Sunteți pe pagina 1din 112

:i i:il::'l::!

:'

.,"r:jt1:t::li: .i. :'

. ,: lil::Lli'ii'
ii:::l;:,,,i::;
:lia!::;'
. ':/tll:'

' ,.-,::r::i:r:;
l

I ' I
"!f:;r:lF'
,-::':i ;iilil'

j r:r:ill1.::.:j
CUPRINS
Lectia 1 - Tehnologia informatiei si comunicatiilor
Tehnologia informaliei 9i comunicaliilor"""'
7
l.l 7
1.2 Hardware...........'.'...
Structura unui calculator personal""'
7
1.2.1-
l-.2.2 Stocarea fiSierelor online (Online Data Backup)"""""""""
17
18
1.3 Performanla calculatorului'....'..
18
1-.4 Tipuri de calculatoare.....'...'....

Lectia 2 - Software 21
2.1Tipuri de software
21
2.2 Principalele funclii ale unui sistem de operare'
22
2.3 Aplica!ii software.....
23
2.4 Definirea termenului de licenli

Lectia 3 - Desktop, pictoPrame, setiri


3.1 Primii pagiin lucrul cu calculatorul
26
26
3.1.1 Pornirea computerului..........
3.1.2 inchiderea calculatorului........
28

3.1.3 Repornireacalculatorului........ 28

3.2 Desktop gi pictograme.................


29

3.2.1 DesktoP gi taskbar.


29

3.2.2 Lucrul cu ferestre deschise in cadrul sistemului de operare. 35

3.3 Utilizarea funcliei Help...'.'...... 40

3.4 Operaliile de bazi 5i informaliigenerale..... 4L

3.4.l Vizualizarea componentelor de bazS ale calculatorului.....,...... 4t


3.4.2 Schimbarea configuraliei ecranului de lucru: data 9i ora, volumul,
opliuni de afi5are a desktop-ului.'......"..... 42
3.4.3 Setarea tastaturii 5i schimbarea opliunii pentru alt5 limb5... 49
3.4.4 inchiderea unei aplicalii care nu rispunde comenzilor primite.........'...'. 52
3.5 lnstalarea gi dezinstalarea unei aplicalii software..... 53
3.6.Conectarea/deconectarea unui dispozitiv (memorie USB, camerd digitald,
media player) la comPuter 54
55
3.7 Utilizarea optiunii Print Screen
5.4.L Seler
5.4.2 Sorti
4.1 Deschiderea 5iinchiderea unei aplicaliei Word...... dimensiun
58
4.2. Deschiderea 5i inchiderea documentelor................ 5.4.3 Copit
59
4.3.Introducereatextuluifntr-undocument... 5.4.4. Muti
61
4.4. Selectarea, copierea gi mutarea texturui intr-un 5.4.5 gterg
document sau intre 62
documente diferite....... 5.4.6 Recul
4'5' Salvarea unui document pe un dispozitiv de stocare. 5.4.7. Golir
Salvarea unui document 64
cu alt nume 5.5 Arhivarea figir
4.6. Tipdrirea documentelor............. 5.5.1. Arhir
65
4.6.1. lnstalarea/dezinstalarea unei noi imprimante 5.5.2. Deza
65
4.6.2. Stabilirea unei imprimante ca implicitd (default).....
57
4.6.3 lmprimarea unui document... Lectia 6 - Retele
67
4'6'4' Yizualizar ea, opri rea, reporn irea a n u la rea tipd ririi 6.l Concepte de t
unu i docu ment........ 67
6.1.L Defin
Lectia 5 - Oreanizarea fisierelor partajarea ;
5.L.1 Notiuni de bazl despre figiere gi directoare 6.2 lnternetul.......
69
5.1.1 infelegerea modului in care un sistem de 6.3. Definirea terr
operare organizeazd 69
discurile, directoarele si figierele intr_o structurd 6.4 inlelegerea te
ierarhicS. Navigarea
printre discu ri, d irectoa re, su bd irectoa re, figiere 6.5 Accesarea une
5.1.2 ldentificarea principalelor medii de stocare: 6.5.L Cunoa
hard disk intern, hard
disk extern, disc de refea, CD, DVD, Blu_ray, c5, telefon I
stick de memorie, card de
memorie, stocare figiere on1ine......... 6.5.2 Defin
73
5.1.3 Unitdtide mdsurd pentru figiere factorilor d
$idirectoare 75
5'1'4 Vizualizarea spaliurui disponibir pe un dispozitiv upload gi do
de stocare.. 75
5.1.5 Afisarea proprietdfilor unui figier/director: 6.5.3 Recur
nume, dimensiune, rocafie 77
5.1'6 Modificarea modurui de vizuarizare a figiereror gi deschis5......
directoareror: tires, 78
icons, list,details............ 6.5.4 Conect
5.1.7 Recunoagterea ceror mai utirizate tipuri
de figiere: procesare de text, 79
calcul tabelar, prezentiri, documente in format portabir lectia 7 - Securita.
(pdf), imagini,
audio, video, arhive, figiere executabile. 7.1 Protejarea datr
5.1.8 Deschiderea unui figier sau director...... 7.2 Malware
81
5.1.9 Crearea unui director a unui subdirector 7.3 55nitate 9i eco
5i 81
10 Reden umirea fi5ierelor gi directoa re1or...............
5. 1.
81
5.2 Cdutarea figierelor gi a directoarelor............
82
5.3. Vizualiza rea figierelor utilizate recent.........
83
5.4 Organizarea fi;ierelor 9i directoarelor
84
84
5.4.lselectareaunuifigier,directorsauamaimultorfigieresaudirectoare 85
ascendenti/descendenti dupi
nume'
5.4.2 sortarea figierelor in ordine
dimensiune, tip, data modificirii" 86
5.4.3 Copierea figierelor 9i
directoarelor"""""""'
87
a directoarelor"""""
5.4.4. Mutarea fi;ierelor 5i 88
5.4.5$tergereafi5ierelor5idirectoarelor5itrimiterealorinRecvcleBin...... 89
din Recycle Bin"""""""
5.4'6 Recuperarea fiSierelor Sterse 90
5.4.7' Golirea Recycle Bin""""""" 90
5.5 Arhivarea fi5ierelor" 90
5'5.1. Arhivarea unui fi5ier"""""' 91
5.5.2. Dezarhivarea unui
fi;ier

93
93

94
95
96
96
96

97

98

99

101-

104
\a7
Lecfia 1 qi enmunicafiilor
rr ^i ci comunica!
Tehorogia informaliei
1.1 Tehnologia
informaliei qi comunicaliilor
e d a'i e' s 5

-H i!l+i*:']l' o'
" "'ce pot fi practtc
z

i^';:''il:[ "' ::ffiT;:,[informatr';';;;;'i"td


"
it:". ., " componentele
stocheze li 'ii"n'*iti etc)'
atinse ("*., ,.n*i,or, tastaturi, rtroleazS funclionarea
/'.'#il',, ; ;;; d e co n ce p'ie si
:'h ffil:mJ: i:;:i1.'Ll;
:'[*HJui'ttn1; (ex': Microsoft word)'
simboluri
'"";;;
. 0 ."'"., *
" "ii.,,""r
r".ni'"i"rri"'l'"t"'a. rt
TermenuldeTehnologialn|ormo!,iei5iComunicaliitor(TlCsauinenglezdlCT=
"ffi [,? i; ti
ffi:i
nf ormation
t
"
t'"1l'"'"t"'"1-'nr"n."tfii ::::::i'""01111" 'J'i'" " t""'*::'1"
memorarea
''
o"otl"ce in multe- tt^i;l:r.t""ti: ;;;;ns o infrastructure de
computerului'

::ff :t.H'.[:*l[*l**;!:'"T"""':*1irH:*il*:'lcca'leg'ri
9i Comunicaliilor
se ot
in cadrul
"ni"i"t'"tl'nf**"ti"i
'"'";it':i:ill*i;"' - wwy :,Y-"'lo',y,::""[:1r(t:"'i''J' i: i:i""'"T:-ll:in
*-'oI,^Yljt",.r,]il,i"=",lli.'1, i;;;;;,n* (.onuu"alie
rnternet ,''0.r,""",
c
I "'11'; ; ; ; ;
et
i u It e p ersoane)
** *, ;
a m
T1l
./t"nnotosiomobild_,1?#;;;;Smartphone-urilorgiatabeletelorce
ruleazd-aplicaliimobilet,i.t"*""i"oo",u,"9ip,og,.m"specialproiectate
"x"""T'
pentru acestea)' text (Microsoft Word,
OpenofficeWriter)'
aPticalii de birou - de Pro'ces;are de
optnoitit"cuit)'
prezentdri de
'/ 0vrit'oioit'-'*t"'' de baze de date
de calcul tabelar oo*llo"'"i" optnoitit"tmp'u")'
multimedia (Microsoft
(rvric'oJiAccess'tf:fiJ;t'l'-b"trt)'a"""iit'regraficS(Adobe
Gimp)' etc'
Onoto'tl'oO and
lllustrator'

l.Z Hatdware
personal
1'2'1 Structura
unui calculator

r per
sti
:JJJ :iJ'-'i'-;' I l:'JT[:.t
o n a r co n ;il:: ff:::flll
ca r c u ra to ru

gdsesc microProcesorul'
[
s
: "

in care se
extragerea
etc, la care se conecteazS echipamente periferice pentru introducerea 9i
datelor. (Micro)Pr
CapSrlicomponentealeUnuicalcu|atorpersonalobi5nuit,mentionim: tranzistori mir
oPlacasistemsaup|acadebazi-esteoplac5cecontinecircuite mai micd unil
integrate la care se conecteazS toate componentele interne ale
unui
englezi binar'
calculator;
o(Micro)procesorul-componentaunuisistemdecalculincarese
realizeazd toate procesele 5i operaliile de calcul;
o datelor;
Memoria - circuite integrate de mare vitezS, pentru stocarea
electricS
o sursa - un transformator electric ce alimenteazS cu energie
componentele calculatoru ui;
I

pentru
Hard-disk - dispozitiv de stocare de mare capacitate, folosit
stocarea permanenti a programelor 9i documentelor;
prelucrdrilor pe
Adaptorul grafic sau placa graficd - afiSeazi rezultatul Astfel, t
monitorul calculatorului; informalia ir
placa de sunet - componenta folositS pentru a tnregistra 9i reda semnal de o sarcind
audio, prin transformarea sunetului analog in informalie binard 9i Toate n
invers; prelucrate il
Unit5lileoptice:CD-ROM,DVD-ROM,BluRayDiscReader/Writer- ComPo
dispozitivedestocarepermanentSadatelorpediscuridinplastic,cu
ajutorul unui laser;
porturi - interfele utilizate pentru conectarea dispozitivelor periferice la

calculator: tastaturS, mouse, monitor, boxe etc'

Unitat
Microprocesor + stochr
sistem de ricire

Un b'
s
=r"ier
etEfl,,qie I

a 6r.?rte
\;iT
{cgffiE'r
centrale
' Unitatea .;:' "'1:
l"" fl':',",1i
( M cro\pro ce s e LVr,
::iilff:; i: [: J [ :?ff
T i^::i
:,
nume$te bit ii (in
tranzistori microscoP fi p,"iut'uti de procesor se
mai mici unitate
O"'td;;"'."r;"'poate 0 sau 1'
poate avea valoarea
englezi binary digit =
I'fA Uint'at 5i

care nu se lasS strdbatut


Astfel,dacSuntranzistorselas5streb6tutdeosarcin6electric5,sereprezint5
tip 1, o"..ano un tranzistor
de
informalia intr-o logica:ljn.ra
r s u nt st o c a te
IJT
#'"'J:[',"J-'trI T#:::!,1:'l:J
I':' t r. u n c o m p u te n
5
i

Hl: 1
t'0"" (succesiuni) de 0 5i 1'
prelucrate in diferite su nt:
ale (micro) procesorului
com ponent"," or'1".'orle decodificd 9i prelucreaza
o Unitatea de comonaa,oniilcl-.0,",..,;,
;il i; execulie;- totodatS, comandi 5i

instrucliunile programului ce ntrale'


f u ncliona r". .o* oo n"nteror "."':r:l'
sincro nizeazS
o unitateo aritmetico-tosicat;
;;;;t:;:''':'t::;;i':;'f: :[::Xl[i
i;'!i3 ili;"'[:!t''i ;, ;T':" "',i "' .'' m ici' e ga I d

n _,#.* ;i::
in care se
integrate
'o::'l:"i:."
,"*.,"jlJ"*,i'-"[T,i"',"j':?i]"il"ll,?'"0","
stocheazs'ntoff"l'lii*;;"#;'li:1-:T:i""XitipurideT"X'*
(Random Access MemorY
=
,="'**Lr^*
aleatoriu) este divizata
Memorie cu acces
de stocare numite
in milioane de unitili
sunt identificatl^11intr-
bytes (octetri) care cu
unit;' se nume$te memorie
"'rlt"ta
acces aleato'iu'
J"ou"te microlr.o;::::]
,"*ffi;;'o'u1n,," 11^:I::.:J"rT[',:::fi"rosit pentru a stoca un
o-succest::"";: a unui prosram aflat
in
Un byte (octet) reprezinti
de " ;;;J;;;;e
e@';r:';;T::i'i'l';;;i *iii'o'conline
caracter sau un 'oo '1"'"p'"zint5'
dintr-o imag
:-"*I';;; o mici Porliune computerul,ui ocupa 7 bYtes' '
7 caractere, deciin
*""i"'tt 'RAM. Acest lucru este
T ]i"", ;i ea zd, a u
n m o m e n,
iI
,:yl1.J,.'#i L::*: l:::ffi
: :: :
"i =:,'j.[i
dat, datele de prelucrat (de intrare), c6t gi rezurtatur prerucrariror
(datele de iegire), electric, pozit
sunt stocate in memoria RAM.
Pentru m6surarea memoriei, sunt folosi!i multiplii magnetice de
byte_ului: valorilor 0 qi
Unitate de misuri Dimensiune Simbol concentrice n
L024 bytes (2::) KB
fixd. impdrlirt
1024 kilobytes (223) I HrtS formatare, un
1024 megabytes (23c) I CA Ca pacitatt

1024 gigabytes (210) 1 rA sistemelor de


Hard-diskr
Memoria RAM se caracterizeazd prin faptul cd nu pistreazi
datele c6nd dezava ntaju I
computerul nu mai este alimentat cu energie electricd.
De aceea, spunem c6 este o posibile defec
memorie volatild.
./ Discul de
Memoria ROM (Read Only Memory = memorie
sunt folosite c
care poate fi doar cititd) consti intr_un circuit
CD-ROM-
integrat, de capacitate redusd, ce stocheazi mici
ce utilizeazd t
programe de verificare a componentei hardware gi
discuri plastic
de lansare in execulie a sistemul de operare.
Discurile
caracteristica principala constd in faptul cd nu este
folositd pentru stocarea taplicatii gi jor
temporard a datelor ce sunt prelucrate la un moment
dat si c5 este non-volatild (la ;i stocheazi n
inchiderea computerului, con!inutul nu se pierde).
Discurile (
Multe dispozitive electronice gi electrocasnice conlin
memorii RoM ce stocheazd :ermit citirea
instrucliuni scrise de producdtorur echipamenturui (de
exempru, un program de Unititile
spdlare al uneima5inide spdlat).
:'scuri, asemi
. Dispozitive de stocare ::lelor. U n d
a datelor L D-RW (inre
Sunt dispozitive care pdstreazd datere sarvate gi
dupd inchiderea computerului. in
func!ie de suportur de stocare a dateror, dispozitivere
de stocare pot fi magnetice sau
optice.
Hard-diskul este principalul dispozitiv de stocare
a
datelor, ce stocheazi volume mari de informa!ii.
Varianta internd a hard-diskului se gdse$te in
interiorul carcasei computerului gi con!ine figierele
sistemului de operare, aplicaliilor
5i figierele
personale. Varianta externd a hard-diskului
oferd portabilitatea
datelor, iar majoritatea se conecteazd Ia calculator prin
portul
USB.
Toate datele sunt scrise 5i citite electromagnetic.
Astfel,
dispozitivele numite capete de citire/scriere (in
esen!d, nigte
electromagne!i) culiseazd pe suprafala unor discuri
platane) ce sunt acoperite cu un strat lnumite
magnetic. curentul
10
electric, pozitiv sau negativ, ce strabate capul de citire/scriere aliniazd particulele
magnetice de pe disc in sensul curentului, cre6ndu-se doud stiri, corespunzdtoare
valorilor 0 gi 1. Suprafala de inregistrare a discurilor este implrtit5 in cercuri
concentrice numite piste, care la 16ndul lor sunt impdrlite in sectoare de lungime
fix6. impdrlirea pistelor in sectoare se realizeazi in timpul formatdrii fizice - prin
formatare, un disc devine utilizabil 5i este pregitit sa stocheze date'
Capacitatea hard-diskului se mdsoa16 in megabytes sau gigabytes. Majoritatea
sistemelor de calcul au hard-diskuri cu capacitate de peste 100 GB.
Hard-diskurile prezinti avantajul unui cost redus per unitate de stocare,
dezavantajul constind in faptul ca au componente in mi5care ce creazd uzuri 9i
posibile defecliu ni teh nice.
Discul de relea (network drive) se referi la hard-diskuri ce se gisescin servere 9i
i
sunt folosite de mai mulli utilizatori pentru stocare 5i partajare de informalii.
CD-ROM - (Compact Disc Read Only Memory)- echipament de stocare a datelor
ce utilizeazd tehnologia laserului pentru a scrie $i citi date pe
discuriplastice.
Discurile CD-ROM sunt deja inscriplionate cu date
(aplica!ii gijocuri de calculator, muzicS, etc), pot fi doar citite
5istocheazi maxim 650 MB.
Discurile CD-R (inregistrabile o singurd datd) Si CD-RW (read-write = citire-scriere)
permit citirea, cdt qi scrierea datelor gi pot stoca maxim 800 MB.
Unititile DVD (Digital Versatile Disc) - permit citirea 5i scrierea datelor de pe
discuri, asemindtoare cu CD-urile, dar oferi o capacitate mult mai mare de stocare a
datelor. Un disc DVD-ROM (deja inregistrat), DVD-R (?nregistrabil o singuri datS) Si
DVD-RW (inregistrabil de mai multe ori) poate stoca inlre 4,7 GB 5i 17,08 GB de date'
Unitdtile BluRav Disc (BD) - reprezintd cea mai
recenti tehnologie de stocare a datelor pe discuri optice.
Numele provine de la culoarea albastru-violet a razei laser
a unitatii BluRay gi datorite lungimiide undi se pot citi sau
scrie pAna Ia 25 GB de date pe o parte a discului BluRay sau p6ni la 50 GB, pe ambele
pirli. Discurile BluRay se folosesc mai ales pentru stocarea de inregistriri video de
inaltd defini!ie (filme HD).
Unititi cu cipuri sau USB Flash (memorii USB) - memorii !r.
nonvolatile care utilizeazd semnale electrice pentru a stoca ffi.

iffiif ffi",'"fJ':,'".#;:ff"::";x"ff:fJ':::"::
traduce printr-o fiabilitate ridicat5. Stocheazd intre 4 GB
:";
5i
B,?
256 GB de date.
Cardurile de memorie utilizeazi aceeagi tehnologie de stocare ca
unititile USB Flash gi sunt folosite la camerele digitale, telefoane mobile,
smartphone-uri gi playere multimedia. Capacitatea de stocare a acestora
variazd intre 4 si128 GB.
11
. Dispozitive periferice in
: ictogt
Dispozitivele periferice reprezinta totalitatea dispozitivelor cu ajutorul cdrora
:oTnen
este posibilS introducerea datelor in vederea prelucrdrii, precum gi furnizarea
:1tr !
rezultatelor ob!inute. Existd urmdtoarele tipuri de dispozitive periferice:
'/ dispozitive periferice de intrare - permit introducerea datelor in calculator - "'orm
tastaturd, mouse, joystick, microfon, scanner, cameri video;
'/ dispozitive periferice de iegire - permit extragerea datelor din calculator -
monitor, imprimantd, boxe.
'/ dispozitive periferice de intrare - ieSire - permit at6t introducerea, cAt gi
extragerea datelor din calculator - modem, touch screen.

! Dispozitive periferice de intrare a datelor


Reprezintd echipamente tehnico-fizice care permit introducerea datelor in
sistemul de calcul.
Tastatura - este principalul dispozitiv periferic de introducere a datelor, fiind
inclusd in cadrul minim de dotare al oricirui calculator. Majoritatea tastaturilor au
intre 80 gi 110 taste, grupate in mai multe blocuri de taste:
. Blocul tastelor alfanumerice conline caractere alfabetice, semne de
punctuatie, caractere numerice 5i speciale, taste de validare gi control;
. Blocul tastelor funclionale, pozilionate deasupra blocului alfanumeric gi
identificate prin F1-, F2, p6nd la Fr2 executd comenzi predefinite, in
funclie de aplicatia care ruleazi;
. Blocul tastelor de control deplaseazd gi pozilionazd cursorul mouse-ului
pe ecranul de lucru;
Blocul tastelor numerice situat in partea dreapti a tastaturii, conline
taste numerice 5i taste aferente celor patru operalii aritmetice.

Mouse - este un mic dispozitiv din plastic, ce prezintd dou5, trei sau mai multe
butoane 5i o bilS de cauciuc sau o sursd opticS. Deplasarea mouse-ului, respectiv a
bilei sau a fascicolului luminos emis de sursa opticd, determind mutarea unui cursor
(sigeatd) pe monitorul computerului, in direclia in care se mutd mouse-ul.
L2
in general, butonul st6ng al mouse-ului este folosit pentru selecfii de obiecte,
pictograme, butoane, comenzi, pe c6nd butonul dreapta deschide o list6 cu diferite
comenzi, in functie de obiectul pe care se gdsegte pozilionat cursorul mouse-ului,
^ntre
cele doui butoane se mai gise5te o roti!5 din plastic, ce permite derularea
informatiilor pe ecranul de lucru.

Rotiii de
Butonul drept
derula re

Butonul st6ng

BitS Trackball - dispozitiv cu aspectul unui mouse agezat


senzitiv5 invers, cu o bild senzitivd in exterior. Deplasarea cursorului
pe ecranul de lucru se realizeazd prin rotirea bilei cu
ajutorul degetelor. Trackball-ul poate fi utilizat ca inlocuitor
de mouse la calculatoarele portabile gi se mai gdsegte in
componenla unor tastaturi ergonomice.
Aceste dispozitive de intrare se pot conecta la computer prin cablu, prin
intermediul porturilor PS/2 sau USB sau fdrS fire (wireless), cu ajutorul undelor radio.
Dacd dispozitivele se conecteazd fdrd fire, e necesar sd fie alimentate cu ajutorul
bateriilor.
Touchpad dispozitiv de formi rectangulard,
suprafata sensibilS la atingere, folosit ca inlocuitor
mouse, mai ales Ia computerele portabile.
Zoni sensibilS
Funclioneazd prin interpretarea
la atingere
intreruperilor de conductivitate, la
deplasarea degetelor pe suprafata touchpad-
ului.
Microfonul - componentd ce converte$te sunetul in semnal
electric care este prelucrat de placa de sunet a computerului.
Este un dispozitiv pentru inregistrarea vocii, iar cu ajutorul
programelor specifice, persoanele cu dizabilitSli locomotorii pot
controla computerul gi aplicatiile aferente,
prin comenzi vocale.
Scanner - echipament periferic de intrare a datelor ce
transform5 informatia analogici (texte si irnagini tipdrite pe
h6rtie) tntr-un format binar (succesiuni de biti 0 9i 1). Continutul
scanat este descompus in puncte c- a,r:orul unor senzori
compugi din semiconductori sensibi : a , -' a
-3
Se pot utiliza programe de recunoa$tere optici a caracterelor (in engl. OCR = recomandat ca a
Optical Character Recognition), astfel inc6t textul dintr-un document scanat sd fie oboseala ochilor
prelucrat cu programe de editare a textului (de ex. Microsoft Word). Existi doui 1

Dupd tipul constructiv, scannerele sunt: ./ cu!


. Scannere orizontale (flatbed), ce funclioneazi dupd principiul erg0
copiatorului: documentul este agezat pe o suprafaJi din sticlS, iar un mor
sistem optic cite5te informatiile ; elec
. Scannere de mdnd care citesc informaliile prin ./ cu!
deplasarea unui rulou peste documentul scanat. gen
Jovstick- se prezinti ca o manetS, folositi mai ales in jocurile lmPrimanta
de calculator, ce permite un control mai precis al cursorului pe datelor Prelucr;
direcliile st6nga-dreapta, sus-jos 9i in diagonali. De obicei, o lrfl
prezintd mai multe butoane ce pot fi programate sd execute ma

anumite comenzi. re(


Camera web (Webcam) - constd inil-o camerd digitald de mici pu
dimensiuni, capabilS si filmeze continuu sau sd realizeze fotografii cu ce
rezolulie mic5. Este folositd pentru afiSarea de imagini pe pagini web dt
sau in programele de teleconferinle 9i mesagerie instantanee (Skype, CC

Yahoo Messenger, etc). a(


dr
F Dispozitive periferice de iegire a datelor rlr
d
Sunt componente hardware care afigeazi rezultatele prelucrate de calculator. tt
Monitorul - este principalul dispozitiv de iegire a datelor c
care afigeazd informaJiile prelucrate de placa video a c
computerului. a
Dimensiunea unui monitor reprezintd lungimea diagonalei i,

ecranului exprimatd in inci (1 inch = 2,54 cm). Dimensiuni I


I

obi5nuite pentru monitoare sunt: 15", 17", !9", 21". Cu c6t rl


suprafala unui monitor este mai mare, cu at6t sunt afiSate i

mai multe informatii. Un alt parametru de evaluare constd in


rezolulia maximd suportati de un monitor. Se referi la
punctele de imagine (pixeli) ce formeazd o imagine.
RezoluJia ia in calcul numirul pixelilor pe orizontali 5i pe verticalS. De exemplu, o Plotter -
rezolulie 1280x800 inseamni pixeli afi5ali pe 1280 coloane 5i 800 rSnduri. Cu c6t s$rue tehni
rezolulia cregte, cu atSt imaginea devine mai clard. De obicei, rezolutiile monitoarelor pen(e. Este
sunt cuprinse intre 800x600 pixeli 5i 1600x1200 pixeli.
Eenerate cu
lmaginea afigatd de un monitor mai este influentatd qi de rata de retmprospitare
lC,&D = Com
(refresh) a imaginii. Aceasta se exprimi in hertzi gi se referi la numdrul de actualiziri Boxe (d
de imagine intr-un interval de o secundS. De exemplu, o rati de reimprospitare de rorl€sfte Per
70 Hz actualizeaz5 ecranul monitorului cu 70 de imagini intr-o secundS. Este anecteazi
la o valoare c6t mai mare' pentru a se
evita
recomandat ca acestd ratS s5 fie setatS
oboseala ochilor'
Existi doui tiPuride monitoare:
'/cutubcatodic-folositedincetncemaipulin'dinconsiderente
pe iar pentru afigarea imaginii pe
ergonomice (ocupd mult spaliu birou'
monitor se utilizeazd c6mpuri magnetice ce genereazd radiatii
electromagnetice)
(ocup5 pulin spatiu 5i nu
cu cristale- lichide - folosite pe scarS larg;
./
genereazd radialii electromagnetice)'
t-"
lmprimanta - u.nip,'n"nt periferic 9" ,o::T:t:,:,:llitil::,i::l:,'
't!'1", multe tipuri de imprimante:
o.tJ#prffitu J.o*puter. constructiv, (lnkjet)mai este
existd
cel
o lmprimante cu iet de cernealS - ;ffi-
,ri ,5tpa"dit tip de imprimantS datoritd costuluiin
consti
redus de achizilie; tehnologia de tipSrire
pulverizarea unor picituri microscopice de
numite
cernealS prin mici orificii punctiforme'
duze. Aceste imprimante pot tipiri alb/negru 9i

de imprimare relativ micS' Sunt


color, cu o vitezd
adresate utilizatorilor obi5nuili ce tipdresc
un volum redus de
documente.
mari de
lmprimante laser - sunt proiectate pentru tipirirea de volume
Jocumente; pentru imprimare se utilizeazi
tehnologia laser 5i particule de toner
(pudri de
cerneald). Viteza de imprimare este mare'
iar

calitatea imprimirii foarte bund' Costurile de


(in special
achizilie 5i ale consumabilelor sunt mari
al im[rimantelor color) 5i sunt adresate mai ales
firmelor 5i organizaliilor.
sunt tipdrite pe baza
lmprimante matriceale sau cu ace - documentele
tuSate' numiti ribbon'
impactului unor ace metalice asupra unei bande
Suntimprimantezgomotoase,caresefolosescmaialeslaimprimarea
maimultordocumenteinacelaSitimp(documenteauto-copiante:
facturi, chitan!e, etc)'
Plotter-dispozitivfolositlatipSrireaunorplanuriSi
,.hi[ t"hni.", de mari dimensiuni' cu ajutorul unor
puni1". Este folosit, mai ales, la imprimarea documentelor
de computer
generate cu aplicaliile de proiectare asistati
(CAD = ComPuter Aided Design)'
de ie5ire
Boxe (difuzoare) - echipamente periferice
folosi-ite pentru redarea sunetelor
prelucrate de placa de sunet a comPuterului. Se

audio sau USB'


conecteazd la calculator prin porturile

-f
recunoaste s

Touchscreen -
dispozitiv periferic de intrare/iegire acestei interl
a datelor,
ce permite utirizatorurui serectarea obiecteror computer, fd
prin atingerea ecranului cu degetul 5i comenziror
sau cu un creion numit
stylus. r Portul r
conecta com
ffiEstefrecvent?nt6lnit?ncentreturisticepentruinformare, o Portul
rea .o * n, ro,", rl
oz it iv"'i:.}ffi:'ln:[ nTJTi

re
I
i
ba co m te i d
n a s i sp

Modem - dispozitiv care permite carcuratorurui


::J:::.!rocesa
sd transmit; date
"
re
prin liniile telefonice. lnforma!iile prelucrate
digital, in timp ce informa!iile transmise prin
de calculator sunt stocate w
liniile telefo nice sunt
transmise sub formd de unde anarogice.
Modem-ur face conversia
datelor dintr-o formd in alta. Modem-irite 7.2.2
sunt de doud feruri: externe S
- sunt plasate in afara unitdfiicentrare 5i interne- se gdsesc in interiorul
unitSfii centrale. viteza de transfer a dateror Serviciile
este exprim atd in biri per
secundd (bps), respe ctiv Kbps gi Mbps. ale figierelor c
Docking station (statie de andocare) server de date
reprezintd
un dispozitiv hardware care permite Manipularea f
unui laptop sd
se comporte ca un desktop in sensul cre;terii exemplu, un b
functionalitd!ii. Astfel, statia de andocare
se
prezinta ca o bazd din plastic peste
care se agazS
laptopul si poate confine mai multe
interfefe de
date si periferice integrate (interfete
USB, video si -,n
monitor, o imprimants, un hard Ji,';'ili;,t:::ff .:::,.u'i.1"'*'r '..ui,r r,
Existd statii de andocare pentru
;i tablete prin care se oferi o tastaturd fizicd, o
baterie suplimentard ;idiferite interfete
de date.

