Sunteți pe pagina 1din 580

IBLIOGRAFIA

ROMANESCA
VE CHE
1508-1830
Intr-mita lane vriame scriindil
tilmileinclii cite am pututrt bird ta ace01
vlacI grey a Viral.
DE Mitrop. DosofteT, prefati la Via fa Sfinfilor.

IOAN BIANU NERVA HODO§


BIBLIOTECARUL ACADEMIEI ROMINE BIBLIOTECAR-AJUTOR AL ACADEMIEI
PROFESOR UNIVERSITAR ROMINE

s.;;41

TOMUL I.

15081716
ç.

EDITIUNEA ACADEMIEI ROMANE

-'44191a°-

BUCURESCI

STABILIMENTUL GRAFIC J. V. SOCEC


1903.

dacoromanica.ro
PREFATA

In publicatiunea de fata se incérca pentru intaia ()ara a se da o


aratare completa despre tot ce se scie ca s'a tiparit in Odie romanescl sat
de Romanl in alte t6rI pana la 1830.
IncereArile lul Iarcu pe acest teren, Analele bibliogra fice (1865) §i
Bibliografia chronologicd (1873), carI ati fost multa vreme singurele lu-
crarl de acest fel, sunt cu totul insuficiente. §i nu pot sta alaturI niel
macar cu modesta Disertaiie a lui V. Popp dela 1838, care este cu
mult mal buna ca exactitate §i ca pricepere sciintificO.
Disertatia 1) lui Popp, compusa dupa materiale comunicate de Cipariu,
este completata §1 continuatd, pentru perioada pana la 1700, in lu-
crarile acestuia : (Jhrestomatia §i Principille. Aceste lucrar!, ca §1 cele
urmatóre, nu sunt proprit 4is bibliografii , ele contin insa notite pre-
tióse asupra dirtflor romanescl tiparite.
Printre /ladillo r6mase de la Alexandru Papadopol-Calimach, pas-
trate in Biblioteca Academiel Romano, se gasesce o lucrare intitulata,:
n O pagind din istor la tipografid In terile romdnescr, cu o prefata despre
nascerea §i r6spandirea tipografiel In Europa .. ." (lIfss. 927,- 928). Acésta
lucrare coprinde o introducere asupra istorieI tipografieI In general, o
in§irare a principalelor localitatl din Orne romanescl pe unde at fost
tipografiT, §i, in fine, o lista in ordinea chronologica a cartilor tiparite
In aceste .1611, impArtita in dou6 partl : cartl tiparite slavonesce, roma-
nesce, latinesce §i arApesce, 0 cOrtl tiparite grecesce §i frantuzesce.
Lista cartilor nu este tocmai completo, dar partea intal a lucrttriI ar
merita sa fie publicata, poate indreptandu-se In note micile scaparl
din vedere, ne fiind intru nimio mal pe jos de ceea ce s'a publicat
pana acum asupra acestei materil §i putOnd sa ocupe un loe de cinste
1) Credem cit este de prime a mal re- Ele se vor vedé la sfir§itul lle-cárul capitol,
peta ad titlurile complete ale acestor cértf. in cursul lucrAril.

dacoromanica.ro
VI

printre scrierile harniculuI i prea modestulul inv6tat care a fost Ale-


xandru Papadopol-Calimach.
D-1 I. G. Sbiera, in cursul s6t de istoria limbil §i literaturil roma-
nesd pe care 11 face la Universitatea din Cernauti, da o deosebita aten-
tiune bibliografiel romanesd. In fragmentul din acest curs, pe care d-sa
1-a publicat sub titlul de Mi§carf culturale i literare la .Romdnit din stdnga
Dundrii in Mstimpul de la 1504 1714, se descrit §i se analiséza car-
tile romAnesd tiparite in acest r6stimp. Pentru peri6da dela 1688 pana
la 1821 avem bogata lucrare a d-lul N. Iorga : 1storia literatura ro-
mane in secolul al XVIll-w. Daca vom mal amintl Introducerea in isto-
ria Umbel i literatura romdne de d 1 Alexandru Philippide i Ohrestomatia
d-luI Gaster, i vom lasa la o parte cartile de §c61A, in t6ta literatura
romanésca nu mal gasim niel o lucrare care sa imbrati§eze o peri6da
mal intinsa. Multe notite bibliografice at fost insa réspandite prin
iliarele i revistele n6stre ; ele trebuiat °data adunate i completate
pentru a forma un singur tot 0 a ne da o idee cat mal exacta de
partea acésta a cultureI romanescl 0 in sfir§it pentru a se evita in viitor
repetirea unor erorl cari ail fost de mult indreptate. Pretióse sunt mal
ales notitele publicate de Episcopul Melchisedec, Hasdet, Odobescu, Pa-
padopol-Calimach, C. Erbiceanu, Picot, Cretu, Sulica, etc. De asemenea se
gases° prin publicatiunile speciale streine indicatiunI pretióse pentru litera-
tura romanéscit, r6mase necunoscute de af no§tri sat trecute cu vederea,
fara sa mal vorbim de lucrarile streine càrI §i-at luat de subiect insg§I
istoria tiparulul la RomanI, cum sunt lucrarile d-lor NovakovicI 0 Picot.
Lucrarea acestuia din urma, de§1 numal un inceput, se cuvine sa o amin-
tim eu deosebita lauda pentru munca consciinci6s1 depusa In ea 0 pen-
tru bogatia de informatiunI care caracteriséza lucrarile profesorulul de
limba romana de la §c6la de limbi orientale din Paris.
O bibliografie romanéscA, in intelesul sciintific al cuvintuluI, nu
exista pana acum.
Biblioteca Academiel nóstre s'a imbogatit in anil din urma in
mod considerabil 0 continua a se imbogatl cu staruinta, cautand a
stringe la un loc, maI nainte de tóte, productele tipografiel romanesd.
Ast-fel s'a adunat un material bogat, necunoscut pana acum in litera-
but, care a§tepth sa fie descris i asupra caruia trebuia, sa se atraga
cat mal curind atentiunea 6menilor de sciinta.
Scopul Bibliografia vecht romanesa este a resuma t6te cunoscintele
de pana acum despre cartea romanésca 0 a descrie cat de pe larg
materialul cunoscut sat de curind aflat.

dacoromanica.ro
In §edinta AcademieI Romane de la 28 Fevruarie 1895, Bibliote-
carul el a presintat un raport §i o propunere relativg, la o lucrare asu-
pra bibliografiel generale romanescl, din care se páte vedé §i planul
lucrariI de fata. Iatl acel raport :
In sesiunea generala din anul trecut 1894, la 21 Martie, Academia a ho-
Wit In principit sa dea Bibliotecarula el Insarcinarea sa faca »o bibliograile sci-
nintifica asupra Romania din t6te punctele de vedere". Acésta decisiune a fost
trimisa In studiul Comisiunil Bibliotecil.
Comisiunea Bibliotecil, In raportul el presentat In tedinta de la 1 Aprilie,
nfericita de decisiunea luata de plenul Academia de a se face o bibliografie de
»lucrarile relative la téra nóstra", qice ca ea credo ca cea dintal lucrare in ac6sta
privinta va trebul s fie aceea a bibliografiel scrierilor %cute de RomanI i apoI
aceea a autorilor streinI, carl at scris despre Romania".
»Comisiunea a propus apa, ca ac6sta lucrare sa fie Incredintata subscrisu-
lul i sa se acorde sumele necesare pentru Inceperea
»Academia a aprobat propunerea Comisiunil 0 a recomandato ComisiuniI
financiare, care insa nu a gait path*, de a inscrie in budgetul anula 1894-95
niel o suma pentru acest scop.
»Sperand ca in acest an mijlócele banesa ale Academiel vor permite a se
incepe acésta lucrare, a carel trebuinta este atat de simtita, am onóre a supune
la judecata\i hotitrirea Onor. Academil principalele elemento ale faceril biblio-
grafiel romanescr.
Bibliografia romanésca, din punctul de vedere al desvoltaril istorice a cul-
turil i literaturil nóstre, se Imparte in 3 clase de cartl :
I. Cartile vechl de la 1507 pana la 1830,
»II. Cartile moderne de la 1831 pana asta-gi,
III. Cartile straine privitóre la Romanl.
»A) Cartile din clasa I form6za bibliografia romcindscei veche; ele Bunt rela-
tiv putine 0 rare, 0 toeing de aceea ele at o Mite mare Insemnatate pentru
istoria culturil, literaturil 0 a artel tipogratice la Roman!.
Este decl de grabnica trebuinta ca acésta parte a bibliograna romane sa
fie mal Intal publicata.
Propun deal ca Onor. Academie sa bine-vaasca, a hotari a se face mal in-
tal ac6sta lucrare dupa urmatorul plan :
Mtn° din acésta clasa sa fie descrise In ordinea cronologica dupa anil ti-
paririI lor.
La fe-care c,arte 0, se dea :
na) titlul i descrierea bibliografica ;
nb) dedicaille, prefetele i epilogurile sa se reproduca Iptregf; acesteacand
Bunt In limbl straine (slava, gréca, etc.)In text original 0 traducere romana;
cele din limba romana dinainte de 1600 sa se dea In caractere cirilice, cele duph
1600 In transcriere exacta Cu litere latine;
c) din fie-care carte, care este tiparita cu caractere deosebite de cele prece-
dente 0 este un element not In istoria tipografid la Roman!, sa se dea In fac-
simile specirdene de tipar.

dacoromanica.ro
VIII

nLa sfirttlitul lucrariT sa se faca indice alfabetice de localitatile In cari at


fost tipografil romanescl in 1507-1830, cu aratarea cartilor carIIn ordine cro-
nologicas'ati tiparit in fie-caro tipografie, indice de autoril, traducatorii, tipo-
grafii, corectoriI etc. carl at luat parte la facerea, cartilor.
Fac6ndu-se lucrarea In acest mod, ea va fi cea mar pretiósa colectiune de
material de documente pentru istoria vechel ntstre literaturT i pentru istoria
arteT tipografice la no!.
B) Cartile din clasa II, tiparite In ultimil 60 anT, 1831-1890 form6za biblio-
grafia rorminéscal modern& Ele sa fie grupate dupa cuprinsul lor intr'o clasificare
sciintifica, dupa coprinsul cartilor, dandu-se la fe-care titlu complet i descrierea
bibliografica. Indice alfabetice la sfir§itul publicatiunil vor arb.ta in ordine alfabe-
tick autoril, traducatoril, localitatile uncle s'at tiparit, etc.
Din ac6sta clasa sa fie Inlaturate publicatiunile periodice, adica revis-
tele i iarele, carI s formeze o lucrare bibliografica deosebita. Acésta lucrare
are un bun Inceput facut in serviciul BiblioteciT Academiel de d-1 A. Pop t2i pu-
blicat la 1889. 0 noua editiune completata §i corectata. este aprópe gata. Bi-
bliografia periodicelor romanescl ca sa Be completa va trebul sa cuprinda @i
aratarea sistematica cum s'a aratat mg sus pentru bibliografia moderna a
articolilor literarT §i tiinificT carl s'at publicat in revistele i4iarele romane.
C) Cartile din clasa iII, bibliografia streind privitóre la RomanT, a fie gru-
pate dupa cuprins, ca §i cele din clasa II, aratandu-se editiunile principale, §i
cand nu se vede chTar din titlu aratandu-se la fie-care carte prin scurte note,
ce anume cuprinde cu privire la Romani §i la tarile romanesel.
Colectiunile Bibliotecii AcademieT Romano sunt Sol acuma Mae bogate
in cartI din ttte aceste trei clase, dar fait. Indoiala multe lipsesc Inca. De acea
m6 cred dator a arata din capul loculuT, ca, ori cat de bine §i de consciintios vor
fi facute aceste tre lucrarT bibliogrance, ele nu vor put6 fi complete In prima re-
dactiune. UneT lucrarl bibliografice seritse i se cere mai presus de tóte exactitate,
cea-ce nu se póte avé de cat Inscriind IntrInsa flume cart! pe carf bibliograful
le-a avut sub ochI cand a facut descrierea lor. Lipsurile se vor puté Indeplini
dupa publicare prin suplimente saü prin noud editiunT.
Subscrisul róga decT pe ()nor. Academie a decida facerea acestor treT lu-
crarI bibliografice in ordinea mal sus aratatb. i sh Inscrie Incep6nd chiar din
acest anin budgetele sale anuale sumele necesare pentru intocmirea i tipari-
rea
Academia a aprobat acest plan §i a dat incuviintarea sa pen tru ti-
parirea lucran!, iar pentru alcatuirea el Bibliotecarul Acaderniel
asociat pe unul din ajutoril de bibliotecar din serviciul acestel insti-
tutiuni.
La cele expuse in raportul de mal sus s'att maI adaugat urmató-
rele : Dupa fie-care carte s'ati insemnat depositele In call se gasesc
exemplare dinteinsa ; s'aa enumerat editiunile posterióre i s'ail flout
trimiterI la principalele chrestomatiI cart cuprind extrase din cartile de-
serse §i, In fine, s'at aratat lucrarile mal Insemnate carI s'at ocupat

dacoromanica.ro
IX

de ele sat de autoriI lor. In afara de specimenele de tipar facsimilate,


s'at reprodu §i cateva ornamente din cartile vechl, mal in totdeauna
in marimea originalulut Importanta acestor reproducen l pentru istoria
tiparulul §i a arteI decorative nu mal are nevoe de a fi aratata act
La sfir§it se da : o lista a paginelor, ornamentelor §1 initialelor repro-
duse in facsimile, o tabela chronologica a cartilor, cu indicatia limbel
In care at fost serse §i a localitatil unde at fost tiparite,§i un indice
alfabetic de nume propriI, de localitatI §i de carp.
Bibliografia ronicin6sca' veche s'a tiparit §i s'a pus la dispositiunea,
invétatilor in fascicule cad at aparut in fie-care an, din 1898 pana in
1903, §i at fost primite in mod magulitor pentru autoril el, mal ales
In streinatate.
Ca téte lucrarile de acésta natura ea n'are pretentiunea de a fi
completa. La sfir§itul acestui volum s'at adaus sciintele pe earl le-am
primit din diverse partl In timpul tipariril lut Toll aceI carl at contri-
buit intru catva la acésta lucrare, §i a caror nume se vor vedé in ca-
pitolele respective, sunt rugatl a priml multumirile néstre cele mal vit
Tinem insa a multumi ad in deosebI Canoniculul I. M. Moldovanu
dela Blaj §i EpiscopuluI Dimitrie Radu fost al LugojuluI, acum al Ora-
Oiel-marl, carI ne-at comunicat cateva tipariturI rare, d-lor Than Bogdan
§i C. Erbiceanu cart all binevoit a face sat a revedé traducerile din sla-
vonesce §i din grecesce, §i in fine d-lul. Émile Legrand prin mijlocirea
caruia am obtinut traducerile din limbile araba §i georgiana.
I. Bianu gi N. Hodog.

dacoromanica.ro
4

1 508,

1. Liturghler slavonesc, tipdrit de Macarie (la Tirgoviste), 7016.


Un volum in-43 mic, de 128 foT, impdrtite in 17 caiete : primul nenume-
rotat de 4 fof, urmlitoarele 15 de cate 8 foi si ultimul de 4 foT, avénd fie-care
caiet numerotarea pe prima si pe ultima pagina (1-16, ;I% Tiparit in negru
si rosu, cu cate 15 rindurT in pagina plind, pe hartie groasd, care poartd treT
mdrci de fabricd deosebite : o cumpAnd intr'un cero, o ancord inteun cerc cu o
stea deasupra, si o Wade de cardinal.
Cuprinde tref frontispicil cu ornamente impletite; unul reprodus de treI
altul de dou6 or); si al treilea cu stema TOrei RomanescI. Initialele aù patru
forme deosebite.
Acest liturghier a fost mal tot-deauna citat sub anul 1507. In adev6r,
epilogul reprodus maY jos se cetesce : ,,In anul 7016, crugul soarelni 16, al lu-
neT 5, indiction 11, luna No vembre 10 OHO, iar pentru Novembre 7016, cores-
punde anul 1507, daca inceputul anuluT se socotesce dela Septembre. E pro-
babil insa ca Macarie a pus inceputul anului la Ianuarie si nu la Septembre, de.
oare-ce cele-lalte indicatiuni, ca ciclul lunar si indictionul, corespund cu anul 1508.
NumaT pentru ciclul solar Macarie urm6zd un alt sistem decat cel occidental. 1)
ApoI tot in acest epilog se mal spune cä liturghierul s'a tipdrit in primul an al
domnieI lul Mihnea. In Novembre 1507, domnià incd in Tara Romanéscd Radu_
cel-mare, de oare ce la 3 Decembre acelasT an incheie o conventiune cu cetateniT
din Sibiiü 2); in anul urmAtor Vladislau, regele UngarieT, II ddrueste o mosie in
Transilvania, iar la 12 Marte iea mësurT pentru casul cand ar murl Radu 3). TocmaT
In 21 Iulie 1508 Vladislau anuntd pe Sigismund, regele PolonieT, cd Voivodul
TriI RomanescI a murit i ca Turcil ad pus in locul WI pe Mihnea, fiul luT
Dracula 4) Mihnea s'a suit decT pe tron dupd 12 Martie si inainte de 21 Iulie, in
anul 1508 si prin urmare liturghierul s'a tipdrit in Novembre 1508.
') Mas Latrie, Trésor de Chronoloyie. Engel, Geschichte der Moldau und Walcuhey,
Paris, 1889. I, 187.
Hurmuzachi, Documente privit6re Hurmuzachi, ibid., p. 572.
la Istoria Itomanilor, II, part. 2, p. 553 §i Hurmuzachi, Ibid., p. 574,

48967 1

dacoromanica.ro
2 LITURGHIER SLAVONESC 150S

Volumul incepe cu pagina reprodusA aci, tipArita cu rosu, coprinlênd titlul


urmUor :
2

-.01

.4-k)1 7J "1-Y 4-11

iT[I )1M IJ
ro5.8.px"iii1VdriAKÉClifSYENAEI
ri4AOKIAHCKIAM EMCI-lAY/k KEM4
Klro riociyNYE
E O'llt` !Ud ti CA04
g Crifti/iCTii
3igt 6n ViYÉTEl'ati.:,
.',orectt

1. Liturghier slavonese 1508.

A intru Sfinp" Parintelui nostru archiepiscop al Cesarle' §i al Ca-


padociel Vasilie cel mare, povnuire cAtre preot despre Dumnepiasca
slujba §i despre grijire."
Acésta introducere ocup6. cele 4 pagine urmat6re.
Pe fbia 3 V. si pe cele dou6 urmateire se afla:
GKA3,111IE 1'441163U/14k akIX Cuprinsul capetelor sfinteI cartif
KNA P111 rï. PZEMTE 470111041.. acesteia numitg, liturghie.

dacoromanica.ro
LITURIR BLAVONESO, 1508 8

Pagina Intaia a caietulul Insemnat cu Incepe cu frontispiciul ornat de


mal jos, iar sub el titlul

C/104ZUfii NbI2NEiiU,çONcyu
ÓTE H G4J4INHIVIC/Th
ENOE ChEphllISTI1 Te11411
CtKO pviimeitij/n(Iiide
°Vs() Wpm!, E1311THOLIKG
CrliNkti 1417-1fikA'Ff TY6

Socectt
2. Liturghier, 1608.: 3

Rinduiala dumnepeseei slujbe qi in ea a diaconilor."

dacoromanica.ro
4 LITURGHIER SLAVONESO, 1508

La fdia 8 a cafetulul 7, pe 'verso: Frontispiclul urmator cu sterna Tore


Romanesol k3ititlul de mal jos, care se continua pe pagina nrmat6re :

-1`
,1 t

f ,f
b
II

L
ei. 0140
;ft. 2.1.4741XLMMAitig40p1
A "
'
LiturglOer, 15.

BASTOSireTa4r0 . MXTHA HÁ,3,11 KAArit0Alk

nDumneleiasca slujbl dupg sfintul pArintele nostru Than GurA-deaur.


RugAciunea de-asupra cAdelnitei."

dacoromanica.ro
LITURGHIER SLAVONESO, 1608 5

Textul incepe pe pagina urmatóre ca initiala K mare ornata (No. 11).


La f. 5 v. a caietuluI 7, sub frontispiciul ornat dela No. 1, tiparit cu
rop, se afil :
mr.

RIKTglifig OngHtE.11 Dumneqeiasca slujba dupg. Orin-


lbNE Rrk 6171 05441 HiWEITO ((dal tele nostru intre sfintl Vasilie cel
iffil BEAliKAPO . niu 111Cik UK itt) mare, se cantl, tag, rinduiala li-
at1HONrk AitrITSpriti nopemar, turghieI s-tulul loan, inaintea ru-
AO 41711THk1 1712KE 05 13PACIWÉHN111 gaciunil care pana la ectenie (se
HXk . l941 CTSH11 Ai-ATM, tr.0 CAAS face) §i a ecteniel dupg, s-tul Va-
nóri et-fro gachnia . ti5 6rnawi silie. Ectenia zisá de iereI ala :
HHk114)(k riTErrk iÉPÉN Till :
Textul Incepe Cu initiala r mare ornata, ro§ie (No. 10).
Liturghia sf. Vasilie se termina pe f. 2 v. a caietuluI 11.
Pe fila 3 r. a aceluiasI caiet, se afla ornamental dela No. 2, tiparit Cu rolu,
lar sub el titlul:
EilTKInifl Gngliillfl Slujba dumnelileiasca
nrhcm CfrIEFINklik. inaintea sfintirel.
Textul In continuare, Para initiala, tine pana la f. 6 v. a caietuluf 13.
Pe f. 7 v. a aceluias1 caiet, ornamentul dela No. 1, tiparit cu negru, apoI
urmatorul titlu tiparit cu ro§u:
AIATRILI 1711116 FAG AlititOilh Ruggciunea pe care o glee dia-
HA AliTHT HEAliKkIX HENÉPHA ". conul la pogorirea vecerniel marl.
Textul incepe ca initiala 0 °man. rosie (No. 13) si tine pana la f. 6 r. a
caietuluT 15.
Pe verso aceleiasl foI:
ALÁTHA, ZONE l'71ETk tipX.iii/E11, Rugg,ciunea pe care o (lice archie-
AAA AgÓRIIIIKk Bd rprkxki IrlICA reul sau duhovnicul pentru téte
114,11.1kIlik el HEIVSANklA . MAIM pgcatele vrute §i nevrute, téte
KAiTHJR el BilKANNIHTE .jurgmintele §i afurisirile §i pentru
11 BA B'll
C`kKk rriXk.... ori-ce pleat.
Textul Incepe cu initiala r ornata neagra (No. 10), si se tèrmirl pe recto
a ultimeI fol.
Tot pe acésta pagina, §i pe cea urmat6re, epilogul:
t Klaiimi4g8 A rirketroita siloy A tot véptoriulul §i pré bunulul
C4111A 11 HE,1114TE . Al2MPOMS rim-- DumneçIeu glorie §i mgrirei col ce
H91;WHTH ErkriK0 AA* Ciro dg, a se savir§1 orl ce faptl bung,
?HE lb HÉMII HANIIHdiMS . TÓ4.18 cea intru dinsul inceputd, aceluia
MILO 11 APHitilid 131% Wilikl AIM : glorie §i domnie In vecil vecilor.

dacoromanica.ro
6 LITURGHIER SLAVONESO, 1508

CTIAA S'a Inceput acéstl sfintl,


KHgPtil rIMkI Arr carte numita liturghie
ro9P14.00HEAHTE dupa porunca Domnito-
1110,0H4 fa/ pc111, rulul 1w Radu Voevod,
Ad ROEHÓKk iAitINCE sti-I fie luI ecInica po-
GAMg kuda 1141ATh:. menire,

cjft
CZA15!:111HC .R çïl K_NI4

ret no ticAirircivvi
ii.rhpntro
s;ir. o hs?6
If5AlkitiNIAP HrivEctys
TAr.fortiohipti , Ky." ,)1Atirriiiii'
AtiKiro KOEß44M15, CE/iS 3ElkfiAt-'i
1.1141010
eqtrp6MANYI-iCKOHfinoAo.
.C.-1:ili..KEAI4KAPO'OOSNÁA4110iE6'-
mit EVIpiK0EATOrOCti.pArTS.4
.ro.
ftElliti 1014?-7 C IT1 11.N.ti K. 69. AK '[E,
AiToS§-ifsi
etp1

Aof 7,i7
QC-114. NO EM g.p'ÍA Ir Arl""1,

Socic.u. . 1
,

6. LiturgIsier, 1606.

dacoromanica.ro
LITURGHIER SLAVONESC 1508 7

§1 s'a savir§it acésta carte din porunca intru Christos Dumne4eu


binecredinciosului §i de Dumneleu pAzituluI §i prea luminatulul Domnitor,
Iw Mihnea marele Voevod a taa Tara Romanesca §i partilor pe Du-
flare, filul marelul Iw Vlad Voevod, in anul d'intai al DomnieT sale ;
ostenindu-se §i smeritul monah §i preot Macarie. In anul 7016, crugul
soarelul 16, al luneI 5, indiction 11, luna Novembre 10 de."
Reproducem aid tOte initialele, cart nu aa fost cuprinse in reproducerile
precedente. Despre aceste initiate d-1 B. P. Hasdea scrie (Un tesaur de tipo.xilo-
grafia romdna de pe la 1650 in Traian 1869, Nr. 10, pag. 92 sqq.) :
nOriginea lor (a initialelor proprie perioduluT macarian) sa fie ea oare din
Venetia, precum presupune d. Odobescu ?
NoT nu credem, gasindu-le intocmaT ast-fel inainte de tipariturile Jul Mihnea
Neagoe, in cele dou6 evangeliare manuscripte, esecutate in Moldova, unul anume
la monastirea NémtuluT, din ordinea luT Stefan cel Mare, In 1492 §i 1502, aft.
toare astazT, cel d'intal la Biblioteca reg. din Munich i cel-lalt la acea imperiala
din Viena. . . .
Prin urmare, chiar presupunéndu-se cä aceste Mere s'ar fi turnat pentru
trebuinta tiparuluT roman, §i tot Inca rèma.ne constatat, c desemnul primitiv era
curat romanesc, luat de prin manuscriptele muntene i moldovene din secolul
precedent".

G. 7. 8. 9.1

10. 11, 12. IS.

dacoromanica.ro
8 LITURGITIER7SLAVONESC 1508

14. Uo. 17.

li 21.
18. ID. 20.

Exemplar° se gdsesc In: Biblioteca Acadomiel RomAne, Biblioteca Centralit Bucuresel.


Vedl: Al. Odobesco, Despre unele manuscripts fi call tipdrite allate in mdmistirea Bistrifa,
in Revista Romcinci. I, 1861, pag. 703 si urm. Emile Picot, Coup d'ceil sur l'histoire de la typo-
graphie dans les pays rotonaiss au XVie .siècle. Paris, 1895, pag. 10. Dr. V. Jagié, Der sr. ste
Cetinjer Kirchendmck room Jahre 1494. Wien, 1894. (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften in Wien, vol. %Lill).

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR SLAVONBSC, 1512 9

15-10.
Oetoih slavonesc, tiparit de Macarie (la Tirgoviqte).

Necunoscand exemplare din acésta carte, reproducem descrierea el dupa


Karataev, Ornicailre czamm-pyetiants rows, I (1491-1652), Petersburg J 883, p. 29.
Octoih, tiparit din porunca lul Iw Vlad Voevod i stapanitor Intregef Tar!
a Ungro-Vlahiel 0 a celor de langa Dunare In anul 7018 (1510), ostenindu-se intru
acésta ieromonachul Macarie. In-folio.
Se afla la muntele Ates, In biblioteca manastire Hilindar.
Archimandritul Leonida, In articolul : Cxammo-Cp6cHiH HHHroxpainiainga Ha es.
AencRoi ropt..." (Desbaterile Societ. Imp. de Istorie i AntichitatY rusescl, an.
1875, vol. 1).
ApaHmaigprr Jeonnx, CaoHno-cplicHa Emnzurga Ha cH. rOpH krOHCICOi y MaHacTRPY
Kmunqapy H CB. Rawly, in Emu= cpuctcor rieHor Apyarraa, vol. XLIV, Belgrad
1877, p 232.Picot, Coup d'oeil, p. 14. (Octoihul din Biblioteca Academiel Romano semnalat de
D. Picot sub acésta rubrica, este din antzl 1574 sail 1576, dupii cum se area mal jos).

1 5 12.

Evanghellar slavonesc, tiparit de Macarie (la Tirgovi§te).


volum in-40 de 290 fol, impartite in 37 de caiete, fara paginatura,
signatura cirilica 2-87 (Z-L) pe prima 0 pe ultima pagina a tie-caruY caiet, afar&
de primul care n'are signatura. Caietele sunt compuse din cate 8 foi (quaterniunT),
afara de primul compus din 4 fol 0 una adausa la inceput, al 30-lea din 9 fol
0 al 37-lea din 4 foY, dintre earl ultima e alba. Tiparit ca negru qi Cu rop, Cu
cate 20 de rindurI pe pagina, pe hartie grasa ca diferite marcl de fabrica ; lar
initialele ornate sunt de acelakil tip ea 0 cele din Liturghiarul dela 1508, earl de
cateva de un model not.
Primul caiet cuprinde indicele capitulelor Evangheliel lul Mateit i introdu-
cerea luI Teoillact la acea evanghelie, avind ambele acelaqI ornament frontis-
piciu (No. 23) ttrminat In cruce 0 cu inscriptia 17-)(1, ckultaarrg-
Evanghelia lui Mateia incepe la f. 1 r. a caietulul 2, 0 se termina cu f. 8 r. a
caietuluf 11. La inceput de-asupra are ornamentul gravat in lemn No. 24 ca sterna
Tare Romanescl i terminat sus cu cruce 0 cu inscriptia care ocupa jum6-
tatea paginel.

48167 2

dacoromanica.ro
10 EVANGHELIAR SLAVONESO, 1612

............

i.r ,v"iv*Pr-sT, ow
. ,...9,. , - .. II'
l't
..

a ...1 t.' 1-:'..1. '


,
.., . ', ...
.
.

,", r
'ur,....
; I
..,. .

I' -, r
.
...
-,,,1 ' ' -/ri"I-.
'..
t" I.
a
, I. ill..... t
i
'' iv. " "-- I!,
'-,[. ' .- .. 1,- - k : 0..

7 ;: , .

RiC 1101pAtfifirs,fieiN,i.
_
----..
, -
14

( T71,41 tl rwrp KA.-19vrY


AA '''kJ .'

ii 41i.70,0 117)44-CirkAiilllii-rti5 c
i
dfriAlilliNkti ETVO'ffh, AA tw:,,...
... Ad+7...1:0?ilfi0K4.1KEtitilkiii%.
Tr" ..., R. i r,..,,, . - i TIT
.s A oy M.,tA t CA diaft-CliiituZ F., * AA. n .
.

K.! :"*.1 JO rrr t".., 'N


A01; ri V,,),74 CO. Arlin ti
tit TA pti ir 1 A 0 ie
21 r TIT .-- i It / r" g
,a,1 ; Huimpii coyxA fi?,.4KA,I, M NA ,,:eliire'g:
,e 3 g 0 4t ti .1a Aflitirkp' M A -0,.. AOilliikSi .. ,-... , :1 .e...4 i 1 '

, ..
-
Socecu.

23. EvntOtellar sinvonec, 1612.

dacoromanica.ro
EVANGHELTAR SLAVONESO, 1512 11

7 ev
IC

24. Evanglieliar slavonesc, 1512.

Pe fbia urmatelre, sub un frontispiciu ca cel dela No. 23, se afla indicele
capitulelor EvanghelieT luT Marcu ; apoT la f. 5 r. a aceluiaV caiet, predoslovia pentru
aaésta Evarghelie, cuprinynd cele 3 pagine urmat6re ; urméza o pagina alba.
Evanghelia lul Marcu incepe la f. 63 a caietulul 11 §i tine pana la f. 5 v. a c. 17.
Are la inceput un frontispiciu ornat, ocupand o jumètate de pagina, cu vulturul
mare (No. 25).
Pe cele patru pagine urmatóre, dupa un ornament mic (No. 28), se afla
lista capitulelor Evangheliel lul Luca; apof pe f. 8 r. precuvintarea pentru aceia§T
evanghelie ; pagina urmat6re este alba.
Evanghelia luI Luca Incepe la f. 1 r. a c. 18, cu acela§1 frontispiciu ca la
Mateit (No. 23) kii tine pan la f. 6 r. a c. 27.
Pe pagina urmat6re, dupa un ornament mic (No. 28), capitolele Evanghelief
lul loan; apof sub acela§1 ornament precuvintarea, pana la f. 1 r. a c. 28; fòia ur-
mat6re alba.

dacoromanica.ro
12 EVANGHELIAR BLAVONESC, 1512

's

rAr.
1!
tj._
1
At
IVA
°
'1,,?54.!t ."
:

' qv, to

limn
.

n -414.011 lc' Muhl..


AYAA0 CMA

i-monts.g/m-icel tio Elqpròiffr-x-'11..


CE '
A oci4A4x. ro
FAmulói .

3)1:41±41-iLlEkpl TO fixi-oltr,p!ro.

Socec.
Evanghellar slavonesc, 1512.

dacoromanica.ro
EvANGHELIAR SLAVONESO, 1512 :3

nrit/lArTithiCT5QM1 Ifi
Wirt 156,ayoTt4 :itE4 jefict
EA 64 Át3i)45iViAr4. 21Eri4Mti f6H

iO14114 ica ilV2f6E (16 f4111C.)6E4

JANC6E711C ()(5 "Mt' , iqc,ittoy


Tï1OEO 1o4agnic p(5,11.,H.(Ipiff
(Ecdi '1113,1 6iTITAMAV-i 1.1)(ipccmc

tomi 6cpm4 r/11',1,:q4M4 .


;SOCOCU

28. 101gralu1 Serbia; 1552.

dacoromanica.ro
14 EVAMGHELIAR SLAVONESC, 1512

eHTORi. 6-AyitmAil CEUf Elylf,CETCA


laal.nptiti6wasimmKshiAiS 4skTR4
ifirkAAMOIC iliffitidiliqa
izrq
4--4 Joey ii,MiriXL KÓCHE
TCA. fili,iftEdIJEACOill'Emt-ititi, 34
[0 TIM RIli Oh. ÍCE Elp/13fai
g6 Xh ptVE. ÒCTILEH TE ,A,±Tti
HXVH'H mouttii iimespAmi
T4KOSAC'061LIT).TKiE gRie
PXA 13,6i011. 41K6 tiEflpiftWETIN lfiCTE:1.4
GAYA iAKOÓTe6YA, tiE T7JHFTH
PtiCT TAO fisznr5cti éro.
WE KH 3L rA ArdA A iffMAge
utivairmo. Yin trtigiin
own stRoy rivoinwisfro fi
ditx, OiYi4TEA10 EXFL1HY TO CI
Tfi6ph ituis6n
AcTsovev ,o,YEMEitua rj YTO
UAW rri(11.111 glXrei milli TOM SAdi
FL. TLKki40 EAC it-
Socecii;

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR BLAVONES01512

¡TrA.(44 4 . 4 4*
Atf4ì CF1A4 K1 liEll)10111H CZ
ReiWdel'OA. Kozi
Cell NO gi
iisipoyektL. 7,14
tootptixe ticrfAecti
OV60 1(CA&d h fit flifiA
p wcTil met;ist3L'ark A bKALI1E
iiCi at Wkittlthrtaxt, oitsw 1Mb%Xk.
nivEme úT;iiittE BE/11-i KWILAII UFO CAC5&t

piTt Hiyik)16
go,p4 &Apt ix:41416i. T1E xt:urp
GTE, T6V3Cliit HETifiA
liEttemifyimb.HriiORI1C Karo f-i- AH tic
1V0N4KÁ34M14,tlXCECIcUFí
MEN it 1MO ii6OXLC Mil

dacoromanica.ro
16 EVANGHELlAR SLAVONESO, 1512

fileirrni*TAYficii.o0Aalief. heiAticill
_Li et VW t tiO i I
firEfit Ties(uKtfitipOt4gYtiliANITIA4ortIACTA
--f-; ,k,iir,outo,k,i,g1 AKO YrrETCA Nth*
1 / 17' , '-", --... , '-p: e't, i_
UAW CTFO Evp'1'4 9 g 'itlifIVE
I 'q Tr
h CEAMM. C7i YEIT,4 COLI XI (.4) KE
, "
411 il fq M.& li Eft fit UM C,;
'X
,
6 ZI. i AZ, K i tit
KO tiA ET4 4

V; ANN,
r---4
1111 -3'

$1611414441
v",/, pe,
C TOE EV A I Y ATE TO/MO[1M o
et. r t'-f
E eTro14,0, AOrizIkriOK'AAEH/
SOC CCU,.

29. E,alighellar tslavonesc, 1512.

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512 17

Evanghelia luI loan, incepe cu stela* ornament ca a luI Marcu (No. 25) la f.
2r. a c. 28 0 tine pana la f. 2v. a c. 35.
Titlul curent este format dintr'o monogramn, dand In prescurtare numele
evanghelistuluT, tiparita cu ro§u de ate oil este vre-un cuvint tiparit cu rop
In text, iar in casul contrariu cu negru.
La f. 3v. a c. 35, sub frontispiciul dela Inceput (No. 29) 0 ocupan 2 pagine:
GIC43dliTE npnwupu Povestire ce - ouprinde numérul
Brix ciro ArkTa 411CAO irf aloe iitAncrtú evangheliilor pe anul intreg i sue-
.

nrkkrie KAAS HatIliHdATkñ Ao r CPI cesiunea evangheli§tilor de unde


¡Yak Incep §i pana unde se opreso.
Pe f6ia urmat6re, sub ornamentul mic (No. 28):
GIC434HTE '610E HQ H'ItCáKk Povestire despre evangheliile ce
Arm ,A,Ark7KNOE Kuril c ÇiT HtirkAik ir trebue sa se cetésca in fie-care qi
tire Ara. dupa séptémanile anuluI intreg.
La f. 1v. a c. 36 sub acela§I ornament :
G'116ópHHKk Hfiiik MCUEWh. n onsolfra Sbornic de lunile dumneyesci ; se
[Wm KelmovicAo rinTio arata capitolele fie-carei evanghe-
CFKÍMh,. 11 npásAnnimmk HAA4H1t1/14k. lil dupa alegerea sfintilor (orig. sfin-
tilor ale§I) §i dupa sérbatorile im-
paratesci.
Pe f. 1v. a c. 37:
GItiadHTE KS Povestire cum trebue sa se afle
KO °harm isprkTATH no nciAiienna 7Ta evangheliile pe fie-care
Pe 1. 2v:
OqKdSli r110all ?MALI% BlaCK7Hil an5si. Aratarea capitolelor evangheliilor
pe Dumineci §i a apostolulul evan-
ghelief.
Pe ultima f6ie existentfi, epilogul reprodus In facsimile la pag. 18-19:
A-tot-vélilétorulul §i pré bunulut Dumne(ileu glorie §i marire, cel
ce da a se savir§l oil ce fapta buna cea intru dinsul inceputa, aceluia
glorie §i domnie In vecii vecilor. Amin.
Pentru ca col In Treime inchinat a binevoit a umple biserica sa
Cu sfinte carp pentru glorificarea §i folosul cetitorilor ; drept aceia §i eu
intru Christos Domnul bine credinciosul §1 de Dumneleu pAzitul §i insuif
tiitor Domn 1w Basarab m arele Voevod §i stApAnitor a téta Tara Ro-
rnanésca §1 pArtilor despre DunAre, fiul prea bunulul marelul Domn
Basarab Voevod, am rivnit ou ajutorul Sfantului Duh §i cu dragostea
cea earl dumnepescile sfinte biseridf, am scris acésta de suflet mantui-
t6re carte, Impatrita Buna-vestire (Tetraevangheliu), pe care Duhul &ant

48267 8

dacoromanica.ro
18 EVANGHELIAR SLAVONESC, 1612

prin gura Apostolilor au revèrsat-o pentru sell* §i indeplinirea glorifi-


careI DumnepireI ce t una in trei fete inchinata. Rog pe eel mal tinerI §i
pe eel in virsta §i pe ceI baranI, carl vor ceti §i vor serie, pentru iubi-
rea 1111 Christos, sa, indreptatI; §i pe noI care cu osirdie ne-am nevoit,
sa ne bine-cuvintatl pentru ca impreuna laudand pe Tatal dintru care
tóte (s'au facut), pe Fiul, prin care t6te (s'au facut), pe Sfintul Duh, in
care t6te (s'au facut), aicI sa aflana pace, lini§te, iar dincolo, cu lumina
sa dobindim bunatatile. Amin. Cu porunca DornnuluI Iw Basarab marele
Voevod, eù intru Christos rob calugarul Macarie am ostenit pentru acésta
§i am savir§it acésta carte in anul 7020, crugul sóreluI 20, al lunel
9, indictionul 14, luna lui Iunie 25 Fe".

g CKHfl R7CrokiiX 'km( C/a&A


K(Alille.,10)M110kiNGItip7,1111-iTtiglaKO,A,1
AO' CAiro i-imE(7)tikuriAyt-itiackii.N TiY40X
cAisa pKÁs 1kflÏtIf'
AtE ii/KE FATISOliqUinotcAl
KiWI,1g1lArOHOAH EfI; KO
EL CF.OX%HCUAAU11THCTM11
KtiFireitulti 0,CAAROCAÓKÍE
n6ftsA.npoyi-iiraimptiku, cfro
gA eXPO iisFouG
iiCAAfro ,a,famimiti roen
gi) RAC AiVA CA it EA K LI /I ÓMI
rAïHF EMÉH EitliìÌ o1rpoA4ïI4cKofl
n omírtiemlio GN[lprOi1EAF1
KAAPOPTIAgiticliaj geIC4pAgAKOÉS,6,tivi KZ
3p E 13110 KAXL no c cirro gct
80. Epllogul Evanghelierolul dela 1612.

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512 19

fillIONC51SYA E ìtT7KHtijI ;lei:Hutt


ilTiKg6110k. tieinFiCAXIN CIA E c Fie ii/1\
Khil-irA, YE TISó po sTkrotytcrie. ehntE,,qx
OCTH 'CZ rHA KZ no
3 tioritiïe. 1CflAt1MïE3CAOCAdK1Io
TOO7tt1iYHAPO k!1,6-4 CM+ 110KAdiNte
wro SITU' IVIXAM HEIM, holi3pi
eTtiLIAiiCT/ipHE Y1TXIjJEi-iAH 1114WATE.
AbiggE meicxe
oticriAtio noTztpimnuixcA fink
6XFATH. ,11,4660H cniKeip E WL fi ;m4
rom 13.7, Ci CiiAli-ik)MEKZCi oNa e9ro,
bidvatE szci. 3,1,i 0130/iYHTH czope
NY 6 hkiXTIN. TitiOXEC /irCfSiTOltAlt -6541

tio CA haroAtTifit Ált,AliNfl110/SEAttifE


IW SAC ApAgel BEA14KA4r0
1itsX;IsX0-ì( 061C 4141110 Jui4Ki
cbciuk. iiCII3p7a1.1F4X0iulICYE
1HrM.ATO3Fz. tiptin CAritloy
Fi ti A11111 T xi' .0.6.(14
RE' hria
31. .Epilogul Evanglieliarulul dela 1612.

dacoromanica.ro
20 EVANGHELIAR SLAVONESO, 1512

Materialul tipografic Intrebuintat la tiparirea acestuI Evangheliar este acelasl


care a servit la tiparirea Liturghierulul dela 1508. Initialele din Liturghier, re-
produse de no! mal sus la N-ri! 5, 8, 11, 13, 16 i 18, se afla si In Evangheliar ;
celelalte, sunt reproduse sat in paginile facsimilate In Intregime sat In facsimilele
urma,t6re :

33 34

33 39
111 41
37

In Museul national de antichitag din Bucurescl se gasesce, pre MO un


exemplar ordinar tiparit pe hartie, un exemplar de lux din acésta carte, cu aceia§T
dispositiune a foilor i a caietelor, tiparit In acelas! mod, Ins& pe pergament i cu
pagina putin mal mare. Frontispiciile decorative §i initialele mar! sunt colorate
cu mana cu aur, carmin, albastru §i verde peste cerneala tipografica sat In
interstitiile lasate In alb In desemnurile Impletite; cuvintele tiparite cu rolu
sunt retugate cu mana, asa incat in multe par/ evangheliarul are aspectul unul
manuscris. Am6ndoul3 aceste exemplar° at fost gasite de A. Odobescu la ma-
nastirea Bistrita.
Evangheliarul dela 1512, cunoscut qi sub numele de evangheliarul lul Neagoe
Vocla, s'a bucurat de mare vaza in trecut, de-Ore-ce, dupa cum observa. Safaiík 1)
Karataev 2), a servit de model pentrti Tetravanghelul tiparit In Belgradul Sdrbiel
la 1552. Caracterele tipografice ale acestuia sunt taiate dupa modelul celor din
afaific, Geschichte del strbischen Schrift- Barataev, °Maine, p. 118.
thums, Prag 1865, p. 256, 269 §i 270.

dacoromanica.ro
CATECHISM ROMANESC, 1544 21

Evangeliarul luf Neagoe (arara de p care este de un alt tip). Ornamentele dela
inceputul evangheliilor sunt desemnate aprepe intocmaY dtpa editiunea romanescli.
Pana, i stema l'ere Ro na,nesci ca vulturul cu cipul intors, ca crucen In eioc cu
ce f dof arborf In dreapta i stanga, se ved reproduse la Inceputul evanghelief 111
Mateitt. La evanghelia lul loan, acéste, Eterna lipseqte, remanend locul gol. Orto-
graila este modificate., dar s'al pastrat Intoemal unele grelelf de tipar gi epi-
logul, in care s'al Inlocuit numaf numele proprif i anul
Exemplare : Bucuresci, liasen' de antichitat1.Petersburg, Biblioteca publica. Moscva,
Biblioteca publica, Museul Rumeantov, Biblioteca Tipografiel Sinodale, a Societatil Istorice.
La Manastirea Opovo.

Odobescu, .R0v ida Romana, 1, p. 815 gi urm. Hasdeu, Opovo (Din calitoria mea prin
Serbia, Ungaria, Austria, Boemia, Bavaria gi Francia in Iuniu-August 1868), in Traian an. I,
n° 14, p. 56. Picot, Coup de d'ceil p. 14.Karataev, Ounanie, p. 26 (Vet11 la acesta litera-
tura speciala rusésca).Paul Jos. Aafarfk, Geschichte der siidslawischen Literatur, Prag,
1864-65, vol. III p. 255. Novakoviò, Asikeinn Tpromncora jeBamt.e.sa salk 1512 ropute,
npnaor u ntrlinarby amkerryaguje, upasormcart jeana mamainax KuRra Byarapcm-py-
NDICICHX, In raaCHHE cpacicor yanor ApyinTaa, Belgrad 1879, vol. 47.Jagié, Der ersta Ce-
tinjer Rirchendruck.

-1536.
Oetoih slavonesc.
P. S. Sa Archiereul Dr. Athanasie Mironescu Craiovenu, profesor la facultatea
de Teologie din Bucuresd, a vegut In Biblioteca menestirel Lavra dela Muntele
Atos In 1889, un exemplar din acéstä carte, despre care face urmn6re,a, scurte,
mentirme:
Un octoih slavon ea data 7043 (1535) tiparit In Ungro-Ylahia.
Dr. Alex. Mironescu, O ccildtorie in Orient, In Biserica Orthodoxd Romana, an. XIII
XIV, retiparit in volum: O caldtorie in Orient de Dr. Athanase Mironescu Oraiovénu Bu-
curesci, 1896, p. 130 In nota.

[1 6 44].
Cateehism romanesc, tiphrit la Sibil&
Nu se cunósce pan'acum nicf un exemplar din cartea acésta. Existenta.
contestatl de unif bibliograff 1), este mal presus de orl ce IndoialA gi este do-
vedit4 prin probe documentale i merturif contimporane vrednice de credin0.

