Sunteți pe pagina 1din 11

MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BALŢI

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE


CATEDRA DE DREPT

Aprobat la Şedinţa Catedrei de Drept


proces verbal nr. ____ din ____________
Şeful Catedrei de Drept Ciobanu I, dr., conf. univ.. __________

Aprobat la Şedinţa Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale


proces verbal nr.___ din _____________
Preşedintele Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale
Rusu V., dr. conf. univ. ___________

CURRICULUM
LA UNITATEA DE CURS

DREPT CONTRAVENȚIONAL

AUTOR:
Rusu Vladimir,
asis. univ.

Bălţi, 2018
Informaţii de identificare a cursului
Facultatea: de Drept și Științe Sociale
Catedra: de Drept
Domeniul general de studiu: 38 Drept
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Ciclul I, studii superioare de licență
Denumirea specialităţii/specializării: 381 Drept

Administrarea unităţii de curs


Studii cu Repartizarea
Codul
frecvență Credite Total orelor Forma de Limba de
unității de
ECTS ore L.ind evaluare predare
curs Prel. Sem. Lab.
.
ZI
S.06.A.152 3 90 30 15 - 45 E rom
FR
S.06.A.152 4 90 18 2 - 70 E rom

Statutul: disciplină obligatorie, de specialitate Anul şi semestrul în care se predă unitatea de


curs: anul 3, semestrul VI

Informaţii referitoare la cadrul didactic

Cadru didactic: Vl. Rusu, asis. univ.,


e-mail: vlrusu_usb@yahoo.com,
Graficul promovării consultaţiilor: http://forum.fd.md

2
Integrarea cursului în programul de studii:
Locul şi rolul Dreptului contravențional în procesul de învăţământ juridic este destul de important,
deoarece schimbările esenţiale a calităţii învățământului precum şi mutaţiile esenţiale în domeniul
jurisprudenţei au stimulat creşterea interesului faţă de raporturile juridice contravenţionale. Scopul
disciplinei de a pune baza viitorului specialist, deoarece ea cu siguranţă, este una din „cărămizile” de bază
ale ştiinţei dreptului în general. Totodată Dreptul contravenţional reprezintă o materie esenţială din cadrul
disciplinelor de bază ale dreptului public. Dreptul contravenţional are ca scop creşterea caracterul competitiv
al studiilor care trebuie să fie echilibrate cu obiectivele de îmbunătăţire a caracteristicilor sociale în domeniul
spaţiului european de învăţământ superior precum şi familiarizarea studenţilor Facultăţii de Drept cu modul
de organizare şi funcţionare a sistemului contravenţional în Republica Moldova.
Studierea disciplinei de Drept contravenţional în instituţiile de învăţământ superior cu profil juridic
presupune necesitatea însuşirii nu numai a normelor dreptului contravenţional, dar şi a teoriei ce ţine de
ramura de drept respectivă. Acest fapt duce la formarea specialiştilor nu numai în domeniul dreptului
contravenţional, dar şi în alte multiple domenii de activitate necesare funcţionării unui stat de drept.
Studierea acestei materii este necesară atât pentru studenţii de la facultăţile de drept şi persoanelor care îşi
fac studiile de masterat sau doctorat, cât şi lucrătorilor practici şi agenţilor constatatori. Aşadar, menirea
acestui curriculum este de a deveni un instrument util de lucru, care va contribui la ghidarea formării şi
dezvoltării unui sistem de gândire logică şi în care raţionamentul juridic va permite interpretarea şi aplicarea
corectă a normelor juridice în vigoare din domeniul dreptului contravenţional.

