Este valabil pe perioada anului şcolar 2020-2021.

Şcoala Gimnazială „ Înv. M. Georgescu” Școala __________________________________


Celaru-Dolj ________________________________
Director, Director,
Prof. Monica PAȘCA ..................................
L. S
Declarație de consimțământ
privind prelucrarea datelor personale

Subsemnatul/a (nume, prenume) __________________________________________,


domiciliat in localitatea , str. _____________________________,
nr. , judeţul , identificat cu C. I. seria ,
nr. , eliberat de____________, la data de ______, CNP______________________
participant în cadrul proiectului național ,,Predarea-învățarea interactivă- cerință a calității
educației”, ediția a VI-a, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor
mele cu caracter personal de către Școala Gimnazială ”Înv. M. Georgescu” Celaru, Dolj.
Declar că sunt informat că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceeace privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă prin
Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare,
precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin
Legea nr. 506/2004.

Data:______________________
Semnătură:___________________