1) E. Picot, Coup d'ceil , p. 22 in nota. Seivert amintesce o carte a lul Th. Gem-
D. Picot, probabil, nu cun6sce töte documen- marius, tiparita la 'Sibila in anul 1529 kfi o
tele de mal jos. D-sa négh existen ta cate- alta a lul Sebastian Pauschner tiparitit la
chismulul basandu-se pe o informatiune care 1550 tot acolo, iar -bibliografi modem! ca
apune ca tipografia s'a introdus la Sibiiu in Kertbény i Szabó, iaü aceste indicatiunl
-1575. Imprejurarea di o tipografie func¡io- drept bune.Seiverts Nachrichten von Sieben-
nézrt la Sibiifi in anul 1575, nu e dovada bdrgischen Gelehrten und Aren Schriften, Presa-
existat altele rnal nainte. burg 1785, p. VIII §i 325.

dacoromanica.ro
22 CATECHISM ROMINESO, 1544

116posatul Canonic Cipariu a v6tlut, cam pe la 1838, In biblioteca manastireY


din Blaj, un catechism mic de formatul 12°, fara Inceput i fara sflr§it. A.cest
catechism Irma s'a ratacit, i peste slece anl Cipariu nu-§1 mal aducea aminte de-
cal a era tiparit Cu altfel de caractere decat cele intrebuintate in cartile roma-
nescT, a era cu 1ntrebr i r6spunsurI, In formatul aratat mar sus, §i cä cuvintele
romanescl scrise de OM fara vocale la sfar§it, ad eraa pretutindenl scrise cu 81).
Cipariu s'a intrebat, fara a da un r6spuns hotarit, daca nu fusese cum-va acesta
catechismul romanesc de la Sibiit.
lata acum i dove4i1e de care vorbim mal sus :
In socotelile orapluI Sibiil, conservate In archiva de acolo, se afla urmat6rea
notita, sub data de 13 Iulie 1544:
Ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro impresione ca-
techismi valachici bibale fi. 2".
A cest Philippus Pictor apare In socotelile de pe acea vreme ca traducator
scriitor de scrisorI romanesci pe langa sfatul. ora§anesc din Sibilli 3).
In anul 1546, Preotul Adalbertus Wurmloch din Bistrita, in Transilvania'
!rite° epistola care amicul sai Job. Hessus, preot in Breslau, acre:
». Est hic quaedam gens, non solum moribus et lingua, sed et religion° a nobis
diversa, quam Walachos nominamus. Qui tamet,si Christuin fateantur, nunquam
tamen Romanae Ecclesiae subjecti fuerunt. In oeremoniis prorsus dissentiunt a
Nostris. Baptisant e flumine. Conficiunt Coenam Domini pane fermentato et vino
imposito. Legunt Euangelia et Epistolas Paulinas non sua, sed peregrina lingua,
quam nos nominamus : Die Raczisohe Sprach. Quam nec Idiotae illorum intelli-
gunt, nisi sacerdote illorum interpretante. Ex Nostratibus multi quidem sunt eo-
rum linguae peritissimi. Translatus est Catechismus in linguam Walachicam atque
impressus Cibinii (quae urbs* nobis Saxonibus in Transylvania est metropolis) ca-
racteribus, ut vocant Racianicis, qui quasi referunt formam Graecarum litterarum.
Et multi ex Sacerdotibus amplectuntur eum libellum, tamquam sacrosanctum ;
multi autem prorsus contemnunt 4)."
A césta scris6re a fost tradusa In nemtesce i publicata, In acelW an, lm-
preuna cu altele Inteo broqura intitulata :
earb. Tetne 3eitung aug bem bngerianbt bnb Ziirfeb, ing beutg fanbt geprieben au8
bem latein ju beubge fpract berbalme¡cbt. 1546 (fara loc) in 40, de 4 foI nepag.,
ultima alba. 5)
Pasagiul relativ la catechism suna In traducerea nemt6sca astfel : Der Ca-
techismus ist gebracht in walachische Sprach und zu Cabin I welchs in den Sech-

') Cipariu, Care e cartea esa mai veche $) Korrespondenzblatt, IV, No. 1 din 16
romilnésca? in Organui /umindrif, N-ril -54 Eli Tan. 1881 p. 1.
65 din 7 §i 14 Ian. 1848. Heinrich Wittstock, Beitrlige sur
2) Dr. Fr, Teutsh, Der &late Hermann- Reformations-Geschichte des Niisnergaues, Wien
stddter Druck, in Sorrespondenzblatt des Ve- 1858, p. 60, reprodus in Teiegraful .Romtin,
reins fiir siebenbargische Landeskunde, III, No. 1880, Nr. 23.
2 din 16 Februarie 1880, p. 15. Telegraful K. M. Kertbeny, Ungarn betreffende
.Romdn, Sibiiii, 1880, Nr. 21. deutsche Ersaings-Drucke. 1454-1600. Budapest
1880, p. 150.

dacoromanica.ro
MOLITVENIO SLAVONESC, 1545 23

zischen Stedten die heuptstadt ist in Siebenbilrgen gedruckt mit Retzischen buch-
staben die do gestalt sein J wie die griechischen...").
Probabil tot la aparitiunea acestuI catechism se refera §i urmat6rele rIndurl
dintr'o scrisóre a luI J. Reyerth catre H. Bullinger, din anul 1551, daca sub cu-
Vintul Thrace8 Intelege pe Romanf :
Sunt in Transylvania Viri pii, doctique, et linguarum periti, qui Cate-
chismos ad Graecos, Thraces et Lithuanos sua lingua excusos miserunt ..."
Philippide banuesce ca textul publicat de Hasdeu In Cuvente den bd-
trcYnä, II, 120, este un fragment din catechismul de la 1544, pastrat Intr'o copie
manuscrisa din 1619.

B. P. Hasdeu, Cuvente den beitreini, Ir, p. 79 1i Psaitirea publicatti románesce ict 1577
de Diaconui Coresi, Tom. I, in prefatit. Dr. M. Gastar, Ud caree romeiniscd in 1546, In .Romd-
nul din 6 Nov. 1881. B. P. Hasdeu, Ceva pentru d. dr. M. Gaster, in Románui din 15 Nov.
1681. Szab6 Xdroly, .Régi magyar le5nyvtcir,17, Budapest 1885.Ar. Densullianu, Catechismt4
romtinese din a. 1544, in Revista Critied-literarit, II, ((aO 1894), p. 260. Stefan Orlieanu, Emile
Picot, Coup d'oeil, (recensiune) In Tinerimea .Románd, XII, No. 5 §i 6 din Sept. Oct. 1896.
Xdnopol, Histoire des .R,oumains de In Dacie Trajane, Paris 1896.

1545.

5. Nolitvenie slavonesc, tiparit la Tirgovi§te.

Un volum In-40 mic de 298 foI, una alba de protectiune §i alta cuprinOnd
titlul-prefata, locul i anul tipariril iar celelalte Intrunite In 37 caiete de cate
8 fo/, fara castos i paginatura, cu signatura cirilicá, pe prima §i pe ultima pa-
gina a fie-caral caiet. Caietul 29 e insemnat AK, iar caietul 30 nu are signatura.
Este tiparit cu negru §i rop, cu cate 22 de rIndurI pe pagina, pe hartie gr6sa, cu o
singura marca de fabrica. Cuprinde douti frontispicil ornate, unul simplu, la
Inceputul prIsfeteI reprodus i la Inceputul pravilel sfintilor Apostoll, §i altul la In-
ceputul textuluT; acesta din urma, cu stema preI-Rome,nescf i cu inscriptia :
KIL i1 Ell E.11.r0-RePilll.11 EFOfilli X.P1111111111H.gfiln0APLIKUHR.3611111H
ITPORMI-XIGKIG ICT) IISTPOIr KOGROAS PO GII0A11111i
In Christos Domnul binecredinciosul §i de Dumnehu pAzitulinsu§i
stApanitor al prel Romanescl Iw Petru Voevod §i Domn."
Are o singura initialá ornamentata mare, reprodusa de mal multe orf, altele
mal mieI§i cate-va rnonograme.

Daturi curidse despre Romdni da 1596, formatae, in Hungaria et Transylvania, Tra-


In Mies pentru minte, intuid fri, /itera/un; No. jecti ad Rhenum 1728, p. 102.
52, din 29 Decemvrie 1817. Cipariu, in articolul Alexan dr u Philippide, Introducere in
citat mal sus din Organui Lumindrei, rectificli Istoria limbei fi literaturei romdne, Iat3I 1888,
data de 1596, o eriire, In loe de 1546. p. 68.
1) Fr. Ad. Lampe, Historia ecciesiae re-

dacoromanica.ro
24 MOLITVENIO SLAVONESC, 1545

Titlul capitulelor este adesea format dintr'un c1ieu In care literele, de di.
ferite marimT, sunt legate intre ele prin Ore-carT ornamente.

rr Ebt:Rmitiaroa 0:0144-frOvo,
pt- VOMO *gim-rfooti,r.Tet
y
ouNdarrce supption.wEAEI; OTp09£ ,1141-
,9
cnpiific TiE6PE 0.14'6 ell-14114MM
tblifirliAhC:3sLinalorio.A4,7ivaQy,41140
o

jtiki fvfl rrT*6


SOCe.C,L,

42. Molitvenie slavonesc, 1546.

Prefata care ocupa dou6 paginT, reproduse in facsimile la pag. 25-26, are
urmat6rea cuprindere:

dacoromanica.ro
MOLITVENIO SLAVONESO, 1645 25

Fiind-cl cel intru Treimé prea-marit DumnepA a binevoit sa


pie biserica sa cu sfiintele carp spre lauda i folosul color ce citesc,

. -

liOMA
4...
-
APPIttirlittiaketi
»Ge*Ktfitbi.
.
.

;2,
Et.4
,
slirò-si
Ac4mo-4pii1a
7
.
RHLIFI
0.43
t
3 if' Fir H EZCOI)
, (2.0 X
; hnoA....HaEito
C _h. nrtAuspart...)4iaimiKair.6.:..,
4 At ta z 3.0iStioaaxa,nocniwi
C HAI:OEGRIE0 'E2KE-1ZE7076'
rim M.íCUifiiKaX16.:11::in tie dX1,
Killgroy rlihilA116AHT6L-1
-MAIM% .*:M6A1021SE OHIE HCLE 311.40,Trbi ; °

9iirorpe.iimirn.putiçoyfotpf,A6:
Oat.

Sciceet:
.. , _ . ,

S__ ,
41.7:itò £Aß H'(

4& MOlitTenIC 81.0.e., 1565.


.
q

»Din pricina acésta eü Intru Christos bine-credinciosul §i de Dumne-


(lea p.zitu1 i Insu§f-stApanitorul Domn Io Petru marele Voevod §i
Domn al intregel t6r1 a Ungro-Vlachiel i al prmurilor dunarene, fiul prea
4
42.67

dacoromanica.ro
26 MOLITVENIO SLAVONESO, 1545

bunuluI §i mareluI Radul Voevod, aprinsu-m'am de dragostea sfintuluI


Duh qi de iubirea slintelor §i dumnepescilor bisericl §i am tipArit
3 ` ,

:.:.. - ,., ,.
* ... .;
.
'1 47 .., .

1,..,N
,, .isays01-1,CA4EitillE 4./ to Hotta HeTr.o.A2.,74 i

i-limXTh IT.,i.n;t0 1
.
..3)-;'t PtiAt;4-41iTiic.baitsaiif
-.. . .,,, ,
.. _., ri

*1 CiliT,C..1C...1-34-piiiME, H 511-1i;;7-."Z
07,Ti10114MH1-1.1;
f F. _---
ri oEiAItii?Mll lin,o-A4p4 -j .1 L.) 110101f -..B41{'
.....

.... ir daf.',i) ßoiso,t3 ..


;(3 1 r-pigitiLitH. iiAilti4tirti )
, -.1, -

l'pay,a;111 f.
B..C41E0_,H1,401(A...)XE3'MyYcH--_.
d ..,.. -''.

.
...
XCE-LICEMTITIHCIg110 A'ci: A4-,A,p4-Mti....i.l.
, ...
..,
A,twiftp J. Atptasimi .-1-itu1E. . i:.
t.

-,_
- .; .

-
,
,-
, ... mfriTp074;
Ilp H-13( E.w e yctitiomji ':,.A) .;::
.

...,,,
- ---,- rionwrEsAliuk9A41 mob, ., , ..,4'
'. it.4p.i,kalmi ci.chgprwiti. '..,,,,:i.,'.'-. ...
- i
i) n ooskef ..C..íolg --
. .

MHTp0..
... -. - -
......Av,
- ,I
-:,-..4
.

tilioM.1)
t, .. a
-
.... .. : 1 - ,
f' 110AHTEBA4' .. ,
si. . _4 - ,. ',1-..
..
.., 1.1.1K Ö MI ,!:,:: A,
... I . ..

;.,.
.4;
II4HIE SbITIA13.1AiTp 5471.11
t TS Rçsorb [psi ;
Aoy , A ,,Q,CME/,(1f.:, 31e 3Awry
-.- .r 7r s-f- 1

gi-H(Ao,3.iffilAHKTly,...1"--Mqd,rE:, I -a,ilto
i4cT)AfiLTH rp-SAL Tpf,r-LJEHyE
.111:,
0 ---
% '
',
ISocec..jr,
- -
i '
-

44. Molitvenic slavonese,

acèst5. carte de suflet folosit6re numita molitvenic. i rog pe eel ti-


ned §1 pe cei crescup §i pe eel b6trInl, ca cetind-o sati copiind-o pentru
dragostea lui Christos s'o Indreptap, lar pe noT, carl Cu osirdie de acest

dacoromanica.ro
MOLITVENIO SLAVONESO, 1645 27

lucru ne-am Ingrijit, sa ne blagoslovitI, ca amOndoI, silvind pe Tata]. 0


pe Fiul §i pe sfintul Duh, aci (pe plmint) sa ca§tiglm pace §i iubire,
iar dincolo O, fim cu luminl, §i binecuvintare luminatl. Amin.
Din porunca Domnulul Io Petru marele Voevod, e11 plcátosul §i.
mal micul dintre sfiintii cálugarl Moisi m'am trudit la acéstá scriere, Cu
matricele lul Dimitrie LiubavicI, §i am inceput pe vremea prea-osfin-
titulul Mitropolit al Valachig chir Ananie, de la zidirea lumel In anul
7053, iar de la nascerea luI Christos 1545, crugul scírelul 25, al luneI 4,
temelia 17, num6rul de aur 7, indictionul 3, luna lul Ianuarie In 10
lile. In cetatea de scaun TIrgovi§te."
Capitolele sunt numerotate prin cifre cirineo miel afara din text.
Molitvenicul se termin4 cu urmAt6rea aratare a cuprinsuluI:
GICA31HTE PitiEHHHAAHL VAIE ICHA no- Cuprinsul capitolelor din acéstá
di P7IEMH ACIHTHHHKk sf. carte numitti. Molitvenic:
ii, Al7ITEKI Kilt imf HHAMEHáTH Rugáciunile Cu care se In-
AkT6 s6mná1) (?) copilul.
r{, Hillik HkilLiEMH HA CuHpOrliHTE Slujba ce se face la logodná.
17, HilHil ficnorkASHilo Slujba spovedaniel.
,i,.., HM& EHE41A1H HA paSAOrliNTE Slujba ce se face la despárti-
Allill HfAU,S, rea sufietulul unul mirean.
r. HOCA,A,OEIHTE SHBAiA10 ti) Oirekfis RInduiala ce se face la mór-
Mil HEAH,`ki ' tea mirenilor.
1-, HOCAAOHANTE SHE41M0 t frmh Rinduiala ce se face dea-
Korlit'o OirtglIWHMK supra coliveI celor mortl.
g, '11111kHHHAIMH HA lbill`kiiHTE Slujba ce se face la Imbrit-
9ICH carea rasa.
17, nocirkorenlaNie manáro OH plaa Rinduiala la un obraz mic.
.07, (llifik HHH41MH KfilliKAITO Vi'AC.- Slujba ce se face la un
K3F0 0Hplaa obraz mare Ingeresc.
r, HAHls. RHHAiAiH HA pasnorieHTE Slujba ce se face la des-
ACLI" iiH0a pártirea sufletulul cllugárilor.
:11, HOCA.k4OBAHTE gliHaidHO O Oirtko Rinduiala ce se face la
nula fmoicri mórtea calugarilor.
-6, 4111111 HHH41MH CilliTH MiCAO Slujba Oe se face la sfinti-
rea untulul de lemn.
T'r, tHiHk HHHALHH CATHTH MACAO Slujba ce se face la sflinti-
OirMfpWIlhik rea untulul de lemn pentru cel mortl.

I) SHAM(HrITH --= signare, obsignare; ate odata: adesotinta.

dacoromanica.ro
28 MOLITVENIO SLAVONESOI 1545

CHgaiMH HACTOE Slujba ce se face la sfanta


id'IlAitITE aratare a DomnuluI (nascerea).
71, CAOí1HC6a CA4JEHTIO fICAE Ha Slujba pentru sfintirea
Hól1H ;QV apeI la luna noud.
IT, LitiHk allicIEMHI HOMLITH MOlpH Slujba ce se face de-asupra
CT m6§te1or sfintilor.
'3'7 THU KRO agairk noma. Cum trebue sa se unga
&ITN CE 11FMIKTHAik AiiipóMk cineva Cu marele mir.
tHitik Ha 118341111HCiHTE LICT0 Slujba la inaltarea sfinteI
HaVO kiTTa eruct
VI; tHilik RHIlaiMTH Ha OHHOHAEHTE Slujba ce se face la rein-
CvaTiaimaro xpama noirea unuI hram sfintit.
41111k EHHeliMH HdAk HOKOA`kga Sujba ce se face de-asupra
EIH101;:. CE Ci;010 Tpanisoto mesel sfinte care s'a ciatinat.
ApOirrH 1111111& gligaiMH WIN& Alta slujba ce se face de-
DOKOAEHM3WOló CE C'7010 Tpankom asupra meseI sfinte care s'a clatinat.
C'TOMk Rugaciunea pentru sfintul
4E7 1.7JCIili9kHWHM CE Cti ip.ETHKk jertfelnic, spurcat de ereticl.
6HRaiMH, 110A0Rai= Slujba ce se face (sic) cum
Tk IICX0AIITH C'll CiIHMH IZpCTH trebue sa se iasa cu sfintele eruct
ALITIlkl CT'ar0 TpH4S4Ha Rugaciunile sfintulul Tri-
Mil W igilfa, 1111 1111H6P94,4,EXk II Ha Bk,- fon, spuse de preot, In vil §i la
rkKoy norpisoy orl ce Intimplare (trebuinta).
Gnoíratna, miPtimiq gLaiv" Slujba antifonulul de sra.
rAaW hill° Diaconiile (?) care le spune
AitiKOHCTHA 61HCE 174ETk diaconul la rugaciunea marei ve-
KOHk Ha AHTIH HEAKIIIE HEtlipHig cerniI.
i3, lllulTKd, HaAk Ck COír,4,041k Rugaciunea pentru vasul
OCKOKHk WHM CE spurcat.
INk 6HIlaiMH, }alit) 110,40.
H, Slujba ce se face (sic) cum
HaiTk HpliMaTH, HpHX0Ail4nip WAa-, trebue sa primim pe ceI ce vin
THIHICKIME Brkfikl KI1 HSWEH 119aHOCAMI., dela credinta (legea) latinésca la le-
HEN Ark gea nóstra pravoslavnica.
tHITHItl napannAck Anaimk Cinstitul paraclis ce se
Hp`kCIAT`kH HAMIIIIHRA HaWfil Crópo.- canta prea sfinteI n6stre stapane
TitHuTH Nascatórel de Dumnept.
npanAno, cn'kTAxk. "Am. A cerk. Pravila sfintilor apostoll §i
Ttixk nrknomisunxk iU4II HÁWHKk, a sfint. or eirnItttorraTtntfal no§-

dacoromanica.ro
APOSTOL SLAVONEsc, 1547 29

ro, cilsopa ilowxk fi ""o ¡mink@ tri din al 7-lea sobor ; despre ierei
it1+1),4,EXIk.; §i despre dmenii miren!.
rEik, Bal-lEA0 fficoNiurk Timor Christos [este] inceputul §i sfir-
GASH& fi Apk7Kígd, k EkKiki, AlCoMik, §itul, lui [se cuvine] mArirea §i pu-
terea in vecil vecilor, amin.
Biblioteca_Academiel Romano.
Odobescu, Revista Remind, I, 820.Picot, Coup d'es7, p. 19. Karataev, Omani°, No.
25, p. 77.

4'7.

7. Apostol slavonesc, tiparit de Dimitrie Logofòtul, nepotul lul Bojidar, la Tirgovigte.


Neavdnd la indemana. niel un exemplar din acest Apostol, dam descrierea
lul dupa notitele ce i-aa consacrat Safaìík, Karataev gi Picot in publicatiunile lor.
El 140 n'aA cunoscut exemplare complete.
Un volum in-4° mic de 268 (?) foI, grupate in 34 caiete, primele 33 de cate
8 fol (quaterniuni) i ultimul de 4 foT (duerniune), filra paginatie, cu signatura
china pe prima gi pe ultima pagina a fiecard caiet. Ultimul caiet are pe pag.
intal gi pe cea 'din urma cuvintul noA adicä jumatate (de quaterniune). Signa-
tura primelor 19 caiete este tiparita ou caracterele obicTnuite ale textulul, iar a
color urmat6re Cu nilte caractere mal marl gi mal grosolane. Apostolul este ti-
p5rit in dou6 culorY, cu aceleagl caractere ca i Molitvenicul din 1545, cu 22
§i une orl Cu 23 rindurl pe pagina.
La inceputul Apostolulul se afla un ornament patrat, ocupand o jumatate
de pagina i avdnd la mijloc stema prof RomanescI intr'o cununii, iar pe margini
cuvintele: KIL Xfl 1iI HirllOgePHH H lit011111 XPflH111Ifl .
61Hi1if POMIfIXHG1a6 iliTIPIHT KOGRONli TOGHO,A,HHh. (In Christos
Domnul bine credindosul §i de Dumneqet pazitul insutl-stapanitor al pre Rd-
manescl Io Mircea, Voevod i Dornn).
Faptele Apostolilor ocupa primele 9 caiete, iar Epistolele Apostolilor caietele
urmatóre pana la 31, dupa earl urm6za Indreptarul pentru cetirea Apostolulul,
antif6nele, etc. gi in sfirktit Epilogul :
,,IIQHK fbIE HikTpoAH,H 110KAMAEAW 117,11 CIP0A3E4AH _cut° AC1lAko
HHTH CPbJMH KNAPAMH, Elk CA4E0cAoETE H nonaS lipotiHrrafolpHAM, TOMS CAM% H
Apkacana Hik irkEll &Min.
irIcnAcaulEce efe ale A EiSTEHTE KHApH, nu npálCcH, Bk AHH ClroapHaro
GT'oMmixdHAMdro (sic) A C4A10 MMOKAHILir 0 rtilipktia, [COMAE H roCHOmph
MICA SWAN óifrposnaxilicsori A noAoriddio, 616 HEAHICaro A nrkmgparo pam
110EHOAH . T'UOISE ONTO 136 PAWHH A M6HwE Eck tiii-Eik4Exk AHMTpliTE i1or04sETK,
EckH8K% E0?KilmpoRlk, HIM+BWE RE OyMAAINTE alkirk. A EigThRHHXk KHH17111,
HUEAFArkxk TpS4omonSHo f4HKO EAKEMHoroxik, oirMoArk norriirop, nocniwk.
morapoy MH, ChnHCANK H chlipkwkixk ALTJErioAksmiE KHAPIki efE npaKcif, EKíolfE0

dacoromanica.ro
30 APOSTOL 8L.A.VONESO, 1547

AOMk Cri;HAlk ArlAtd HAOrIHWE í flflOK'Iy,dW i npociawe MICE/MAN KOHRE


BEMAkHIE, T9011-3HXcE o CM% í Ch OrIEHHKkill AJOHAikl 010 H HETO TrkAUKE MINCE
fi AiHAHAEMCE HkrkAik kTOrpHAVI1 HAN nrkmicoropmrh atilE BOVAETh ipo
norwkwetio MOUE Xii'k 94H ACIVOKAAHTE 171 HAM OCEAM Tp0(,A,HRWHCE CIPOCAO
MITE, a HE KAkHETE, HOHENtE HE MICA Mk erkl, HH árrilk, HA flOyKA rrkwHa H
OHM A ,Agh OVHHAH, oKaaHHkIH f rrkwilkuil) ivick[cOguiwEce cii C'T.kli KHArkl
kb' HOTTA Exkrro (5WE: 03 WO,AALCTIIA, XEA, Tliatpd . Flaig . KpSrI C3HU,8 rCg . A01(H6,

. 3A4TO I1HCA0,Z. AH,AirIKTIt16


.0.+MEATE, intrx.o.à, î . H011iWECE ch cr7,611

. Agra man* I . Arrk . a ChtlpICWHWECE . IlliHriCTOAHE


A
rpt Tphrati. HIISAAHSLISdHIVRAHHSLISAECSOLISM2);
Fiind-ca ce! intru Treime inchinat Dumneqet a bine-voit sa umple
biserica sa cu sfintele carp spre lauda gi folosul celor ce citesc, Lui
slava gi putero In vecil vecilor, amin 1
Scrisu-s'au aceste sfinte gi dumneqeesci carp numite Praxe in
ilele credinciosuluf gi de Dumnellet pAzitulul i insugi-stapanitorului
domn Io Mircea Voevod gi Domn al Intregel TorI Ungro-vlachiane gi a
tarmurilor dunarene, fiul marelul i prea bunului Radu Voevod. Aga gi
eu pacatosul gi mal micul dintre dsmeni Dimitrie logof6t, nepotul lui
Bojidar, vNend imputinarea sfintelor i dumneqeescilor carp, am muncit
pe cat am putut, cu ajutorul lui Dumnelileu, am scris gi am sfirgit
aceste de suflet folositóre carp, pe call Sfintii ApostolI prin sfintul Duh
le invatase, le propovkluise gi luminase taa lumea. Am muncit cu
ucenicii mei Oprea i Petre. Rugam pe top cari o vor citi saü copia,
daca va fi ceva gregit, in numele iubireq catre Christos sa indrepteze,
iar pe nol eel ce am muncit sa ne bine-cuvinteze i sa nu ne blesteme ;
pentru ca n'a scris Sfintul Dub, niel inger, ci mana pacatòsa gi mu-
ritóre, spirit desperat (?), nefericit gi pacatos. S'au sfirgit aceste sfinte
carp de la facerea lumil in anul 7055, iar dela Christos o mie 547,
crugul sdrelul 27, al lunei 6, num6rul de aur 9, indiction 6, temelia
19, epacta 5. S'au inceput a se serie aceste sfinte carp in luna August
18 Ole, gi s'au ispravit In luna Martie 18 Oile in capitala Tirgovigte
Petersburg, Biblioteca publicA.Muntele Atoe, la manistirile Hilandar i St Pavel.
1sfinitstirea Opovo.
afaifk, Geschichte der sitcblawischen Literatur, IH, I, 267.Karataev, °meanie, 1, 111.
Picot, Coup d'oeä, 20. Bulcopiry a starotisky Chilandarski. Popisuje Saya Chilandarec. V Praze
1896. (Extras din 'Mtn& krái. eake spoleenosti nduk).

Karataev observii, a ortografla origi- (toile de criptograme slavone cunoscute. V.


nalulul trebue sb. fi fost modificati in ma- Prof. E. Kalfiniacki, Beitrifge our Cateren Ge-
nuscrisul dup6 care a copiat acest epilog. heimschrift der Slawen, Wien 1883, 1 br. 8°.
Aceste litere constitue un criptogram (Extras din Sitzungsberichte der phil.-hist. Clam
care n'a putut fi descifrat cu nicl una din der kais. Akademie der Wissenschaften, vol. Cl I).

dacoromanica.ro
TRIOD-PENTICIOSTAR SLAVONESO, 31

Apostol slavonesc, tiparit de Dimitrie Logof6tul (la TIrgovilte).


In lista manuscriselor i tipariturilor vechf din manastirea Hilandar, des-
crise de Saya dela Hilandar, se citéza, pe langa Apostolul descris la num6rul
prece'dent, un alt Apostol, de acelaif format, tiparit in acela§I an, §i cu urmatórea
notita pe ultima fbie:
IN:was:ten rocnoAapa io. LIDIRRIRO BOeBOAR H maTepran SPO rocrwavo main.
aai oy6o rpennnaR II menum BID 11.7IOBSIKE Aminpie zorocben, mops, 31Ce 6omapon
Tpoymuce o Den CMIRCRIAR... BL ATO 1547".
Adica
Din porunca DomnuluY Iw Darn Voevod §i a mame! sale D6mna Elena,
ell pacatosul §i cel mal mic dintra ómenY Dimitrie logofót, nepotul luY Bojidar
am %cut acósta scriere In anul 1547".
Din acósta ar resulta cä Apostolul s'a tiparit din non In acela§I an, de ace-
laI pentru Marti Voda, sau ea, In cateva exemplare, s'a Inlocuit numal
fóia care purta numele Domnulul muntenesc, cu alta pomenind pe Domnul
dovel §i pe mama sa Elena.
Saya Chilandarec, .Rukopisy a starotisky Chilandarské, p. 84.

Triod-Penticostar slavonesc.
Din acósta carte se cunosc douó exemplare: unul pastrat in Biblioteca Aca-
demiel Romane §i altul In Biblioteca publica din Petersburg. Amfindou6 exemplarele
sunt necomplecte i n'at indicatiunf asupra loculuf §"1 anula! tipariril. D. Hasdeu
admite data de 1550, lar Sarataev cea de 1570, §i ambil cred ca s'a tiparit in
t6rile romanescl.
Triodul, de formatul in-folio, trebue sa fi continut peste 360 foI, de óre ce
In exemplarul din Petersburg s'a pastrat caietul cu signatura 46, iar fiecare
caiet contine 8 fof. In exemplarul din Bucurese,Y, la inceput, lipsesc caietele 1-8;
din caietul 9 s'at pastrat 6 fof, din cele urmatóre lipsesc multe fof intermediare,
iar din ultimul caiet existent, insemnat 39, n'a ma! r6mas decat prima fóle.
Caietele Intregf se compun din ca,te 8 fof §i at signatura cirilica pe prima §i pe
ultimo, lor pagina. Caietul 31 nu are signatura. Volumul este tiparit cu negru
ro§u, cu cate 30 rIndurY pe pagina.
Cuprinde patru felurY de initial° : unele amintind pe ale QctoihuluY (1494)
§i ale Psaltiref (1495) luf Macarie 1), Insa mal ordinare (sapate In lemn); altele
mal miel, de acela§f tip 2) ; cate-va semanand cu ale Evangheliaruluf dela 1512
(v. 30 §1 36), insa mal usate; i in fine cate-va initial° simple. Mal cu-
prinde frontispiciile §i ornamentele urmatóre :
La Inceputul slujbel de sóra din Sambitta mare este un frontispiciu, ocupand

2) Comp. ea cele reproduse in facsimile 2) Reproducem mal jos la pag. 42-43


de Jagie, in Der erste Cetinjer Kirehendruck t6te initialele din esemplarul din Bucurescl.
de Picot, In Coup d'ceil, p. 8 gi 9.

dacoromanica.ro
32

tor0.14401. efklitill Region Catinias me


6,461(104%ti NOR Rivals rió it I ;1111041 !TO
¿RAO red HNC'
114g110/00A6116.ngif t 4E4111
if eMS4WII 11* 1, /4114'
CTOCIIlCicpislJ X rAdicy.

(KA TiipeRtIp0hAt TROÉMI Nikr


limptcTitimo youtitlyiusi
XiMintionicKitijapfta¢Hmi4
TliSAL 60 CJEHOBIlAfaCH , geTAi
RWIVIXIECKof 1470 g (gaff
;IIITNEJ RIXIT GN0411141 .104 H4 MI

;KO ?Atilt& eiru 9700, AgArtit


419taanXwAH1a54npt(pilfif pa3';'t tidbui
tit W4hoirtilliTiftwEóREA nisHrRd*L(A.
¡AL (swim, CrM1 e1mirua4;13u MKO114(744
45. Triod-Penticoetar elavonesc, (1W).

dacoromanica.ro
33

48. Triod-Penticostar davoneso, (IMO).

jumlitate de pagina, care se termina sus cu o cruce, lar la mijloc are un vultur mic
spre stanga, cu capul tutors spre dr6pta, tinénd in cioc o cruce (Quat. 13 f. 8 170),
semanand cu al Octoihulut dela 1575, reprodus mat jos.
Inaintea slujbel din Dumineca Pascelor, &ilea la Inceputul Penticostarulut, gi la
vecernia de Miercurl sera dinaintea Joiel Inaltaret, este un frontispiciu mijlocia (No.
65), terminat sus cu o cruce, avdnd imprejur inscriptia fa - X; gX - Ili -1141 -11fi .
(Q. 15 f. 8 v° kli Q. 34 f. 7 v°).
La Inceputul slujbet Duminicet a treia, a Mironositelor, §1 la al Duminicel a cincea,
a Samarinencet, este un frontispiciu mare (No. 45), ocupand junAtate de pagina,
terminat sus In cruce Cu inscriptia fa- X@; di1 -114- 1111 - Pfi, iar la mijloc avdnd
stema pre!: un vultur mat mare tutors pe jum8tate la stanga, tindnd eu ciocul
intors spre dr6pta o cruce mare verticall rezemata jos; la drdpta gi la stanga cate
un arbore. (Q. 211 vo qii Q. 29 f. 4 v°).
Un frontispiciu mijlociu (No. 46), diferit de cal dela tuceputul Penticosta.rulut, dar
de acela§1 fe!, terminat sus in cruce cu inscriptia fd- /To ; Ili- Hi, se afla la slujba
de Miercurt la Injumatatirea cincl-zecimeT (a patra s6ptamana dupa Pan!) Qi la
slujba vecerniet mar! din Joia Inaltaret (Q. 26 f. 7 v° ie Q. 84 f. 8 v°).
La Inceputul slujbeY Duminicel a kiéptea este un ornament mic simplu.
Volumul acesta cuprinde t§i 8 gravurl In lemn, ocupand cate o pagina lintréga
§i avénd subiectele reproduse In paginele urmat6re :

48267 5

dacoromanica.ro
34 TRIOD-PENTIOOSTAR SLAVONESO, (1550)

47. Patina Mantuitoralut

dacoromanica.ro
TRIODPENTIOOSTAB SLAVONESO, (1550) 35

48. InmormAntarea.

dacoromanica.ro
86 TRIOD-PENTICOSTAR SLAVONESO, (1550)

4. Invierea Damn('Int.

dacoromanica.ro
TRIOD-PENTIOOSTAR sLivangsa, (1550) 37

50.:Ariltares lid Christos tnaintea Marla.

dacoromanica.ro
38 TRIODPENTICOSTAR SLAVONESO, (1550)

51. Vindecarea paraliticultd.

dacoromanica.ro
TRIOD-PENTIOOSTAlt SLAVONESO, (1550) 39

2. Christos In tempht, intro invNtlitorft leer.

dacoromanica.ro
40 TRIOD-PENTIOOSTAII SLIVONE80, (1550)

68. Quietus en Bamarineana la- pus.

dacoromanica.ro
TRTOD-PENTICOSTAW SLAVONESC7 (1650) 41

54. Waimea Dommulnl.

dacoromanica.ro
42 TRIODTENTICOSTAR SLAVONESC, (1550)

Patima Mantuitorulul (Q. 9 f. 7 v°).


Inmormintarea, Cu inscriAiunea norptsme-xpncrogo, (Q. 1 l f. 7 v°).
Invierea, cu inscriptia : H6CKpfCEHif VICTOR° (Q. 13 f. 8 v°).
Aratarea luI Christos lnaintea Marie, cu inscriptia xpurroc iaBlIC nrkmm
Alapw (Q. 20 f. 8 v°).
Vindecarea paraliticuluT, cu inscriptia XpliCTOC UCEkdHpacgiagnina WT
AH AT. (Q. 24 f. 7 v°).
Christos In templu 1ntre invAtAtoril legiY, Cu inscriptia xpurroc SLIFIT
(Q. 26 f. 7 r°).
CATHAMIJE i011",4,EHCKOE
Christos Cu Samarinéna la put, cu inscriptia : xpncToc npocwr BOA.% WT
KEIIHcamarkwuni (Q. 29 f. 4 0).
Inaltarea DomnuluY, cu inscriptia Bk3HECEllif rocnomi. (Q. 34 f. 7 r°).
Karataev citéza inca o gravura representand vindecarea orbuluT. (Q. 32 f. 5).
In foile r6mase dela Inceput se termina slujba din Joia mare. Penticostarul
incepe la f. 8 y° a quat. 15.
Reproducem ad l cate un specimen din tóte initialele cad se mal gAsesc in
exemplarul bucurescean. Ele amintesc literile patrate (alb pe fund negru) din in-
cunabulele venetiane (Ferd. Ongania, L' Arte della Stampa nel rinascimento italiano,
Venezia 1895, I, 17), si sémana cu cele din tipariturile dela Cetinje. Ele at fost
compuse dup6 litere venetiane, de Ore-ce caracterul lor e Cu .totul latin.

.11
55 57

ONE=

58 Gil

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR ROMINERC, 1561 43

61 112 63

BucurescI, Biblioteca Academiel Romano. Petersburg, Biblioteca publicA.

Hasdeu, Un tesaur de typo-xilografie rondinei de pe la 1550, in Traian, I, No. 18 gi urm.,


reprodus cu miel moditicArl in Columna lid Traian, VII, 1876, p. 193, sub titlul: O pagina din
Istoria Tiparului la Románi in secolul .XVI. Karataev, Oimcame, No. 86, p. 188.

1 5 6 0 -6 1 .

10. Evanghellar romanesc, tiparit de Diaconul Coresi, la Brasov, in 1561.

Exemplarul cel mal complet cunoscut din acest Evangheliar, este cel des-
coperit de P. S. S. Episcopul de Arges Gherasim Timus si de d. C. Erbicßnu la
lanastirea Ciolanul in 1888, si care se g5sesce acum in Biblioteca Academiei
Romano; dar chiar si acest exemplar este defectuos: a fost restaurat de mal multe
orf, completándu-se lipsurile prin foY manuscrise intercalate si av6nd unele foi
ratacite dintr'un caiet intr'altul. Din acésta causa descriptiunea de mal jos, in
ceia ce privesce num6rul si gruparea foilor, nu trebue consideratä ca definitiva.
Un vol. in-folio de 246 foY, grupate in 32 caiete de cate 8 foi, afara de
caietele 1, 14 si 23, compuse din cate 7 foY, 29 din 4 si 31 din 5 foT, cu
signatura cirilica - la) pe prima si pe ultima fata a flecaruI caiet, jos la
Caietele 4 i 9 sunt t'ara signatura; caietul 11, din eróre pòrta insem-
narea TE (12). In c. 14 Ida a 2-a trebue pusa inaintea precedente1 care are sig-
natura. Este tiparit cu negru i rou, cu cate 24 i uneorl 25 rindurl pe pagina.
Initialele sunt simple. La inceputul celar patru evanghelii se gasesce cate un orna-
ment-frontispiciu (No. 65), amintind pe cel din Evangheliarul Jul Neagoe Voda
(p. 16), Cu inscripvin - Ma - HH- - Pli. Titlul curent dA num- ele evanghe-
listuluI in prescurtare.
Evanghelia lui Mateia ocupa caietele 1 pana la 9, f. 3 v.; a luY Marcu 9,
f. 5 r.-14 f. 6 r.; a 1111 Luca, 14, f. 7 r.-23 f. 6 r. loan, c. 23 f. 7 r. (ultima
a caietulup 29, f. ultima r,

dacoromanica.ro
&Opt TeITAilni a KZ 73341'60-0
4):i11-01011 WHISCif 0441 LIM VS 44415a AZ)
th3futErti MlpYkki
ItptH '6X zi4flAtiT6If EirEtEpi,
itZpiWOBlis amt., az/nJÏE FIEkTpciet
eciATC/IE IXLH NEtpilmittal TETIo&iri
Akint COEirrE
ttliZOT8pti% cl*iie n6rniA0
cAihyEAtrth oikviLie pMÏH fitiecit
itpciptiiiii K.ZML rpthIStpii
lidgEnh afoul laTpet RopfiwrItiti K4ll6
TE cdplilTd SECif MI) IMAIr! EfillEE
agflin-E 1 EAU KVi i
_fg11641,(1$41011TE IEhqCAiC cypiii
HiTt 44n-ii ATM% sIgrit.ML86LIE Oci,1
nHtiq1 6ive EIVW1111 bips
6ipe rich-6 mapcpa it HA En( 4%vt

CTt ILH xpegitifiÉtpi XXML Aldan( CriE


ri,C11/6 tlElETalA,L cZEi; *Xta,e-.6 tig CZC1
AViKitA WIA 3fled x,41P;
ibutruep ClipfjCaNir) Aii-4,cta E.0

*if (71tplroztigie Lai TZ1116


Liiiicativien8TL 441s awl atairf3flileWh
,,,,,A48.1)(1)pluitITL &lava AZI-1FM.',;i1,17,Ye
AZIATO tÏ74:41WIMIV it.Ep4L,IQNS.45

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR ROMINRSO, 1561 45

74,1"
I 85.Evangheliar romAnen,'1561.

Dupa acésta urnulza, In slavonesce,-obidnuitele indicatiunT pentru citirea


evanghehilor; tot In slavonesce sunt §i tipicul zacelelor or/ a pericopelor §i evan-
ghelistarul.
Evangheliarul se termita cu urmatorul epilog, reprodus in facsimile la pag.
precedentil:

,Cu vreré taldlui gi Cu ajutorfula fieului Ø Cu sfrdgitula d-hului sf-nta, in zilele


mdriei lu Iandga Crai, eu jupdnul Hanclga Be'gnera de in Bragova ama avuta je-
lanie peintru 8f-ntele cdrii creglinegti tetroevgl, gi ama scrisa aciste sfente cdrii de
invdpurd, sd fie pqpilor rumdne?ti ad intele-gd, si invek Bwncinii cine-821 creftini..
cuma grdragte gi sf-ntula Pavela ap-ala cdtrd Corinténi 14 capete: in sfdnta bese'recd
mai bine e a g red cinci cuvinte Cu inklesa decdta 10 mie de cuvinte neinklése in
limbd striind. Dupd aula vd rugdmil top sfenli pdrinti oare vlddici, oare epscpi,
oare pope, in cdrora mdnd va vera adsté cdrii cregtinegti, cuma mainte sd cetéscd,
necetinda ad nu judece, neJ sd sddulascd. gi cu zisa jupdnului Hanegd Bégneril,
scris-ama eu diracona Coresi ot Trdgovigte gi Tudor ditaca. i s'au incepula in luna
lu Mai 3 zile gi s'au sfrcegitii in luna tu Ghenuarie 30 zile. g-k A*TO (in anul)
7 mie 69 in cetate in Bragova".

Bucurescl, Biblioteca Academiel Roméne.


Tetravanghelal_diaconului- Coseei, veimprimal aupg editia prima din 1560-61 de Arhiereul Dr.
Gerasim Titing Pite§teanu ... Cu o prefati de Constantin Erbicénu Bucuresci, Tipografia
CArtilor Bisericesci. 1889. In-80 de XII + 232 pp.
Tim. Cipariu, Crestomatia eeau Analecte literarie dein cartile mai vechi fi noue romateesci, ti-
pdrite si manuscrise, incepundu deja seclulu XVI pamela ala XIX, ca notitia literaria... Blasiu 1858, p.
1-16. A. Lambrior, Carte de citire, Iajl 1832, p. 21.S1. Gaster, Chrestomatie romcind Texte
tiparite fi mantiscrise (sec. XVI-XII), dialectale gi popularc, Leipzig-Bucurescl 1891, vol. 1, p. 17.

dacoromanica.ro
46 EVANOHELIAR SLAVONESC, 1562

Tim. Cipariu, Principia de Limba si de Scriptura, ed, II Blasiu 1866, p. 103. George Seu-
lescu, Glosarul Evangeliei de Koresi, Diaconui Mitropoliei din Orgovestea, tipciritcl in Bragov la
1561 (7069) lanuarii 30, de Ioane Begneru, judek din Bravo, in Buciumul Bomanu, I, IasT 1875,
p. 1.Bizerica orthoclovi Romcincl, XII, (1888-89), p. 380. Picot, Coup d'cet7,p. 23.Dr. I. G. Sbiera,
Mifceiri culturak ¡iterare la Romcinii din stcinga Dundrii in réstimpul dela 1504-1714, Cornautf
1897, p. 34.

1562.
11. Eva.ngheliar slavonesc, tiparit de Diaconul Coresi la Bra§ov In 7070.
Cum5scem doua exemplare din ac6sta carte ; unul in Biblioteca AcademieI
Romano, defectuos, §i altul la Biserica Sf. Nicolae din Bra§ov, mal complet,
singurul din bate exemplarele cunoscute In care s'a pastrat sfIr§itul epiloguluf cu
data §i locul tipariril.
Un volum in-folio de 240 foY Impartite In 30 caiete de cate 8 foI, avand sig-
natura cirilica. jos pe pagina Intal §i pe cea din urma a fie-earuT caiet ; prima
signatura ac. 15 i ultima a c. 9 lipsesc, paginele fiind albe. Este tiparit cu negru
ro§u, Cu cate 24 rindurf pe pagina. qi cu acelea§I caractere ca §i EvanIgheliaru
romanesc dela 1561. Titlurile evangheliilor §i ale predosloviilor sunt in monograme
tiparite cu ro§u §i semana IntocmaY ca Evangheliarul dela 1512.
Initialele ornate sunt de dou6 marimI, cele mal multe identice i altele se-
manand fòrte mult cu cele din Liturghierul dela 1508 i din Evangheliarul dela
1512, reproduse mal sus la e 7-9, 13, 16, 17 (28), 18, 23, 26, 27 (29), 30,
33-37 §i 41.
Ornamentatiunile sunt de 4 felurl: Un frontispiciu mic simplu, asemenea
cu col reprodus la p. 15 §i care se gasesce la Inceputul liste capitolelor ovan.
ghelieI luY Luca §i Ioan, la precuvintarea evanghelieI luI Ioan, la Impartirea evan-
gheliilor dupa ileIe septamanel §i la sbornicul lunilor.
Un al doilea frontispiciu mijlociu, cu ornamente impletite i terminat In
cruce ca inscriptie, identic cu cel din Evangheliarul romanesc (1561), la inceputul
listeT capitolelor din Evanghelia lul Marcu §i la succesiunea evangheli§tilor.
Doua frontispiciI marI, ocupand cate o jumaate de pagina, sapate In lemn,
ca stema Tarel Romanescl terminate in cruce: unul cu vulturul mare, la In-
ceputul evangheliilor luf Marcu §i a lul Luca, amintind frontispiciul Evanghelia-
ruin! dela 1512 (p. 12) i identic cu cel din Octoihul dela 1574, reprodus mal
joa, altul, cu vulturul mic la inceputul evangheliilor lul Mateit §i Luca, identic cu
al Octoihulul dela 1575.
EvInghelia lui Mateih lncepe pe ultima fòie a caietuluT 1 §i tine pana la f.
4 v a c. 9, dupa care urméza o pagina alba. In foile dela inceput, pierdute in arnbele
exemplare, se gasea, probabil lista capitolelor §i precuvintarea la acßsta evanghelie.
Lista capit0lelor evanghelieI luf Marcu se afta pe f. 5 v. a c. 9, predoslovia
la acésta evanghelie pe f. 6 v. a aceluia§1 eaiet, la jumatatea paginel ; iar ovan-
ghelia luI Marcu tine dela f. 1 r. a c. 10 pana la f. 6 v, a c: 14.
Pe aceia§I pagina lista capitolelor evangheliel lul Luca ; pe ultima pagina a
aceluia§I caiet precuvintarea, iar evanghelia Insa§I la f. 2 r. a c. 15 (f. 1 fiind
alba) pana la f. 1 v. a c. 23.

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR SLAVONESC, 1562 47

Pe cele 2 paginT urmat6re lista capitolelor i precuvintarea evanghelieT luT loan,


care evanghelie tine dela f. 5 r. a c. 23 (C. precedenta fiind alb11) pana la f. 3 v.
a c. 29.
Dup'aceia urméza obicInuitele indicatiunT pentru cetirea evangheliilor In aceiaqf
ordine ca cele din Evangheliarul dela 1512.
Cartea se termina Cu urmatorul epilog, a earn! parte .finala se reproduce In
facsimile la pag. 48
tErhcisAAu,8 A ncrim7trom8 R C1S134 H K,%H1E. ALRLIJOMS C1.1195i1HHTII
[MATO 44G10 64'0 'AM Hagritiaimoy Tómti cniKa A piíg IVk AKIO
frkKlUitik SmAt16.
11[0HiaCE HOKII4H+fMH Ií . CAr0C1311SAH 171,i/KWHI1 CBOiAcnrk
HHTH C7k1HAill *KHiirCIMH Hrk CASHOCAÓRTE H Ho45N 1190114TAAIIIHA4k . ciro pIAH A

S3k ,H81141H6 XiHkWk H firHfpk (13 HCkILUfHk Hr1139EHHOHÁXk HOCAWiHTEAlk cf'ro Afa
A Al0Cdnilf bgi Irk R2TCT1iHHhItilk A rilkinmh uiFicaamh . H iMfliítiÇh CIIO AlLECIMNA
KHI711 tIfTHÓPOR71I'OrkCTIE TAXE Afk CTI11 giAkCKKIMEI 01.CTH trVitICHA 11% 1103.*

HAKE A CICFlilitlf CAÁHOCAORTIO TPHC7Ifift1Hdr0 Hrb. noKnairLimaro a{CTEd.


ACIAOHE ronTE A cilrhapácTiee A rrápii . qTx1pEH (1,1H IrkCIAHMAIIIEH, AAA nAinxipt
AFOIBJ)(irk fICH9dHATH . HAWKE OirCtikAHO HOTrk11121HWHXC4 Ha CT NkAO.
RAHTH Act ÓHOH CAIHAIllf OITA 113141'03HE Hrl%Cl .11MXCE rkrk, j:Ka cFro WHiAINCE
Coir,WirThAlk CrbaHlipiaff HMÁTk . TiMOME Cif CIATO 83,1(31i4iCA silro,AATTio

HtSfliiHk XHkWk wkrtiipk 136 IS fhigk ATIKW116 HOOCH A


TOVAOPIt ATÁKk Tp$,A,AXCA1 ArlifIliC40CIE Hall'H ErhATO g, TIZIorapk,
11011iWECA Ci KNArIII map AT. "Tc4 Auk . HrurkunituicA Aau,a ZTONIff 71 Airk.
in& qa spauliRk.,
A-tot-v61toruluI §i prea bunulul Dumnepa glorie §i mArire! Cel
ce da a se savir§1 ori ce fapta buna intru dinsul inceputa, aceluia glorie
§i domnie in vecil vecilor, amin
Fiind-ca Dumnepü cel intru Treime inchinat a binevoit umple
biserica sa cu cartl sflnte spre lauda §i spre folosul celor ce cites°, din
pricina acésta §i ed jupanul Han g§ Bégner (Johannes Benkner) din Bra-
§ov, m'am aprins de dragostea sfIntulul Duh i de iubirea sfintelor §i
dumneqeescilor biserici §i am tipArit ac6sta carte de suflet mantditóre
Tetraevangheliul, pe care sfintul Duh prin gura Apostolilor ne-au destai-
nuit-o spre cun6scerea §1 aducerea de laude Dumnelleirel celeI prea-marite
intru unitatea prea stralucitel TreimI. i rog pe cel tinerT §i pe cel cres-
cuti §1 pe baranI, totl catt o vor cetì sau copia, pentru dragostea catra
Isus Ohristos, sa indreptatI, §i pe nol cari cu oeirdie de acest luau ne-am
ingrijit, sa ne binecuvintap, ca amindoi preamarind pe Dumnelefi, din care
tóte (s'au facut), pe Fiul, prin care tóte (s'au facut), §i pe Sfantul Dub,

dacoromanica.ro
48 EVANGHELIAR SLAVONESC, 1562

In care t6te (s'au facut), sa cgpatam aclaci.(pe pamint) pace gi iubire, iar
dincolo sa fim lurninati de lumina i binecuvintare, amin.
Din porunca Jupanului liana§ Bégner, eu robul lui Christos, Dia-

.6....
ixol; iimas Blei; Aro aft4c'fro

MPAE EXc't 3,a,E oxmlipintE


fiNIATL T6iN10AiECiE Cli1T0.1* (5340:1100/11
....7...?."--- .i).'-- Cli1'Ori10 '4MHI411.:
floMHïEML ?Nnam, x4N4ull, sirnEpt,
a3L% pd-Ei, AieNcian_Kopicii
irroffsappi) 41,4113TpX1a,fiXeftIII;i ,-
MI CialliCel Pal cit ,...

:lisiro 3 1 T15cAtpL +5 .:.:-..:,:-.:-


Argunem Cï, Enfirm .

mdtia A _RA, xi-v. _


HclgiliwhwEciA mewl LtITOIICE I Ahli -

--.. s
.946 .
.
. _
, *4 1.0
.
..