Competenţe prealabile:
La etapa incipientă a studiilor juridice studentul trebuie să identifice obiectul şi metoda de studiu al dreptului
contravenţional; să definească dreptul contravenţional ca ramura independentă de drept; să clasifice izvoarele
dreptului contravenţional; să se familiarizeze cu instituţiile de bază ale dreptului contravenţional
(contravenţia, răspunderea şi sancţiunea contravenţională, procedura contravenţională etc.); să definească
elementele contravenţiei; să determine sistemul şi modul de activitate a autorităţilor împuternicite să
examineze cauzele contravenţionale; să efectueze analiza juridică a componenţelor contravenţiilor din Partea
Specială a Codului contravenţional al Republicii Moldova; să definească noţiunile faptelor prevăzute în legea
contravenţională.etc.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:


Competenţe profesionale:
CP1. Operarea cu noţiunile, conceptele, teoriile şi metodele de bază ale științelor juridice în
activitatea profesională.
CP2. Interpretarea și aplicarea principiilor fundamentale ale dreptului în activitatea
profesională în instituţii publice şi / sau private.
CP3. Identificarea, analizarea şi soluționarea problemelor de ordin practic, prin tehnici și
instrumente specifice domeniul juridic, în conformitate cu prevederile legale, în mod cooperant,
flexibil şi eficient.
CP4. Analiza și interpretarea cadrului legal național în vederea armonizării acestuia la
standardele internaționale.
CP5. Identificarea lacunelor și contradicțiilor legislative în scopul formulării propunerilor de
perfecționare a cadrului normativ existent.
CP6. Aplicarea reglementărilor naționale și internaționale în activitatea profesională.

Competenţe transversale:
CT1. Executarea riguroasă, eficientă, responsabilă şi în termen, a sarcinilor profesionale, în
spirit de iniţiativă şi în concordanţă cu principiile etice şi deontologia profesională.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup, deprinderea şi exercitarea rolurilor specifice în
munca de echipă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală şi prin asumarea
responsabilităţii pentru luarea deciziilor.
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională şi identificarea resurselor şi modalităţilor
de dezvoltare personală şi profesională, în scopul inserţiei şi adaptării la cerințele pieței muncii.

Finalităţile cursului:
Ca urmare a parcurgerii unităţii de curs Dreptul contravenţional, studenţii ciclului I de la specialitatea drept
trebuie să fie capabili:
- să stabilească rolul si locul dreptului contravenţional în sistemul juridic;
- să recomande măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii predării disciplinei „Drept contravenţional”;
- să cunoască orientarea politicii de stat în domeniul dreptului contravenţional;
- sa analizeze modificările legislative şi să le aprecieze din punct de vederea a conformării cu politica
contravenţională a Republicii Moldova.
- să propună iniţiative în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniul dreptului contravenţional;
- să prezinte soluţii sau calificări corecte a contravenţiilor sau exerciţii practice;
- să aprecieze tendinţele legislaţiei în ceea ce priveşte reglementarea statutului juridic al participanţilor
la raporturile contravenţionale;
- să evalueze problemele existente în ceea ce priveşte formele, metodele şi alte mecanisme juridice de
realizare a activităţii statale în domeniul contravenţiei
- să propună noi metode de perfecţionare si simplificare a procedurii contravenţionale;

