Sunteți pe pagina 1din 8

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE CONTAINERE PENTRU


COLECTAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC
În cadrul proiectului UE// „Modernizarea managementului deșeurilor menajere
solide din orașul Cimișlia, satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca”1

1. Denumirea autorității contractante: AO Agenția de Democrație Locală din Moldova;


2. IDNO: 1018620000093;
3. Adresa: bd. Ștefan cel Mare 14, orașul Cimișlia, MD-4101, R. Moldova;
4. Numărul de telefon: 024122370 / 079775515:
5. Adresa de e-mail a autorității contractante: ldamoldova@aldaintranet.org;
6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile,
să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr./o Denumirea Unitatea Cantitatea Specificațiile tehnice solicitate, standardele de


bunurilor de referință
solicitate măsură
1. Container Bucată 8 buc. - Container pentru colectarea deșeurilor din
pentru plastic;
colectarea - Volum: 0,6 m3;
deșeurilor din - Aspectul aproximativ al containerului:
plastic cilindrică în formă de sticlă, conform fig. nr. 1;
- Lungimea 1,5 m;
- Diametru la gât 300 mm;
- Diametru cameră principală 700 mm;
- Marime ușiță 600 mm×300 mm;
- Suprafata de fixare 800×800 mm;
- Confectionat 80% din sârmă de 5.5 mm;
- Țeavă pătrată de 20×40×2 mm;
- Tablă metal zincat montată pe container cu
dimensiunile: 350 mm × 500 mm (pentru
lipirea stiker-ului cu informații);
- Vopsit: culoare galben.

7. Livrare în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 14, în intervalul orelor: 8.00 – 16.00,
luni – vineri;
8. Costurile de livrare și eventualele lucrări de asamblare a containerelor vor fi din
contul prestatorului;
9. Termenul de livrare nu va dura mai mult de 20 zile calendaristice din data semnării
contractului de achiziție;
10. Bunurile vor fi achiziționate cu aplicarea scutirii de T.V.A. la cota zero cu drept de
deducere;
11. Informațiile solicitate:

1
AO Agenția de Democrație Locală din Moldova este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii
Europene și implementează proiectul Modernizarea managementului deșeurilor menajere solide din orașul Cimișlia,
satele Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca în orașul Cimișlia în orașul Cimișlia satele Bogdanovca
Nouă, Bogdanovca Veche și Dimitrovca, raionul Cimișlia). Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului
Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de
Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de
către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul
proiectului pentru regiunea Sud este CRAION CONTACT-Cahul IP.
1
Nr./o Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a Nivelul minim
îndeplinirii criteriului/cerinței: /obligativitatea
1. Extras din Registrul de stat al confirmat prin semnătura Obligatoriu
persoanelor juridice. participantului
2. Formularul ofertei completat Completat și semnat de către Obligatoriu
(anexa nr. 2) ofertant
3. Specificațiile tehnice (anexa nr. Completat și semnat de către Obligatoriu
3) ofertant
4. Specificațiile de preț (anexa nr. Completat și semnat de către Obligatoriu
4) ofertant
5. Termenul de garanție Declarație format liber prin care Obligatoriu
operatorul confirmă acordarea
unui termen de minim 1 an din
data începerii utilizării
bunurilor, cu aplicarea
ștampilei și semnăturii
6. Experiență similară Cel puțin un contract de livrare Obligatoriu
a bunurilor similar procedurii
de achiziție executat în ultimii 3
ani. Valoarea contractului nu va
fi mai mică decât valoarea
viitorului contract

12. Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura


directorului, amprenta ștampilei, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon
fix, telefon mobil, e-mail);
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț;
14. Oferte alternative: nu se aplică;
15. Data transmiterii spre publicare a anunțului: 09 martie 2021;
16. Termenul limită de depunere a ofertelor:
- Până în data de 22 martie 2021, ora 11.00.
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile calendaristice;
18. Ofertele întârziate vor fi respinse;
19. Termenul de achitare: plata pentru bunurile achiziționate vor fi efectuate prin
virament bancar, după recepționarea bunurilor;
20. Transferul către prestator va fi efectuat în MDL;
21. Ofertele pot fi trimise în forma fizică la adresa: orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare
nr. 14, etaj III, AO Agenția de Democrație Locală din Moldova sau în format
electronic semnate și cu aplicarea ștampilei la adresa de email:
ldamoldova@aldaintranet.org;
22. Locul deschiderii ofertelor: sediul AO Agenția de Democrație Locală din Moldova,
bd. Ștefan cel Mare nr. 14, Cimișlia, R. Moldova, MD-4101.