66. Evangbellar elavonen, 1562.

conul Coresi gi Tudor Diac ne-am trudit de am scris acesta carte. In


anul 7070 (1562). S'a inceput acéstg, carte in luna lui Martie 24 Oile
§i s'a ispravit in luna MI Octobre 13 i1e, in °rapt Bragov".

Bucuresci, Biblioteca Academiel Romtme.Bra§ov, Biserica St. Nicolae. Petersburg,


Biblioteca publicA. Moscva, Biblioteca public/ tg Museul RumTantov. Munkács, Biblioteca epie-
copali (acum in Ungvár).

dacoromanica.ro
APOSTOL ROMINESO, (1563) 49

Vasilie Popp, Disertatie despre Tipograftile romdnesci in Transilvania i invecinatele I, dela


inceputul lor pawl la vremile nóstre... Sibiiu, 1838, p. 12.Josephi Dobrowsky, Institutiones ¡in.
guae slavicae Editio secunda, Vindobonae 1852, p XXXVIII. Annales gymnasii gr. catholici
maioris Blasiensis pro anno scholastic° MDCCCL VIlI edidit T. Cipariu... Blasii 1868, p. 11.
B. P. Hasdeu, Cuvente den kltnini, II, 93 i 725.Aafahlr, Geschichte der sii,d,slaw. Litteratur, III,
I, 55.Karataev, Onficaue, 1, 24.Picot, Coup d'em7, p. 23.

[1563],

12. Apostol romanesc (tiparit de diaconul Coresi la Bragov).


Singurul exemplar cunoscut din acest Apostol numit gi Praxiul conservat
In Iluseul national de antichitAtl din Bucuresd, a fost descris Cu de-amenuntul
de d. Gr. Cretu. D-sa ajunge la conclusiunea a trebue sA 11 fost tiparit cam pe
la 1570. Noi propunem data de 1663 pentru motivele aratate la p. 52. Volumul
este defectuos gi se afla In urmaterea stare :
Un vol. in-folio de 124 fd, fartl, Inceput i far& sfirgit. Foile al fost gru-
pate In caiete de cate 8 fol, cu signatura &ilia, pe prima tgi pe ultima pagina a
fie-carul ca.iet. Din primul caiet existent, lnsemnat 10 (T), at mal remas numaI
ultimele 4 fol, iar din ultimul insemnat 29 (R47,) numaI primele 6 fol. Tot
restul, precum i 36 de fol din launtrul caietelor, pierdut. Dupe numerul
sforilor remase la calcaiul artiY se pare ch lipsesc 11 caiete dela sfirgit ; prin
urmare volumul complet se compunea din 40 de caiete adicb. 220 foY, daca tete
caietele erati quaterniunl. E tiparit cu negru i rogu: negru pentru text gi au-
mare, rogu pentru titlurile romanesd i slavonescl, notele tipiconale slavone, etc.
cu cate 21, uneorl 20 sat 22 rinduri pe pagina i cu aceleagl caractere ca
Evangheliarul romanesc dela 1661, pe Maio galbuie gresa cu stema Bragovulul
In filigrana. Cuprinde doue felurl de initiale, unele simple gi altele ornate. Aceste
din urma semana cu cele reproduse mal sus la WI 7, 18, 30, 32 gi 34. Titlul
curent este slavonesc gi de cele mal multe orY lipsesce. Zacealele sunt Insemnate
cu litere rogiI In earl de text.
In foile pierdute dela inceput volumul acesta cuprindea faptele Apostolilor,
In cele remase se cuprind epistolele lul Iacov, Petru, loan, Inda §i Pavel, cu 6re-carT
lipsurI;la sfirgit lipsesc cate-va din epistolele acestuia din urm5, çi probabil obid-
nuiteie Indice ale lectiunilor, etc.

Bucurescl, Museul national de AntichitAtl.


M. Gaster, Chrestomatie remind, vol. I p. 9.
Gr. Cretu, AntdiulPraxiu sail Apostol romdnesc tipilrit pe la 1570 in Revista pentru Istorie,
Archeologie fi Filologie sub directiunea lul Gregoriu G. Tocilescu, an. III vol. V (Bucurescl 1885) p.
29.Dr. I. G. Sbiera, Mifcärl culturale, p. 36.

4826? 7

dacoromanica.ro
TdiwaiviS alF:AJWL. IA:XL a l7z4
(Dri Wit pvrliff 111,È ehEllE13 /a412,11
KlTpOffirlAS CEEd CKOVIA mdpififiamz;
nocrTpE3ii CISS ilF)E116 11E 11Cfrrp311
O@ 1X aikcimtiYA3ii Arouvtiv) kEIErt
41,&1\ cErtat23/11 AS X0 ilifipliCEEci IJA
milurxibace it.8 gfillTE tri,@ .

RIME* CEptICE _ Wit CAOVAEE 1E6


EX TVA 0(13M1F 1hELLVTi wil awa ccppL
Trfievi;TEpt .:^10 TtiLL '7117) elta

task siri.Aistreom acfahru4


01$1111 Tastri Mk,
11E/111HEIVIeITI, f,/,.%

F.Off Eó/iN 1katMuTE3Eg4 Ujil


COOTENTA)pcliE tEetpitficii
a,)3DANE3a EcfoA citerLds
tiTgKOpilHOL LIEAti ECLC (TIM
HTEXE41-6-i(C HEIVIA11:43fILIFIW11liST(541-11EAN
IldNIV,4/VIEACtil,(41.8A3H tuicTgA8i76)-(-c
AHTp8ToaTEA0118pEAE atinbm,Ept
liddca * 001TO VidUi trii fl41E41e
ffel #44i 1118 Acicseet atimettiette
`:

dacoromanica.ro
TILCUL EVANGHELIILOR kit MOLITVENIO ROMINESC, (1564) 51

p.564].

13. Taleul evanghelillor i Molitvenie romineso (tiparite de diaconul Coresi la


Bra§ov).
Cunóscem acésta carte numaT din descriptiunea, si extrasele pe carl le-a pu-
blicat Cipariu. Cartea insagf s'a pierdut. Cercetarile Mente In biblioteca SeminariuluT
greco-catolic din Blaj i In cea r6masa dela r6posatul canonic, at fost zadarnice.
De aceia ne marginim a resuma ad notele pe carl i le-a consacrat Cipariu In pu-
blicatiunile sale.
Cartea forméza un volum in-folio, nepaginat, In quaterniunT, §i tiparit cu
aceleag caractere ca i Evangheliarul diaconulur Coresi din 1560 61. Se compune
din 2 parg :
1) Tcilcul evangheliilor, care ocupa Impreuna cu scara lor i epilogul primele
238 foT i cuprinde cuvIntarT pentru tot anul Incep6nd cu Duminica Pascelor, es-
plicand textul evangheliilor c,are este aprópe identicl) cu cel din Evangheliarul po-
menit mg sus.
Acésta cazanie se termina cu un epilog, din care se cun6sce numaY urma-
torul fragment :
(14`kA ah% CKOCk -(AE- AA% 141114911)9111 TpETEIMIHrEA01(A WH
npa(filoyna) phex)n.ktpe #8I1AC atI`kik Alca atlik (r13STk ase)ntneTea a AISAH,11
npeSum. Tete Trivilloyn lÏHu1Wp Koym C'It MATA WH EH HIJOHOHEASN, WH a CISNE
WaMEHNAWp +ritLI,ACTSOAS ASIIX 4ETHTOVA EIFATEH, awa ahlk a2ISAATk (14`kCITE
KS9E LIAE 1%rifitti1u9 npe 4SAINHE411 NOCIVO aHk CKOACE 4E 4t C14111f1TS9A Hp0p0411d
litup WH afT7IHAW9 WH nenwp C4S7110_11%9HHI4Il WH KkKMIh 4ETNTII, SIIHE ahlk
HCIMITHTlx WH COKOTIITk WH ahlk alhAaTk 1111 TUPE TrIsAKSECKk MEHErk3A WN
4111919fCKk KS CKPIMTSIla C4SRT2k WH MTE Tape nirkKolfp,A, WH ah% CKpliCh KS
TIM91-0A H0aW 4S9aU,HAW9 zispagin difif olfHAE qapTX MkICTAC ecapme npe
EA'h4114/1 EHHCK01111 neme inviSrlicpee W II npf AOMHH HS 441TAS npe 4EN 6SHF
LIE ripe rki denle C91 HS npe CHHE WH napin stup *re la RIMA nerragn
EN CE HOK'llACKA W H &ICE rkSTAT`k WH C11 .ltAiRAE KS AFfIEHTaTE aMNHk...
KEA4Srlt aiM KaliTH npe atIECTk ASKpli +HASpamSrkS a M HariN,Ho(nk ellopo Alti%
KAXSW k. 8)11

Cipariu, Analecte, p. 16, Principia, 104 xiul, de care se amintesce acl, a fost desco-
Annales Gymnasii Blasiensis, (1858) P. 11. perit in 1884 §I descris Cu de-amanuntul de
Fclia pe care era tiparit acest epilog d. Gr. Cretu, in Revista pentru Istorie, Archeo-
era rupta, calad 1-a copiat Cipariu. Cuviutele logia i Filologie sub directiunea lul Gr. G.
in parentesa sunt o completare. Dupa lite- Tocilescu, V, (Bucurescl 1885) p. 29. Decl
rele np, Cipariu completase n'ama. Mal tarçlia gre§it persista unil a mal vorbi de o Pravill
insa a revenit asupra acestel cetirT, admitand din secolul XVI, care ar fi fost editiunea
versiunea npaNfoys. (Principia, p. 104 §i Archiv intaia a Praviled miel dela Govora.
pentru falologie etc. p. 89).:Apostolul sail Pra- 3) Cipariu, Anaiecte, p. 29-80 in nota.

dacoromanica.ro
52 TXLCUL EVANGHELIILOR SI MOLITVENIC ROMINESO, (1564)

2) Molitvenicul romcinesc, care ocupa restul volumulul §i care nu s'a pastrat


intreg. Titlul set este :
tillOAHTERNHK (301rMACHECK GOAOHUHiE MOAHTRME sorisoynk. KoynoriTA
HOlfAMHEICIIT01(94 THI1HKOlfi1 AETOIrpriEH ElpuptilE enoritga AE mmaufklya IIXFP
TELIGH m4 titAtIOAAN WH AE 4a(' ATE. nnveivwroypa mopyinwpk.»
Partea dela capitolul cuminecaturel pana la sfir§it, lipsesce 1).
Exista controversa asupra autoruluÌ traduceriI Evangheliarulul, a Aposto-
luluf i a acestd CazaniI, precum i asupra anuluT tipariril acestor doue din urma.
Nu este locul ad de a intra In amenuntele acestel contruverse. Observam to-
tu§l ca, daca se admite ca Coresi a tiparit Apostolul §.1 Cazania, dupe cum tipa-
rise Evangheliarul dela 1560-61, anil tipariril ApostoluluI (1570 dupe Cretu) k3i
a CazanieI (1575 dupe Cipariu), trebuesc pu§I lnainte de 1570 (sat p6te de 1568),
cand s'a Imprimat prima Psaltire romanésca, de óre-ce In epilogul Cazaniel nu se
pomenesce nimic de acésta psaltire, cu Vote a a fost tiparita de acelatg Coresi.
Sbiera2) aduce argumente fórte plausibile pentru anul 1564, argumente trase
din biografia luI Forró Miklos, care a fost prins i condamnat la mórte in 1564,
lar din 1568 i se pierde urma. Pe de alta parte diaconul Cereal, care tiparise pana
atuncl cartile sale cand cu sprijinul Ungurilor cand cu al Sa§ilor, pare a fi remas
cu ace§tI din urma, in momentul °and confesiunea protestanta se desparte in lu-
terana a Sa§ilor, calvina a Maghiarilor i unitara a Secuilor, (de óre-ce In 1581
publica Evanghelia cu inveldtura dupt Indemnul gi cu cheltuiala 1111 Lucas Hir-
scher), iar despartirea reformatilor se face dupe hotafirea dietei din Turda, In anul
1564. Am admis acésta data pentru Cazanie, iar pentru Apostol propunem data
de 1563, ca fiind tiparit lnainte de Cazanie i probabil dupa Evangheliarul slavonesc
din 1562.

Tim. Cipariu, Orestomatia sau Analecte diterarie, p. 16-29.Lambrior, Carte de citire, p.


27.Gaster, Chrestomatie romand, I, 22.
Picot, Coup d'ceil, 36.Sbiera, Migcari culturale, 67.

[15 68].
14. Psaltire romanésca de diaconul Coresi.
T. Codrescu a publicat in revista sa Buciumul .Romanu (Iail 1875), mal
multe glosare pentru texto vechT romanesd, lucrate de rtposatul G. Stulescu.
Printre acestea se afla un glosar pentru o Psaltire romanésct a diaconuluT Coresi,
tiparita In anul 1568, diferita, dupe cum asigura editorul BuciumuluI, de t6te ce-
lelalte psaltirl cunoscute.2) Din nenorocire d-sa nu da nid uit alt am6nunt, lar
cartea Insa§T nu se mal gasesce nicäirl. Comparatiunea extraselor pe earl le da
Rulescu In glosarul set, cu textele psaltirelor cunoscute nu póte servi la nimic

') Cipariu, Principia, 116. 3 Buciumul Romanu, I, 260.


2) Sbiera, Mifccird culturale, p. 58-59.

dacoromanica.ro
SBORNIC SLAVONESC, 1568 58

pentru stabilirea inrudirel futre ele §i pentru controlarea asertiunilor sale, in pri-
vinta vechimel textulul §i a autorulul traduceril, de Ore-ce lucrarile acestul scriitor
sunt Cu drept cuvint banuite.')
E sigur ca aceasta psaltire a existat, e posibil iara§I ca data de 1568 sa
fie exacta, dar textul publicat de T. Codrescu duna manuscriptele lul G. Séulescu
este evident latinisat §i ded falsificat.2)

Glosarial Psaltirei lid Koresi din 7076 (1568) elaboratu de George Skilescu, fn Buciumul
_Romana, I, Ia§1 1875, p. 289-304, 16, 49-64, 97-112, 145-160, 193-208, 241-160. Sbiera, Mireiri
culturale, 45-46.

1 5 6 8.

15. Sbornle slavonesc, partea II, tiparit de diaconul Coresi la 7077, Decembre.
Acest Sbornic, numit §i Mineiu de praznice, era compus din doué volume.
Nu se cun6sce pan'acum decat acest al doilea volum, cuprinynd serviciul divin
al sérbatorilor nemi§catére ale DomnuluT Christos, ale Sf. Feciére §i ale cator-va
sfintl din lunile dela Fevruarie pa,ná, la August inclusiv, El forméza un vol. in-folio
de 222 fol, grupate in 28 caiete (27 de cate 8 fol §i unul de 6 fol), purtand sem-
natura cirilica 1 TeiT pe prima §i pe ultima NO a fie-caruY caiet, jos la mijloc.
In exemplarele vNlute de nol, lipsesc prima §i ultima feble, acésta din urma pro-
babil alba. E tiparit in doué culorY : textul ca negru, iar titlurile, indicatiunile li
mal téte initialele cu ro§u, cu 31 rinduri pe pagina. Initialele ornate sunt de doué
marimf §i sémana cu cele reproduse mal sus la N'ir 5, 7-9, 13 (28), 16-18, 27
(29), 30, 32, 34-37, lima sunt putin mal usate,
La inceput sé &esa) un frontispiciu ornat terminat in cruce, amintind pe
cel din Evangbeliarul romanesc dela 1561 reprodus mal sus la pag. 45.
Fòia intal lipsesce. Pe a doua incepe viata sf. mucenic Trifon.
Pe fdlia 5 r. a ultimulul caiet, despartit de text printr'un spatiu gol de vre-o
7 centimetri, se afla urmatorul epilog :
Cu voea Tatahl §i cu silinta Fiului §i cu ajutorul sfintuluI Duh,
s'an scris acésta carte in Ililele bine-cinstitorulul .1i de Christos iubi-
torului Io Alexandru voevod, mitropolit fiind preaosfintitul chir Evtimie.
nEn pAcatosul diacon Coresi am scris acésta carte, ImpreunA cu
5 ucenid.

1) Glosarul Evangheliarulul lul Coresi 2) Comp. extrasul din psalmul 108 pu-
este o indrkstuSta falsificare. Ala in zaceala blicat la p. 16 sub rubrica Treidiea, ca textul
79 a evangbeliel luT Luca, cuvinte ca nclem- din Psaltirea slavo-romanl a diaconulul Co-
tija; grefit, destoinic, rail, hrdnit, etc. stuit resi. Cuvintele speise§te-md, mita, blagosloveftr,
fnlocuite cu cuvintele mercenati. piicatif, demn, isponedescu-met, ad in Glosarul luT Sbulescu
lerbif, saginat, etc. formele salvd-ma, mesererea, binefefti, confe-
ciunesumt.

dacoromanica.ro
54 SBORNIO SLAVONESC, 1568

S'atl inceput a se scrie aceast6. carte in luna luI Iulie 1 i1e i


ispravit in luna luI Dechemvrie 6 pe, in anul 7077."

.
BucurescT, Biblioteca A.cademieT Rom4ne.Bra§ov, Biserica SE Niculae.

vtoAttilEmt, aid raocnituttiTchtt,


5cispunniemi aro Aga .
FICAHC4CE cii ICHriril aZAtill
Ifiir09iCTIIIIA CO l'ITC0 illÓSH134r0
10 iAq41446 ao?au,A,d
HnPHC npot:mlieuturo MHTIO
110A1-1111 hih3L dap,timic :
Ci i'311 rptwilLIN ALIKE') KOVCH . ticinticap.
uNtiru iczci , i oilittifitcm

no`liw.;rt Chi 100111.1 miciTH ram I jOVAif ,


h. tIcteltuniuncE.mil4 , mtitapi4 I -t 014-11.1

2A-1To :taus .
88. Epilogul sbornIculul slavonesc, 1368.

I570.

16. Psaltirea romanései a diaconulul Coresi. Brasov.


Singurul exemplar cunoscut din adsta carte, afiator In Biblioteca Academiel
Romano, este defectuos. El forméza un volum in-4° al card Incoput
pierdut. Dinteo fericita intimplare 113s s'a pastrat ultima f6ie cu epilogul
.

reprodus mal jos. In josul acesteI fol se afia signatura ii Z (51). Din faptul
foile sunt grupate in caiete de ate 4 fol (duerniunT), se póte deduce ca acksta
carte a avut 204 fol. Psaltirea e tiparita in dout3 eulorT, paginatie, cu sig-
natura cirilica pe pagina intal i ultima a fie caruI caiet cu cate 18 rindurY pe
pagina, cu caractere marl, aceleasl ea ale Evangheliarulul dela 1561, cu cateva
initiale ornate, aceleasl ca cele din Liturghierul dela 1508, reproduse la et 5, 7
si 13, si altele mal miel ordinare.

dacoromanica.ro
PSALTIRE ROMINÉSOX, 1570 55

Exemplarul acesta incepe Cu duerniunea Insemnata F (3) Cu Catizma 2, psal-


mul 9. Caietele sunt complete pana la al 22-lea (U) care cuprinde mal mult de
jum6tate din Psalmul 71. Mara de ac6sta s'aa mal pastrat Inca cate-va fol mal
mint sari maI putin deteriorate : una dela Inceput cu signaturaT's (2) 'cu sfirqitul

xoifinE3E41,6,14
KuJilh tiCkifi Ecii
Ki1ialf:L3I1-0
ti Will TC:ci TE hfINIEHAE -ii- 11;
Nxiviiiiii,ali
E(1[11181113 118 ,A,011.M1,13EZ ihAIIME4
ii[XJ H8Ni4iitidi 11Ztadiiti IletEXML
Lull )-(0 36cE NI4.9.Eli "(4, - %hie
1 e rill' e aruiiittrifi to neiE cm,
fiAh ¡Ma cKpfiE Aagopfiti,94, prie
EX etaapS EEctpEKA MetH EplackieL
lffiliut isZEilitiTE ES rbilEAcoogAL hli
czypiacia K4 wnailciAtIVICidtEl
tit, ,A, - Ian Oil'FIT-8titpEELAilatfill
TE FiEeht¡EncE ¡MATO ATE MINIEFF.-
Ai en8T8o'i8 iyfeCeltoilE -AlfOTE VT)
HT yfATHpH :" thzsoi¡tia iii8 cipicEpX
api E , i
. 3HAE WH Ca WWII
Thit\1100,1d AS Mail 4 t"--- 3(-4AE A
liTaTE AupdwdEL.t.CZATTo 'ail
Fr 41
psaltIrel rorn(InescI, 1570.

psalm. 4 i mal Intreg psalmul 5, §i alte 12 dela sfIrqit. Pe una din acestea se
MIA signatura WIT. (38), lar pe alta epilogul reprodus aicI In facsimile.

dacoromanica.ro
56 OCTOIH SLAVONESCi 1574

Cu mila lu Dumnezeu eu diacontl Coresi, déca vetzufd cd mai toate limbile au


cuvcintulti lu Dumnezeu in limba lor, numai noi .Runzdnii n'aviimit, 0 Hs. zise,
Mathd 109, cine cete0e sd intelégel , çi Paveld incd serie la Corinthd , 155, cd
intru besérecd mai vreitosu cinci cuvinte Cu intelesuld mieu scl grdescd ca
sà invdtil, de ccltd untune'recd de cuvinte neinielése intr'alte limbi. Inceputuséu a se
serie acéste sf-nte Psdltiri in luna lu Fevruarie, 6 zile, i séu sfgrigit in luna lu
Mai, 27 zile, in cetate in Bragovd. E1i ATo anul) 7078.
In numerotarea psalmilor se observa, un fapt curios : Ne gasindu-se probabil
printre caracterele imprimeriei semnul A corespunOtor pentru 60, acest semn a
ramas afara la psalmif 60-69, punandu-se numai cifra care represinta unimile.

Biblioteca Academiel RomAne (daruit de V. htlangra).


V. Mangra, Psaltirea romeineascd a diaconului Coresi, publicatd /a 1570 in Bram, In Tri-
buna, no 268 din 24 Nov, 1890, republicat in bro§ura: Cercetdri literare-istorice. I. Psaltirea Dia-
conuluf Coresi tipAritii, la 1570 in Brapv. II. Rolul Difacilor din Moldova fa cultura RomAnilor
din Transilvania in secolul al XVII-lea, de Vasile Mangra, Profesor seminarial in Arad. Bucu-
rescf (Carol 06b1) 1896. 1 br. 80 de 29 pag.Dr. I. G. Sbiera, 31*(171 culturale f i literare la lio-
nuinii din stdnga Dundrii in rgstimpul dela 1504-1714, Cernitutl 1897, p. 46-46.

1574.

17. Moth slavonesc, partea I (glas 1-5), tiparit de diaconul Coresi.


Un vol. in-folio de 216 fol, grupate in 27 caiete de cate 8 foI, nepaginate
avand signatura cirilica pe prima si pe ultima pagina a fie-caruT caiet, jos la
mijloc. E tiparit cu negrit i rogu, cu cate 30 rindurl pe pagina. Volumul acesta
cuprinde o singura initiala ornata, la inceput, gi doua felurl de frontispicil ornate
ocupand cate o jum6tate de pagina cu stema T6rei Romanesci : unul ca vulturul
mic la inceputul glasului 1, (v. mal jos p. 62) altul cu vulturul mare, tinénd in
cioc o cruce verticala Intro doi arbori, la inceputul glas. 2 gi 3 (No. 71). La
sfirgitul glasulul 2 i la sfirgitul ciroi se afla un ornament mic representa,nd
un vultur intrio cununa, identic cu cel reprodus mal jos la pag. 61.
Octoihul incepe cu pagina pe care o dam ad in facsimile (No. 70).
Glasul 1 incepe cu f. 2; Glasul 2 la f. 6 r. a c. 7. Glasul 3 la f. 1 r. a c. 14,
cu ornamentele de care vorbiram. Glasul 4 incepe la f. 4 r. a c. 20, in continuare
a textului, fall ornament, ci numai cu cligeul de titulatura gi se termina pe ul-
tima pag. a caietului 26.
Pe ultima pagina existenta (c. 17 f. 6 v.) se afla epilogul reprodus in facsi-
mile la pag. 59, care in traducere este urmnorul :
A tot v6c,16toruluI §i prea 'fericituluI Dumnepil slavl §i mArire! LuI
celul ce face 0, se implinéscl off-ce lucru bun care dela dinsul Incepe,
slavl%§i putere In v6cii vecilor amin. §i dup6 acestea, acel oamenI dum-
necsleescI : Damaschin §i Iosif i Cozma §i Teofan, prin scoborirea sfintuluI

dacoromanica.ro
OCTOIH SLAVONESO, 1674 57

11 0 aTKO' KI [140itgt
TEOpÉNYE rTptno,3,6sudro uìja laWEr0 forYiNliet MMÁCKH
im 12ZegEoTA ainfpL Ha mártH BElipNN Waal
3gd)CE CT.f.ITEpie ea CKpiana ÎAAß ,
tiffiE/h WILLIE MATSU :* 0. mein AkATE data C4
n thAtTE AIZAie nofmr. Cam H Rut
a ati MIípN,1ce CA4EY INACTLIENO RICKiHS 114.6 I a
Crjorie nob& n ISHECE-,A,ATC4+ q1if0 ABM la di
2c`

Ii ETAintio pcimmium Ea TAiiik noTptEnhinaro


TAiffif hoTo-niEniaro HETAiHNclei iiHEITOpdsiN44 Ti
ME MdAtATAN E1A4M11TA1A11141-0M81 MXTEcIMEItil
11'44 EZ3461.11TH AillipOCAiEAUTE MOZAlbEdELli, HZ
za(Arilth.Tat , 4;0ÓAL 1141W EZ3REitH11igwagt .70
C e Ag1WH AfIl4111 ii rnt
EITEHACO ì escnOrt
neiTaa , 1114E6114 A Hma .riptIgl
TiMMTHCE MIA% a
rHtmE ii3E4131) Tt;f1A0A MXTECA Mitt hili9N111at MXKLI
fi3E4EAtrISTHME IZMN6r0 Cispd3nLi aserolifin noRpd.
TBoimX oral-war° n omtna ÇjMETHOÉHZEZCi
OVEKI Mtit sfrii.645,4 , °Vim, HAÍiL3Ç iiviA o acialfail
nptilftwinmn ITÓ CZT8dpf , JUNO OVE0 ii3Veriirn
MENE HETIOCTOkilicITO NEpitlINMO :ir;36 . NA EZ
_CZ HEIRVÓIN614 Iltia;41,E Ke4/144 rAXA (111 CildrÓ 110A4 VA Mill
aCTAIMENiE : (11444 iftitit .C Tigt rip.RXÖMMS."11i
OW -FiEznix carptulan tIEWEpiTi) 114Eci coal?)
nocp4mAinamet VELipitioRnirm iiMALIINEÒ ?ME M641Ff
¡HO ¡ATM Ebututro ciqrn 1-67rE MO/di A4t0/147
H4WUM! ßíMiY aviOCTI1 'Mal
4* ". * s:s

70. Octoila alavonosc, 1574.

48.67

dacoromanica.ro
58 OCTOIH SLAVONESO, 1574

e...7

tNPIHTRY11.11filRE
a- RICK-11in! rAio4 4
n fin Ilf1110M0y11:3*Öri pc.:0,a,m1rovra ratite 6AC1
et
goy BZfl4Jhwo(ce 34BEi mApiA nifitiAtTI
1101CAUHHMCR altriffiTiE Eò riptTpoiss , norp6
Hit° nptAcienot CiMb Excx6Tt imacK-pc1
rii3mpinibixs , CiicEMR% EAtixAffilp 41711fd
A 0111b, Ëxf Ndtil pruonficaNic norg6a:As
xTrrt pcic bScl immiiTE t4Rr oinp43NHA;klt
0110111 BiaV011eBC 1674.

dacoromanica.ro
OCTOIH SLAVONESO, 1574 59

ICAI317,S,1 1% ilip.gsTkromX sfoir CAÁRA IilithaliE Aci4


tpomtczepinum RACiK0 A-60 eiro ít JHif 1.1414H4 3
. '.6mgctieiget 40A AviEd 11-gni EiK6,71 eo

1.1 nocriA C7TiTgRiiis Mknif A4MukKitME fliakfm


imi314 I 4,0,Et:443406. 1141-1. THCMh CTro 4.5i'd 1-140171dEMHI

['MORK HiP46 DTMENLIÈ 1-XAM.1.1-1 C.IXT0(16


di nfaio cAolitirli Ri rpicAzurim'i ETKTBE THCTHMI
rAdCH .cireAlICKLIAAH CAA() CAOBliMdr0 EX6611.111H)th EA ".
Ciro' pcimii43L (iisò xtiy pAll a'AEptimior
110S6Actnicril Oirrp0 EAcipa<0 ti CiiL EcitriKdro ilnpthikap
spáro AZ), ROERLIIM oiecAixL ilfia3gmixL romó
CTRAMH .Ht:j.(Kg,A,ÉNYE El 3EM./Iil rocAcTsamu
CR.BrullE riit4.11 Emir( atom CLA-T6HAI Tpo.f?,A,o mod

3H0 BZMAiAEXE: ileZEnplymo Ca64.4 wiwero


UCIpEHro miqollOAHTt. K ijpt , elaii BA4M
011- 3Em A A. ilisiallici)cm0 CÏ ALTIE 1.1043HH EtigrE 6X Ant
Arrh flOpaild C7F/IML 1.1phg4.ML
pripoyiriie rptxt np1p0,5,(rnartiwHmtailpo,A,.liTcAZ.i.iticitA6
rptualmh C iro piAti 4-3fi eimIciti,a,pX EoCE63A
MOtiML MOEriMiS , , miipit 110iti0j1, 1 MOAFIMCE
can'IINEK6AEHÓ titi% ?3114(45 crip.
.ff:t1tiKot:41Bx3pictiHmL ANOEfidiTi4M6.t;HOTÁML aK09E,11:6
'TEfJ Ai1 nalpH)(1 171M6AELIJHCE AfZE11( pip! XàH nowt
rioitne llicL rptwnt1A-L EzjigxLipfulp MOAIITUA-L'ilTdrir
()MINA' rocnO,Vph i iiity14,/kpg RomtAkie.
brerk.ilitipH iSKI.11% ict:JpE(H HdfliicA2CL dip! MINA
reia 11.
r , 4 ;flail-1KM a tiT14 tgAiTL1
flÖ'TLWICUl i<titirtt rtric4TH -Mild 7 MAI if 7 AHL
ti;t2fipaimu c Mr14 6)("11:a111È Ai%

72. Ocloth tdavOne8e, 1574

dacoromanica.ro
60 OCTOIH SLAVONESC, 1574

Duh invatati, ne-ad lasat noue cartile dumnepesci ce se numesc Octoih,


4 glasuri, pentru a canta in cantece pe Dumnelileul cel de sus §i laudat,
Cu glasurile de ingeri cele de trei oil sfinte in Dumneleirea prea stralucita.
»Din pricina acésta §i et deci, robul 1111 Christos Jo Alexandru, Voe-
vodul intregei tari a Ungrovlahiei, fiul marelul i prea bunuluI Io Mircea
Voevod, am cunoscut 0 am inteles domnia mea imputinarea 0 raritatea
In tara Domniei mele a carp mal sus numite Octoih §i din dragoste
catre lucru am dorit §i m'am sfatuit cu parintele nostru prea-osfintitul
mitropolit chir Evtimie al intregil Ten i Romanesci §i am tiparit acésta
carte de suflet folositóre Octoih, ca sa fie In dar 0 in cinste §i spre
lauda sfintelor biserici §i intru pornenirea 0 iertarea pacatelor strabu-
nilor no§tri §i parintilor §i noue pacato§ilor.
,,Din pricina acesta et Io Alexandru Voevod, Cu fiul meu iubit Io
Mihnea Voevod, ve ru. gam 0 In genunchi Wen], iar de nu in genuncb1,
Cu cuvintul, catre cei batrani ca catre parinti, catre cei crescuti ca
catre frati, catre cei tineri ca catre copii, catre totl cei ce vor cetl sad
vor canta sad se vor ruga, pentru dragostea luI Christos, pomeniti-ne
pe noi pacato§ii in sfintele vóstre rugaciuni §i taine.
Din porunca DannuluI Io Alexandru voevod, ed pacatosul diacon
Coresi am tiparit acésta carte cu opt t) ucenici, dela facerea lumei in anul
7082; s'ail Inceput acesta carte a se tiparl in luna lui Mal in 12 (pie
§i s'at sfir§it in luna lui Octobre in 20 qile."
Bra§ov, Biserica Sf. Nicolas. Mánástirea Hilandar.
Saya Chilandarec, Rukopisy a starotisky Chilandarské,-86.

1575.
18. Octoih slavonesc, partea II (glas 5-8), tipexit de diaconul Coresi.
Cunescem done exemplare din aceste, carte, amendoue necomplete : unul in
Biblioteca Academiel Romano §i altul in Biblioteca bisericil Sf. Nicolae din Brapv.
In acesta din urme, s'a conservat prima fbie, pe a cArei verso se pelt() vede orna-
mentul din Octoihul dela 1574, vulturul intr'o cunune., Inconjurat de cuvintele
xpticogoynk-gitatimoH afmnt-iti amaampS goisoAS (v. p. 61). Karataev a cunoscut
un alt exemplar in care s'a conservat ultima (die cu epilogul. Acest epilog este ace-
la08) ca cel dela partea I, afara de data: Cu" EliTia HI% Arm. i 57, . llOtlitifiCf

1) Coltul din stAnga al f6iel dupá care Saya dela Hilandar, copiind acest epilog dupg,
reproducem acest epilog a fost rupt In exem- un alt exemplar, scrie am scris acéstä
plaral dela Bra§ov vklut de nol, §i completat carte cu fan ucenicl", pontru partea I a
cu mana mal tárqiu, dupl cum"se p6te ob- Octoihulul.
serva In facsimilele dela p. 59. Citlugarul 2) V. nota precedentA.

dacoromanica.ro
OCTO1H SLAVONESC, 175 61

Ptoicit\ ripopdisti riv-kiTH EVO aliELIML 4riAin qdriout


Au iii7tifimumh iinptnomigmbimh (14,5,o(TH
Ed cA6so EAHItI nopt.,..rirAbwid ChIKE OAR ApiENEE EZCIlpa
MUlE ETtro p6Ai ApAtictchin\U9i 1-14(AkrmiuluA 17di
pAclIqHVY1 T041114\ CRITAÓ(THIllialhMH noitiTdon
HMOAfiThEHHLON 610 nota+THA tiptcrrad t,JEOT4/1.1hILIE
CA nplictio cidpivA 01(AX11-1Mb H3W cri-a .TEdr0 nu
Atit'h14.14ro COrci.THO flEA14\1411 CpAu e

ÉCH HE17130C1iHNO Ed i41E ripvt-A? Bin


EZ614611141.0 ifazrtocA,A,Ii.td GpiMENci , WCTH(1
9fre134 TRoFro Ei ociciEwaro CBiTE BZWIVRifilE
3iIKUMII IlefiCiNft Egetro miipd 12Inpo3pit1imE CAt
11131ML 1710TrTtWit-lif IAME irgOOMe 110eR14114MTM e Cal.J
CO MOA-1 (1000BerrliTHM11 414E enTOML 1143Xm4 171

no,virti mamX oimuhitfit Ailiatot ANOmpki


IlfliCtiLMH i4tl1B6TA mar° Erghtith fift411,A
e to e. ,,: :,;!. cv74:,

**cam% gAililIKOH 3EMA1

tics.) ZAqiumg cagoa


73, Octoila b1aa umec, 105.

dacoromanica.ro
62 OCT0111 SLAVONESO, 1575

s.

Zill Li4;7t411, RAU


I
-C

fiiHrfit fitCHH ,
.11 ' .AI
o
I. tinofmt, eTpkT igICKpH1,1 r44 H
rt

CACIRECtiriNti1 CAOli'MEA
r,. e

VET
...

Xi flpHHOCHML MKO EXCOBOAH Ah ¡CH 110MRAO


gATH LEICKriiitil.4 paml -:. riirii , tijZspz
3H1-14 wnwEro /144 H&EAr0113AH nOMHAOR1
._

TH HA amptrii4 1561A4 : Pcia("(iCin (hint (Till


.
MTH ypinidim EififF Mr1)444.1E 4. TLIE0 fltHiTt
7113 fIrMISAE CJCTARAillif rptxÓtits HICKepiHici 04,11,4_ 0.
litiht EaCTCr1ti4l?Hxj.zik-a6ii-4ukolionlymmastitspi50,Los
71. °doll' sInvonesc, 1676.

dacoromanica.ro
PSALTIRE SLAVOROMINÉSEÁ, 1577 63

CTH KHAPIII nticamu. 4160, PHISiipTE, .-111- ,4,11, CrIWKWHCf (sic) Miga, ar01(CTk. T.0 F, AHH.:
Del facerea lumel in anul 7083 (1575) ; s'at inceput acésta carte a s6 tipari in
luna lul Ianuarie in 26 dile si. s'at sfirsit in luna hl August in 23 die".
Volumul complet, de formatul in-folio, trebue sit contina vre-o 198 foi, gru-
pato in 25 caiete, 24 de cate 8 foi, si unul (13) de 6 foT, cu signatura cirilica,
obicInuita (â ic-11). Caietul 15 pérta din er6re numérul II, iar caietul 14 n'are
signatura. E Upara cu negra §i rosu, cu cate 30 rindurI pe pagina, pe o hartie
grésa, galbuie, cu stema orasulul Bralov in filigrana. Cuprinde o singura initiala
ornan, la inceputul glasulul 8, si doué felurI de ornamente : un frontispiciu
cu stema prel Romanesd, vulturul mic (No. 74), la inceputul glasuld 5, 7 si 8,
si un ornament mic, represintand un vultur inteo cununa de snopY, pe f. 1 v.
Glasul 5 tino pana la f. 4 r. a c. 7. Mal jos de jum6tatea acestei pagine,
incepe glasul 6 prin clipul de titulatura obiclnuit si tine pana la f. 6 r. a c. 13.
Glasul 7 incepe la f. 1 r. a c. 14 si tine pana la f. 5 r. a c. 19; lar glasul 8
incepe la f. 6 r. a aceluiasl caiet.
Bucuresd, Biblioteca Acaderniel Romäne. Brasov, Biserica Sf. Nicolae.Mnfistirea
Hilandar.
Karataev, OIIECRHIEI, No. 85,p. 187.Picot, Coup cr mil, p. 14. (D.Picot, necunosc6nd de-
cat exemplarul defectuos din Biblioteca AcademieT Române, il atribue lul Mustie si 11 asig-
neazii data de 1510). Saya Chilandarec, Rukopisy a starotisky G'hilandarské, 80.

1577.
19. Psaltire slavo-romanésca, tiparita de diaconul Coresi.
Acésta psaltire a fost considerata multa vreme ea prima tiparitura roma-
nésca. Multa vreme nu s'a stiut anul exact al tipariril, lar cat despre locul unde
s'a tiparit, lucrul nu este inca limpedit pana astadl. Un exemplar, in care s'a
conservat ultima fbie cu epilogul si cu data tipariril, a fost descoperit de Odobescu
In manastirea Bistrita s'i se afla in Museul national de antichitatl din BucurescT.
Un alt exemplar se gasesce in Biblioteca Academiel Romane.
Volumul in-40 mic trebue sa fi continut 316 fol, cae at fost grupate in 79
caiete de cate 4 foi, cu signatura cirilica pe pagina intaI i pe cea din urma a
fie-carui caiet, jos la mijloc. -In exemplarul dela Museu lipsesce f. 1, caietul 34
intreg si maI multe fol din corpul volumuluT; In cel din Biblioteca Academiel
lipsesce caietul 1, téte foile dela f. 4 a c. 68 pana la f. 1 a c. 70 si ultimul
caiet intreg. Volumul e tiparit numaï in negru, cu 18 rindurT pe pagina, cu
nisce caractere marY, semanand cu cele din partea I a Psaltirel slavone, li cu-
prinde cate-va initiale amintind pe cele reproduse mal sus la Nril 33 si 36.
Textul slavon qi traducerea romanésca sunt tiparite cu aceleall caractere maff,
de-a rindul, fara a fi deosebite prin initiale marl sat alt-ceva ; cate-o data chiar
semnele de interpunctuatie lipsesc. La pag. 65 se reproduce un specimen.
Cartea se termina cu urmatorul epilog, reprodus in facsimile la pag. 64:
Cu mita lu Dumnezeu eu diaconfi Coresi, dé= vazuiil ca mai toate limbile aii
cuvantulii lu Dumnezeu in timba, numai noi Rumanii n'avam, fi Hs. zise, Mathei

dacoromanica.ro
64 PSALTIRE SLAVO-ROMINÉSCI, 1377

109, cine cetefte stt intelegd, fi Pavera Apslil incd, serie la CorintO, 165, cd intru
besdrecd maf vrdtos cinci cuvinte cu îneleuiù mieu s grdescii, ca i alalpi sd invdtil,
de ditit uintundrecO de cztvinte neintelése intr'alte limbi. Dereptu acdia Trata miei
preutilorfl, scrisu-v'am acdste Psaltiri Cu otvétO, Ami& scosii de in psdltiré srdbdscd
pre limbd rumdniscd, ad vet fie de intelegdturd, Ø grdmâticilorú, §ivd rooil ca Trata
miei sd cetiti §i bine stt socotiti cd yeti ve[dd iJnØvá cd e cu adevärfi. NatTo
(la anuD 7085.

itgAtiMil%-d iiiruoiiiiiiti
milso

Chi Atioi rz5VIo 1.121%14i IrbiTE AtlEti


isVM ;i U kiVIrrd,A k AV Aq.driCha AAris
54 amiH iii gititAtiiii HAWZMIls PtiffiXt
i

;He( pAivit c:i ltitlE ltiiitil OMAC


Aira 'Rin nimm ;Tm, &lit& MIME A; II
ii-HE lilAtiT06.dpiSete MiH if%
ric1vT6

rf 5 ltitiltill131-iitiTE IsV 4tuiMCV/ib Alid eZ

rfikitisk , IS Á !lit 2AAAITi OSA/571p Ai IST


rilifiA.rrtiffacts Ai f6attriTE nett upicc
tfi
AH rfiATE t4SH :-, Acpcivri, Alti%
ifiti lAiiii Ilpiortniltofb
t'II i/Vaition ts8 WES'ETh AfhAbCtlichtki
c1 Árk

AVIATrAt t ct'legittii& nti AriS/F, 06/AA

Iga Crigtfi4)-14 Ai ALVAIrettefL t Wii rifa


pAS rtemmph . tlit; EX. fin 1c gi141pitH titiai
61tirr1itivi Wm G4 lit CloMoTriiurirAULVIEC
A WIAHEA laCia2,1,074i9, liare. Vi
e

75. Epilogul psaltIrel olavo-tomanescl, 1577.

Bucuresel, Biblioteca Academiel Romano, Museul national de antichitAtl.


Psaltirea publicatii romdnesce la 1577 de diaconal Coresi, reprodusa cu un studiubibliografic
un glosar comparativ de B. Petriceicu-Hasdeu. EdiYunea Academia Romilne. Tomul L Textul. Bu-
curesci, Tipografia Academiel Romana 1881. In 40, cu 66 pp. facsimilate.

dacoromanica.ro
PSALTIRE SLAVO-ROMINÉSCÀ, 1577 65

Cipariu, Analecte, p. X1X.Hasdeu, Psalmul 77 din Coresi, in Faa Societayi Romanismul,


I, 1870, p. 62.A. Odobescu, Psaltirea traclusit romiinesce de Diaconul Coresi i tipdritcl in Mu-
r° la 1577, in articolul: Despre unele manuscripte cgrtl aflate in Monistirea Bistrita, in
Revista .Ronidni, II, 107, si retipt, t in Serien, literare i istoriee (Bucurescl 1887) vol. I, p. 349.-

if:iA.13 44,70,1, u. irriTaani aiimi. r.7 .


iTE st5VmaibracifyitEsint1sitfirrh
ifIA 51414/Zfai tott'ittereArmtif iitit
t. M i o eit
liti: ti ',y itIL5litil43htA
tigii Ajimulyiv
676/141fAt1Al t
0 tili:51rAr1.
fila
illi.ifilettlfit: aNbite 43,4 ra ¡I lifttg*lii0IPS
t - ____L,

Ab AO. h ilItTh rtGifsikft E7irtatriliftlA i


o

Wi: Otp:r. frie, Cali(' rb C'Ztii II ritHlitrif


irtillilltiiitlill'A ACNttlilibAitriliptilAt
KM: OH? 1 4)iHH 32Nlifli1Abt6 BiliArkTil a
ji:
i:4Th fei54tirkiS AA ti Mi 4251: I i 42111 i Al.
C riSi5,1% 0'6 ACTE ;itt4i/illyteV 2Irrp, AS
iA113-iki . 82til of(liitifintiatAk Ein4171; ti
litAttilivilig:itta 1H4HrACEAC1111
44.:r i 1 f. tilti HE 1VrEg1llill1 cidra Ti -U trairti
si;t-Trrno.74-fmi,t4tiort t (t'lliiiratiO .1-i

611: Mil tlilf nvx All titlOttikh iliAti


76. Psaltire Mayo-reman643* 1577.

B. P. H(asdeu), Hale s'a tipdrit Psaltirea lui Coresi? in Traian, No. 10, din 14 Mal 1869.Dr.
M. Gaster, Ud carte romcinésccl in 1546, in .Romélnul din 6 Nov. 1881.B. P. Hasdeu, Cesa pentru
d. dr. M. Gaster, fa Ronuinul din 15 Nov. 1881.Dr. M. Gaster, Rectificare pentru cl. Hasdeu, in
Romeinul din 15 Dec. 1881.Karataev, Offficanfe, No. 92, p. 198.Picot, Coup d'ceil, p. 38.
Sbiera, Mifceiri culturale, p. 45.

43167 9

dacoromanica.ro
A
=3' mn-
= 3a1

Ir
3;m 124
3112 E
3. " ..A-z =
-* W. :1;4

= oft > =9
74 a- 041 to=
47.2 33. _*. fn 34. Nowammol

dacoromanica.ro
Cri" I 01 1;%¡ Fq A 1:7:¡"14
:r
0+4>1 =4 3:6
.0, =a = 4 1:4 12.
W.
art C7+13
is4 ;it alicri.z =
mn f, a";{ "jb; a 1 =frmos."
al . cr;4.

11- ga). = =.
s. Z-, co,
<=>
12.
=;a44z.
'.'. ,,,,.. . ,,.... ,.:, i ,, ;..., IT,' *7 '
(' : .4.1 Ai- i V ilf *Ai° ';*i.js, i'l NS
61;4IiiiT ti pi ii41.,. 01.";.:
LI'
:..,.
:;,-.171,9Fz..03.q4
- E.. ,
ktit1-11111t444,f If3Giati.cf Clgtit
..,
-' ...:,,,tyEFA.4.1 it tifIRCYATII
.

, ' - .
., AriA
114MOT. 11.0H Sti
EfilOti,M1/41'if,fl,,.
_,

Hi Kptlipl(41;; iii
i'LRIliK1.114,1EGlinAL:Ci4Oili
,...,, r ', 01,456EAT: ' ' .
,

'
,
ttíltiunit:rp,.1.1(1,1iiii:CTIlii I?'
=

k.;:illifEtii:f 111,H5-.01,40 tiili


'-'" :. - ' . '..... ,. .
01.._,M TO yjKiLtiA ii,tro, .notituti-i
. -
._,.._ ,- .
CI.C4MX "IIEX ti011rf Mg. ...me. rid fl,-T¡ra
- - ....
&$_ATail ttitilt_ Ilitip&ciE
itiiS-
p 4 At4 Auff tawi ..,,
:

-I.? ..x-i o¡nos",iviT 11/4% Oi;


K T iC LRi3A.-/14.t -M-ili f";;h.f..4
,
, ..E ItIcI0e:h.464 flOhrdat '...* E. ilf ,15.0.1::fripT.3pistil.f
,
-
_
' :'

..
rptwlnp, ... .-

...rf opy,ipii4xL .T;Ci".i./F, (16.'44641(i , turSo E 1-0 5.:CTrilii:Ailif4,2


Hi:. ..,-;
_ ,
1q-E0 OrMiLit/If Atilt re wr.ono,,,ao if t1.1 ! 0 .t?cc,Fdriffm. H

-
-, ' fi.iAtt.,v"AtI-4, 1.-6 .. 1101<pi6li rEA;:tit 1E,ICTI:A.")(11
.....
__I:n10114E.C.7',I.I.:,Ciichid,T. iit
-,..i- 'Pit fillIt'S Xipiii,fAs6-":".
'-'0 A, c.;(1'01ti-01; OK0.84i:1CTIf4-
F. H tip'A1711!i*, T (:iri " t .LA---il..}10 ..4 ,. 1:;i-ig
,'...-T1.1.,..7.4,

s;. '
: .
,
*.:

-eAftu..i ,i'Lli a .11....i..V.T04.tiiH rA4--kpa,b.-1


'M Tb.,R6A WTI.
.--. .. .....so,,.;i4 1 ii. ' t
, rt
*

ii'l 134'rpitffoo .0 A'6.,:ifiu..:,...4"A T pg f * 1:1 Ajitz1-ttio rynimipili,


.. A. :. , '' , ,.. ,-
64r100v4Et.1111 111. i Iliki e. :

e ;zia,Hicmt, LEI.: iln6cnfwn11i. C11.1 liC%BpralEili-E. CTC0'-4)-(;1...


,....;
. H p4mcounttiri rkz,dpi,ici ci'A q.14 g 60;68 ..1.10FIL grò,.i6::
"mix. ti t ao .s-5-'.. iiiptillfitiAro &Ali iono,iiirrd , ciogt.itv.sa -
61:3'h rpt'aliiiii el,if'. OM, KOpECH. 4. .11.1f11-ic4p, cii C 1' i 1 E K I i ri r 61'. , :11 i ,..;
.,.,
. M''.(.1 rbe i A "riip ''ii(lX;KE iipHAcitit,fli qJpH.B% C.:1E163;AF
' , ,
WE At I:I/OF T ifl,itti , i'lkó:Ku.c.--ri.ii-im. ,cit(om 70"pliii
.,.' ":,
(,1-111.1/4 . 3. il1i(oCA0gE1II) , ZimiA No.pta" il,kisie -
ut!,T,A( iican,.(mE 11 '
USI.IT..1 , .117A0'0
1.. ..) . l .1

11

.:`,riii
N.
1":4,*
A )
4'.4 F.1
-;
.
; ./
'

A -
.
-

.
'

18. Paging eu epllugul 1,8nItIrei slavoneecT, 1577.

dacoromanica.ro
68 PSALTIRE sLAvONÉSCA, 1577

Psalt1re slavonésca, tiparita de Diaconul Coresi la 7085.