. Porturi utilizate pentru conectarea


periferice echipamentelor
Comparal
Porturile reprezintd interfa!a prin :tc), serviciile
care echipamentele hardware (monitor, oI
tastaturS, imprimantd, etc) se conecteazd
la computer. Constructiv, sunt mai
tipuri de porturi: multe C(

o Portul USB (Universal serial Bus) interfafd tSr


- generald ce inlocuieSte porturile
Ci
ce conecteazd majoritatea dispozitivetor
ir, l.' ::::] :] ?:i:l:,, periferice oO
p
:rL. urspoztlvete conectate sunt plug_and_
de tip Pe lAngd
Play (conecteazd 9i utrrizeazd), insemn6nd
cd sistemur i. oi"rrr" :: rol5, pot fi L

: accesului la r
t5 3rowser web
recunoa$te 5i folosegte dispozitivul, imediat ce este conectat. O altd facilitate a
acestei interfele consti in faptul cd dispozitivele pot fi conectate/deconectate de la
computer, fi rd restartarea acestuia.
0r

'r
o Portul de retea numit gi RJ45 este interfata folositS pentru a
conecta computerul la o refea locald de calculatoare sau la internet.
o Portul HDMI (High-Definition Multimedia lnterface) reprezintd
interfala pentru transferul datelor audio-video digitale necomprimate
de la un desktop, laptop sau tableti la un dispozitiv compatibil HDMI
(monitor, videoproiector, televizor digital, home cinema, s.a).
Standardul HDMI este inlocuitorul standardului video de tip analog.

L.2.2 Stocarea figierelor online (Online Data Backup)

Serviciile de stocare online reprezind un serviciu gratuit sau plStit prin care copii
ale fi5ierelor de pe un computer local sunt transferate prin internet 5i stocate pe un
server de date gestionat de o firmd furnizoare de servicii de stocare online a datelor.
Manipularea figierelor se realizeazd intuitiv, printr-o interfa!5 web (se folosegte, de
exemplu, un browser webl: lnternet Explorer, Mozilla Firefox, etc).

LAn:r{rune :i. Fiata

,L
:- l

1F lntcrnet\.J 't """'> t)


r*r l:

:..,_::1.:.-..,

Comparativ cu dispozitivele externe de stocare a datelor (cd, dvd, memorie USB


etc), serviciile de stocare online a datelor oferd cdteva avantaje:
Acces la date in orice moment 5idin orice localie, at6ta timp c6t existd o
conexiune la internet;
. Securitatea datelor 'impotriva virugilor informatici, furtului de date gi
calamitdtilor natu rale;
. Optiuni de partajare (in englezi sharing) a figierelor; diferi!i utilizatori
pot accesa 5iedita documentele partajate;
Pe 16ngd procesele de autentificare a utilizatorilor prin nume de utilizator gi
paroli, pot fi utilizate 5itehnici de criptare a datelor gi mai multe nivele de autorizare
a accesului la date.

t Browserweb- Program folosit pentru na, ;:-:: :: accesarea site-urilor web)


1.3 Performanla calculatorului
a

Un sistem de carcul poate fi evaruat prin prisma


unor componente hardware:
o Viteza de rucru a procesorurui se mdsoard in
- megahertzi (MHz) sau
Ca lcu l;
gigahertzi (GHz) 9i se referd la frecvenla la a
care se sincronizeazd
diferite
operaliuni erementare care au roc in
microprocesor. De_a rungur
timpurui, viteza procesorurui a crescut exponenliar:
astdzi, ,n pro.ur=o,"
ruleazd la viteze de peste 3 GHz.
o Memoria RAM este un parametru de performan!5 intruc.t
instrucfiunile 9i datele sistemului de operare gi programelor a
t_
I

ce ruleazd la
un moment dat sunt stocate in aceastd memorie
5i ocupS spa[iu. DacS
sunt mai multe programe deschise
5i memoria RAM este insuficientd,
atunci viteza de rdspuns acalculatorului scade. Se recomandd o
dimensiune c6t mai mare a memoriei RAM (peste statu
1GB). Ia
r Memoria cache - memoria temporard a procesorurui,
care stocheazd
cele mai des accesate date 5i instrucliuni, din memoria
RAM. Astfer,
viteza procesorurui este sporitd prin eriminarea
timpiror morfi, generali
de accesirile repetate ale informaliilor din memoria
RAM.
r Adaptorur srafic dedicat (praca video) - conline
un procesor gi cipuri de
memorie care preiau o parte din instrucliunile executate de
m icroproceso r, md rind astfer performa nla ca lcu
raioru Iu i.
' Latimea de bandd a magistralei procesorului
ce se referd la fluxul de biti
vehicuraliintre procesor 5i memorie gi rdlimea de
bandd a magistrarei dl
intrari/iesiri ce caracterizeazd fluxul de informa!ii
dintre unitatea
centralS 9i periferice. o ldlime de bandd mai
mare permite un transfer
mai mare de date, deci o vitezd sporitd de procesare.

1.4 Tipuri de calculatoare


Termenul de computer se poate aplica unui
dispozitiv ce utilizeazd un
microprocesor pentru a prelucra date introduse
cu ajutorul unei tastaturi 5i al unui
mouse gi care afigeazd rezurtatere prerucrdrii pe
un monitor. in rrn.ii" a"
dimensiune, capacitdli de prerucrare costuri,
5i se deosebesc mai murte tipuri:
. Mainframe sunt computere de mari
dimensiuni, care prelucreazd cantitdli
impresionante de date 5i care sunt foarte
scumpe. Se folosesc in firme gi organizalii mari
5i sunt proiectate sd func!ioneze continuu gi si
deserveascd mul!i utilizatori in acelagi timp.
, Telef o

server de retea - sistem de carcur construit -'- =:= -


sd stocheze date care sunt
partajate gieditate de utilizatorii relelei.

18
ri spa ndit siste m
' ca lcu |ato r
:3Hiffifr''
pe rson.a I (P C = Pe rso n

l"' o'o' o" toate: .,t^";1l^1['l


I-.Ti"' d o m e:
"'"
; ::l'il,i
I " llli'.lili,
i ; a' t i n m toa : l?::ff "::t ::',t'H
r:
"i';;ffi
u.r d
c. r. u r..l Iu! ; biroul de
";;;'
:'"#ffi;"]ffi ffiil;i;i ge'"'cry,ll5:,.,:l'::,,i::::
" J':" monitor,
d pozitive e s
pe rire ricer
:

l,llXl''i,',"' ;,;:; "" etc'


i

tastaturd, mouse, imPrimantd

este sistemul de
LaptoP (numit 5i notebook) - sunt
calcul Portabil in care comPonentele
redimensionate astfel incAt
si ocuPe c6t mai Putin
spatiu '

. Tabletd - calculator
personal portabil cu funclii 9i

ce utilizeazd un ecran tactil


caracteristici similare laptop-ului, in general
ca disPozitiv ;;;;;,t., ;e introducere a datelor; de
este folositd *.rir,ur; virtualS 9i un "stilou" ca inlocuitor
Imouse.
I IUU)E'

Printre alte dispozit'"" liJitr"


care fac ott*:1,"1:'::::J:'11,:i::t:t'::l
' smortpnone - ';l'':^^;";"""o- t'ermite instalarea aplicaliilor 5i
ruleazi un sistem de operare ce.perrr --,^r^^^^r^r i.tplipente" vb
f.i
::;: :1,: : .ij'i i,I,";il ; i; ":*'ii;,;o,
l- *'
", l"l "j: :: : :".1 1': ['.il5 ; :
"

;:: ;:l' ::',illi:;' H'


" n
"*t
I

i i i "i: :i":H:: : [:1, i:


::iilH: J' ilffi:'i ;'J"'' " ulJI : "uo'ti1i9 p:lu'i:'o ::'I::i: ;l''':'',::l;;,:
::ffi:ii' ii ;i::':;' "''' " "'ii- l"::::':::.
de navigalie prin satelit ei unde
1i,[i[?J;
radio (GPS)
?jilllTi,,,Tr",i,i;.ilr.,"icii
etc.
.., - dispozitiv
ri-^^riri, eler^tronlc folosit pentru a inilia si
electronic de mrci dlmensiuni
. Telefon mobit
primi aPeluri telefonice'
' Pldyer multimedid - mic dispozitiv ce stocheazd qi ruleazd
figiere de muzic5, filmule!e, podcast2-uri. Leclir
Softu
o cdmera digitald - se prezinti ca o camerd convenlionali care
utilizeazd componente electronice pentru a crea o imagine. Astfel,
un senzor de imagine ce constd intr-un semiconductor, convertegte lumina
2.1 Ti1
in
electroni (sarcini electrice) care ulterior sunt prelucrali,
Asa
rezult6nd o imagine digitalS.
ansamblt
Cantitatea de informa!ie captati de o cameri eficientd
digitalS se nume5te rezolulie gi se misoari in pixeli.
Com
Mai mul{i pixeli inseamnd o imagine mai clard gi de
program(
dimensiune mai mare. Camerele digitale obi5nuite pot
realiza fotografii de la 10 megapixeli (ce se traduce
a
printr-o rezolutie de 3648x2736 pixeli), p6ni la
megapixeli (la camerele mai performante).
20 f
d
C6teva avantaje ale camerei digitale constau in faptul ci imaginile pot fi
F
vizualizate imediat (cu ajutorul unui ecran)gi pot fitransferate direct pe calculatorul
c
personal.

i

t
Lat
memoria
monitort

2.2 Pr
Princi

2
Un podcast este un fisier audio sau video care este desdrcat de pe internet
$i rulat pe un calculator personal
sau un dispozitiv muhimedia.

20
Lecaia 2
S o ftware
2.1 Tipuri de software
A5acumaminteaminprimulcapitol,termenuldesoftworedesemneazd
ansamblul programelor, procedurilor 5i rutinelor
care controleazd functionarea
eficientd a elementelor hardware'
de operare, drivere 9i
componenta software este uzual formatS din sistem
programe de aPlicalii.

calcul' El are rolul de a gestiona


:

a resurselor fizice 5i logice ale unui sistem de


funclionarea componentelor hardware ale sistemului
de calcul, de a coordona 5i controla executia
programelor 5i de a permite comunicarea utilizatorului
cu sistemul de calcul.

specifice privind un anumit echipament hardware' CAnd


se ataSeazi calculatorului un nou dispozitiv' trebuie
driverul este utilizat
instalat pe hard-disk driverul corespunzdtor. ca urmare,
de sistemul de operare pentru comunicarea cu noile
echipamente'

tota litatea progra melor desti nate rezolvS rii u nor


probleme specifice'
La pornirea calculatorului se realizeazd incircarea sistemului
de operare in
incSrcat (ii pe ecranul
memoria de lucru (RAM). odatS ce sistemul de operare este
monitoruluiapare interfala grafici), se pot rula aplicaliile dorite'

2.2 Principalele funclii ale unui sistem de operare


Principalele funclii ale unui sistem de operare sunt:

la fi5iere, accesul
alocarea timpului procesorului, a memoriei interne, accesul
la echipamentele periferice, etc. pe toatd durata execuliei
unui program, in
scopul utilizirii c5t mai eficiente a acestor resurse. in cazul
in care este
posibild executarea simultanS a mai multor programe, sistemul de operare
realizeazd alocarea resurselor intre programe pe baza unor
criterii de alocare'
in scopul optimizSrii execu!iei programelor'

grupeazS figierele pe diferiti utiLrzatori astfel incat gdsirea figierelor


s5 se

realizeze in cel mai scurt timP'


oPt
o
a Programelor de aPlicaJii' p
d
moduluideexecutareainstrucliunilor,lansareainexeculieaoperaliilorde oP
intrare/iegire 5i incheierea execuliei programului' d
u
nivelulfizic(deexemplu:eroridecitire/scrieretnmemoriaexternd,eroride oF
acceslaunechipamentperiferic,lipsadinconfiguraliasistemuluidecalcula t
pot sd apard in timpul execut;rii unui
unui echipament, etc') sau logic' care
precum impdrlirea Ia 0' tentativa de
program (de exemplu: operalii interzise'
accesinzoneprotejatealememorieiinterne,tentativadeexeculieaunor Linke
instrucliuniprivilegiate, etc')' J&* * mt Princ
hobb
printr-ointerfaldprietenoasS5iu5ordeutilizat.6-{Us_-1..'.
Dintre cele mai cunoscute sisteme de operare
se pot aminti: .*-..a servi
Windows, Mac Operating System, Linux'
Unix' ffi. vide

2.3 APlicalii software com


echi
Aplicaliilesoftwaresuntaceleprogramecaretransformicalculatorulintr-un
rezolvarea unor probleme specifice'
instrument pentru efectuarea unor acliuni 5i/sau Pel
contabilitate, analizS financiari,
cum ar fi: prelucrarea textelor, tehnoreiactare, Win
programejuridice,planificare,bazededate'gestionareamesajelor'proiectare mel
(arhitecturS,inginerie),urmdrireaSicontrolulproceselorindustriale,navigareape exe
lnternet, etc. APlica!i
distingem:
in funclie de scopul pentru care au fost concepute' cnline. CAr
DProgramedeco,munica|ii-skype,YahooMessenger(cuajutorulacestor calculatoru
programesepoatecomunicaintimprealcudiferitepersoane,indiferentde ,browser) v
localizarea geograficd a acestora)'
D programe de iovigdre pe lnternet - lnternet Explorer, Google chrome,
MozillaFirefox(cuajutorulacestorprogrameputeliciutadiverseinforma}ii
2.4 Def.
pe lnternet).
la locul de muncd - aici deosebim Licenl
,r:ilizato ru
maimulte categoriide aplicalii: {{: Garl
c programe de procesare de text - WordPad' 1H) II gV-l :ontract l
Microsoft Word, OpenOfficeWriter (cu
i srgt 'i '"ralal un
t
:: n strA ng
ajutorul acestor programe puteli introduce,-si ffil a:ii'"*.: ::l

edita text, salva si lmprima apoidocumentul)'. i


t.. ;r
ff,
.,..Wi-']X
,
;,"wtt 1:
Li
inain
lizatorl
o Programe de calcul tabelor - Microsoft permit
-:
.::ealizel
Excel, Lotus !-2'3, OpenOfficeCalc (aceste
programe
' -:r'-o fe rt
manipulareadatelornurnerjceexistenteintabeleledecalcul).
27
o Progrome de gestiune a bazelor de date - Microsoft Access, oracle,
OpenOfficeBase (aceste programe gestioneazd colectii mari de date,
pentru ca informalia si fie disponibilS utilizatorului pentru extragerea
datelor necesare).
o Programe de prezentdri multimedia (aceste proSrame genereazS
diapozitive gi sunt utilizate la suslinerea diverselor prezentlri in fata
u n ui a uditori u ): Microsoft PowerPoint, OpenOfficelmpress;

o progrome de pogtd electronicd: Microsoft Outlook, Thunderbird (aceste


progame permit trimiterea 9i primirea de mesaje electronice);

Linkedin; acestea reprezinti servicii disponibile pe lnternet, create cu


principalul scop de a conecta utilizatori cu aceleagi interese, activitd!i,
hobby-uri.

servicii disponibile pe internet ce oferd acces gratuit sau contracost la

videoclipuri, filme, seriale, muzici, poze etc.

complexe pentru proiectarea 5i testarea pieselor, componentelor ;i


echipamentelor din diferite domenii: industrie, arhitecturd, mediu etc,

Pe 16ngi sistemele de operare mobile (cele mai cunoscute fiind Android, iOS,
Windows Phone), existi foarte multe aplica!ii din categoriile mai sus
men!ionate, simplificate gi optimizate pentru aceste dispozitive. C6teva
exemple: YouTube, Facebook, Skype, Whatsapp, Google Maps, lnstagram.
Aplicaliile software pot fi instalate local pe sistemul de calcul sau se pot folosi
online. CAnd sunt instalate local inseamnd cd se gdsesc 9i se pot utiliza doar pe
calculatorul in cauz5, pe cAnd aplicaliile online se pot accesa cu un navigator
(browser)web, de pe orice calculator, atet timp c6t existd o conexiune la lnternet.

2.4 Definirea termenului de licenti


Licenlo softwore sau Acordul de licen!5 pentru
utilizatorul final (End-user licence ogreement) este un
contract legal intre producitorul/autorul gi utilizatorul
final al unui program software, care precizeazi condiliile ;i
const16ngerile de utilizare.
inainte de a instala sau utiliza programul software,
utilizatorul final trebuie s5 accepte condiiiile acordului care in majoritatea cazurilor
se realizeazd prin selectarea unui buton sau op!iune Accept, OK, Continud, Do, afiSale
intr-o fereastri de acceptare ce apare in timpul instalirii programului.

23

,.r...-:
I

o Programe de gestiune a bazelor de date - Microsoft Access, Oracle,


OpenOfficeBase (aceste programe gestioneazd coleclii mari de date,
pentru ca informatia si fie disponibilS utilizatorului pentru extragerea
datelor necesare).
o Programe de prezentdri muttimedio (aceste programe genereaz5
diapozitive 5i sunt utilizate la sus!inerea diverselor prezentSri in fata
u n u i a ud itori u) : Microsoft PowerPoint, OpenOfficelmpress;

o Programe de poStd electronicd: Microsoft outlook, Thunderbird (aceste


progamepermittrimitereagiprimireademesajeelectronice);
Programe de editore imagini: Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw' Gimp;
erograme de sociol networking (refete de sociolizarel - Facebook, Twitter,
Linkedin; acestea reprezinti servicii disponibile pe lnternet, create cu
principalul scop de a conecta utilizatori cu aceleagi interese, activitSti,
hobby-uri.

servicii disponibile pe internet ce oferd acces gratuit sau contracost


la

videoclipuri, filme, seriale, muzici, poze etc'

complexepentruproiectareagitestareapieselor,componentelorsi
echipamentelor din diferite domenii: industrie, arhitecturS, mediu etc'

pe lSngi sistemele de operare mobile (cele mai cunoscute fiind Android, iOS,
windows Phone), existS foarte multe aplica!ii din categoriile mai sus
men!ionate, simplificate 9i optimizate pentru aceste dispozitive' c6teva
exemple: YouTube, Facebook, Skype, Whatsapp, Google Maps' lnstagram'
Aplicaliile software pot fi instalate local pe sistemul de calcul sau se
pot folosi
online. CAnd sunt instalate local inseamnd ci se gisesc 9i se pot utiliza doar
pe

calculatorul in cauz5, pe cAnd aplicatiile online se pot accesa cu un navigator


(browser) web, de pe orice calculator, atat timp cat existi o conexiune la lnternet'

2.4 Definirea termenului de licenli


LicenSa software sau Acordul de licenli pentru
utilizatorul final (End-user licence ogreement) este un
contract legal intre producitorul/autorul 9i utilizatorul
final al unui program software, care precizeazS condiliile 9i
constrAngerile de utilizare.
inainte de a instala sau utiliza programul software,
utilizatorul final trebuie si accepte condi!iile acordului care in majoritatea cazurilor
se realizeazd prin selectarea unui buton sau opliune Accept, aK, Continud,
Da, afiSale
intr-o fereastri de acceptare ce apare in timpul instaldrii programului'
23
Licer
comercia
Licen
- Lit
asupra (

utiliza ree
acestora
drePturi
unor lim
9i softwr
a indisPt
Lat
- rej
restrA nt
Majoritateaprogramelordecalculatornecesit;inregiStrareaaceStorape - -t"
("to"tui) nentru a-11t*^:#l:liiti;,illlii 5t
serveruI producdtoruiii
:i?3:T::li$:',:11il:,i"1" .i ffi::':','J:X
i;loentiricare (product rD)' ce asigurd
este o cheie
scop
'intre
de
;:::"JXi tn"'' O"-produs (product key) a
-un
inregistrare. O'or"'-Jtui- '"'p"ttiu' ei, se certificd
unicd, pent,u pio,,am de .al.ulato,. Prin intermediul serie de
retu rnE
specificd,
Jste originJa. Cheia de
produs consti dintr-o -t
faptul ci o copie , OrrJr*uiui utilizator in
secven!; ou oui."i introdusS de citre Cezact
numere gi / sau rit.r..'n.".rt5 "# -fr
timpulinstalSriisoftware-uluidecalculato,,t''noverificatSdeprogrampebazaunut d rePtu
algoritm matematic' .6 ri.F
r^, se offline sau online prin
uneori off
face rrneori :adrul
(activarea) programelor
inregistrarea a ce stu
introducerea cheii Produsului' uf
ffi :[illil,ir ;; #
; c h z ir o n a te g:
i i

de profesionigti'
o'
l: "]
n a'u.;{,,frut o'
.,1,, "
.e nI(

o Programul este instalat corect t


componentele'
. erolru*ul este original' cu toate
r Programul nu are virugi'
calculatorul {preinstalate)'
. Cumpdrat" i*p'"una cu
mic decAt cel pentru
programele au un pre! mai
produsele achizilionate ulterior'
. Beneficiezi de suport tehnic. din partea

u..ro,ul u i 5i a v6 nzito ru I u
versiune a produsurui' ra un
:.d: :?lt:]itLl].1^noudr,,", pret
:"ii;::illiiil,:i;'ffi'::i,,i;;ili *l-'ui
o,od
^,,

ava ntajos.
oNuaiproblemeincazulunuicontrolcuprivirelalegalitateaprogramelorde
calculator.
.Soluliecompletd,func!ionali,disponibilSimediat.Calculatorulachizilionatcu
moment'
gata de utilizare din primul
programe preinstalate f"g'i "t" programului consultali
pentru u *%rr.t,io.rpr. ri..nl. s' urlt'r.rorul
uirr.r,j,
apllcatiei softr'vare'
opliunea Help (Ajutor) a
Licen[o acordd dreptul de folosire a progromului respectiv 5i nu dreptul de
com e rcia lizd re so u distri buti e.
Licentele software se impart in doud categorii:
- Licenle comerciole, reprezentAnd programele lT
asupra cdrora autorii au stabilit restrictii referitoare la
utilizarea, modificarea, copierea sau redistribuirea
acestora. Restrictiile sunt stabilite atat la nivel legal, prin
drepturile de autor, c6t gi la nivel tehnic, prin intermediul
unor limitiri. in mod frecvent aceste programe sunt numite
9i software proprietar prin prisma restricliilor de mai sus 9i
a indisponibilitdlii codului sursd a aplicaliilor.
La rAndul lor, ele pot fi de mai multe tipuri:
- retail - software de calculator vAndut consumatorilor finali, de obicei sub licente
restrS nse
- shareware - pot fi folosite gratuit doar pentru o anumitd perioadd de timp in
scop de probe sau evaluare, iar la expirarea perioadei, utilizatorul trebuie sd opteze
intre a cumpira licenla (drepturile) de folosire nelimitatd a programului sau
returnarea gi/sau "gtergerea" copiei acestuia.
- trial - pot fi folosite gratuit o perioadi de timp, avAnd tnsd multe optiuni
dezactivate.
- freeware - utilizatorul poate folosi softul pe o perioadd nelimitati, dar nu are
dreptul sd il editeze sau sE il rev6ndd. in plus, autorul softului poate introduce in
cadrul acestuia diverse reclame, care sd ii furnizeze un anumit venit pentru utilizarea
acestuia de cdtre alte persoane. Software-ul freeware nu trebuie confundat cu
licentele open source.
- Licenlele open source reprezintd licentele prin
intermediul cdrora dreptul de proprietate asupra unui
lf::>.
^
produs lT nu rdmdne la autorul acestuia, programul
$il
s'/ i\lJ
W V" lL*il put6nd fi utilizat in mod liber de cdtre orice utilizator. Cu
toate acestea, autorul programului are in continuare
I .dT
H' *d;r6
;rru exclusivitate asupra drepturilor de autor. Utilizatorul are
astfel dreptul de a dezvolta 5i imbundtdti programul
utilizat gi de a-l redistribui sub noua formd (fIri un interes comercial, insd).
Exemple de licenle:
- Exemplu de licen!5 de retail software: sistemul de operare Windows (Vista, 7,
8), suita de programe Office
- Exemplu de licente de software comercial, distribuit in format shareware:
AcdSee, un program de prelucrare imagini ce poate fi descdrcat gratuit de pe
lnternet 5i folosit pentru o perioadi de 30 zile.
- Exemplu de licen!6 freeware: programul de vizualizare media lrfanView sau
browserul de internet Google Chrome
- Exemplu de licenld open source: brorvserul Firefox
25
Leclia 3 Din motive de
personale ale utili
Desktop, pictograrl€, setdri stabilirea unei parr
sensul cd se face r
3.1 Primii pagi in lucrul cu calculatorul scrierea parolei. Dr
combinatie de lite
3.1.1 Pornirea calculatorului modificate la un a
altor persoane.
Orice calculator este prevdzut pe unitatea centrald cu doui Observalie: in
butoane:
automat. in acest c
- Power - folosit pentru pornirea calculatorului 5i
- Reset - folosit pentru restartarea calculatorului in caz de
b loca re.
oCo
Astfel, pentru a porni calculatorul apisafi butonul de pornire,
care este de obicei cel mai mare 5i pe care uneori scrie Power sau Un cont de u
On. operare gestione;
De asemenea, 5i monitorul este prevdzut cu un buton de Folosirea conturilo
pornire, care, o dati apdsat, afiSeazd o luminiti mici verde 5i computerului sd i5i
indicd deschiderea acestuia. de operare gi a ap
Dac5, dupd apdsarea butonului de pornire a calculatorului, computerului.
acesta nu a pornit, verificali urmdtoarele posibilit5li: Existd doud tig
o calculatorul este conectat la reteaua electricS; diferit de control a
ointrerupitorul aflat tn partea din spate a unitdlii centrale este fixat pe o Utilizator
opliunea 1 (deschis) numai pentru calculatoarele previzute cu ca lculatoru
intre ru pdtor; normal, dr

o monitorul este pornit. special la c

Prin aclionarea butonului Power, calculatorul pornegte 9i pe monitor apare


r Administr;
interfala graficd a sistemuluide operare. trebuie ef
progra me
r Autentificarea (logarea) pe un sistem de calcul tip de cont

Schimbarea
Pentru computerele legate la relea sau folosite de mai multi utilizatori, este u1

necesard autentificarea (logarea). Pentru aceasta, se introduce parola (password)


. Se apasd
corespunzdtoare contului de utilizator Sise apasi tasta Enter sau butonulffi,. pa rtea de
B
E
butonul E
. Din lista d
dorit.
Denumirea contului
Observalie: I
de utilizator
utilizatorului c
apoi din ecranr
Din
motive de securitate, se recomandd
personare are utirizatorurui ca aceste parore sJ nu conlind
sau s5 nu fie generate automat datere
stabilirea uneiparore, trebuie de cdtre carcurator. La
finut cont Je faptur.; prrot"t"'rl,r,,,.rru_rensitive,,,
sensul ci se face deosebire in
intre caracterele malus.rr" gi
scrierea parorei. De asemenea, .ui" minuscure forosite ra
este recomandat ca parorlre
combinalie de ritere, cifre ,5
fiu .onr,ituite dintr_o
5i simooturi, sd aibd o irngir" llrerprn.;toare,
anumit interval o" ti*p-si, .ur sd fie
mai imIortl,r-t] ra n, fie comunicate
ffil[:::jarrn
Observalie: in functrie d. ,
mai este
=frS=15.

r Conturi de utilizatori
Un cont de utirizator este
o corecf ie informaf ii pe baza cdrora
operare gestioneazd drepturile .de sistemur de
gi peimisiunile de'...ur-rru fiecdrui utirizator.
Folosirea conturilor de utirizator
,ru ,.r"r" avantaj a" . p"rrLe fiecdrui
computeruruisd i5i personarizeze utirizator ar
dupd cum considerd de cuviin!5
5i a aplicaliilor' fdrd ,r".,. conturire gi
interfala ,irt"rutr]
:;rT;,t"tfi ' datere cerorrartor utirizatori ai

0,,",,::'"*:i,";::H;,:::ffi::,il:irizator, riecare conrerind utirizatoruruiun grad


r Utilizator standard - se
recomandd pentru utirizarea
carcuratorurui, p.ermite rurarea cotidiand a
de programe 5i accesarea de
normar, dar existd fi5iere in regim
anumite restriclii de acces;;;;;
special la cele de securitate anumite setdri, in
sau de sistem.
' Administrator - se recomandS
utilizarea.acestui tip de cont
trebuie efectuate modificdri importante atunci c6nd
programe soricitd drepturi in sistem sau atunci c6nd unere
de administrator pentru otrna
tip de cont oferS contror totar runciionare. Acest
ar resurseror sistemurui
de carcur.
Schimbarea utilizatorului, pentru
a folosi alt cont de Windows,
se face astfel:
Se apasd butonut ,rrn
&X
existent p" Orr. ain
partea
{g jor a ecranului (numitd Taskbar) gi apoi
butonut W lutitizatorl.
. Din lista derulantd deschisd
se selecteaz5 utilizatorul
dorit.
Observaf ie: Dacd se doreste mai intdi
delogarea
utilizatorului curent, se seleteazi
opliunea Sign out, iar
apoi din ecranul de logare
se apasa pe utilizatoruldorit.

