Sunteți pe pagina 1din 9
MC-C nr. 01/584 46 decembrie 2020] | 2 ‘lamentul Republicii Moldova Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Plenul Parlamentului Republici Moldova Doamnei Zinaida GRECEANII, Presedintele Parlamentului Republicii Moldova (SEQRETANIATUL PARLAMENTULUI | REPUBLICH MOLDOYA Borge ora MOTIUNE DE CENZURA asupra activititii Guvernului Republieii Moldova Subsemnafii, deputafi in Parlamentul Republicii Moldova, in conformitate cu art. 106 din Constitufia Republicii Moldova, art. 116-118 din Regulamentul Parlamentului, inaintim prezenta motiune de cenzura asupra activitatii Guvernului Republicii Moldova. MOTIVAREA Guvernul Chicu, investit in noiembrie 2019, a eguat lamentabil tn procesul de atenuare a consecinfelor pandemiei COVID-19 si a crizei economice. Orice zi in plus in care acest guvern este in functie, inseamn& mai pufine sanse pentru rezolvarea crizei sanitare, economice si sociale in care se adénceste Republica Moldova. Administrarea dezastruoast a treburilor statului de ciitre acest Guvern este cea mai evident in dowd domenii-cheie — sinitate si economie. Administrarea dezastruoasi in domeniul sinititii Guvernul a abandonat sistemul medical in fafa celei mai mari provocdri de stnatate public’ din ultimele decenii, Dup4 9 luni de Ja inceputul epidemiei, din cauza inactiunii Republiea Moldova, MD-2004, Chisindu {info@parlament.mé Ba, Stefan cel Mare gi Sfint 105 ‘ww.parlament.mnd acestei guverndri si a incapacitatii de a gestiona situatia, locurile in spitale s-au epuizat, mii de oameni au decedat, personalul medical a ajuns la capatul puterilor, iar virusul circul liber prin comunitafile noastre in absenfa unui program comprehensiv de testare. Acest Guvern nu a putut protejat medicii. in pofida apelurilor repetate din partea opozifiei sia intregii societiti de a prioritiza echiparea corespunzitoare a sistemului medical cu echipamente de protectie, guvernarea s-a migcat lent si nehotarat, lsfind medicii s& infrunte epidemia cu riscul pentru propria viaté. Institufiile medicale nu au fost dotate cu echipamente la timp. Primele respiratoare si viziere procurate centralizat din China au ajuns in spitale abia la finele luni aprilie, inceputul lunii mai. Spre comparatie, in cazul Roméniei, echipamentele intrau in tara deja in luna martie. Romanii si ucrainenii au reusit si aducd mii de masti, combinezoane de protectie, teste, mnusi, respiratoare - rapid, mobilizdnd toate resursele statului in sustinerea sistemului medical. Acest Guvern s-a balbdit impardonabil la capitolul achizitii centralizate. Pe 13 martie, Centrul pentru Achizifii Publice Centralizate in Sanitate a lansat o licitatie ambifioas prin care si-a propus si procure milioane de mi&nusi, masti, viziere si combinezoane. {n cele din urma ins’, a reusit si achizitioneze doar 6.6% din mistile planificate, 17.5% din manusi, 2% din combinezoane si 25% din respiratoare. Pe lang& faptul cd s-a procurat prea putin centralizat, materialele de protectie au ajuns foarte tarziu in fara. Ilustrativ in acest sens este cazul echipamentelor care au ajuns in vamé si au stat acolo cAteva zile, pentru ci nu puteau fi devamate, in timp ce sistemul era totalmente dezgolit. Strategia Guvernului la capitolul dotiri a fost si se bazeze in mare parte pe donatiile venite de la partenerii externi si s paseze, practic integral, responsabilitatea ctre directorii institufiilor medicale. Asta a dus nu doar la situafii in care echipamentele ajungeau cu intarziere in spitale, dar si la achizitionarea de echipamente inutile, care nu ofereau protectia necesari lucratorilor medicali. Analiza datelor publice, privind_achizitiile desfisurate de sine st&t&tor de c&tre institutiile medicale, arat& ci, in absenfa unor reglementiri si recomandari clare din partea Ministerului Sandt&tii si a ANSP, peste 50% din toate mistile procurate direct de catre institutiile medicale au fost din bumbac. 