Un volum in-folio de 170 foT: 2 liminare, lar cele-lalte grupate In 22 caiete
de cate 8 foT, d'ara de caietele 4 si 12 carT sunt de cate 4 foT, Cu signatura
cirilica obidnuita Psaltirea e tiptirita. in dotA calor:1, cu dou6 felurT de
caractere: unele mal marT si mal gròse, cu cal-1 s'aa tiparit psalmiT, i altele se-
manand cu cele din Sbornicul dela 1568, pentru primele 2 foi, pentru tropare,
etc. Pagina tiparita cu aceste caractere din urma are 31 rindurT, si 26 cu cele
dintaT. Volumul cuprinde mal multe initiale ornate semanand cu cele reproduse
la Nrif 2, 5, 7-10, 12, 13, 15-18, 23, 30, 34-37 si altele mal simple, i treT feluri
de ornamente: un frontispiciu ca stema T6Tei RomatiescT, la inceputul psaltireT
(v. p. 66); apoT un vultur intr'o cununa de snopi, la f. lim. 2 v., la sfirsitul psal-
milor si la sfIrsitul volumuluT, si In fine un ornament impletit.
Psaltirea ocupä prim ele 12 caiete. Dupa aceia urmezä tropare, condace, etc.
La sfirsit s gasesce urmatorul epilog, al caruT text slavonesc se reproduce
in facsimile la pag. 67:
Cu voia TatAluI §i cu ajutorul Fiului §i Cu implinirea sfintului
§1 Cu porunca domnuluI Io Alexandru Voevod a fiului sat Io Alihnea
Voevod §i a prea-osantitului mitropolit Seraflm, eil pacAtosul diacon Co-
resi am scris acésta sfinta carte ce se numesce Psaltire, pe linga, care
am adaugat sinaxarul dupl cursul anuluY, troparele §1 condacele pentru
sfintI, am mal adlogat §i sinaxarul postului §1 ceaslovul avOnd slujba de
l'Apto §i de qi.
S'at scris acestea dela facerea lumei In anul 7085".
Bra§ov, Biserica Sf. Nicolae.Praga, Museul national.Manastirele KrOedol (Simia) §i
Hilandar (Athos).
Undollski, Xpolluoripiecicifi yKaaare.m, Mosk va 1871, no 80, p.14 afaj-ik, Gescht
der stidslaw. Literatur, III, I, 279. Karataev, Oncame, No. 91 p. 97,Apxnataupla Jleoitu,
Caosen-cpnexa mbnacHuga, In Emulo; vol. 44, p. 255.B. P. B(asdeu), Unde s'a tipiirit Psal-
tirea lui Coresi, in Traian din 14 Mal 1869.Dr. M. Gaster, Uá carie ronuinésed in 1546 In Ro-
m'ami din 6 Nov. 1881. B. P. Hasdeu, Ceca pentru d. dr. .21f. Gaster in .Romcinui din 15 Nov.
1881. Picot, Coup d'oca, p. 38.Rukopisy a starotisky Chilandaraké popisuje Saya Chilandarec,
Praga 1896, (extras din Vgstnik kral. eeské spolecnosti nduk, 1890, p.85.

1 5 7 8.

Triod slavonesc, tiparit de diaconul Coresi.


Notele de mal jos asupra acestui Triod sunt estrase din publicatiunile
Jul afaifk si ale lul Karataev.
Un volum in-folio de 291 foT nepaginate, grupate In caiete de cate 8 foY,
In numar de 36 si Inca treT fol la sfir§it. Caietele at signatura pe prima si pe
ultima lor pagina jos, afara de caietele 3, 14 si 25 carT n'at signatura. Pagina

dacoromanica.ro
TRIOD SLAVONESC, 1578 69

cuprinde 28 rinduel i e tiparita Cu ni§te caractere amintind pe cele marl din


Psaltirea slavonésca dela 1577.
Triodul se termina Cu urmatorul epilog:
Krhcfmi,i,u,S finirkgnromoy 6-roy CASRd CHIGHillif ALY.IHOMS RIL-
CrkKO 11*10 01r0 ii»Cf C6FIE41h natninamt8. Tómoy CASRA flAirk7RdRA IMAKkl 13+.
KtUrlik, DOCAXII OirRO GiiT111111TH rtir(ff AdilitICKTH>RE fi10C14S1t
fi.404StIlik cfro Afa. Nacirtmenm nrk,inu HiAik VciVrkRiiik KHIírf ritEAITH
TfliSAH IrliCHOCAORHTH IrlATOCirialiqtrkMk R'ITErk TpTc1HMI1, rilaCH
Cric1ROCAóRIMAr0, R'Ix111;1Wili1It. Gip° pa H ti3K XI (kink . 1t( dtIS ROER.
Chi 3(E)Mtlf orpo%itIcKou. A CHI MOH MóRHAitt; ZIA ROKO.oírirkA.kxk
rOCHÓCTI14401. C`FklA Rrk3iiHAA róC-
HOAKCTRQA1H firrpoirii3OMOMNO RIOKAEirkXk ri Acmicaxmo cTi AlTIEHOAi31111 KHArE
TOSAH AALIkAETIt. lák 1R'61-1-Th. 11013ENkl1hilik róC
HOMpd, itf.) 111AcIHMIS ROiROM. Ci CHk gro ÎI M(1)(H`k 114110A. 43k r(Yklillikili
AISKOHk KopEcn. H.IfiliCap rhsk, E. . .nrkTO
7311F) 1104WECA HtiCcITH AICU,c1 aRrOirCTA . CI CrkgrMBH
márrh.

A. tot v6ptorului §i prea fericitului Dumneljet slava §i marire,


celul ce face sa se savir§asca ori-ce lucru bun care incepe dela dinsul,
aceluia slava §i putere in vecil vecilor amin. Dupa acestea dar, dum-
neqeescll barbati Damaschin §1 Iosif §i Cozma §i Teofan, inspirati de
sosirea sfintului Duh, ne-at predat nouti dumneqeescile carti numite
Trickle, ca sa le cantam intru Dumneqeirea prea stralucitóre a gla-
surilor prea sfinte ingere§ti ale prea laudatului intru eel' de sus Dum-
neçlet.
Din pricina acésta §i et robul lui Dumnelet Io Alexandru Voexo-
dul intregil Ungrovlahiei iubitul met fit Io Mihnea Voevod,
am vNut §i am inteles Domnia mea saracia §i imputinarea sfintelor
cart1 in tara domniei mele §i, iubitor de munca, am dorit sa se scrie
aceste cartl folosit6re de suflet numite Tri6de, ca sa fie in dar §i in
cinste sflntelor biserici. Din porunca domnulul Io Alexandru Voevod
§1 a flulul s6u Iró,Mihnea. Voevod, eü pacatosul diacon Coresi am scris
aceste cartI Cu 5 ucenici, dela facerea lumei in anul 7086 §i s'au ince-
put aceste carti a se serie in-Tuna ha' August 24 qile §i s'at sfir§it in
luna lui Martie 26 (pie."
Petersburg, Biblioteca d-lul Sircu.MAnAstirea Remeta.
Geschichte der siidslaw. Literatur, III, I, p. 280.Karataev, 0101callie, 1, p, 204
§i 553.

dacoromanica.ro
T--,
TAQQ1 um,(111-7m
CHH118 TKopEliiEnptno,AuJEwiro VUi1 Willie
r0 ÏJiNL,a,d MICK iNd laCAEChiTiN EviipLo
114NicilitH KElfiH WITH 1113E4XL
IZON(liONLI r1401. a .4.. .4. .
CTAXEpH
.
cii(si,4\ wiwA NCATEii npiiiMH
Ci7h1 fil iinoimAL t11MIirsorrel

mill if rotas iiK0 T


icH iìtH EXmfipt R7,0141kliE
4L ELÌIMTE do,if Ciimh HiazL
ir0 ii,10,a,f1TE
BitiZ EXCKtItlIONIS '143M-0111i liK0
EL RAWL ii3Eaubi H1 L34KOUIFL /461-WrI

El P E Atikkif noim
iinoKaufiNic,t
501 CAMR141 VOias ii3mpLTEA raci*Nie
fUO L tau. ii-tisE Evimith
ii3E4Fami
79. 01.1911t TniC ,la'. (mesc, 1578.

dacoromanica.ro
?3
Is+ tillla
In t"
m,
g° =r9 17.`;
& l'i tri = Pa
en =I Pa
pt. oil i
E at ta.
',3*
Mk a lz.1 to st,,
... ___,
pct ow,
g. Pi v7
a
g. O ,3 Pi nu ;II;
= i=i I g
3 en
s = Nia.
P ra ini S.
. =i% epC nmil . at
rm -c, Et icz

dacoromanica.ro
=, o 6-3.
. 2,,,
...1 0-,I. 04 pr.%
-rii N
Ç)
=
S.,m0 c, n" l'"
tr, rcxr ..I le°
t '-.1 1
Ez 714111% r"
al *-, m %. ,
V4
D4trl .* =/r"
% 3-4
XL CTIIKÉpi sleNtcHa rAda. ;t,"
fin Topimpom8Ioimg
Ki TS IlEnptoTglim0
EAdidAtpEcC4 Tpill,REENOETH Itiol?pitliE
Eli TiN1I0 ejSCHOEliiii, ¡CH iie TiEWEE
*HOE ¡O ROE 01:1AHE 'Axe ficilirOdEZ0X6,A,S.
tilENOViiii EH HAW, iitee#111, Ertr*Liiirtito Ara
rco gifg61 flpTCAYWAlici 3d1iptilink pa3
Artuill/iLicH CfiEthwirt
110e/KOG iiaati,t,t 1WZ Ofi;MIE*01MiTiallh i115171
mo i pacTpzsAAL CH ciro pdAtt
13MAII IOÉMS EXCHtlitlit0 pdA,OCTiat EZ
nitstpe acfciiiue 711 CUBA TE' prrai
11,00 'ECH iHsliCFOEè CIMpliriA CZ
MpITHOE 100 pAYPSWfiAb ¡CH prgtd,bie 1X11,
C CEONhillit MHO Tit ETA*
SI. Ovloill ink slavonc,c, 17.7S.

dacoromanica.ro
EVANGHELIAR SLAVONESO, 1579 73

Octolh mie slavonesc, tiOrit la 7086.


Un volum in-folio de 201 foi, grupate in 26 caiete. Primele 25 sunt de cate
8 fol si ultimul de 4 foT, ca signatura cirilica (71 17-.4) pe prima si ultima fa ta a
fie-caruT caiet. S'a tiparit ca negra i ro§u, cu cate 24 rindurT pe pagina si cu-
prinde mal multe ornamente carl se v6d reproduse in paginile facsimilate de mal
sus (70-72) si cate-va initiale ornate.
Glasul I incepe la c. 1 f. 3r.; II la c. 11 f. 6v. ; lEI la c. 12 f. 8r.; IV in
c. 15 f. Sr.; V in c. 16 f. 8v.; ITI in c. 18 f. 2r.; VII in C. 20 f. 1r.; VIII in
c. 21f. 7 v. Dupa aceia urméza lista de capitolele EvanghelieT, etc.
La sfirsit, Para altceva nimic, data :
Krhavirrw. ÍÎ . .

Brasov, Biserica Sf. Nicolae.

1. 5 7 9.

Evangheliar slavon9sc, tiparit de diaconul Coresi si Manaila la 7087.


Acest evangheliar se p6te considera ca o editiune noua a celuT din 1562,
fiind tiparit tot de diaconul Coresi eu aceleasT caractere i cu aceleasT elemente
decorative, av6nd numal colóna mal mare si frontispiciile decorative dinaintea
evangheliilor de un alt model.
Un volum in-folio de 208 fol, grupate in 25 caiete de cate 8 foT (quaterni-
unT, tetrade) i 2, primal §.1 ultimul, de cate 4 foT, fara paginatie, cu signatura
chifla pe prima si pe ultima pagina a fie-caruT caiet, jos la mijloc. Caietul 1
are numal prima signatura si caietele 16, 18 §i 27 n'el niel una. Ultima fede
este alba. Evangheliarul e tiparit ca negru §i rosu, ca cate 24 si cate-odata, 23
rindurf pe pagina, Cu caractere marY. Initialele ornate s6mana cu cele reproduse
mal sus la N'II 5, 7-9, 13, 16-18, 23, 27(29), 30, 33-37. Inaintea evangheliilor
se gasesce cate un ornament-frontispiciu mijlociu terminat in cruce, semanand
cu cel reprodus la pag. 33, irisa fara inscriptie, i cateva frontispicil miel amin-
tind pe cel dela pag. 15. Titlul curent este format dintr'o monograma, dand
numele evanghelistului in prescurtare.
In foile de la inceput se gasesce lista capitolelor i precuvintarea la evan-
ghelia luT MateT, care evanghelie incepe la f. 1 v. a c. 2 i tine pana la f. 6 v.
a c. 7. Pe aceias1 pagina se afla capitolele evanghelieT luT Marcu; la f. 7 v. a c.
8 precuvintarea la acésta evanghelie, iar evanghelia insasf incepe cu ultima pa-
gina a acestuT caiet si tina pana la ultima pagina a c. 12. Pe aceias1 pagina si
pe cele treT urmat6re se afla lista capitolelor evanghelieT lul Luca; pe a patra pro-
cuvintarea, iar evanghelia luT Luc,a incepe cu f. 3 v. a c. 13 si tina pana la
f. 1 v. a c. 20. Pe cele 4 paginT urmAt6re capitolele i precuvintarea la evan-
ghelia luT loan, iar evanghelia insasT, dela f. 4 v. a c. 22 pana la f. 4 v. a c. 25,
dupa care urméza obicInuitele indicatiunT pentru cetirea evangheliilor, etc.
Pe f6ia a treia a ultimulul caiet se afla urmatorul epilog :

42267 10

dacoromanica.ro
74 EVANGIIELIAR SLAVONESC, 1579

Xoi afitala hriptaromov CAtigd kge


AFIliE AciAlliONIS OXBAUIIITH gIctiokt
AO Elko Ni¡WiLtialfiliJE MI Tioti&
CA4Bd iftapaielEgi [MUM
natal jilt ElTpoRLIH 110104'1E1\44ft%
Erilloii3gdAH Li-Q1S6EL 0 BoE iiCIIA%NtITH CithMLI UHF'
raw.' gICAABO iindAsA ripolfiireaqin
C ()apt Ii3tajdKoHL Kopicn h Nail/Milk/A
EX3piatioaas ncontwitiii arro ,B,Kci ilia-ma le
iiCTLIHML ciA
Attie OFINMY iNfICZ IETEÓQO air° EtcTie AiKe
41,3c-1 cTinaliALCIMMHOOTHrupfirnai Elno3N4
tÏEishorinHie cmiaito pilonxiismaro
111:6,1,}incTET rioKAtiftEMaro aiECTEd **.

II drifionecti c MAUI 7 Carrill tniViTO 3E3


82. Epilogul evangbeliaruluT slavonese, 1679.

A tot v6ptorulul §i prea fericitulul Dumneptl slava §i marire,


celuT ce face sa se implineasca orl-ce fapta buna, care incepe dela dinsul,
slava §1 putere in vecif vecilor, amin. Fiind-ca cel intru Treime cinstit
Dumnesilea a bine-voit sa umple biserica sa cu cartl sflnte spre lauda §i
folosul celor ce le citesc, din pricina acésta §i en diaconul Coresi §i
Manai15 ne-am aprins de dragostea sfintulul Duh §i de iubire pentru
dumneftescile §i sfintele biserid §i am scris acésta carte de suflet man-
tuit6re tetraevanghelie, pe care sflntul Duh prin gura Apostolilor ne-atl
descoperit-o, spre cunòscerea §i implinirea laudei prea stralucitului intru

dacoromanica.ro
EVANGRELIAR SLAVONESC, 1579 10

Treime singuruluI cinstit Dumneqet. i s'at scris acéstl carte dela facerea
lumei in anul 7087."

Bucuresci, Biblioteca d-lui Gr. G. Tocilescu.Petersburg; Biblioteca publicA.MiinAstirea


Remeta.
Aafailk, Geschichte der siidslato. Literatur, III, I, 279.Karataev, Oulicauie, No. 93, p. 200.

24. Evangheliar slavonesc, tiparit de Lorint diac in B61grad (Alba-lulia) la 7087.


Un volum in-folio de 227 foY, nepaginate : 3 fol la 1nceput i cele-lalte gru-
pate in 27 caiete de cate 8 fof, i dou6 (13 0 ultimul) de 4 foi cu signatura ciri-
Bea pe prima 0 pe ultima pagina. Foile 2 4 din fie-care caiet sunt numerotate
Cu cifre romane. Signatura cirilica, incepe iara§f dela inceput la evanghelia luf
Luca. E tiparit cu negru i ro§u en cate 23 rindurf pe pagina, cu caractere mad
Cu initiale ornate marl' i mijlocif, §1 cu cate-va frontispicif ornate (ve4I reprodu-
cerile facsimilate la pag. 76-78) iar la sal-sit armele familief Bdthory.
Cartea se termina cu urmatorul epilog reprodus In facsimile la pag. 79:
,,1110HEANTEM6 HEAKSPO BOiROM raTIpti (sic) Kp111110H6 2136 AW1111H111,

rrpoimixcA art% A Acruicax 10111FH r;ifit1TH TET110qATE. MATO, g,


notinnim di Mirk!, M7U,4 4SEgpoirapTE, RI, Arm, Achapitnewiceh Aan,a
sT, Aiik. IvKrpÇtk.Rir1114c1..
C'll KdtíCTTIOREAIIKAPO HOiHOM EciThflk 19111110E111. 3c1. í. AI% AIM
CrWkET6 lid TrAnaph.0

Din porunca marelul Voevod BatOr Cri§tov, et Lorint diac mi-am


dat ostenélg §i am tiparit acést5 carte ce sè chémA tetraevanghelie,
In anul 7087 (1579); inceputu-s'at acéstO, carte in luna lul Februarie,
25 qile, §i s'at sAvir§it in luna WI Matti, 16 qile, in cetatea Bel-
gradului.
cu puterea marelul. Voevod Batar Cri§tov In timp de 30 de
anT nimenea sa nu indrasneasca a o tipArl din not. 1)"
Bucuresci, Biblioteca Academiel Române.Braeigovo (Rumelia orientalA).
Dr. Const. Jireaek, Ein Kirchenslaeischer Druck aus Karlsburg vom .T.1572, in Archiv
staelsche Philologie,- VIII, p. 1322). Picot, Coup d'ceil, p. 35.

Acest& trebue :A fie intelesuld cu- in orA§elul Braeigovo in Rumelia orientalà,


vintelorii: AA HI CAttfTl. HA vim:ilk, verbal: 0, in timpul une! cAlatoril. Copiind epilogul de
nu indrAziAscli la tipar. mat sus in grabli i campe intuneric a citit
Jireeek a veclut acest evangheliar 7080 in loo de 7087.

dacoromanica.ro
:, ,. ,-,* ' Z=:.4:p:7,,,, , NF:41/4"F'-tP;;-
o :
t.t. e ' _

r.,4--.i....-:--,..,0
--
..
4.. "
S ---.-1C,777.-

3
s-- .....
, , :,i
. S:3ii,- .
s.

40... 7, ,
dt .:,..
V
131,4
rfl
-..i,i

! ,., .. . At
.. i
, ,..., Y13
.z, O% ¡ t 4

I
I
-.,,,,. ".., '.5.t.
;+-- .1. tv,".!
: -. .

; ..' :
---. j ___. 41.;..
.......
.
;
-,,, .- 4
.-
4. 41'' .,3
,
..:i
I.
Nk
- .14 '" .. .... ..o .1. .--1
,,,.....,..-.4.,..e.a.i...

..- ; -:. L'


....-
i
, , ..,....'.
tia,031x.T
e
- r.A1..s..42.,.:_il, ,,,....
s.> y yv
,.L..,,,_.,.,,?,.._.,.;,,..
, «., -4.- , , ,..7.4
1

.. ...... ...r.,,,,,0
-.

-
.., .

. 4 , x. . --, ...
..
-5,-i, -, .,, . ...11.4.:
è 'e*
_ssitEiat qrroKtimittize- .":-'1--,---,1-,-;:? '.-: ,- ...tt
.0 ,..."W ... , . .7.s. ..1. -.e '
.

:4
- ilt . ,4i C./
.4.i.
41 I
. -, tr-.2:* V
..

: ''''' T-1-p re tiÉ 1)la 7,11:711.1~:_ilriZii. P..-14


i...'
-:. _.-.
.
iiii,
1111. , .
4... . .1,,I. -e c
r h.,. . .
-
-. .

' <t` ' "" ni/11414111 en 40.0.8t4:,31,0"*.


. , '-'. '- '..P' r., *** ,* - -- N,
,..1.....1-1 .-
' ,.
.
.., ...,
r' 7'.'..
, '' ' .X A ...., _2, . ,I, a
,,,,,,, , ............,
.......
_.--- .j.¿....7v. . . ,. ......
.. ,. f.....,
1'6: rii-A,.)er,u,,ii ..,,z1 4 .7::::,,,. y ..,.. ..-: , .11.:..,-..,\,..,,,i ......-k.: :.,-.,
_ o
,.,.... ........
c.
..
, 6 - ''',. ' -'.. ,., ' -;- t

o rigefFaffriitt\W-Till.v.' r----- '


-'-.' . ..,i'
x,...,.
. e
,. . - -........ 4 fi
..- iii ... .. .. :s .." ...1t..tf '''; f'...;:t ' i 7'i.,; -
I- ..,

Ir t ;, o , r 6.r Nilut4-- - 1,:.kl 1


.'
. ' .
... . .
4
t. ,
........
111 . 7t 1P."' .1 '
,
'r .
, _.;..r.":
- -,-4 ---
'..,C4,.11.4,,,..:,.,,:;: '::.f.,:. -..-51s:-'1-.:
- er ,..),-..14
r ' -a ,_-
.:4 j r Ì ': -7Y-7N,r-g:
,,,, ..
, 't'Oil ., o s, '-'...'?"-'!':.:1
,. .....4
k:,;'-` , -r,-.-rr Z .Lli 111 E Tpnut '..rk1114
i - A - %sr
. - 11-
- .,
.
. r
,1;-.. - .;:i ltviz.B.111,1:141.p
. ,A3 Ai liti A .ti E kIrL t4.ryillig .

.. .
...
-,n, ilErto3ENtitMLB.,ZolietA:Lid.:.,',:dXtd. .': '' vag:,";;'it- --;'
ilie
....,
. oi
-. - -P ' P,'- F:.. ....4, - :. ,.,-. ni(

0&.;` '2
9 i - N,i( v. f ..17cr:s.r." ;:s -': .2 u/v.'. .. .:7'14' .- '.
7,iatrt-Lp-Eire.t.oAamL .1m- I_ /so- 4 -Evi.-.:---,;..,.-..,.:;/..-.N.
,:-ii;. .., .. ,-,,-
.. ...... _ _ -
_ .

5 - - -;'.3. ,---4.-P-
,
'.
Q......... ls.:5,.. - ,
tial)r..r"./.4/41.11110,P.IM al *- .......
,. v.
K4 ...--,

~:-. .-2.i..4077: 1 ....".


ei¡-, -1' . 71.. x
., ,.. ., -,,, . ...
_., -.4:4). LtE 11=11- vá 1E '. : Acyjc,...,L"-- ,v1111%.-34.,,
'\-,
oTze-cn 41,,
ow.. - .......
I,
.... ra 4. .

it
.
_
-
-
_ :. .2.3.5 - a

kit.1.) M- ii, E 11 In ' 1---mggc,l, 2.1 4,..?. ,,,- -- - .4 fi,..:A,:-...,«..;-


.1 -. -t 7°16- . . 9,'. 4 1. !, - .0
.
' J., .? ..
,. i.,,,-.7:.-.;
.;
-... . v -
.
, ....... 4.,
.
i

er,
i -'-' .6
a.
-

r-7T. 'g. .L ii E51-1,4fr $-,-


yi /
-*Ir" ..
t
, 4
-. "Ill . z,..... ' 4 ... P
trao
A
r
-e
..; ;31. !
Kiwz: -,--.
ex»t
,ziattIvEiZza.

e
Itarrovrz,-,,Irs-Filtud..14.;31
" . ,
., ......i. ._..,
:..... 7,,,.,
._.
IN. - . l't ' ' 7.'"-
, ,
. -,
' - -- . -.4
-

.' .

... 0,
- : 7 p- .3e.1:,,..-.:
. . -,_ st ?',-. . - 4

k
.Koi0Ori
_,
- .6 A TA-Vn' TC, - 111-litt 4,4t01).,
4.-o;
"....
:PI
4- 'f.. li.A...-* ' ' - .'_ _4,...,,,,4,-.1,......,
Ar'.' : .. - - '. L .1.' ' \' ' , , 1 le
"s:

',
'T

lb ;S'o gi'eti 1,:ol,-4 :':. IA,:a....


ni,: -,i-- .74, -...,..

,fre.'--,i'---
..
-.

, --74,-,; - i-,-
.

z..,, r'l.' ' ----:»;;;.'s


-.
.:::..1.4i.Wit..,
- `7. k--"Ik
._,- -11

8. Evanglieliar slnvotteme, Alba-1911a 1579.

dacoromanica.ro
Cisd:NIIMMOA 141 iq* /04
Ô TitRI n6'potzt gip 7"ii:

6 kept/It-Isamu 1041-3/10146 HEV6rE.


ai 4; A &It r apoKamentml §1161( Er
6 fit GAdEnEmitml g4 1,01i1let fit all
iIa +
et AEI& &1IF4H M406111 a A0Ifila 73.:1
3 6 iguiphc cExiTAPJ MAOEH Ref 61/3/4 -414
flô i3sp dwi a E iiAL, MeliEt1r7b §i"
timE Nu flHT11, M4EH kA0IfiK4 RE
34npitFEHH gdmlivit 311

-ZIT QItErEiCtillt AO1ff1TO:


MairEll Et
6 LJJHpHapx,}10FicirOf0Et 14 *7

ff O spisoirdYliEthi a M4EHSIO1rKZd
lj 6 RoEErvizin armomt II Q1 AJrc.3 *
400-1 KG
e ilAg010 piiE3 a fil1il1H ra
5ocecu

illm-Itilia 1579.

dacoromanica.ro
6

ieq

atUrn. er,
Vi.

T, :f1

El dilt ELIZIIIEMIgjtcft1LraitOkcit,;--
'i; °
'''r4k;'\
.rttti xLit3iNsie
6 TiiiidAtimt
F frf_

6. 111-043tuEllit 6 11-146411
ctiqf,st.tiiii3
.
6.111Komimikiiii .

gitin alai a tin


115ii tla
O fl4T1 X r1EL ivijOEit rcs-

o vp cr -xt4Aiet1tt.
M dfcH i aI ;

i !tint /03.441.1
rg
y

a,
ts_rt o 3 4 at 1I I'd -1Viii14.1
AcilKa RA lifocaie fEleioilio
OfÇVllM4hli\-716
J._ 4-4g
Ô iltqW1c Niv,m1
I litaxi.
`90 0-ti'f?jt-LI;t1.111 . AK

t,
".

0 tI :`..c11-1M-IT . :ftdr io,a _

H M M A E ii fig
hi .6
PA
'
SOCtCu 1

r.,anglu IIii Amon 1179.

dacoromanica.ro
.., .

e, -, , .4.^ ': - .

4 . t140,14 CIK
p'i
v '
..,''--1
..

.' i - .5r:p0ItA,HX 0
;:.' .,
.-. .4 1
1-111 011110 di-X L
.

.101-Irti
,

-.. , 4,,

41. .111
.::.
%IC',
,I9c, Ca
; ' ..' -:, - .:,
,. ..;

'.. T.CJ e A 1.--


Di. E ri'l - 1./. , .. .
-:.,,
., *
*. I <,.: 1 -..... - -; 1
; MO IA 441)E

'. :
..1.1,oiatit 0 ii..t. _41_ E. :.F. 11 ii 'CU. ;),'' -
41,-0 11;:

. .7 ,i ,_.:,.-flv . ._. ..,,Z.,4,4 it ..


-.. ',.,.. E.0.04
. 4 4P E .
HOT'S fiAiXIII fi
,..:.. . _ ..
E: G.47,.,
-
. . .
-.1: .- ....t:
,

' , -...,...., -
NI.' *,.. ti. IA Pt j. ili,l, .:.".
. ' I .:. . . '.,-.- . . .M4111 's, . 5,,,t-'4. e
:A.-' .;'*.Al
: - . -
t
,r. r., '-: ...., ---. ,,,- . ....- - 4 i 71.
,:, Ia. .'" , ..',, , ..../. ".'..:: ;...: ., .,4 : A. .. ,, *;,'14f.;k6
',....
... , 4 t : 7
, ,. - L. -. ,Cts: 'i..4. -;::: '.'"... '
L. 4.....:.....i. ..., .., ;, .... .t ,..,, . 1, .
,,
.. , .4. _ ' -...... :.. .W.*,- :. ...? ---, el
._ - ., ,
,, .. .., . . 1
:,_ e.:'.. . .
...
41'2: :'"' .
..f...lev-..,,Z4:1 -' 4
.. -:'.. f.i.' -
. . .
-.7,7:-..k-7,v,,,,,-,, ,v:W.
,,,, . - - ,. .01. -; --e, ,t-T--"P4177"94.1.;:,..
. N,., 4A. 1,11 s -..; ',-,,. Ai
....11:4f**-4. '164, .:. '. ',....?"4\,:rtaia 5
,i4 t :
,t'
..14 '...:0'4, 4163143'_
,e -
. Ifi;..r.
....;,.._.,.- -, - - '' ........ ,
1120air-

, '-.A.i.;-',

: . r., i .. .
4,,,.,- ' .- .r.,'.' _
.
.4. '-q ..-t.. .... ;
Alf ',.; , 1,
.. I .. ...:. .
t
,V.:-Ir.:
t -

; . f . lit,..........-7.
..
A
-n
..t. c . _
rt
$. ....ir . ie f ' -. . .,.: ,.... .7.
.

....--7:-
,

7,........, --_-_-_,_.

' '''4',.,',,:#0!--. ./.% 4,_


..... ,...,
.
. .
ff'.-' .4.'",
, , .., ; .- c.,,,....
" - 1..
........- .; -.. 0 f
,. ,-,..... ...
,.-.
'''.."---;--r.r..---7-=:-."7,-;.:**.).7"--_,,Itz-7S
.' t.,,z-4,-:-...a____.:1-... .,..,4`--&A.---7-Z,-. ...-
.11,

.
s

_v
v..,......4.

,-

.-*.'` .'
- f!' Notc...
-- ? :' A.s.. -4

,, ".1,

1.
. ". ..--4 '.¡It ft.

.. 1.,t ..".*N;.%
-_.,e?
t4 '
ty
r
J
,
...S.,"

f: ..

; . ...,..-
s.
- ..,-
.,...,,...,..;-.0,4,
'- .i.tNr". -
2-,....e., , ,-
-
, ..
....it: ,5.
., :I

4......,.. - ; ,...;
- ,-..-Y -..3; ..,,- . - -,-*; 4p
,....''. -'
,
'\--,::"
-r
- '
..5 4 ...-- . - - - ,-. ,...
'
=
-'.'
-
.-.

. , i, -,
4 .. et
io ,. -

- gAdo
,...ladar
,
ro :.........,
(il9goll,
...-rm
.. rift --...., .
le x. ,
..g..'--
''_1 dtie?': lifir#T1', 1,1A :. '.
r - .`,.., ,,,,,...., 1.
,L.,... .4,,,..,, . ......
..
- 111,...f. ' ......
. 4.
.:..,.... 4, :10.41,,,,..- k. ..: z. -7 ,_ -... . ,..; - -..4.7.1"._ 4:I.'''. *t.::.,.... f.,.. ' ..
.- . .... - I..., .°.', , ;;.:,?..j. ,L1. - .- ; ..
.. t.- 4.,
- -, '.'44.-...? .,V, -',
. r' 1..

... ' : . sr. -- ,4,..-,;. .":... :*;:. . , . ....: ,. , :: '.' '-74- I .


t
,,, -,i A. r
- -4...
...-., '!"...;;'.. i-s, Ass,'
,,-,.. , 1.-:'...:.";'---!..:;" .-,--. ?' /
- - -,......- ::. , ,0 ,
. . ... ---
1,...
1 , ,-., -
-' v.' -
- 4 - f
' ''.-
-'
- ' 14:f.;;;;4,414.-
,,,..,-_,..0,,,,, ',....... .....;; ,--.3 .;,..-.$, ,:-, . - .
.
.:.t...i....---*0- - .. '' ' nt
i-- . - " -. Js.t., ' '-''''. ''' --' 11.*.{.-ir:r ` '''. - ..'12'. .: .i.::. 6 e e tI)

SO, Evangheltar alavoneoc, 1570.

dacoromanica.ro
- 80 EVANGIIELTAR SLAVO-ROTsiNESG, (1580)

[-1 5 8 0].

25. Evangheliar slavo-romanesc.


In Biblioteca publica din Petersburg st5 gasesce un fragment dinteun Evan-
gheliar slavo-romanesc tiparit, dup6 cum spun Karataev Qi I. Bogdan, cu ace-
leasI caractere ca si Evangheliarul slavonesc dela 1579 al diaconultil Coresi.
Din acest Evangheliar, de formatul in-folio, fara paginatie, pastrat
mal caietele 2-16, cu signatura cirilica pe fbia intal si pe cea din urma, cuprin-
Ond un fragment din evanghelia lui Mateia. E tiparit pe dou6 colóne, in stanga
textul slavonesc, iar in drépta traducerea romani3sca, pe hartie cenu§ie, in dou6
colori 1 cu 22, 23 sail 24 rindurl pe pagina. Evangheliile sunt impartite In zacele
cu insemnarea qilelor cand se citesc.
Karataev reproduce urmatorul specimen (Mateiti, zac. 62. C. 8 f. 6 v.):

Krkep.kmA ,514 IHTP(111 EA% HAMA


Krionim Î Kr6C HINE IC 4n4pu,Tne
Tpcili ,r4SASH WrIl CH HÓ

KKIA FICHNSH HSASH 47111d MSAWE Ai


CKK1, U ci 1111 XAHIIH EH AE1111 14E

HA XillidHiHelíd unirk HSTSpE LIME 11TH E Wrt.


A.knk Trkxk crpnrr 1491Tr111106 roe
Rr1131111H IMHEMS . rw MHASAIlli ME
inn, no/n-71811mA Ft' Aa1fif IISH1TOAKASH AEAk.
ciî AgAoek. Ainpn mo 1411 4SITIIME (V11SAE

A Sirk BikCHSÉTCA't K811101STE alp% Lk HS


()ME IIEWEALIJA 211 p A F1SHCE 7H HEHE 01Hk

CAOHÉCE iinpuma KS119111Th 211190f1Tril


pr oirqinwfin an,
nnkwi oItHEHH1H gro,
Ai:1+XX 171PA1MIIE . PSMIHASAk
S CTIAS ÍKO 4{1141TET11 pI11811Ch Krhcrpn
HI.CA . ZHNiE C1:1 ri1 ASno tión. rTiri
fek
piqi. wkcmk p 11SHCE Ill% Ski

110 CAAH k TrkKAA; K1% non; ChMT6 TPEMECII


gIJáMk norkwwgi HSM4H 141% TPE 1%1E41 E

na tan. ótlii}KE H pHTE KAU% ASH .

ÉAW H HOKA511 'f 1ík. PrIvi% BIIIEW114H


MS CIALPH. FH [wine. KHHI1C1 ASH ri/ETHIA6
SHAM . ÓHNif a1AWHE 'JOT% Mi.
Ilk (ME . ACTIt AO íuip'h 'm9111SHCE Wrh,
XIARk SICE IISÉ RTHE LISHA

dacoromanica.ro
SBORNIC SLAVONESC, 1580 81

vaAkr.)mk iinoorkipvi IlWra MAd 4SitIONL w91


ZílikKE pf CE719SHKK Ki11111A6lIk.
q. POCF16AH. fYlviSICE
figò noi 61Aiurk tin9S 1V101111 MrKHrKHKrK M
111110 naAcmitnixi% túTpá ilsopme (IE KIAk Mita
IlEakl rocnoAEH CHO MSCA Aftkini8. ITSHLIE
riKk. TóPAd (1411ONCE IC. 1111% S'ICE

ii Pitu ;"Hti11°' Th.6/148Apf . Alif9E11

MATA H`kpil 1%0cl 6/iC KIIEA'kHLIA Ta. *Te


AH TEG`k rd110}KE li$4111 norregik Illrherk
L1111 i fICUAA Arktini HrlaTóCa 4SS 4SITA
Ah.
LláCii Toro. AIHTNILIFAii Lid.
Petersburg, Biblioteca publica.
Karataev, 011ocallie, No. 98, p. 205.Picot, Coup d'ceil, p. 39.Sircu, Recensiune despre
Psaltirea lul Coresi ed. Hasdeu, In }KypHaarr, mumacTepcna Hapolknaro opocoligeom, tom.
CCXXVII, Petersburg, 1883. p. 391. loan Bodgan, O Evanghelie slavond cu traducere romcind
din secolul XVI-lea, In Convorbiri ¿iterare, XXV, 1891, p. 33. Dr. I. G. Sbiera, Miycdri cultu-
raie, p. 35.
Psaltire slavonOsca.
Karataev a cunoscut un exemplar defectuos dintr'o Psaltire slavonésca, ale
carel caractere sOmana cu ale evangheliarelor din Belgrad din 1552 a lui Coresi
din 1579 qi care, dup5, pArerea so, a fost tiparita in Ungro-Vlahia pe la 1580. Psal-
tirea acOsta forméza: Un volum in-40 de vre-o 144 foI, impartite In 36 caiete de
cate 4 DA, cu signatura cirilica obicinuitt. Pagina, tiparith cu negru i ro§u, are
16 rindurY.
Petersburg, Biblioteca publica..
Karataev, 011ocaoie, No. 96, p. 204.
Octoih mie slavonesc.
Aafailk vorbesce de un estras din Octoih de peste 192 fol, cu 26 rindurI pe
pagina, tiparit, dupa parerea sa, In Tara Romanésca sat in Ardeal, intre 1540
1580.
Adaffk, Gesch. der eddslaw. Lit. III, I, 263.

1 5 8 O.
Sbornic slavonesc, tiparit de diaconul Coresi, la Sas-Sebeg in 1580.
Un volum in-folio de 458 foY, nepaginate, grupate In 56 caiete, unul (43) de
10, Vote cele-lalte de cate 8 foi §i 2 foi la sfir§it. Signatura cirilica a primelor
10 caiete presinta o curiosa anomalie : In caietul al doilea, primele 4 foi siint
insemnate ast-fel : iar ultima, pe verso, ff; In caietul al
treilea, primele 4 foi porta signaturele : Ï, iii, Aiii iar ultima pe verso,
î. etc. Dela caietul 11 signatura este cea obicinuitt, ca deosebirea ca ea s6
repeta pe foile 2-4, insotita de cifrele romano iar de la caietul 13
pe pagina intal se pune cifra cirilica i cea romana dela prima pagina :

48267 11

dacoromanica.ro
OINZIOEIS `DSHMOAWIS 08UT

J I
'II IJ J `1!!! avl ad umin .1i imam gt sndwoo trip 01 Ioj an,u vinivals
`11!

`vomilo p Tetuan °Tamp mil ad aTalupd g lo; VUIld on Ts 1§ am


-94vp og Itnpup inamiocis apupdno wiaqvo aqueurenao iintivA uf 'um `plw
no (maws as9!2!iai i !nun `q!§iljs ()lawn int Xioluvg p tnalvo
spun loILU
InunmoA 9s vuppia4 no un 2opda puvdnoo aiao g oj 13[0 `41§Igs v maw

egagd vieuu as aonpoidai Ege rpm13e.rj Ingsan Top& vguldoo vdnp


mom 11M aup¡fog 0.1130 13 lIA.19S op lapouz rimed Legsaou nu apupdno io!u o Onou
vapo1s1 p vz9lvaq °Asap insupdna Ininomaoqs

Mly12 OJIM)1111,39913,11113-1V09E1J
vi 1,9 1) 1,1,13 0,13MFF1 vXit I)

0J13 vY muv im15p1130 3.1.Yymid 11)131:1,YOF 1111111.10)TA


ItOtirY
11W1,111Y1,1,3011 `1114F14139,d9 M 93(11111113IM111,1 !,111TVn 310)1111F1 II g011
3pinnAodYund
31113011 NIXHIN1,1,3 `13911)1611 5vi3-íTwilo MX111[1114,1,3,19CH 9841,9110 0111L1 1,399
'1.1,71)F131
V01.1,11)1C 0Jp `t,P111,3.103
Is
vviikowl.dsovniv vvili3YóXI,tiu 1311)111q 0940
`91V(51131,311
11X0J?WS1,9 MW0Wil0 11,LAOHJ1113013 339,11 1111,19 1.1.11p1101/114.9 H H130V11,113 413(HP1,1,3

"IX1119119dir1 1%011 A01110/811.1,3,1MM3011 `11111 01).1111VMM9 '.110W20W 11X1,31;11.11.0 1,131,311


%1N)] 03.1.3
01)101199,1,3,c131{9 010111h0JVHOJM31111) `Jt0,1111-19 11111-111h914,3 MR
9WOXIMCOV9,915 N1W3-1H9,11 `1991)01,01/3 NWHIN1,1,3 mIVINIIIMSBC!! woomYsytiu nlowi1
310a3i,Hp TY vin3w va,3.kom1V,
1212)11111,
11X0,1,209A1 3Y011E1l'1H 1.90151/Y11)H09 !ll
1131,8 374(09V)11,113 IXFY311 39p 12,109011 31-13,99) '3)1( NH mwvYwl,11 sitvuow nuivwviY
H ,cn oivnunItois 11W rin?wu 11X31/2713f11011311 39C31410V 11341.1311áll 311-1ifT1/9%3P13 itovq,Y
111/2tyci `33C,IVOW SIV0)139,9 `SW01110JOU H1F15
SW0111$,L9h it011104±031,1111,1/13
3111191-17 im
Wend 3A,1111i9 39!Ilvlrhv '3.Lutuvlipitnu
5.1,313,11,9311 i9C0111 slW1,39,8 mwrirlipgs 9,11.Voivu 4111111A0VOU rn Vi PJ9 lj 0113 A1,111115,11
vX 31-K.how!
varv3 15
vavridY 'CB IIII1hP13031339 Ij.l numwe
mwp13ivnoll, ointiimtnem.titi
9Wp9) 3111F31111 9S1 HHmÓJ H11111aHrP)h),11J
oinHayl,Yffy, 4c1,pi
HIMWH,
jvioji UOÓJ

133(11Y NIX3111hVh MN& '1133tit)1}1


(VW 199 mwom.vpi cfriv3pi nil 0:ioN.hocini 913 mwomTgii MT ,.1TH
31INVV u
mi.# iJi `011M20J011 3111010H uYvd !HY 3,1,11WV9F(31131J 113yri (pree,id3Jr
331(11.1.M9HVAO&I,
11W3A) `31119X9 wilyinniq TiuvY tuvi11i;w3.110 -rnyt113
0,11:11 04,141,W311111131 0)103
1,1 9311,1 3)11,4, 9.1,310 1,9
01A0113#C0 1,wuptip,L3 19).15ll
iquogs nth» c;i2ow !,LuAolel.v3vuu uotiunHoi..TJ.ko mwyli vin3óvm.,3
Jtotivw nz)(ll mw4.1,N NIWFH `11J,11010V011 0.11.1,V0J119 1111,3-1119011/0)131Vhlt
0J3H1F11 '1"FX 39{1y1111L3 iteno q.u.11ooLa ,3m.3
mwN mwcAXY vHyvo P111,9t,,IISY 11

913,1h 1J iINP-111FV1101.1 rmll ij onuciu immlircHu, 91vmmliii mHutvr


MW3d11,14h 11WV19,1,3110111 411.1,1,19 3)191WHIM,L3 IIWTHHVM12 .1.13-11,13.19

HIVINI)13 Ii4ridLITU 94U 81111,1,11911051 `.1to'F'ydi N1WOHOH `howyd nvipi.31.611 -,1tVen9q1,


.110W093113y3r19 .110X0yLdivii mdki
.1101113)1{
IAN `3»gidYkinVavy Ild.1151 (.1%0V1IVXHW
ij mXtinidasti vt.,N 3)E31XMlid,HE h01110,11109,1,39hy.9 hOW0911119
1211F11
48Xtinid mti.1.1m
msky,T, 39Ciyinwmivtiv0,1 4W0V11,1,31,d11 srtioissi,i4v3i,,bi.3 %alp ;.1.1lioy,,in .q.Xtinj,tfi,nu

dacoromanica.ro
CIVIIMIfif:( ABiAngl Mil &flu.
7 órA A lit ,liTti 1 if Ail ti(oRtTECIAAt EMI
...axiicx.rsimitn,irpiiicH . k 1 xocii" &mid rpiAlay ,Hogomial"4"r 9 flii 5
ALICALAtimiipor aim AidiCKomoir tuTplailoy I Kite, iipintiE
inaTpliiplalicistiTitc..1)(1160
ß I chipAApiimE liciip3 miipliAcy Indilii
9 Rip iL5c444
iiiAllAh
eitiscTEPyfotpoy EfAHKINKOr 1114Tfiiig
Ecammitgitniiiipxx .:.
inio:titt lipeT6A0M/aciiivocvni.00 . trlitArt e *
0 .4 9
Cisoírptadimm Laiii.iiirri
Efott(E6 nit ia4Cogit litnqiiitumOulti
AO
niiiiTH EltitHerátmie arooVTgqitto CAMLisiirokirdo00/0
erfiroxomi ilia icTi 34'tiAo Acvapiwtertmt ea cisomoi A'Ciov,
'Warm Wad slain' , ;Min% o
4 , hilild ,MIL" i ii mitt
no94cl nieden cid eidd siraiiciumai Mgr
E C3/1 CifitUil
;icagfiunicf. A&Ziji , haBpii ¿f,Ali azr
ties,
4

negiAMOMOy p atilt xpipou


aolsomsiimiActcomor o
Copillmet al C7idafaiisicTIBItia Ktifird. rIfiNtit C161,:ipillin
o o o o
.

lii.tg. ''.-t40,.>`.S-a- A: -%.-' 44¡;"" 0 .

t:e

9 4 0
KJ Tia GI sain 0 , iqs63:007.44 ciri oJom
Wiley srZ xsi. Eptiogul 8born1cultil altivom.c., 1590,

dacoromanica.ro
84 SBORNIC SLAVONESO, 1580

t Iflicómesò naágafotpe irk noírimii altúlicivkii OsOirpfKdahall, »IlAdi'vTli npYfrrti


Irk IltiliCTSHIIIIIE 6711'061.71-1111H0 . Gi il Mk! R711'0,A`kT4l0 Xiao AocTifiroxomk. TKsò
iCTk Bati14i0 ri CitH9g11111TEAK IrktáKOMOIr. oiLoy iirliOipliE CASBA II% RI;Khl, 71,111411h.:-

illogice nticam cYa cfaa A R5-KIICTItIlHad KIRII'd, ATM" AISTel, -K' . AF-11% . 21frIx.
Hpg111HCE . AlFiltd, tafgpYa . IT, Aiik inovám CASQ CiGE1116 . 11111I RiAHKOM0y, RáTgilk

KO-11110Hk KOÉROAE, 710ArknocoAloy .:-


( GligpiauricE CLI 61dd aigrIligHtlit1 Kutira. r-d-IMII C91611:/11111K11.
11

e ex/ BI;ITYd . ElsdATO, g 511 I CO pki/NtAlICTIld itid, 34sii.: Kpoirrk cniiikoy, 5-,.

4 g, -4 : »

A§a dar cu voia marelui Domn Dumnoileulul §i mantuitoruluI


nostru Isus Christos §i cu binecuvintarea darulul Sf. Duh, eil osfintitul
mitropolit Kir Ghenadie al ArdealuluI, veOnd in timpurile din urma din
partea popirelor de alta credinta mare stricaciune 0 cadere a sfintelor
bisericl, precum 0 imputinarea dumnepescilor cartI; §tiind ca telte lu-
crurile vietil acesteia sunt de§arte §i in scurta vreme trecetdre, am
adunat cate am putut sa cuprind cu mintea mea ca sa fie spre lumi-
narea 0 stralucirea sfintelor bisericI; ajutandu-me Dumnepl in dorinta
mea, am compus §i am scris acesta dumnepeasca §i prea insemnata
carte numita Sbornic, in care am pus §i slujbele sfintelor sarbittorl alese,
din luna lui Septemvrie pana in luna lul August, cate le-am aflat in
editia lui Bojidar. Dumnepa §tie ca nu mi-am dat niel o odihna, niel
genelor mele somn, §i niel averea data mie de Dumnelilet n'am crulato,
pana ce am ajuns se, sfir§esc acest lucru. De aceea me rog de toti ceI
ce vor canta saA vor cet1 saa vor copia, pentru dragostea lui Christos,
sa me blagoslovitI ; lar de se va afla ceva gre§it, indreptatl lar nu
blestemati, clef top' catl vor blagoslovl vor capéta bine-cuvintare dela
Domnul Dumneleul 0 mantuitorul nostru Isus Christos, cael lui i se
cuvine slava §i puterea in vecil nesfir§itl, amin.
Din porunca prea-osfintituluI mitropolit al Ardealului Kir Ghe-
nadie, m'am ostenit cu acésta scriere etil pacatosul §i ticalosul ce me
numesc Intro limenl Coresi diaconul. Ve rog pe voI, parintI, fratl, 0 ve
cad in genunchi, daca nu cu mana, Cu euvIntul, cit daca va fi ceva gre§it,
cautand sa indreptatI, pentru dragostea lul Christos, §1 sa ne blagoslo-
vitl pe noi eel ce cu osirdie ne-am ostenit intru acésta, iar sit nu ne
blestematl, ci §i vol sa ajungqf a auql glasul judecO,torului stra§nic §i
neprefacut, care qice catre ceI ce §ed la dr6pta : veniV, bine-euvintatii
Tatalul mell §i prim*" imparatia pregatita voue dela zidirea lumel, pe
care de-am primi-o nol top', prin bine-euvintarea 0 iubirea de 6menl a
DomnuluI nostru Isus Christos ; §i cu el impreuna TataluI §i sfintuluI

dacoromanica.ro
KVANOHELIE OU INVATATURA, 1581 85

Duh marire §i putere, cinste §i inchinaciune, acum §i tot-d'auna in vecii


vecilor, amin.
§i atuncl erad cele patru simturl (sic) sftrip §i marii patriarchi a
tota lumea : in Constantinopol, in Noua Roma, tinea scaunul patriarchul
ecumenic Kir Ieremie ; in Alexandria Kir Mihail, papa §i patriarch ; in
Antiochia domnia marele patnarch Kir Iosaf, iar in scaunul din Ieru-
salim, §edea Kir Ioanichie patriarch.
fl§i precum ceI ce plutesc in ratacire pe intinderea marif doresc sa
ajtInga in portul lini§tit, tot ay. §i noi, cu bine-cuvintarea lui Christos,
am ajuns ; caci el este inceputul §i sfir§itul fie-carui lucru §i WI se
cuvine marire in vecl, amin.
S'a Inceput a se serie acéstai sfinta, §i dumnepeasca carte in luna
Mai 20 (pie, §i s'a sfir§it in luna lui Noemvrié 11 ile, in cetatea Saz-
Sebe, in vremea marelui Cri§tova BatarA, voevodul Ardealului.
S'a sfir§it acésta sfinta §i dumnepeasca carte, numita Sbornic, dela
facerea lumei, in anul 7088, iar dela nascerea lul Christos 1580, cercul
sórelui 4, al lunei 1".
Bratlov, Biserica 5f. Nicolae.Petersburg, Biblioteca publicA.
§afarilt, Geseldehte der eddslaw. Literatur, III, I, 280.Karataev, OnucaMe, No. 99, p. 206.