Conţinuturi:
Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs/ seminarii/ lucru individual al studentului.
Zi F/R
Nr. Tema
p S l.i. p S l.i.
Noţiunea obiectul şi metoda dreptului
contravenţional
1. Conceptul şi perspectivele Dreptului
contravenţional 2 1 2 1 5
1. 2. Istoricul şi evoluţia materiei
contravenţionale
3. Obiectul dreptului contravenţional
4. Metoda dreptului contravenţional
Principiile şi izvoarele
dreptului contravenţional
1. Principiile dreptului contravenţional.
Noţiune şi clasificare
2. Principiile generale
2. 3. Principiile interramurale 1 0 2 1 5
4. Principiile ramurale
5. Principiile instituţionale
6. Corelaţia dintre dreptul contravenţional şi
alte ramuri ale sistemului de drept
7. Izvoarele dreptului contravenţional
Legislaţia contravenţională
1. Noţiunea de legislaţie contravenţională,
sistemul şi interpretarea ei
2. Structura Codului contravenţional al RM
3. Noţiunea de aplicare a legii 1 1 2 1 5
3. contravenţionale
4. Aplicarea legislaţiei contravenţionale în
timp
5. Aplicarea legislaţiei contravenţionale în
spaţiu
Norma juridică contravenţională şi
raportul juridic contravenţional
1. Noţiunea, formele de manifestare şi
4. structura normelor de drept contravenţional 1 1 3 1 5
2. Clasificarea normelor de drept
contravenţional
3. Raportul de drept contravenţional
5. Natura juridică a contravenţiei 4 1 3 2 1 5
şi elementele ei constitutive
1. Contravenţia – temei al răspunderii
contravenţionale. Raportul cu alte fapte
antisociale.
2. Noţiunea şi trăsăturile ale contravenţiei
3. Clasificarea contravenţiilor
4. Conţinutul contravenţiei. Noţiuni generale
5. Obiectul contravenţiei
6. Latura obiectivă a contravenţiei
7. Subiectul contravenţiei
8. Latura subiectivă a contravenţiei
9. Tentativa, Contravenţia continuă şi
prelungită
10. Calificarea contravenţiilor
11. Repararea pagubei pricinuite
Cauzele care înlătură caracterul
contravenţional al faptei şi răspunderea
contravenţională
1. Legitima apărare
2. Starea de extremă necesitate
3. Constrângerea fizică şi/sau psihică
4. Riscul întemeiat
6. 5. Cazul fortuit 3 1 3 2 5
6. Starea de iresponsabilitate
7. Renunţarea benevolă la săvârșirea
contravenţiei
8. Contravenţia neînsemnată, tentativa
9. Împăcarea victimei cu făptuitorul
10. Prescripţia răspunderii
contravenţionale
11. Amnistia
Răspunderea şi sancţiunea contravenţională
1. Definirea şi trăsăturile caracteristice ale
răspunderii contravenţionale
2. Delimitarea răspunderii contravenţionale
de alte forme ale răspunderii
7. 3. Noţiune şi categoriile de sancţiuni 2 1 3 2 5
contravenţionale
4. Aplicarea sancțiunii contravenţionale;
5. Circumstanţele ce atenuează şi ce
agravează în cazul aplicării sancțiunii
contravenţionale
Noţiunea şi sarcinile procedurii
contravenţionale

8. 1. Noţiunea şi definirea procedurii 2 1 3 2 5


contravenţionale
2. Scopul, sarcinile şi principiile procedurii în
cazurile cu privire la contravenţii
Autorităţile competente să soluţioneze
cauzele contravenţionale
1. Caracteristica generală a autorităţilor
împuternicite să examineze contravenţii;
9. 2. Competenţa în cazurile cu privire la 2 1 3 2 5
contravenţii; instanţa de judecată;
procurorul; comisia administrativă; agentul
constatator (organele de specialitate - art.
400-423)
Participanţii la procesul contravenţional
1. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit
procesul contravenţional
10. 2. Agentul constatator 2 1 3 2 5
3. Procurorul
4. Victima, martorul, specialistul, expertul,
interpretul, traducătorul
5. Apărătorul
Probele în procesul contravenţional
1. Noţiunea şi caracteristica probelor în
11. procesul contravenţional 2 1 3 2 5
2. Mijloacele de probă
3. Administrarea şi admisibilitatea probelor
Măsurile procesuale de constrângere
1. Noţiune şi categoriile măsurilor procesuale
12 de constrângere 2 1 3 2 5
2. Procedura de aplicare a măsurilor de
asigurare a procedurii contravenţionale
Constatarea faptei contravenţionale
1. Noţiunea etapei de constatare a faptei
contravenţionale
2. Circumstanţele care înlătură procesul
contravenţional
3. Caracteristica şi condiţiile de întocmire a
13 procesului verbal cu privire la constatarea 2 1 3 2 1 5
faptei contravenţionale
4. Decizia agentului constatator de
sancţionare a contravenientului sau de
remitere a cauzei în instanţa de judecată
5. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu
privire la contravenţie
Judecarea cauzei contravenţionale în
instanţă
1. Acţiunile preliminare ce ţin de judecarea
14 cauzei contravenţionale în instanţa de 2 1 3 2 5
judecată
2. Cercetarea judecătorească
3. Emiterea hotărârii judecătoreşti şi aducerea
la cunoștință a acesteia
Exercitarea căilor de atac în cazul cu privire
la contravenţii
15 1. Calea ordinară de atac. Recursul 1 1 3 1 5
2. Calea extraordinară de atac. Revizuirea