2 Totodata, in timp ce in spitale nu ajungeau echipamente de protectie, Guvernul a tratalcu dispret si superioritate ajutorul venit din partea Romaniei. Declaratiile iresponsabile si arogante ale acestui Guvern, care au dus la izolare internationala, au complicat si mai mult situatia cu asigurarea necesit&filor sistemului medical. fntarzierile gi disfunctionalititile manageriale au dus la un numar mare de infectari si decese in rindul personalului medical. De la inceputul epidemiei si pani acum, peste 12.500 de Iucr&tori medicali s-au imbolnavit de coronavirus, iar 59 de cadre medicale si- au pierdut viafa. Prin comparatie, in cazul Romaniei, tar’ cu o populatie de aproape 8 ori mai mare ca a Republicii Moldova, au decedat doar 50 de Iucr&itori medicali si s-au infectat de 10 ori mai pufini (aportat la populatie). Atitudinea autorititilor fap de medici a fost una umilitoare. Confruntandu-se cu numérul mare de imbolndviri si propria impotent, acest Guvern a ales si dea vina pe medici pentru numarul mare de infectiri. Totodat&, a fost nevoie de presiunea opozitiei si a intregii societéti pentru ca Ministerul s& asigure sporuri salariale pentru cei din prima linie. Inifial, beneficiau de sporuri doar cei din spitale. Dupi presiunea din partea societitii, Guvernul a previzut sporuri si pentru cei din medicina primara si urgent’. Majorarile salariale au intarziat tocmai pana in luna octombrie, find oferite exact inainte de alegeri. Atitudinea Guvernului fata de lucrdtorii medicali este una desconsideranta, fapt demonstrat inclusiv prin incercarea permanent& a Guvernului de a exclude plata celor 16.000 de lei pentru lucratorii infectati. Acest Guvern n-a putut proteja nici medicii si nici populatia. La 9 luni de la inceputul epidemiei au fost inregistrate 127,253 de cazuri de COVID. Aproape 5% din cei 2.6 milioane de cetiiteni care locuiesc in Republica Moldova, conform datelor BNS, s-au imbolnavit. Aceste cifre si aga sunt extrem de ingrijoratoare, in acelasi timp, trebuie s& recunoastem cu regret c& numérul real al infectirilor este mult mai mare. Din cauza politicii eronate, iresponsabile gi, la drept vorbind, criminale a Guvernului de a nu testa masiv populafia, multi oameni se imbolnavesc, dar nu apar in statistici, nu se izoleaz& si nu beneficiazi de asistenfii medical’. {in pofida insistenfelor intregii societati, Guvernul nu a reugit si creasc& nici macar pana la 5000 numéarul testelor efectuate zilnic. Guvernul a refuzat sé contracteze servicii de la laboratoarele private, nu a achizitionat echipamentele necesare gi nu a dotat suficient laboratoarele de stat, nu a organizat echipe mobile de testare, dand dovada de o atitudine reactiva gi pasiva la acest subiect. Ca si in cazul echipamentelor de protectie, Guvernul, in mate parte, a mizat pe sustinerea partenerilor de dezvoltare, fara a da dovada de o minima proactivitate. in ultima sdptémana, numirul maxim de teste efectuate a fost de 3836 teste pe zi, dintre care cel putin o treime au fost platite direct de cdtre cetateni si efectuate in laboratoarele private. Rata testelor pozitive a atins 48,4% - 0 cifra record, socanta, care descalificd orice Guvern. O rata atat de inalt& inc& o dat sugereaz’ ci numérul testelor efectuate este foarte mic - iar virusul circula liber prin comunitate. Raportat la un milion de-populatie, Moldova a testat cel mai putin dintre toate statele europene, cu exceptia Albaniei si Ucrainei. Iar cel mai alarmant este ci acest Guvern nu are nici o strategie privind cresterea capacitiiilor de testare pe viitor. Egecul de a-i identifica gi izola pe cei bolnavi a eliminat efectul starii de urgent& si al carantit i stricte. Guvernul a scapat situatia de sub control, iar 2598 de oameni au platit cu viata pentru aceast’ incompetent. Doar pentru cd avem medici profesionisti care muncesc cu abnegatie si rezist de unii singuri impotriva epidemiei, numirul deceselor nu este si mai mare. Guvernul nu a protejat cetitenii, nu a asigurat testarea gratuit’ a contactelor si nu a asigurat tratamentul gratuit la domiciliu. Normele impuse de Guvern si de