1580-81.
29. Evanghelie en Invätituri de diaconul Coresi, tiparita. in Brasov.
Un volum in-folio de 317 foT nepaginate, sat 39 caiete de cate 8 foï, cu-
prinynd textul, tabla de materil si apendicele, un caiet de 4 fo/ cu titlul §i pre-
fata, si o fbie in fata titlulur. Cele 39 caiete aa signatura cirilica pe pagina intaT
si pe cea din urma, jos la mijloc. E tiparit cu negru i rosu cu caractere mic/
cu cate 32 rindurY pe pagina i cu initiale de 4 felurI, dintre car/ unele amin-
tesc pe cele reprocluse la N 13, 18, 32 si 36. In fata titluld se gasesce un
ornament mare represintand armele luT Lucas Hirscber, incadrate cu legenda:
Harldlik X913K14/16 3C8,1rEllySilk KpaunúgkInSH wh 1 TOM UTIIHSTSith BilgCEEI4
KS mina AS AoirtusfsES (No. 88). La inceputul textulul se afla un alt ornament-
f rontispiciu mijlociu, sapat In lemn (No. 89), iar la sfir§it un flew-on represintand
stema orasuluT Brasov (No. 92). In fine la inceputul cator-va capitole se afla un
ornament mic In genul celuY reprodus la pag. 15.
Cazania acésta cuprinde cuvintarY pentra Vito Duminicile i s6rbatorile
anuluT, Incepand dela Duminica FariseuluT, cu textul din Evangheliarul romanesc
al lul Coresi.

dacoromanica.ro
St.t%
iA '-4k54faii,VAMINE

is E HAW\

ZINK )100C49i-XpiltHlit XX),ftigAIS


ifidgill.:JgXEiti WilderCiTit tiFilaTgAt
spimm %I AX ,4,010inE3EX

'sIi.ci..
..1.11 `s.S. 1g. v.i. 10/VI %..4,Vki,g.40:10::.: 1...i...**F...412. s
................... ...................................
.. .3. S%% i...
0.0.10..1...:.4........i.. 1,............,d,,...........br.
s "...lima 1,w, vtr............. ero11.101,16 . 11.11,111**.11.1 4.1,0"....".
Its.% %A. '%.411.1.A.N.VNYV:Vra,,
.

88. Evunglielle Cu 1nv6111tur1, 1681.

dacoromanica.ro
s 1 vi '4"---V 4 t

110?nTili
ME
tliErtill119TfroY
tiCinAticírto. &MHO liHamill 1liEM44 eli frtii
Ftet 171360iCTL BLELliKX10 HEAfAIO HATIOOliMitifE AiTo II
MiHHTHML AIOAEML Aiiii n p011iTitg M4 1 ThOzf illtif gliith
: I ^i7
EVAIr yr. .,_
Ega/tOKKH 4
9343Muitot 6mi-11'4134, 114)41Hcm
HdAliTOypaH rAglei:Ii;:71 5A
rite mimHXAL nriA,1,4 49licT4 8,61-1 CA main AoYCePA,
CE Asectisim CA CE poiye 01111XAL (13413HCill hip*. 4
iciMpHcoom. MI ical , i
3
AT6 MtiTelpri 4 titHTIS

Aofrunice parra 404 MHE 14011-,1" liiE't3A KZHOr CI


HTE, fa:I AdAilli CJ:i MEHH 4 pifIliT6P1I HEAEpEntiti
KI'llecipli C4X ii,i'lieTra MHIrdfill HOCTiCK2CMA ,E,EACMU

C:spu WI) :13VIT Ac4 4ATóT11 RE 1I1 ia


ii,CtifiTAMZubi%
tiniu iiifel% MHTapion C T1 omifiTE HA ra Eft 49E CAN
czfAAllm ai '1u mi 01?-14,53 niirvan laH irpfiHrA 404
MHE MKTIIEL (13114 /OE HZ KTOcXA6 rpiatn ROJU KzAe
/haul A0101 Mali ETZTOM AC 4
lpfitice4licT4 ,A,EllifiTtiTE
AlAn laT69H -iiiHECE fitHAMIX IlliiKihtf . ihillif(tE4 Iliki
KA Ai che Ira mocEsd . K6NE116 HEAfAt 4
AgzipiTXpx AittmciCTA C$1-1Ti rerATE K01;BIHTI ;*1 )
iE AE MiiT4pH MI iv (pipet() nriA,R,4 tuA Ang/tt e
y EZIEWIINNTIfir% 11, 4 ticaolin qx. 3oy
CITitfiijil Caitpi
(1 TcroKMHTA ,S,E
wil cpaKXTA CZCE MUTE LA
i
89. Evangliolle ea InvAptura, 1891.

dacoromanica.ro
88 ar1HHONVAH no T8gT

I04.1V0
:oso
lAtin 33p WW1.11 ;ivy, wO9IVIPLI14: 9tilvii3814# I

Hy1,31)V l'JI.VF UVRW


+1Y 1111123g3FIWAOY Hd$1111,4513 I

1:1111 FY WLI H3h14(14,4339 119V `9IE31-1WAOY 3LLVO,Lt J MAIIVIVRY


33} 1JJh 1,1M FV 9?
3V1l11123£31lW 11111
3d3YNt1,1111E I
`31;r1HEF1i1l
1:11 WE TIVF 1141143 I titi3 wd9.vki1'mi4, cpvinatrimim .EcA
'MOW Wii14,51 1,tiV1113d3Y 1l9V9I3VSIZA03 I NM IIRVRLIAOttL NM
93I 9V 93g3HWAOY WW,-1i4 I WINd WIJVhr %WISP
sIVOILSOTLA0}1{17

3,01,31
SV
3tVJ3 .kOM Wii9d.seivt11+
pi ?VIJAY SV
t HiH NM imps WW

961.11:9 `9801111,11/31 smniwAoY wYoH2oN


wi.vod, vtinin `wm3visdriko tyn Nvq.Y tum 010.L I

ilti9H.9,3
qM 3v3VF4is usmirw ?iv t
..hov 93g311IV

lisvsuomunYtin `31YVII3J RZI,h ',1,1,3042 I 0113 9.1)3q1, 9V93A01133Y 11310W `119V 91 VVIW
SV
slumivAcY I HFthWloitloamw;atim wwvoutusim itinAolp Lid?, W I
ism °idol
sivsnAos mmutipm tyn I 3hviriti' 4.11Xvw `wVomioll
!din 'siv9.hou39Y wp-iivóie iisv oido.ui1V,d31 toleqv nifirlinim ;Wry NWusfergh3 .t/F
I13( 9VRLIR51141
9VCfrItIOLLAOWE9I
9V 93U3NWAOY I1M SN WON I it.L33hV `Apisi.Aoa. ipn
II9V9IF423 '93IW Aulivm..vnFIni I 92 mvsurcuipm< vLviimotAX 9hP11.110V mv9'n3Y.hou ,Fda
`118V9HOM I
11111 9.19.LE sIVRIRMAI y39 'H33 MIRME 3VW WUN.L `1111/ t
`Hilvwxyl im `1RVOI.I.S12 ryn IIRVRre Ht3 %LI t usvslsunti uv.uw9V ivl.w
1.1.019h
t sIBOMFd9 IpTI RV 118113ht `,V,L3FhF 1.0F51 33E MiWUH,L '
WOW (JVII9dlt I

HSVCASIZ Hm 9V9IHWHAO1 RV
.110Y 'SWIM ?V CA 31.W sir .1! I
LP
`WHIH911 '122E)
!if
t ptisv
RV vsliwnlyvi 1.y. Y '411 kIM R+3 9,LHITPIA91.3 9V9ISNA0V en 311V VA? CAt

'0:11,F: t PHSV SV .31101 `11.11 41-11" swnnHyle 35K ss


'nhvu I 'HI HIFIMMAJ89,315
OJKH 9W3M8111/08g1j VBFV3 Nitth I
3.M3NOVHOII11 WI11h311013391,11 `19511.11
:9111WF -n)
nai3outu Sqvp d9ouT T Jo Pe-1 qinpv2uI 1 ïOS?J!J `oisup
eivultioui Ul pooh, vIvj op `41§Jus '11IIIIE
ad viluoo vu12-ed ',Tropp °doom, rivpul steje.Tda vp§afru
3gov3IY4,41 HJVH5I 0123

IIVINW9Y S3S31-1WJIOY '9101 'MVO-169101 t LLvsw Mi$111,01 31/27 1141.11tHiN


11111

W Mi$1501--;L9t sviev` CpVIM3W


q973 Wilt Vs iprAw viothi 1.61.v 1111.11

RV,LFY WÓI1 CAV911 AolVM191[113(151 I,X111 9VOUJOIHRIII Rtii914 ?Jr W009


grand.vY s'dd.nuE 111311V3,111F8! v 113'0LFW RV 051t1FW kiM
3d1».3311 v11-1S173 3111, I .-.110V

itrAni
I1M
RV 91111Fin V311WILL47Y Wti3J+VF IS,LVII%Ilt Wii 11.6111*, 1413,Lal WIJFhl
3AAJFN 311/1m W31,4613 313V,1 I W W6Rd:WilWa4 WRN Hm sIVOLL3OLIE 9V38F11 ?V .3h*
R.L$11 'IV 1121,6105LN HV WfiLLNIA MAFIA) RH
WIVAOW litth 313 Tr]
31)(1513 I
--1/A0Wt
114111,131 'vdovm mdAvgwWW ritnikicimm .1 Tv vd.trAth U
Hhopdodu wilt, Wl.ht
11011E3Y vOlt I
1,131.h 3111g FV 911,1W11,1 RILLI1311 %IV? LIA0V NISI? VV3h 3h

dacoromanica.ro
ariaHoxvna no (v1na,v1vANT 1891 68

sv2 fWV
93A011 3IMOWt 3d11331/11 111011, 9h,F1211 r, I
VV3h 11111
WA01, 9V 918)19,SIZ 3Y
V132hr INHyv,J arfiviidglifsim `NIYHtiwiiJ
9,1,3HVJ12, 1,51 1114.v 9V u3.1.1.(pw

wd.rY *Aosir wt1E, ving,hv.hoY 3sivscisunierum 3 I fist 91, 1U324, 9)1 VITIVA0V
HpapV3 Hsvlakipriti,u 9l WH.Ol1 1,(14AH Hiww,Lya, hodH 9v8rle %IMO um
IhY P,LHHOV30,1FV901 suod.hoi wd,ystr wicipw 91H31:13Y I WILL3FOH 3111231,113

81/1F14' HOL1F3Y .1101/11


913 03
.1)064 I
W5134,L1 um `1111;01
3Y '11.1A0h,
4113 9112 'twit, um 3dU IALNLWWU MOB W313W$1113111 envi,Ht 3ISU HOH

Aoll I
W11 afnuwerill, 4,vym `1.1311133WU3 311
wHdroa,t +#` I 9)13d1,118111
wuywsv VLI,32hp 91V,13,1
3V3V.1).OILL NET/ 3V3VVOH 36,1,3r0H Y91,13 'W 113 33 WN3ThtiOW
11111 `13 POW
I Yid 4,1,113133Y 31/311,12319,11
3tid.3.FOH 'Rh Tm i 3vINró HSV HOH 0191
19,11 EiLymaYm,iH +#1 hLtiyow r IVOLIA 1,,IBt1E 33 111E1 9111 1111,0H
W11lWd1.111t
H$V011i3h 118(iNLY IN O1d2h I
331493 um sum y va,tiq,d3Y 8V gasniwirie ww,Lya,
um Nwo1io,L1Jwd4-Tw 9VW1yd,4Y 9V8NY slINt3 313113 HI1211.110 I
Hlh 1113 HV,131

wnivi,H vidyj wu.holt 118VIAJEJ83 VV Old2h NH Hh Ohl HOH SH 4V3NLV 3h


j `11hyd'i13
331,114,311,L mv9H HentisP3 11913 I
Hrtly NM WL1AOY
HVt117 wmt um lifiYHTW1.1511 HP

HW.10-V I H2
HdOJAVI1NLYIt I1M liti143%11 WEI ii idumiu vt,Lyo,li RV I 1,W
V,1,11113

vaiti9Y3Houotlu um vm9H enyo 0-11/3h I usv tIpPido&118519,V W .9,119ÓU


1,,LHWIV Wdp'11.11+ IfilHH1/27'361 I1M 4,,L30JI7dY slYNN81.13
NITI
3d11 0191 8OLI.H4^

4..ho %instil I
$51
1,11,11473
?K31093H8 IYIINLH.103tiLl4 NM W,L3Fhp H3OVOSI? 3401 31,'
913VS1283 LIAJF/I `WdS&LVIPLIPP WilL0L51 Hyw 3dyw
311,./12, I valsa.ve'n'supl, u'rn
Hiva,uniW sAmliw4kir3 'pm H$VRYONLH VIV211 3h Ni.dm 33(
011,3d811.110fid. 1,1vr
wd3V H8Vtiti939..3y Hm mi3v9,kigy W51361,339 4,1iii081.13Y 113 ty1 Vain I VeJlptiLLHt
11111 W3FOLLW11NL3 113 m Ve)131,6%I.1 Hht1H s13 VLISPYr H14111 IA W V51111V311

NVHdOLLW,1311 Wy11211 0418LI, I 'Id NO 3V 31* 3Ne `W915,1, W3t HVW 130,1.11)11
NILL33hFlid. d.,1 83 91; 3 4WSSIF 3h112Ci3V NIA H'IlVSW HH3Wygl Mil
I 311,A0V 31111111313}1 I

CAP01.1 '33'111)11.RJ I1M


811,LH:1 3J,VAW Hd$1111)1 3171 31DH1Y2d31 NM 2Y 1141,V119,8+ St/,L+
3VH1131/NLII 9MS(ii)1V 3hWLLT9V1,3 I 3t/13 um sh,H4# idruipidtpl P
.Jsrim,WHJH
112 3h
yrl! I'LI' NLY"LISH 41Hd9dt kun +1Y 1."8,Lws123 HIHil" " kit" 3',
I .'3"
;3 WE1,1111M/13 H2
WtiF1, 112 NB 3h I Hill q,hphy 110411,71
112311111,1V
;0,1
W(31:01/4 33 NH 4,1811 PL1,113d2Y NM IN I 1,V)1 Wq,h V11111283YF NIA ;3 wHsYy wciy,
ienAH VILLHt 3f551 I 1411111Y wq.n va,HIAIN 11M PLI,143112Y7 Hi111ENLI1 Hm

Ini Htivima,Tni sy '9,10101 ;till W24, NM 3Y FIVW Hmiy,L Ht Fld.1, 9M 4051


um31,31111111 851
IVHdRLI,V119,11+ HSV OH* I VHHHIV 8Ltuni 41311181Hi 'risk HM
811

y ;3
9W11)IC
w3yv 3hHH
Hgaotiwy
H911
33F

3f ;IT VVIII/SHijOILL
I 148941
3tipi
SH

3h

FOH
WHIJSVPH

31/A033112

Si33
112111V$V

'13

HCIOLLPY
r 1247 I

111,3/1.19,3
11111
3viiliv4k
'Rd!!!
uirw
vHIY
rm I 3h
3H

43C,A,1,11Aill
01,16J

IIWNLIIr 11M 1,11JJ I linDIC H9ws,ovskAo3 4w.11om Otitig NETI


3Y sOLLH311,113

IVOR/ .Rd13011 IIIINUAOND1


9LLH117W wenwd9,ut RV 3Hwitótt HmsiuI ivihw.LupiN
1U1 141,V1,47 31F01 33311.110VYF I
tr8 Vt11011 NIA 31.318' 11111 V,L3yhiF 9(1.1.H4 VIH4/3
`11-8v
11W 8ILL3OH 31 `3Y sedtpiiI,H RW ?1,
3.1.11112 ilOM I 11.11_12tilY 9VOld0.1.1134.1J31.1 -3.1101.1

L9L80 gT

dacoromanica.ro
06 ansuoNvna ivuna,vIvANI T891

31.1. wurn2 91119101 F3LV 3V333,11 urn 4mwe1gsn aY I 4,Lnad Tv;Jmuli.hom


sv s;unaviloY siw4ou I tyll NIV$H0(101511 lylee r '11.141WdJ 39.1.9,51 3hv.1)oY vwsh
usvss snw 3V3LHH118011
01/Fi. IIPW %301%d11 3V 166'1W 1115 I H$V$13 s211V 11111 `Wd17)

1.11101,V H$V$.13C5Iti 8%1 NM %OH j 43011. IY rug 3Y 9t1sn tim aYmlurduin urn :Own

;thwwrid I vur ww mci.hom.hp 3V 3VLL111111110)1


;nu La unvsizn wYriwu9Y WIV.IOW
VIti3YNCÇ1MI: H3011 HtIVIV.105131.7 111/8LHWILIÇOSI J `usvgrotTY renwsw 91,8LHTWNL11 .-rttru
uNtv `36,Lnori 'a J v'ntlyw4,3 3`? 3114pR1I3 IIV$11-1WHAON gv 3X usvsuwoV 914 j $IJLL

$051Ht HOH 011111111dH IIV.kOW IlY1116 H11/11 3hr11/ IIHV1 um aN Rdd.u4-

INv9u tr3i,v1n
V 91ÇIWJJ 3Y 3h ITV lh wuwwp tiaV sgim vinf.Tw4,3 ;du wt,,Lniu
ws,hvn J unutoyftw tm slYind $H W138)1%113 W1i1L1 6'$V311 3h $EILli Oh r-'1111
11H$9 511V$W IlY01/ wisk um nuiw VnIt '3111WILdJ 1111V)103SIZ H3dri
j $3E $14 311LN IWNLH
WLV.11.0)1 9V$IHWIIA0/1 $V 3HWAOY VIFS12 klEjtOi HVWAOH
9..11 9W%11 $F3 3H 11V1.11 113sL113 3h W/h 3h mmysk ;du 04.v I 1111VOY
H$V %WU 11111151n $dLHt H$V00911.3 V3 3.1,tipl FM!' '1111\YNAIJ 9W.1101
3J3141 Ivsug&L wrivt,siz vr,r.dów Fmn um vluu,tY;thr Wm,* ;V $thisv
;LuvskAoa J

WiLlipOW 3,1,3E1, I ;dyw enturY;du tim Wtl'L4 ;V w 1.wuu gu 33 E011 I 3L


*113%113 3h %nit $11 3
NIVS133Y3Y ;Y mmw.
V vdmsv 3h lb, 311,01$11 11111
OTIS
w,LulAY 11111 WINSPI 11.31 0111111 41,11, j 31111,%131 11M 91,311FH 11M 3111111W}KOY

6111/24111?111S
3/1 110H3H 11W NO gWV111t IIV$3t)1V11`,Vdt 12V1hE IL) 3H 9W1,1011311

3h1,1 HTYHILM $H 3H WIFIFIÇIY3(h1 Wd.1,%31 '310113%113 3h 3d1 3111\V$9


31"111)10?Ht"
03 wditovYt urn wis w.Lug.ri;Y 1LN 3111w.ko93&L j wu.119Y mdt,H;Yy, F1E11 ..011311

`WIV.1001V 011Hh 128 Via + HUH Sti1111+ W.1'11%tir14" 11$1,010h `CH WLIL1

111VVVE1111 9,31 AOL 13 Wt111$111131 $1/1H+ '303$11 11M H$V$.1HWW%11 WO4 %IAN&I
t3H `WdHBOY0113 HAM writpinha urn
33 33 .wduhwdoLd w6nY
H014 NW$31 311

mmusóY0u3 trenwrIsLink `Hgval0h 11,j1, I IIYHÇISH HOH f./H ;Hy trn renva,u3d3Y;u
$1,1Hi MiStinV $9 I 3H . sti,Liqu wl,hy ;du suSsrmY,r, ;,r,3nr, wIritow vlurTY3(3);
wriNrilt Admgv 91113153Y 141,11V SH W)11H11LO)103 JIIVRLHWH$31 sV smonvgY WJV$13y,
11,51 311.3R1
931,11iN3 14.51 $H W W14111
I
HVIVIM Sip FH HSI? MVO 9 3h W 11101. Sl
;h 33E1 +1Y 9V8.1,30 v $353HWAY $11
3V3(iV11 NIVPICS3h $1),
Mislat ILL
11M 9V$JAIITWILLI 911413W314 gst 11'116%14 Id 11111 3.1401, 3h
rim 1113-11r,
I 3310911

11113913 ;JAMMU 1111113hIALL 111/$,LHWILk031 sV s;13uw.k,Y


5V33H5FLH+ HVIVAOH
vat's!? t Hh411 NM $6..LH4- `111317hr 3,0pi 11611DVSEIF W 311111B$01 i 3V v -A97`
$353HW 11111
W Wpipm,u3 HSV$,L3VS11.1103 t3H OVOSI? 113--1 sl,?;
1111,1h1Z 3131,11 $1,111LW

FogniwsY k1111
íY.ovv H$V WEI AdIVHMOL5p11 mi,ww4JA 4V8.LVMONÇIES42+
401 11M Ç' 1101VHh411 `2V)14%1)0W WtiF1 OVH111113d# 16 4YNCINILH I H3C/11.114
WIi0511
9150VHh111? "A1)718 qM WM+ 11M LLVE 3Lvilow litiFW 3V1141iFit $1/ $3g31IVIyee 3h
.OH 3
3dIA.11011 1101131,Y I 4.15313 3h H30,51 Iltit)111' VLACislA 9ticimvslrn .o,m;va,9,s

NCI I 111j0V tm 3111,1h 11B1h 361,r, vloniFY 3h AOH I HVW 9I 313111,1h um


003j33V4,15111113Y
$31 V111114103103 `ir14.1;h um 0LAO3Kr old vv# $3g3H1'140'e ocil.h
NIAm pm!! oad
;rhw um gupriodu Iv 'WHY g3s3uw9"? 3 CIWOH
rivirmi3 tm `3.(51%,r, olw.rAsuct old

dacoromanica.ro
arlaHONVAH 1891 16

HtWU. 3910313 Fyn WM+ WEI J.4YHY;d1WLrld nimloY wtiLLI151 3Nt11


3113h WV5I2D,

411F313 www'nym+ %3 9Hysiz W911 I17,1, sum03Y wq.hE im Hip HmirtiON me6,0LH

VIlpt HInytrtH3 3h1E $141,' 33( ShAlt 121,11$123 3.1.V11,a, 11 HIHF1 3Y11'130 983 I

Oh '13 983?39L113 4.w.kov H HIHH m.in 3h 11IMOLLW3IN1L1 VV


11.W.110V EIGH HOW I

Wt1H1,1,W3101.1 NM .110H 3ft1W.110941 I CJIVHM0.1,WHNL3 Hhyd8 3h OVH8P1W99 11H1 WEI


J118111rN31011 WH 1131 33 quócluE W.Ornydwut H$V0Iti3h NM WEI Ht11)H38 '18 I VAL
IHt1W HtIOLL 1101/,1113,L3A0 PII.111WO3JJHtim HM $?, JOlriLd 311111108F3 108 '131 .$11

31/1A 36D IV01142 I3133113WO 3110 rP1.11 I ILLH friLV 3V3/V3IWU 11111
WEI illph
HHall W11,LINL51 3Ht1W I V4OH 0108 91D,MN3 vedysitt kIM 30$31$8 IMF)* Ft/ Wm
W J
44 siw0 130A1,r1W11 ?h 03 3111WW31011 9.L1103Y Wh FLI I
W3 W ILL .W31011

;am Hrn ramp!' 9.Lupiee avurou `3VF1I, I


I131 '13 Hall NM 9301Ly311.11 40H 31
HHYTW 1111 981LLXW 313W I
qm caloLLHHoi W H111114M1
NVOICiaLL1401133Y Hm ;du
PV3h ah 33 ntrest,H
3141V1,1011 IIVOltiO.LWJtsLV11 40V? VA'JtI.W 11M I sIV

t
I

14.1+ht
11,8,1,Nly8851 $V Hifi HPW$H 31111,31
$diLH311 I$3E3HWA9Y 11,i)OLL WLVJOH3'
HSV 1.3 VMck1V9t, 4.111,1111,7, H113H3Y H$301.V 3111;18 WCiEl 01/031p, gd.LHt, Wfmrdn,ut I qh

mold itÓLL isld311 kisk suivii9w ni d s ThILVM1WSSW )1,08 I (da y ilviemish3 Hp


3h 0131O 3Y IWO $FH 9,140SILli Hill I 95111,40 $FH 9,141SAOD, im nv vwtmu Iwo
Hgv gyH ILLydamt, I
$4,h 9,1.11,11sLJ gmHw.11oY Hadpi 1833901 Hill NW? HP1V.ipH I

'13 H
111$12 130BHH3V 3h $31 W1110,1 Pt1111,10113H 31413h rim W 3,1,111;1W11
W1V403131:
Pd$11,4313 NM 142 NM 0140H W j k1H W V Vd. 31H33.113 'CM 930313 wy 1411,1H311

H314131 H1ly8 I ILLPM0,143t VV WiL3Fht WL1D, 3Y31.11V1,1V HM 31ip,CALLH31.113 I


11111
tenput
Y Wa Ht1HV,338 11M W 61583H NMI.) 3d,h31:08 W811t114J1.1JWIL13 9.31

3111,1h PH 1.9 w,L3yhE WM: 1,1211d)101,4011,81)* W `9,1,31,42.1)03 WyPH E 33 .33t


MAU. I t Hh4.11 3h Ildi0s1AS +34171
PIVHHIj H.110V AlljOHWd$31 311D

1,Lupeir, w+hE $?, 9V$HWIli103K IVH301.0( Hh1/31)10V 90101[13Yi)031C Y .3h


H$VA080MF158 tim0 %LOLL 1111,L$H01 H339,139 ' 314,0S12 $31 WWHH1J

rhisp 3,LHHH QM $31 3VVIC W 1,Lvirw wHgvnic PV yI Wd.3 410V


I
w3Hr1d'utz I

WiLPHHW 31(iym uft3W


IwE Ilyvsky,
Wjh t 3LLVAOW 1.11 I Hirld 9W1,7,
9,LP831J14 9WFM
9,1,PLL$N1,8 WHIM.] k vtiv1ri W831,11WWird DV .otunlm-swAriE
1V$LLHV HSI2Pfi?3 I
9W + 3,LP,13h t 31-111180,11,INIAL W4.-1, WL1.110Y 3h IWPO .0 I

1,LHhHVB WfilLI 3i.dp,042 'WM 9iLvdsmir1 qm $31 .1t9w I %UV 3H01hWJJ)01)


.
111VP$A,9Md3h PV?Y %5'111H423 '140V I1M I
SPOHW '931)WOLL W41, R? 12314,Y

01$E11.8 3h $1,erruit, wdI W311WiC3HWilOY


im i 93MVO4? H$V$13V42.1103 Hm

Hsvguirh, 414 V WIi PWHH1J 4,14' 33 klhV$Y:k Hfil 310CA41


I
WW

11118,01.5123 $31 Ill$,LPHHWA0V HVO11013,141W


1V$1, 3V3dFW I 31YPI1?,1 111Y 9,1,01 .8111)111

IV$1 H$V$VVI5D I qm H3J.Evrtio Hm AoH suodtivm ;417' 1,111SPLI pi 311 J

WH$83&11 WI3FhP udym W311k Hill 8)1 H'nol ILT421 I IiihHH HilW NM $31 '6108

9d0d$1.110.1, Pd0133h11 HM pi W011 H$V$IHVOU0d11,1W HSVOOW 9WH5121,03 H911 cp

t
I

4.Y I !mile $1, H33608 gIV$H0311# 3h 03 sufntw Ilvirrtst I 1,1.3?hVAL $61.110V

evg
Al 33%7083 40' 1.143,31 W3131.961,3 3du I
P8W1,1V -1,H3Tuww.lod wHgulut im gH

dacoromanica.ro
g6 aignoxvna no `vunIvIvAtii T89I

qnsOu vvre 39 j notiv sidenviipm ;Y WANLV 1,,LI113h H9V.kOHOMPCJ9 I 3W.h0HIZ

911011 3Mp., kim PU911 tivX9w ihuadaY 9.9 9W40611 I NA 33 WN31.invitówt. 11,^ 31v.how
Feruiri tm HAOLIHN I NWRINWHAOM 9V 83E3F1W40Y NM '13 03 yeJsyYy, 31/L13

vtigd,win wm31,m1Fi3t1m Hh# vNIN Hsssui NLM 3 811 Om Nnivsmw.hoY


ci
ve 9 .OH HVW pien.kom zpit j id HIV1h 911418t/NLY 31V 83E3HWAGY V 17'17`

VV 9,L33hy, 9V I $61 3h 9Y# H.lip um NIdOVHhHH3h.10 'Hp 3V %3 W5134.tiWW;id,

W.1,3Fhy, udym vedgaAw'nics+ INA+ Odin I umq1,31-11h P'40V,V [111.H423

W11140h. 9H.1t0 3E3HWAGY I


HM 31JU3 121i9IV1CHt Hpitlp etwillimvp mmihniN
pi I 9W 11304? 9.1.V.L3111.1031 um yh j
`V,L3 3I4k HVW ;top tim HVW 9d0M01
11,1,3h HM t I 3111Vel1 inbmpi H1.H3WV,A1 W3h HittlOCIU WPM ma,Aont, j utiv,osit
9W3H
odyw 3V V13FhE F51 N.3 33
W51364'Htil j 9WVW.k011 `91H9INI43
HRH RA aisk 'wamtiatiomy 3h '4.3 HVW 3113p 3d113 `13pIll4 NM g3h
I 4S12 WiiLLN
9.1,11d. 11M 99 Wd$1WHWMI" HVW 930,1,9AN AW3h 3h Ap] 1.113h
MM suirvosiz I Vc1

yntapJ im $31 WIMH.L05193 3h AM jda %) I `0,L9ym 11.3,


rVSky, 9111303Y
H08 9CJOVH11H901 j nintututiH 917
'psalm& gm 1.1,3oJythit tim 951 WW1M1,1 J109 I
WH

14111WHOIJ WI3Fhti
9,1d1P3Y" Wh um H011 HIIIHMICL1 Hifi H1hHH110133Y3H HM I HIMOVW50;11 111.49

mwqm 9,1.HY96,1, 4.hlihy., HON 3H 9WV1,10 I 1.1M 3H 4WH9HVLIW 3142 vdotim,m ¡mini
HIT] HIM 44.hliht I 9y3 1111p1 H9Y383110(311 1760.LVIZ 9F3 11119 31493 9ti.LH4-# W,
1,93h rIni aYnJv 13 Hula IWSPy, 1783h 91118Wfill3H3H 11-M9 I 9F3 IIHM3dJ wÓii 11911
1,3 HMV,L113d3f 9,3 9H HIWW3,L3WV9 I NIAN IWItH 9.141083H 9WFM 9114'01 wtiv
yetI,LnoN rim 1,th)* wdizoit 81.3)10H
I
3LF01 9d.MiHWOY 9wym 911 MI Afr I

HM HOH 3,LHHW 1'11133'6H FHB W,1.013H.1014: ' 9W.11439 j WtiFOY tim 3d11 HÓH n'nugn
H.LONÓ3 3h113034e 'CM 1IM Hp] I W8HM4 Hil3d,WiL3 HH3WP,Ip 99 WW1H1U 3Y WHWCi91111

1/9 LIM Hp I tiM 99 34142 3tip.LWLJ3h3tiII3H W LLOL 9J.1.11d3V 91.ht 0111W3I1V9W


11M HilHHOV30JFV9 H 11193dH1l3V510(JH VM HM I
Hp 3.1.H311X9 13 H1I13M VVYV mvsnw;NY
83minvirY qm '13 W8 I Fern1soYp3 v,Lul,daY iisvcd4,livemeetpm LUÓW P Vi)
IVOLN V1 'HIVE 3111111139 He14110V30,119/9 W OV3.1.HH6LIJ SW I 3171 H11111H3ft1ÓW 3h
1,L3111. W,141.1.WJ CAVT9 OtHWC19.1.14- qrn wciv I InvitoY Nund Hm `m3ohnnYON w3nn

t *Tipp nsvsnwóY I
8NuA NM HMI: renmystfr m HÓN SJJAH?Ll I.HO1hWJA0d
HM WAXY
Wd131:09 1.3 OH 9W1190VOU3 i H,111 9YHH81.1,3 9VW.14'.L I 1:11T1 91/011312

9.1.HSP3 WIhpi HIWV1+11


ini!knis leiqeq ep `mieTer.0 ed eiewpin g ItOtd °Is xelivo es vun un
en!puede sndaToo tnp vennlo vrenjunnop injoqw!s plumen `2o1epop qns

`1.1-101hWJA0d" SI,h 9VSHWOY tltid,30H 31 43)( HIM11134 `11!13 9wirm


`OhljE Itr IIIT1 (Jr H 3 pWdIVILIOdilt 31111£ Ktvgy weid,;151 i `Wti3311Stim 311WFOie

OHW'fint I: 3H `17.110 1w-hot Fpn Innycni HIHHH3h.ItO H93 NM 331,1g SIVH951 WFI

tenvJgd Ohljg ?Hit . n

VAIHHY3611" WN3q,HHIII3d9 33h W9,61.11 OdillHNVIrLII n'VH

dacoromanica.ro
PALITA, 1682 93

,,11"`krrk Clairk'K('I'EHHTE 4rkT416 AT411iFif36 AikilttCH 11PWPdIKE"


ErItX8rik /148HTE4811 M CiiHcLA.
Dupa care urinéza un ornament represintand stema orasuluI Brasov (n° 92).
BucurescY, Biblioteca Academic:A Románe. Bra§ov, Biserica Sf. Nicolae.
Tim. Cipariu, Orestomatia seau Analecte literarie, Blasiu 1858, p. 30. A. Lambrior, Carte
de citire, Ia§T 1882, P. 32.M. Gaster, Chrestomatie romcincl, I, Leipzig-Bucurescl 1891, P. 28.
Petru Major, Istoria Bisérecel .Rom dnilor, Buda 1813, p.144. Vasilie Popp, Disertafie despre
Tipografiile romeinegi in Transilvania fi invecinatele dela inceputullor pd nd la vremile nóstre,
Sibiu, 1838, p. 13. T. Cipariu, Principia de limba, ed. IL.Blasiu 1866, p. 104.

1582.
30. Pallia tiparita de diaconul erban si Manen diacul, In Orastie.
Un volum in folio de 161 foI: 6 foI nenumerotate si 158 grupate in 19 caiete
de cate 8 fol (quaterniunI) i unul, la sfirsit, de 6 foI (terniune). Cele 19 caiete
at signatura cirilica obicInuita, care insa se repeta pe f. 2-4 si este Insotita de
cifrele romane i-iiii, (Ai, aii, aiii, 4111 si a). E tiparit Inteo singura colóre, cu 21-27
rindurI pe pagina, cu nisce caractere gr6se, amintind pe cele mail din Psaltirea sla-
vonésca dela 1577.
Pe f. 1 verso se afla titlul urmator, sub un ornament cu sterna familiel
Bathory, identic cu cel reprodus mai sus la pag. 83:

68HKO fflI AECTOÑA MIi,I4 AS 4WHiSE8


311`11TTi Kr1411,11 KflEIHHHEWH CKCúpIxHAFIT6
MEIN% lloA /113 AiinuseS KS Ltillirk
HáT9911 2KtirtlidHik EVAEIWArkilk ApAG10/1811 WH
3 HTrkpiiH w1 KS iptirk Rai K8 II0A
T!LHAibt111/10pli iviSpH wìi C4diTHI14H t1H ap,0
Ant;H: ni.ituiTp8 4HTFIvliATOINA 6ErkpitlEiH
CZTSHTN, 3(StrotHACHHAOpl& notisTAN,A,h TW RiiHEAf
pWMId1H : Kápf rldiCEHTÉ
HSMAH AEA TIME MIMHE tykptAik npiiiir(18
ci'murSpk CTIMTk 2111IOAll xc
uSii w ficiichr[op]ioak tiócTp8
Illh rkS 4unSr 214ÉCTf intpum, AV, 1107[10E. "AT

tlli1 ehrhp11111Th 4ASH[A I]lOHYÉ, SILIE


KIIA`fiTO, 15 4, 03KAFCT{Ild x101 Y4S-iTH :

Dupa acésta urrnéza urmatorul prolog al carui inceput nu se cunósce, de


Ore ce f. 2 hm. e pierduta in tóte exemplarele cunoscute:
, .

SLACTE37 eta Alwirch HI.hII 4S[0A008/16] U40iI n1300411 404LITH

dacoromanica.ro
176 `v-grIVa 389T

HilVVVV RH AJ5U 3prri3 th (a) 111/113h fIVW 'my& moo)] tisp J0.11,3A1CiHi

!Y 1,1,%51 31Y3da.3 `m,v41 VWEHIVM SI


!h. 3111y$93fiLL '113 HIll 11.3
4?11.V9+H+
J)0 3/11.hrti&H+ HtIIIILM .indodut
nóti HIV `Ved$11.33Vr
0,ILH4 JAIN
lifiCAVHh `HHIAJAV19 .H311
'advw wcIsluspilo
HIM9,3 3h 3
vvq.spko 1d1m1- '31,2 yell.V 11tiOVHh9CiOdil 3d 113ÓL reriti9Au
3v4.hvir3Y 1240 3MyR936.14 r n THHIr sM
'adyw aHardd wdy (pot' Htl6NLH
:

OLL3131 TIHRHr HON. gm :avy avotlym ely+41 pa 0111FLIH# ad.,)y, =Oil


Hq.fiNIALI
(I WHINY?' HSV $363HTY `31,h '1 wvq.hviraY p 3rh[turfsin
OIHNIA,H+ Hm -11.1130dU

3[111+8 3V3W5H H$V "3S311e VE11:-,19 WINSIZ3 m[dovima]wven wriym 9411 V8V ImiLl "

MLISH3Y(11111 12W
Sd HM 3VW1IPH3Y p HM911$9 3HHh HSV3MMIC5V3 $163Hetwif
31.1ph 3131' WINLW+ HAPV R3SHA1W -5dLLN311 ri.hy ;LORI tly$93CILL w 3M:11 n.loYir
udyti H!rdiavy 3.1,318' OVHfl3V 1VMJIL513Yedl TVHIJRURtil WISP5121:W WLIRYoi
Woir0J. PHHH Hm .10,1P501,11
33 sp. mas1aYGH1 sH vd5luptim3 W,LSVH VV 031.1 ni 99
J9 kun avirde,1 3V3hrh HOH W31114^ RH 3MILI$93&L y V.H WHO ;VT: 11.31 3X HMS

HIMM `3/31rL9 11693 !?11.VH4. FIN(11 ildAlidre PINT 3h HUH+ N011 $11
!Isi? :ymy
wada,v aasivu CLIVNLO IVHdRYHILd H811,0101 993pICAPIHNZ `413V3HiLdN9C .83dy
itigiavy
ild0VMJ Ild0VM:(3JH6H1 3va,LH9www4dsi HRVRIVIti Hm sHiSÒVHIFIAOHill 3V3h17
W[M] HOH j3514 t!inyJav wd,LIAH 3V2 ¡VD, ynten 13 3Vq.hr 3L11,0,L .11012 913T47 PC$9101,0
HIT1
9V.kONW,3 Hsvslully scum
9VAOLLHH3H V 811 3! HVW (14H'1LJAH?f
OH0113

is :4dovirulAvtindull .01 %WIWI ymy ssir .np.H wrinumw Hsvgiww yrn?

VaillSOBAIV3 ir!Y lood amp enu irvadoLmsaLLPH yevidF sH !di' 3X


3hHS !Pi1,33h itovtiw RV
53S3He 3V3451 i 3V3,1.0111.11 nYvv
`3V3,1,HhH$13011 OLI PLIfOljJ HSI, 3X 5V ILLPH,3v3 Hh HOY H4211tiNI.3 HO?' liVAOH5PM3
HilhHHIIH.L3OVNW ftIU N3h 11 '
1113311/44- vv# WHP.OtiJ
$f
`IILLPHWp 3V3,LH3WW}M.d9H+
WOVHHOLI PHETIVVII H5V SV ILLPHWp sly?, aLLyo.r. 3V395K$V3 Hlh34339 H4 v SV3] [+
9,L$VLIW 9W851 3hHS vds,LLIIP313 iptivm HIHrtav [313y] 3X sdamau Wh HOH RH

[!]3 HtIPLI3V P w 3101 ! [3X] alouri :vdovm,


woe MIA, 3513/1 r!rn 3vk11d9,m sitiOVHht)160till RCJIHM 3h 1111W$93ti,L 3Vf 11.1.3h

NM WV :4,myri Rd,liNtiu 3LLV8W 11(1930Virk 4


NM 3H3PX 'CM 3111h RH PH JJh WVh
H41110513 WHHW3H 3V3RFV3 H$V Sp3KAY RH 3112q111 Hmaivia HIVLJ

WM+ MI 493r1A1 W CAVO1Ir Hm HIH'L HiLlh RH 1111011 HFh .11,0,51 3X!FINS VV 'VW
1Y lip,VW W terwsw HSHWWINSI? rm H1IVI1ULL3 Wd$S12 !VWHEH+ SV !Iva .0(511

%MAW g 314,1qh NM dv q. 9,Lvsw : Th NI7W Ord, Hhpl 5P/IfV3M HP): R3S3MV110Y


H3HRH Hrti IiiYHNJAHhIH OVepif OVOMP WHHVI1 vsyv3 HMI R!S!HAvlY .AVI Alan,
NM H39 1.Y3H : Oh 3111,11$93CLL Hdif 40,31 WHH.L3h L3 3,L$H Pli),109 Hill3HSILV9,3
4.3 H.1111 Oh WHSPV99.3 ad.3y yVOn 3131,9 l'44111 !IWRM H39 NJ.3h HILIEHI&LLLI FeIMS,23

9Wlyliaf `IINP31, Hipxyl r!rn Own HYWRIV 9W$51 RP shisHrili HO,SW HVW 319.51

WLLV$H, VHAO NIT1 VIIWSH '4,3 RH HhNS Rd, %IN !RH ¡UPHILL! RAH SV 9,Lyp
931)19 WEIHS123
y OALHNWP
Oh .9W$51 IY119.51 Sr FRI 3?1IN HAY R3S3HTY
ATM %wen* 4,11Y wink khL3h1)Ill 1.9 avrenapr mitovrddruHrt,our 4111,9.3

dacoromanica.ro
VXVIVCT 68 96

33IfiN3 3Id,H9+ dii wihqv 11311,1 W.LFY N+ 10X311 M `3LL3111,31 WJ,.0V)1 8N husw
OVHS
wultoY : 3Y 3elfiy113 y311 3111+V slYNILN OhlIS W118Y 1.1113VNI,IX
Wri,L3,17,011 !IRISO p3pnlw !quin !h oitriiiánY RN 851? `1,7M,11 HOLLVW O H
%Ll1P311 W5111+
015V11 slIV851 $V 111110Y11)1( 8)1 3VIld28W HM 851 3VH11i318 9d11,V a w+hE ;Vvpu
3a,;:m1L 31,14
u?m.hovlY %N 31,11VHONV%111+ 8V 1913 (111, 19 11.1A1
913.1100LLVV6 odu
314,1S 11W8)1 8Z
19,111711Hdll W)111+ 11,1.1111H111 MOOW idy.how
8TV 11.1.3t)142 111158Y`LXISIZ !Chi :31)3w 3X 1111/831 179 3111V11 HP' vl1uww%3
untipw 142 V.1..110,%)1 mipw mvdsm P pswiy 3V11 %3 W)13)711 2131W 3h .11+
9LLVF(id. 91111N SP 411.8)13%11
4- ativw nInytdsm ;dym 3Y vu3d1.33u 173 pm -9111%u
4v# WHHIF shoidgm um `4,litisisizy utilasfrou g `11V11%)1HS u1Hstl3 utipsiz Nui

11111123
,LH9,3 Hm 1V0HVU s1V3uE ;hpil 1111,1h Od,O8W %3 ft42 w IIVA011WillY PM PV3I1

Oh :;dr; sdunu yl.hE 8)1 HIT 40,31 wWvAn ini0V111183


Ferwirma+ OVVIIII 01189 wdr,9 uW 3v4Ipt; `13 W9 1419111i311?
%3 811 Hitir$V
num,w 8V 83S11411,571 %)1 Hp:105711)1( 8)1 3VHb11 mdóv 3d09%dX ,HM OLLIIYIPLJ311 H1T1 8)1

vinupY;timu yuly tdu Hm sIsmil.hoY :psYy W Wd84? HHIld 0,A,VITIVHH+


gtiOV

W '1111V y Ofil'OY TVfir1 8Vd111.1 8N 3.1,3(11 NW Hti .,231 WfiH3C113 3dU 9.hV
9,68Youi Loui ' Y HMOVH)I TINF911+ "1)13p1054)51C HM ILL1,11
elt
110,81V HM g
V ot't OLIO Chi 3I4 3LIWS/N3 HM oY IIVN 11J),Ci:W 8F1V9
V

8313p10Y11)« y11V111-ffill 13 ON
3S9M0111411211+ Ostinv yv+hy im LLVV 31118W
811%3 ,k1,191,11
HM H011 3VAL14.9 1119J,L11+ HM 913V4/8311+ 1.331b ILH1131,1, 851 WLLE0J,
vwpup vdiompd313 0hps ?X PV Al I lrhEougm you iisv g9s9F941"
HON tvILL311ph HVW8H 8H V1hV 831 0451 81! NILLOYILV !Fati Hh011 pile!'
118V OhNS PV odtwo NINOSIVS 19 9..31 3 VIAWC1.11,0
WLNHPH H8V WLVP Wd%ol?
HVIV814 !h gr, 11WHOLIA HOVVW 3h 8L11
83S9FIL:vilY 0114,1,11 slVp %1JOY 11VOIA4Z

8%.1, 3FVLS3NHW8V11+ 8)1 hoXY 9,1,143 89,L1,11) INHWIF :


HM W 1l,h3H 1411(18L1 83S3NTY 3111,11 121)1
9JVtiV
8111,1,1,30VHW IIIVNIAJA0f/
3V3,1, '&151H H011 11,3,IMHW ulnum;du HM HMOIWNIA1 C uhpuslALLoup; ilseprf pm
uwdp.0 OVH118V3 nyu, ONWLIV8513V vvvsupw vt.wyh ymbsu W)1118W Ini$,LHYOHNHY

118V8XV %LIMO 14 854 ,(,)d 11111 851 r042 shL1183 1111E123 -3V3W8H 89,J,
831 121/1)Wsasoutry sukuu 9vepdou,swy usváisp smpm 81HM(19.9%3 H8V8XY
u.S.ov
113M,' .10U0N31111 : HM 811
.11/1.11423 80 4M0Y150I OIVYHW 160VMIWIVid N+ vVedn
OhOX 1111)123111 `IVOIC/0/1;18Y3110110fill HAVJ'a v X N+ hOMV4 M'AMA ;apn
miwsm 911VNVS na,CiSka irvnima W wwwsce r `utwsm;som im gp; Imurtuu
`1131.t.CAW ItOdOLL.H8YOHOLIall IllIVI.11111a N+ Jtomydó usvss,cuov Hm 851 !AM?, 011

VN815111+ 8C/LINO11 OAFIVVOW 111341111,1613


.11,10L10110h, H2OHNIM$V8 113,00V3113X .1,10,11H111

OV3ILNWH8)1
`3111423 %N 11W8S%8 ,42)1 OILFOLL OVH9L1V 81,/ 11111
1)130158VS1/11+ 8d,1,11t,
OLLHNNLV3 Huy `ips;neny HVW811 11911 11111%Wilild idll `119HV 811 V ta 8d111011 6'i.h11 8N

;dyw svm4-8w up'23no513 wsikw `wm3Tuoleput


tm 'w)ovh;du im wum.sd,L3 adu www
;VV. H$V HM 8dAL4'U HVICi%11 Oh 13 W1VON
`snol,uwwod O 11111iNLN 113.1.1CAly .110)111111/9

VIILLP1 ulwy, HhOddll utrui HM 3V Li8dWY MON IVEll1}'d42 mrtwst1 pm

dacoromanica.ro
, . ,,
%. or . ,
A if At
`A-rf,'1?

.,, .. 't - , - '-'r


.awaik
4.

'vf:3": 7. '. ., s. o ,
ziterommi

Attf *tiVrica Ili lit T. it -/


,... ' .; - ...re. . .` .,,, ; .., -;,.: tei,
tiftirraiiili ttri e wit I A . .
nik A tt-
., ..,
,Je,
,
°

3, .:
.
ffil,,

.
. . :3449.',..-,-_.... - ., ., 4i
ItSrs, mi
.'...

;44.'' ' '"


; .b% 'ffill 404fOti 7iiii,
, .,, 7 ' ........ -..,0i, -,..
fter't
..
,

Hitii4-AltiS
i - trAt:
,, o- -,

- ,A
..,
.ii: ,lati. 4;11 .1 .
r,- f - ,
-7 -- -: :- ,...,,s
- 't

,..:
-<

..
-.
-1
r
IV.:-.---.--.10.

"I" ' ' A fig(' o i


-
C af
...
4,),Etii ,11.
-

ip, ; it3
r -,--
-tAii A' rx-..troxli 44.'.
4111 S'
''S
_
',F,
41., '41L1
:

orr ter
, _

rill tug] kvAltt, up


,''....i
rt! - I
A /,,.. 311.1 ,,.

