Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMISION

NR. _______ DATA 25.02.2020

Art. 1 PARTILE CONTRACTANTE


Nume COJOCARU Prenume __OANA GEORGIANA____ născut(ă) la data de 11_ / 05_ / 1997 _, domiciliat(ă) în
____COMANESTI_______ str. ___GHEORGHE DONICI___ nr._____ bl. ___1__ sc. _____ ap. __14___ jud./sector
____BACAU_____ C.I. seria ZC nr. 113431 _, eliberat de __SPCLEP COMANESTI_ la data de 04 / _06 / 2015 _ cod
numeric personal (CNP) 2970511044888 _ , avand cont bancar IBAN RO40INGB00009999 09199768 denumită în
continuare COMISIONAR
Şi
CODECS S.A., - cu sediul social în Bucureşti, str. Agricultori nr. 37-39, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/25535/1993, CUI RO4899270, având cont bancar nr. RO20RNCB0082160232730001 deschis la Banca
Comerciala Romana Bucuresti, CUI RO4899270, e-mail : office@codecs.ro, reprezentată legal prin Răzvan Şişu, în
calitate de Administrator, denumită în continuare COMITENT,
numite separat “partea” si impreuna “partile”

Art. 2 OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Obiectul contractului il constituie colaborarea in vederea promovarii si intermedierii contractarii produselor si
serviciilor Beneficiarului de catre Prestator in contul Beneficiarului, in schimbul unei remuneratii sub forma de
comision de vanzari.

Art. 3 DURATA CONTRACTULUI


3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, incepând de la data de __25.02.2020___ pâna la data de
_24.02.2020_. Partile pot prelungi durata contractului incheind in acest sens un act aditional.

Art. 4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


4.1. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMISIONARULUI:
a) sa promoveze si intermedieze contractarea produselor Business School precum si a produselor de training din
oferta CODECS;
b) sa reprezinte Comitentul in relatia cu clientii in vederea incheierii contractelor pentru oferta de produse a
Comitentului. In acest sens Comisionarul:
- va negocia si intermedia contracte in numele si pe seama Comitentului, fara a contracta, respectiv fara a semna
contracte. In scopul perfectarii contractelor intermediate de el, Comisionarul va comunica Comitentului contractul,
in original, semnat de client, in maxim 5 zile de la semnare de catre client;
- va verifica si raspunde de completarea corecta, in totalitate si fara stersaturi a contractelor, formularelor si fiselor
de inscriere pâna la termenul limita specificat de Comitent;
- va obtine acordul scris al Beneficiarului pentru acele contracte care nu sunt standard;
c) sa informeze Comitentul in scris (posta, posta electronica) cu privire la stadiul demersurilor intreprinse si sa
comunice toate actele, faptele si informatiile obisnuite in termen de maxim 3 (trei) zile calendsristice de la data
obtinerii actelor si informatiilor sau luarii la cunostinta despre fapte;
d) sa asigure deplina confidentialitate a informatiilor primite de la Comitent sau de la tertii cu care acesta detine
raporturi contractuale, conform acordului de confidentialitate prevazut in Anexa 1 la prezentul contract, care face
parte integranta din prezentul contract. De asemenea, Comisionarul va utiliza informatiile financiare si non-
financiare, precum si secretele comerciale de care va lua la cunostinta (baza de date, proceduri de lucru, manuale si
cursuri, regulament intern etc) pentru indeplinirea prezentului contract, fiindu-i interzis sa le foloseasca in interes
propriu sau sa le divulge concurentilor Comitentului;
e) sa respecte si sa nu aduca nicio atingere dreptului de proprietate intelectuala al Comitentului cu privire la
manuale, proceduri de lucru, know-how, marci, denumiri etc;
f) sa instiinteze pe Comitent in termen de maxim 3 (trei) zile calendaristice cu privire la reclamatiile pe care le-a
primit de la cursanti/clienti;

1
g) sa respecte toate normele (de conduita, identitate vizuala etc), procedurile, informatiile si instructiunile primite
de la Comitent pe care acesta le va comunca Comisionarului in acest scop;
h) Comisionarului ii este interzis sa incaseze de la clienti sume de bani in numele Comitentului;
i) Comisionarul va tine evidenta contractelor incheiate prin intermediul sau si va intocmi rapoarte si anexe de
introducere a noilor client.
j) Comisionarul nu are dreptul sa foloseasca numele CODECS decat in legatura cu prezentul contract. Pentru a
inlatura orice neintelegere, partile convin, fara a aduce limitari prezentului paragraf, ca Comisionarul nu are dreptul
de a folosi in vreun mod numele CODECS pentru vreun alt produs, indiferent daca acesta este sau nu identic sau
similar cu cele furnizate de Comitent.

4.2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE COMITENTULUI:


a) Sa-si indeplineasca indatoririle care decurg din contractele incheiate prin intermediul comisionarului;
b) Sa notifice in termen rezonabil si util pe comisionar ori de cate ori apar modificari in lista de produse (oferta),
curricula de curs, regulamente, termene, preturi, proceduri de lucru si orice este relevant de a fi cunoscut de catre
Comisionar pentru a-si duce la indeplinire mandatul;
c) sa plateasca remuneratia prevazuta la Art. 5 din contract la termenul stabilit. Comisionarul are insa obligatia de a
retine si vira toate contributiile si impozitele prevazute a fi in sarcina platitorului de venit, conform reglementarilor
legale in vigoare.

Art. 5 MODALITATI DE PLATA


5.1. Comisionarul va beneficia de 10% IN SUMA NETA din contractele incheiate, in baza unui raport.
5.2. Comitentul se obliga sa achite valoarea Comisionarului pana la data de 15 ale lunii urmatoare inregistrarii
incasarilor respective.
5.3. In situatia Comitentul restituie clientilor/cursantilor de la punctul 5.1. sumele incasate de la acestia,
Comisionarul se obliga sa restituie sumele incasate de la Comitent in baza facturilor emise pentru acestia, sau, daca
ele nu au fost facturate, nu se vor mai factura.
5.4. Toate taxele si impozitele generate de prezentul contract sunt in sarcina COMITENTULUI.

Art. 6 INCETAREA CONTRACTULUI


6.1. Prezentul contract încetează oricând prin acordul partilor de la data prevazuta in acord.
6.2. Prezentul contract încetează la data expirarii valabilitatii sale, daca partile nu decid prelungirea sa.
6.3. Raporturile contractuale inceteaza la cererea oricarei parti. Partea care invocă o cauză de încetare a
prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea
urmează să-şi producă efectele, fara ca vreuna sa pretinda daune-interese si fara a afecta cursurile in desfasurare.
6.4. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre părţi:
• nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale;
• cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
• îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă
parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract, in termen de 15 zile
de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod
necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin.
6.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
6.6. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.

Art. 7 FORŢA MAJORĂ


7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea
sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de
lege.
2
7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea
evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice
încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Art. 8 NOTIFICĂRILE INTRE PARTI


8.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare
de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această
confirmare.
8.3. Dacă confirmarea se trimite prin e-mail, telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea
în care a fost expediată cu conditia dovedirii transmiterii de expeditor si primirii de catre destinatar a mesajului.
8.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul
uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

Art. 9 SOLUTIONAREA LITIGIILOR


9.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor
judecătoreşti competente de la sediul Comitentului.

Art. 10 CLAUZE FINALE


10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa
părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
10.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la
acest drept al său.

Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, cu
aceeaşi putere valabilă.

COMISIONAR, COMITENT,
CODECS S.A.
COJOCARU OANA-GEORGIANA
Răzvan Şişu – Administrator

S-ar putea să vă placă și