Sunteți pe pagina 1din 8

Personalitatea managerului și rolul

acesteia în realizarea unui management

eficace și eficient

1
Organizarea activităţilor de resurse umane
În practică, activităţile de resurse umane sunt realizate de către persoane
specializate, acestea fiind încadrate în compartimente distincte din structura
organizatorică a întreprinderii.
Mărimea şi complexitatea acestor compartimente depind de dimensiunile
organizaţiei şi de specificul activităţii desfăşurate. În structura organizatorică a
organizaţiilor mici şi mijlocii (cu efective până la 250 de salariaţi) este constituit un
compartiment (serviciu) de resurse umane având ca responsabil un şef de
serviciu. Structura acestui compartiment este redată schematic în figura 1.

Figura 1.2. Organizarea compartimentului de resurse umane în întreprinderile mici şi mijlocii

2
În cadrul organizaţiilor mari sunt organizate departamente sau direcţii de resurse
umane, a căror structură este prezentată schematic în figura 2.
Indiferent de mărimea organizaţiei, este necesară încadrarea în structura
organizatorică a compartimentelor de resurse umane a unor posturi de bază,
precum:
• director (şef serviciu) al resurselor umane;
• responsabil cu administrarea resurselor umane;
• responsabil cu formarea profesională;
• responsabil cu recrutarea şi încadrarea personalului.

Figura 2. Organizarea Direcţiei de Resurse Umane într-o întreprindere mare

3
Trebuie menţionat faptul că în companiile occidentale, funcţia de manager
resurse umane sau responsabil resurse umane este atribuită unui absolvent al
unei forme de învăţământ superior, posesor al unei diplome aferente celui mai
înalt nivel de pregătire universitară (MBA), în universităţile din ţările dezvoltate
existând specializări distincte pentru managementul resurselor umane.
Managerul de resurse umane este responsabil cu gestionarea eficientă a
resurselor umane dintr-o organizaţie.
Principalele sale direcţii de acţiune sunt:
 consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane;
 coordonarea desfăşurării activităţilor de resurse umane;
 coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane;
 coordonarea personalului din cadrul departamentului de resurse umane;
 elaborarea strategiei de resurse umane;
 monitorizarea costurilor de personal;
 monitorizarea sistemului de relaţii de muncă din cadrul organizaţiei;
 organizarea activităţii departamentului de resurse umane;
 reprezentarea compartimentului de resurse umane.
În funcţie de natura activităţii, de mărimea organizaţiei, de filosofia
managerială existentă, managerul de resurse umane îşi asumă diverse roluri:
 de reprezentare;
 de lider;
 de contactare de persoane;
 de monitorizare;
 de diseminare de informaţii;
 de purtător de cuvânt;
 de întreprinzător;
 de identificare a unor disfuncţionalităţi;
 de alocare de resurse (strateg);
 de negociator.
În tabelul 1 este descris succint conţinutul fiecăruia dintre aceste roluri ale
managerului de resurse umane

4
5
6
Pentru a putea fi un bun manager de resurse umane, un individ trebuie să
cumuleze următoarele calităţi şi abilităţi:
 să aibă viziune economică;
 să fie un bun cunoscător al naturii umane;
 să aibă tact, diplomaţie;
 să fie perseverent în realizarea acţiunilor sale;
 să fie răbdător şi să asculte opiniile tuturor celor cu care lucrează;
 să fie empatic;
 să aibă spirit de echipă;
 să aibă charismă;

7
 să posede capacitate de inovare şi creativitate;
 să dispună de abilităţi interpersonale;
 să manifeste corectitudine în relaţiile cu toţi angajaţii companiei al cărei
salariat este;
 să cunoască foarte bine afacerea organizaţiei;
 să dispună de cunoştinţe de legislaţia muncii.

S-ar putea să vă placă și