[SVCDIT
, ,- i.',

A
.11/54 ,
Ot ; ,
i ,.'
4 ht
'
AA --, -
,

i 4.. -.1.
. ,
411' gt , '
A`laS, iiifils
' zi .,
'

f"-: qiii:Vir A -M.. .: 'itilla AV m414106( Irt


'. r 4.: ' ',..; ' , l'. - z i ' ' '.' .. - . ' , -i-ti,- . ..
,
.
-c.,....,:i.:1 : < A :
- .. '. -

-
NA AlrAlirivt iii 6 tuirktisi ArAlotilr lis4tiolutAlit:.,r'
' ,17- PS' .'
:::-..-'.., b,
°1h
-, - e l,
ntairrti lvik It' liv4 P. _
..
.

tv -,
:,---.
,3.'
..
, p, ;.1
-:,..f
dlopl
;,
7:. ....-,..1;ittiktilrfai
, we
' , ..y
?ASH
,,
Ail Ao. 24 sti till te.ailitilik`i ..kil
. '7 -Aar " " 4 *., .0
, 14011
.. .-,

, ,
-

'' -
. -.

-.- '
,
_

q.
4

.. _
....
tt7" f
1,, ,i,A c It if.X II- tilti-ir iv(tifr:-Isi.: Aiir

,, . 11'

7' -I.A2(iii ?Ii.A if '


..
N u -ki .4;11 .7 'I' 'I'
e-t
l' "A*81
.. -.6g
r.- !
ii.,Ais {unit; il TrigitAlti
,: ::::,44:':.,. tI
:with Iiii: .:4 tritt-vt :41-4,n intq fi
, , 1,1% .
N. t1

!-" 4
.
.

kt ,
.
' .,.
" ` ''' NI
I

41:,',rt Ilik V. 'ILI fri frii; tiliMn,


-.,i
I.Wili
. .Otrr- . ^ i -..' '..1 ' 3 ...

....0 - i &I '. V ,:


4V -.".
,,42,..
¡TNT& 4 3/161.! ti CZ I qii ,4)144 _O 1 II
- ,e,i., ,.. i 41-1.44- - It : ' . '
'in rritit
.. ..
A. (17 i4,-
.-,41.°1

-t...,
-,
- - .., ..S. o -. .,. r . , 1,,
-
,,,4,
-

:41 V-Xe.4 A :1* - t'iri .z., I 'A_ - --. _.,... ,,,


,0-41'0'.il. ii: , , ,
- --1-.,

- Iret.:"» .:' rr r'ip4i444,4LJ.I'''' '1';-.:ES'.- 'I, 11._ tit 1:...-.ri.:;°


t .,... .., ,...-..
- 7r.
v , _

,IX-13 11E4 ti*i liiii 4:Pl.:. 0 1119ri : -A iii if ; - ri( r '`.)/- J


''''

w" Az, 5rSA :11!¡:!..74! it. 't:af''P:i?..:50'.-i:-


7
..
.i.-1''..
L o ie- 1 , I .
- --. . ., . .. 9 r., ,.. r
.
'r a ' I Elk. i
- 'I . A.
. L

90. PaginA din prefJla lau.

dacoromanica.ro
`vgriva gg.gt

0111,140h HM SH H1ll3dVM;YMIC IIYHINJ,3h;H (1,HtIVW NILH


Hl12 $3.1
fl/S1/y,
;OW 0161,'HJ.31111 183;111483 13011 Sd,LH;11 3,1,30Jy1iY HP. S;S;HMY 11171: g1J,HHLL3Jl0
VH 3h WHNLW 1.fiJ
WI5Ill 13dMJAH+ W149,11/ 3,Y IRWIN+ 1/317.,0JADINLU NW 0138
17V1217,
171/3h 01.1 HSVOithh?, SHevAY 31,42 IldSJAVCi1,83Y1,7,..)1231 1,8 9V3 1.8
SH 308 WC,,L3V0H 4,hr, IVVVIII3fiJ $6,1,11p1 7811,h1Z IYHI1,L3h 11110,1,
SM
miya Hik
WH1,W 178 %DM, 11`11118X9 oi HM SiSinlY 1,3 W83)8,1718 315LI 1,3011 .91111Wif
VVIIW SV S3S3HTY 10+ 0V;VH1 sV mrislAyll wYosticns
HSVSV : wEigh.Y H;Y 1.1.3hV 111161,8 I-3083 r Oti,L3011 3.1,34,h CAOY W 011INL,L+ 31,1411
HM 9V0(31:1
;QM 1FICAvY W 9J1,13 kIM 11,1,3311 15Ltia HJ,33LI 1111H14642 VV
01111091X
"¡swift: im topvdAlro Th;d8JH.TIO OldO,LIJSM1,V FH3YHIk 40,8 0,1,31,hV CAOY 1111(31.8
1,3 RS W.,1d1.1.1
WH1,11 S;S;Halge 178 HM LLVFVV, Hdultu, im `3,1,Fou3 Hilt yAfilLW
sv H,1,33j sp l VOldOLGlhtCA01, kirn gq.V titho ti4 WVPJSIV38 "21.141,0W
g51 H1131V1::,0 HHS9 `A'8H+ WJFPHLV ;H113 pi SIX 1,141,1$64,Y CA08 Hannisiz
yq.hy,
9dOVHHWWC,A13 $6111311 HiívJggi ;du S3sn1alY 31,tiNLW 11817

!iv 1717111VH+ HSV 89


$11111,1Y AOC/3[113Wg3W 3firW IÓVUL17
sgsgHTY 9HVIId3111

%SOY Hfil
9H3ItiVIV 98111,11g SYHIPNLY 11+
1 VirLW MCCSJ,317011
;,1,3h 1Y1M,L;h
11M IH gWk11,V11 turn 930513 WV
t1,108 A11714117d42 411119,WIld Hm W HflHlJh Nim

0138 ?viz?, wwS&L+ OltiVIFICSWAI,W SLIWS83 13M 0-031,L3H8 11,LHIMiNL4Z33H 1011$8


11411;113111 .14030VOSI2 :160VH114,1489 urn V,I47)711 960170,1.011L11 VV,04? SISiHiAslY 86J,H+ 5,1,31.11

1111161.31 :

ST3m46m0 1,L34,h HgEld1,8 :3,1.43 NHL: S' 4h VH.1,33Y8C9d011 :08Y s


St) 52

rtm ?yip, 1Y 11' 0,LV,L0h HIF 11,d1W6C11, -


uagun 019,1 vrealturt es :aosavo
aLcIVII II9IVF11 VV RIFF
wit% terodsui nu Hgv 113.1.1mTir :4,o3onitidu 3v3dvm 11,LW1,3 33dMJAHIP kIM 33M343
113Y

11# V,V14
PHU', W5131,80Y118{ 36U ;1111,h3dJ

- ;3(1183 ÓH W9WHV W831,111,1VSÒ Hm 3141Ó/41 Tfirg


17V;Y
33;h ('H738 41HC/83
Hh36J
- 011111,8k,3 HM odwycidmi.

WIHS123WIL Slid,HlY 40,1,306 HSVSHCAY 121,S 51,1.139,ISJ Hill 03 HIA! H4 z39

17804,3 WJAH4P3 g.L111,3 yd,31.hv ;V3IVSH flAV :

0111'11,11VV

If0/,L11ll S +LOIN :51doveri+Ysil ,n3CA

mvóbg H 4,k1.63/8 H33L1,81i : g

J VAT ' 1.a.dym Sy 9V101VVO IIVS8())611U : 113Y

Y vvmh .cHIPLIL
o .91opivsmdcpe gv vpwvo JoidÓu ?MY?,
s SV 31 91111,18VH : OWSH g IV IdAym 46ovio1I1vrisLuw4, 4 1/f/Ill 4;HI,J4lY
8 II 1dri NidOVIAIHNIAUW+ :ran'?

L9est 81

dacoromanica.ro
98 PALIfit., 1582

d'AMI HáTpS tf KfAid t'196`klilf uTriza, KApTir :IAS pEdiiii npptilKoi?


HdpdAHHOMEHI . T. Krkpum , KX, "da i31K111 npptincoy .

estui . Re" :ids nopoKar .

1 HEEAtTi Aqinopk , T. npopWint Atan A11-14H .

CTipk dacYcì npVIWKik


Kaprk AS W5111& 1111TpHt4pX0ir . KB afink npopoKHir .
ÍTILITHpE ASH 4k.A6 niiptimk KH 21Air npoptímk .
Kaprk AirmiApTeH ASH tWAOAMH 4f ti K;Tk npoptilKk
KEMN. 1104TE AEHT90110 . Una npopwKSAk
aAoa KipTE AE ArknApti Cap& SASH 711 Alexie npopwKk .
GOAOMOH IrllaMk npopóKoir
KipTE anS t0A0A4W , AE npono. 71.1 a KBaK3 npopóKk
HEMHTE npopóKk
Ai 2niwk ci 44E11 KVH,HAE 1191304HAL ál" agria npopwKk .
mapH 71:1 34x4pii npopoKk .

îi Káprrk AS iltaiLi; n¡i'póKoy rIB AidAdfi Hp090KIL .

Pe fòia 1 a c. 1 se afla titlul:


Indata sub el, cu litere mal marf si intru cat-va monogramatisate
,a,e IIP11111i:LP 1110fiGH IIPONK :
le G6 111111.Y. &Alti :
Ae(c)npi pwAwrovpa AoirAtiiti
Titlul curent este urmatorul: pe fata din stanga :
KAYrk AS A40..litH, sau IIíTl, sau KapT.1A uoHci , iar pe ata din drépta
Kdfltrk AS A401101, SaU KATii sau EITiM, sau KHTHA.
Cartea I a luY Moisi, Genesis, se termina la f. 4v. a c. 11 prin vorbele :
NPfflIÌTiIh IMPlutiall 111.011011 01411131111111 HIGT6
Cu caietul 12 Incepe Exodul, sub titlul
ii AGati: KAPTè: A Ag A1C911Gli
116KIITIlh 171GX0A,
Titlul curent este: Fi-. KapTA A. HCXWAK

La sfirsitul cartel a doua:


GcDPIIIHTOrill fi ,A,Off KtiPT6 M.Wi4[11]

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romane.Alb-Julia, Biblioteca Batthyániana (la Epis-


copie).Blaj, Biblioteca Capitulul Metropolitan (biblioteca Cipariu).
Cipariu, Analecte, p. 46-82. Lambrior, Carte de cetire, p. 36. Gastar, Chrestomatie, I,
33. Radu Tempé, Grammatica romaniscd, Sibil, 1797, in Prefatl. Cipariu, Analecte, p.
XIX i XX, vi Principia, p. 101 vi 104. Pic3t, Coup p, 41. Sbiera, ilfifceirt calturale,
p. 51 vi 52.

dacoromanica.ro
LITUROHIER SLAVONESC, 1588 99

1583.
31. Evangheliar slavonesc tiparit de diaconul Coresi O n'Ana la 7091.
In manastirea Hilandar se afla un exemplar defectuos dintr'un evangheliar
slavonesc, pe a caruY ultima feie se mal ved urmaterele :
Hose:difieras 1) ... n nplentuaro rocuoAapa io ... Boeso,Era incex serm oyrpo...
noAoynaniro CHW5 Bunitaro io. neTpa .. . noesopr. Bb upinoe atro rocnoAcTna ... ;Re
cm o cm emtpenin Araxonr) 2) .... llItITALMIZ, In) atro 7091.
Din porunca ... O prea luminatuluI domn Io ... Voevod al intregeT tari
Ungro . .. de langa Dunáre, fiul mareluI Io Petra.... Voevod, in primul an al
domniel ... pentru acésta, smeritul diacon ... O Manaila in anul 7091".
Karataev a vegut la Petersburg pe la particularï un exemplar defectuos din-
tr'un evangheliar slavonesc a caruI tipar, qice -él, semana cu al evangheliaruluI
din 1579 (Coresi). Din descrierea amenuntité, pe care o da bibliograful rusesc,
resulta cA, acel exemplar este chiar acesta editie a treia a Evangheliarulul slavo-
nesc al luT Coresi. Resumam aci notita lul:
Un volum in-folio, de vre-o 205 foT, in caiete de 8 fol, afara de primul care
are numaï 4, cu signatura cirilica obiclnuita. Pagina, tiparita ca negru O ro§u,
are 22-25 rinduri. La inceputul evangheliilor sé afla o vinieta, probabil de forma
celei reproduse mal sus la p. 33 O °are se afla O in evangheliarul slavonesc din
1579 (Coresi). In caietul 1 se afla aratarea cuprinsuluY pentru evanghelia lul Ma-
tela O precuvintarea luf Teofilact.
Evanghelia lul Mateiti incepe cu caietul 2 O se sfirge§te in c. 8 f. 5. Evan-
ghelia lui liaren se termina in c. 12 f. 8 V.; a luI Luca in c. 20 f. 1 O in fine,
evanghelia lul loan in c. 25 f. 3. Restul foilor e pierdut.
Manhstirea Hilandar.
Karataev, °l'acure, No 46, p. 125. Saya Chilandarec, Bukopisy a starotisky C'hilatt-
daraké, V. Praze 1896, p. 84.

1.588.

32. Liturghler slavonesc, tiparit de erban, fiul diaconulul Coresi, la Bra§ov


In 7096.
Un volum In-40 de 105 fol, grupate in 26 caiete de cate 4 foT O o l'Ole la
sfillit, cu signatura cirilich obidnuita. Prima feie din caietul 1 O prima din c. 26,
lipsesc in exemplarul vilqut de noI, singurul cunoscut pana acum. Textul e tiparit
cu negru O mor, cu initiale simple. Pagina are 12 rindurI. Inaintea capitulelor
principale se afla frontispiciul reprodus mal jos (N° 92) O un altul care semana
Cu col din Liturghierul dela 1508, reprodus maï sus la N° I. Capitulele sunt dispuse
In acela§T fel ca O In acel Liturghier :
Cuprinsul carta (c. 1 f. 3), Rinduiala slujbeY (c. 1 f. 4 v.), Slujba dupa Sf.
loan Gura-de-aur (c. 3 f. 3), Slujba dup. Sf. Vasilie cel mare (c. 13 f. 1 v.),

1) F6ia e deteriorati. Lipsurile se In- 2) Calugitrul Saya, dupb, care luam


semn6zA Cu puncte. ac6stlt notitk completéza ad : Coresi.

dacoromanica.ro
100 LITUROMER SLAVONES07 1588

Slujba lnaintea sfintireI (c. 19 f. 1), Rugaciunea la pogorirea vecernieI marT (c. 22
f. 4), Rugaciunea pentru pAcatele vrute i nevrute (c. 25 f. 4 v.).
Pe ultima fa ta se afla urmUorul epilog":

OtIWEGffi Cii CÏMY Hufirm r71


JAMA Aitirovpria eIt/11171-H Cara)
vindrodioplui BO
¡WAT . glcal 3ENIAE 011110 ZA4
KiROK010 hillissiti IIFTB,E/ifIKCAI
. MOV EH* Eta g
Wit1011,1411,44110M8
Art. a Arlfs DOZEpl
mota 111604 cEtrrisp ie ti E.
11240ENIdi 04 EpdfflÖEL
a3L Vp1u3HÎI uieficduL CNkAJAR 111
Hopea' iionpanniu fOAL mfixa
LITOffitiM rifa gpaIWEECISLI: :. e
' 1Vigri dfox.i Kpricao la
AxHt ri 4emArE a inditti ee
91.

Inceputu-s'au aceste sfinte cart1 numite Liturghia In 4ile1e bine-credinciosuluI


Domn Io Mihnea Voevod a tan, tara Ungro-VlahieI i In 4ilele prea-marelul
prea-inaltatulul Bat5rtt Jigmon Voevodul Ardealulli, luna lul August 1 4i, i sfir-
§itu-s'au In luna luY Septemyrie 25 vile, In minunata cetate a BrapvuluI. Eu paca-
tosul §erban, fiul diaconuld Coresi, isprAvitoriul Pop Miha[l) din aceiasT cetate
bra§ovelAscA, la anul 7096, crugul s6reluf 11, al luneI 8, temelia 1, epacta 6.
Blaj, Biblioteca archidiecesanl (Cipariu), comunicat de I. M. bfoldovanu.
Cipariu, Analecte, p. XVIII.

dacoromanica.ro
101

U2.

33. Liturghier (SltAebnik) slavonesc (tiparit la Brasov).

In Biblioteca AcademieT Romane se afla un Liturghier slavonesc necomplet,


in-43 cu 17 rindurT pe pagina, pe care Picot il pune printre tipariturile roma-
nesd dandu-T data de 152025. Caracterele sale insa semana cu caracterele marT
din cartile din a doua jumatate a secoluluT XVI, si anume cu ale Evanghelia-
relor luT Coresi 1 cu ale LiturghieruluT descris la numerul precedent, si nu cu
cele din tipariturile lui Macarie.
Intre elementele decorative ale volumuluT se afla un frontispiciu (No. 93),
care are la mijloc un scut Impartit in done, avend sus o cruce simpla, iar jos
literile i. Acest cuvint este prescurtarea numeluT Bojidar, numele de botez al luT
Vukovia 1), din ordinal cartlia se tiparisera mal multe cartl bisericesci in Venetia,
in prima jumetate a 59coluluT XVI, si in carT se ved adesea aceste litere printre
frontispiciile ornate. Se- pete insa ca acesta decoratiune din cartea care ne ocupa
sa nu fie o dovada pentru originea sa venetiana, ci sa fie pur i simplu imita-
tiunea unul ornament dintr'o carte vestita, cum se intimpla adesea. Asa in
Evangheliarul slavonesc din Belgradul Serbiel dela 1552, se vede un ornam ent cu
stema Terel RomanescT, imitat dupa Evangheliarul luT Neagoe 1512 2); in Slujebni-
cul slavonesc, citat de Xarataev 3), se vede reprodus de mai multe ori, un orna-
ment cu literile gó, Cu tke cä acest Slujebnic a fost tiparit, nu la Venetia, ci
la Vilna, ca binecuvintarea luT Onisifor, Mitropolitul KievuluT.
Mara de acesta volumul mal cuprinde un ornament-frontispiciu, reprodus
de mal multe orT, care e identic cu cel din Liturghierul lui erban, reprodus
maT sus la No. 92.
Prin urmare credem ca acest Liturghier slavonesc este tiparit la Brasov
in a doua jumetate a secoluluT XVI, cam pe la anul 1588.
Exemplarul AcademieT este :

') §afar'ik, Geschichte der sadslawischen Li- 1) Veçll mat sus, p. 13 si 21.
teratur, III, I, 125. 1) Karataev, p. 221.

dacoromanica.ro
102 PSALTIRE SLAVONÉSOI (1588)

93.

Un vol. In-40 de 277 foT, sat 3 caiete (1, 2 §i 35) de cate 7 fol si 32
(3-34) de ate 8 foT, avénd fie-care signatura cirilica pe prima §1 pe ultima fòie
a fie-caruT caiet. Cate foT s'at pierdut dinaintea caietuluT Insemnat A sau dupa
caietul insemnat a I, nu se p6te sci. Textul e tiparit in dout3 colorT, lar pagina
plina are 17 rindurT. Initialele, tiparite cu ro§u, au un desemn simplu. Frontis-
piciul reprodus la No. 92 se afla de 3 orT, iar col de la No. 93 de 2 orT. Cartea
Incepe Cu: A. Intru sfintl parinteluT nostru Vasile col mare povatuire c5.tre iereT."
Bucurescl, Biblioteca AcademieT RomAne.
Picot, Coup d'oeil, p. 15-16.
34. PsaltIre slavom4sca.
Karataev estrago dintr'o dare de s6ma a BiblioteceT Museulul public si
RumTantov din Moscva pe anil 1876-78, o notitA despre o Psaltire slavonésca pas-
trata In acea biblioteca.
Bibliograful rusesc o pune printre tipariturile de origine romanésca si IT da
data aproximativa. de 1580.
Volumul in-40, incomplet, are 288 for, sat 41 caiete de cate 8 for. Din ul-
timul caiet nu s'a pastrat decal o fdie. Pagina are 18 rIndurl §i e tiparita cu nisce
caractere semanand ea cele din Evangheliarul luT Benkner dela 1562 si cu cele
din Evangheliarul de la 1579 (Coresi). Pe pagina IntaT se afla un ornament cu
crucea si cu literile sii. Psalmil se termina In caietul 38 f. 1 r.
Karataev, °imam, No. 97, p. 205.
Moscva, Biblioteca Museulul public.

94.

dacoromanica.ro
.1635.

35. Molitvenle slavonesc, tiparit de Timoteu Alexandrovief, din porunea luT Mateitt
Voda Basarab, la Campu-lung.

afaffk a consacrat acestel cartI notita urmatóre :


Molitvenic sau Euchologiu, acum numit Trebnic (Agenda bisericésca sau
Ritualul), din porunea DomnuluI loan Mateitt Basarab, de Timoteu AlexandrovicY,
Drgopolje, In tipografia domnésca (Campu-lung In Muntenia), la 30 lull° 1635.
In-40, 226 fol In duerniunl (caiete de ate 4 fol); eu titlul curent are 22 rIndurI
pe pagina, Para acesta 21; paginatia cu cifre eirilice, cu signatura cirilica.
Cu acest Euchologiu, din care se gasesce un exemplar In Manast. Beocin
un altul In Manast. Bodian, bleep tipariturile rusescI In Muntenia. Caracterele
tipografice ale editiunilor de pana acum, dupa, cat sciu eu, au fost s6rbeseY, ori-
ginare din Venetia; ortografia era sau bulgart5sca sau st5rb6sca ; acum ambele se
schimba i sunt rusesd. Cati-va al cautat, Para niel o basa, oraktul Dl'gopolje In
Sérbia, ba chiar In Macedonia."
Petru Munteanu, fost student al Academiel de teologie din Kiev, a comunie,at
d-lul A. D. Xenopol ea ar fi descoperit In biblio ca P wersit6, if de acolo un Trebnic
slavon nI I I ul 30. Anul 1636 pare a fi o er re in
Ice de 1635, cad, de§1 .n'ar fi imposibil ca acésta carte sa se fi tiparit de

dacoromanica.ro
104 PSALTIRE SLAVON 'ESC:i, 1637

dou6 orT In doT anT consecutivY, totu§i coincidenta luneT §i a qilel ne face sa
b4nuim o er6re de cetire din partea d-luT Munteanu.
MenAstirile Beocin i Bodian (Serbia).
P. J. §afalik, Geschichte der sadslawischen Literatur, III, i, 281. -
A. D. Xenopol, Istoria
Rominilor, IV, 656 §i Archiva societd¡if ftiinyfice fi literare din kW, 11 (1890-91), 407.

96.

1637.
36. Psaltire slavomisca, tiparita din porunca lui Mateih Voda Basarab (la Govora).

Karataev face despre acéstA carte urmAt6rea descriere :


,Psaltire, tipArita In Ungrovlahia (?) in anul 1636, In 4°. Exemplar necomplet:
fbia cu titlu i sfirsitul cartiT sunt perdute ; anul publicariT se afla la sfir§itul
prefeteT. Foile in num6r de 3 qi 220 sunt numerotate sus, la drépta ; signatura
caietelor (tetradelor) e jos ; ate 4 foT in fie-care ; cu precuvinarT; cu Ole 17 rin-
durl pe pagina. Chipul regeluT David este sapat In lemn (an. 1628). Cartea se
incepe In modul urmator :
nI ilIATAIri 6dCapdEd ROIK0,3,d, &IMO 6TTIO H.111dAll7ì Kldi MAMA 6;1110K/1.1VAC-
KL,itpiNce H 3411/1dHiFICell cloarallmirk, XiiLik, 11(1c;d. iipAKOC- 171

AdKHOMOIr fiEXP.OHICT11110MOIr p0A01r Çí fiWkArlt (10.1,01a HAWK K'11 It'kfrk


HARIEPO,
CildISH6M'K ATAÉKTk GAAKilICKOM% COriLIC01(10141HMCAaiiik. I1uitqi ROAI'd(HVM
Grk-swm oirtirpognAKonvh,llionAognAKivi,i1 roL. Eu11"TH MANI, SMAK1141 Û cacttiTat
trkcesZtraro Rrì FA ..¡To lE XpTd, oirco-t;Atto HCEAd10. 1131s 0'0;0 IIiK tifiettlimirt
RiAKH Moro IF X7 TaiKke Watt ii minutitogiNumi, KTïI il Itomòttrito FIFA, HALIdACTKOV
A ,
GI' Mil SEMAil0 CliO, . . . AK% oi-cfriqvikhwh. TlIldlITES1 KAM . . . HOAKOCAAKTIO 11111CTA-
1311TH Cy' Mali% TyllOrpd4V1ll RF0A,01rXHOIIIHHOVIO KHFiroy rXemovto 4rdATH11, IZSHE . . .

CTIHH eirCTIO 4AKItIWp111110. TIsM7HE OI60 T . . . Too 11101.:Ki OVCOlt,d,CTKIL'ATI WCEM


HMA/101r OH* FlpHKHOCAllle, XF:11 6ÁrOKÓHHk1 Ark FICT(10111ÉHY1 KOT/X1110V
Mil IldKH HOCHX &Mid 6A10HÉCTil0 HAIHEMOlr 1114CTAKIITH. llMIIúTKI, ùkO 11-kKOr10
nr,
KfLJk CTROKAETI TirkHHOTIO, 110 HEIMIXIt Û 11*HHTI;1' ,A,ApOKAFITH Chlif101{1114111. T-kmactdie
MOKi3H0 C TC111,-A,Y1hVb. al'OAApItHEM% C110 KHHINAr IlfigiMtTIí KovAorrit al-4a
HUME 011iHHOE HAM% iiHOVHCEZI1J HEirkHOCTHO Irr-k rkttothittrittotpt covitooptctmg-k m6ta
HmA MHW Rh Chip& Kall1Hrk MÁT1tdi IIAMACTROKATH 11Ellpf3p*TH. 11,111fHtl SATOKOAHTE
CIMOr, MHO 11 11,11100HARt 110AIIIIHOrkrILLIHrk HAM Kit clip, pantityktt6moy OVMHOHlEIHIO
KHHrlt C'KTIV0pHTE. MOMÓNSI RACK CI,HCHTEAH CTIHM HAMA, HAIldHlHll K111 60.111f 60V-
1104 61.CYHM11 1713KOMHW KOTMLIHH HAHdACTHOHATH HEMAHO Ci10,
011ACHO Amtottattho cemotr, TirriorpAiMio cito riTto, Ark F1p9HECT1111, 011dC110 6'110-
,11,010111, 10- . . . CHOM1t C11,11,p1sHldlI1H IldHlfArk Illl'HEMMOV10 . . CliK(16-

dacoromanica.ro
PSALTIRE SLAVONÉSCX, 1637 105

IMP E 6 ICTit MUM IA HIE HAW Ritrkrit SEAU1111K1s, C10.:1101{E4. :MATO 6A C111140
KAMEEETE , . . OE rkKPOKIEEVA, TEAECA TOKM0 KIliAtEHH* OVNIA . . .lt C'KKOOKHEVEME CH-
11,EK0E A011111 4ÁLIKVA PkAmE CTE ii1w
AMIOKAHTI, kFoy 6A1'0-
HACit
MItHï KK T61.1111F, HpHAEMAHYH IMBAARAATE, Û Et'Et HCAKOAVK WRHATH Û HOITHCH Ili KitPEA
ChliAlOAATH 110 W ECTRTH HÁLHEArk HEHER(HHATE. 11(164EE K MAKCTROyATE CV'
HOREAÉHTEArk. 11(11CR*TAVO MaTAFA Eacapitsa RoFg6iva, Û6ArKi-
HUM% 110Ewcilimaro flpprina Of04SHAA MÁ.THO iìïi ïTp0noMiT RCA 3EMAA oru-
rpoimaKIAcitia, 6170APORAIKAPO irHaTict Grinn PAgimi,Karo Ûethiim auht hoysimaro,
HallE4AT0HÁTH Cli10 KIIHrOy rXimovio tiffilisTAfi'k MEE* xoyil-kulimoy ink ciruHoAtogr
'rho1111AKIAOHCK0MOV A rOVAIEHOV 06111EHCATEAHVO AIOHACTHOA FOKONI, KOALA OirCHEHTA
41I,A HOHÉME MEAAIITEMIt ll'hai,A,EAErk HA di f KOVA6M110 KkA0 TvuorpAziscKoF irAn
noLirk AwAingcni t'impaA c9;o4 roo* flp,oucKes, Kit KEAHKOA GÓAr micKori AAKA
K91

HACTHOA 30vrpA4s-k BOKEMAr0. TEAME MOACó ato Kinirov. 111E 4TO ROVAET%
norirkinguo, AOVIOArlt KOTOCTH fiCHILAHAAHTE, A HA' Int Cat TPOlf,A,HK1114C/A RE'llt*TE
HE KAHH*TE, HOHÉME HE Xr-rn' micA, HpOIrKA rrkunia Û ROEHHA. K91avk,3 OA . a
: Xitt 04113 . F,A I.IHHOrrip,

Ion Mateit Basarab Voevod, cu bine-cuvintarea dumnedeeasca Domn al intregi


Ten T Ungrovlahe si al partilor de peste muntI, Herlieg de AmIa i Fagaras si cele-
lalte. Drept-credinciosului i evlaviosului neam al patrieI noastre si altor neamurT
inrudite cu noi dupa credinta i av6nd acelasi vestit dialect slovenesc ca limba,
Cu deosebire Bulgarilor,Ungrovlahilor,
Sdrbilor, Moldovlahilor si bine-
cuvintare lumésc5, sanatate i mantuire dela a-tot-fericitul Domnul Dumnedeul
nostru Isus Christos cu osardie le doresc. Ea robul prea darnicului stapan al mea
Isus Christos, acelmi mal sus numit, cu bine-cuvintarea I cu ajutorul luT
Dumnedea domnind peste acésta tara, am dorit cu mult silinta sa vò daruesc
Dumnea-voastra drept-credinciosilor, din tipografia mea, o carte de Dumnedea in-
suflata, numitl psaltire, pe care (Dumnedeil) sfintul din gura luT David o scoase.
De aceea primi1 ca aceiasT iubire acest dar, dei de nu prea mare pret, dar ca
un inceput, cad dupa aceasta am de gand (voesc) sa presint cuviosiilor voastre qi
alte cartT. i nu credeti ca umblatT. dupa vre-un lucru peritor, ci dupa comori
cerestT i vecinice. De men primitT ca dragoste i cu osardie i cu multamire
acésta carte 0 numele mal sus dis al micimer n6stre, adaog6nd pe langa el fara
de lene §i pe al sotieT mele Elena, nu-1 despretuitT a-1 pomeni in sfintele vóstre
rugaciuni ; avetI chiar mal multa buna-vointa pentru acésta, ca sa ne faceti pe
noi si maT sirguitorT intru inmultirea feluritelor carV. rog dar pe voT conlo-
cuitoriI t6rff nóstre §i maT ales pe voi fratl ce yeti fi dupa, nof i ca voea lui
Dumnedet yeti stapani acésta tara, sa pastrati cu ingrijire acest dar, vreat
zic acésta tipografie, (textul necomplet in Karataev, p. 460), cAcf este
comóra maY scumpa de cat tóte cornorile pamintesd; cad aurul i argintul
pietrele sunt comorT trupescI, ele infrumuseteaza pumal vremelnic trupul, iar co-
móra acésta in frumuseteaza sufletul omenesc. Ded, primind de la noT acest dar,
aducetT lui Dumnedet multumire ca male silinta si pastrati-I in tóta bogatia
ca tóte trebuinciósele si nu-1 necinstitT dupa mórtea nóstra. Dupa acestea fltI sa-
natosT in Domnul.
,,Din porunca prea luminatului Domn Ion Mateia Basaraba voevod icu bine-

57 0 28
14

dacoromanica.ro
106 PSALTIRE SLAVONÉSOX, 1638-41

cuvintarea proa sfintituluT archiepiscop TeoIll, cu mila lui Dumnelet mitropolit al


Intregel terT a UngrovlahieT, si a iubitului de Dumne4efi Ignatie episcopul
nicului si a luT Efrem episcopul BuzauluT, am tiparit acésta carte ce se chéma
psaltire, eu col maT mic intre calugarT Meletie Machedoneanul, igumenul mamas-
tire! (cenobitice) Govora, cu hramul Adormirea Prea-curateT Nascat6re de Dumne-
get, de Ore-C(3 m'am aprins de dragoste pentru acest me§tesug al tipografiei cand
am primit haina calugaresca in st munte al AtonuluT, in marea lavra bulgarésca
numita manastirea Zugraf. De aceea ye rog pe vol cel ce yeti cetì acésta carte,
daca va 11 ceva gresit, sa indreptatf cu duhul blandetiT i sa ne blagosloviti pe noT
eel ce ne-am trudit intru acésta i sa nu ne blastamatY, cad n'a scris inger, ci
mana pacatòsa. si de lut. In anul 7145, iar de la nascerea lui Christos 1637, luna
Ianuarie 30 4ile."
Petersburg, Biblioteca Academiel.
Karataev, ()Hamill% No. 458, p. 459.

97.

1638-4-1.

37. Psaltire slavon6sca cu Ceasoslov, tiparita de Ieromonachul Stefan din Ohrida,


(la Govora).

BibliografiT slay! Undol!ski, Karataev si Archim. Leonid vorbesc despre o


Psaltire in 4°, tiparita din porunca lui Mateiti Basarab la 1638. Col din urma da
cate-va estracte, din earl reproducem aci pe cele relative la insasT cartea :
110REA'61TEArk A HNS,A,FIKiH'ifArlt HOECK*TAAr0 snarourriburo rOCIIOAHHA kV IVIA-
Nat EacapitS111 FOCHOAHHA H KGEROAKI irrpoKnaprHCIaat, HAHNATAHA 6KICTIt CIA KHHrA
rAArGAEWARi IICAATHA KTOOE Flom Amororp-kuniaro KO IE(10A1OHAC*Xli GTUISAHA Opm-
cicaro, HOW CE HHCATH Kit 11-kTO 7146 (1638) Wit 11/11/*A*, A COKEPHIHC/A Kit AiTO
7146 (1638) Kit LOH*.
Din porunca Cu cheltuiala proa luminatului i piosului Domn Ion Mateit
Basarab, Domn si Voevod al Ungro-vlahieT, s'a tiparit acesta carte numita Psal-
tire, a doua ()ark prin proa pacatosul Intro ieromonahT Stefan din Ohrida. Au In-
ceput a se tipari in anul 7146 in Aprilie i s'ag ispravit in anul 7146 in Iunie."
La sfirsitul Sinaxarulul se al% notita urmatere :
atai GHHAKCAIIK HMIA HHCATH H AOKOMH HfAOCTOHHIOH OHAkKfCTIllt TAXA 6pmo-
Hark Hrymitik Oglpf;KHTEA6H111/A 11ANIKI TOKOOKI Kit A*TO 7149 (1641).

dacoromanica.ro
CATECHISMI: OALVINESO, 1640 107

Acest Sinaxar Incept a-I Upad si-1 sfIrs) nedestoinicul Silivestru Taha ero-
monah i egumen al lavreI chinoviene Govora In anul 7149 (1611).

Moscva, Biblioteca publicA. Hilandar.

UndolIski, OgepHs caamito-nyccEoft 6a6morpalmT, Moscva 1871, No. 960. Xarataev,


Ornicaue, Nn. 459, p. 461. Archim. Leonid, enano-colon ICHLIIIEHHAa, In naCIIIIK,
XLIV, 257.

1.640.

38. Catechismu calvinesc, tiphrit la Belgrad (Alba-Iulia) in Ardeal.

Mitropolitul Moldovei Varlaam (1632-1653), In prefata N,Spunsurilor sale


la accst catechism, lice cA, el avea titlul de Catihismus cre§tinese). Vasile Pop
11 numesce: Catehis prefacut despre cel calvinesc (Catechisis palatina) despre
TaIna BotezuluI si a Cuminecaturil 1612," §i Il pune printre artile tiparite la
Alba-lulia, spuand insá ca dinsul nu 1-a v6lut nid-odata. Data de 1642, despre
care nu se Indoesce, o deduce In modal urmAtor : Cazania de la Albadulia sa-
vIrsindu-se de tip6xit In anul 1611, iar catechismul acesta pomenindu-se intr'o di-
plomä a l'II Gheorghe Rakoczy din 10 Octobre 16132), el trebue sa se fi tipArit
1ntre aceste doue date si anume la 1612. Cipariu Insa afirmA, In tréat, a s'a
tiparit In 1610 si nu In 1612, cum credea mai nainte, fara flag, a explica acésta
rectificare.

Chronica, IasI 1853-51, tom. lit, p. 39; Ed. BucurescI 1886, tom. III, p. 61.
Petra Maior, Istoria bisericif .Romd nilor, Buda 1813, p. 71-72. Pop, Disertafie, p. 21.
Cipariu, Analecte p. XXI. Principia, p. 106. Archivz . pentru filologie qi istorie, p. 637
Documente istorice despre. starea politicd i ieraticd a Romano)* din Transilvania, Viena 1850,
p. 111 si 115. Georgiu Baritiu, CAtechismul Calvinesc, Sibiiu 1879, p. 101. Sbiera, Mi'.
ciirf culturale, p. 103.

99.

Adusu-me-au (Arista NAsturel) Apud incai, Chronica Romdnilor, la anul


o cArtAlue mica In limba nÓstr. romAnescA 1645.
tipAritA, i dad, o am cetit, am vAtlut sean- ') V. diploma In traducere In peal,
nul el serie Catihismus creatinesca la a. 1643.

dacoromanica.ro
108

-J640.
89. PrayIla, tipArit5. de la Govora.

IECTA UCTE
AHO 11T'KTÓVFO ArE NkyE,

TOKM111"k C-61114tVII itriAH, TOK-


M 10,111R.
11ACTA 11111 HAKSK/HirillHAWII
Att. -
11'14111 11,11. 4K*1.11,1T6OHAWII

Tti1149riTSvk8-4, THrlap
H HVASMINiTSASH

IGIAl2117,0,g11
g0f60471% atOi
TA HAM 0yrroognavial
441rKIVItCT119. rOROPfl.
grluATO iSpA
Aa HíLIVk1iS C,M.
Un volum in 4° mic (0,10X0,153), compus din 4 fol nepaginate Qi 170 numerotate, Irma.
gre§it (1-4, 9-12, 7, 18-20, 20-23, 17-33, 38-41, 41, 43-75, 75, 77-79, 76.90, 81, 92-123, 123-130, 151,
132-154, 157, 156, 155, 153 161). Cele 42 de coale i jum6tate din text poartA signatura : fl,
ar ; E, MI, gr ; etc. Titlul curent este: flpaIuMa: (sau apStumA) - Cildp (sau c-71,71
TipArit inteo singur& culoare, Cu caractere de trot m&rimi deosebite (7, 6 gi 4 milim.).
Pagina plin4 are 18 rindurI, cu caractere mijlocil, gi 2526 cu cele micY. Caracterele mart se
an la Mimi 15i ca initiate la Inceputul paragrafelor.
Initiate ornate sunt numal doub: una la inceputul prefetel Eli alta la incoputul textu-
ltd. Titlul costa incadrat.
Pe verso titlulut se aft& stema pre! Romftnesd avOnd deasupra inscriptia: /14
seiminit grk 411ÁTIAluw EfIGI1Piiii(0111. (La proa luminata stemA a mllostivilor Domn1 Basa-
rab1), iar in jnrul stemol literile: M. E. AA. E. K. I'. 3. V. (Atii'llo Kitieto MSTSH EdC4pagd KOIR0,1.4

dacoromanica.ro
PRAVILA, 1640 109

rocnopnwr 31mati Itrrpmuoici:of.Cu mila Dumneqed Matheiti Basaraba Voevod gi Domn pre
RomdnescO.
Pe foaia a doua, in fata acesteI steme se gasesc versurile :
GTpAlia daft liSHAMEHTE, HT1111,8 KIIAHA HóCHT'h.
Ilà iróxte niik KOH, ri 01^rHACAO KfiCHT1t.
MK* 16A18 rifigCR*TildrO, ii nocTarkrituarw.
11,6i1AS fl4SAd 6.1C1pAg'h, AOGAECTKEHirkilllitire.
113.Klt ,K62/16Arli, IUTI1 CA Ha lioTtrk KHAHT1t.
GP KO AògAECT* 1306*A.1, milortf CiKH AiKHT.
llTinírI 01,11W KItICOTS, A6M8 cif IIKAAET1t.
IIAAHH,a fiCHO rptisporrk HIACTAKAhtET`.
110A HEIOME TO3iMelkk MAPHOE ;KATEACTKO.
HEAM1 ficnpotplipticia, mice it rSKHTE'ACTKO.
oyilkcns Apt CEMS, HE fiCKHAATH Cia.
Eili1H4 KK K*KH HCIA HE f1311,1rATH CA.

691.11/195, NACTNIE

Fata acesta drept sterna pasere corb porta, Pe &supra al caruia sbor,
coróna acum atarna ; El arata pe al und case prea luminate i proa antice
Pe al easel neamului Basarab, prea-viteazul Barbat Cu sceptru, ce nu Para spor
pe tron se vede. Ale lui vitejil biruitóre, al multor au4 minunéza DecT
tronul, inaltimea acestei case invedereza, Si sceptrul a luT vitejie curat infa-
V§Eiza. Sub dansul or carui pamintoan e pacinica vietuirea. Nu lash sa se
rasipésca, Dómne, in perire A lor corona, ci ea sa nu alba curmare, lar
al corbulul piept sa fie purarea ferit. Uriil Nasturel dela Fieresci".
Apol urmeazà:
PREDOSLOVIE anti TOTI nastavnici sfintei bisereci.
Prd laminapor archiepiscopi, mitropoliplortl, i iubitorilora de Dumnezeu, episcopi-
lora, i preotilor, i tuturor duhovnicilor, carii cu putero preotesca dela
Dumnezea anal sfintiti.
Truomil, cu rnila 1'11 Dumnezeu archiepiscopt, i mitropolit, a toata tara ru-
manesca, pace 0 spasenie, priimiti duhil sfantt ; carora yeti lasa pacatele,
i cal le yeti tine, tine-se-vora
lasa-se-vora lor ;
Socotit am ca mai toate limbile au carte pro limba lor ; cu acei (sic) cu-
getaill i eu robul domnului mieu lui Is. Hs. sa scota cesta carte, anume pra-
vila pro limba rumanesca, sfintilor voastre frati duhovnici rumane§ti carii santeti
pastori oilor celor cuvantatoare a turmei lui Hs. Care are intru sine multe fe-
Hurl de vindecari sufietelor cre§tine§ti, celcra ce santa ranite cu pacate, insa mai
vratos i cale la inparatila ceriului.
Insa mg, roga sfiintillor voastre cu mare mila, la caro mana va Ode acesta
sfanta carte, acela sa aiba a o tine in mare cinste, i sa se invete dentru la in
MEd marginalcl: Ioan gl. 20 zac. 65.

dacoromanica.ro
110 PRAVILA, 1640

taina, cum va vindeca sufletele oamenilor de pacate. Iara Intru mana, de mirén
sa na se dé, nice la mascaricT, sa nu fie tocmélele sfintilor apostoli si a sfintilor
parinti batjocurite, ca apoT milostva ta verT da sama frate duhovnice, eu nu
voia avé treba.

tiA RUAAAftili 11Ç1


f.
MATrfil rAnwfirt EAC AP ANDO
A (I

101.Stemn Basarabilor, din Prartia de In Gowns.

Cela ce priimélte gandurile omenesti datorTa iaste intru scriptura Invatatt


a fi, sa se oprésca de pohte, smerittl, i cu lucrure bune, pre tot ceasula sa, se
roage lui Dumnezeu, ca säi dea cuvanta de intelepciune, ca sa Indireptéze pre
cela ce scapa, catra dinsul. Iara Intealta chipti insu§T datorit iaste a posti mier-

dacoromanica.ro
PRAVILA, 1640 111

cure i vineré prespre tot anula, cum poruncesc sfintele i dumnezee0i1e pravile1).
Cuma de carele va ave, Insu§t sa o dé i altora a face. Iara, de va fi insu0 ne-
Itiutoria i ne postnicti, cumti va invAta pre altii a face lucrure bune, i cine e

PtIVZ firitemAA gm
ti..°T
,
ZS rrig tut7 Aratortlregt141 Cry.
A MilliABut tiOttE ICJ% Airif
IC
1N, ,,,
iterri
op
IK tti Ar 31-4 +whs. niikovroutti

Jr,tttIet,t,,t1,11St-
m,n
E.E-i,T44--rtkfiÌl.Efjr-c9ggp-g-F-

ItrifAqffilti wff At no ITL,


UZI At flAIK:iiri filftiiKstA416 Ilan ArA;f4114111 tan
At 4, VCCSIT/Spi,VF AtAA AIM
T.Offit% . Ti HearrOHMF7 trif4m4711 ro;
rpartt arri 14040) AatlirptiRif A fifitiAf KAMIT.%
ik Itt infiCArbirEMA (17Hf e4ifTKI-i ft
rtufN fdAIMMLSfrisitliA TOKAAÁAA. +11A Af I
riff nu mien atillifklif II Ida
IN TOK44 eth, Unia.sittuAt uni mm114110
LI7H nAtts4 tionitetA. eft, an name% warrter
Tv. imrife aft MI AZKI,INAML IV; anvil!! Ha f+Fi
tIffACI6 AnorroAm
01, 4V6 ot
el? dry?". W11 nmsE Afi'LILVL flIEW AM'
e
31-1Af piAgyksi Arr. Car&
qv&WitA4Mit11itiA MI AtiVErtiva,
ea*
102. -Pagina din Praviia de la Glovers.

neIntelepta, va asculta pro elt, de carel va gill vhzhnd pro ell fitra tocmala,
betivd, i invAtAndh pro altii sa nu se Imbete, sau alth vre un h lucru bunt a
petrece, carele singurh nu ah facut. Ochii de urechi grAia§te scriptura2), cu aceia so-
Pravil apl-sca 63 §i maY nainte 255. ) Ezech. 34 s(t0h 10,

dacoromanica.ro
112 PRAVILA, 1640

cotéste-te, o duhovnice, pentru ce ca') de va peri numaI o oae pentru negrija ta,
dentru manile tale se va cauta. Deprinde ce zice sfanta Ioant Zlataustt la déa-
nie in a treia iipaKo (adasta graiaste: De se va delungaa) numal unulti de
taine necuminecatt, au nu au oboratil toata spasenia sa, episcopulti sail popa,
cä suflotult iaste de o perire, atata desertaciune are, Mt nice un cuvantti
poate pune Innainte, ce cu socotinta i cu iubire de truda, slujiré i lucrulft lui
Dumnezeu iaste a face, a graiaste scriptura : procliatil cela ce face lucrul dom-
nuluI cu negrija; iara marele Vasilie graiaste : socotéste sa nu te teme de offal
Intru cadéré lui, ca sa nu dai pre fiTult lui Dumnezeu, Intru maTnile celor
nedostoinicT, ca sa nu te rusinezi de cineva de marii plimantuluI, nice de insus1
cela ce poarta stem& sa nu cumineci, cä pravilele dumnezeesti nu lasa pie cei ne-
dostoinici sl se cuminece, carii se socotescA ca pAganii, iara sa nu se vorb. In-
toarce amaril acelora, si cebra ce cumineca pre ei. Socotéste, zice: eu tréba
tu veri vedé, acésté de veri pnzi insa cu socotintft, i cu tocmala; ce maI nainte
Invataturile biséréciI neclatite sa le pazesti; mantui-veri si pre tine si pre ceia
ce te volt asculta.
ntStiutti set fie

Cine va IndrAzni a priimi cugetele i ispovedaniile, Para InvAtatUra episco-


pulul aceluI loct, acela pedepsa pravilelor va priimi ca unti calcatoriil a dumne-
zeestilor pravile, ca nu numai pre sine se-au pierdutU, ce si cAti se-au ispovedit la
elt, ne ispovediti santu, i caul au legat i dezlega0, neindereptati säntú, dupa
a 6 pravila a saboruluI de Carthaghint, si dupa 43 aceluiasT sabor."

La sfirsitul acestei prof*:

110REAWENVIt Ilocit-kTnaro aimA 163 llinTeeil fiaCtÁIa,KOEK6Att, H STAKEHTEM1%.


nowciif EHHAPO fifIXTE&OHil OfW4SH1d, MACTtio Ealeio 111.11T00110/14 RKCI SfMiliit 01;1110-
IlAttIMCKI42 H HE'LLITCHItiTH MO Ionics riCIMSIO llaKÚM MHÌ K5 KHJS Itt cip-INHai-
HOU,Erk, IIIEMTHO 1lLIKEA6HCKOMS lirSmEnS tív' mpf ,fltiTfAHAPO MOHACTHIld FÓKONI, XptiAL1
01^rCHinitl HTITIJA tiI. PkA1HCE MOMO RAT, liTSLHE CitO KHFmII, IIJ LITC, M3Arri1 norp-k-
wino, A8X1 KOTOCTH fiCHPAKAMTE, Û HACit J CÉTPSAH111111a CR1 RAFHHTI HI KAHH*TI,
HOHÉHCE HI dri HZ) OKA rirkiniht if 61IiHHA.
Din ordinul prea-luminatuluI Domn Ion Mateit Basarab Voevod, i cu bine-
cuvintarea prea-santitului Archiepisop Teofil, din mila luI Dumne4et mitropolit
a WO, Tara Ungro-Vlachiel, s'a tiparit acésta carte numita Pravila, de mine
cel mai umiiit dintre preotI, Meletie Macedonénul, Egumenul comunitate vietui-
torilor din manastirea Govora, hramul AdormireI précurateI NascAteore de Dumne-
qeti. De aceia vé rog, cititorilor acestel cArtY, de va fi ceva gresit, cu a spirituluI
blandete sa IndreptatT, si pe noi totY ostenitoriY acestia, sa binecuvintatY, iar nu
sa blestematI ; cad nu a scris Inger, ci mana supusa greseleY si de lut."