27
3,1.2 inchiderea calculatorului Existi maimu

CAnd terminali de utilizat calculatorul, este important sd il inchideli in mod . Se apasi


adecvat nu doar pentru a economisi energie electricS, ci 5i pentru a vd pdstra
- selecteazi
computerul tn siguran!5 5i a vd asigura ci datele sunt salvate.
Pentru oprirea corectS a sistemuluide operare, se salveazd int6ifigierele deschise
aplicaliilor deschise in bara de activititi (Taskbar). Se
gi apoi se inchid toate ferestrele

apasa butonul Start


Efu
H, apoi butonul H ieower), di,,pd care se selecteaza
oplrunea EGE (tncntoere,.
6 O .tU modalitatede inchidere a calculatorului constd in apdsarea simultani a
tastelor Alt 5i F4, dar numai dupd ce toate aplicaliile au fost inchise. in fereastra Shut
Down Windows (inchidere Windows) se apasd sigeata din partea dreaptd a ferestrei Se apasi
gi din lista derulanti se selecteazd comanda Shut Down (inchidere), urmatd de
apasi bu
apdsarea butonului OK pentru confirmare.
seledia c
:-\hur uown wtfloows I
i
Se apasi
optiune 1

momentl
ffiffi Wineiowsi0
idhat do you want the €omputer to d0? 3J DesktoP
3"2.1Des
Closes ali apps and turns o{f the PC

l-a Pornirea

rIWZM *rarfap de lut


Jr!: trip de coml
,@rlputere, Ml
e#rro€asnice !
3.1.3 Repornirea calculatorului g: care oferi
mr=",rfafa grafici
Repornirea sau restartarea computerului inseamni reinilializarea sistemului de
rm-rfelei graficr
operare memoria de lucru a sistemului de calcul. Aceast5 operatie este
in . rndicator s:
recomandatd in urmdtoarele situatii:
o Actualiziri (Updates) ale aplicaliilor gi sistemului de operare; actualizirile sunt r dlspozitiv d
. desktop -:
completiri ale aplicaliilor care remediazi diferite probleme de functionare 5i , ferestre - o
securitate.
o probleme de funclionare ale componentelor hardware: un dispozitiv de stocare ilr':Eram;
a' casete de
a datelor care nu poate fi accesat etc.
r Blocarea sistemului de calcul cauzat5 de funclionarea defectuoasi a aplicatiilor. mmite si se
rmmrrralii;

28
Existd mai multe modalitdlide repornire a calculatorului:

o Se apasd butonut ,lr1 E, apoi butonr,


selecteazd opfiunea Restart (Repornire).
W (power), dupd care se

se apasd simultan tastere ctrr, Att gi Derete.


in ecranur apdrut, se
apasi buton,l rc rocarizat in corlur din dreapta jos, urmat
de
selectia comenzii Restart (Repornire).
se apas5 butonur Reset existent pe unitatea
centrard, aceastS
opliune fiind cea mai pufin recomandatd gi
fiind utirizatd doar in
momentulin care celelalte alternative nu funclioneazd.

3.2 Desktop gi pictograme

3.2.1 Desktop gi taskbar

La pornirea carcuratorurui se incarcd-


sistemur de operare care afigeazd pe
suprafata de lucru (numitd Desktop) interfala
grafici. o interfald graficd reprezintd
un tip de comunicare vizuald intre utilizator gi
dispozitive electronice cum ar fi:
computere' Mp3 prayere, prayere media
portabire, praystation-uri, aparate
electrocasnice gi unere echipamente
de birou. in .on,r.r, I,i irt"rr"1"re bazate pe
text, care oferd nume de comenzi ce trebuie
tastate sau navigalie de tip text, o
interfatd graficd oferd pictograme gi indicatori
vizuari. componentere de bazd are
interfetei grafice cu utilizatorul sunt;
./ indicator sau cursor (in generalarat5
ca o sdgeatd sau ca un l);
{ dispozitiv de punctare - permite serectarea
./ desktop - zona de pe ecran unde obiecteror de pe ecran;
se afld pictogramele;
'/ ferestre - o caset5 sau un cadru in care este afi5at confinutul
program; unui fiSier, director,
'/ casete de diarog - un tip special de fereastrd care vd pune
permite s5 serecta[i op!iuni pentru o intrebare, vd
a indeprini o activitate sau v5 furnizeazS
informa!ii;

lo
,/ - imagini mici care reprezinti fi5iere, foldere, programe 5i alte calculator. Ca
pictograme
aplicatii repre
elemente;
,/ mod organizal
meniuri- liste de comenzi grupate pe categorii;
,/ Fiecare fi5
butoane - imagini mici care, odatd apdsate, efectueazi o anumiti comanda;
ferestrele sistr
iconite sau Pi
respective. lat

stdng;

ca re
figierr

de activitSli (Taskbar)'
un alt element esenlial al desktop-ului il constituie bara ;i fi5
din partea de jos a ecranului 9i are ca
Bara de activitili este bara lungd, orizontalS, defin
Spre deosebire de desktop, care
scop principal lansarea 5i monitorizarea aplicaliilor.
este vizibilS aproape
poate dispirea sub ferestrele de deasupra sa, bara de activitili
."-l
intotdeauna. Aceasta are patru secliuni principale: i31rl:h lrlir, 1

.lraginea din

simb
w&
t. Butonul Start &&, care deschide meniul Start, utilizat la accesarea sta bi

programelor, a folderelor 5i a setirilor computerului;


2.ZonadelansarerapidS,carevipermitesdporniliprograme(aplicalii)
printr-un simPlu click;
Secliunea de mijloc, care arati programele 5i
documentele pe care le-ali
3.
desch is;
pictograme ce comunicS starea
4. Zona de notificare, care include un ceas 5i
men
anumitor programe 5i setdri ale computerului'
Un element de bazd al sistemului de operare
il constituie figier-ul (cunoscut 5i
organizat5 de informalii utilizate de
sub denumirea de file), care reprezintS o coleclie
30
cu ajutorul diverselor
calculator. Ca urmare, toate documentele pe care le creali
aplicalii reprezinti fiSiere. Un folder sau director este locul
in care se Pot stoca in
mod organizat mai multe fi5iere.
pe desktop sau in
Fiecare fiSier, director, aplica-tie, scurtdturi sunt reprezentate
imagini grafice denumite
ferestrele sistemului de operare prin intermediul unor mici
fi$ierului/aplicafiei
iconile sau pictograme. Acestea sunt diferite in funclie de tipul
respective. latd cSteva exemple de pictograme:

stdngd simbolul aplicaliei cu care au fost create'

#Et
-^ EE
tg€!t,lr.-"-
r'
.;;;.il* *t*'ta+*t

T,
;,f
fo[ier eol Folder Plin
kw
..{:#

care se lucreaz5, oferind o modalitate u5oari de gestionare a tfl*&8*


fiSierelor 5i directoa relor.

gi fi5ierelor sterse, acestea put6nd fi ulterior recuperate sau eliminate


definitiv.

*
,j lconila Recyle Bin dispune de doul reprezentdri' ',,,*
W imaginea din stAnga aratd cogul de gunoi atunci c6nd nu a &.S
lF@&ffifo fost 5ters niciun figier sau cogul tocmai a fost golit, iar {ke#ki#}i
director.
imaginea din dreapta arate cosul dupd Stergerea unuifiSier sau

simboluri reprezentative, care prezintd (dacd in setSrile computerului


s-a

stabilit afigarea extensiilor figierelor), in dreapta numelui, extensia 'exe:

ffiEEE&
EXaEL.lXa \{INWORD MSACCESS. iexplore,exe
FXE EX!

memorii USB) sunt afigate sub formS de imagini reprezentative:

31
o Crr

Dacd lucrati f
fiecare dati calez
shortcut) Pe care
s:s
E
k$i*
-

Windows
iiil
%;sir:r #
w& &uu {JSB ih]
obiecte (Pictograt
discuri locale sat
meniul Start sau i
LENOVO
r..\ (DI Sri*e i[*
V\icrasott ?r\nt to \!'i
Pentru a cr(
?DF
- - :: Posibilitali
:osibilitatei
de pe desktop "
r Selectarea 9i mutarea pictogramelor - exec
i^.,r
Utr
realizeazd printr-un click q" O"t:i:!::: t-tl
U

Selectarea pictogramelor se - ln Ti
pe imaginea doriti. lconita va aparea ,#,m
stanga al mouse_ului executat unC

,ut"Jt.ta, pe un fundal albastru deschis' Brot


i"t".,rr". mai multor pictograme se realizeaza
astfel:executaliclickpeozondgoalide.,pedesktopgi,
apisat' deplasali
il;;; butonui st,ng al mouse-ului
*ou,".,r astfel incAt s6 inconjurali cusddreptunghiul
le selectali'
care apare pictogramele pe care dorili
" I ffi
Eliberali apoi butonul mouse-ului' /t '
l'+#1

PentruaselectamaimultepictogramecarenUsunt
htr:
H'--"
;&{
erere-clgs oierta Pd{ PazalPg
Ctrl in timp ce selectati
aldturate, line-ti apisatd tasta
pictogramele dorite'
lll *oa
in predefinit, Windows agazi pictogramele
llluu PrEuLrrrrrr' .t-, "t',:-T-"1I1ll
^- .^i^+^^r ln
^i^+^6..62
@ coloane, in partea stingi a desktopului'.Pentru ' T.tY'"1,]:t^"rtti}.I
"' iconila respectivi' linand apisat
$:t, liiifi;,"
;ffix
;.Ji"l;'rir., "';;i;:'
'"'"t't''
.t mouse-utui,
..,1 l^n dnrit drrni
deplasali itonila in noul loc dorit,
dupi

care eliberali butonul mouse-ului'


Deasemenea,windowspoatesiaranjezeautomatpictogramele'Executaliclick
pe desktop rvieli:'.:.1
dreapta pe o zond goald de ti..,,.,r:.}'.1 LarEeicons
gi aPoi aPelali comanda View - Auto Soft bY >I
r
Medium icons
I smal! icolls
icons. (Vizualizare - Aranjare Re{resh
automatd). Windows va grupa
"rr"ng" AaJtct.Bilange l0ns
i.::i'
sus 5i Align icons tc griC
ooi"*r.*.,e in collul din stAnga
Pentru 3
i

iJ
le va bloca in aceastd pozilie' 'rndc Delete Show desltlop icous

debloca pictogramele astfel


incat si (Aranjare
t mutate din nou, selectali din nou opliunea Auto arrange icons
O"r,a t-
automatd).
fi5ierelor
gi mutare se pot aPlica in acelaSi mod 5i
9i
OPeratiile de selecta re
directoarelor.
. Crearea unei scurteturi (shortcut)
Dacd lucratifoarte des cu o aplica!ie, figier sau director, pentru
a nu parcurge de
fiecare datd calea pani la localia respectivi, vd puteli crea'o ,,scurtdturi,, (numiti
shortcut) pe care sd o puteli deschide doar printr-un dublu click. Scurtdturile
sunt
obiecte (pictograme) care fac legaturS c5tre fi5iere, directoare, aplicafii,
imprimante,
discuri locale sau de relea etc. Ere pot fi create pe ecranul de lucru (desktop),
in
meniul Start sau in diferite directoare.
Pentru a crea un shortcut, pentru aplicalia Notepad de exemplu,
existi mai
multe posibilitd[i:
o Posibilitatea 1
- executati click dreapta intr-o zonS goalS a ferestrei gi alegeli din meniul
derulant opliunea New - shortcut (Nou - comandd rapidi).
- in fereastra Create Shortcut (Creare comandd rapidi) precizali calea
unde se aflS aplicalia doritS, fie scriind-o manual, fie apdsand butonul
Browse (Rdsfoire).

4* ! Create Shortftt

Whai item wculd you like to create a short.ut for?

Th;s ynzard helps you to 6eate short.& io lo.al or oehork prognml fils, ,oldes. @mpuiers,
or lntemet 6dd,esses.

Tl,pe the lo.d;on ol iire item:

Clirk Neii to (oniinue.

Butonul Browse (Rdsfoire) va deschide urmdtoarea fereastri


de dialog, unde
trebui sd localizali figierul aplicatiei Notepad, in This pc - c:\windows:

Browse for Files or Foidss


Browse for Fi,es or Folde.s

Seled tbe b.g€t oi the shodilt belsw: Dupi localizarea aplica!iei, apisali
butonul OK pentru a inchide
fereastra gi apoi butonul Next
pentru a trece la pasul urmitor

1r *ussEl

33
t

- in urmdtoarea fereastri stabiliti numele pe':r' s-:'::-:-.ri pe care il realizati $ter


($terger
sau puteli accepta numele implicit acordat de sister:-
$tergert

lvhat wcrticl ,,,ou like ii name the sho{cut?

lpe z namE iD. ths sicnft1

I
I
Stabiliti numele
t shortcut-u I ui
Att"
:r:- -t
I casetd s
E
I
?n fereastra in care ali creat shortcut-ul va aparea Pictograma: ,riic1a-d
l

i jos o micd sdgeati Pentru


I
Se observS ci iconila are in partea din stdnga
nu este figierul original.
evidenlia faPtul cd aceasti pictogramd este un shortcut 5i
i
i

i
printr-un dublu
i Acum, deschiderea editorului de texte Notepad se realizeazS
i
click pe aceasti iconitS.
I

I o Posibilitatea 2 .. /?\-
('-
pentru care veti crea
in fereastra Computer, localiza[i fi5ierul sau aplicalia
shortcut. Executali click dreapta pe iconila corespunzitoare 5i
i

pasre
i
alegefi opliunea Copy (Copiere). in locul unde dorili sd fie plasati p*rr" shcdcut
i
i ,.urtdturr, executali click dreapta 9i alege!i op!iunea Paste
I
Shortcut (Lipire comandd rapidi)'
I
i o Posibilitatea 3
figierul sau aplicatia
i Dacd dori[i plasarea unei scurtdturi pe desktop, localiza]i
L
pentru care veli crea shortcut. Executali click dreapta pe iconila corespunzStoare 5i
alegeli opliunea Send To - Desktop (create shortcut)

Send to t Sluetooth device

_\==- i Ccmpressed {ziPPed} fclder

l" ,Gorr,,], *no tI Desktop {create shortrr.rt}

: - - - -+
Listi de comenzi Create slrodcut
deschisi cu click Delete ,,

dreapta
i*l
l.nu,":
USB lE:)

34
comanda Delete
$tergerea unei scurtdturi se realizeazi prin seleclie 9i apoi
de pe tastaturS'
{gtergere) din meniul contextual sau apdsarea tastei Delete
$tergerea acestui shortcut nu va $terge fi5ierul original'

3.Z.ZLucrul cu ferestrele deschise in cadrul sistemului de operare

c ldentificarea diferitelor componente ale unei


ferestre: bara de titlu, bara de meniuri, bara de
derulare
Atunci c6nd deschideli un fi5ier sau un folder, acesta apare pe ecran intr-o
caset; sau un cadru denumilfereostrd. Elementele unei ferestre sunt:

X
4s
i: namchxklcx*s
if:
.*
t,l
g File ,*nE srdslars
OFikns
Nnrigarioi IX rHai,r pane i!i:l:t: I i* ii x;a*n t"ms
pa,s -
I a!1-: si:elildE

...: ' f :'. > This PC , window lc.) t P.og,am Fils v $ S.n : .; ct "f,'f"les

:: Name Date modiiied TtP.


:!
# QUI& ACeSs *:
q.
^ lD Svstems 06.13-:017 15104 Ilie iolder
E Desktop { 6
'# 29.{*.2017 *9:52 rile toliJlr
o-+- ; Doffloads ,,f 4"
-
,ii Common Files
C$a 2.4 C:.tl.2f1713r:16 liielolder
.*oocuments$ffi i. cotby a*.e8.2t1 r t!:!a F:1t ialdlr
* piciures * ,ry !t lnt l 2<t tn.2817 *9::2 l:ils inld",
.*,Music tr# T, lnielcorporation 10.12.2r\6 ftJ6 file tolder

': Ns folds t htemet Erplore 1 1 .11 .7O1! **:41 llle loldrr


|1B | lile loUg
*]A r: Lenovo
1$.t17.2t1 14:4r)
:
:i Miaosoft oflice 15 1t.?2-:.1114 14:i: File told€,
k viceos #,
; MitrosoftSilverlighi Fije {elder
& oneDrive ) MSBuild 79.1A.2{\7 2:r.il file idd;:r q
. ( *.fl'd}"-#": o-;.-:* .-.c.d'iftrs'*3.{l-'- ?
qftkr i-
7b .lems ii,!:!i 6
"l
,_.. I

o
I
#- panoul de navigare - permite navigarea printre figiere gi directoare
# - b.t. de titlu - afi5eazd numele ferestrei
# - br6 de instrumente - afi5eazd butoane pentru comenzi rapide
{S - b.r, de adrese - afigeazi loca}ia unui fisier sau director
# - bara de derulare - permite deplasarea pe orizontal5 sau verticald in cadrul
ferestrei
,& - brr. de stare - afi5eazi informalii despre obiectele selectate in fereastri
# - conlinutul ferestrei

35
. Micsorarea, minimizarea, redimensionarea, mutarea Penl
Si inchiderea unei ferestre ferestrei,
Mini
O fereastrd poate fi redimensionatS, mutatS, minimizatl in taskbar, miriti la butonul r
dimensiunea intregului ecran sau tnchisS. La fir
Daci lucrati cu mai multe ferestre simultan 5i dorili si vizualizali in acela5i timp a nu inci
continutul din doud ferestre deschise, le pute!i redimensiona pentru a incdpea Oose X
amSndoud pe ecran.
Pentru a modifica dimensiunile unei ferestre, plasali cursorul mouse-ului peste
coltul din dreapta jos al ferestrei p6nd cdnd cursorul mouse-ului se transformd intr-o
sdgeatS. Jin6nd apisat butonul st6ng al mouse-ului, trageli spre dreapta sau stdnga Daci
pentru a ldrgi sau a str6mta fereastra. Cdnd fereastra a ajuns la dimensiunea doritd, rapid agl
eliberaii butonul mouse-ului. Trebuie 1

lucra doa
#t' Ur.tlIle0 - llOlepa0 Toat
lrle LdrI rorrnat vlew Glisali bordura Dacd exi
sau collul unei deschise
ferestre pentru acest but
redimensionare in grupul

Pentru a muta o fereastrS, plasali indicatorul mouse-ului pe bara de titlu a


acesteia. Jin6nd apdsat butonul st6ng al mouse-ului, deplasali fereastra p6nd in noua
pozitie doritd gi apoi eliberati butonul mouse-ului.
in situalia in care fereastra este prea mici pentru a putea vizualiza intreg Daci
conlinutul sdu, aceasta poate fi maximizati astfel inc6t si ocupe tot ecranul. poate de;

Butonul de maximizare (Maximize) n se gdsegte in collul din dreapta sus al oricdrei


1. Execul
taskba
ferestre. Operatia inversd consti in micgorarea ferestrei (numitd gi restore sau
2. Derula
redimensionare). Astfel, intr-o fereastrd maximizatS, butonul D se transformd fn gi sele,
E. Prin apdsarea butonului E, fereastra va reveni la dimensiunile initiale.
Dacd nu folosili o fereastri pentru o perioadd de timp, pentru a nu vd incurca, o
puteti minimiza apdsAnd butonul Minimize - din coltul din dreapta sus al ferestrei.
Minimizarea unei ferestre nu semnificd inchiderea ei sau Stergerea conlinutului, ci
doar eliminarea ei temporari de pe desktop. O fereastrS minimizata va apdrea in
Taskbar sub forma unui buton.

36
pentru a readuce fereastra pe ecran, executati click stAnga pe butonul aferent
ferestrei, existent in Taskbar'
poate realiza 9i executand click pe
Minimizarea 5i restabilirea unei ferestre se
butonul corespunzitor ferestrei, in Taskbar'
La finalul sesiunii de lucru cu o anumitS
fereastrd, aceasta trebuie inchisS pentru
realizeazd fie folosind butonul
a nu tncSrca desktopul. inchiderea unei ferestre se
Close X , fie combinalia de taste Alt 5i F4'

o Comutarea intre diferitele ferestre deschise


poate deveni
DacS deschideli mai multe programe sau documente, desktopul
unele pe altele parlial sau complet.
rapid aglomerat de ferestre, ele acoperindu.se
deschise simultan' se poate
Trebuie precizat c5, indiferent de numSrul ferestrelor
lucradoarintr-osingurdfereastrS,numit5fereastriactivSsaucurentS.
prin butoane in bara de activitdti'
Toate ferestrele deschise sunt reprezentate
DacSexistimaimulteferestredeschise,Windowsgrupeazdautomatferestrele
deschise din acelaSi program inil-un singur
buton pe bara de activitSli' Apds6nd pe
o listd derulantd cu figierele conlinute
acest buton din bara de activitili, se deschide
in grupul respectiv, de unde se selecteazd fi5ierul
dorit'

activitSli, aceastS optiune se


Daci nu dorili s5 grupali butoanele de pe bara de
poate dezactiva.
settings (setSri
1. Executa{i click dreapta pe taskbar 9i alegeli opliunea Taskbar
taskbar).
(combinare butoane taskbar)
2. Derulali pan; la opliunea combine taskbar buttons
gi selectali Never (Nu se combin5) 5i apoiinchideli
fereastra'

37
Taskbar

lgmb;n? !9:kb. al Fulto!9

lerslnnli;aiion
When taskbar is tull
N Backgrcund

"u, LOlOrS
Notification area

Q Lock screen Seiecr whiel, ic*ns appe*r on rhe taskb;r

qi Themes Trrn syst*m ic*ns on cr cS

E )tdtt
Muttipte dlsptays
i
in acest caz, fiecare fereastrd deschisd va fireprezentatd in Taskbar printr-un
buton separat. Pentru a comuta de la o fereastri la alta, executa!i un simplu click pe
butonul de pe bara de activitdli asociat ei. Fereastra va apirea in fala tuturor
celorla ltor ferestre, deven ind fereastrd activi.

Cdnd indicati spre un buton din bara de activitdli, veli observa o examinare a
ferestrei sub forma unei imagini reduse, indiferent dacS fereastra respectivd este un
document, o fotografie sau chiar un figier video in curs de execulie.

6 Comutarea intre ferestre se poate realiza gi cu ajutorul tastaturii. ApdsAnd


combinatia de taste Alt+Tab, aveli posibilitatea examindriiin timp real a ferestrelor
pentru fiecare program deschis. lin6nd apdsat butonul Alt apdsand repetat pe
5i
butonul Tab realizali trecerea de la o fereastri la alta. pentru a afiga fereastra
selectatd, eliberali tasta Alt.
I
i

o alti posibilitate constd in apdsarea butonului Task View &K& (virrrti.ur.


aplicafii) din Taskbar sau a tastelor Window, reK gi Tab. Pe ecran vor fi afigate
ferestrele aplica!iilor deschise la momentul curent. Pentru a activa una dintre
ferestre se apasd click stSnga pe aceasta.

.1

I
]: o Minimizarea tuturor ferestrelor deschise gi afigarea
"1
desktopului
Pentru a vizualiza desktopul fard a inchide ferestrele deschise, apdsali butonul
Show desktop (Afigare desktop) aflat in capdtul din dreapta al barei de activititi.
Toate ferestrele deschise vor fi minimizate in Taskbar.

De asemenea, aveti posibilitatea sd examinali temporar sau sd,,tragefi cu


ochiul" la desktop prin simpla pozi{ionare a mouse-ului pe butonul Show desktop
-,4
(fird a apdsa). ln prealabil este necesar sd activatiaceasti op!iune cu click dreapta pe
butonul Show Desktop gi sd selectali comanda Peek at desktop (,,tragelicu ochiul" la
desktop). Ferestrele deschise nu sunt minimizate, doar devin transparente pentru a
dezvilui desktopul. Pentru a afi5a din nou ferestrele, mutali mouse-ul in orice altd
parte a ferestrei.

39
3.4 OPer
3.3 Utili zatea funcgiei Search
3,4.1'
SistemuldeoperareWindowsl0puneladispoziliautilizatoriloruninstrument
decdutare,ceoferi'ct"sltaplicafii'fi;iere'rdspunsuriSisugestiilaproblemede Aveli Pt
rrtilizarp a comouterului. comPuter 5i
-l apoi se tasteazi in c6mpul de ciutare
Astfel, se apasS butonul search Fl si RAM, tiPul
uorii sub forma unei liste de linkuri' modalit6li:
informaliile dorite. Rezultatele cdutdrii 'fi'"e
informaliile corespunzitoare'
Printr-un click pe linkul dorit, se afigeazi 1. Exet
gisesc butoane care limiteazS rezultatele
in partea de sus a casetei de cSutare se opti
apticalii; daci se apasi Documents'
ciutirii: daci se apasi Apps vor fi afigatu Jo* 2. Api
vorapdreainlistidoardocumente;pentruciutareapelnternetseapasibutonul Selt
Web.

Butoane Pentru
3' APi
ciutirii Wit
rafinarea
ap;

web setat ca implicit' cu informalii


I

@ RpSsarea tastei F1 deschide browser-ul


ajutatoareinlucrulcusistemuldeoperareWindowsl0.Pentruacestlucrueste
necesarsSfiliplasalipedesktopgisSavelicalculatorulconectatlalnternet.
40
3.4 Operalii de baz6,;i informafii generale
3.4,1Yizua|izareacomponentelordebaz5 a|ecalculatorului
importante despre
Aveli Posibilitatea sa vizualizali un rezumat al informaliilor
de operare, dimensiunea memoriei
computer 9i anume: tiPul gi versiunea sistemului
RAM, tiPul Procesorului etc. Pentru aceasta,
apelali una dintre urmitaorele

modalit6li:

L. Executali crick dreapta pe butonur Start B o,n meniur derurant


aregeli

oPtiunea SYstem.

z. Apisali or."r, st"rt Etr sau search (ciutare).@ si tastali svstem.


SelectalidinlistaderezultateSystem(Controlpanel=panoudecontrol).

3. Apisali or,r", ;r; gg apoi butonur setiri Din fereastra WX


windows settings (setdri windows) selectali system.
in ferestra deschisS
apdsali pe About (DesPre).

ffii'g!

# Home

| - 'l
i lnlosun'",r

5!5tsTl
-- ffiW windmwsi*
F Display HP EliteDesk 800 G2 SfF
PC nam€ Joe
.-!re,t":&'t$i;
E Notifi€ations&a.tioas
#ffiqwff
0 Power & sl,eep
Orgasisilon Home
E Marage cr dirconne{;l ;'sm usrk ff s'*1sol
Sto$ge Tipul gi versiunea
.io
Editim Wlrds6 Pro
sistemului de oPerare
@ Tabletmode
Verion 1703

IE] OS Build 15163.s44

lD
P.oduct 0O330-56244-5587S-AAOEM
F
Prtrsor lntel(R) Cote{l-Ml i7-6700 CPU @ 3'40GHz

l6tElted RAi.l I,m GB |l,88 68 ssble)


Systm tyF ffiit operaijng system, x64-based prQcssr
Pen a.rC tauch No pen ot tflsh input is avatlable fo' this d:spiay
GBEE prd$t kry q uwrade yer edition cf KlinCcw

L-Hi tie Pnta.y Staiffil tot 1#iad*ffi ald ldiso*ft Seftt(#

4t
3.4.2 Schimbarea configuraliei ecranului de lucru: data 9i ora, Ce

volumul, opfiuni de afiPare a desktop-ului sd exec


activitd
o Modificarea datei 9i orei
a micgc

Data gi ora curenti pot fi observate in partea c:eapia a barei de aPlicatii


(Taskbar), in zona de notificare.

douS
Pentru a modifica ora 9i data curenti se poate alege una din urmStoarele
posibilitdli:
o click dreapta pe pictograma din Taskbar gi apoi pe opliunea Adjust
date/time D

(Modifica re datd/ori). sonorl


o apelarea meniuluistart-settings (SetSri)5i apoiDate & time ' N
pentru setarea manualS a datei ;i orei, se debifeazi opliunea,,, t"a ,tr"
cha*se.i]': Panel
automatically (setare timp automat). Apdsarea butonului
permite
pentru validare se
schimbarea datei, respectiv orei. DupS seleclia datei 5i orei dorite,

apasi butonr'Effiffi
I
ecran
ecran
rea liz

Modificirile fdcute asupra orei 5i datei sunt preluate apoi de toate programele 3e rs(

instalate.
SC SC

r Modificarea volumului :osil

Aveli posibilitatea sd controla!i nivelul general de sunet al computerului


utilizAnd setirile sistemului de operare.