Executarea sancţiunii contravenţionale


1. Condiţiile generale cu privire la procedura
de executare a deciziilor cu caracter
contravenţional
16 2. Procedura de executare a sancţiunii 1 1 3 1 5
contravenţionale de către persoanele fizice
3. Procedura de executare a sancţiunilor
contravenţionale de către persoanele
juridice
Total 30 15 45 18 2 70
Activităţi de lucru individual:

Nr. Nr.
De De
Nr. OBIECTIVELE DE REFERINŢĂ
ore ore
zi f/r
Noţiunea obiectul şi metoda dreptului contravenţional
 să definească noţiunea de Drept contravenţional;
 să determine sarcinile şi perspectivele dreptului contravenţional; 4 5
1.
 să cerceteze dezvoltarea materiei contravenţionale;
 să definească obiectul dreptului contravenţional;
 să analizeze metodele de cercetare ale Ştiinţei Dreptului contravenţional.
Principiile şi izvoarele
dreptului contravenţional
 să definească noţiunea de principiu şi principiile generale ale Dreptului
contravenţional;
2.  să definească principiile interramurale ale Dreptului contravenţional; 4 5
 să definească principiile ramurale ale Dreptului contravenţional;
 să definească principiile instituţionale ale Dreptului contravenţional;
 să determine corelaţia dreptului contravenţional cu alte ramuri de drept;
 să estimeze principalele izvoare ale Dreptului contravenţional.
Ы Legislaţia contravenţională
 să stabilească caracteristica generală a legislaţiei contravenţionale; 4 5
3.
 să evidenţieze legislaţia naţională referitoare la contravenţie;
 să determine acţiunea legii contravenţionale în timp, spaţiu şi asupra persoanei.
Norma juridică contravenţională şi raportul juridic contravenţional
 să definească noţiunea de normă juridică contravenţională şi raport juridic
contravenţional;
 să identifice structura normei juridice contravenţionale şi raportului juridic
4. contravenţional; 4 5
 să distingă tipurile de norme juridice contravenţionale şi raporturi juridice
contravenţionale;
 să deosebească momentele apariţiei, modificării şi stingerii raportului juridic
contravenţional.
Natura juridică a contravenţiei
şi elementele ei constitutive
 să definească noţiunea legală şi doctrinară a contravenţiei;
 să stabilească trăsăturile caracteristice ale contravenţiei;
 să determine elementele de bază ale contravenţiei şi corelaţia acestora în
5. raporturile contravenţionale; 5 10
 să determine semnele constitutive (latura obiectivă, obiectul, latura
subiectiva, subiectul contravenţiei) şi facultative (motivul, scopul, metodele,
mijloacele) a contravenţiei;
 să cunoască etapele activităţii contravenţionale;
 să evalueze instituţia reparării pagubei pricinuite prin contravenţie.
6. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi răspunderea 5 10
contravenţională
 să definească conceptul de cauze justificative şi cauze care înlătură caracterul
contravenţional al faptei;
 să identifice categoriile de cauze subiective şi obiective care înlătură
caracterul contravenţional al faptei;
 să aprecieze trăsăturile şi specificul statutului juridic al cauzelor (legitima
apărare, extrema necesitate, iresponsabilitatea, minoritatea, riscul întemeiat)
care înlătură caracterul contravenţional al faptei;
 să examineze cauzele care înlătură răspunderea contravenţională.
Răspunderea şi sancţiunea contravenţională
 să definească conceptul de răspundere contravenţională;
 să determine locul şi rolul răspunderii contravenţionale;
7.  să delimiteze răspunderea contravenţionale de alte forme ale răspunderii; 5 10
 să examineze principiile răspunderii contravenţionale;
 să reproducă trăsăturile caracteristice ale sancţiunii contravenţionale;
 să identifice circumstanţele ce atenuante şi agravante.
Noţiunea şi sarcinile procedurii contravenţionale
 să definească conceptul de procedură în cazurile cu privire la contravenţiile;
8.  să identifice elementele şi specificul răspunderii contravenţionale ca formă de 5 10