Pe prima paginit a cólel intal a textulul se affli, al doilea titlu:

1) Erem. 48 sh. 10. 2) D6an. bes6d. 44 eh. 31.

dacoromanica.ro
,PRAviLA, 1640 113

IIPARHIVI GT1171 illrlik, 11111 clisAHLI,HAOplk M "en WAHTEM Vital h, nrk 014H-
(1111 11111 M AM-HEMS IlSpT10'60'114 IrkpHih1011 IIÓLIJPH, M M IlpElím,11, Wri
M IMASrkpli, nui M OAMEHH MHAHH, wil M TOATE 4K1011TSpHAE.:

Textul cuprins in cele 131 de file de la inceput este impArtit in 149 de capitole, nu-
merotate prin cifre marginale. Urm6z5 apol Inca cáteva capitole, scara cartil", ocupand filele
160-164, §i in fine, epilogul:
113KOAEH1EA1k 011,-A flHOCHEWiHIEMIt C114

GIR. KHANS npuivica CAOKEHKH HA KArKkl f53k1Kk MHKAllilk MONAD. fiHOT; noto-
MHIEMK ii 17KKAHKÉHYEMK, HfIE CICkTALWO KH1k3A, IO BACApAGA KOEKOÀ61, ít KrAKE-
HYEAVk flE OCHtfamaro Spx1fE1EicKen1a, 1*-06411Ait, MHT110110AHTA IntC114 SEMAH Oirrrp0-
KAA(HCKKIAN, TpSMIXCAN CV. a
33k i'EMOH'S GTE$A1111 ív'xplAcKlEH fillatlftlaTAX CY10 KHANS.
1LC'IÁC, DHC4THRitirkTo, spAA, 'kV pONSAKCTKA X-KA,i4AM. KK HOHENLIOK 4 MAU.
rr-ro HOCTA, A C'kRp'KUHICM Kit HOHEA-kAr Hed1H H6CTA TórO)Kokl irkTA . T-kAUKE MO-
4
AHMCia LITSIVEA &in norbieHo Cv41.11ETE iiI1pA0A*HTE, 2111HCAKIllarO Cid HMO Hp0411-
11110 cnomsn-ktiTE, Ii Ht'hTuIIii CYE HE HpOKAHHAIITE.

»Cu vrerea TataluT cu ajutorul Fiulul si cu indeplinirea SantuluY Spirit,


acésta carte a prescris-o de pe slavona in limba romanésca Michail Moxalie,
dupt aceia, din ordinul I cu cheltuiala prea-luminatulul Domn lo Mateit Basarab
Voevod, i cu binecuvIntarea prea-sintituluT Archiepiscop Kyr Teofil, Mitropolit
a t6ta tara Ungro-VlachieT, ostenindu-mò intru acésta et iermonachul Stefan din
Ochrida qi am tiparit acésta carte. S'a Inceput a se scrie cand a fost anul 7149,
iar de la nascerea lul Christos 16401), lunT, In Intaia Duminecä a santuluf post;
apoT s'a terminat lunT, In a saptea s6ptamana a postuldi din acelasT an. Drept
aceia rog pe cititorT, dact ceva gre§it veg afla, sa IndreptatT, iar pe col ce a scris
acest isvod cu iertare sa-1 invrednicitY, CO pe noT ceT ce am tiptrit acésta, sa nu
ne blestemati".

.
,kinA A,MtliS08 CANTL CTotiLiti91-1 .
,,
o
K8MtiA4/ AW4AMI-If il?
feti,A1.1A: ....., A ."
AfxrienritionG, utri mwrponoAti 7 A ore
/ A y v ,
AT&
., /
810111hitityl AV,
,
Liar+ Af,IsTAdkASti, rm 14 LIU 11 Cfl ti I f .
tttiTil e
/ :".%
WirritiELIM It%

103.Din prefign Prarliet

La-sfIr§itul acestui epilog:


ra.
apm HORS KApTe Hk COKOTIT KS TOATA KIATSAAA, K AE KOCTA AE, M
Spwi Tk.

1) Asupra nepotrivirel celor clout, date, de la facere §i de la Christos, v. Sbiera, loc. cit.
57028 15

dacoromanica.ro
114 ANUL 1640

Din acestk carte s'a publicat o editiune specialA pentru Ardeal, identia cu acésta, dupi
cum se vede din compararea el cu extrasele publicate de Cipariu. Singura deosebire este cit,
In prefatA, numele titlul Jul Theofilfi cu mila luI dumnezeu archiepiscopii, i mitropolit a
i

tea tara rumeznisce, este inlocuit cu al lul Ghenadia, cu mila luY dumnezeu archiepiscopii i
mitropolit a &AA ¡era Arcklulu(' (V. No. 103, la pag. precedentA). Cipariu n'a cunoscut cleat
exemplare necomplete din acta din urmi editinne.
Pravila de la Govora este traducerea unel compilatiunI slavone manuscrise de candne,
hotArirl penitential°, liturgice, rituale, simbolurI de credintA, legiuir1 civile, rinduell ealugliresel
etc. si presintA multe analogil cu un nomocanon grecesc publicat de Cotelerius dupl un ma-
nuscris din Biblioteca din Paris 9.
D. I. Bogdan crede a fi descoperit originalnl slavon dui:4 care s'a tradus acAstA pra-
vita, Intfun codice manuscris din mArastirea Némtu
Bucuresd, Biblioteca Academiel Romano. Biblioteca centrallt. Museul de antichitatT.
Blaj, Bibl. Seminariulul.
I revile biseriedscci, mania' cea micá, tiptiritii mal inidid la 1640, in nuindstirea Govora ; pu-
blicatd acum4 in transcripyune cu Mere [atine de Academia Boindnci. Bucurescl, Tip. Academiel
RomAne, 1884. 1 vol. 8°.
Previte bisericeascci (numitd cea mica) tipdritcl in Monestirea de la Govora la anal 1640 f i
Previte lui Matea2 Bassarab cu canocincle sás4ilor Apostoli intitulatd (Indrepturea legel) tipdritci
la Tirgovigte in anal 1652. Editor: loan M. Bujoreanu. Bucure;ci, Tip. Academiei Romine,
1884. 1 vol. 8°. Extras din:
loan M. Bujoreanu, Colectiune de Legittirile BomilnieI vechi gi cele noui, Vol. 11F, Bucu-
reset 1886, p. 85.
Tim. Cipariu, Crestomatía searc Analecte literarie, Blasiu, 1858. p. 141 150. M. Gaster,
Chrestomatie romd rid, Leipzig, 1891, J, 87 91.
Popp, Disertafie, p. 53. Cipariu, Anakcte, p. XXVI, Principia, p. 109. Densusianu,
Istoria Umbel i literature( romcine, ed. II, Iasi 1894, P. 196-197. Analek Soc. Academice rom.,
tom. X, 1, Bill. 1877, p. 22.Const. PopovicI, jun., Fòntdiscle gi Codicil dreptuluf bisericesct2 orto-
doxii, CernAut1 1886 (republicat din Candela ion. V). p. 95. Dr. I. G. Sbiera, Migcoiri cul-
turale, 113.

1) Const. PopovicI jun., Femtdnek gi 2) L Bogdan, Cronice inedite, Bucu-


Codicif dreptului bisericesca ortodox, CernAutl rescI 1895, p. 90.
1836, p. 67, 95 si urm.

Altileahluiliiiif
dip

01.1-717Thif
.e
111411.

104.

dacoromanica.ro
115

L106

1641.
40. Evanghelia7ca Invitituri (tiparita la B61grad Alba-Iulia, in Ardeal).
In-folio de vre-o 330 fol, agezate in caiete, primele doné de cate 8 fol, lar urmatórele
de cate 6. Signatura primelor trel caiete e neregulata ; iar de la al 4-lea fnainte, ele ad ca
signatura alfabetul cirilic capital gi apol literile miel indoite, in ordinea urmat6re : E, r r,
A, 6, S, S, I, fi, II, A, AA, H, O, Il, P, O. T, X, (I), )c, 6, ll, 11, 111, 111, li, A, 16, 2&, ?, aa,
CR, rr, AA... Signatura se reptâ pe foile 2 gi 3, insokita, fiind de literile §i
Textul e tiparit in general cu negru. Pagina are 27E3 rindurI. Pentru forma caracte-
relor, ver,11 facsimilele de la pag. urmat6re.
Acésta Cazanie este retiparita, aprApe pagina Cu pagina dupa un exemplar, probabil de-
fectuos, al Evangheliei cu inixliclturcl de la 1580-81 (mal sus N-ru 29, pag. 85).
Nu scim daca cartea a avut vre-un titlu. Caietul insemnat 1 Incepe ast-fel :

4111L4hTXPh : ff ,A,011U1Xlin
AOMHSAlt FaCT98 IC KC Mit4rAT01110Ak Af CSZISAETE A14 TdrkA11 AKSAk CISHTIL
CON Oir11111-14TH C15.11...

§i urméza intocmal ca in Evanghelia cu invatatura de la f. 2 a prefetei (v. mal sus, p. 89)


HHHAld ASH lapla0p6aiu Bill, dupa care urméza ast-fel:
pana la cuvintele .11 p-ktipri Al 4

Cu mila lu dumnezeu Eu, arhi mitropolitula Ghenadie, vazanda hin lucru dum-
nezeesca, aceste sfinte cartY, Evanghelie rumanésca cu invatatura, ce se cherna mar-
garita imputinandu-se, i foarte Aida toti preoti de ac6sta carte, si ma
Cu preoti miei : cuma voia face sa adao(g)emtl acesta lucru dumnezeesca sa sa
adauga,, In multe pArti sA fle de invatatura cre§tinilort ; i forte mi era jalanie la
inima sä aducti Uparé sa o tiparesca aici in césta tara a mariei salé crai.
Derepta aceTa s'au aflata acesta daschla popa Dobre de au venitti (Hin tara ruma-
n6sca de au facuta tipare alce In ardela i vazinda acesta lucru foarte mi se
indulci inima m6 de acele tipar6 §i ma jaluei mariei sale lu crai Racolti Gheorghie
de acestti lucra sA, tipar6sca cartile aice In tara mariei sale i mariTa sa mi eu
data voe sa tipar6sca. Derepta aceia eu nu crutai din ce mi daruise dumnezeu
de aver6 ce &da dascalului ajutoria sa le tipar6sca In tipar6 ce facu. Dupa acela

dacoromanica.ro
116 EVANGEELIA CU iNVITITURÄ, 1641

ct AY AYtatuvir cip)77 mF4TpOn0AHT.gAL titidArt


'62?
IYMfiTIIS OVIAgiCpg AgAANEVECK6 asiECTE COMTE ICipips
g636NAL
, Pg&IANkCICX 1C24/14111,Tepis sliCE NEMZ FAbfirSpH7E,
IngyaiLOCEIJH 004prf riSAeA Topi rtp01;tilf italitCTI., ¡Gip
TE tu. WT. COKOTH; icenpia; pi M414 1CeM15 110/4) IvItif CS; 144

EMb %CT& aetcpe AgNitif3fiCK6 CIC6411,411.4rA 3 :TIMIATÉ


C41( Aillgstivr!or, KpoiniNfolop6 wisoopTi fp4
II7iPEIH
Au&A 'Hy( A4 H'Kukuk. cE,.4AgiczynflAgt CZ4;THWISAICICI

MrvitOTA 4i.174(E1 C4At rtpdti


1-14P1+ amcnTL 44fA trig
.0A4T6 49ECT6 A4CICIAb n04 A0EpfAE AS SEHHTIAHLielpi
pgmloitClo& Ape cP7ICY1% THn4g.4tilf fflippm, mil rapt
44ECTL Aelfpg 004pTE &DICE itHAYA4H HHHM4 #.4t /1,E441
rEi7/1
fit THn4pt UJtfh4R. hz4gEtt MlpHiriCsIAE AgICI4H ()ARMIN
1114p4 1.41
rlE AE4.16Cfri Aglipg el,wintpiCICA bpilH ftE 41191 TC

plum Cali( LU1I 1411pHACd m7te 11,41'VA0( cwrhnLptclit, AfUrrrb


ng1cpYq411 ALAYEW4 rEfiNCE PAMpg ;Li impt
4(Atm, socKzAgmeHisaxg,ropic; Cr At TH11 &AM& Arittio
OZKg AgfIS picik rip& Kogag fil.ffngt acurfinspIt dyff
GTE Ktpyli HoelilfuHrICE TTAAnAZ-ITETptlfpf AfriptirEcTz
LIJH AUK AICAITE, 1141404pTE Honrrpz
npv111toK4 Agulinjivigko
LiHTFOnoihm gZALrfrciid
CTHKgAI Agutif5EY, ripECIC4SNYA6
AgH C'ENg inpiCtCKET,
4-9(C1'LAYiCpY SY101,4ECIITLACIC&O.
Atkitif301 ,itYlpHCfrts 4pix7H
jlEpEnTh 440; IONHA4
ICI3k)Ç44, 414ECT6 AgNI14E3E7C1f1 sit
wiTpOnoAtirE,
a ..flAPHHTE KIIPE I CHHAATE
cag (pot% AtfECISTE, 1,114101,
Orr( MHCE IAIH Hf1l1m4- hAzsY1uip4145 A:pttrn Cs
CE TS9tC1Cx lityt icpctihVECK/,Wil REAMNI14 VAIN/;14CKh
jitEpErIT6:14EA xi" M4 ifltPT ivA niptiNTE ;FR, AEA
In
41( arEg (15otthAzptierto Aipholgetiduts m litort LJJ 4FAS

IC4CECE AFANAivicico, lass


CUPOLIHTL 414CTE CONTE impipi
100, - Pretata Et ang he! ter cu into/Nun; 1301Krad 1641.

dacoromanica.ro
EVANGHELIA CU ÌNVITITURX, 1641 117

'yob a phoEsig um npvitTorn giccotwt chA(1)7E /Ire


6:apirlop& p; nponoRqouie imrAidti wil iimemeAt
di Rimincitfforh -' MREtiiiA gtKerigli d'inHHI) :. :*
.ft
I

Atom. 411E4 WH11011 rfEWHIOH ..tIM ifEtkoCfrolltifigrIE 111W

Ttiff/1,AOLliiiM miipIntitm, votAtivh dIffitt IICÑME pgrAkAls


IIM NE MHMENtimb 07E lapCp4 ¡vim gall' %/EWE AVIV* -

Cod Witt TiaermitEANH


. i .. chnipei Cid sop! ctcpmf 45,4)14T# A .

was , WM OVUM qautiti 4044 VER4 RE mnpxstra Ewa


CC rpituHn tips. So._ CIAEFERVILIM cillifff EAZOvEMetym
lamtklb HE sot; rb WitME, TOOTED rip x, MIDI tiOiCTpA rt
um Vips. Aoapx W.I.OLZ( AE704/1 Agmtspturt KAMh ',ROY
?13 Wit HOF( &MUTE HE 4EtirgAA LLItt mTINEK4fX, ( KgMb
AticiFSS UM Hp( EON n8Tom CO1COrif - mpErviE Kb Ilitt RCH
:WHIM CiNTNEE i'AjMEHm Kg ;MHM A 11,(MIA14,1, Kd Lull HON
Lining (Pipe ME npeyinvrodpf Af TOATE 3 AFFERTE, (NU
mgALIEMHtm Wil Kildro CAORML01 H8f1pOKAftliipi4H 0 K4 Um
KOHEnorocnommie ctuitiN 4tA4 AOMHZOIL AgMltE3Eg WH
MIA CnoAosfopE Atikiptn74 ANikocs,TORAM Acparry, A
pr4 imp, p43IPIE j Romps EAtnocitomitifin p,EnspnriTEAi

Oft . go
AimoioNnytogi jiCTE rprtfT% SO46;.. filmIspaafif
s
1
um rapi, pigVIE FoRb Uni KpEAHIPIOCI. j 114CA l'ilaKli
117A Aomfolidif Tzti .. um' el"`IEHH Wil RH nett
Tro? pervikiNt 1304CTpil% Castle cnoAosti
',dam' 4 CAZEHH/1,6 TATUM
ML
. ,,,,
ujH 9V0A6 WH 0(246 Cipin
.....

!rtgvagl BtKgAgH 0411t46 .:'

iiiCZ3A41174 Aii,13/1 3sM$


IRLAuri
"dn, lioatmcroa 8344
107.
awl.
Preflo Et angheliei eu intafaturd, Btqgrnd 1641.

dacoromanica.ro
1 18 EVANGHELIA CU hivXIXTuaX 1641

iara cAnd au inceputa a se tipAri acéste carti, noao ni se tampla petrecere de


pre c6stl% lume si ama lasata la moarte noastra pro cine va lumina milostivula
dumnezeu, pro scaunula mitropoliei Baligradului, sa nu parasésca acesta lucru
bunt, ce sa intArésca.
Derepta ace% cu mila lu dumnezeu Iorista archiimitropolita, vazanda acesta
lucru dumnezeesca ce s'au fosta inceputa de acela, parinte kira Ghinadie, forte
mi se indulci Mima si ma bucuraia derepta sa se Intarésca legó crestinésc6,
credinta dumnezeiasca Derepta ace/a cat n'au inpluta acela parinte, hut. cu dein
ce mieu fostil daruita de dumnezeu amt inplutt si amt savrasita aceste sfnte
carti, ca sa se fnmultasca cuvhntula lu dumnezeu si pre in toate beserécilé sa
le fie preotilort de propovedanie, in numele tatalui i fiTului, a duhului sfinta In
veciTa vécului ambit."
ApoT 'artist urmizi din Evanghelia cu invitituri: AotilTIL 14-kthw twit rpounghi tell IOW-
TOAHH4711. pin& la sfirsit, unde e insemnati data:

Ris.AkTk Cy' CIOMina, ACfpe . somA :


(107KAICTIKa . flu .

Evangheliile Cu tnvititurile lor aunt retiptirite In acelasT fel, aprópe pagini cu pagini,
ca in Evanghelia cu tnvitituri, din 1580- 81, Cu mat multe erori 1 cu citeva schimbiri
de ortografie (8 in loo de ar gi f6rte des k in loc de %). De multe orT, in a doua jumitate a
cirtil, stint Barite chiar pagine tntregT, fir& a se tine sima de lipsa de sens a fraselor Rat-
fel trunchiate. Asa In caietele 0, X, CO, s'au lisat afar& cite 8 paginl din textul original ;
In caietele ea si RR, 6 paginl; in C. m, 5 pagint; In C. T. .3, to §1 RR Ole 4 pag.; in C. i lt, 1,1

cite 2 pag.; in caietul rr, o mini, gi in fine in caietul to lipsesc 10 paginl din textul reprodus.
In caietul T (caiet complet de 6 fol), f. 4 verso se termini cu cuvintele ; irk Fat* AmcSti
fin-03 OH, lar pagina urmitire K'd /ACT( 411VA111,11011111 WA ; Kifiiu AtirIX A$A111131$ 4IANAL ;
pe cand in Evanghelia cu invatatura, a tut Coresi, textul (c. 14 f. 2 v. si f. 3 r.) este: Kk Rio)
4inp8 Al WA E1010 4RAI. Kit 'IOWA 4411+6111-116 Ai Bill lar urmarea din Ca-
zafia dela 1641 o gitsim tocmaT peste patru pagine: noymatixTopt; wilmL *Mk ACT. ; 41.1,filf11,110111H
WA ; iifIAT;H Aknx j1.011'411Ht303 /FAHAls
Evangheliile sarbitorilor nemiscitóre explicares lar au fost Mate cu totul afark
dela Septembre pint' la 25 Decembre. Sfirsltul cartil lipsesce in exemplarul vipt de no!. El
se termini cu fila signatti M, dupi care se pare cá maT urmaii 6 fol.
Blaj, Biblioteca archiedecesani (Cipariu). Sibiiü, Biblioteca archiepiscopali.
Cipariu, Analecte, p. XXI si Principia 105. Sbiera, /ifirdrt culturale, p. 61.

108.

dacoromanica.ro
119

.:Nw---."

109.

-I 6 4 2.
41. Decretul Patriarchulul Partente, tiparit la Ia§1.
In anul 1643 a aphrut la Paris o bropra cu titlul urmator :
PARTHENII PATRIARCH/E CONSTANTINOPOLITANI DECRETVM SYNO-
DALE super Caluinianis dogmatibus, Quae in Epistola Cyrilli nomine ante
annos aliquot edita, falsb Graecorum & Orientalium consensu recepta fere.
bantur. Quae omnia damnantur ab iisdem, & anathemate notantur. Nunc
primim ex Oriente allatum, und cum. .Arsenij Hieromonachi Epistola Ve-
netias missa, quae Praefationis loco praefixa est. PARISIIS, Apud SEBAS-
TIANUM CRAMOISY, Architypographum Regium, via Iacobea, sub Ciconiis. M.
DC. XLIII. CYM PRIVILEGIO REGIS (In.8° de 72 pag. Text grecesc Cu
traducere latina).
La sfir§itul acestel dill se citesce notita urmat6re :
'ETurc6071 iv Tcaaív ç MoMopkaxfac, iv I aepaapig Iced aòeentxt p.m/ T6n &lion
'craw clePIPX61V XCadt CfXVir gtOq rbasizttov, v lap/ SexelippEtp x'. (S-a tiparit In Iasii
Moldovlahiei, in cinstita i domnésca manastire a celor trel Ierarhl la anul man-
tuirei 1642, In luna Decembrie 20).
Din ac6sta resulta cä decretul sinodal al PatriarhuluY Partenie a fost tiparit
mal IntaI la IasI In 1642. Bibliografil modernI nu cunosc exemplare din acßsta
prima editiune. Leon Allatius spune ca ea s'a tiparit in folio expanso.
trnile Legrand, Bibliographie hellénique ou Description raisonnée des ouvrages publia par
des Great au dix-septième siècle, Paris, Picard, 1894, 1, 450. Allatius, De Ecclesiae occidentalis
perpetua consensione Wrri tres, Colonia 1648, col. 1082.

dacoromanica.ro
120

42. Evanghelie inviitátoare,


tiparita la Govora in 1612.

egrilie I 4arku,neroSpt, ciS K43ít1i UCT MAIIIHNHAE 7,118ASH LtJ Act

1113S3HHilf PIIACK111 WII Act dt1111,11 C/ISTIUM MSI311. I GKociGIC WA npiimErniTA ,A,e !we

¿um i 11) pSciiciu, riff AFIMEN. pSAIKH`kCKA KS RÓA tat MATS/M(1 41(11111E18A
I 1

AWAMI. AlfiT9610 ildCdpc16a Ii0EHW4 I ¡IVA KS ONTTEHiAL1 Wii fl3ROAHA ASH I

CHAHRÉCT98 Zpmonárit. 1 THIllipliTA .¡Tp8 Maine I 3EACKti ASRpd I6110(1/1.


1

Ki pi fiCT E xvimSek 1 olTneni t KU, E I W C'IL3AtAtfia Anipa, 3f7Hd. I W El%Ibirl,-.


['Mad PrIA, TiViriE. I /Hap G1111'1E11010 ATIII rCH. I

In-folio de 4 foT nenum. si peste 600 pagine, Cu miel erorl de paginatie. Titlul e Inca-
drat si cu frontispiciu (No. 111) Textul e tiparit cu negra si rosu, Cu caractere de 2 mariml
(v. No. 114) aceleasT ca in Pravila dela Govora (1640). Pagina, incadrata intr'un chenar sim-
plu, are 19 sau 28 rindurt Volumul cuprinde numer6se initiale ornamentate si frontispiciurT,
dintre carl se reproduc cate-va in acésta lucrare, si dou& gravurI (v. No. 112 §1 113). Caietele
compuse din eke 4 fol au ca signatura literele alfabetuluI cirilic, frisotite de cifrele cirilice pe
pag. 2 si 3 (II, 41, 1 -
Pe verso titluluT se gasesce aceias1 stem& a T6rel RomanescI ca In Pravila dela Go-
vora (No. 101) cu aceiasl inscriptie deasupra, iar sub stem& se afla rfndurile urmatóre:

rid) AnTe6ìf EacapAsa sofitòm iîiio 611,VOTI10 11,1,1AAHIIK-K KCif 5iM/11 e;Opo--
RAAKIHCKYRt, NUM Û 3dilA41RERCKHK CTVH, &MAW û(Darwin powÛ iutwq. Pr6
blagocestivului néma alti arTei noastre i altort tuturor carii santa in-
prejurula nostru crestini. Bun dar, pace, sanatate, i spasenie dela domnula nostru
Is. Hs. Cu toata inima pohtesca."
Pe cele treT foi urmatóre se afla prefata de mal jos si tabla de materii.

PREDOSLOVIE CETITORIULUI

Adeca tot omul îne1eptü, datorifi Taste cu bun cuget, si cu semuire vie
fleto-caro lucru de folos, o iubitI cetitorT, a socotl, si ce folos trage cu elti i pana
la care margine masura; dara carula altuTa mal vratos de cat voao, iubitI de Hs.

dacoromanica.ro
EVANGHELIE iNVÀIXTOARE, 1642 121

crestinii, intaiu spre cautar6 cartief acestiTa, int5Tu a cunoaste pre adeveritii lu-
cratorii ai viei lui Hs., Intru carii i eu mai ticalosul i gresitul venitam la un-
sprazéce16 cTas la lucrul Domnului, intocma ca aceTa ce au purtat zaduhul zilei,
purtanda grije pentru izbavir6 sufletelor omenesti, cu luare de multe boale
ustenéle, s't sudori, i asupree, de la diavolul in multe cbipure cu sane si in
legatura aproape i de moarte atta cat Dumnezeu stie insusT, carele ispitéste
tainele inimiei.
nemica numai mila rudei méle crestinilor m'au indemnata spre acTasta,
ca vazuTu in némul nostru multi unii ca aceTa oameni de amandoao cetele, prosti
sufletesti, Carii itcuvi]inta se departara ca invataturi striine Cu

112. Flul risipitor, din Etangludia invaratoare, Govora, 1812.

proasta si scurta minté lor r6z1usindu-se den credinta adevarata protivnica besé-
recii lul Duronezeu cu ereticii inpreunandu-se; i ca musca la dulcIata mieriei asa
ei inselatori de spaseniTa prostilor, i intru amaraciund veninului col purtatorit
de moarte necanda i uciganda sufletele lor si ale oamenilor. Derepta acTasta eu
cu ravne pohtiTu pentru fratii miei si cugetai S. scot acTasta sfinta carte ce se
chiama Evanghelie invatatoare talcuita, sa fie propovédanie crestinatatiai noastre,
a sflntei besdreci apostolesca a rasaritului, de o am primenit de in limba rusasca
pe limba rumanésca, si ca un izvor ascunsa in pamantul inimii noastre cel se-
cotos i uscat de invatatura, cu ajutoriul lui Dumnezeu si indemnarea DuhuluT ace-
luTa scurmaam Cu tamp& minté mTa s't am scos acesta izvor de alp& dulce si
purur6 curatorTu, adapatoare de suflete omenesti.
Ai nu indrazniTu insumi asa prosta la acest lucru cu truda mai multa de
57038 16

dacoromanica.ro
122 EVANGHELIE iNVXViTOARE, 1642

putéré rub.. Ci intatu cuvAntul domnului mieu Is. Hs. ma indemna §i talantul
carelem fu dat mie nedestoinicul nu-1 ingrupaTu in pamantul cel intunecat al
nestiinteT Para, dobanda §i fara folos vecinilor miei, §i mat vartost aprinse intru
mine focul iubireT.
§i dupa adasta cu porunca si cu vora luminatului domnt M(ateitt) B(asa-
rab) V(oevod), si cu blagoslovenia pr6 sfintituluT mitropolit Kyr TheofilU Inpreuna
cu sfintii si iubitorii de Ha. arbiepiscoptt Kyr Ignatie Ravniceskii, Kyr Stefan Bu-
zevski, 1 cu sfatultt cinstitilor boYari ai tartei rumanestT, dentru cavil mal vartos-
purtatorfu de grije,
ntrrlil Nasturel predoslov. Lilt 7147.

17.7

»14,

.4 pre
it° ,11

",/

Q.

81/3. Flul rIelpItor, din Eranghelia inratttoars, Govora, 1642.

Pentru adasta va rog Cu de-adinsu, TubitiT miel crestini, priimitT adasta


floare pré Inframsetata §i dulce mirositoare adusa den raTul vedereT ceriuluT cu
muM pacatcasa mana mé grabnica imblatoare §i de tampa si intunecata mintTa
mirositl intru Ya mirezma ceriuluT, si cu acéTa indulcitY sufletele voastre cu dill-
data rara satiu, si cu vederIa framsetiel, veselitl ochil ceT IntelegatorT, i cunoas-
teti radacina bunatatieI lul, ca iaste multa roditoare de inteléger6 suflet6sca
plina de prémaindriTa c6 minunata, §i intru Ta ascunsa vistierila a toate bunata-
tile. Derepttt acTasta rog pre dumnévoastra pentru 1Tubovul priimitT acTasta carte
spasitoare de suflet, §i cetitT Cu d6dinsa cu socotinp, §i cu semuirTa suflet6sca, §i
cunoastetl ca acTasta iaste plina de intelesul ce! blagoslovit Intru la cunoaster6 pr6-

t) Nota marginalci : Math 25.

dacoromanica.ro
EVANGHELIE iNVITITOARE, 1642 123

maindrieT ceriuluY, descoperir6 tainelor luT Dumnezeu, izvor Intelesu/uT sufletescti,


oglinda Ozatoare pre Dumnezeu lumina nestinsa a stralucireT de minte.
Ca acTasta carte Taste straja trézva celor ce stau spre na1tim6 bunatatilor
intar6§te mana lor, §i nu lasa sa caza jos Intru Intun6recu1 pacatelortl, cheza.
§i povetitoare pacato§ilor catra Dumnezeu, ca-T petréce pro ace§t6 dela Intun6-
recul pacatelor, intru lumina InpArAtiel luT Hs. §i intru poruncile luT I %vat& sa
fumble. AcTasta carte iaste, ca un bucin glasitorTu de Dumnezeu, de spune véste de
o§tire catra tiitorlul de lume, §i puterile c6le Intunecate, Infrico§ind placurele Sa-
taneT, §i spata de amandoao partite ascutita de tae toata far& 16g6 §i necuratiTa
§i hulele ereticilor, §i cu stralucir6 sa Infrico§aza nu numal pro mutncitori §i pro
InparatiT pamente§tT, ce tocma §i dracilor Intru adasta iaste lu-
mina §i stralucir6 DuhuluT sfintt ca lumin6za pre earn' santt intru Intun6recul ne-
Intelégeriel, qi Intelept6§te tineriT §i intaréste Intru Inteles pre batrani, §i arde cu
focul lucrarief sale tog maracinil iubirel de argintti. §i tot f61Tul de hrésturi (?)
ale pkatuluT, §i cu vapaYa caldurii sale fncalz6§te sufletele §i inimile c6le dege-
rate catra Dumnezeu.
Ai ce numar vetT pune Intru masura lucrariTeT, ca pro adevar cumu e adan-
cul marieT nezleit a§a, §i lucrurile céle f6,catóre de bine ace§til cartl negraite
santt, cum In§i-va §titT, sa yeti 1ntra cu Intelesul In launtrul vistiarTulul eT, §tiu
ca vet1 vedé Intru Ya lumina c6 minunata a pré maindrie luT Dumnezeu. Tara eu
de aclasta nu indraznescti a ma lauda ca Dumnzeu iaste carele lucréaza cu acTasta
kii darul luT nu fu de§ertti Intru mine, ci numal Intru slabichm6 mYa §i Intru os-
tenélele méle sa ma voTu lauda nu volu fi nebula, cu fericitul Pavel voiti zice : Ca
eu Inuit nevola§ul cu destula truda m-am nevoit, nu numaT cu trupul ci §i spre
suflet nevoe ci eu am ustenit, iara Intru ustenéla m6 va odihnitT sufletele voas-
tre, o blagoslovitT cre§tinY, §i nu pregetareg nice de mine mult p6catosu1 a
ruga pro Domnul Dumnezeu, pentru ante rugaciunile voastre, doara a§1 do-
bandl §i eu mila dela Dumnezeu, la zua InfricopteT Intrebari. Ian, eu
multemesch DomnuluT mien Is. lis. celuT ce ma Intarl intru rabdare, §i-mi induld
Intru sufletul mieu acestti lucru, §i insumT multe ustenéle adao§Y, §i izvodindti
§i tiparind Intru dumnezeiasca lavra snnul Pr6cesteT Govora, §i ca ajutorTul luT
Dumnezeu."

Dupé acésta urméza tabla cuprinsulut la sfirgitul careia se citesce:


Dupa acéla §i eu Preda vtoro cartil, ma ustenil cat putuT cu minté mla a
ajunge zuoa §i noapt6 de tiparil acéste svinte carti, ma rog ce volu fi gre§ita
sa nu ma blastematT."
La pag. 1 se aflä al dollea titlu, sub un frontispiciu:
411.1142KTXP2K. fillSGZ. A6.4. Gclafl evritte
[ilk A4 MSATE ASMHESIdWif CKVIAT411, CAS KO
poma Ag.¡ iya.friniffim ASmiitietilinwpa npfrre
TVIrrk ZW3A, WA AA 1103AHlitlE reflIOACKTE.

Cazania delaGovora n'ajosttezminata. Tiparirea el sé continua la Mantistirea Délu-


lul, unde se pare ca s'a transportat materialul tipografic dela Govora. (V. epilogul Cazaniel
dela Dél, mal jos, la No. 46).

dacoromanica.ro
124

ingeg'14glipmelpc 411,444fitKA : nitg


tj %

mifi /411 INAfftfai ASTI Arbb IA7 AFINC AttOQ

/itvf. KYrrykr;t: A 06 Ill lig AiY A41 ctiirr ;Kb%


AfirEilf1 IVElti AO
/' 5
AMtiti

4 a Ar
0 /
A\ SIIIIITNPxli mitleKli MIATPA
;t451:1-9-1;Avii flÓtriv bñif 7
nif,gprL 14' tir-'0 +ifillii '4'

/l
Amit0't4Cnfl e# A / 4 tr- ,
A nri,o AT 1151:10M MArriV i4ii
K Ili fr ritil i ii 7 HE
1 y i .--...c,
di, ) iI f ...
N l'IN A A AH "11 AO ArMT01-111141 / 'ilillli 11

'I
AO tifpCrrOiltiH 7 tun li40Vtils Bp Al op%
i ., i 7 el f
A 1,EtiffiT rip-V/1-414.1E TOATAS Af'E'IVR AVIr W A
I / 'Ps

Ak E ti ii 7 ItA0 9611 ANAAHHA `iftfliil ANAill At et4A II


7A /
WA/S4571r*, i; t X Aftirri)16 A AA Aliti IA OV ligi:iiiiirit q 4
7
'tiff foriiik, 1041 UM Afiiri7V 'Mg! +rat' ,A,f tor
At Mrliregttitrhilf Amlia 6(11-1A
1 ./
At AA Me; ..,
341A AO M

6 primirk illiA 7 11(NH4TrAi


4i 4/
Apf Miff Affirrf)i RV Oj
4
ICri rrfiT% (1 , W H 5H if 0 *
firMiSITiorIAE ;ApVIA A cfirtopg mil
/ e / 5
icrirrfixs, Tutu AIS WV) »?XL411179
tiff KritirOti :traKA i Simixf riff e
III. Pagina din Evanghclia ínveibitoare, Govorn, 1612. U17K
dacoromanica.ro
NVX'EXTURY, 1642 125

Bucurescl, Biblioteca Academiel Romano.


Cipariu, Analecte, 150. Lambrior, Carte de citire, 99. Gaster, Chrestomatie, I, 97.
Cipariu, Analecte, XXV, XXVI, Principia, 10'J. Sbiera, Mir4rl cultural., 61.

115.

43. Invitituri, Campulung, 1642.

lipeoTe TOfiTe I Litre uvular!, 4EH AiSATE


4AINE3111q1H ICI;91411 j ,d,E 4S0A0C6HU,c1 T5T8909 KfUtillitiHAOrk j 119fIltief m riff ¡MAMA
rpfildCKA npf AMMER% pSAilACKX Kipa rkHT TOKAAE CS/ISAITilpH I 4T811
[UNTO; Apirocre KSA4 Ch IUM Alan ripe 4AT$A. j 2t g, nurrpS prKWTITf, KSM
CI% AE rhKArkm KS Minim j nuipt KkTE HE HHH "dCSIIVK. 2t F, F1EHT9V eh HS IISHiN
I IÓRTTÓ9H AE apy,inl. a -A-, niKrpS MITÉHTf. I g, ninTpS naarionvit, K541 Clt
HS 41531tHH9HA4 j npE Krimnirk. g, narrpS 110KAANTE. a, 11EHT98 HCHOHEAtitaf
trJlif H4lT1 (Total nostru) KS TASKrk. AA 4,Ktithi91 K9Sidii I Ad AiOddpTi CuSari.
!UNTO; noiwu,K. j.iiirmyhTspd HEAOrk nopSHini.-011TrINAHlkliti TLIISH'IrfAi A COKAH-,
HiHTEM ItpmoKixa M1iX.1 CEAkd irSmena 61HHTEAH 0171107 111:17T6la 61.11fd. Iii
romnón multa ingrijire §i Cu cheltuiala eromonachului
HA`kT saxME (cu
Nelchisedec, egumenul sfinter mandstirf a Adormirei prea sfintel Nascatdre
de Dumnqlea, in Campulung, in anul 1642).
In4° de 3 I'd( nepag. gi 55 fof numerotate gi probabil una alba la sfirgit. Foile aunt gru-
pate In caiete de ate patru fol, cu signatura pe cele d'intal trel. Titlul este incadrat in florl
de compositiune tipograflca. Pagina are 21 rIndurT, far& titlul curent. Acesta resumaza titlul
capitulelor. La fnceputul textulul se afla un frontispiciu ornat. Tiparul e negru, earl de titlul
primulul capitol care e tiparit cu rogu.
In dosul titluluT se afla o gravura fncadrata representand Adormirea Maid( Domnului
(No. 116), avand jos, stema Tare Romanegti, Intr. un cartu§fnconjurat de literile M. fi. M. E. R.
1'. 3. VE. DAasupra gravureT se ail& inscriptia: °firma /Elm& 1111114 6147 (Adormirea proa
glutei stipane Nascat6rel de Dumne0f) lar dedesupt: 3A1 RI Ospeati CAR coma( nvirrig An.
(aci se infatiséza Adormirea proa curatel Fecióre
rirmAki, nopaolow SH,MiNif HMIHCAHHO MATAItt 1101E6ALI
stapane, lar sub ea e desemnata marca luf Mateifi voevod).

Precuvintarea catra cetitor:


HpEACAÓKTI KOiliTaTfA10.

Juturort blagocestivilora crqtini, pace, mila i blagoslovenie dela Domnula


Dumnezeu a tot Vitoria' pohtesca i priesca.
Folosul acestor mici invataturi, adevarata putine santt iara aa jale sant
bune. Cad ea cu Invatnurile ne invatam cum vom sa no infrumsetam sufletele
noastre, i noT cre§tinil cum sa De tinem, de vom vré sa placem la Dumnezeu

dacoromanica.ro
126 itivXIXTuRf, 1642

carele iubéste si cauta acésté ce graesz,a eu. Cad ca vedem inlauntru intru
invataturi cum s'au tocmit mal nainte vrernT bunatatile, cum casniciT biruitoriulul
§'au intemeiat casele, cum multi oameni s'au tocmit bineluT adinsa ei-sï. Ce ade-
varat iaste, Ca flesce om dupa mint() luf i dupa prived6ré luT care are, obrasenie
ca acéYa-1 da si Dumnezeu. Pentru acea multe singuratati den mici au crescuta

tOttAltdtktiftt****11_40_19MAAIk
z4?-'4695gWWW *****WW9e
s

-41
.+E :....
e
X*
113( #7,7!"--7 .. V/T-"."""It iarr

/f' ,7=74..,4.',
", , '-.),...--,,fV
.1 -
,,
' '
;;;,,,,
...\t,
..", -,V,---,---...3=-0111VIi
0*
0*.
0*
lst-, ,,..
idK
.,.. -

...,0
7*s *re
". v to.
A rk
t
100.

447 ftt.-
re, "4 ' Ore
ktk
IV s. v.,.
NI,
,...1
44;0
At '\
ick.1,-,- Pilii 3*
ti,..
,.,,,,,,,, ,,..
Nui- go.
-'t.,,t VA 11
t1*
0 kN,
ei ot:

Ort

% /2- .. 410.A.
it 3h e 9A.VICA yr1EttfF ntrnA AM frmi.14 *PP
/ 1111.

VØ'" ttAni(WIE fiAllHatiO mA0 gotiohu.


1/444****4frOffiltinr2181i
116. Adormirea Make Domnulur In InvelAiturr, Campulung 1612.

Intru mb.rire, i iarasT alte multe den mari ce era se-au pogorat intru micsorare,
si Inca au perit si de tot. Asa-s tocmélele, asa Anta i oamenii eel fara
pricdpere caril se-au pogorat intru mari patime, dupa judecaré DomnuluT cé drépta.
Dece acést6 toate vazandu-le inteleptii serse in cartile céle de invatItura

dacoromanica.ro
irivITXTuRI, 1642 127

bag& minte in capetele lor si o inteleptéza si fug de raotati, fiindu-le frica sa


nu pata i el cate au patit acela carfl rau se-au tocmit. i iaras aduct aminte
de bunatati, vrand sa afle si el dart, aproape langa Dumnezeu, ca si cela ce s'au
tocmit de au aflat bine. Aclasta fasto folosinta care iau inteleptil dela cartile cdle
de invatatura. Pentru ac61a multi si marl dascali s'au apucat de au scris In-
vataturi de tréba catra toti crestinil. Iara invataturile ac6st6 !ale sa afla scris
pre limba gredasca, carel nu le pot Intelége toti oameniI OW noastre al vremiI de
acum. Iara nol iermonah Melchisedec, igumen sfintel manastiri unde iaste hramult
uspenieI prdcistil Bogoroditi (Maicet Domnuluf) pohtit-amt si am nevoit de le-am
scos pre limba rumandsca, ca sa fie de tréba si de folos, nu numaT celorti ce stiu, ce
si colora prostif ce nu stiu, carele sant 7 invataturi sufletesti tocma ca si c61e
7 darure de folosinta suflet6sca, carele eu v5zandu-le asa, nu am vrut sa le las
acoperite, ca sa nu ma arat adinst mine-s iubitorlh, cum nu iubesct sa se Infolo-
sasca si altil si le tiu numal pentru mine, ce am vrut sa le tiparesct cu cheltuiala
sfintel manastiri, si le-am scos afara la lumina, ca sa le inteléga si mici:si mari, ca.ti-VI
iubesct bunatatea sufletuluI lort. Ce aciasta mica carte de invatatura are putina
invatatura si buna, cum am zis si mal sus cinstitilort si blagoslovitilort de Dum-
nezeu crestinilort, carile ati le yeti citi si le yeti asculta,* vol vetY lua mare bu-
curie si folos sufletele voastre. Dec!, desi putm pret ce vet da, ca un bun dart
dumnezeesc beséricil dand, spre cheltuiala s'altort carti care iara vort fi de tréba
dumnilort voastre, nu va para a vre un lucru pamantesct trecatorIu dobandit,
ce adevarat ceresct dart si vistllar. Cad ca cum art il un negotatorTu care art
fi dobandit o piatra de mult pret, car6 sa platésca o mie de galbeni, si apoT sa se
vanza numal drept 10 galbenT, (led apoI de n'art fi cumparand piatra acéa fies-
care Intelept, ar fi insalandu-se negotatoriul acela, si. luT singur foarte i-art paré
ran mal pre urma. Asijder6 va sa pata si cela ce déca va afla carté aclasta si
nu o va cumpAra, carila cinst,64 iaste mica, jara dastoinicia-I iaste foarte multa
si mare. CacY ca da ved6re oamenilort color Intelepti Inca si color pro§ti. Ce va
rog pre toti sa o priimig cu dragoste si sa avetl a ceti in toata vrémé, ca sl va
puteti deschide ochiI inimilor voastre sa Intelégeti si c6le mai nalte, ca de lute
si mica, iara iaste povat9. Mina, cad ca arata noao calla la Ierusalimul cel de sus la
Inparatfia ceriuluT, undo lacuesct toti aletil al lul Dumnezeu, ac6Ya sa o si doban-
dim cu bun& daré DomnuluI nostru WI Is. Hs. in vecie nesfrAsit, amint.
nPohtitoriul de bine, voao tuturort crestinilort, smeritul Melchisedec iermo-
nah igument a sfinteI lavr6 Dlacopolcsala.
iTiparitu-s'au In typarn6 cd dental, vlét. dela nasterea lui Is. He., 1642_msta
(luna) Sept. 17 dnla (Oile)."
La sfir§it:
iii CI1TROph1Rt CAW, A*1"It f301111. a WCIIHTEAHAPO 0.101AlttiliH1A, OdKMIL. KOrk
ciums M.tcp8r6 ntlimwri 3, ifIttICTA S. (dela facerea lumel, anl 7151, Tar dela intru-
parea mautuitoruluI 1642, cercul soarelul 11, cercul lunel 7, epacta 6).

Galat1, Biblioteca publici Urechia.Blaj, Biblioteca archiedecesanii (Cipariu).


Cipariu, Analecte. 169.Lambrior, Carte de citire, 94. Gaster, Chreetomatie, I, 94.
Cipariu, Analecte, XXVI §i Principia, 109. Sbiera, Mi§cdri culturale, 62.

dacoromanica.ro
128

117.

4643.
44. Antologhion slavonesc, Upara la Campu-lung.

f1110AOPIOWK, Clip`kM, V`kTOCilirk, nyzisonoF, flocirkAminia


1111kIX 111:1134HkIKWi HiCkINKIX, a0p04114H111K, OZI.pkIX
npaAsnovunkix, Ha KO)KO,A, 4176. ClICTMAJIHkIii (13 MHÓPHX CìkIX CrU,1%. RILCECHH.
r o Rd unrATTioCi neunotiffio. grh RFíPMhI IkalEFILN 11/11/t1 6F0MiTE, KTICTO(1,'
CTIIAnpicirkTnarw KHASd, 1w ALITa Et1Cdpagt1 11061164kl. RiTHÉNTEM%
Furo KVK Ag4s14/14, m'Agio siiiEto MHT(30110/11-1T41 3Ettita Oirr(1013/1AXACKLA
grK 4A'Krwh FI Ó A H. El> 1YkT,,Bp 1711. rk1 90,1{ X. arpu r.
A.uthologhion, care va sa 4ica Civetoslov sau Trifologiu, urmarile dumne-
geescilor s6rbatorl domnesdi (imp6ratescI), ale nasceril MaiceT DomnuluT, ale sfin-
tilor s6rbatori1 §i celor comunT nes6rbatorit1, pe fie-ce qi, compus din multl sfinyi
parintT, cu binecuvintarea i ajutorul prea puterniculuf Dumnaleu, in hramul ador.
mini predi sfinteT IsTascatóref de Dumnelleu, ctitor fiind prea luminatul principe
Io Mateiti Basarab Voevoll, cu bine-cuvintarea preosfintituluT Edr Teofil, din mila
luT Dumneçleu Mitropolitul lutregeT OrT a Ungro-VlahieT. In Campul-lung, In
anul 7152, de la nascerea luT Christos 1643."
Titlul acesta este extras din Karataev. In exemplarul vklut de no! In Museul de anti-
chitatl din Bucuresci lipsesce feda cu titlu.
In folio de 10 fol nenumerotate, 494 numerotate sus la drapta si 1 filie la srirsit. Nu-
merotatid irisa este gregita : Numarul 301 se 'neta de 2 oil; f. 157 p6rta numérul 158; f. 166,
n. 165; f. 300, n. 299; f. 387, n. 388 gi f. 439, n. 437. Tiparit cu negru i rogu, cu 34 rindurl
pe pagina gi cu cate-va frontispicil i alte ornamente, dintre cari cate-va s'au reprodus in
acésta, lucrare. Caietele, de cate 6 foL au ca signatura literile alfabetulul cirilic, repetate pe
urmatérele 3 foI, Insotite ilind de cifrele s, r i A.
Titlul este incadrat Intr'o gravura pe lemn represintand pe Mántuitor, pe Maica Dom-
nulul si 27 8641.
Pe verso &del cu titlu se afla stema Basarabilor i cate-va versuri, sub acelagi titlu ca
cele din Pravila bisericasca dela Govora.

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643 129

Pe cele trel pagine urn:1616re se afll acéstit scris6re de dedicatie:


Ilmocn6aTE, frit.snarAnnpe A allptininowIF KH A PS, reimipS, MOHACTH $CHORATIA10.

11PECK1kTAOMS, CHAWkA WOWS, A fiXrotic;Fmrkfiwoms THSrais KHAss,


ruATAiio &leapAs*, Eibno RAPATHO ilailAAHHKS Cf KOIKÓKk KCIA1 SEMAA 01;TPOKAAVH
SAHAAHiCK0A,ii np6na1a. IleiumtS npfiplApemS, rims, GAAwk, iiEAFOA*TEA10.
HAFOAATH, M APA, fini-osApitnYa, 6A17.01.10ASLIHAPW AmirontTlfa, CI DAFOAACTKRHHAPW
11PERIt1K4HIA, KK HPEKIIICÓKOM% ii tcp*114/1111111EMS rÓCHACTKOKAHTH, û CAAplarilllarW acinTa
IleicópnvkAwni KAMA EIPECIATAOCTH, HPA CH [NH] M-A.TaHHYH (Mal, HASS OHCAHM.
MEAAIOT%, HPHK*TCTKSIOTIN, û OirCP1tAHO MOAATIKSIOTit.