A1
I

Ceamairapiddmodalitatedeaschimbavolumuldifuzoarelorcomputeruluieste
(Difuzoare)!@o'n partea dreapti a barei de
si executali click pe butonul speakers
la dreapta sau la stSnga pentru a mSri
sau
activit5li (Taskbar) si ,; o"pr.,a!i cursorul
a micgora volumul difuzoarelor'

Cursor Pentru
modificarea volumului

t
I
I

apasd butonul W'


l
pentru repornirea
Daci se doreSte anularsra-sonorului' se
I

se muti cursorul'
sonorului, se apasi butonulffi "'
se poate realiza 5i din fereastra control
Modificarea altor setSri legate de volum r p 5*'"rr:d
E

(Panou de control) - butonul Sound (Sunete)


Panel

o Modificarea op!iunilor de afigare a desktop-ului

PrinpersonalizareaecranuluidelucruseinleIegemodificareafundalului
ferestrelor aplicaliilor, ajustarea rezolutiei
ecranului de lucru, schimbarea aspectului
etc. Astfel, modificSrile menlionate se
pot
ecranului, afiSarea unui screen saver
metode:
realiza prin una din urmdtoarele doud

.Apelareameniului*StartSetSriffi.butonulPersonalization
r€J
Ie) Ferscnalisaticn
(Personaliza
.Executareaunuiclickdreaptaintr-ozonSliber5adesktop-uluiSialegerea
comenziiPersonalize(Personalizare)dinmeniulafiSat.

Se va deschide fereastra settings (setiri)


cu elementele care pot fi

personalizate, afigate in partea stdngS'


Background(Fundaldesktop)-reprezintdoimaginesaumaimulteimaginicare
seschimbS,oculoareSauundesigncarefurnizeazSunfundalpentrUdesktop,Aveti proprii'
de windows sau sd alegeliimagini
posibilitatea s5 utiliza!i imaginile furnizate

43
ry
!* r"

\*.

l''
IA &jck!rcrrd {r","n
6 ohu

EE Lo*@ r
F;;- '' |o
1*,
["
r@ffier.
ffi 1=*

f*_-
l=
1

aglilt5 pe desktop'
pe imaginea doriti' aceasta es11
Printr-un simplu click de fundal I
Daci imagin".
,r',').ii", te afld.in lista imasinilor
o
;";r;;rilisa pe nrt*ui localizali
click
gro*r" {Risfoire) 5i apoi I
pentru desktop, "*".*t, l
il*l 1l'J[3iJ[ii:',1ll1n'"* a nt (pozilie ma gi e)'
i
regeli *
n a
"9 Y: 1*
:a:lr ;Lffi, ,l.i aleeeti Slideshow (Derulare imagini)
,tungit,
de afigare al pozei ti""ir.i, ",.t. ier, (ino,incare imagine dup6 fiecare) Zona Tl
op-tiunea Change picture
puteli utiliza 9i pe ecran' sistemului t
care si se schimbe pozele
unde stabilili lntervalul la pentru desktop
o metodS ri*pr; oe stauirlr-e a unei'pore ca Sifundal elemente v
"*tr.i'l"
estesSolocaliza{iinfereastraComputer,,a"*".,.,riclickdreaptapeeaSiapoi,din
meniulderulant,sdalegeliop|iuneasetasDesktopBackground(Stabilirecafunda|
g
s
pentru desktoP)'
,I
s
I
f
:

lr

bordura
{Culori} permite stabilirea culorii Pentru
Opliunea Colours
meniul Start'
ferestrelor, bara de activit5li9i
44
5*rnq;

iS Hone Colours
.." - -" - ** * - - ' " ')t 'i Recerl cfrlours
tand a littjrS
ii-*---:.^"..".".""."^'..."".-."""'""'"""."..""""-
\.

P?rsin3lisai3n
Windaws cel0uE
6 Background

{} lo1rux

fd Loskscreen

d Themes

E Taskbar

More oPticns

lransparenry effectJ

C ori

ZonaThemes(Teme)permitealegereauneitemepentruelementeleinterfetei
sistemuluideoperaresialeprogramelorinstalate.otemdreprezintSUnansamblude
elementevizuale5isonorecedefinescinterfalagraficdasistemuluiWindows'

Themes

E B6ckqrosEd

Badsrsnd 6e co cJ'
&
Q klous

rA Lo* sften d,\l $unjs a t{ir}.e: *'Jntil

I el rn'**
' ffi Stad

i
:E Tasbar Appiy a theme

A :.: -.€.3.€ t i: aar€

.
elemente:
DupS alegerea temei, pute-ti stabili pentru tema aleasi urmitoarele
fundalul desktopului, culoarea ferestrelor, meniului de start si barei de
aplicalii,
sunete gi opliuni pentru indicatorul mouse-ului'

Cobur
ffi Baclqround
H*rffiaGy S:3:::

L Morse o.nscr
(,* Sounds
l&',trdo$i5 Letaull
l^i ir _^--,= r:i:r _

producerii anumitor
sounds (sunete) - contine o coleclie de sunete asociate
unei casete de
evenimente pe computer (inchiderea unui program, afiSarea
dialog, logarea pe computer, etc). Din lista Sound Scheme {Schema Sunete)
alegeti categoria de sunete doriti.

$ S*und

A rsund ihEme i5 s 5et 6f solndt BFplied to sent! iil \ltndff


apd proqr"n!, You cn selert an existing t'hffie or sffi oE IBU Pentr
have nsdified,
teund s.!ese multe ter
,***t-q.::*_ _ *Y I sryers... '. i@- teme afig
Ta chanqe sauBds, (liah E pra*ras sent in ihe iolltrirng tist ild
then iete.t a spsnd to EpFly, Y&u aetr *Ye ihe (haEgs as a'ffi
Get r
ftrt aLt
acft1li
falendar RemindEr
CIEse PraEram
E iti.sl EtsttrryAlarB @
I EiEy wtndqw! sta*-up 56sn* Alte
t,'i:iil
Ir:t
se gases
contrast
Ir o<
:- tr:_- carl s-sgdiry;; Afigarea
(Co9 de
realizeaz
mouse-ului'
Mouse cursor - opliuni pentru modificarea infSiisdrii cursorului desktop)
De asemenea, in fereastra Mouse Properties (Proprietdli mouse) se pot
modifica setarile butoanelor, viteza de dublu-click, viteza de deplasare
a
OPiir
cursorului mouse-ului etc. blocare;

46
*r Mou:e ProPeril*
: Herdwen : s*Poirn s€*iR?E
EE$ffiE FDids Feir*afgiaru S&eel

5.teee
u\|i,]ffis&{adtigY*mtit*91
--. . .... ........lr. hf
rd:mr:ar]NB i
Save tu. l*, 1s*;
l

r
le

nEtable psinttrchadaw

I Of l. CdcBl ."rit-,.

(oblineti mai
pentru seleclia altor teme se folose'te link-ul Get more themes
(Microsoft store)' Din varietatea de
multe teme) care deschide magazinul de aplicalii
si apoi butonul Get (Ob!ine!i)'
teme afigate se apase ctick pe tema doriti

Get rnare Pers*nality in Wind*ws


{el,friGetm}riihflYl*einti'reSi*rtt*d*x*nl*edfi*at*t':1t5ihatr*n:birt*1";zili:*per:'l*u*tjs'and
*{e*fit r*li15.
Get ffi*re thefil*$

si contrast Related settinEs


Alte opliuni pentru aplicarea de filtre de culoare
(Setiri de
se gasesc apdsand link-ul High contrast settings
!-,-t.l S+-i:nos

contrast ridicat), aferent zonei Related Settings (Setiri inrudite)' q ca,n,ust,eri


c.r c0nlrasl
I Flich 5€tli!rq5

Afigarea pe desktop a iconilelor uzuale - Computer' Recycle Bin rr*-***


(Cog de reciclare), Control Panel (Panou de control)
etc' se
(setiri pentru iconilele de pe
realizeaz6 accesand link-ul Desktop icon settings
desktop).

opliuniledeblocareaecranului_Lockscreen_oferi,pelAngSset5rilede
sau activarea unui screen saver'
blocaie ;i posibiltatea de a inchide monitorul

47
XW "*"* ecra n I
un mo
':,S $0m ir: Lock screen
Se
Fird a sttling ecra n)
an@toshffid€l##5

Ps6$nalis:ti*n ffi
E Baakgrcu.d
siff qai* s.tr6

ffiffiItr-II
Cioos€ apps lo

I coleure

l!? Lork sca€e*


Show lock sss bdgruftC P]H €,3E *9*i5l ffi
Themes
&on
Stad C0l14re ioak sfrH FitrBg5

E fask'bar
S{rsn iimeul retlnqs

lt"-*"*"i,q, I

o Screen Saver-ul (Economizorul ecran) - permite setarea unei aplicatii ce afiSeazi


o imagine sau animalie pe ecranul de lucru, dupi un timp stabilit, atunci cdnd
computerulse afld intr-o stare de repaus.

Di
de ar
tastat
face p

L,

2.

Un alt element legat de afi;area desktop-ului pe care il puteli ajusta este


rezolulia ecranului. Aceasta se referd la claritatea textului 5i a imaginilor afiSate. Cu
cit rezolulia suportatd este mai mare, cu atit imaginea este de calitate mai bunS'
Rezolulia mdsoari numdrul de pixeli (puncte) afiSali pe orizontald 5i verticalS. O
rezolulie de 1920 x 1080 reprezinti un numir de 1-920 de pixeli afiSati pe orizontala

48
ecranului gi un numdr de 1080 de pixeli afiga!i pe verticalS. Rezolu!ia optimi pentru
un monitor este legati de dimensiunea diagonalei ecranului acestuia.
Se executd click dreapta pe desktop ;i se alege opliunea Display settings (Setiri
ecran). in lista derulanti Resolution (Rezolulie), selectali rezolulia doritfi.

&' Home..t,,::t'11:... ;.:l.,::a,..,:, ,1.,.,:. DisPlaY


Fintr d seit;sg : Colour

li,S\t i:ilh1

5}Etem ffi +r'r

U Eisplay Nigilt lighi settings

f, Notifications & acticns Scale *nd layout

$ Power&sleep Changs ttle stze aftert" appi and othet it€ms

100% (Recommended)
Stsraqe
Custorn s{aling

E T*let nrode
Resoluiion

rtrl Mr.,ltFtasking 1920 x'n*88 v


On-e*tatisn
IE Projecting to this PC
Landscape
Shared experien.es

3.4,3 Setarea tastaturii gi schimbarea optiunii pentru alti limbi

Dacd dorili sE scrieli anumite documente intr-o limbd striind, puteli avea nevoie
de anumite caractere care nu existi pe tastatur5. De aceea va trebui se setati
tastatura pentru limba dorit5. De exemplu, pentru a scrie cu diacritice, setarea se va
face pentru limba rom6nd.

1.. Se apasi butonul strrt EEI - setting (Set,ri) reX opliunea rime &
language.
2. Se selecteazi opliunea Region &
language (Limbi) din partea stangS a
ferestrei. in secliunea Languages {Limbi), se apasd butonul Add a language
(Addugare Iimbd).

49
u"ntn.
@ -trx
S Home Region & language

ffi Country or region

Window ald apps migrla e ps a*1 o tqir "6 giE ya,


:ime & Langsa$e tocal content

United Kingdom
6 Date & time

F Region a l*nglage $
Languages
,Q spech
You {an type in any la.tqEge }a add E ?}E k- trrM\6, apps
and websites wiE appea in tlE fos: hqgEge m ihe Bi tH they
support

l&i]iffi
naouransuur €)
/6 English {United lcngido.ni
h" langxage park aEibtle

f* Romene (Romaniai
knguEge pack aEd?bL

3. Se afigeazio listd cu toate limbile disponibile. Fie derulali lista pAnd ajungeli
L
la limba doriti, fie utilizali caseta de cdutare din partea de sus.
acea:
&& s.oins. X sister

Add a language asoci


I

lq,pe * larguaqe n;lrne".. i] click


A{rikaar"rs (hnin doriti
-"Y'r
Afrikaans Albanian

rma}d
Elsissisch
S,
Alsatian Amharic
Panel
drr.dl tulhpktu
Arabic Armenian

qqffix; A:ap6*j*ax gm.rlx


Assamese Azerbaiiani (Cyrillic)

Az*rbaycan diii <Tqry


Azerbar6ni {Latin) Bangla

4. in funclie de limba aleasS, se afiteaze mai multe varialii ale limbii respective,
in func-tie de !ard gi regiune. in final, se selecteazi limba doritS.

50
ffiX s'ttine'

Frangais

Fra*qais {Selgiqu*} Franq*is {C*nada)


trench (Canada)
French (Belgiurn)

Frangats {Caralbe} Francats tirancej


French (France)
French (Caribbean)

Frangais {L*xen:bcu rg) Franqais (PrinciPaute de l\.1"'


French (Monaco)
French {Laxembourg)

Fr*nqais {Suisse}
French (switzerland)

pot fi utilizate, cu precizarea ca


Limba aleasi va fi addugati in lista limbilor ce
aceasta este instalati doar ca Iimbi
pentru tastaturS, nu ca limbi pentru afigarea
sistemului de oPerare.
Limba adiugatd este vizibili in Taskbar' in lista
derulantd

asociatS pictogramei reprezent6nd rimba curent forositi.


@
Pentru a comuta tastatura dintr-o limbd in alta'
executali
selectati limba
click pe pictograma de limbi din Taskbar 5i
dorit5.

Schimbarea limbii tastaturii se poate realiza 9i din


meniul
(Limbd)'
Panel (Panou de control) - opliunea Language

51
7,
i.at:l All aontroi Panel ltelns

$ |ii:l I CortrolFanel r AllControiPanelltems [ile Cpr

Prc ces:er

Adj r:st your con-i Puter's settirgs

i:"r AJi|;l litll il:!e !r0l:


:! i,:irrr 1,1;raqernerl K:-

Tg Delar,it l\ rr;r;rr:; ,-.'l


@ ilo!L.r.i:rrir
-,,-''..,,:-:,:, -,.
; lilc !ii:iory -'.'

r ::1: I
34 l-icrr:iil'lp
-:,::l ,

ffi lrrri:i aie':i.ts :ritl,:!:s


,... liqvl-.rrrrl ::' f--:-^,
_'.!

',,8 l',u:l i:: L;L; ":g


llcrrse
' t:-.
g* !?lilii i:rnti.! P.n.l ,l; t'lr{rie ;.d L'l..iiri

.----. ;l:..i

6 Sct imbarea tastaturii se poate face 5i prln apasarea slmultand


a tastelor F evr

Left Alt+Shift.

aplicalii care nu respunde comenzilor primite Pe ntl


3.4.4 inchiderea unei
consumS I
tncl
Daci o aplicalie nu mai rispunde comenzilor primite de la tastaturi sau mouse,
tas'r(

pe o zond liberd
va trebui sd o inchideli forlat. Pentru aceasta, executali click dreapta se alege cc

din Taskbar 5i alegeliopliunea Task Manager (Manager activit;!i). 6D


combinatii
fereastra a

3.5. Inr
lnsta lr

3pare in rr
in fereastra Task Manager (Manager activititi), eticheta Processes (Procese), :u condili
sunt afi$ate aplicaliile ce ruleaz; in momentul respectiv pe calculator, precum $i 3utonul d
procentul de resurse utilizat de fiecare aplicalie din procesor, memorie, hard disk 9i , a lidate p

relea. Astfel, programele care utilizeazS un procent mare de resurse pot bloca . plicaliei.
sistemul de calcul. Pentru ugurinl;, Task Manager utilizeazi diverse nuanle de culori De as

(de la galben deschis spre portocaliu inchis) pentru a evidenlia procesele cu cel mai -lnfigural
mare consum de resurse. - Apela
- Selecl
::ntru de,

52
*l
i f$ TaskManager i

File Optioro U* I

t
t
Pr*cs*: I!,!.*1ry:!F i

09& r 096.
t
l

Si;k I l!*"**;
I
l
l{:ne I
I

ll
Apps i6i
rlgCre63,0tr0mFTC
I hdB/g.: & LltbPs
IS 1

nH JE{a,{Ildj Pl;tisrm SE I

,l*,iitriiia:6:d**:
Aplicatie blocati I

r.,,#l tG*p{ l
)

3 # Ttrk MBnager
t1b,+.si !M8,6r sf,{bps t

$ r"int T.setB] sMffsl Sl*bp,s


.:
*ackEror:rrd Pr$retses iI S]
r m c0Mlutr69itE
131"{Et Sl$EJci *lsbPr
.t
crosott!?indwEearch lnde,.'
$"6 t*B r S MBy'e *.MbPs
'r ffi l\fi
. 4i
ie#!*'*--!

f'j Fewer$etaiE
ilEiJ, il'.: I

sau care
Pentru inchiderea unei aplicalii care nu mai rSspunde comenzilor
aplicalia se apasd butonul
consumi un procent ridicat de resurse, se selecteazi 5i
'int,i ,.. din partea inferioard a ferestrei sau se executi click dreapta pe aplicalie ;i
se alege comanda End Task din meniul contextual'

Gb Deschiderea ferestrei Task Manager se poate realiza $i cu ajutorul


combinatiilor de taste Ctrl+Shift+Esc sau Ctrl+Alt+Delete. in al doilea
caz, din
fereastra apSrutS se alege comanda Task Manager (Manager activitSli).

3.5. Instalarea 5i dezinstalarea unei aplicalii software


instalare, ce
lnstalarea unei aplicalii se realizeazi prin dublu click pe fiSierul de
se v.a face
apare in majoritatea cazurilor sub numele setup.exe. lnstalarea #m
cu conditria acceptSrii termenilor contractului de licen!5. Prin apdsarea l-ffi
butonul de acceptare, apar ferestre de informare 5i optriuni care vor
fi sEru?s]E
validate prin apSsarea butonului Next (Urmdtorul) p6ni la terminarea
instalirii
aplicatiei.
De asemenea, aveti posibilitatea de a dezinstala un
program sau de a-i modifica
configuralia prin addugarea sau eliminarea anumitor optiuni'
t. Apelali meniul Start - Settings (Setiri) - Apps (Aplicaiii)'
2. Selectali din listi programul dorit 5i apoi ap;sali butonul Uninstall (Dezinstalare)
pentru dezinstalarea aplicatei 5i respectiv Modify (Modificare) pentru modificarea
ei'

53
ffi s.ni*s,

S ttome Apps & feaiures Pent


introducr
Find a setltnp ir
S0rt b}l Narne v F;1s i,: Al *i,Es v media plr

Apps 3D Bilildet i6,O KB


Microsoft CoIF#EET 'r6.03.2018

!3 Apps & f*atures


3D System Sersr
3D S!6teR' lnc 15.01.?818
Default apps
3.o.zos

0ffline maps

Apps for websites


{
Accuweaths - Lr&ds fr tib 47,3 MB
Ae.uweather '15.01.2S18
Videc playback
A€tivePre{entsr 120 MB
@
AtsmaSyneffi. irc 14.0e.2018

Dupd
aplicaliilor se poate realiza ti prin apelarea meniului
Dezi nsta la rea/mod ifica rea fereastra r

Start - Control Panel (Panou de control) - Programs and features (Programe gi deschiderr
ca racteristici).

ff Programs aod Features


-trx
4- -: * *;S * Xf Contr"f PaneJltees r lrogms;di.utu* v U l!:{& ProgTms .ld fa:tuq ,S

Ccntrol funel Home


Uninstall or chenge a program
Viru installed updates lo uninstall a program, seleci it {rom the list and thm dicL Uninstall Ciange or Repair
S Turn Windows Ietures on or
olf
Organize ' Uninstal' i:. - s
Name Publisher
:i::r:'lr
ffi9o,ryg.g*iiii'*1 illllllllililli :;zn '*;;..,.,,r11;;r,,r,::f :,a'.W
:8:, A€tlveP.ests Ato6i StEt@r lnc
HAdobe Acrebat Reader DC Adobe Sptems Incorporated
SAdobe Flash Player':6 NPAPI Adobe Sysiems lncorporated
l...lCCSDK Customer tnqaqemsr Seryice Lqow
F]Crm Direct Verion Dat{ode JM1lO}
3-G PTC

F:Crrc Layout Vereion 3.9 Dat€ode lMt l0l PTC

eo syrtems, tnc proouci ves;sn: 1.0.209


ffi
f *ffi { Heb rnk hnpllwry.ldE}5trems.@m
k**dd in cazul
calcul, se de
3. 6. Cone ctar ea / d,econectarea unui disp o zitiv (memorie
USB, camere digitali, media player) Ia computer
. laie and drive
Un dispozitiv - memorie usB, camerd digitali, media player - se conecteazd la 1,1j

calculator in scopul copierii de figiere (poze, muzicd gi alte tipuri de documente).


*eI
=r
54
; Ji-;:
Pentru acest lucru se identifici la calculator un port USB iaLcd in care se
-- digitale
introduce conectorul USB al memoriei sau al cablului USB al camerei 9i al
media player-ului.

Dupd c$teva momente, sistemul de operare identificd dispozitivul 9i afigeazi


fereastra de pornire automati (AutoPlay)in care se pot selecta mai multe opliuni
de

deschidere, rulare 9i coPiere:

ADATA UrD (E:)


Chocse what to do with removable drives

Choose what to do with each type o{ media

Conigure th!s drive for backuP


FiiB Ilst.ry Opliunide
lucru cu
Con{gure stsrage settings
Seiti:rt: memoria USB

Open {older tc view iles


lile i:;piorer

Take no aclion

incazul in care opliunea de rulare automati este dezactivatd pentru sistemul de


calcul, se deschide fereastra File Explorer gi se identificd dispozitivul de stocare.

v Dryices asd drires i3)


iaNovo iD, ADATA UFD [E:}
\{indows {C'.}

% I :t:."-,.'.:"-
i} *" ;c, 1.. t... : z'. .- /2 a GB iree ol J:j,q iB
-'-

55
pentru a deconecta tn mod corect un dispozitiv U5ts, se apasi sdgea,, K (rno* sau in alt figier
Hidden lcons = Afigare iconile ascunse) aflati in zor:a de notificare din partea (PRTSC sau PR
Existd dor
dreaptd jos a ecranuluide lucru gise executd click pe pictogram.l9 (Srt"ty Remove Astfel, apdsar
Hardware and Eject Media = Deconectare in siguran!5 a dispozitivelor hardware). simultand a ta
Toate in
temporar info
intr-un docum
L. Se der
Plctograma pentru opli u r
deconectarea
dispozitivelor USB
2. in tab-

Mai departe se selecteazd din listd op!iunea de deconectare (de exemplu, Eject
Mass Storage).
.ry Open Devices and Printers

Eject AD,AT,{ USB Flash Drive

F.L1}i.tr',}I) f-i, Op\iunea Elec\ ND N\ A.\.)SB


F)ash drive permite
deconectarea in siguranli a
memoriei USB

O alti opliune de deconectare a unui dispozitiv USB consti in folosirea op!iuni


Eject ce apare la click dreapta pe dispozitivul USB afisatin fereastra Computer.
Dispozitivul USB se poate scoate dir
portul USB al computerului doar daci este
afi;at mesajul Safe To Remove Hardware
(inlSturare sigurd a dispozitivelor
hardware). Dacd un dispozitiv USB se
deconecteazi inainte de aparilia mesajulu'
de mai sus, existi riscul coruperii figierelor (imposibilitatea de a fi deschise) 9i a
defecti rii dispozitivu ui.
I

3.7. Utilizarea opf iunii Print Screen


Aveli posibilitatea si capturali o imagine cu continutul afiSat pe ecranu
computerului pe care apoi si o lipili intr-un document, mesaj de pogtd electronici
Sauinaltfi5ier.CapturareaimaginiiserealizeaziprinapSsareatasteiPRINTSCREEN
pe unele tastaturi)'
ip*fSC sau PRTSCN
Existidoudtipuridecapturideecran:intregecranulsaudoarfereastraactiv5.
Astfel,apSsareatasteiPrntScrncaptureazSintregulecran,pecAndapdsarea activS'
Scrn captureazi doar fereastra
simultand a tastelor Alt + Prnt (memorie ce stocheazS
Toate imaginile capturate sunt
ra";;;; in clipboard
conlinutului
sunt lipite intr-un document' Lipirea
temporar informatriii olna .ano
intr-un document se realizeazd
astfel: Start -
Microsoft -rr rr,^sr ^^olAn^ meniul start'
word apel6nd
1,. se deschide J" "*"rpt, aplicalia
opliunea Word 2016' .- --.J^ o^o+a
paste {l inira\
(Lipire).
2. iliffi;;i,] apeleazs comanda
io*",r")se

& X \c'r
-ilr'c: Rc r*n ' 12 s&# ', 91
',. .. ....a
t',,,-,. g i u""r"x x'P.' !g1cs Iuiti'rg
.

ir*ste ,k s *^..., A" a

!i*;s i

,9 I ;,,'n1','ri' ' rr 'B-'M W

1
:
"

'
F; :=" L=. - - -*-{- - *-" * :t*Y;
:*g1;5ir lijniied Kiagd'ls)

57
direct textul
Leclia 4 functie de r

Lucrul cu textul Word 20161

MicrosoftWordesteunprocesordetex::1-''=!-::'tlicrosoftOffice'
AplicaliavSoferifacilitdlidecreare5igestionare:'::--'':'?::=adocumentelor'
inch id e r

4.L Deschiderea 9i inchiderea unei aplicaliei Word pe butonul E

l*l1"1 5e OOSet
r Deschiderea aPlicaliei
PentrudeschidereaaplicalieiMicrosoftWord20lS:::::::lSmeniulStartprin 4.2. Des
apisarea butonului
--
EII aflat in col! ul din stAnga jcs a :a'= r: aplicalii (taskbar)' in
Un docr

stocare a dt
ecranul Start dali click pe pictograma in lista ce a
CtrlgiO.
in ecran
,/

./
,/

Aplicalia Microsoft
Word 2016

SK
6 Ecranul Start poate fi afi;at 9i prin apisarea tastei Windo*' Hl de pe

tastatu r5.

o altd metod; de deschidere a aplicaliei word 2016 const5 in apelarea meniului


puteli tasta
st.rt ffiX gi defilarea prin tista alfabeticd de aplicalii. Pentru rapiditate,
58
direct textul Word 201-6, iar sistemul va returna rezultatele ciutlrii in timp real, in
funclie de caracterele introduse. Se executi click stSnga pe rezultatul Microsoft
Word 2016 pentru a deschide aplicalia de procesare de text.

e inchiderea aplica!iei
inchiderea aplicaliei Microsoft Word 2016 se realizeazd prin executarea unui click
re
pe butonul ffi Oin dreapta sus.
.{- Se observd
@ cd gi apdsarea tastelor Alt 5i F4 duce la inchiderea aplicatiei.

4.2. Deschiderea Si inchiderea documentelor


Un document Word existent pe discul calculatorului sau pe un alt dispozitiv de

stocare a datelor se poate deschide apdsAnd butonul W (Deschidere) existent


in lista ce apare la apdsarea butonului File (Fi;ier) sau apSs6nd combinalia de taste
Ctrlgi O.
in ecranul Open (Deschidere) alegeli opliunea doritS:
./ Recent - deschide documente utilizate recent, afi;ate in lista din partea
d rea pt5 .