2
Anexa nr. 1
la Caietul de Sarcini achiziționarea de containere
pentru colectarea deșeurilor din plastic

Figura 1 Container pentru colectarea deșeurilor din plastic

3
Anexa nr. 2
la Caietul de Sarcini achiziționarea de containere
pentru colectarea deșeurilor din plastic

Formularul ofertei
[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în
formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]
Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________
Anunț de participare Nr.: ______________________________
Către: ____________________________________________
[numele deplin al autorităţii contractante]
________________________________________________________ declară că:
[denumirea ofertantului]
a) Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.
___________________________________________________________.
[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
b) ____________________________________________________________ se angajează să
[denumirea ofertantului]
furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț,
următoarele bunuri _______________________
________________________________________________________________________.
[introduceţi o descriere succintă a bunurilor]
c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
________________________________________________________________________.
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi
valutele respective]
d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
________________________________________________________________________.
[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi
valutele respective]
e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită
pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice
moment pînă la expirarea acestei perioade;
f) În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________
[denumirea ofertantului]
se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea
corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.
g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice.
h) Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte
din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor
cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:________________________________________________
[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_________________________________________________
În calitate de: ___________________________________________
[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]
Ofertantul: _____________________________________________
Adresa: ________________________________________________
Data: “___” _____________________ 20__

4
Anexa nr. 3
la Caietul de Sarcini achiziționarea de containere
pentru colectarea deșeurilor din plastic
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –
în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziție __________________________din_________
Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea turnurilor de apă

Denumirea bunurilor Modelul Ţara Produ- Specificarea tehnică Specificarea tehnică Standarde de
articolul de cătorul deplină solicitată de deplină propusă de referinţă
Cod CPV ui origine către autoritatea către ofertant
contractantă

1 2 3 4 5 6 7 8
Container colectare plastic - Container pentru colectarea - Container pentru
deșeurilor din plastic; colectarea deșeurilor
- Volum: 0,6 m3; din plastic;
- Aspectul aproximativ al - Volum: 0,6 m3;
containerului: cilindrică în - Aspectul aproximativ
formă de sticlă, conform fig. al containerului:
nr. 1; cilindrică în formă de
- Grosime carcasă container: 8 sticlă, conform fig.
mm; nr. 1;
- Grosime plasă metal - Grosime carcasă
container: 6 mm; container: 8 mm;
- Suport container țeavă - Grosime plasă metal
pătrată: 30 mm×30 mm × container: 6 mm;
1,5 mm; - Suport container
5
țeavă pătrată: 30
mm×30 mm × 1,5
mm;
- Diametrul
orificiului/gurii
- Diametrul orificiului/gurii pentru colectarea
pentru colectarea sticlelor sticlelor din plastic:
din plastic: 220 mm; 220 mm;
- Capac pentru descărcarea - Capac pentru
deșeurilor din container; descărcarea
- Tablă metal zincat montată deșeurilor din
pe container cu container;
dimensiunile: 350 mm × 500 - Tablă metal zincat
mm (pentru lipirea stiker- montată pe
ului cu informații); container cu
- Vopsit: culoare galben; dimensiunile: 350
mm × 500 mm
(pentru lipirea stiker-
ului cu informații);
Vopsit: culoare
galben;

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

6
Anexa nr. 4
la Caietul de Sarcini achiziționarea de containere
pentru colectarea deșeurilor din plastic
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele
1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ______________din_________


Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor Unitatea Canti- Preţ unitar Preţ unitar Suma Suma Termenul Clasificație
de tatea (fără TVA) (cu TVA) fără cu TVA de bugetară
Cod CPV măsură TVA livrare (IBAN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Procurare containere timp de
colectare plastic 20 zile
după
442122 buc 8 înregistra
33-1 rea
contractu
lui

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ________ ______________ Adresa: ________________________________________________________

7
8