răspundere juridică;
 să determine scopul, sarcinile şi principiile procedurii în cazurile cu privire la
contravenţii;
Autorităţile competente să soluţioneze cauzele contravenţionale
 să stabilească noţiunea de competenţa în procesul contravenţional;
9.  să examineze competenţa materială şi teritorială; 5 10
 să stabilească competenţa instanţelor judecătoreşti;
 să identifice organele de specialitate competente să examineze contravenţii.
Participanţii la procesul contravenţional
 să definească participanţii la procesul contravenţional;
 să identifice calitatea de: persoană în a cărei privinţă a fost pornit proces
10. contravenţional, agent constatator, procuror, victimă, martor, specialist, 5 10
expert, interpret, traducător, apărător.
 să cunoască drepturile şi obligaţiile participanţilor la procesul
contravenţional.
Probele în procesul contravenţional
 să definească şi să identifice probele în procesul contravenţional;
11.  să cunoască mijloacele de probă; 5 10
 să constate condiţiile de administrare, apreciere şi de admisibilitate a
probelor.
Măsurile procesuale de constrângere
 să identifice noţiunea şi categoriile măsurilor procesuale de constrângere;
 să determine noţiunea şi condiţiile reţinerii;
12  să determine condiţiile: aducerii silite, înlăturării de la conducerea 5 10
vehiculului, examenului medical pentru constatarea stării de ebrietate,
reţinerii vehiculului;
 să stabilească conţinutul proceselor verbale întocmite în cazul masurilor
procesuale de constrângere.
Constatarea faptei contravenţionale
 să identifice subetapele constatării faptei contravenţionale;
 să determine circumstanţele care înlătură procesul contravenţional;
 să stabilească conţinutul procesului verbal cu privire la săvârșirea
contravenţiei;
13  să stabilească condiţiile de nulitate şi de neîntocmire a procesului verbal cu 5 5
privire la contravenţie;
 să determine situaţiile şi condițiile de înmânare a Chitanţei de încasare a
amenzii la locul constatării contravenţiei;
 să stabilească condiţiile contestaţiei împotriva procesului verbal cu privire la
contravenţii.
14 Judecarea cauzei contravenţionale în instanţă 5 5
 să identifice etapele judecării cazului contravenţional în instanţă;
 să determine acţiunile preliminare ce ţin de judecarea cauzei contravenţionale
în instanţă;
 să determine condiţiile legale ale Ședinţei de judecare a cauzei
contravenţionale;
 să analizeze etapă cercetării judecătoreşti;
 să cunoască conţinutul Procesului-verbal al şedinţei de judecare a cauzei
contravenţionale;
 să analizeze etapă adoptării hotărârii şi deliberării judecătoreşti;
 să evalueze procedura aducerii la cunoştinţa generală a hotărârii
judecătoreşti.
Exercitarea căilor de atac în cazul cu privire la contravenţii
 să determine procedura exercitarea căilor de atac în cazul cu privire la
contravenţii;
 să identifice particularităţile căii ordinare de atac. Recursul;
15  să stabilească temeiurile şi subiectul cu drept de atac cu recurs al hotărârii 5 5
judecătoreşti;
 să cunoască termenul şi modul de depunere a recursului;
 să examineze etapa de Judecare a cauzei contravenţionale cu recurs;
 să examineze calea extraordinară de atac. Revizuirea.
Executarea sancţiunii contravenţionale
 să stabilească specificul executării deciziilor cu privire la aplicarea
16 sancţiunilor; 4 5
 să identifice prevederile legale referitoare la punerea în executare a deciziei
cu privire la aplicarea sancţiunii;
 să evalueze executarea sancţiunilor.

Strategii didactice utilizate:


Strategii de predare – învățare: explicația, conversația, problematizarea, studiul de caz, lucrul în
echipă, metoda comentariului de text, etc.
Strategii de evaluare: teste de evaluare curentă și finală, prezentarea referatelor, lucrări de control,
rezolvarea spețelor, în special utilizînd prlatforma de învățare MOODLE de pe www.cursuri.fd.md.