,/ OneDrive - deschide documente gdzduite in cloud in contul de OneDrive


,/ This PC - deschide un document localizat pe hard disk-ul computerului

Open
;"- ?a**y
;ff$j]@',r.r'i .i :iji$$il ;* 4- ra'ord -car:itol l.doc
!191r:!r -lJoadnefti
-eS shared with Me ;,
{'
Agenda.docx
DocJmelts

La;t W**k
-&a 0neDrive ----: bJ.doa
M3 ro.r*"nt ^wind*w:1o
.i I rhis PC ulder
,capitci 5,doc
m*l trocqmprt: v Wird*w 16
+ Adci a Piace I::,. capitctr 4.doc
l!!{-1 :Joaumpni5 j \trrndowE 1U

Bro*se 5 * capitoi 2.doc


ltl: Dscuffists * Windows 10

59
Daci dorili si
deschideli un document existefit pe snputeru! dvs, veli alege inch
opliunea This PC. in partea dreaptd a ecranului se va desd*h o listi cu cdteva localii
sugerate. Dacd documentul dvs nu se gisegte in niiuna drr aoeste locafii, apisali mai uziti
butonul Browse (Risfoire). titlu a ap

(h n"."*
:? r nr*f,
M
s
.a
tk:
rll.l-*u.
{r Oal
asociatd
-&E
g r** 6 co,
j S"."riqt-+*rdEp pentru a

E,-.* La in
utilizator
butonulu
Este afiSati fereastra de navigare prin strustura de directoare (foldere), unde se in fereast
localizeazd figierul 9,gli*_P-g:.f,iderea fi;ierului se realizeazi prin selectarea lui ;i
apdsarea butonului 'Q: Open sau printr-un dublu click stinga pe figier.

tr ^
l€LUpen X
* 'j, v P Sea:n Desitop b
Organize - Ne,p folder - -1-r Et
A
=:
Dat€ rbdiiid TypE ln si
* Quick access
16 8tw 27-62017 1ft18 Flle {clder modificir
'.&.
E Ltnema 14.062017 12:?1 lilo f*{<ier
D+wnloads .#
E manuale 19.092017 ffi:01
?* Documents * - Or:tdoor Tedr lxpo 28.O52017 18:02
File {*ldsr
File foli:{sr
4.3. In
fu Picures "*
Sr Music Und
lli New {oider care se p
fl vtdeos ce clipegt
H word punctul c
'
decdt str
Gl Microsoft word '1"'
cursorul ;
l& OneDriye 9 acces ate'
Textu
File name: useri.doo<
textu lui,
tasteazd t
in mc
de litere I

60
inchidereaunuidocumentWord2016sePoatefaceinmaimultemoduri:cea
pe bara de
butonului close ffi 0nchidere), existent
mai uzitati metodi este apisarea
lu a aPlicatiei.

comenzii w $nchidere) din lista


o artd modaritate constd in sereclia
asociatd butonului File (FiSier)' poate folosi
fereastra aplicaiiei active' se
6 combinalia de taste Alt + F4 inchide activS'
p"n,ru a inchide orice aplicalie deschisi 5i dialog' cer6nd
programul word afigeazd o casetd de
La inchiderea documentului, prin apSsarea
o .ontir*are privind salvarea modificSrilor efectuate
I
utilizatorului
butonuluiSave(Salvare).operaliadesalvarepoatefiabandonati5isepoatereveni
Cancel (Revocare)'
in fereastra aplicaliei apisind butonul
X
Microsoft Ward
Wart to save your cllangs to #pitol
" 1-dff"?

ol this €le will be tempararily availa!:le'


lr you click "Donrt SaYe', a reenL cot ry.
ItEnr.i"r''t

insitua{iaincare,inaintedeinchidereadocumentului,atiSalvatultimele
fereastrd'
programul Word nu va mai afiSa nicio
modificdri efectuate, atunci

document
4,3. Introducerea textului intr-un
Locul in
Un document Word poate stoca
texte, simboluri, imagini, tabele, etc.
(l)
conlinutintr-o p.g1ne este indicatprintr-o barS vertical5
care se poate introduce clard intre
punct de iise4ie.Trebuie fdcutd distinclie
ce clipegte intermiteii, **i,a
punctuldeinserliesi-.,*o,"urmouse-ului.Punctuldeinserlienupoatefideplasat
word' in timp ce
suprafala utild a documentului
dec6t strict in limitfle date de pentru a avea
pe intreaga suprafa!5 a ecranului,
cursorul poate fi d.;i;r;; oriunde,
la meniuri' bare sau alte ferestre'
acces at6t la paglna utili, cit 5i
TextulseintroduceprinapSsareatastelordepetastaturS.Pentruinserarea
textului,sepozilioneazi.punctuldeinserlieprinclickstAngaindocumentsise
tasteazd textul dorit'
litere mici. DacS se doregte introducerea
in mod implicit, textul este introdus cu
deliteremari,seapasitastaShiftincombinalieculiteradoriti.Deasemenea,poate
61
Caps Lock. Odatd apdsatd, c.'.-..-. = - --::-::
fi utilizati 9i tasta .cr fi majuscule. a

Pentru a reveni la scrierea cu litere mici, se reap:.' :=.:= l=:: -::'


O altd tasti extrem de utild de pe tastatu'i =.:= -,.:' S:;ce (spa!iu), cea mai Copierea
lungd tasti, localizatl in partea de jos a tastat-' =' - .:=:.'.2: se introduce un crearea unui c
spa!iu intre caractere. Mai int6i,
in mod normal, textul se introduce Ia niv'e =..1'=='=' - s':'5itul introduCerii apasd butonu
unei linii, punctul de inserlie se deplaseazd aui:-=: := - = --*::.are, iar textul va ul Home (Porr
fi aliniat corespunzdtor modelului de aliniere s:a: : ::-.-- :=-=3'aful curent. Atunci
c6nd Se doregte introduCerea unui nou parag'=' s= -=:=.=:=.:: Enter5i punCtul de
inserlie se va deplasa pe linia urmitoare.
Textul introdus in document poate fi s:: -. :- ' =:=:.'.a tastei Del sau
Backspace. Tasta Del $terge con[inutul situai - ]'.:::: :----:-[ui de insertie, pe
c6nd tasta Backspace Sterge in st6nga punctulr- l= -:=: = - - ::'li selectat se $terge
prin apisarea tastei Del sau Backspace.
inlocuirea unui text existent cu un alt text se 'zz --="-::- - s:lectia in prealabil a
textului ce urmeazd sd fie inlocuit, urmatd de tas:: -:, - : - - -=':
Se navigh
4.4. Selectarea, copierea ti mutarea textului intr-un
document sau intre documente diferite st6nga mouse
Pentru cc
inaintea executdrii oric5rei operalii in Word, ir.:-: si s:iectali obiectul (text,
taste ctrl+c p
imagine, tabel) ce urmeazi a fi editat. Selectarea ::':- -l se poate face prin
De aseme
deplasarea mouse-ului peste text linAnd in acelaSi tlnp : -::- ul si6nga apdsat. Textul
opliuni pentn
selectat apare evidenliat pe un fond de culoare gri-Ces:r s.

Exemplu de seleclie a Seleciaree tex!.rli,:i se poate face


--i-
textului prin deplasarea dltrid>l t. J ---- - j-: -.-I.4+
-- rud5El,
l-a=
rr In:rc dri-aci--lq
mouse-ului peste text

Un caracter se poate selecta cu mouse-ul sau prin apasarea tastelor Shift + una
dintre tastele direclionale (+,+), in funclie de pozilia punctului de insertie (l).Un
cuvint se poate selecta executAnd dublu click stSnga pe mouse. O linie (16nd)de text
Aplicatia
se selecteazS prin click st6nga inaintea acesteia, in zona de margine a documentului.
acegtia pot vi
O propozilie (frazi) se selecteazd prin apisarea tastei Ctrl gi click st6nga oriunde in
varianta optir
propozi[ie. Cu triplu click st6nga se selecteazd un paragraf. Totodatd, un paragraf se
poate selecta gi prin dublu click stAnga inaintea paragrafului, in zona de margine a
meniul conte
Options (Opti
documentului. intregul document se selecteazd prin triplu click st6nga in zona de ,/ Ki
margine a documentului sau prin apdsarea simultand a tastelor Ctrl+A.
opf iut
,/N
forme

62
o Copierea textului
copierea unui text intr-un document sau intre
documente diferite se referS la
crearea unui duplicat al textului gi
lipirea acestuia intr-o zond diferitd
MaiintSi, s;lreaeazd textur (prin a documentului.
metodere de serec[ie mai sus) se
"rrn1.," 5i
(Copiere)disponibilin grupul de
butoane cripboard, din tab-
:ii'#J[::j,r"?uoFY

*'{o

er:t

%c"py
, dFormat Butonul Copy
(Copiere)
flipbr:arr*

se navigheazd pdnd in rocur unde urmeazd


sd fie ripit textur, se executd crick
ffin
st6nga mouse ca sd apard punctur
de inserlie ili-?
Pentru comenzile copy (copiere)
fl)gise butonrr
apasd (Lipire).
taste Ctrl+C pentru copiere Ctrl+V pentru
/ Paste (Lipire) se pot folosi combina!iile
de
5i Iipire.
De asemenea' meniul contextual
ce apare Ia click dreapta pe textul
opiiuni pentru copierea gi lipirea textului. selectat oferd

Comenzi de
& Ct:1

E} gs$y
editare
eD S*"*? &.Sienx
*&i I*i *ei
t*eit L.A
Meniu
Font... contextual
Efl Paragr*pi:..,

Aplicafia word 2016 oferd utirizatoriror


opfiunea paste preview, prin care
aceStia pot vizualiza intimp real efectele copierii sau mutirii
varianta optimd. Astfer, pentru lipirea textului, pentru a alege
texturui, se executS crick dreapta
meniul contextuar se apas6 unur din mouse gi din
cere 3 butoane ,n.i" ,ro opliunea paste
Options (Opliuni tipire).
'/ Keep Souce Formatting (se pistreazi formatarea sursei)
opfiu n pd
e streaz5 formata rea textulu i origina - aceastd
,/ Merge Formatting (imbinare formatare) _
l.
acestd opliune modificd
formata rea astfer inc6t si corespu
ndd cu formair r", iu*,, t, i inconju rdtor.

63
,/
Keep text only (Se pistreazl numai ier:- :pliune elimind Pe
intreaga formatare ini!iald a textului. pe cor
Dacd inainte de a apisa unul din cele 3 butc;-: :
-
= s:cunde mouse-ul As (Sal
pe unul din ele, aplicalia vi va arita rezultatul c.: -- :sifel, mutandu-ve
directc
de la un buton la altul, puteli vizualiza variante': :: : ,:- ui 5i puteti alege
varianta doritS.

r Mutarea textului
Spre deosebire de copiere, unde existd doui::':: ::eratia de mutare
(Cut) se referd la schimbarea pozitieiin care se gise;::
rr,inul pas constd in

selectarea textului gi apisarea butonului


5 CJ- ,Je:*::'= :'sasul al doilea este
reprezentat de seleclia zOnei in care urmeazi si il= ::::r:- S' apasarea butonului
,Y;,:.
u"lu*
pot utiliza gicomezile din meniul ccri:\:-: :=- :cmbinaliile de taste
1Lipire1. Se
Ctrl+X pentru decupare 5i Ctrl+V pentru lipire.
O alti modalitate de copiere sau mutare a textului ::-::i n cperalia drag&drop
(tragere gi eliberare). Se selecteazd textul ce urme::i si fle copiat/mutat, se
I\,
pozilioneazd cursorul ['i
pe text 5i se trage textul cu t,ricnui sting al mouse-ului
apisat continuu, pAnd la pozilia dorit6, dupi care se elibereazi butonul mouse-ului.
in acest mod, textul selectat se mut5. Pictogram- c: apare la
Pentru copierea textului, inainte de a se : 1.,.f
mutarea ienulu:
trage de text cu butonul stAnga al mouse-
ului, se tine apisati Si tasta Ctrl. Dr
titlu a
4.5. Salvarea unui document pe un dispozitiv de Pe

stocare. Salvarea unui document cu alt nume @


File n
in memoria de lucru a sistemul de
Un document nou creat este stocat temporar buton
calcul. Daci se inchide computerul, documentul se va pierde. Pentru stocarea
permanenti pe un dispozitiv de stocare (principalul dispozitiv fiind hard discul - 4.6.
discul intern), se procedeazd la salvarea documentului.

se apasd butonul File (Figier) 5i se alege opliunea ffi (salvare) sau se apasd
@f,
butonul ffiI existent tn bara de acces rapid. Pt
respe
Butonul Save a uton
D
elimir
6 S" poate folosi 5i combinalia de taste Ctrl+S.
64
Pentru a salva figierul online, alegeli opliunea oneDrive, iar pentru a salva
figierul
pe computer, alegeli opliunea This PC 9i apdsali butonul Browse' tn fereastra Save
se alege un
As (Salvare Ca) se introduce un nume in c$mpul File Name (Nume fi5ier),
I Save | (Salvare).
director (folder) pentru stocare gi se apasi butonul
X
$p save as

* & r Sejr(i i,es.rop


;
{- ...r, ix This PC }

Organize' Nw{clder &


A f',ifime
Type

l* Quicr aces W
fsl;,rra k.:-€f -. '+,S
? stw 2?',.$5.?0i7 10r3e l-i1e fold-"r

ii A.e6.2C17 1Z:?1 iile {oltier


r# cinema
J:ile frlds
Lg.'gglgglglo**uJ'
iA D8@ments -f
)1. manuale 1S.S9.28i7 08:C1
7,9.05.2017 18:02 File falcje;
!%
; S@nning - OutdoorTech ExPo

'. Picturs f G useri.dos ?4.05.20'17 il$:26 Mi*rcs*it W,

'l'Music
New foider

* Videos

File name:

5e as type:

A$tlars Ta$s; .Add i tsg


',o1
f]Savd ?humbnaii

* llide Foldst
Tools -

Dupd salvarea unui document, numele figierului va fi afisat automat in bara de

titlu a ferestrei Word.


Pentru salvarea unei copii a documentului, cu alt nume, se apasfi butonul
W (Salvare Ca) din meniul File (FiSier). Se completeaz; noul nume in cAmpul
File name (Nume fiSier), se alege un director (folder) pentru stocare 5i se apasi
butonul Save (Salvare).

4.6. Tipirirea documentelor


4.6.L. Instalarea/dezinstalarea unei noi imprimante

Pentru instalarea unei noi imprimante, conectati imprimanta la computer,


respectend instrucliunile produdtorului de imprimante. Windows va detecta
automat imprimanta 9i o va instala.
Daci totugi este imposibil ca Windows si instaleze imprimanta sau dacS ati
eliminat imprimanta 5i dorlli si o adaugali din nou, urmali acesti pasi:

65
1-' Ape\ag men\u\ a..r,.W& - ser\nss \Se\ir\\& Dev\ces (D\spoz\\rve\
4.6.2
\rrn\ers t* ssanners \mprr m ante & sca n n e re).

, r,r"{:,....::
Add a printer or saanner
2. Apdsati 5g1snu; rr'r"'::l'r,rr,:',, (Addugare imprimantd sau
scanner
3. in fereastra Add printer (Addugare imprimantd), serectali
opliunea Add :
local printer (Adiugare imprimanti rocard). Daci sistemur
de opera.=
windows 10 localizeazi imprimanta, pur gi simpru o
serectafi ,u urm;:
instrucf iunile pentru finalizarea procesurui de instarare. Dacd sistemur
:
operare nu detecteazd imprimanta, atunci serectati opliur=. =

Th* pri*ter thnt I r,v*nt ;sn,t


4. in pagina Find a printer'isi*rj by other option (Gisirea imprimantei prin
a::i
opfiune), selectati opliunea Add a local printer or
network printer wit-
manual settings (Addugare imprimantd locald sau
de retea cu set:.
manuale). Apoiapdsali butonul Next (Urmdtorul) pentru
a trece la urmdto._
+63
pas.
5. in pagina choose a printer port (Alegerea porturui imprimantei),
asigurati-,.
cd este serectatS 0pliunea Use an existing port (Utirizare
port existen:
precum si portur de imprimantd recomandat,
dupd care executali crick:=
Next (Urmdtorul).
6' in pagina lnstall the printer driver (lnstalare driver de
imprimantd), selecta:
producdtorul gi numele imprimantei, iar
apoi treceli't. p.rri' ;;;;,'
apSsdnd pe Next (Urmdtorul).
7. stabiliti numere imprimantei gi executali crick pe Next (Urmdtorur)
pentrr,.
trece la pasul urmdtor.
8. in pagina printer sharing (partajare imprimantd), stabirili
daci vefi parta.=
sau nu imprimanta.
9. La acest pas avefi posibiritatea sd stabiliti imprimanta
ca imprimar:.
principald prin bifarea opfiunii set as the
default printer (Stabireste:.
imprimantd impricitd) gi sd tipdriti o pagind
de te'1t pentru verificart.
funcf ionalitdtii imprimantei cu ajutorul pli*,j,r"',
butonului . nus"
10. Apdsarea butonurui Next (Urmdtorur) vd
conduce in urtima pagind, unc=
apdsali butonur Finish (Terminare) pentru finarizarea
instardrii.
Dezinstalarea unei imprimante se realizeazd in
fereastra printers & scannen 1.6.1,
(lmprimante & scannere)' se selecteazd imprimanta
ce urmeazd si fie dezinstalati. docum
se apasS butonur Remove d*ir"
linrdturare dispozitiv). in fereastra de confirmare .
dezinstaldrii se apasd butonul yes (Da). CE

sta r

- prld
Se lect
66
2. Stabilirea unei imprimante ca impliciti (default) DL
Romania

aveli instalate mai multe imprimante pe calculator, aveli posibilitatea sd


una din ele ca fiind implicitS. Este recomandabil ca imprimanta
impliciti si fie
care o utilizali cel mai frecvent. lmprimanta implicitd (default printer)
este
utilizatd in mod automat de cdtre toate aplicaliile in momentul in care
lrul doregte sd tipdreascd documente gi nu specifici o anumitd imprimanti la
se realizeze imprimarea.

Apelali meniul strrt Ef - printers & scanners (rmprimante & scannere).


selectali imprimanta capjgtil!"_!_e qinarca!i ca gi impricitd, apdsaii butonur
Manage gi apoi butonul ffiffi (setare ca imprimantd impricitd).

Imprimarea unui document

document se imprimi apeldnd butonul File (Figier) op!iunea print


-
re) sau combinalia de taste Ctrl gi p.

Numirul de exemplare
LOpteSt r 2
Pentru a incepe
imprimarea apisali
butonul Print
(lmprimare) Frintsr

@ ffifAurruamr
Printer Propfites

Settings Pagini tiperite - toate,


anumite pagini sau doar
o porliune de text

+-6'4. vizualizarea, oprirea, repornirea, anularea tipiririi unui


document

ce a inceput imprimarea figierului dumneavoastrd, aveli posibilitatea


sd
{i starea imprimirii, si intrerupeli sau sd revocali imprimarea.

Apetali meniul strrt Ef - printers & scanners (rmprimante & scannere).


Selectati imprimanta doriti gi apoi apdsali butonul

67
& KONICA MINOLTA C3685eriespCl

Printer Dosmert View


Starea imprim5rii Lec!
Document Name Sire
*
Stalus
Misosoft Word - 7 - capitol 4.doc printing
Owner hges
Joe 9 125M:2
Submittk
11:23;03 19.0...
Orgr
Documentul care se tip;regte 5.1 Nr
do*ment{sJ in queue

s
Dacd ati imprimat ceva din gre5eald, este posibil si revocali activitatea de c
imprimare, chiar dacd imprimarea a inceput deja. in fereastra de vizualizare a
F
procesului de imprimare, executafi click dreapta pe documentul cdutat gi alegeli
optriunea cancel (Revocare). Apoi apdsa!i butonul yes pentru confirmare. inc
director
& KONICA MI'{OLTA C3SSSCT|ESPCL
tipului
Pilnter Dotrment Vis
registre
mw;";;
Document Name Sbtus Owner Pages
g
Size

1,25 MB
Submittld
11:23:03 19.0...
etc.
Dirt
figiere s
afisat sl
Cancelsthesele.tEddccuments.l properties
a rbores
Ave!i posibilitatea sd oprili gi si relua!i imprimarea unui singur document sau a calcu lat
mai multor documente din lista de imprimare. in aceea;i fereastrd de vizualizare a Stru
procesului de imprimare, executali click dreapta pe documentul cdutat gi arbore
alegeli
opliunea Pause (in pauzd). liniilor r

director
& KONTCA MiNOLT,{ C36BSeriespCL
numest(
Printer Docqment Vie-w

D::yTgjL-":." exemplr
,_, , Stutus Owner pages Size Submiit:d polt
9 1,25 MB 1f :23:03 19.0...
C:\Progr
LFTI:

Pauses ihe selected dacummtl

Reluarea procesului de printare exact de la pagina unde a r;mas, se realizeazd


cu
click dreapta pe documentul oprit 5i alegerea optiunii Resume (Reluare), in timp ce
opliunea Restart (Repornire)va reporni procesul de imprimare de la prima pagini.
& KONICA MTNOLTA C36gseriesp{L

Printer Document View


Name
Document Name
uocument Status Oyr'ner pages Size Submitted Port
e - ^ Ioe
!.Joe e
9 1.25
1,25 MB 11:23:08 19.0".. LpTl

l doom{siinquee
Leclia 5
O rgani zar ea fi g ierelo r
5.1 Nofiuni de bazd, despre figiere;i directoare
S.f.t intetegerea modului in care un sistem de operare organizeazi
discurile, directoarele gi figierele intr-o structuri ierarhici. Navigarea
printre discuri, directoare, subdirectoare, figiere

in cadrulsistemuluide operare, informalia este organizatd in doud forme:fi5ier5i


director. Figierul este o coleclie de informa[ii stocate sub o anumitd formd, specificS
tipului de fi;ier. Pe un sistem de calcul, figiere reprezinti documentele text,
registrele de calcul tabelar, imaginile digitale, videoclipurile, mesajele electronice,
etc.
Directorut este o formi de organizare a informaliei pe disc. El contine o serie de
figiere sau directoare (numite subfoldere sau subdirectoare) al cdror nume poate fi
afigat sub forma unei table de materii. Directoarele au o structurd ierarhicd de tip
arborescent, ceea ce face posibilS organizarea eficienti a informatiei stocate pe
ca lculator.
Structura de directoare 5i figiere in care este organizati informatia se numette
arbore director. Deplasarea in cadrul arborelui director se face numai de-a lungul
liniilor de legdturi intre elementele acestuia. Drumul parcurs in cadrul arborelui
director pentru a ajunge de la directorul curent la un alt director sau fi5ier se
numeste cale (path). Elementele cdii se despart prin caracterul backslash ( \ ). De
exemplu calea de la directorul rdddcini pAni la subdirectorul Microsoft Office este:
C:\Progra m Files\M icrosoft Office
ir :{ : : :Mi<rDsoftA{ice
ffi Ho,a6 iiar:
f : ,
!'it*
\.)? --
':,4.{---
t..1:: -,- :t:ra a.j,tt Ddr

ali.&6rr DrrF.:z! a?.r t.:e.i

cu -"ffi r (: sqJ:Jr U:irr.cll laai! J:

3 Svid€os ^ ru;rre ht ncdiii0d lypt


CC
v {* wirdorA lc, os.er6 1.. it , ,a. L r1r:?2 l:r. iiL.t

: :, lD sysrems
i r Commor iis
) : 3.lby
r lniel l
) intelacD*ibn ,

> u=s*-" 3:,.€


; t€=:- !:_.:- {1
:. .-.:...,:...::..1 @:a:t:|iffi ltNil t

69
in exemplul de maisus, directorul rdddcini este directorulC. La crearea unui nou Vizua
director in directorul rdddcind, realizali trecerea la nivelul al doilea. in exemplul
nostru, directorul de pe nivelul al doilea este Program Files- Toate dinectoarele aflate ffi.-
regre& "'
in directorul Program Files se afld pe nivelul al treilea (mrespunzitor exemplului
nostru directoarele Intel, Microsoft Office, etc.)- ls
pln ls Qlick a
atress

Structura arborescenti a directoarelor se gise5te in panoul de navigare


pozilionat in partea st6ngi a ferestrei File Explorer. Fereastra File Explorer se €-;€
deschide cu dublu click stinga pe iconila Computer sau prin apisarea simultani a ? P"*
v i prol
tastetor Et t*,ndows) + E. lconila EI ,r,," E:plorer) din Taskbar deschide, de
b;3t
asemenea, fereastra Windows Explorer. *tat
vt
$
Pentru extinderea directoarelor gi afigarea subdirestoarelor se apasi butonul r:l

aflat in fala directorului sau se executd dublu click pe numele directorului. Astfel,
butonul rl indici un director extins, pe c6nd butonul ) arati un director restrAns.

w ;5, Wndows {C:} ,r,,1....,,,,,.,.,,..,,,3., l'


? Sarracuda
g itsms
E PeriLogs
v f Program ltles
3 ? 3D Systems Director extins - afqeazi
v ,lI gtol,tt subdirectoare
w il ActivePresenter Ba ra
dictionaies curentS,
ionts
6: licenses

y ,i, locles
rasoarces
-
Director restrins nu
afigeazi subdirectoare
rA
templates

themes

Ave!
tast6nd r
Pent
va ria nte

70
Vizualizarea continutului unui folder se realizeazd in partea dreaptl a ferestrei.
? H r - itemplats trX
Gilffi ,o-" Stere vff n@
re
@ n
pinloQuick
,A

l-J
Pail:
e C:1. -... +.X
!:'-.t .-cc, Detelc ii€rn*rl
.
-t'
New
ui\-
*
J""
t_
J;
)rope{{es
i* _r*. -
.-1:1
*setpnati
selM nore
L(!i ' A
acffig
tal
:J ' {oider - {' i ':'i'ry T 'lnvefl >etec0or

cllpbmd otganiE l{s Ope8 Selecr

* f :,: - ATOMI , A.tirePrssts > temPlats vS p


i Ferflogs ^ Nare Date rnodilied Typ"
w Program Files 15:03
: html 14.02.2018 llle folder
) I 3D Systems : html5 '14.*?"3S1S '15iC3 File Jold*r
v ,u ATOMI E ms*cel
v ActivePresents r: , msword Subdirectoarele continute in
3 dictionarie # -!: PowerPoint folderul templates
? fonts i scoru*
. TinCan 14.A2.-201815:C3 Illt{alCer
I (-t !4.S2.2018'15:03 fileltider
> loohs I Director I

) resources selectat
) I
! lffiolats
lll thu*"s
"{ ffi'#iiiffiY.,,
& items

. Navigarea uti!izind bara de adrese


Bara de adrese apare in partea superioard a fiecdrei ferestre 5i afigeazd localia
curent;, precum o serie de linkuri, separate de sdgeli.

, g'i. Mi.rosoftQflie

W stus Yis
".-"
#* I',l \'& *i qj b* -
LJ,."
sew
,.,, & il ra*ms'
P,rL.U*e: .. )ii.l...' h
l. ., - . ,ott.j
ul
i it*,'c

€- .. . S .1 l IhisPC' \4iindoss{C, t ProgramFi;6 } Mic.osoftoffi.e

Aveli posibilitatea sd navigali citre o altd localie executand click pe un link sau
tast6nd calea unei localii.
Pentru a naviga executand click pe un link, alegeli una dintre urm5toarele
va ria nte:
. Executali click pe un link din bara de adrese pentru a vd deplasa direct la acea
localie
. Executali click pe #geata din dreapta unui link din bara de adrese $i apoi
selectati din listi elementul dorit pentru a ve deplasa in acea locatie.

71
i * This PC r Windows {CJ * ll:pqE=:in*==otu
3A!@ns
Files
^ Irlanre
A;ol'IE
ems Co:rrst
.it Atficell Files
csLl '

Pentru a naviga prin tastarea unei loc-atii,


. Executali click pe pictograma i din partea E* lT,-'* __. ..,:-
st6ngd a barei de adrese. Bara de adrese se t fr :;;"," |16 l:i
modificd pentru a afisa calea cltre localia ==d:=:
= ="* fi;'*"nro*"" T::" ':i
|Eo"1€ &
curentd. e -+-@
o Tastatri numele sau calea completd citre localia
doriti 5i apoi apdsati tasta Enter.
pentru navigarea inainte gi inapoi printre localiile vizitate, se folosesc butoanele

Back *- 5i Forward 4.
Buton Back
(inapoi)
Daci
r *i.pi , wi***tct > ProgrmFles ) Mllreftoifi@ ! (Vizualiz
navigare
Buton Forward
0nainte)

Aveli posibilitatea sd navigali ti pe lnternet tast6nd un € + . *f *s".rl";l


URL in bara de adrese, ceea ce inlocuie5te folderul deschis
cu browserul Web imPlicit.