Comisia pentru Situafii Excepfionale au fost deseori confuze si contradictorii, comunicarea cu populatia a fost insuficienti, aroganti si neclari. Comisia pentru Situatii Exceptionale si implicit Guvernul a decis iesirea la serviciu a bugetarilor in plin’ pandemie gi a ticut atunci cand unii politicieni si, in special, geful statului ficeau declaratii aberante, negand riscurile infectirii cu COVID-19. Guvernul a dat dovada de ipocrizie si a subminat totalmente orice efort de a convinge populatia s respecte normele epidemiologice, c4nd insusi prim- ministrul Je-a incdlcat, organizdnd o nunté in plind pandemie. Pandemia a gasit nepregatite majoritatea statelor, dar acelea care au avut noroc de lideri responsabili, empatici, proactivi si profesionisti au reusit si minimizeze impactul acesteia asupra societatii si a sistemului medical. Cettitenii Republicii Moldova au avut marele ghinion si infrunte aceast nipast cu Guvernul lui Igor Dodon - incompetent, arogant, incoerent si iresponsabil. Administrarea dezastruoas’ a situatiei economice Practic, nici o fara din lume nu a scépat de criza economica cauzati de COVID-19. ns, in timp ce majoritatea farilor europene gi cele din regiune au intreprins masuri fara precedent de sustinere economici si social — prin m&suri cum ar fi subventionarea parfial’i sau totalé a veniturilor/salariilor populafiei, creditarea generoasi a intreprinderilor, Guvernul din Republica Moldova a actionat de parc’ criza nici nu ar fi existat. Cifrele vorbesc de a sine. Conform unor studii independente, cel putin 60.000 de oameni gi-au pierdut locurile de munci pe parcursul anului 2020, conform sondajelor efectuate in réndul intreprinderilor mici si mijlocii, aproape jumitate din companii semnaleaz o sciidere a veniturilor de peste 50% gi o treime din acestea spun c& se afld in prag de faliment. Consecintele se vad si asupra PIB-ului - in trimestrul II al anului 2020, acesta a sciizut cu 14%. Chiar si pufinele misuri ,,cosmetice” de sustinere promise de Guvernul Chicu s-au soldat cu un esec lamentabil. De exemplu, din celei 310 milioane de lei planificati pentru subventionarea impozitelor plitite la salarii, doar 16.1% au fost absorbiti. Din cele 90 de milioane, alocate agentilor economici pentru subventionarea dobanzilor la credite, au fost absorbite mai pufin de 8%. Acest esec s-a datorat mecanismului complicat de accesare gi atractivititii reduse. Pachetul de sustinere economict anticriz4 din Moldova a fost cel mai mic ca mirime {in pondere PIB din Europa —de doar 0.4% din PIB (dacd sunt excluse masurile de sustinere indirect’ a mediului de afaceri), in comparatie, marimea pachetului economic anticriza in alte {iri din regiune a fost de zeci de ori mai mare: in Romania - 5% din PIB, in Serbia ~ 11%, sau Albania — 2.8%. Pe fundalul acestui esec, guvernarea nu a acceptat nici o m&sur’ propusa de opozitie si experfii independenti, cum ar fi subventionarea direct’ a veniturilor/salariilor, garantarea creditelor pentru afaceri si anularea penalititilor la creditele de microfinanfare. Guvernul Chicu este unul rupt de realititile economice actuale. A demonstrat aceasta att prin proiectele politicii bugetar-fiscale, cét si prin cel al bugetului de stat pentru 2021, inregistrate recent in parlament. in plin& criz&, acesta propune cresterea cotei TVA la productia agricola de la 8% la 12%, ceea ce ar putea duce la cresterea prefurilor la produse alimentare cum ar fi - crupe, cartofi, ulei, carne, etc. — fapt ce va lovi dur in populatia si asa afectati de criz’. De asemenea, este ilogic& eliminarea scutirilor personale in familie exact atunci cAnd oamenii tsi pierd locurile de munca, Sau total neargumentat& este revenirea propusa la plafonarea impozitelor locale gi limitarea autonomiei locale. in acest context de crizi, cAnd sustinerea externa este mai importanta ca niciodat’, guvernarea actualii a izolat Republica Moldova de ajutorul si finantarea la care R. Moldova poate pretinde si pe care o poate obfine. in rezultat, proiecte