Activităţi de lucru individual:

Nr.d/o Sarcini pentru învăţămînt cu frecvenţă la zi / cu frecvenţă redusă Nr. de Nr.de


ore/zi ore/fr.
1. Studiul suportului de curs 5 10
2. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 15
3. Documentare suplimentară în bibliotecă 5 5
4. Activitate de pregătire de seminar 5 15
5. Realizare proiectului de cercetare ştiinţifică 5 10
6. Pregătire prezentări orale 5 10
7. Pregătire examinare finală 5 5
8. Consultaţii 5 10
9. Documentare pe teren 5 10
10. Documentare pe INTERNET 5 5
Total: 45 70

Evaluarea
Evaluarea sumativă și periodică se efectuează prin teste de evaluare curentă, referate,
răspunsuri verbale, studii de caz şi rezolvarea speţelor conform indicațiilor de pe platforma de
învățate MOODLE de pe www.cursuri.fd.md. Nota de la examen constituie 40% din nota finală, iar 60
% revin notei medii acumulate la seminarii, N_f = 0,4xn_i + 0,6xn_e, unde N_f – nota finală; n_i – media
notelor pentru sarcinile de lucru independent, n_e – nota de la examen.

Evaluări sumative periodice (mostre)


Mostra Nr.1:
I. Indicaţi condiţiile generale ale subiectului activ al contravenţiei – persoană fizică
1. Indicaţi vârsta de la care este posibilă atragerea la răspundere contravenţională
2. Definiţi responsabilitatea şi iresponsabilitatea
3. Explicaţi conceptul de „libertate de voinţă şi acţiune”
II. Contravenţia
1. Definiţi natura juridică a contravenţiei şi identificaţi trăsăturile ei caracteristice
2. Determinaţi formele, variantele şi modalităţile contravenţiei
3. Apreciaţi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei
III. Arătaţi plusurile şi minusurile principiului conform căruia cetăţenii proprii nu pot fi extrădaţi
1. Faceţi referire la dispoziţiile Constituţiei şi ale Codului contravenţional
2. Formulaţi propuneri de lege ferenda în această materie

Mostra Nr.2:
I. Normele juridică contravenţională:
1. Definiţi noţiunea normei juridice contravenţionale şi enumeraţi trăsăturile ei caracteristice
2. Delimitaţi structura logică de cea tehnico-legislativă a normei contravenţionale
3. Estimaţi asemănarea şi deosebirea normelor contravenţionale în raport cu alte norme drept
II. Sancţiunea contravenţională:
1. Definiţi şi enumeraţi principiile sancţiunii contravenţionale
2. Clasificaţi sistemul de sancţiuni contravenţionale
3. Formulaţi principiile de reparare a pagubelor produse în rezultatul comiterii contravenţiei

Mostra Nr.3:
I. Legea contravenţională
1.1 Ce acte normative cuprinde legislaţia contravenţională
1.2 Care sunt condiţiile aplicării normei contravenţionale
1.3 Estimaţi specificul aplicării normei contravenţionale
II. Răspunderea contravenţională
2.1 Identificaţi definiţia şi trăsăturile răspunderii contravenţionale
2.2 Determinaţi principiile răspunderii contravenţionale
2.3 Recomandaţi cauze care înlătură răspunderea contravenţională
III. Reţinerea
3.1 Definiţi şi enumeraţi principiile reţinerii contravenţionale
3.2 Enumeraţi motivele reţinerii
3.3 Determinaţi termenele reţinerii.