. Lucrul cu panoul de navigare


in fereastra File Explorer, pentru a manipula mai usor fi9iere ;i foldere (copiere,
5
mutare, gdsire), aveti posibilitatea si utilizali panoul de navigare aflat in partea
h
st6ng5. ci

Figir
BluRay I

conecta
existent
scriere).
Dife

72
r-=h*n*P( -trx
.re 'k @

f o** Ig* I ,. ;:.:J;;:.",,,*.** ":


=::**

, * Qui.kes
&Ore&tu
'
; & sbretuiot

trt-!t
, & rDobjds
! idDsktop
5 e Do.umena
? Jt Downloads
! .l Musk
, ?, P'e,es
Xvid€s
',
i* ffindows tc)

.% .:r.fi
I ilPms 1 nsn sele(ed

DacSnuputetrivizualizapanouldenavigare,executaliclickpetab-ulView
(Vizualizare) gi din lista derulant5 asociatd
butonului Navigation Pane (Panou
navigare) selectali opliunea cu acelagi
nume'

{.{lpsrer.-: 'diew ' Maaage


ffi
iir- 1:-
il - ,Esl txtk large kos
'_ m I isPrevtuPane
-
-ffi*r
]g. ffiffi*t'lt"Pu**
.---:
,ffi smallimns
n:_ __l
L.ffiXA. tt;
': l',lavicatior Pa**
:-*-*--,"'-*'-'*
alpard s foide. opee

, 'Sh.x-allioldem
I
show litrrreries

5.l.2Identificareaprincipalelormediidestocare:harddiskintern,
stick de memorie'
hard disk extern, disc de reIea, CD, DVD, Blu-ray'
card de memorie, stocare figiere online

FiSierele sunt stocate pe medii de stocare:


hard disk intern sau extern' cD' DVD'
BluRay Disc (BD), memory stick, memory
card. DacS calculatorul dumneavoastrd este
pe alte hard disk-uri
conectat in relea cu alte calculatoare, puteli stoca fi5ierele 5i
(cu condiiia si aveli drepturi de salvare 5i
existente pe calculatoarele din relea
scriere).
Diferenla intre aceste medii de stocare constd
in capacitatea lor de stocare:
- cD-700 MB
- DVD - 4,7 - 17,08 GB
- BluRaY Disc - 25 - 50 GB
73
- memory card - 4 - 129 GB
- stocare onli
memory stick - 4 - SI2 GB
sau chiar fdr
- hard disk - 80 GB - 16 TB.
Mulli u1

impotriva dr
Accesarea dispozitivelor de stocare se realizeazi din folderul This pC.
Acesta se Un alt avar
deschide apel6nd butonul strrt XEX gi apoi comanda This pc sau conectat la
execut6nd dublu
click pe iconila This pC de pe desktop (daci aceasta exista|. securizat cu
in aceastd fereastrd se pot vizualiza dispozitivele de stocare existente, precum gi ?mpotriva fu
spatiul disponibil pe acestea. Sistemul de operare identtfici dispozitivele de
stocare
prin litere unice. Astfel, litera (C:)este atribuiti hard cjisk-uiui- 5.1.3
unitatea principald de
stocare a datelor ce stocheazd volume mari de informalii gi care conline fi5ierele
sistemului de operare, ale aplicaliilor 5i figierele persorrale. Dacd hard disk-ul Figierele
este
divizat in mai multe pir!i, fiecare parti!ie va fi identificatd printr-o urmdtoare spatiu. Este
literd -
(D:), (E:) etc. Urmdtoarele litere sunt atribuite unit6!ilor de stocare transmitem
detagabile
1

(mobile) - numite astfel, pentru cd se pot muta si conecta la Cea mai


alte computere.
Exemple de unitdti detagabile: hard disk extern, cD, DVD memory stick. calculator es
O succes
-*i iill ;ThisPC ll X
date ce poatr
W ,,.-p,"* uew ,-s Byte-ul e
W*i Y;r,",t* p** l* ritcitil ;0x f s';t :*" singur cuvAr
' Li5t i:i:i letils
\..:9d..1 ,.t,,,:.F 'lli:l:
r;ne-
I
-" '
-:
a.;.11*:.. . :'.i-.r::: {s:lfri Cpars reprezentat
taNe, *r&i, informatii.
4 F' t';-Pc
Deoa rece
E: >r:arePf,t11
sunt exprima
liii.,,rr:;i:.,:ut,rii':,i._,]::
rlrrl'-tllrlii.Ttiiaripar.
1 kilo
r, 3D Objec
::i g, i. mel
h Desktap Musi.
.r.;43
]t Dscuments &-- 1 gige
t uorlnloadi
\4ueo! l- terr
;r, [4usi. r*s
"B.
ffi 1 peti
Et Pidures
v D{rj.€! tsnd dr!r.! {3)
.* Videos L exal
Windows {Cj
** WinCay;s ia:l ;1 W%e Dimensiu
*. LENOVO ID' f*'flff .. , proprietdti ce
*,,. ADATA UID {E' ADAIA UID IL]
ferestreiaplic
6" ADATA U;D {E:}
, er"r$t K|cr r-r.i;,:li'i,i
1! liams Dispozitiv de stocare mobile 5.1.4 V
{n renrory stick)
Vizua liza rr
Stocarea figierelor online se referd la servicii gratuite sau contra importantd cA
cost oferite de
diferiti furnizori, ce permit utilizatorilor si copieze
{upload}, si pdstreze gi sd
partajeze orice tip de fiSiere, precum documente text, registre
de calcul tabelar, aceasta, se s
poze, videoclipuri, muzici, etc. Odatd copiate pe serverele
furnizorilor de servicii de

1
Bit-ul se va pr€
74
DL
online, figierele pot fi securizate cu o parolS gi partajate cu diferiti utilizatori
Romania

ficute accesibile publicului larg.


i utilizatori opteazd pentru aceste servicii, deoarece datele sunt protejate
dezastrelor naturale, incendiilor, furtului de date sau Stergerii accidentale'
avantaj se referi la posibilitatea accesdrii datelor de la orice calculator
la lnternet. in funclie de opliunile contractate, transferul de date poate fi
cu ultimele tehnologii de criptare a datelor 5i aplicalii proactive de protejare
furtuluide date.

5.1.3 Unitili de misure pentru figiere 9i directoare

rele 5i directoarele existente pe dispozitivele de stocare ocupi un anumit


Este important sd cunoa$tem dimensiunea acestora c6nd Ie copiem, mutdm,
em pe alte medii de stocare sau calculatoare.
mai mici unitate de informalie ce poate fi reprezentatd 5i prelucrati de un
tor este bit-ul. Acesta poate lua doar valorile 0 5i 1.
succesiune de 8 bili formeazd un Byte sau octet, fiind cea mai micd unitate de
ce poate fi reprezentati gi adresati in memoria unui sistem de calcul.
este de fapt reprezentarea unui caracter. Prin caracter se inlelege, intr-un
cuv6nt, o liter5, o cifrfi, un semn de punctualie sau un simbol grafic
tat in memorie. De exemplu, cuvfintul Soare inmagazineazd 5 bytes de

rece datele reprezentate in memorie ocupd o succesiune de bytes, acestea


exprimate in multiplii unui byte astfel:
1 kilobyte (KB) = LO24 bytes (210 bytes);l
1 megabyte (MB) = 1024 Kbytes (210 KB);
L gigabyte(GB) = Lo24 Mbvtes (210 MB);
L terrabyte(TB) = 1A24 Gbytes (210 GB);
1 petabyte(PB) = LO}ATbytes (z1o ta);
1 exabyte(EB) = 1a24 Pbytes (210 PB);
Dimensiunea unui figier sau director (folder) se poate vizualiza in fereastra de
ce se deschide cu click dreapta pe obiectul respectiv sau in bara de stare a
aplicatiei File Explorer.
s.L.4Yizualizarea spafiului disponibil pe un dispozitiv de stocare

Yizualizarea spaliului disponibil pe un dispozitiv de stocare este foarte


cind se execute operalii de copiere/lipire figiere pe acel dispozitiv. Pentru
G
, se selecteazi dispozitivul dorit 5i se apasd butonul r'"n'** (Propriet;Ii)

se va prescurta cu litera b, iar byte-ul cu B'


75
disponibil in tab-ul Home (Pornire). o
altS metodd constd in executarea
dreapta pe dispozitivur dorit gi aregerea unui click "Sl ra :
comenziiproperties (proprietdli).
W,
,.}
:lr
*a Windows {C] praperties fepedi6 q
Fereastri de
proprieti!i ty

(p st"rr

,E 53Do
& Desk

€Dm
ii om
ffi us*space :55.349.557?48qates 144G8 l,:j, Mer
ffi rreespace; 32&57l6SS.84Sbrt6 3t6cB &pan
&\,,id@r
Capaoty: 483"S27_257.088 qfres 4s0GB ii"r Win&

DiagramE cu gradul ZM * LtNOl

W * ADATI
de ocupare a 1C items i
spafiului de stocare
Ddee:
5,
lo
j f, Compesstrus driretosalrediskspaee
:r E$owescn
fde
thisdriye laharrece8teRtsindexedin additi}nta Tn fe
Fffip€rties
informa!

l or,.-llEr-ffi
in zona centrard a paginii Generar sunt afi;ate
(capacity), spatiur forosit (Used mirimire pentru spaliur totar
space) ;i pentru spaliur disponibir (Free
TotodatS, se forosegte un sistem de space).
curori pentru a evidenlia spafiur ocupat
(culoarea albastrd) spaliul de date
9i disponibil (culoarea gri), cit gi o diagrami
interpretare facild. radiald pentru
.r,, informalii despre spaliut de stocare a
unui dispozitiv 9i in
,"r"riir.?ilroo"a:

lnforn

directoruft
76
X
DL
iri.iiiii.r thi; PC
&
ir i,nn+r,i., -a,sea Prcr'nr
ffi
ErI ;g s.srerp,oo:tes
A.ct J UtsF *orl A'C _'*a i
? \Lrina*
*d;-- C,,q.
'
lo.r:o. s"airc: # Mu-se
N11o'!
" e S !sn1.i llril lL
pt
t -eF , This
Dispozitive
^ ' I'oNders i?]
de stocare 9i
" De{,." :nd d,i!c' .31
' informa!ii
8€W
t*'
Wndws {C.}

qQS w "
TENOVO iDr]
," "..-:
::.6 Gr ire. ol 21,ll 68 despre gradul
,lterIrr'4)' ,x

ADATA UFD (E:]


de ocupare a
&
' '..w .r '"_---- -- i sPaliului
it*S a,:!t irE i,!e ol I l2 {rl

ic:]
'rc {DJ

urD {E-.1

'r:: iS'.
kerr seiecled

S.l.SAfigareaproprietdlilorunuifigier/director:nume'dimensiune'
locafie
din partea de jos diferite
fereastra File Explorer sunt afigate tn panoul de detalii
ii despre fi;iere/directoare selectate'

i El 17 i = Do'uments
tr *i
.". &r
@..

&-i"""re'Li:; :::r{ ';t1:- 1l kche{kks


-r''o'e '..1
fiffi
* *[ rEr'{ P,1E r,r- 7F,|."-.,n(,,r:r
,
,, r.(.i!*, u.s ''l i.'il-. . :. rrr,l.d
. \A,r.rc, -Ei 1il r". .W.i, :l'- :..' aJ'e .-r leml
i l,u*- -
Ley'* a'rentvie* s$d&lde
i P*,".
v$ atiiark )c&;rr4[ P
+ f s l ll",isPc l Documenh
i ' '
'-,. 'aJ''.?l Ir-''
7 Adrb€ A*',srl ]- '
24.: i.381 7 iiJ:1
',9114.:)t:)')'t1,r5 lJittiARliPa;::irirt:
il:;rli-Ati ZIP a..li-{€

)t)j tuwrly*
Y&i.}.!vs ln5i;:!ei ...

,{15ii{.r1;!,}S,,r,
AFrli.a:,rr
3 :!9 Downloads ,nFlJi.aii*,
ffi I

A!?!i.a!;.n
l *' Musi. B&!',

* !1:rj{[ri1
: *, Pi&res t:..r.a:

lisr lm6ge lile


Arig.lse ...
#
!:;
! .&videos * Airlira*$1
l i"i Windows {C:) Yliiir.A{ ZlIr ir$lE ':
i.....

fi aflate din fereastra de proprietdii a figierului sau


"nformafii suplimentare pot
u
u'ofi*'u'
orului dorit. Fereastra cu proprietiti se deschide apisdnd butonul
77
(Proprietdti) disponibil in tab-ul Home (Pornire) sau executdnd click dreapta pe Din
obiectul dorit gi aleg6nd comanda properties (proprietdli).
a
Pagina General afigeazd detalii despre numele, tipul, localia gi dimensiunea
a
obiectul respectiv. in
cazul directoarelor, este afigat gi numdrul de figiere gi
a
subdirectoare conlinute. in partea de jos a ferestrei sunt afi5ate informalii despre
a
data 5iora credrii, cAtSiatributele de Read-only (Doarin citire)5iHidden (Ascuns).
a
{trrr Rezevari.zlsx Properties
a
General

;;r..
*::l
wl

Type of iLe: Misosoft Exct Wo*shffi1 ( xtsxl

Opens wtir Gr Excet20rE Chang€-.. I

Loca!ia 5,
Locaiion
t€
Sjze: '11,3
KB 01.642 tryts)
Dimensiunea in
Size on disk 12,0 KB ('12.2t.8 bytes)

Crealed: nitrc8ri, ?4 mai2O17, l2r1r22


Fi5ie
Data gi ora Fiecare I
Modifaed: miercun,24 mai 2817 , 12.21.22
cre5 ri i Extensia
Acessed: ml*cur,.24 mai2O)7 . 12:21.22
sistem ul
:-I Read+n'y
! xrooen Ad€nced. .

Atributele Doar citire 5i


Ascundere

T oK--l 91"*' 1 nr

5.1.6 Modificarea modului de vizualizare a figierelor qi directoarelor:


Tipuri uz
tiles, icons, lis!details

CAnd deschideti un director (folder), aveli posibilitatea sd schimbali modul


care aratd figierele in fereastrS. De exemplu, putef i modifica dimensiunea
pictogramelor sau puteli opta pentru o vizualizare care vd afigeazd
informatii despre fiecare fi5ier.
tn

diferite tipuri de
m
I
I rip d. fis

Pentru a efectua aceste tipuri de modificiri, apelafi tab-ul View (Vizualizare).


| ,o.,,,n",
W Tab-ul View
I

Wl -B )-rr:..v c,,r" LIi *:ro la':+i---- I negistre


Nev:ga*+n
iil*l i,raciluru ico:r calcultah
pafre v
il Jetn ,s aa,le a:l::
::::
- ,
: . isi I

78
+

de butoane Layout (Aspect) se selecteazS opliunea doritS: DL


Fomania
Er<tra large icons (Pictograme foarte mari),
large icons (Pictograme mari),
Medium icons (Pictograme medii),
Small icons (Pictograme mici),
List (Listd)- afigeazi figierele sub forma unei liste,
Details (Detalii) - afigeazd informatii despre fiSiere (nume, dimensiune, tip,
data modificirii),
Tiles (Cadre) - afi5eazi fi5ierele sub forma unor pictograme mici,
Content (Conlinut) - afigeazi cele mai relevante proprietS|i ale fiSierelor,
inclusiv o parte din continut.

1.7 Recunoa;terea celor mai utilizate tipuri de figiere: procesare de


calcul tabelar, prezentdri, documente in format portabil (pdfl,
imagini, audio, video, arhive, fi;iere executabile

sunt de mai multe feluri, in functie de tipul de date pe care le stocheazS.


figier este identificat prin nume gi extensie, separate obligatoriu prin punct.
este de obicei formati dintr-un grup de trei litere (uneori patru), care indici
lui de operare programele cu care se poate deschide fiSierul respectiv.

Extensia figierului
Mdenta.xlsx

uzuale de figiere sunt:

Microsoft Office
Excel 2016

79
,.'ide:fiSiei:>ir*
5.1

Microsoft Office Pentr


PowerPoint 2016 fereastrd
|*\ 1.E
Baze de date
wl Microsoft
Access 201-6
Office
2.E
d

ol
&#i
{*,1
Paint, Windows
5.1
-W: Photo Gallery
catjpg

ffi
dog.bmp
Paint, Windows
Photo Viewer Un dir
nou)aflat
ffil
wl
I"i Paint, Windows O alti
tr.-"* Photo Viewer optiunii Nr
I
Paint, Windows forma: L

Photo Viewer apoi apisa

Documente r$r&r. Puteti


portabile ;,* Adobe Reader reprezenta
organizare
caractere'
.mp3,.wma
5.1.:

H-E At6t fir


H*4ffi ,avi,.wmv, .mp4
.- T
j$rn.aft
Pentru sch

Arhive (fiqiere redenumit.


comprimate) Home (Porr
5i pe funda
Arhive (figiere apdsati tast
comprimate) Daci v-
apdsali tast
Comanr
la click drea
Este foi
modificati r
folosiriifigie
5.1.8 Deschiderea unui figier sau director
DL
Romania

a deschide un figier sau un director existent pe Desktop sau intr-o


File Explorer, existd doud posibilitdli:
Executali dublu click pe pictograma corespunzltoare fi5ierului sau
directorului pe care doriti s5 il deschideti.
Executali click dreapta pe pictograma doriti 5i apoi alegeli din meniul afi5at
op!iunea Open (Deschidere).

5.1.9 Crearea unui director 9i a unui subdirector

director sau subdirector se poate crea prin apisarea butonului


fclder
(Director
in tab-ul Home (Pornire) al ferestrei File Explorer.
alti opliune consti in executarea unui click dreapta in locul dorit gi alegerea
New (Nou) urmatd de opliunea Folder (Director). Va apirea o pictogramS de

in locul textului New Folder scrieli propria denumire,


tasta Enter.
alege orice nume, insi este recomandat s5 alegeti un nume scurt 5i
tiv, care sd indice conlinutul dosarului ;i sd faciliteze cdutarea 9i
rea eficientS. in denumirea unui folder, nu aveli voie sd folosi!i urmdtoarele
\/:*?"<>.
5.1.10 Redenumirea figierelor gi directoarelor

figierele c6t 5i directoarele (folderele) au un nume pentru identificare.


schimbarea acestui nume, mai int6i selectali obiectul ce urmeazi sd fie
*[
mit. in fereastra File Explorer, apdsali butonul *enu** (Redehumire) din tab-ul
(Pornire). Noul nume poate fi introdus c6nd apare in chenar
ftrndal albastru. lntroduceli noul nume in caseta destinati 5i
tasta Enter pentru finalizare.
v-a!i rdzg6nditin privinla schimbdrii numelui, dali click oriunde pe ecran sau
tasta Esc.
nda Rename (Redenumire) se mai gise5te 5iin meniul contextual ce apare
dreapta pe obiectul selectat sau daci se apasd tasta F2.
foarte important si aveli griji ca, atunci cind redenumili un figier, sd nu
extensia acestuia, deoarece acest lucru poate duce la imposibilitatea
figierului respectiv.

81
ati modificat extensia figierului, sistemul de operare Windows vd
Dacd totugi
atrage atentia printr-o casetd de dialog in care soliciti confirmarea modificirii
inc
astfel:
extensiei.
a
Rerame

l{ yov change a iile name extensioa, the fle mght bem uausable.
ffi
Are you sure you Mnt to dlange ;t?

f--e; l f'r&Zl
a

5.2 Ciutarea figierelor Si a directoarelor


lnn
in funclie de cantitatea de figiere pe care o aveJi 5i de modul cum sunt tab-ul Sr
organizate, gdsirea unui fi5ier poate insemna risfoirea prin sute de fi5iere gi Astfel, si
subfoldere, ceea ce nu este o activitate simpld. pentru a economi timp gi efort, tip, dime
utiliza[i caseta Search.
Caseta de ciutare este amplasatd in partea de sus a fiecdrei ferestre. pentru a
gisi un fiSier, deschidelifolderulin care dorili sd efectuafi cdutarea, executali click in
caseta de cdutare 5i ?ncepeli sd tastali. Caseta de ciutare filtreazd vizualizarea
curenti pe baza textului pe care il tastali, iar cuvintele cheie sunt evidenliate pentru
a fi mai u5or de observat. Fi5ierele se afi5eazd ca rezultate ale cdutdrii daci
termenul
cdutat se potrive$te cu numele figierului, cu etichetele, cu alte proprietdli sau chiar
cu textul dintr-un document. 5.3. V
I

I W : ; ,, - : WffiH €onrrrcr - sea.ch tiesutb in Dostoads


ffi"^--
ffi :*'i -:*= , !ie{ sParh Vizu;
k

'h:r
aujreat rtr

i:- MoleBl
4U
.:-
der l1:
r4
UaF
fF (ilo -
I si" -
:-.'
& Reftnt6earch6-
fi Mnunea option5 -
lt.]
irl$q
Lr-: , r:!r
x
Chcr
butonul
rc r'ir&learsrgr&'n- mod;fiEd_ tl 3r1*rprof*nie!- lHl s;ve i€a'ch
Cpai0e5 ultimelor
t" S l Sear.h Results in Dosnl66ds
Taskbar;
'
ruamc
3l Qrick acess
$** ontract de cesiune.doc
d& OneDrie
@ mnkad parteneriatdo* f,4i{:ros.ft w'i.l t}o....
(h &s
sharePoint {f; ontract vanzare.doe L,liros3ft Wird lJo....
lri o{erta entra{tare.dofr lJicrrsslt ryr.., to.-.
&This pc #
$ :o ou;ects
,E
& Desktop

h Docurent

iii Music

4 itffirs

Numirul elementelor gEsite

82
pentru cSutiri specifice,
:mpul de cdutare se pot introduce caractere speciale

Caracterul * (asterisc) folosit in criterii de cdutare' inlocuieSte un 5ir de


:aractere;deexemplu,pentruacSutatoatefigierelecetncepculitereleca,
"n
c6mpul de cdutare se tasteazi ca*
Caracterul?(semnulintrebSrii)inlocuie5teunsingurcaracter;deexemplu,
criteriulcopi?vagSsitoatefisierelecaremaiaUuncaracterdupdtextulcopi
lexemPlu: coPii, coPil, coPie)' *.5i tipul de figier
, pentru ciutarea anumitor tipuri de fi5iere, se tasteazd
*.xlsx va afiSa toate figierele de tip calcultabelar'
cdutat; de exemplu,
(Cdutare), se afigeazd automat
romentul in care dali click in caseta search
SearchTools(lnstrumentecSutare),ceoferSopliunisuplimentaredecSutare.
, .ecliunea Refine (Rafinare) oferS opliuni de cSutare a figierelor in funclie de
-:nsiune, data modificirii sau alte propriet6!i'

€i' x;",1 -
s'Y].,: Ciutare duPi
Grupul Refine ,j !rl8 - diverse criterii
(Rafinare) rrdilled' r {]:il:f pr.pr.:i!et -
Xrii'-rl

, Vizualizarea figierelor utilizate recent


realizeazd executAnd click dreapta pe
- -alizarea figierelor accesate recent se
jos, pentru vizualiza rea
aferent aPlicaliei in Taskbar. in exemplul de mai

accesate, se executi click dreapta pe butonul din


=:r figiere Excel
: .' 9i se alege din lista afigati fi;ierul ceutat'

Lista figierelor
Excel recent
accesate

Taskbar (bard de
aplicatii)

33
5.4 Organizarea figierelor gi directoarelor
5.4i
5.4.1 Selectarea unui figier, director nuII
sau a mai multor figiere sau
directoare
Cdnd u
selectarea unui figier sau director pot folosio
se rearizeazd
executSnd click st6nga pe el. Obiectul softare
selectat va
apSrea intr-un dreptunghi cu fundar File Explon
albastru deschis.
de curoare
(Detalii) per

,dupdPentru seleclia mai multor obiecte se folosesc,


caz, tastele Ctrl sau Shift astfel: '.a ,
o Pentru a serecta un grup de fiSiere sau fordere consecutive, I
pe primur erement, se jine apSsatd se execut5 crick
tasta sHrFT$ir;;;;;;;d crick pe
ifl,--
element, dupd care elibereazd tasta urtimul l+-
SHtFT.
{-

) *:
Obiecte selectate > r3:
folosind tasta Shift ,8;
* -!-
, ,:
) t-
) E:
> .l
, ,t
) ar
Pentru aselecta mai multe figiere sau foldere !
J -;EG
adiacente, se fine apdsat butonur
stanga ar
ului gi se inconjoard figierele ..r"- ," mouse- Fereastra
doresc
selectate. gi ora la care i

neconse-cutive, se apasd Pentru a


:il1:lr.,j.:,;..j"f,r,:::,,-1 si se menfine
f:11":-"
crRL, apoi se executd .ti.k p; ;;;; #ff;:J":'[:Jr?: dupd nume, d
:J,::?:i.,r'ta Astfel, di
jel dog.bmp conlinutul es
descrescdtor.
e{&a x;#,..'"'";;:l::::
Obiecte selectate
--r hotel.pdf folosind tasta Ctrl
f1 .
q'i orefta contractare.docr
aril'-:- '- Name

*r."f-J
.ryl pozaJP6
;; test.bet
--.* "'
lSJ
I
E!:t dier{
Fr

ca
Pentru a serecta toate fi5ierere
sau forderere dintr-o fereastrd
activS, se apasd G.on(
butonur ffiseu*an (serectare TotarS)
folosegte combinalia
din tab-ur Home (pornire) sau se -
t{=i conbact p
de taste CTR[+A.
@ cantract v

84
DL
s.4.2 sortarea figierelor in ordine ascendenti/descendenti
dupd Bomania

nume, dimensiune, tip, data modificdrii


(subfoldere), se
un director (folder) confine multe figiere 5i subdirectoare
opliuni de aranjare/grupare dupi punctele de interes'
in fereastra
rea-figierelor in funclie de diferite caracteristici se realizeaza
opliunea Details
. in primul rind, in tab-ul View (Vizualizare) se alege
pentru a afi5a detaliile fiecirui fiSier'
trX
!ti i,J ; - iDowftloads

Ertr "*.
I g- EE ht ai'rcsi 5' '3's ro'
- ',*,* er :rki{niLrl',St:I:Y
Pg ;|;L
lL
I Neiosn -Ekirpne .,r, riq ,:i i)#-
I P.-
LM-:
I ""*
I * . - "1" k,rni.Pc roo*nr.a.
I

I : \ar'' I)"rP

I ) *Qui*ac<"ss g& ei:.-",.A-e


erere,doa 2!.03.it):12{r}
2!'03 i1):1 2{,(J} 3* KB
ffi QEl
i*,1 (B
) &on€Drive ffi
ffi
+iii aientl.acsdb 2121r32t1*1a::,3
+ii: dienri'a"db 13 2t1* 1i]::,3

** de esiure.d oa 13fr4)'i7
onta*deesiure'doa
Eil onta* *4)'i7 1\:51 4l$
) $sha'etuint ffi 13
al {8
**,"-*n*.nto@
c; conraa pateneriatds 1a3''i17r1'5'
i*17 11i5i
13 04
ffi
# [iii]
il (E
v.SrhisPC ffi
& E3 conruauun-'".d*
E3c"nruauun-'"'d* 1l'lx'2c'r
1l'lx'2c'r11:51
11:51

'1$ (g
. cv.aoo
Ej,CVdos litr/...:':1::6
t!-t!x]17 15;36 163
. , lo obFc $$ *9
&6 a"cbmo :r.:i 3 :.(r 149 (&
r :i,ao*ttop ffi
Ib.
*Bl;*'_*_
evidsk'xlsx ;:i::;:l::l
1c'?2L1215*1 !r8
ffi E?
:.€-?,ffr,::.=**.T rno*.oot 21't1:tr818:3' r35 tS
1i3 XB
t[i ofeda conire&re.dos 9.Q9 ;]{ :-7 5:3t'
1 1

! rS Mus;. B -^,. rm
I Ia poBJPc
.....
21i*3 ?i:l 1aI3
21.*3.2n1S 13i39 5: {E

P .'il* Piaurs 2l-83.ili18 l&:39 8t8

15 iiem.

data
de conlinut afi5eazS coloane cu numele fiSierelor ii directoarelor,
la care au fost modificate, tipul de fiSiere, dimensiunea
lor S'a'
in ordine ascendentd sau descendente
:ntru a sorta fisierele 9i directoarele
nume, data modificdriietc, se apasd pe capetele de coloane'
stfel, dacd s;geata afiSatd pe capetul de coloani este orientate
in sus,
crescitor, dacd slgeata apare in jos, fiSerele sunt sortate
I este sortat

Name

:,
t=j test.Dft
$ poza.jPG
-.r hotel.por
corrtract parteneriat'doc< @ dient.accdb 21"03"2S1* 'l&:3S
i=r
contra{t vanzare.do*r E= analrza.Hsx 21.03.2S1* 1E:28

85
5.4.3 Copierea figierelor 9i directoarelor in ace*
memorie tit
windows permite copierea 5i /sau mutarea figierelor 5i /sau folderelor, dintr-o mutate.
zond surs|, intr-o zoni destinalie. Aceste zone pot fi unitSli de discuri, directoare
sau Pentru a
selecteazi pozitionali g
subdirectoare. inainte de realizarea operaliilor de mutare sau copiere, se
figierul sau fiSierele dorite. Copierea figierelor se realizeazi prin una din urmitoarele L. cu ajuuu
(Lipire).
opliuni:
1. cu ajutorul ferestrei File Explorer - tab-ul Home (Pornire) - apelati funclia Copy 2. cu ajutrd
(Copiere). 3. cu ajuE
trx fundia H
b I l* .:i - iDoslmds
H.Be Share U*
r,$
i;h tt l4V** -tirem- lBory' 5:*tert 5.4.4-
*,tF la
H
xcd
hcryFh 1&'
€ry
,\
M*
-='*
Mft
fluym-
D
L.'. .."eHffi
'*Y"" 5'** sirmxu-
fB.nie. N8 rya : s9e Mutarq
v !r, $*rt.}t;-).r*$:$eds definitivd a I
ilame Dnte 5i2e TYPe MutalEi
l * Quid< aess 18:39 (B to{ioo'o'1 Atffi Ddt"''
& d€rdrr{cdb
'fr*"irr"a"*"i"*.dod
21 03.2018
1. cu ajuton
v# !40{.2C1?1i:51 r13KB }'Ii{rc'o{tl8crdDo'"
) r& OreDdve
!f rontatpaneneriaLds lnu.t0-7 11 51 4i m Mi€rosrltWord De....,ffi (Decuparel.
, w.
&sh,'r€Po:nt 6] cmtraa vamradea 1$.04 201? l1:51 4: Kl M4('ri)rr vio c tJaL .

1l#
v Gcvlw 19.3!.2t17 i5;35 1s8 KS M:acsritwotd Drt.-
3r rtis Pc
{-tre:= -
M:
lA dos.bmp 2r.a;.2813 l8$1 i4s Kt Bi{ir F;le
3D obiects
'$ 5:03 $ (3 Mkro$ti F.{d Yto*-.
E* evidentai* 1$.02.2$1t 1

&Desktop 1?t ffi AdobeA@bx Docu-..