importante, acordate de partenerii externi, nu au fost deloc valorificate, cum ar fi asistenta de urgenta acordata de Banca Mondiala si asistenta pentru intreptinderile mici si mijlocii acordat& de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. lar resursele financiare bugetate pentru 2020 de la FMI, UE, ca surse de finantare a deficitului bugetar, au rimas inghetate din cauza deciziilor guvernantilor de a fine R. Moldova izolata. Si mai grav, ultimele proiecte votate si inregistrate in Parlament de alianta PSRM- Sor vor adanci si mai mult izolarea international& si vor compromite total orice ganse de a atrage finantare extern’. Unele initiative populiste, trecute in mod iresponsabil de alianja PSRM-Sor, risci s& aib& consecinte si mai grave, inclusiv epuizarea capitalului BNM si pierderea increderii in leu. Fira finanfare extern’, acoperirea deficitului bugetar de 14 miliarde de lei, anuntat pentru 2021, se va dovedi a fi o sarcin& extrem de grea. Dac& nu vom gisi surse de a acoperi acest deficit, in doar cAteva luni, Guvernul risc& si nu-si poat& onora obligatiunile elementare, inclusiv plata pensiilor si salatiilor. in concluzie: Guvernul Chicu a abandonat sistemul medical tn fafa celei mai mari provocari de sanitate publica din ultimele decenii. Aproape 60 de lucratori medicali si-au pierdut viata de la inceputul epidemiei si peste 12500 s-au imbolnavit de coronavirus. Prin comparatie, in cazul Roméniei, o fara cu 0 populatie de aproape 8 ori mai mare caa Republicii Moldova, au decedat 50 de lucratori medicali gi s-au infectat de 10 ori mai putini (raportat la populatie). Guvernul Chicu a pierdut lupta cu pandemia incd de la inceput. Primele echipamente de protectie medicalé procurate centralizat au ajuns in spitale abia in luna mai. Numarul de testéiri nu a fost niciodat& suficient, fiind de c&teva ori mai mic comparativ cu alte tari europene cu populafie similara. Din cauza numarului insuficient de testari, virusul a devenit necontrolabil. Guvemul Chicu nu a oferit vreun ajutor real economiei. Marimea pachetului de sustinere economica anticrizd din Moldova a fost cel mai mic din Europa — de doar 0.4% din PIB, de zeci de ori mai mic decat in firile din regiune. ‘Mentinerea acestui guvern la putere, sustinut de majoritatea parlamentari PSRM- Sor, din care fac parte indivizi direct implicati in frauda bancar’, compromite orice sansa de a implementa reforme gi de a accesa asistenta financiar’ externa, atat de necesara pentru acoperirea deficitului bugetar. Daca acest guvern continua si riména in functie, bugetarii si pensionarii risc& s& raméné fara pensii gi salarii in cel mai scurt timp. Pentru a evita colapsul economic si social al Republicii Moldova, este imperativ ca acest guvern sa plece cat mai curdnd, sd fie instituit un alt guvern stabil, sustinut de un nou Parlament, ales in urma alegerilor parlamentare anticipate. Prin urmare, pentru a evita aceste consecinte nefaste pentru Republica Moldova, semnatarii solicit& demiterea Guvernului. DISPOZITIVUL, in temeiul articolului 106 al Constitutiei Republicii Moldova si articolelor 116-118 din Regulamentul Parlamentului, prin prezenta mofiune de cenzura exprimm retragerea increderii acordate Guvernului Republicii Moldova la investitura. Lig Voww & Sela Lecori iin Pin Gi We ll “) i Ovuiu / on ib ONawtkes Uy, AL My pile = BS bel Bye we dot Folens 9 Raby lng ee f wg etandl fepseé : Me Donerien 7 Lot Unoly idan Seap ‘a Le pea? Project HOTARARE privind exprimarea votului de nefneredere Guvernului tn temeiul art. 106 din Constitutia Republicii Moldova, art. 116-118 din Regulamentul Parlamentului si art. 13 din Legea cu privire la Guvern, Parlamentul adopta prezenta hotirare: Art, 1. — (1) Se adopt& motiunea de cenzur’, exprimandu-se vot de neineredere Guvernului. (2) Mofiunea de cenzura asupra activitafii Guvernului se anexeaz’. Art, 2,—Prezenta hotirére intr’ in vigoare la data adoptiii. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL

S-ar putea să vă placă și