Mostra Nr.4:
I. Contravenţia
1.1 Descrieţi noţiunea legală a contravenţie
1.2 Determinaţi elementele componente ale contravenţiei
1.3 Decideţi asupra opiniilor şi tendinţelor existente în ceea ce priveşte gradul prejudiciabil al contravenţiilor
II. Sancţiunea contravenţională
2.1 Definiţi sancţiunea contravenţională şi trăsăturile ei
2.2 Clasificaţi sistemul de sancţiuni contravenţionale
2.3 Apreciaţi locul şi rolul sancţiunii contravenţionale – ca formă a constrângerii statale (juridice)
III. Răspunderea contravenţională:
3.1 Definiţi natura juridică a răspunderii contravenţionale
3.2 Determinaţi temeiul de fapt şi de drept al răspunderii contravenţionale
3.3 Apreciaţi cauzele care înlătură răspunderea contravenţională

Resurse informaţionale ale cursului:


1. Constituţia RM. Chişinău, 1994, cu modificările şi completările pînă la 15 iulie 2004.
2. Codul contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008 //Monitorul Oficial nr.3-6/15 din
16.01.2009.
3. Codul penal al RM, adoptat la 18.04.2002, intrat în vigoare la 12.06.2003, MO, nr. 128-129/1014 din
13.09.2002, cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 1323-XV din 26.09.2002, MO, nr.
143 din 27.09.2002, art. 1021.
4. Cobăneanu S., Bobeica E., Rusu V. Drept administrativ: note de curs, Univ. de Stat din Moldova.
Chişinău: Tipografia centrală, 2012.
5. Drăghici C., Iacob A., Corcheş R. Drept contravenţional. Bucureşti: Tritonic, 2004.
6. Furdui S. Dreptul contravenţional. Chişinău: Cartier Juridic, 2005.
7. Guţuleac V. Drept contravenţional. Chişinău: Tipografia ULIM, 2006.
8. Guţuleac V. Tratat de Drept contravenţional. Chişinău: Tipografia ULIM, 2009.
9. Guţuleac V., Comarniţcaia E. Aspectul socio-juridic privind determinarea vârstei persoanei fizice ca
condiţie de obţinere a statutului de subiect pasiv al răspunderii contravenţionale. În: Legea şi viaţa,
februarie, 2012.
10. Guţuleac V., Comarniţcaia E. Drept contravenţional: Note de curs. Ediţia a 2-a, revizuită şi
actualizată, 2016.
11. Hotca M. A. Regimul juridic al contravenţiilor. Bucureşti: C.H. Beck, 2009.
12. Mocanu V., Munteanu V. Drept contravențional. Note de curs. Universitatea de Studii Europene din
Moldova. Chişinău, 2013.
13. Creţu A., Trofimov I. Probleme actuale privind statutul contravenientului şi al victimei în procesul
contravenţional. În: Materiale ale mesei rotunde cu participare internaţională cu genericul: „Protecţia
drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale”, Chişinău, 2013.
14. Creţu A., Trofimov I. Reflecţii asupra esenţei procedurii contravenţionale. În: Revista
metodicoştiinţifică trimestrială „Administrarea publică”, nr. 4/2014.
15. Guţuleac V., Spînu I., Comarniţcaia E. Unele prevederi doctrinare privind subiecţii contravenţiei. În:
Jurnalul Juridic Naţional: teorie şi practică, nr.3 (25), 2017.
16. Megherea M. Exigenţe legale faţă de procesul-verbal cu privire la contravenţia administrativă. În:
Legea şi viaţa, nr.12, 2012.
17. Migherea M. Procesul contravenţional: fazele procesului şi conţinutul lor. În: Legea şi viaţă, nr.12,
2013.
18. Rusu Vl. Curs de drept contravențional. Platforma de învățate MOODLE de pe
www.cursuri.fd.md.
19. Solomon E. Contravenţia ca unicul temei al răspunderii contravenţionale. În: Dreptul contravenţional
ca ramură distinctă a sistemului de drept. Materialele simpozionului ştiinţific studenţesc universitar
din 3 decembrie 2010. Chişinău: „Notograf Prim” SRL, 2011.
20. Stratu V. Nulitatea absoluta şi relativa a procesului-verbal cu privire la contravenţie. În: Revista
Naţională de Drept, nr.11, 2016.
21. Guţuleac V., E. Comarniţcaia Analiza logico-juridică a modificărilor şi completărilor adoptate
recent la Legea contravenţională. În: Legea şi viaţa, nr.2, 2018.

S-ar putea să vă placă și