* & Dosme*
! trotelpat 2: .*3.2tr18 1A*9 {$s
id
;
!E ofeda co*acbre.dos 19.ffi.40i ? 15:16 lfiB K$ Mkro.r?itW$td Psc... ffi
Q pozaJPG ?1.i13.20:E 1li:?!) 5) $l iP6,-ile =l
* i:!1' Music * itl tdr"t 31.01.2s16 18:39 0 l{8 T.rt 3ce6e*l '
15 irens l iimseloded 4341€ {",:v"
l@ -tl
2. cu ajutorul tastaturii folosind combinalia de taste Ctrl+C - I+
3. cu ajutorul mouse-ului - executati click dreapta pe fisierul dorit 9i, din meniul {

| , *on*:
aperut, alegeli funclia Copy (Copiere). I

I r r* OneUi*
& f ; .
trX I
I : l$st"r"poi*
W-."*
iDomloads
a$ {-v *hThisPc
fla X.* -. : t*r*- [Eo*'- {*'**t
i? {
.iS lu:i=a
U il*.* + ,-;' )( :* --t,,o**,- -:,i 1r., --.seftrcne I ) i3Dobis
I
*w*"nrisix.v isrv**tuaim
{ , . o*r.*
F:r,u*;iri aA *." ;;;:;;* *u* :
: T:: if ,a" *X
.rb7:9-.
-: - 6 brriris
.........-....-.o?y. .-- _,tsio
$,t", :*!l.ioYtoans
n.,.f]g
l;;ri"J#
{- F+i i"{ni:
{ l busic
I
! ,h Quick a@ss 4&ai.{it :i}e#6iaii:a{&r{id; I tsitems lihrr
: SoneDrire 't3Hl Mi{osoat \#ord Dcc..
43 i{8 Mi*rfit Wotd 8o.-. w
: *sha.ePoint 4l K! MiccsoftSio.d Doe..
v *'Ihis PC 168 f.B Mi{osoii Word Dcc.. 2. cu ajutort
149t8 SMPFik
! & 3D obje.h
3 &Desktop ti'il evidena.is: Greactto' E KE M;soso!1 D(*, \iro.k... 3. cu ajut(
a mu.pcf Rest* wiols Ye6ions 125 (8 Adob€AruhatPo.!... w apdrut, aleg
t E D@meds i
%

ffi ) b Music
€ o{eroomai
E peJPG a
Ssd to
164 {t
5t$
(-B
M:ctseft wryd Drl{"..
Jl6File
'I!xt Do{trlr*t
&**;

w
E tdtd :
0
idi.i
+*i
15 iMt '1 its *l€ded 4&l XB

86
.DL
acest moment, fiSierul sau directorul copiat este mutat in CliPboard, o Flomania
virtualE folosit5 pentru pdstrarea pe termen scurt a obiectelor copiate sau

u a lua figierul sau directorul din Clipboard 5i a-l pune in directorul dorit,
vd
pe directorul destinalie 5i alegeli una din urmitoarele opliuni:
rul ferestrei File Explorer - tab-ul Home (Pornire) - apelati functia Paste

torul tastaturii - folosind combinalia de taste Ctrl+V


ajutorul mouse-ului - executali click dreapta 5i, din meniul apSrut, alege!i
Paste (Lipire).

5,4.4.Mutarea fiSierelor 9i a directoarelor

rea, spre deosebire de operaliunea de copiere, semnificd schimbarea


a loculuiin care va apdrea fiSierul.
utarea figierelor se realizeazd prin una din urmitoarele optiuni:
ajutorul ferestrei File Explorer - tab-ul Home (Pornire) - apelali funclia Cut
re).

T -: Dowloads
!X
tbme
r$
ffi srtecali
ttl
LI
I cut ,,il*i
11 Sete* mre
l Cop,
folder
if; nu"*.e!e*i*
{lipbetd
B
* b.r Ihi! PC F Derloads

N*r.e
le
&
ffi ir,*n#',ya;t.1'I;.q,9,:et$lx,}t" 4&4-KB''. },{L;tai{* il(*eiii i*ai"",

S* si ;;;;; (
conkad de aesiune.doq
cor 19.A4.2C17 i1:51 43fB ili$aa6:a Wotrj *o...
J: x 1!;.04.711I i1:li'1 43 XB i{istsot l{srd lloc...
'-- I aontaaat padenerlat-dos
cor :i6*
ffi coBtract va*6ae.dotr
8*--.o' 13.9,!.i01I 11:51 ,13 XE Misosoft WGrd L)o....

pa
ffi
W
s.Es
&ao
CV.dos
doE.bmp
13.C9.2017 15:36
:1.01t.2s1i] r8{}'i
'l6t l{B Mi**silt Word D$.-..
149 rD 3Ml'liie
30 Objects
lis *;
*::: ryidenta.x,sx 1S.01.?012 .1!:01 9 KE Mi.rcsoat 81.!l !db.k...

,ho
hoiel.pdf ?1.113.101& 1*:13 1?5 (B Adglle Asrob*l i)+r:r:.'. ffi
9oqrsents 68 Kl] Mi{r}5rJ: !rytrd l-!o. ..
oferta aontr
aontractare.doq 19.s9.2t1? 15;36 1
w:
*- pouaJvu 2i^A3.2A1818:31 5t {B -lPG file
lluic v c, test.txt 7i.tl3./C1B 18:33 t i{E Te:{ D.}durYHill
t$::i &
1 item sele{ted 484 KB -

ajutorul tastaturii folosind combinalia de taste Ctrl+X


-
ajutorul mouse-ului - executali click dreapta pe fi$ierul dorit gi, din meniul
alegeli funclia Cut (DecuPare).

87
,* '!_'
I ; I lownloads

ffi Honle Shrie nieB


'&
-...
:iiiir
i'iI
I I
::,t r;:trc.pr,rarr
,}l
!! .'t
,7\aj v ...; j t.l;rr'"' '. Pr{i:

::.ri .-:5aitciaia
acly ..'!.: ,1 ...-i.: Lopy LJ.iEl: Rlri;ns ti.* r:clEili:
ll 11:,:j::r .
1o' - l. le - ii,5;tly :t: lrir.tsci.iieil
f;'!t*ii
tt
f .& , This PC I Downjcads
-,j ,

l,]3rre ii;ie
li * Quick a.cess ') Sl:t lvr.
-:
i.* q.:,t djenti ---'r"-' '
) &OneDrive
L {f contri oPen
.i3?i {l tii.!Lirat.ida?:. fil..
il :i: lrlli,r!.:1 \t*rij iJl::..
2. exe(
' !I- 5harePJrit ,a:: aonl( ,il ftl l,1;Jrsl;t i\iri i).ri... meniul.
ri:l ! conti ffiSan with Windo*s Defender
."al {ir ijli}'r!l:1ir,arr.l )r..
Y S PC
This
,.::,: f? shar.
i it! \1 L1i.::r!!!;t r.;iira 1.r,r...
) i* 3D objects
aa:
ljl dos.t Open with...
1i! i:l Ill(P Fri: 3.inf
i 6 Desktop .illiil !:; evio<r
Give a.aess lo , il lii.r5rit !-i:"ii,.ar:k... (Porn ire
: l:1 Do.uments il) .\i irl:e Alrr;i:;t |icrl...
,,
i.,,trt,..,*rtDoltinliliirs,'.;'r.i,r., I rrr.,rr

itr
Restore paevious veBions

Send ts
lri:l i1 ili.r.!.it i';.(i i:rr... I oac;
: t)tta Po?a.: :tr ;it] -r;,li t:ii.
tJ
I :l test.t !!1 l il .il Tri. ].'.r3-*ri I necycte
1! iiefis i t€n seieSEd 4U4 {! cop,
l---
-
I fotder a'
in acest moment, fi5ierul sau directorul este mutat in Clipboard.
Pentru a lua fi5ierul sau directorul din Clipboard gi a-l punein directorul dorit, I Recu.t"
pozilionali pe directorul destinalie gi alegeli una din urmdtoarele optiuni:
va *r
1. cu ajutorul ferestrei File Explorer - tab-ul Home (Pornire) - apelali funclia paste 5.
(Lipire).
2. cu ajutorul tastaturii
- folosind combinalia de taste ctrl+v Recr-
3. cu ajutorul mouse-ului - executali click dreapta gi, din meniul apdrut, alegeli din Recl
functia Paste (Lipire). Pe n:

5.4.5 $tergerea fiSierelor gi directoarelor gi trimiterea lor in Recycle


Bin

Dacd sunteti sigur cd nu mai ave!i nevoie de un anumit director


sau figier, pentru resta u ra i
a elibera spaiiul ocupat de acesta, il puteli c6nd gtergeli un figier,
sterge. acesta este
stocat temporar in Recycle Bin. Acesta reprezintd un spaliu de siguranld
care permite
stocarea temporard a fisierelor pi directoarelor
tterse. Avantajul mutirii obiectelor in resta u ra i
Recycle Bin este dat de posibilitatea recuperdriigi restaurdriifigierelor gidirectoarelor Resta
sterse. Din c6nd in cAnd, cogul de reciclare trebuie golit pentru a elibera spatiul de pe existe nt;
hard disk utilizat de figierele nedorite.
Un fi5ier poate fi $ters prin una din urmdtoarele modalitdli:
1'. selecta[ifiSierul pe care dori!i sd il gterge!i gi apoi apdsa!i tasta Delete existent6
pe tastaturS. La selectarea comenzii de gtergere, apare fereastra
de dialog unde se
solicitd validarea ac!iunii de stergere. Pentru a fi5ierul, apdsa!i butonul yes. in
$terge
cazul in care vd rdzgandili asupra operaliei de gtergere sau dacd
ali apisat din
gre5ealS tasta Delete, apisa!i butonul No.

Fig ie re
88
;DL
Bomania
'* &you ffi p ffito mow {hE fle b lc kqde &ni
o&'
.nfs &d6Edb
ffi' $#iffonbsD,bbase
3.
' *
lf *oo'nd' 21'0r'2018 18:le

[**r-1, *
5i apo i alegeli oPliunea Delete din
tali click dreapta pe fiSierul respectiv
apSrut.
X
($tergere) din tab-ul Home
fereastra File Explorer apisa!i butonul

5.4.6 Recuperarea figierelor Sterse din Recycle Bin

Uperareasaurestaurareaunuifisiersaudirectortnseamndmutareaacestora
in directoarele din care au fost Sterse
,rcle Bin
arecuperafigieredinRecycleBin,seexecutddubluclickpeiconita

obiectele ce urmeazd sd fie


aflatd pe desktoP. in continuare se selecteazd
5
ate Si se aPasd butonul *II',*, (Restaurare elemente selectate)' Pentru
e\=
Resttre
si?", lnestaurare toate elemente).
,,rea tuturor obiectelor se apasS butonul
taurareafisierelorsepoateface5iprincomandaRestore(Restaurare)
pe obiectele selectate'
in meniui contextual, deschis cu click dreapta

de pe computer'
Fqierele vor fi readuse in localia lor originali
89
5.4.7. Golirea Recycle Bin

Periodic, este necesar si golifi Co5ul de reciclare. inainte de golirea cogului,


verificafi c5 intr-adevdr nu mai aveli nevoie de acele fi5iere intruc6t golirea cogului de
reciclare este o opera!ie ireversibild.

1,. Deschideti Recycle Bin printr-un dublu click pe iconila aflatd pe


desktop.
2. Alegeti una dintre urmdtoarele variante: Se r.': :-=.
o Pentru a Sterge definitiv un figier, executali click pe acesta 5i apdsali pictograri --
tasta Delete. noul nui'::: ,

o Pentru a sterge toate figierele, din bara de instrumente, apdsafi pictograr:: :.,
i observa o -=: -:
Daci :: :',
butonul u"ilfr,. sau un fo,:=- -:
$tergerea definitivd va trebui validatl in ferestra de dialog prin apisarea
butonului Yes.
Delete N.{u,tiple ltems
Observdtie
foarte r * :
.il' Are you suro you want to permanently delete these 27 items? dimensi;-==::
,{'.-.1li
inifiale de -.;

5.5,1, Dc
Aveti posibilitatea sd golili Recycle Bin 9i fdrd a-l deschide,
executand click dreapta pe iconila de pe desktop gi alegSnd 0ped L. Locaii::: ='
optiunea Empty Recycle Bin. €.,Errrp!i;Ee4f!!d.Eia
2. Alege; -*=
o l=:
5.5 Arhivarea figierelor
:-
Unele documente au dimensiuni foarte mari. pentru a ocupa mai pulin spafiu, se r l::,
poate arhiva (comprima) figierul. Arhivarea figierelor reprezinti o modalitate de a
-=
reduce dimensiunile acestuia. De obicei, arhivarea figierelor se realizeazd cu ajutorul
I --
unor programe specializate (WinRar,winzip, winAce, etc). windows g are tncorporat
S::
un program pentru comprimarea figierelor, ce creazd figiere de tip zip. L --

5.5.1. Arhivarea unui figier

1,. Localizalifigierulsau folderul pe care dori!isd ilcomprimali.


2. Executali click dreapta pe acesta gi alegeli opliunea send To - compressed
(zipped) folder.

90
;DL
Romania
S Sluetaoth device

Cut
W D€sktop (create shortcut)
copy
& Doeun-renis
Create sho6cui
$ FaxreciPient
Delete i) Mail racipient
fisrarne
ffi! *u*y**.'-

va crea un folder comprimat, in acee^a$i locatie, ce va avea ca $l


amE un dosar ce contine un fermoar. in acest moment se
tasteaze
nume Si apoi se apase tasta Enter sau se execute click stanga pe :

Eram; sau in afara ei. Prin verificarea ferestrei de proprietSli, se

4ig.JJ*l" tipuri de fiSiere, precum imaginile JPEG, sunt deja comprimate


ilrtt. in cazul in care comprimali c6teva imagini JPEG intr-un folder,
totalS a folderului comprimat va fi aproximativ egali cu cea a colectiei
de imagini.

5.5.2. Dezarhivarea unui figier

lizaliarhiva din care dorilisi extragetifi5ierele sau folderele.


eti una din urmitoarele variante, tn funclie de necesitdli:
Dacd dorili s5 extrageli doar un singur fi5ier sau folder, executati dublu
click pe arhivS pentru a o deschide. Apoi, glisaii fiSierul sau folderul dorit
din arhivi intr-o noui localie.
Daci dori{i sd extrageli intreg continutul arhivei, executati click dreapta
pe arhivd 5i alegeli opliunea Extract All. Apare o fereastr5 in care
precizali localia in care va fi extras continutul arhivei. DacS locafia
ielectati implicit de sistemul de operare nu este cea dorit;, apSsali
butonul Browse (Risfoire) 9i pt-5,,ruocatia doritd de extragere a
figierelor. in final, apdsali butonul f E.t#I

91
Lecfia 6
1S E"t,u.t Co*pot.ed {Zpped} Folders
Relele
Select a Destination and Extract Files

Fils will be ehtracted to this folden 6.l ConcePte


Brmar,. i

6.1.1Defi
partaiare

O retea de
interconectate F
ele, precum 5iPi
Relelele de calt

a;;;;l WLAN, WAN ett


Locol A
restrAns
ru-carc{ Wireles:
- rqe.
calculat,
interme
calculat
sau intt
tn aria c
Wide A
de lorg
intinder
chiar in

Facilitdtile t

r Facilitarea
gi eficient Prin t
. Partajare (
utiliza resurse
etc.
o Partajare
stocate Pe alte
o Partajare
computere.

92
mia 6
vi:Ie

.:ncePte de bazi desPre relele

:l.lDefinireatermenuluiderelea'Cunoagtereascopuluiuneirelele:
a datelor 9i dispozitivelor
i"
artaiarea qi accesa'r-e'
: 'igt"'n!i
:'e!eadecalculatoarereprezint6o.colecliedecomputeregidispozitive
.,:.ectateprindiversecanaledecomunicaliipentruafacilitacomunicareaintre
r :-um 5i partajarea de resurse 9i informatii'
1,,,=decalculatoare'"i'pt't"Oupdextinderealorinmaimultetipuri:LAN'
I 'vAN etc' , (LAN)
,. - r'\ -^-^alocald - acopera- o zoni geograficd
, Locol Area Network
reted-
.estrAnsa,cUmarfiundomiciliu,birousauoclidire.
, (WLAN)
Wireless LocalAreo Network
- reted tocald fdrd lir' in care

:alculatoarele transmit date Prin


ntermediul undelor radio;
:alculatoarele Pot accesa releaua
se aflS
sau internetul atdta timp cAt
ln aria de acoPerire a retelei'
, Wide Area Network IWAN) reted
-
de lorgd ocoperire - retea de mare - sau
geograficS, de exemplu intre 2 ora$e' pe o tara' trn continent
lntindJre
chiar in intreaga lume'

' - it5lile oferite de o relea sunt:


oamenii pot comunica rapid
:.:,1]tarea comunicaliilor _ prin intermediul relelei,
, =rt prin email, mesage'i" instant' telefon' video conferinte' etc'
:,.tajarecomponentehardware-intr-orelea,fiecarecomputerpoateaccesagi
de relea, discurile de retea'
.i .esurse harware ain re1"a, cum ar fi imprimanta

:=.tajarefiSiere-inrelea,utilizatoriiautorizalipotaCcesadateSiinformatii
:i-: pe alte comPutere din retea'
pot rula aPlicalii de Pe alte
:,itajare software - utilizatorii conectati la o retea
- I -:ere.

93
6.2.lnternetul permite schimb
care Permite calculatoare cor
lnternetul este o relea globald de calculatoare interconectate, De asemen
comunicarea intre milioane de utilizatori din
Messenger, MS
intreaga lume. Releaua lnternet a fost creatd
AlM, ICQ etc.) '
inilial ca o uria5d bazd de date pentru a fi timp real a rn'
utilizatd in scop Stiinfific 5i educalional' in proprii a gruPu
acest sens, rolul predominant al retelei CAnd o Persoar
lnternet era cel de documentare 9i de serviciul alertea
comunicare. Ulterior, datoriti creSterii dispare Problet
numirului de calculatoare conectate la aseminarea ac
lnternet, a crescut 9i numirul de site-uri ale permit utilizatc
implicit numdrul de
diferitelor organiza!ii care oferS con!inut informalional 9i conversalie, Pl
produse sau servicii'
vizitatori ai acestor site-uri, posibili consumatori de
mesagerie inst,
Cele mai importante servicii oferite de lnternet
sunt: la sistem, cei a1
Pe lAngi c
documente 5i informalii legate intre ele, accesate comunicarea:r
prin lnternet. Cu ajutorul unui browser Web (lnternet de lucru gi cola
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome' etc) - transmiti
utilizatorul are acces la informalii de tip text, audio' acelagi serviciu
video, etc. Documentul de bazi al WWW este pagina - transmltl
Web. prin intermedi
imensS de informalii' care Primesc t
Acest serviciu oferS posibilitatea accesului la o cantitate
de selectare a datelor care ne posedi camer
fapt ce duce la necesitatea stabilirii unei metode
de cdutare' Un motor de - transmlti
intereseaz6, cerin!5 indeplinitS prin folosirea motoarelor
gdseasci diverse informatii pe - vizualiza
cdutareeste un program care permite utilizatorilor sd
motoare de cSutare sunt: utilizatori (se
lnternet, pe baza unor cuvinte cheie. cele mai cunoscute
t

impreunS fizit
Google, Yahoo, Bing etc.
grafici 9i dese
mesaje in format electronic
- transfer
pe lnternet;

folosesc acest serviciu, spre


6.3. Del
s5 vorbili prin lnternet cu alte persoane ce virtualS
deosebiredeapeluriletelefonice,cefolosescreleauadetelefonie.
apela numere de
Astfel, puteli vorbi firi costuri suplimentare sau chiar lntranet
telefon reale, la un cost mult mai redus dec6tin mod normal'
angajatilor di
PuteliutilizaVolPdoarprininstalareaunuimicrofon5iauneicdgti gi accesa ral
VolP prin intermediul cdruia vJ eficient5, m
sau puteli achiziliona un telefon special compatibil
furnizor de produse volP proiectelor, i
conectati la un port USB de la calculator. Un binecunoscut
gi browsere t,
este SkyPe.
este o forml de comunicare ce
,' zsajerie instantanee (instant messaging) -
de tiP text intre mai multe
- -: schimbul instantaneu (in timp real) de mesaje
rare conectate la lnternet'
instantanee (Yahoo
asemenea, serviciile de mesagerie -
Google Talk, Windows Live *"::"=Tlt: l
-
ier, MSN, Skype, ;
- !,ll'i],; il::";
T ;;!
.."'. i, fri ci u'' :"'"," i I:i ::i,li,
n p i

alcdtuirii tl,t,r.r,,a.*
.l'=."r"t","i"t t.t't", av6nd in plus avantajul
a grupului de utilizatori cu care :: i"t::t-",t:ii:':il:i
l, adic6 intr6 in relea,
_ oJrrorri din listS devine disponibilS,
'.:.1;;;;r;ii,,rli"*' fi p","*i,u contactut imediat intre cei doi. De asemenea
, problema mesaletor'nuOor.ii"' iar fo,rmalisrn.l'. T::i'::::.:;,1i:'I:["::
de acest gen
;: , - I*";r;. .;;;ta clasici este mult diminuat. Multe sisteme
nu 16ngi comp""t' O.':l:^n:::l^:":t::
-- -itilizatorilor sd anunle dacd sunt sau etc. in acelasi timp, unele sisteme de
,,:ii::"ili.."r, i,r"oirou r* de acasi,
'.=,ieinstantpermittrimitereamesajelorcdtreutilizatoricarenusuntconectati
in sistem'
',r, vizualiza mesajele dupd intrarea
cei apelali put6nd
:=Angdcomunicareademesajescrise,aufostdezvoltategialtefacilitdlipentru
1,.:areaintimpreal,cumarfiserviciileaudio5ivideo,careofe16noiposibilit;li
.'.r gi colaborare intre angajati:
grup' folosind de exemplu
'ansmiterea vocii, cdtre o altd persoani sau un
calculatorului'
, :. serviciu de mesagerie instantanee gi un microfon ata$at
.ansmitereadeimaginiindirect,citreopersoanSsauungrupdeutilizatori,
^-::rmediuluneicamerevideoatasatecalculatorului.Nuesteobligatoriucacei
',-.meSctransmisiasdaibdla16ndullorcamerivideo.Totu5idacdtoliutilizatorii
poate realiza o videoconferinld'
; -, camere 5i transmit imagini' se
televiziune'
--ansmiterea prin lnternet a emisiunilor radio 5i de
:ualizarea,analizareaSieditareaon.lineaunuidocumentdecdtreungrupde
text ei editare
l_1,j i.,',i:H.."lrii'".. i",uiciur ptate oferi, pe tangd editare de
si desen.
'ansfer de fiSiere.

" Definirea termenilor intranet, relea Private


-:uale (vPN)
-tranetul este o retea privati care oferd
a organiza
,:ilor dintr-o companie posibilitatea de
-:sa rapid informa!ii, de a realiza
o colaborare
, td, managementul
- informaliilor' cuno5tintelor'
bazat pe protocoluri lnternet
-,.lor, intr-un mediu
- ,,, sere web.
95
rete:
uPlo
Releauaprivativirtuali(VPN=VirtualPrivateNetwork)reprezintdun
instrumentalreleleiprivateprincareun,to*put"rdinafara'refeleiintranetpoate gicand ar ,/ lete)
prin int"rrn"o'ir] ri"r"ro|" publice (lnternet) ca tern
transmite;i receplionl'Jrtu de toate facilitdlile;l
privatd, oeneficiinoin acelagitimp moc
fi conectat direct ra releaua
securitatea datelor unei relele
private' cabl
^r^r^ .ra .rinrare aa datelor (la nivel de
utilizeazd metode de criptare ./
Releaua privatd virtuate acestora Cob
ie rele.a) p"n,tu a asigura confidenlialitatea tra r
aplicaliifirewa, ".h;;;;";te
9i
publice'.^+^
i" i*0", transmiterii prin relelele .,irrrrata c,rrnt d
gi u

Rrinciparii ut,izatnor' 3i''+J;9'^?::"rT:.11::-: 'JJ.i l:::';,II :: l'::?"::


care se gas( intt
companiilor 9i organizaliilor
privati a sediului principal'
conecteazd de la distan-t! la releaua SM
re!

6.4 inlelegerea termenilor


de ratl de transfer a
loc

datelor, download'uPload Re
m(
informalii' Acestea
lnternet se pot schimba date 9i CX
intre calculatoarele legate la de circulalie a
prin iragjstrale a" 4"t".-cu-cat letimea benzilor ae
sunt transferate
(transfer de date) poarti
datelorestemai*.,",.u-,tatdatelesunttransferatecuovitezSmaimare.Vitezacu
reatizeara urr r.t i*b de date in
b:
care dispozitiu"ru
"r".ironice
aL- tronrf,,. Rata de
,r.nrt", "t,e mSsuratd in mod tradilional ./ 5r
denumirea de ratd jtlrouiti pe secundS), Mbps (megabifi pe
muttiptii rups P;
bili pe secundS tnprr, ol, sirn
pe secundi)'
,".unOa) 9i Gbps (eigabili
6,1
intAlnim O"Ye
in cadrul transferului de date' ::ll':; iniliem
:" ";;7;';;; i;;;';;") 'ano Y: ':l:1::i"g::
Cu

(fisie re, a plicalii,


t ab

ffi@
ffih ffi
f 4t1ffiffi
:'ril':lJil'"t]l.;'
Y^i)',#i't,r.rr.*"f'se
un "i)
"-;;''l 9

"*"'pruata$ate'
unui email5i salvarea fi5ierelor
11., :,:. :t :t:
l-" download
de fi primirea
ar !1t:H1,t::

referi ta transmiterea de date de


ISP (lt
acces la
;:; " alt calculator sau server din un abon
k*j,.f ryr
klL-i:# -%rM la calculatorul local
r."m, .a,ffi"'n";'ar ';;;;;t'i o:i::"il,,o^ .nnia a datelor pe aceste sisteme
'oo'"
ca volun
in al
de upload fi trimiterea unui email'
U-n evaluart
"*"*pt,
6,5 Accesarea unei relele
opliuni q: conectare la o
6.s.1 cunoagterea divers_eror
mobil' cablu' wi-fi' wi-max'
retea: rit'i"'i"i"r"""1' *r"ro"
satelit
Conectarealareleaualnternetserealizeaz5prinunadinurm5toarelemetode: un cablu
serviciilor lnternet se utilizeazi
./ Linia tetefonlcd - pentru accesarea
JtL (Digital subscriber Line) utilizate
de
telefonic 9i un modem. rehnologiil
96
pentru download si
de telefonie oferi diferite rate de transfer
releaua
conectarea
Y,tii!; mobit prezinti un modem^'"::,,.1:;:1:, ::".,1"r'Jite
-
printr-un
terminaluluitatnternet'Deasemenea'telefonulmobilpoatefifolositca
pentru un computer prin conectarea acestora
modem de date
n'i ii de
:f,[ T ::;i,'?l#n:::ff [ lf, ';, ., 0,11
:::ff ,;:'
-*^'::? mari viteze de download
m ed

largi care p"rmit cele mai


transfer de date in band6
care
- tehnologie de comunicalii
ll)?l"to
Wi-Fi
radio'
l"tTlt:
[iJ;".;,r:";"";;i"" "n0" etc''l "'.:^T:::"-'."'".';
tabreteror
smartpnorrtr-urrrv"'::..;::^'t :::':i::l:"",:,:
'T:l[ffi:f*'r'l'
ttir'?""'
,","r'(de exemplu, routere) hanr.
pentru crearea unei relele
t-'-"-1.,^,',^"
rnrornpt.
i5[L t'''"'tru accesar"":]:1"::]ljijTl,
';:,t,:'fr iiu::::Ti:#::',[:#,i",1'"?,:;
:i,:T :'.'.i:,il, il;' ; ;' : :1 : " : ::ca 3
l"jff i: ffi'-11""'l',,'ilx:Jiffi ",:':::i ra nte'
sd' in restai:::x .'.1""J:,
::, care nere'
I-il?,il lll;nff;?l? :: ffi ;;; 0"""''
: I
a
u

aeroporturi, parcuri etc' transff rea datelor in


de comunicalii care ^ormiro transmite
-^-^ permite
Wi-Max- tehnologie kilometri'
(fdri fire) p-" !ittt."l:
bandi larg5, prin Jia" 'aaio -1T:iIi aflali pe orbita
de telecomun'i1'atii
tehnologie care utilizeaz.d
Sotetit- .satelili vitezi ridicatS'
servicii de lnternet de
PdmAntului, O"niu ' oft'i
Service Provider (ISP)
'- termenului Internet
6,5.2Definirea decisivi in alegerea unul
r"*tiiot
Cunoaqte'"u
de Internet: uit"" a" upload 9i download' cost
abonament
este denumirea generic,'
o::1.::"' firme care oferi
:) iinternet Service Provider)

folosi lnternetul in mod nelimitat


.:..alnternet$iserviciiconexe.PentrupreStareaaCestorservicii,lsP-ulfactureaza
r ,: _rinament trn.r, p""nar-u iare utitizatorrr-pout" tlu::tto'1'^"'
de transfer
i, - -m de date, dar cu diferite viteze
'alegereaunuiabonamentdelnternet'respectivaunuilsP'serecomandi
(cablu Ethernet' cablu.rV'
"' ""ir:r}i:"JHi:;?r',,i" o drtrtor- conexiune fizicsprima- vedere o conexrune
la
(wireless); degi
fibrd opticdi *, lara fire
wirelesso.r",^n.,avantajoasdpri^-prlt*.faptului.ciseeliminicablurile'
interferenle electro-
este influenlati de condiliilJ meteo 9i diferite
aceasta
magnetice'
,VitezodedownloadSiuptoad_se.referilaratadetransferadatelordela
lsP-ului' Aceasta este o vitezS
calculatorul utilizatorului
la centrul a"lr," al

teoreticamaxim5exprimatSinbpstw,"o.'".und5)giinmultipliimenlionali
97
anterior.EsteounitatedemisuridiferitSdeceautilizatdpentrumSsurarea
6.5.4 |

dimensiuniifisiere|or.Pentruoevaluarecorecti,ovitez5dedownloadde2
Pentru cot
Mbps(megabilipesecundi)setraduceintr-ovitezadeaproximativ200KBps
pagini web de 1 MB va fl
(Kilobytes pe secundd), ceea ce inseamni ci o adaptorul (Pla
utilizatorului sunt orientate operare Wind
descircatd in circa 5 secunde. Dacd necesitelile
cdtredescSrc6rimaridedate(streamingaudio-video,jocuricomplexeonline, a ecranului de
downloaddefigieredemaridimensiuni),SerecomandSovitezddedownload de Pe ecran
doregte sd utilizeze serviciile
cAt mai ridicati. in cazulin care utilizatorul comPuteru lu1
trimitere de figiere de mari
lnternet mai ates pentru videoconferinfe, VolP,
dimensiuni, atunci viteza de upload este
mai importantd. Majoritatea Numel
furnizorilordeserviciilnternetoferiabonamentecuvitezededownloadde (numit
de p6ni la 30 Mbps'
100 Mbps sau mai marigiviteze de upload
./Limitoridetraficdedate_uneleabonamentepotconlinelimitSriinceeace
prive5te traficul de date, de obicei raportate
la o lund de abonament' De
exemplu,daciunabonamentconlinetraficdedatede5GB,dupddepdgirea
acesteilimite,vitezadetransferpoatescSdeaconsiderabilsausepot
percepe taxe suplimentare pentru utilizarea serviciului'
_\n funclie de criteriile enUnlate mai SuS, existS mai
./ Costul abonomentului
multeplanurideabonamentpotrivitepentrufiecarecategoriedeutilizatori.
./ lnternet pot oferi in mod
Facititdti suplimentare - unii furnizori de servicii
gratuit,incostulabonamentului,diferitefacilitSli:conectaregratuiti,
utilizareagratuitSaechipamentelorderelea(modemuri,routerewireless,
receptoaregianteneetc),administrareonlineacontuluideabonat,acces
gratuitlaserveremultimediagidepogtSelectronicdalefurnizoruluis.a.

unei refele wireless:


6.5.3 Recunoagterea stirii
Protei ati/secur izat5 , deschi
si Se seler
conecta rea
oreleawire|essreprezintSomodalitatefoarteconvenabildgipracticSdea mesajul de
accesul acestora la serviciile lnternet'
conecta computere 5i dispozitive gide a facilita opliunea C
wireless apare ca deschisd (adici
in funclie de dispozitivul ce se conecteazS, o relea la refea.
se poate conecta f5r5 nicio paroli
orice dispozitiv wireless aflat tn aria de acoperire Daci rt
dacd afigeazi textul open (DeschisS) sub
numele relelei sau iconila (cheia de s
de autentificare)
re
tnai.; faptul ci datele transmise prin intermediul relelei
nu
&ff!, ,nd" simbolul ffi
suntsecurizate'ipotfiinterceptategivizualizatedealliutilizatori. (Protejat5) sau
o relea securizatd/protejat; cu parolS afigeazS textul secured
is6,..,i13 ffi.

98
6.5.4 Conectarea la o refea wireless

:-tru conectarea la o relea wireless se verifici mai int6i c5 dispozitivul are


l;-:rul (placa de relea) wireless pornit. Pentru un computer ce ruleazd sistemul de
r* =-: windows 10, se identificd gi se selecteazd din zona de
sistem din dreapta jos
. '- - ului de lucru, iconila de ,etea &X.
:' 3cran va fi afisati lista cu toate relelele wireless din aria de acoperire a
'* - -ierului.

\umele relelei
,numit;iSSlD)

Opliune de
conecta re
automat;
la re!ea
Listi cu relele
wireless
disponibile

'= selecteazd reteaua doritd 9i apare disponibil


'. -:area la relea. De asemenea, dacd releaua
butonulm,
care permite
ir
selectatd este deschisd apare
r' ' -l de avertizare cd datele transmise nu sunt securizate. Se mai poate selecta
;:- -^ea Connect automatically (Conectare automatd) pentru
conectarea automati

-:cd releaua este securizatS/protejatd, in urmdtoarea fereastrd se solicitd parola


:' . , de securitate) pentru autentificare in retea.

99
Leclia 1

C6mp pentru Se curit


introducerea parolei de
conectare la o relea
wireless protejat;
7.1 Protr

in lucru
6
Pentru afigarea caracterelor in timpul tastirii parolei se !ine apisat butonul regulS, prin :
aflat in partea dreaptd a parolei. Rezultatul conectirii se poate verifica apel6nd metodele de
./ Rest
butonul de relea @ O,n bara de sistem. ./ Folor
peni
,/ Adol
lnformalii despre
Parolele
releaua la care s-a
conectat computerul
de persoant
aceste parol
nu fie parole
vedere gi fa
face deosel
folosite la :

parolele si
simboluri, si
de timp 9i, c

Deconectareade la o retea wireless se realizeazd cu ajutorul butonului 'tr


!l
ffi(Deconectare)ceaparec6ndseselecteaz5numelere!elei. ! \.*l
-E lnternet4..
itIT

accesul acer
Proxy
organizeaze
filtreazi di

100
\ _tta'l
r:uritate gi sinltate
- Proteiarea datelor ;i dispozitivelor
r Cunoagterea politicilor de parolare adecvate
-ucrulcudateimportante,securitateadatelordevineunelementcheie.De
, informaliei se inlelege asigurarea confidentialitdtii ei' Printre
crin securitatea
r. -:le de protejare a datelor amintim:
Restriclionarea accesului fizic la calculator;
parole (password)
Folosirea unui nume de utilizator (username) 5i a unei
pentru autentificarea pe un calculator;
Adoptarea unei politici de parolare corespunzitoare;
greu de descoPerit
..:lele stabilite trebuie concepute astfel inc6t s5 fie foarte
Pentru aceasta, Se reComandd ca

ffi
=.soanele neautorizate.
--=:arolesdnuconlinSdatepersonalealeutilizatoruluisausS
: rdlol€ generate automat de citre calculator' Trebuie avut in
:. = qi faptul cd parolele sunt,,case-sensitive", in sensul cd se
i::osebire intre caracterele majuscule 5i cele minuscule
' -= la scrierea parolei. De asemenea, este recomandat ca
litere, cifre 9i
=: si fie constituite dintr-o combinaliesS de
:: -ri, si aibi o lungime corespunzdtoare, fie modificate la un anumit interval
-: 5i, cel mai important, si nu fie comunicate altor persoane'
o Definirea termenului firewall ;i inlelegerea
principalului siu scoP

Termenul firewall se referi la un


echipament hardware sau o aplicalie,
i
i,,&t destinate protejdrii unei relele tmpotriva
* t..,...-,,,
lt:_",, accesului neautorizat. Firewall-ul
:,:63,*
\*<ur monit orizeazd in permanen!5 transmisiile
'
de date realizate tntre calculator, reteaua
local5 9i lnternet 9i permite sau blocheazi
i - acestora la computer, in func!ie de regulile stabilite'
:.oxy server-ul este o componentd a unui firewall care filtreazi informatiile 9i
.,. -eazd traficul intre lnternet Si relele. Prin el, se oferi acces
la retea 9i se
, ::a diferitele cereri venite din partea utilizatorilor, pentru a evita accesul

101
persoanelor neautorizate. Accesul la o relea se realizeazd pe baza unui nume de
utilizator gi a unei parole.

o intelegerea importanlei efectuirii periodice de


backup al datelor, intr-o locatie externi

in tehnologia informaliei, termenul de backup desemneazd realizarea unor copii


de sigurantd ale fi5ierelor din computer pe un dispozitiv extern de stocare (hard disk
extern, CD, DVD, memory stick) sau prin serviciile
de stocare online, pentru a putea recupera datele ,*i ^,t'
in cazul defectdrii sistemului sau in caz de 6&:
coru pere/pierdere/gtergere accidenta ld de figiere. ff&.
Copierea poate fificuti zilnic sau de mai multe i6v
ori pe zi, in functie de importanla 5i valoarea
datelor procesate. De asemenea, este
recomandabil ca aceste copii sd fie pdstrate intr-o localie externd, diferitd de cea in
care se aflS calculatorul ce conline datele iniliale, protejatd de incendii gi securizate Butonul
impotriva accesului neautorizat. actua lizi rile
afara ore lo r
o Recunoagterea importan!ei actualiz5rii periodice a
care petreci
aplica!iilor software (antivirus, aplicalii, sistem de
(Schimbare r

operare)
in cazuL
Actualizdrile reprezintd completdri ale aplicatiilor prin care se corecteazd o (Conturi),0
problemd de functionalitate sau securitate sau prin care se imbundtitesc comanda Up
performanlele sistemu lui de calcul.
indeosebi in cazul aplica!iilor antivirus, se recomandd actualizare zilnici,
deoarece acestea utilizeazd o bazd de date in care sunt inglobate diferitele tipuri de
viru5i pe care programul antivirus le recunoagte gi le eliminS. AvAnd in vedere cd
aproape zilnic apar viru5i noi, trebuie sd vd actualizali periodic baza de date a
programului antivirus astfel inc6t acesta sd poati recunoa$te gi elimina toli virugii
nou apdruti. Pentru calculatoarele care au conexiune la lnternet, actualizarea se
realizeazd automat.
in Windows 10, actualizdrile sunt obligatorii ;i mult mai automatizate dec6t in
versiunile anterioare ale acestui sistem de operare. Astfel, sistemul de operare
Windows 10 verificd periodic actualizarile disponibile, le descarcd si le instaleazi

automat. Pentru optiuni


runr de
oe actualizare
actualrzare se apeleaza
apeleazi meniul S. St.rt ilI - Settings
Ef,l
(Setiri) &l - optiunea Update & Security (Actualizare & Securitate). in secliunea
windows update pute!; vizualiza actualizdrile disponibile in acest moment.

L02
Windows Update
Update status

Updates are available.

' 20lB-03 Cumulative Updaie for Windows 10 Version 1709 for


x64_based Systems
(K84086776)
Status:Awaitjr! restat

. Synaptics Mou5e, 5/9/2017 ji:oor0o


AM, 19.3.10.3e
Sbtusi Aw;iting insiall

. HP driver update for Hp Laserler Mi530


MFp Series pCL G
Status:Avrairing rnstall

Yiru irit;lled u!r;t. iri51ory

$ Your aevlc-" is schedured to restart outside of active hours.


{Active hours are 08:00 to 17i0c.)

. ., Eertirt now

(trlie ral;!r llirf:

-ionul Restart now (Repornire acum) va reporni calculatorul, instal6nd


zirile disponibile. in caz contrar, actualizdrile vor fi descdrcate gi
instalate in
:relor in care utilizati calculatorul (denumite ,,active"). Pute!i defini
orele in
:etrecefi activ timp la computer cu ajutorul butonului Change active hours
- oare ore active).

:azul aplicaf iilor, se utilizeazd meniul File (Fisier) al acestora,


opfiuna Accounts
-ri).Din lista asociatd butonului Update Options (Opliuni
actualizare), selectati
r'- -da Update now (Actualizare
.1
acum).

F'rlc]i] rl ]lir.r:rl:lll:

ffi *n**
Proa,.t{l /i.i,\,alec
ll,.r.'scf{ l).+J;.e Prrj:rili.fi il 2ai 5

iii, r!&lLi.t.n*,i:

*j$&rP&-#si
- r'1,'r;.:r.,, alllltr 1-lx.j;Ie!
:,...

i,. . r-r:i.,.: !tlJej i.,rbi. rroi!,.1 r,. r.trrj,,r. initl


:,ffir''.:l

Y.: ::::tzt.,: z,r ,. t,-:,..t


lJ,.t:::.a f:ii .?
rrN r.r;rInr rni',,rfiici
i:,,,1r ll6usitpdni3:r

103
7.2 Malware computerrr -
alocare a fis ,

ointelegerea termenului de malwa re. ldentif icarea o Un virus :


principalelor tipuri de malware: virus, vierme, troian, (VBA) de a c

s pywa re DacS utilizai


a utomatiza ri
Prescurtarea de la ,,malicious software"(software rdu intenfionat), malware-ul rdspAndi gi a
se referd la programele software proiectate pentru a se instala pe un computer, fdra document 5
consimldm6ntul proprietarului, in scopul de a distruge sau executa alte acliuni Pentru i
nedorite pe un sistem informatic. De obicei, apare deghizat in figiere inofensive gi pe computer
poate avea ca efecte:
a) distrugerea unor fiSiere;
b) modificarea dimensiunii figierelor;
c) 5tergerea totalS a informatiilor de pe disc,
inclusiv formatarea acestuia; Viru5ii p

d) distrugerea tabelei de alocare a fi5ierelor, - prin ir


care duce la imposibilitatea citirii informatiei de a lnternet (op,
pe disc; - prin ir
e) diverse efecte grafice/sonore inofensive; e-mail,
f)incetinirea vitezei de lucru a calculatorului p6nd la blocarea acestuia. - prin int
Exemple comune de malware includ virugi, viermi, troieni gi programe spion. De acet
r Un virus este un program care se poate reproduce gi rdsp6ndi de la un calculator din aceste ci
la altul. Virusul de calculator se atageazi la un program sau figier;i aclioneazi c6nd Progra r
acestea sunt rulate (deschise). Ca un virus uman, un virus de calculator poate varia in special pent
severitate: unele pot provoca efecte doar ugor enervante, in timp ce altele pot - sd deit
dete riora ha rdwa re-u l, softwa re-u I sa u figierele. figierelor 5i
Aproape toli virugii sunt atatali Ia un figier executabil, ceea ce inseamni cd virus cunosc
virusul poate exista pe computerul dumneavoastri, dar nu poate infecta computerul - si dezi
dacd nu deschideli programul ddunltor. - s5 pre'
. Un worm (vierme) este un mic program software care utilizeazd relele de intAlnirii un<
calculatoare si gduri de securitate pentru a se multiplica. O copie a viermelui virus
scaneazi releaua pentru a gdsi un alt calculator cu o deficien!d de securitate Existi c
specificd, dupi care se multiplicS. Obiectivul principal al viermilor constd in blocarea 1. Program
calculatoarelor gi relelelor. su pravegh ei
r Programele spion (spyware) pot colecta date de la 2" Programr
sistemul unui utilizator, firi ca utilizatorul sd gtie. Acest verifice calc
lucru poate include orice, de la paginile web pe care un
utilizator le viziteazi p6ni la informalii personale, cum
ar fi detaliile carduluide credit,
. in domeniul computerelor, un cal troian (trojan) este
un program in care codul malitios sau ddundtor se aflS in interiorul unei aplicalii
aparent inofensive sa u in anumite date, astfel inc6t sd poatd prelua controlul
L04
: -:uterului ;i sd execute forma aleasl de prejudiciu, cum ar fi ruinarea tabelului de
::'e a figierelor de Pe hard-disk.
- r virus de tip macro se va folosi de
func!ionalit;lile Visual Basic for Applications
:- de a crea macrocomenzi oferite de unele programe cum arfi Microsoft Office'
pentru
r . utilizatorul va folosi facilitdlile oferite prin crearea de comenzi macro
, - ratizarea anumitor activitSli, virusul va folosi aceastS facilitate pentru a se
l.:,ndi 5i a-Siindeplini scopul distructiv. Virugii de macro infecteazS figierele de tip
,, r.nt gi se risp6ndesc cu ajutorul documentelor transmise intre utilizatori'
-
)entru combaterea malware-ului, puteli instala aplicalii antivirus 9i anti-spyware
pe computer'
* .::l1puter, care vor cduta 9i distruge programe malware gdsite

o Cunoagterea modurilor de pitrundere a unui virus in


calculator
,/iru$ii pot pitrunde in calculator:
prin intermediul programelor, documentelor 9i imaginilor descircate de Pe

r- :-r€t (operalie denumiti download\, i


prin intermediul figierelor atagate primite prin
--t
- crin intermediul dispozitivelor de stocare'
le aceea este recomandat ca la folosirea uneia
. -este c5i sd se ruleze un program antivirus'
rrogramele antivirus sunt programe create
;.:, al pentru a efectua urmdtoarele operatiuni:
'sd detecteze viru5ii prin verificarea con!inutului
=':lor gi semnalarea prezenlei semndturii unui
., :unoscut sau a unor secvente suspecte in interiorul lor
.si dezinfecteze sau si SteargS fi5ierele infestate de viru5icunoscuti
,s5 previnS infectarea prin supravegherea acliunilor din memorie 5i semnalarea
-, -lrii unor anumite acliuni ce ar putea fi generate de existenla in memorie a unui
-i

:xista doui feluri de antiviruSi dupS modul in care aclioneazS:


,.cgrame care dupS ce au fost lansate rimAn in memoria calculatorului 9i

;-:'regheazd fiecare aplicalie lansatd in execulie'


:-tgrame care sunt lansate de citre utilizator numai atunci c6nd el dore5te si
", ':e calculatorul.

105
c Utilizarea unei aplica!ii antivirus pentru scanarea
oplt
co m pute rul ui
complel
(comant
Un program antivirus este o aplicatie folositi pentru a scana, detecta gi elimina
(opliunt
viru5ii de calculator. in vederea scandrii calculatorul impotriva virugilor, deschideli
programul antivirus pe care il aveli instalat pe calculator. Sei
Modul de lucru cu un antivirus este asemdndtor pentru toate aplicaliile directoe
antivirus. Sostemul de operare Windows 10 oferd proteclie antivirus prin Windows
Defender Security Center, ce conline Windows Defender Antivirus. inci de la prima
utilizare a sistemului Windows 10, Windows Defender Antiviru este activ, protejAndu-
vi calculatorul impotriva programelor malware gi altor amenin!iri de securitate
ciberneticS. Windows Defender Antivirus vi protejeazd computerul in timp real,
scanAnd toate fi;ierele descircate 9i programele rulate pe calculator.
Existd doud variante pentru a lansa comanda de scanare a unui director, figier
sau aplica!ie:

Prima variantd constd in deschiderea aplicaliei prin dublu click pe iconila M


afigatS in zona de sistem.
in fereastra afigatd se selecteazi op!iunea Virus & threat protection (Proteclie
impotrivavirugilor;iamenin!5rilor)'ButonurWvarealizaoScanarerapidi
a calculatorului. Aceastd opliune se poate folosi atunci cAnd aveli o suspiciune de D

procesr
virusare a computerului printr-un fi;ier corupt sau un virus 9i nu dorili si realizali o
scanare completd a fipierelor din calculator.

+ Windows Defender Security Center

Q Virus & threat protection


1; View threat history, scan for viruses and other threats, ipeciqr protecti*n
Bettings, and get protecticn updates.
a
v A.
\ld SCAn niStOlV
Ns threais {sund.
(,lt
Last scan: i6.O3.2018 (quick sean)
7.3
0
S
n 2a282
Threals found Fils renned
&
t11@.=qq:E
Er,
Adva*ced scan
muncii,
loc de
106
)DL
Bomania

Opliunea Advanced Scan (Scanare avansati) permite efectuarea unei scaniri


a tuturor figierelor ;i programelor ce ruleazd in prezent pe calculator
Full Scan (Scanare completd)) sau realizarea unei scaniri personalizate
Custom Scan) a anumitor figiere sau directoare.
M**1{w"#
se apasS butonul * Hffiffi (scanare acum) gi se selecteazS directorul sau
arele ce se doresc a fi scanate.

o A doua varianti utilizeazi comanda de scanare existentd meniul in


contextual. Astfel, se executS click dreapta pe obiectul dorit (director, figier
sau aplicalie) gi se selecteazS opliunea scan with windows Defender...

Insaall
Keparr

Uninstall
trroubleshoot cornpatibilifY

*
Dupi finalizarea scanirii, apare fereastra unde sunt prezentate rezultatele
luide scanare.

Advanced scans
R.un full, custornj or \Sindows Defender Offline scan.

f'10 threats f0ilfid.


Lasl sean: 19.03.2018 ({ustom scan}

0
Threats found
s5630
Fiies scannad
NumSrul figierelor
scanate

Slnitate gi ecologie
. Recunoa$terea modurilor de asigurare a sinetitii in
timBul luerului Pe ealculator

Ergonomia este un domeniu de activitate tehnico-gtiintific din cadrul psihologiei


rii, care studiazd gi reatizeazS o organizare a sistemului "om - ma$in; - condilii
de munci" in aga fel incdt munca sd fie efectuatd cu costuri biologice minime 9i
to7
maxim; eficien!5. Altfelspus, ergonomia are ca scop adaptarea sarcinilor de munci 5i
a locului de munci la oameni gi invers. Optimizarea funclionirii sistemului "om-
ma5ini-condilii de muncd" urmSregte reducerea maxim; sau chiar eliminarea bolilor
(tmbolnivirilor) Profesionale.
Folosirea calculatorului necesitd realizarea unor
migciri stereotipe (miSciri dese ale g6tului, coatelor,
migcdri de tastare repetate 9i variate, in ritm rapid),
ce pot provoca anumite afecliuni ale gAtului,
mugchilor, tendoanelor, umerilor, coloanei
vertebrale, etc. Aceste afec!iuni se datoreazi
migcirilor repetate, concept ce se nume5te RSI

(Repetitive Strain tniury - Daune traumatice repetitive)'


Un prim aspect al lucrului cu calculatorul se referS la crearea unui mediu
propice. Mediul de lucru computerizat implicS:
/ Multe ore de lucru
/ oboseald Pasivd
/ Pozilie nefireasci a corPului
/ lluminare necoresPunzitoare
/ Efort vizual
presiunea pe vertebrele girei spinSrii,
$ezutul intr-o pozilie nepotrivita mSreSte
provocfind dureri de spate. Concentrarea asupra monitorului este o misiune ce
pretinde o vedere clard 9i focalizatd, precum 5i o coordonare a ambilor ochi' Privitul
continuu spre monitor provoaci o scddere a numdrului de clipiri spontane 5i astfel
scade lubrefierea ochilor. De asemenea, pozilia incorecti a mAinilor determini
presiune tn articulatiile palmei.
Elementele care contribuie la crearea unui mediu sdnitos de lucru sunt:
,/ PSstrarea unei distanle optime fati de Ca lcu l;
monitor (cam de o lungime a mAinii inconju ritc
intinse), pentru a evita afectarea emit rad i

ochilor; monitoarel
,/ Axa verticalS a monitorului 5i centrul care emit n

tastaturii vor fi pe acela5i plan cu axa Totod i

verticalS a utilizatorului; recoma nda

,/ Marginea superioard a ecranului dupi un ar


monitorului va fi cu 7 cm mai sus . (repaus), t
dec3t indllimea ochilor; , inchideli c;
./ Pozilionarea adecvatd a computerului,
biroului5iscaunului; Acestt
Pozilionarea adecvatd a monitorului, System (Si
mouse-ului gi tastatu rii; (Alimentar
Utilizarea unor scaune reglabile, adaptate la forma qi dimensiunea corpului 5i in ac,

la inillimea mesei; respectiv c

108
'/ Utilizarea unei tastaturi ergonomice, cu un design ce permite o pozilionare
corectd a m6inilor;
'/ Luminozitate 5i aerisire bund a inciperii;
'/ Pauze de 10 minute dupi fiecare 50 de minute petrecute in fala
calculatorului pentru relaxarea ochilor 5i mugchilor;
'/ Exercitii de relaxare musculard gi extinderi;
'/ Unghiulintre gezut gispeteazS, ca gi unghiulintre gezut giverticala picioarelor
trebuie sd fie intre 90-110o. Deci, picioarele trebuie sd fie aproximativ
paralele cu spatele;
/ Tllpile vor atinge podeaua sau vor fi puse pe un postament reglabil pe axa
orizontald;
/ Palma va fiin linie dreaptS cu antebra!ul;
/ Pozitia monitorului va fi perpendiculard cu fereastra pentru a evita
reflectarea luminii;
/ Umerii vor fi relaxali;
/ Speteaza scanului trebuie si sprijine spatele la curba goldurilor a 5irei
sprnant;
coatele trebuie si fie intr-un unghi de 90-100o, intr-o pozilie lejerS, naturald,
pe m6nerele scaunului;
Asigurarea existentei unei surse de lumind adecvate pentru a evita oboseala
ochilor;
Dotarea ferestrelor cu jaluzele ajustabile pentru a evita strdlucirea
" reflexia luminii.
sau

o Recunoagterea optiunilor de economisire a energiei

Calculatoarele afecteazd foarte mult mediul


-^;urdtor deoarece utilizeazd foarte multd energie gi
,-: radiatii. De aceea se recomandd inlocuirea
':- toarelor cu tub catodic cu monitoarele LCD sau LED,
- . :mit mai puline radiatii electromagnetice.
Totodatd, pentru economisirea energiei, este
- nandabil sd setali monitorul sd se inchidd automat
:' un anumit timp de nefolosire, iar calculatorul sd treacd intr-o stare de stand by
':'us). De asemenea, este recomandabil ca la finalul unei sesiuni de lucru sd
- !eli calculatorul gi toate perifericele (imprimantd, scanner,
s.a ).

iceste setiri se pot realiza acces6nd meniul strrt ffiK - Settings (Setari) - ffi
,ir3r11 (sistem). Din panoul din partea stAngd, se alege opliunea power & sleep
" -..ntare 9i repaus).
'n
aceastd fereastrd veti gdsi mai multe opliuni de economisire a energiei,
" :=ctiv de inchidere a ecranului 9i de trecere a computeruluiin stare de repaus.
109
t"nnn.
W
tS Horne Power & sfeep
find s settin$ .p Screen

0n battery powel turn ofl after Opliunide


$,sie*1 inchidere a
5 minutes v
Display
ecranului
=
When plugged in, turn off after
I Notifications & actions

I 0 ro**a*I.*p

n Ba$€y Sleep
Opliunide
On battery powel PC goes to s,eep aiter intrare a
s stoBge
15 rninul*s v calculatorului in
E Tablet mode starea de
V1/hen plugged in, PC goes to sleep after repaus
Mu,titasking
30 minutes ?
ProjectinE to this PC

st6n
.lntelegerea optiunilor de reciclare a comButerelor, cara
dispozitivelor, bateriilor, cartugelor de imprimante ca ra
sau h6rtiei

Este bine sd se incerce, pe c6t posibil, reciclarea


hdrtiei utilizatS la imprimarea diferitelor documente gi a
cartugelor folosite Ia imprimarea hArtiei, prin reincircarea
acestora in centre specializate.
Datoritd informatizdrii activitSlii, s-a constatat
sciderea necesitS!ii utilizdrii documentelor imprimate.
Necesitatea pistrdrii documentelor pe suport de hArtie a
scizut foarte mult deoarece documentele in format electronic prezinti o mobilitate
mai mare, ele put6nd fi transportate foarte ugor gi put6ndu-se realiza oricfite copii
ale acestora.
Reciclarea computerelor, dispozitivelor gi bateriilor uzate se impune ca o
necesitate prin prisma reducerii poludrii mediului inconjurdtor. Astfel, prin reciclare
se eviti ca substanle toxice precum plumbul, mercurul, cadmiul, izotopi radioactivi si
ajungd in sol, api ti aer, iar pe de altd parte o cantitate importanti de materiale
poate fi utilizati pentru fabricarea de noi echipamente 9i dispozitive.

110
disponibile
)DL
Romania
.cunoagtereaaplica!iilorlioptiunilor
pentru cregterea accesibiliti!ii
cu dizabilitS{i 9i se
Sunt programe destinate persoanelor
stituie in mai multe categortt:
,/ programe de (voice
recunoa$tere a vocii
Sonic
recognition) - Windows Speech Recognition'
programe permit
Extractor, e-Speaking (aceste
utilizatoruluisddictezeinstrucliunidirectin
comenzi)'
calculator, tra nsformAndu-le in diferite
,/programederecunoastereacaracterelorexistentepeecran(screence
Text to Speech- (programe
reader) - Microsoft Narrator' JAWS'
identificd,int"rpr"t""d5iconvertescinvoceconlinutulafi5atpeecran)'
(screen magnifier) -
pe ecran
,/ programe ce permit mdrirea caracterelor
Magnifier, Virtual Magnifying Glass'
./ programe .u o it'Ltu'e virtualS (on-screen keyboard)
.t5.t'e - on

Screen KeYboard'
MajoritateaoptiUnilordesimplificareaaccesuluiseregisescinmeniulStart
(simprificare acces). Tn panour din partea
settings (setSri)ffi& ,rr" of Access
_ _

i se regdsesc multiple opliuni legate de utjlizare.a,:!l::t'iPjj"^:"^Y"Tl:i:":


Lil'"]"i"'; ;;:;, ;;;l;.. iontrastului, utilizarea lupei pentru mirirea
de pe ecran, etc.
,"o'n,'
&&K

# Home Narrator
Hear iext and controls on the screen
all the elements on screen'
Nanalor is a screen reader thal reads
like text and buttans.
lsse tf &caets

i# Narrator

Cot
o,
Start NarBtor autOmaticallY

Color & high contrast Con


ciosed capiions
Voice
@ Keyboard
Choose a voice
j
.I Mirrosofl David Englsh (United Stales)
0 Mouse . , , ,- - - '- -
1:lr Other oPtions Speed

t71
gxlxTEgffi,& &cElL &ffi&sewr"&
CxIex Sri*"t**i xr" S-1*, *tej S, $s{:f*r }, Hx*mr*sti

?elef,an: flA 1.3 I S.S*"I:,


Fa:.: C21.3lg"TZ"gT
E-mail: *itura@ecd1"r6
'S[eb
site xrrur"acdl.ro