H3M111H1i1MH HPEMSAPItU,g1 PE HO KlilCilt, 11PECEATM11 A KHA,KE, ÍIKO KKAAHMA


,A,ORPOA*TEAK paCTT1. M1i1 OVRO TOAAKHM% KAMA HpECIATAOCTH pASAA,Mh1Mit A Ain-
A06110AATMEA1t, CAMOKAARH CS1111, T*)C11 AlÓRKI HICIíITHAA, (AKOHCE
KAMEN k MArH AT% MEA*90, CA RE HAM HA firk XKAAhl HPHHOIlliHTE flpHRAEKAIT1t. Hai
HAUGKE TKOArlt ante CVHACit A CV HAMA !IKE KTATOOCTKA pECK*TAOCTH
mnornr û KOrATItIrk arOAVIIITA HACAAAAKW ECM, kite HA HER4TrOAAP-
Har0 ()Aga, CTpAlT1H1l1 HAAKH 3KkT1, HAHNE HEMOMÉHYE, HA al'OAAPÉFITE 41t968AA,
Kit MHOPWT*CHtM>KE ORCTOMH111A, ¡ME OCÉM% HEAOCTSTLIECTKA, CEO Cv'ssirkftwi, fi Kit
HEA0kMialrH HA M1163* HPERlí1KWE, KAKO 61i1 HAM% MokilHW bK1 HEKAAVOAAPHItlX% PAK%
nop6n4 OirrOA SHTH7 sfio AAPHItIrh>KE CATOAATH CHOAORATHCA : liAlYHMit
(1019 HPEACTATEACTKO TEHMAIHERt H ¡HIM SACTSHHHRH HIPIrTklia Alikl &AA, RA11A HAM%
CIOATit AAH% : A'AritHCE A HA CTAKAill H 1414WMit, ¡ME HE 61101E, H 'bite all*Mit

CO6PASOM, pAsa-k Thorpbdsitno KitaMOHCHW 61i1TH HM AOKAETKOpATH AA119CHOE. 1)KE


nomòipTio, û T6taxi1 HAMA RAMA BACTSHHH RA PSKOKOKA,ÉHiEMit, ûace &Iwo° nptork-
TAOCTI10 HELPAAHWAAHHIIIMH COKATEAH, fliOTOIIJ CTAMAKWE <>rid ces-k, û Kit srixpanAmill
monAcTAp-k nAin% HPHHÉCWE, ÎÓK8OVRO HplIKOE KAw Eat HPECIATAOCTH HOKEAHYIMit,
118/KAIAAH1810 Kit HOTPÉRS RifittiltH810 ûAArom-k KnArS, MHHIO ASKPAHH810,
11H0A6110Hlt fink RIATOCAOKit, H4PHRAEM1:110, Kit Alrkrd HAWErW AOKAITKOPÉHTI âCV.
AAHTE, KAMA HPECIATAOCTH (41(8 HAWFMS û KAAAIil 111,* HPEMHAOCTAKOMS, HHHCAAWHM%
HOKAOHilITIAA% PASOA*FIH*, Kit KitC*11,-kMit oircp-kAin, npunowbavh, IMBAdrAIM-Is. A
Ocifiagm, SKA AffkHCHIII PARA. HIPITÓ>K1 fiHW, ail* CAM% TKOPAIIIE, TIOLITIO [WV' 1PpiHil
Kit HAPALpi00 KAMA HPICK*TAOCTH AORPOA*TE[AllA, û HOAKHHffial Kit HPHAOHCiHTIO
liiRgILIHItlX11 CA, tFWHWÇKL. CORHItlXit RAFOKkAtHiA. KTO KO np-kmm KglIKWHX%
CTPAHK1 HALIAAHHK% (Kp6M1 E1AKH iron KOAHA A 110APEKAA HpECAOKSTfrW, HAW AA
HtpGHT1WM HpECK*TAOCTit HACA AOKATÉMA KAPIÉTCA, BACApA6k1 AHOrAil KAAr0C-
TKIHW1r.AWArW 11-krora), Toanco AospoxkTuurk KAAr0A-krink KorAA SEMAA 15KHC1t7

CIKOHCE KAArOCTIANIfkliWAIA BAHIA ApliIKAKA, Cíafl TOAAKHMHTi; 06AAPOAATA KÁrHMH,


HHK6AHHCE KitACTHHHS KitH np-kacm KitCHOMMHSTKIMH .Ch ICTit Kit HPKKItIrlt OVKO,
bKE HAPASSMHOMÉHTE latifit ClidIKOCA6Fali1, MHOMECTKa MKFTRHItIrk U,FKKEA MOH8CTCIPCKH-
â mocKHK-K, CltrpAHCAÉHTEArk.
TiAE TillOPPA4STE10, û KapToTaépnoio ao,a,inAumo : HOCArlt PABAAtIHItIMH PSAkl,
tWkAkIK ûHifA*3A,û HpÓLIYHAAH HpEA'KPAUJIEHHKIMH AkThJ.CV. HSASSKE TOMIKAJAA -C A RE-
KARt CTHItI 11AliA*Rdiel CliKpÓKHIIIA, KAMA HpECK*TAOCTH AOCTOKKAAHOIO AORPOA*-
TEMPO HPHHOCAMAA : KRAAAMH FIEFINK0,011.11t1M11, ii HIIKÓAHNIE OITACAIOLIAIMH. K*KWAV6HCE
HAW CitHPOTA9A101111.1MHCA, Kit pRicnoT8 noAniA HOrKAMàTH CSAHXWM. CHAIM Ty-

57028 17

dacoromanica.ro
130 ANTOLOGHION SLAVONEGC, 1643

110Ark HHAAHHIJMH iTi, MOHACTHA HirIfrO KTIrTOliCTIKA ktinierw KirAMH. lkiiimii ei-Ko
dio, npitilmH Nri-k EliFOCTiiiHirk, CV HAAAKO Hriils. All'haitigHla, ii icryTopo IlPfiCHW
HAM% WE MA4111141: al HArk HiAOCTOrill-kiiIIIHrk, KAMM IVECH*TAOCTH HPesA10XHHItIr1t
Nis-k.
illt nii6ti1ia kso [big 110Clirk glirATTIO HiRTE10, ri nò-
EATOAATHONCI cilio iiiilffiwk,
moipTio it-kcgoinimia HAilliat atillifiTHHII,H, KOTAWYACA fliAATH HHArii arotonii galiAK
11f1HPAWili1ISA CFSOFir (Hcimi O9r60 11.11 IIHEAOCTóriii-k), it'kCtAAHHCf ftkiHS nOKRAA6EMItIK
AospoAtrmeri, CI iii citoiro X'ApTOTK6PHArW MAKIHA HAM% nomartiTH 11AHawit TKOILWk
1116 HIA0K6ACTRArk HAIIIHr. KKAAk1 pAAH arOfiMiliCTKA iLiulfrw Kis,vk C1/A10111M, fi
flAAH IrkBAAiSAY13 FrkilHkirk NHCHkIrk sdr-h. {rippli] IJOBAilliWkArk ô("HO EirrOilOAS4WkArk
HÉCTOtICKHrit Al"k ,KHHOA. AA HAWS ilflECK*TAOCT Vb. CSHOSNCHHIVIO rklairk CROW
11(110EATA010, HAM% 11116414(3010 KA11111,610 fi HÁr0A*ATFAHH1f10, fi rh IMAM CK0HN416-
AOM, KlaICHAHHhi kiSit0AlógiU,lt 61. CHOAOSATH 63.1'0 HaROAHT, CI% U,Fki witiztin* ii KHA31.1
Wite.kAAH 6711'0 Oirr0 AHIIIIIHMH TOMS VT, lAK,A, MAI% Thillirkillilf, KÓAK iliiliAVICII*Hilif, la'A
AvirkAHtllie, 11611PICTAHHW AlifoHHH CSWE MOAHTCTHSEM. BiArATWHE FOCIIOA4CK1A HNC-
E*TAOCTH HAWEiik CAMH Ceb,1.1 rk 116A0CT0rill-krillIHMil 0'0,HAIHill, II ritCEPAAIIIHMAW
AIGAATKAMH HAWHMII, PAH0At11HW IVIOS,IAEAVh.

KA1111,11 111111Citt-TA0CTH, wittier° Iticiprw ram [MAHN ii glirAnua, illillICHE Mil-


AORATIAHAPW KTírTOPA.
11liéTati K% ES Mill'REHHHU,H A noicopirkrntiiii paltii,

1116nxiicemii, iii IliA0116HHCS, rfilmfil H.Atildat OJIRATEltid AA'kr011OACHIA


XpAAAA KCICAABHAVW 0"Ci1ill1ti 11,55TkIA KRA, KTIrTNICTRA 11116CFATA0CTH
KAWII/A, fi rk 11-11610 CV' it spkrigio.
11136AocnkIi oVsociti, ti) iritCICIVkTAkiri fi 6A-r0ZTHiiiiiiiiiri HAUAAHHIII rhA0IE11110
HitICT A rkIIHCAHHO MI1610 AA6H-WHA1 FM 11AHtX FlpiCIMTAOCTH KAMA, 6511ECT0M INCTSP-
A0M, ItTdpitlAit AOIVAITOM, irl% OA tiiiiisTRA ihitnerw iishirkip.
PrecuVintare, arbtand cuprinsul 0 Inchinand cartea DomnitoruluT intemeie-
tor al mftnAstirel.
Prea luminatului, prea puterniculul 0 prea cuviosuluI gospodar, DomnuluI
DomnuluI Princip Io. Mateia Basarab, Cu bine-envintarea lul Dumneljea stApan si
Voevod al IntregeI tad Ungrovlahe Transalpine, etc., prea milostivului nostru
Domn, stapanitor 0 bine-t1c6tor;
Gratie, pace, s.l.ntate, lungA si fericitA viat, 0 noroc6sA petrecere in prea
malta 0 prea puternica domnie, 0 mAntuire prea dulce;
Prea supusiI luminAtief v6stre, deapururea rugAtoril robT, mal jos scri0,
doresc, uréz1 0 din inimA se r6gA.
S'a spus de Inteleptl marl, prez luminate Principe, a bine-facerea laudatA
cresce. De aceea 0 noi, martorl hind atator bine-facerl felurite, si vrednice de laudN
ale luminatieI vóstre, mbirea nesaturatA a acestora (bine-facerl), ca piatra magnet pe
fier, aqa pe nol aducerea lor ne atrage spre lauda lor ; sau %its/ multele 0 boga-
tele bine-facerl, de care ne-am indulcit noI si vestitul lacas pus sub Ingrijirea (cti-
toratul) prea luminatieT v6stre, Intocmg ca stratpicul raspuns al stapanuluI ctrA
nemultAmitorul rob, a de§teptat neputinta n6stra spre multmire. §i v64(Indu-ne,
in Imprejurarile nóstre prea restrinse, nelndestulirea (insuficienta) n6strA, i

dacoromanica.ro I.
ANTOLOGHION EILAVONESO, 1643 131

stand malt vreme In nedumerire, cum near fi Cu putinta s indepartAm dela


no! ponosul (rukfinea) nemultAmitorilor slug i s. ne Invrednicim de gratia color
multilmitorT (recunoscAtorT), din insuflarea dumnopeascA i prin mijlocirea
prea ctildur6sel apAratóre a n6strl, prea curatef fecióre Nan6tóre de Dumnecjeil,
ne-a fost dat un sfat bun, prin care am fost convin§1, a nu altfel, nicT prin alt

118..Adormirea Ndscettdrer, din Antologhion, 1643.

chip, ci numaT prin tipografie no va fi cu putintb. s. implinim cele de datoria nóstrA.


Pe care (tipografie) ca ajutorul luT Dumneet i cu conducerea aceleiasY apArAtóre
fericite a nóstre (NAscAtórea de Dumne(ilet) i cu cheltuiala adunatit de no! dela
lacaqul darnic al proa luminatieT vóstre, aduand'o (tipogratia) In ma,nastirea nóstrl
cea de DumneçIett 'JURA, mal Taal de tóte, din porunca proa luminatiel v6stre,
am dat o carte prea trebuinciós5, pentru slujba bisericéscA, Mineiul ales, adecit
Antologhion sau 6vetosiov numita, spre marea n6str5. recunoscin i resplatA,

dacoromanica.ro
132 ANTOLOGHION -SLAVONESC, 1643

prea luminatiel v6stre Domnului nostru si stapanuluI prea milostiv, cu cea mal
&lama InchinacTune i plecacTune, cu tótä osirdia, o aducem, presentam i inchinam,
ca niste rob/ datornici, ne-facénd nimic alt-ceva prin ac6sta (este vadit), decat
contribuind I) la crescerea bine-facerilor prea luminatiei vòstre si inmultind
obicinuitele si obstescile bine-facerl osebite. Caci, care din Domnil de mal inainte
a/ taxi/ (afara de cel din al carui neam gi famiiie prea vestita, prea luminatia
v6stra prea nobila prin urmas1 se trage, adeca prea bunul Basaraba Neagoe de
odinioara), s'a aratat asa de spre binefackor al tarir, ca prea buna domnie a
v6stra, care a revarsat aci atat de marT binefaceri, cum inteadevar nu s'aa pa.
menit nicl odata maf inainte? Acésta este una din cele dintAT (trebuinte) pentru
Inmultirea laudei luI Dumnedet, prin zidirea a o multime de biserici dumneileesci.
manastiresci si mirenesci. Deasemenea prin tipografie i prin m6ra facatóre de
hartie, ape)/ prin felurite metale, araml i fer, i prin alte prea frumòse lucrue,
de unde pe atatea i atat de mar/ comorT de binefacere pentru tara aduse prin
binefacerea vrednica de lauda. a proa luminatiel vdstre, prin laude netreatére
nici odata perit6re (ce nu se sting), si car/ se intind mal departe decat veacul
(viata), intru adevar i dupa datorie (cum suntem datorI) a le lauda am socotit,
adeca prin cart/ scòse din tipar din manastirea n6stra de sub protectia (ctitoratul)
vostru. Primesce-o dar pe acésta, primesce-o acum ca bunatate, o stapane al
nostru puternic i ctitor al nostru tot deauna prea darnic, dela no/ prea nedestoi-
nicii robl rugatorT a/ luminatieT vòstre.
Primind ac6sta (carte) cu gratie, ail)/ bunatate i mi1 i cu celelalte cart/
care dupa acésta, cu buna-vointa luI Dumnedet. i Cu ajutorul proa puternicei -
aparatòre a nbstra, se vor sc6te, crescénd (astfel), chiar i prin no/ nedestoinicii,
binefacerile laudate de totT si in totdeauna. i ajuta-ne pe noT, robiT tal, In ne-
ajunsurile nóstre, din móra ta facatóre de hartie, pentru lauda peste tot stra-
lucit6re a numeluT vostru blagoslovit i pentru castigul fericirilor ceresci color
de vea, cu care, dupa o viata fericita i Indelungata (ca ani/ luI Nestor) pe pa-
mint, luminatia v6stra impreuna cu sotia sa prea luminata, stapana néstra prea
milós i binefacatòre, i cu tot neamul sau, a-tot-puternicul si de ()men/ iubi-
torul Dumnec.leu sa binevoiasca a te impedohl, impreuna ca imparatif i printi/
tog coi ce au slujit lui de veci; cat mal cu silinta si cat maT ca osardie fg cat
ma/ cu ravna datorf Bind sa ne rugam fárä incetare, plecatl (cu plecaciune) ne
incredintam buna-vointei Domnesci a luminatieT v6stre, no/ pe no/ Insine Impreuna,
cu cele mai nedestoinice servicil i cu rugaciunile n6stre neintrerupte.
Ai luminatiei v6stre, Domnului i stapanulul i bine-facatoruluT nostru prea
milostiv i pururea induratorului ctitor deapururea rugatorT catra Dumne4ea
prea supusi rob/
Melchisedec din Pelopones, egumen al mare/ manastir/ din Campulung,
cu hramul prea slavitel adormiri a prea sfintei Nascat6re de DumneçIeti,
ctitor fiind proa luminatia vòstra, i cu top fratif Intru Christos.
Ac6stä precuvintare, o prea luminate i proa cuvidse stapane, a fost in-
tocmita i scrisa de mine ma/ micul intre robiT prea luminatief tale, Orest Nas-
turel, al doilea, logof6t, in satul meu parintesc Fierasti."
1) Orig. ascutind.

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643 133

Pe f. 3 v. se Mi& Proa cinstita stemli a sfintei i marel manastiri Campulung, Ador-


mirea proa sf. NA,scbtárel de Dumneded pururea feci6rel Mana", 11901T1101 314A1old. CrislA A ISIA(1-
OGATIAM maroil4AcKTA, OyCDIHrf npeerkith riponv ARIA mp1A (NO. 118, pag. 131). Sub acésta gra-
vurli sunt nito versurT slavonesci, lar pe pagina urmat6re se aflii prefata acésta, care, in
unele exemplare, este pus& la sfir§it.
llcoici KK 4HTATMAVIL, TKOpiFIVE (ZOpÉCT HKCTSIM, KT611,11'0 A0r0TA.
11(14Cflif4likIM. SFOAIOEAKILIM,CIilHHKIM. IlpiloAcHklArli. A ivickArk nokcio,48 BIJA-
KOCAAKHitlArk )61TIANWAVh, efklía K4/111,1iCK1at 11 STIAKiA lil+CT6LIHKIA IIKK AgOKHIslAUfte
fi mipckim.
GArkfliiIHWA hoomounx ilytiMfH KMHK1 061iTfAlil
AMLr0116ACKIRi Milpa sél,pAKTA, â CrICillIa.

KANSAW iiKW:fif ripnaTk AdpOKAIIIE, Mi*AS C01;610 CAM11 CASMAlpf, Ìiw A66011
CT1eATM p41HHw1c RAPOAATH sita: EMCCTKHKII1 Hin% XL% CTh. Ttmati
KIWI* WiCif10, 67(rOptlaC8MAIHIGVels Iliwarkwarw H4thiAHHK.1 A goeK6AKI SiMARCHK
AAKIFICKHrh, liaCAPASkl, iuì ì RÁKH Moirw imcapiAperw, nortm% 6:iro-
vvim â CfHi k A6M8 ÑCWk, !VIL CfiOli 11dKrk AAKronòncicoil, ("km A NtAocT6Airk,
cgui pAs%), IVICAKA ce. (ripk3 rXiogit9 IlpAKAA HAWA riw p8s.k no-
1{118)Killit notA, RPONIlt. 110MhICAlt ii Tiptilli %&i Kk KfiKRH Hit CrICA

K1
id

'' .. 1
791(pi tAKIVRVF ni/mil AAposAtuf , morrszi fOgOff 'Hm%
, . i ,- f
5KApf, tAtm ot, oiefi'll CriatiTtAf folAtir16104\g/tr064TH Liiri7A
*2". ir i. 1

t
- 4 a". 4 4/
."..,

.w /
o

r"!
ed

// .,
ESETIStifdli firrri Aniii rAiTT. T ¡M'ICE II A{% mnin, 110AIN' A n
rk. .
E iiii to , it ' E;11';'01:40Pti oti'lrhil nytiliTAAr kvHAllittliKA 4 gif1504,41
3f mAl CITA AfeafiKfl1, A loSmtiTeelf GAIAIAEM , [HAfifittiff
itotfrur 611(11,46fArtc, I niit mi C:-1'40,11),ÁTL, 4 cAilK;iiii 61 ACIMe I
i
Tii/1/11 , 61difott Amiri A,AI ronoxor;,(4f a .
m tfuovrorom 4
/ Fa. /
AKM fifflOTfICHlt fift1 VIO), bled4K4 cii (nlitdr4Toyi)ntÁgbA
I . I , i
HAIIII1 IXKV.I fiel no6pvicfnl ni7.6romic . nfOULliAl iirli".41;4114
119. DIn n dona prefatit din Antologhion islavonesc, 1643.

XX, A ki&c-km.k CASHCATH. MOK,3,8 SiirtiN111 NMAHMH, 1014-


rmH âcopaRaiHHbJ%u, U,jiKOrk kftS âCIIMH04TH, CIII;KAHHOla MH6I0 TyriorpA41tto.
KAkiotcf oi-co KHArl cho cilio, MHIli10 AsspAmitho, s*Avl, HSNCAH8I0 EgiTH, micw 138-
HA(10,1HTUITA il AscpainrkAmira AAH flp43AHHKWR1k 11/1A4HkIrk, sPopoA,A4-
Hkirk, APPAKHrk, II AHT4ÎKWr1, eildrh 1111p3A,H811Mlark, il'6611111)Ck
KICEral ATHArW CICTAKAiHd t1K0 SATAKtkidrk CK8A6CT)1111
NitiòrHAVIL, MAAMIF A lifKIANtls, TAKW TOSiM11Ark3 1:1KWHCI â fill0 stmgem-k,
ihic% S*AHt npocAtinwi, CAUfduo 11/15/1{0E KIA*A0 TynorpAziski 110TW4KCJA KIMONCIITH.
n6moipito Eiffito. lì nocinrkintrritom-k CMIOTp8AáKIUIIKCaQ MI* CIRpRWArli. û Ocimit
KiMF RPS KSCii KSI1HW AKKAAS I1píTk Ii 111311CA4IH*11

dacoromanica.ro
131 ANTOLOGIIION SLAVONESC, ]643

TIIld*F1 IDA NAHA SACTSHHHU,11. lipYrIM*TE 01'60 /1106613HW MO C'TSIO KnAr8, muòrtim.t.
Tpti,s,om-k A xSA6acwk As AAHASio, A 6;11'0A/1(16H 6KIKAIIT1, A RAeliliTE, litAA1111 aim
Had SKAHH 61;1CTE, Ad 6alliHY1 HdCAAHTE. 11110.1i1MI 1i*A81111 A it-kilt:4nm HAWK, 6Ko
me6roio 11,*6610 KHAN; efio AB 1)1,6pdSHXWM, KM npFKO[C]AÓKTA EArOKOAATI, HETS6i, Wit
AOCT011/1010 11,*60[10] dio CTA1 MATH CER'k !MAI'S, IA03101411 A ktiECIAILLIECIA, 'AKA TSHE
nma, gp*TA101111. 34111 me6r1il TpsAl. A MN0r01*HHItIrl, Kpom-k TpsAa roTÓK1s. 11/11/M-
AUTO. 1110AATEMICat r,1,-$ fifs CSHAddH, A21 A ift111111A1 KHAPH cno,Nostimcia grIKKAMIL HM-
110AATH, aNIE ÁllIE Ph KIC)C61111T% A MACH 6SAIM11, HiC1C0(1t 110 CiA r011liMli HMIATH.
HACTABAÉFITIM%14TItliii 611,d, il ACATIKAMH C'fkIrl, TAME 111,*/1$10 RAM C'11 6MeTt11161dVk
STIA0M1k !Impost, rnaroAA: PACTHTE frli 6ArGAATH A paBSd1*, ta HAMM A Cried le
fa. Tomt) CAARA A Hirk, A 6-11 OK [AKA, SMIllik, .... ....

GA1*(16166111 Ifp0MOHA)C1+, TOrn6f iTste A K11111E 0.111166111,


C'h HICÉ10 11KE 1X1 xfiTt sNiTTFuo.

PrecuvIntare catra cetitorT, facuta de Orest Nasturel, al doilea 1ogof6t.


Prea osfintitilor, de Dumnedea iubitilor, sfintitilor, prea cuviosilor si tuturor
pravoslavnicilor crestinl de pretutindenf al sfintel bisericl apostolice si catolice de
r6sarit, duhovnicl s'i mirenT.
Smeritul ieromonah Melchisedec din Pelopones, egumenul marel lavre din
Campulung, pace, sanatate si mantuire.
Fie-care, dupa cum a primit darul, asa
slujesce prin el semenilor, ca un bun Ingri-
jitor (administrator), prin felurite bine-facerI
dumnedeesd, asa dice dumnedeescul apostol
Petru. Deaceea si et mal micul, cu voia lul
Dumnedet si Cu drépta judecata a proa lu-
minatulul stapan si voevod al acestor tarT
dacice, Io Mateiti Basarab, Domnul si sta-
panul met prea milostiv, primind bine-cu-
vintarea si slujba in casa luf Dumnedeti, In
sfinta lava din Campulung (dei nedestoinic
120. fiind ca un rob netrebuinclos), cad tòta
dreptatea n6stra (dupa vorba proroculuI) e ca o sdrEInta aruncata Inaintea luf Dum-
nedeti, pronie si Ingrijire am, In biserica DomnuluI Dumnedeuluf si mantuitorulul
nostru Is. Chr., tuturor color de apr6pe spre mantuire a le slujl, si intro alte fe-
ricite dorinte, (doresc) a umpl6 biserica luI Christos Cu AM Indreptate (corectate),
din tipografia Intlintata (procurata) de mine. 1r6d6nd dar a acésta sfinta carte,
Mineifi ales, este f6rte trebuincl6sa, ca una ce este compusa pe Intreg cursul anilor,
(cuprindénd) dilele cele maT alese si lnsemnate ale praznicelor dumnedeesel, dom-
nescl, ale Illscat6rel de Dumnedeti, ale Ingerilor, ale premerg6toruluf, ale sfintilor
ce se serbéza, si cele comune ce nu se serbéza; si din pricina putinatatif si lipseI
astor fel de cartY, multY, ba chiar maT totl, atat din tara cat si din alto WI, ru-

dacoromanica.ro
ANTOLOGHION SLAVONESO, 1643 135

gindu-ne fórte, de aceea m'am silit ca maT Intll de t6te sO pun in lucrul tipograilei
acésth. (carte), pe care cu ajutorul lul Dumneçleti si cu ailna celor ce mi-ah ajutat
am ispravit-o. Pentru acésta dm cu totii mare multumire lui Dumnelet si
laude prea curatel si prea slOvitei Maid a Domnului, caldel nóstre protectóre.
Primiti dar cu dragoste acéstO sfintO carte, scrisO ca multA osten615, si mestesug,
si fit1 recunoscAtorl si blagosloviti, sciind ch. pentru ac6sta AT fost chemati, ca
sO mostentl bine-cuvintare. Mal departe sO, sciti si sh, ne credetT, ch. cu multh, chel-
tuialO am fAcut acésta carte, WA impotrivire sh, blagosloviti, nu WO cheltuialh
(in dar) ci ca pret destoinic sO v6 cump6rat1 acéstO carte, li inveselindu-v6 sh.
v6 para 0, AT cOpOtat-o in dar, cad vol primiti de-a-gata multh, munch
si scumph, Para nicT o osten61. Rugati-v6 dar Domnului Dumneçleti impreunh.
cu noi, ca sa ne invrednicim a da bisericilor si alte art', pe care, de va vrea
Dumnecjet si de vom trhl, In curind duph acésta vrem a le incepem, cu In-
demnul prea sfintei NOschtóre de Dumnegeil si cu rughciunile sfintilor. §i ast-fel
v6 sarut pe voT, impreunO cu dumnegeescul apostol Petru 4ic6nd: Crescetl In bine-
facerea si intelepciunea Domnului nostru si mantuitorului Is. Chr., chruia se cuvine
slava si acum si in vecii vecilor, amin.

Smeritul ieromonah, acelasi ca col mal sus clis


0 cu tog cel intru Christos frati."

La srulitul cartil, dupA paschalie, pe f. 494, se Milt urmlitorul epilog:

XCII*AHltIA1 ihiliIHTEAllt, ii HICI3tITEHHIthWb. IlpnAoorkii waro Ou,d,


AMAIIIIillYEM1%,
K( amp-lc/Aka igpomotiaxa, npiKaro Irlimma timpoKHTiglilltIA Abgp*, MOHACTHP21, &CI-
K'h AMirCoM 1116AH, 'Ram OirCIliHIG 7'1111111A 1111AtIU,A HAWERt 65,A. fi KICErAl Aghl AM.
HALIATCA ApSKOILiTH, MfaTliHail KHEird CIA, rAIMAA SH0A011011, Clip-b111, MH11111
f13611AHNIklivi, ATA iti CISBAMIYA AM, gajilia. A ll; pONC fit, gargiitt. MU,d1 AEk Pl. HA CfitIrk
KMAKIilr fi 11/ATOSApHIslr Mihilig, 3 CSIIIIIWIICA A*T A LT csssAAHTa mipa osfimg, rga mi
poacmcTRA ,Armr. MeU,A 0g, I. HA Mill, Cif arit1,1 4SHAHEllla, fAIHOP CO 5 AYAK05.
lrinfCE 0 CirCiflOAHHIZI 11HTATIAICo, ZWE LITC$ 11011AISH0KEHEI0 tkErklpEWHElt KH112*
Cill, Cit 140T6CTY10 fiC11(14HMA, h Hari,. Tp8AHRWIErCA 11p0111ÉN1I0 CII0A06164, 6K0 AA
A Tal T6MSNIAI 010A0611111HCA ti, It% CE ApINCATEM3 5d. iMSME CAtilla fi A(18,Ktilia, Irk
RESK0Hit1H111/A IttICH, SMANK.

GTi2ISAIrk IE110M0Har, Tynorpailvb.. cpfi.


IWAH-11, KSHOTOKIP111, Apsiark. pse.

Cu marea silintO si cu nenum6rata cheltuialO a prea cuviosulul parinte Kir


Dielchisedec ieromonahul, inthiul egumen al lavrei cenobitice mhnOstirel din Cam-
pulung, cu hramul adormirei proa sfintei Nasc6tóreT nóstre de Dumneçleh §i dea-
pururea feciórei litiaria,
Inceputu-s'au a se tipAri ac6sta dumneçle6sca carte numith. Antologhion, adecA
Mineiii ales, in anil dela facerea lumei 7151, lar dela naescrea luT Christos 1642

dacoromanica.ro
136 ANTOLOGHION SLAVONESC, 1643

una luT Decembrie 13, In diva marilor §i cu cincT raze mucenicY, i s'ah sfar§it
in anul dela facerea lumel 7152, iar dela nascerea luT Chistos 1643, luna Octom-
vrie 11, in diva sfintuluf apostol Filip, unul din ceT §apte diaconT.
Iar tu, nobile cetitor, de ve/ gAs1 ceva lunecat In acésta carte, cu blindete
IndreptézA, §i pe nol ceT ce ne-am ostenit, de Tertare invrednicescene, ca i tu
sa te invrednicescI de Tertare fAcand asemenea grepll, dela a-tot-puternicul Dum-
nedet, alma i se cuvine slava i mArirel in nesfir§itele veacurT, amin.

Ȥ tefan ieromonach, tipograf, Sirb.


loan CunotovicT, tipograf, Rus."

Bucurescl, Museul de Antichitatt. Petersburg, Biblioteca publica. Moscva, Bibl. pu-


blica i Museul RuniTantov.
Karataev, °mame, No. 555, p. 601.

121. Talorea cardul S-ttilul loan, din Cal lea de ifiráfdlur45, Iat4, 1643.

dacoromanica.ro
Bibliografia românéscei veche, pag. 137.

Diett:

(1ififf.4 111),f10_,,"1

Te K.0 MG))
4.ECH

rc
TPX.

z An 11 i0AZ, ncrew.- AfTrOAZ. 11 ACE/1W-

Etigr
, P()1111"
i 01%
, Etfiriiirlirrael A3Nif HEW
44 A /
avert A (lifi AAMA tfirifif ifrrbil% Tf-
f7 i
ififf o fiffi AA MA T(
1 Q.-

MT .
Iyi ,./
rI3SEICA UM Ka TOAT'l Km-Art-AAA
/ nrnG mintw namc
AaEcIMA' I E.011E0,14
LOH ataAil WA/ 0; 14 ; . Ati/iP/MiTE
./,
1191HTBIll Tr6A/V&YffT% . ,i,f1 tAti..AA6 A
C A 0 IWO li% ITICAIKA FOMEHLIKX e
I egifA4M11 MilTP0110JKTXft
49.ít A MOA-AÓZ(tf
EgiSZENVKARSKAR Wagg2120.2i)
14. Tvn.ip HAL A014411U. t AhtfifT4, i
r 1r
dl'irtittl O'CiAti liiitLIM. 0,144 X1AX*ir

- Titin la cartea -de


de invalatur4, Lug 1643.

dacoromanica.ro
Bibliografia romdnésca veche, pag. 137.

CM1-14< f60i77.
411631'4 cf*,

gifT6f0p1111:;VI-
Afit. fi %TA ir Vim% priitf
.00 441
41 WHAA119M11-1Y1
hffiriAtic
LIMAif
I/
41.
oi,
MA IIH,& (C6 5H A Wil tcair Q A

gleblIAA . bA (Hi
/ A
60HA06% ilifili°*Ong L.(4()Ft

143/1015-few,,41.1t-MSTf
11firm ,
ifr AHKA CAOfiftirtiCifi (WANE/
,41fiApAA7mt1 .1

/
TIC 1(10 MT 5 eV IiApA Mo
11111. 1017111A Apiii It; ./I
WM11/4 Artvirtjortjf4 ":17,1/1
15AA dAjxmr. 1

aTallaelreaVII1) dor:V'T

I It'
=. Y./AWAIT/AY -.\,0,;r- ,..
II I .11111111 IffrIFIlililin111111111111111111111111111! .11111111rila MO lit

121 Titlu la Cartea de írto6fltitird, Ilia 1643.


dacoromanica.ro
137

4
rmv-,--77-1, -

4.-12.4rA

ff:2

64,t,tp
P60,4 P1
1 ,11. Tloy
-
Nr-c.
. Q-
-
.
,
124.

45. Carte de Invataturil, Ia§Y, 1643.

RAPT6 POMIHICKA
M JFIIALkAT4r1x ASmiNemert
HPECTE WH HpASHHHE .jaispwri-
tilli. HM Ad CRIHU,H
KS sAcia WH KS TÓ4T11 KIATOV6Att
¡LA m'aflige KOHRÓAX/11
111H AOMHSAK MSATE
CKPHEITSpH AH.1 MIAMI
CAOKEHMCK1s. HpE AHMKil POMEHMCKM.
iliFITP011011fiTglih
AE u,Apa MonmSaiu
4 Tyniipponk AOMHECKK. 4 inskusenip-k
riTpill G4'61111 WH AMA XC Al l

In-folio, de S foT nenumerotate la inceput, 384+116 numerotate gi 3 foT la sfirsit.


Titlul e incadrat Tuteo gravurit representAnd, sus la mijloc pe Isus Christos, in patru
colturl pe ce! patru EvangheligtT, in drépta pe Apostolul Pavel gi pe S-ta Paraschiva, in stánga
pe Apostolul Petru gi pe Sf. Ioan-cel-nou, lar jos pe Stil TreHerarchl Vasilie eel Mare, Grigorie
Bogoslovul i loan Gurii-de-aur; acéstâ gravuré pártit data de 1642. Inteunele exemplare tit-
lul are alta dispositie a rindurilor gi altá incadrare: titlul e intre dol stalpf, deasupra citrora
se véd Sf. Gheorghe intr'o parte gi Sf. loan-col-non intr'alta; lar sus la thijloc Trellerar-
chl Vasilie, Grigorie gi loan, la un loc. (Vedl facsimilele aci alfiturate).
Tiparul e in doué culorT, cu doué feluri de caractere. In partea 1-a (f. 1-218) se in-
trebuintézé numal caracterele marT ; in a 2-a de amèndoué felurile, iar in partea a 3-a, nu-
mal cele miel. Pagina are 19, repective 28 rindurl. Capitulele sunt numerotate cu cifre cirilice
tipérite cu rogu, in daré de text, inteun fel de cartugurT.
$70 28 18

dacoromanica.ro
138 CARTE DE iNVXTXTURÀ, 1643

Elementul decorativ este f(irte bogat. Miele frontispiciI formäzä adevärate ilustratiunt,cu
subiecte relighise. Cele mal multe au semnätura gravorulul lilla. La gravura care represintä pe
SI. loan-cel-nou dela Suceava (no. 129) semnätura se vede pe Oro, cetätii, in planul din fund.
La portretul Stlui Dimitrie se anti semnAtura I. A., iar la scena care infatisézä intrarea lut Isus
in Ierusalim (no. 127), pe längä semnätura /Ufa A., se Rill §i anul Axma (1641). Pe ultima pa-
ginä a textului este o gravurä mare, semnatä iaräsT Bites, representänd pe S-ta Paraschiva
(no. 128): portretul sfintet Cu confinli, pe un tron, inconjuratä de representarea a atorva scene
din viata el, cu nun litärele inscriptiunt slavone : _AMA% WAnKAhl CKO/A pasm (Säracilor impärtl hainele
sale), /10 11.,CTLIHI MANUA (In pustie se asezä), MA HCXOA tH HOKinpAfT (Ingerulti veste§te esirea), n
OKAO.
HIHA 11,KAAM E IliHrpAAA (Inchinarea la biserict in Tarigrad) COsiATINHt (Aflarea moas-
41101111H

telor), fi HpuuciHHs ii [MEAT KO l'IpHOK% WW1 SICAHOM (Intäta strimutare din Epivat la Ttrnova
prin Ioan Asan), li IIPHICIHHS CfAHM COATAHOM tkapinvk TSpcKhwt, (A doua strämutare prin sultanul Se-
lim, tarul Turcilor), TpITII HOMINY( H3 ILIrpo,a KO ACIJ I KACiAitA1 Rooms, (A. treia strämutare din
Tarigrad la Iasi prin Io Vasilie Voevod).
Pe verso titlulut se aft:
STIHURI iN STEMA DOMNIEI MOLDOVEI :

res

rm.

De§l veçli cAnd-va samnil groznict,


sA nu te miri camIÙ sa arata putérnia.
Ca puLérniculil put6r1a-la InchipuTate,
slavitulti podoaba-lri schizmé§te.
1`) Nedescifrabil (Punerea until mort sträin in mormtntul Santa"?
op. cit. pag. 18).
- Ve01: Melchisedec,

dacoromanica.ro
CARTE DE iNVA 'EXTURX, 1643 139

Cap de buara i la domnii Moldovene§ti,


ca putérTa aceii hieri sa o socote0i,
De unde mari domni spre lauda s-au facut cale,
de-acolo §i Vasilie vod, au ceput lucrurile sale.
Cu invataturi ce in tara sa temelluiaste,
nemuritodu nume pre lume §ie zida§te.
Pe pagina urnab,t6re se

CUV.iNTV INPREUNA
OXTRI. TOATA. SEMENTIYA ROMENASCI..
Pra luminata intru pravoslavie, i credinciosti intru parintele nenascuta,
intru filul dela parintele nascuta mainte de toti vécii, i intru duhula svanta
dela parintele purcellatorTu, i pre fiTul odihnitoriu, svAnta troita unul adevarata
Dumnegau ziditoriu i facatoriu tuturor vaptelor i nevalutelor
VASILIE VORVOD cu darula lui Dumnegau tiitoriu i biruitoriu i domna
a toata tara Moldovei, dar §i Dana §i pace §i spasenie a toata sementia romanésca
pretutindera ce sa afla pravoslavnici inteaciasta Iiininba cu toatA mima carem
dela domnul Dumnegu i izbavitorTul nostru Is. Hs.
Diintru cat s'au indurata DumnetlAu ditntru mila sa de ne-au daruita da
ruimil i noi acestt dara limbii romane§ti, carte pre limba romanasca, intalu de
lauda lui Dumneçlau, dupa acé de invatatura §i de folos sufletelorti pravoslav-
nici. SA iaste i de putinfi pretil, iara voi sa o priimiti nu ca unti lucru pemen-
tesca ce ca unt odor ceresca, i priinsa cetinda pro noi pomeniti i intru ruga
voastra pro noi nu uitareti i hiti sanato§i."
Pe verso al ace1eia§1 fol §i pe fóia =Attire se afla precuvintarea :

SMERITULt ARHIEPISOOPTI VARLAAM I MITROPOLITUL DE TARA MOLDOVEI,


"CUVXNTII OXTRX CETITORIU.
De mare pie i de mare minune lucru iaste, o Yubite cetitoriu, candil toate
faptele cerTulul §i a pamantului inbla i marga toate caraql la sorocul i la mar-
gin% sa, la cara intelepciuna ola vacinicA, le-au facut, §i nice putin nu smentesca
nice gre§esca samnul eau. Numai sangurfi amaratult °ma, ce-i facut pro obrazul
pro chipul tvoretului (feicatoruluD sau, cu mente i cu graTu dela dansul cin-
stita domn i biruitorlu pamantului i marei, paserilor i dobitoacelora, peki-
Wort i tuturora fierilora, cuma graiaqte i prorocult ca cu putinela till mic-.
§ura pri lust mai mica de catti adeca pro oma, numai caci-i Cu trup,
iarA cu sufletul iaste Para de moarte ca §i ingerii; la care margine la care
k3"1

soroct iaste facutti de Dumnegau BA marga in loct cérehl (ce-are fi) sa grijascA kti sa
nevoiasca nice lac sa nu smentascA nice sa sä scape de acela samnti ; iara ela
departe ramane i ticaita§te sa scapa, ca i diin fire de va socoti omulti §i
scriptura nu va afla altt savar§ita chemarei sale sau alta margine, Para numai
viiata ad) vestita i cu naroct i blagoslovita, carTa savai cä o i doresca §i o
pohtesca toti oamenii. M.O. in care lucru sta i BA tine acéTa viiatA, unii cu totulti
nu-1@tiu nice vora sa §tie ; altii are put% sä i tie, jara ei de bung, voia lort
caotanda nu vada i au4inda nu intelega antreil (sic), savai cà i §tiu §i \Tacit

dacoromanica.ro
140 CARTE DE NV 'AIXTURX7 1643

126. Din Car e de vafatura, 1613.

Cu draga o pohtesct; iara lucrurile céle de tréba ce clued la acela viTata inu
volt sa le faca. Penteace diintru intalu, cl-au fost birbati purtatori de ,duhula
svanta, unii dupa alti i pana acrnu, toti au ustenita scriinda i talcuinda sven-
tole scripturi de-au Invatatu s-au aratatt ornului In toate chipurile calla care duce
acolo, cumt ea sa nu gresasca hiel-te-cine marginé si savrasitula acela, spre
carele-i facuta. Cateace usteniinta s-au adaos acelora tarbati purtatori de
duhult svanta, caci ca marganda de susa in gios i Imputinaindu-se chin oameni
intelesul sventelora scripturi, le-au caotata a pogora i svanta scriptura tot mai
pro intelesul oamenilort pan'au inceputt a scoate asésT cinesI pre limba sa,
pentru ca sa Inteléga hie-cine sa sa Invéte i sa marturisase.a minunate lucrurile
lui Dumneçlau. Cu :mitt mai vratos limba noastra xomanésca, ce n'are carte pro
limba sa, cu nevoe iaste a int,elége carte altii limbi, si i pentru lipsa dascalilor
s-a Invb.taturei; cut au fosta Invatanda mai de multa vréme, acmu nice atata
nime nu invata. Penteace de nevoe mi-au fosta, ca unt datornica ce sinta lui
dumneqau cutalantula ce miau data sa-mi pod platl datorila macart de can,
pima nu ma due In casa ce de lutt a mosilora miei. Adunat-amt diin toti tal-
covnicii sventei evanghelii dascali beséricii noastre; i déc'ama ser, aratat-amti
mariei sale pravoslavnicului Domna Io Vasilie Vuivodul ca mila lui dumneçlau
Domnula tarai Moldovei. Mari% sa, ca una domnu crestin i blagocestiva si Yu-
bitorfu de besérica, grijinda ca un stapana bung de folosul ()flora lul Hs.,
nu numai pentru cele trupesti ce si pentru céle sufletesti, de unde sangura Dam-
neçlau cu mana sa cé puternica au aratata mariei sale spre acesta lucru in-
derept0,torlu, préosventitult parinte Petra Moghila fedora de domnu de Muldova,
Arhiepiscopa i Mitropolitt Kievului Haliclului si a toata Rosiia, carele pro pofta
mariei sale au trimist tiparfula cu toate mestersugurile ate trebuesct; spre
care lucru mariTa sa domnult1 ce serie mai susa Io Vasilie Voevodul cu darula
lui Dumne4au domnula tarai Moldovei, cheltuiala nesocotita spre tota lucrul ti-
p5riei au data. i ase cu darult lui Dumnedau dupa Inceputa ama valuta
svrasitult."

dacoromanica.ro
CARTE DE iNviitATuRX, 1643 141

127. Intraren 1u1 hue in Ierusal1m, din Carte de intdratura, 1643.

La sfirqitul partri a doua a cArtif, adica la f. 384 r. s citesc urnAt6re1e:


Lauda tie Doamne cu 1ngerii dau,
canda svarsitult acesta Dumenecilor amu.
Trei parti ce santa inteacIasta carte,
unü Dumnegau in trei fe svanta troita poarta.
Dumenecile cu a triodului Sarbatori
lunile ca a praznicelort lnvataturi.
Priiméste Doamne ca dela un pacatost
sa slujesc tie in cIasta lume pan'voYu hi sanatos.
S. hie depururIa cinstit i laudatt numele tau,
iara eu dela inima te marturisesc cu condelul mieu.
lar la sfirqitul partel a treia, f. 116 r.:
Valuri multe radica furtuna pro mare,
mai vratos gandula omului 1ntru lucru ce are.
Nu atata grijIa si frica 1nceputului,
cat grijIa i primejdé svarsitului.
Hie ce inceputa de folosa nevointa-la arata,
jara svarsitulti a tail lucrul la plata.
Laudata sa hie a lui Dumnedau putére,
card dupa Inceputa au dat i svarsire.
Pe fila 1 r. din folio dela sflrit se an urnAtorul epilog:
II3KHuEi ÍId, ÛCZnCCflkLlIÉHi6i iit, iiC1tR1tIIJH1t cro ASA. 110KfirktI1EAllt
HIPOLIT'IlKdr0 uÁIIlEre. IEnGfinra Koea6md. Bii.1110 AIACTII0 Pimp.% BMA
itiOMAKCK011. ILIFIELIZITAHA 61tICT CTA KH Ara rtiEMAA dIrNITE 0.0HTfilHOE liSMSEH rhAdp-
CKOH Tirnorpti4sini. It% Kr-o CLEAVkA NACTÓAWkSi CROEM roA-k RICKOEM
illoHACTI101 Tpux G-IIITEAEH. a11-kT COSAAHM MAN. 3 ji lid. a KY.11-

A0.1.¡Nia Fi EX liCh"CA NAIIIEPO iC

dacoromanica.ro
MMVAANNV,,,,Ill,NA 3

dacoromanica.ro
1-4
CARTE DE irivïiViTuRA, 1643 143

129. Sf. loan-eel-non dela Snedva din Carte de II. afatura, 1643.

,Cu invoirea tatMuY i ca ajutorul fiului i cu implinirea sfintuluT duh, din


porunca piosuluI nostru domn Io Vasilie Voevod, din mila luY Dumneçlet domnul
tAriI Moldovel, s'a tiparit acéstn, carte numitl Evanghelie cu invWturil, in ti-
pografia sa domnésca In cetatea sa de scaun de DumnOet mantuita IaQT, in mg-
nastirea sa domn6scA a Trei-Ierarchilor, in anul de la facerea lumei 7151, iar dela
intruparea Domnului Dumne4eu1uI i mantuitoruluT nostru Isus Christos 1643."
UrmeazA cuprinsul citrtel:
»CApetele ce santt inteaciasta carte".
Bucurescl, Biblioteca Academia Rornane.Petersburg, Bibl. Academia de saute.
Cipariu, Analecte, 204.
Cipariu, Principia, 106.Blelchisedec, Chronica Huilor, Bucuresc11869, Apendice, p. 61. Ka-
rataev, Onmanie, 504. Dinulescu, Vi* i activitaten IMO." Venecia, Cernituti 1886, p. 72.
Melchisedec, 'Rap i minunile cuvioasef mica noastre Paraskevei eel noue is lstoricul sfintelor
moafte, Bucuresci 1889.Sbiera, Micar cultura je, 63.

dacoromanica.ro
144

131.

1644.
46. Evanghelie Inviititoare, tipArita la ManAstirea Del.

gyAl E .itIMLI,ZTOApe,
AsMAHNEAWP HpICTE TOT 'SIMA Mil M HfIA3HHLIE
AOMHÉLHH, Hai AA C4Si1U,H MA1311 SAHH.
KS 1109SHKA WA KS KEATStilitd,
ASMI1H4TSAi KilEWAH mari EdCdp:16d
110E11304 AOMA W A siipSrirópro CITÓ4
TN. u,Spa OmkacK,E.
hifi KS HEROHHH,A c4sfilorrsAsii KIrrit ellíASHA
Minvon0AHT%, AT6t1TM Hoi(JA p1SA1KH*CKA.
THnssfifiT8ci8 41,01 ASMHE3EtiCKd
hícKp 1,4E CE KUMN. monarriirk ,vkit
KdpE riICTE X(114M5A Cl'HTSA HAKOoldE.
KlirkTk. o 3 ji H P.
%TI flONS Kg° ; S X M A. CHI; k, AA H.

In-folio de 4 f. nomina. la inceput, 788 pagina si yre-e 109 foI numera. Numerotatia
paginelor i a foilor are numer6se greseli. Titlul e incadrat inteun chenar simplu si are un
frontispiciu ornat (No. 131). Tiparul e rosu §1 negra, caracterele de dou6 mariml. Pagina, in
chenar, are 19 resp. 28 rindurI. Initiale si frontispiciI ornate. C6leleaü ca signatura alfabetul
cirilic pe prima pagink repetat& pe f. 2 si 3 insotite de cifrele cirilice,
Pentru primele 385 pagine s'a& utilisat cólele di Cazania tiparit& la Govora in 1642,
retiparindu-se, in afar& de titlu, prefat& si tabla de materil, numaI jumatate din c6la signatá
III (p. 209, 210, 215 si 216', precum si c6lele urmatóre pan& la cea signat& 10 inclusiv, adec&
pan& la pag. 261. S'a mal pastrat din Cazania dela Govora §i jumAtatea din mijloc a cólel
signate )1bis (p. 388-391). Dela pag. 401 inainte, chiar textul e diferit, iar titlurilo si initialele
cele mal multe sunt tipirite cu rosu. Paginele retiparite presintaii Ore-carl gresell da tipar.
Se pare fas& ca retiparirile n'ad fost mal fericite, de óre-ce, in cateva exemplare, foile reti-
parite sunt rupte si inlocuite cu cele dintal.
Pe verso titluld s allá, stema Oral din pravila dela Govora si urmatórele:

dacoromanica.ro
EVANGEIELIE tNVITXTOARE, 1644 145

STIHURT IN &TEMA. DOMNIEf RITMÁNEUI NEM CASEI BISIRIBESCX.

CIasta téra corbull poarta, intru pecétla el,


fericitt acum se-au dat adaos pecetii
Scutt la pieptul corbuluT cu un semn ca acela,
om den jetiu sezandu-s toYag lauda acela,
Mare ném basarabesc cu aclasté semnaza,
ca maré acelor ispravi a tot sari invaza.

Pe cele 3 fot urmAt6re se afla tabla cuprinsulut, precedat6, de urmfitérea prefatA:

Cu voYa parinteluY, cu demnaré fliului, 1 cu savarsitult duhuluY damn,


pré luminat intru derepta slavitorti, i credindfos intru parintele nenascutt,
intru filul dela parintele nascutil, nainte de toti véci, i intru duhul sfanta dela
parintele purcezatorti, sfanta troita, unul adeverit Dumnezeu ziditor i facator
tuturora vazuteloril i nevazutelor,
CREFINUL MATEIÚ BASARAB VOEVODil,

Cu mila i Cu darul lul Dumnezeu biruitora a toata tara rumunésca,


Impreuna, cu blagoslovenie i cu nevointa pré sfintituluI, Mitropolit Kyra
Theofil, i iubitori de Hs. Episcop Kyr Ignatie Ravnitki, 0 Stefan Episcopa Bo-
zovski, Cu tot svatul ciustiti bolari mare si miel, dela Dumnezeu i izbavitoriul nostru
Is. Hs. care ni 1) se indurat dentru mila lui de ne-au daruit dar ca acesta, carte
pre limba rumunésca, si pre dinsa cetitI, pro noi pomenitl intru ruga voastra,
nu ne uitati pururé i intru véci de véci
C'adé-se-ara, cum zice marele Zlatousta in predosloviele talcovanie EvanghelieI
luI Matei, cum se nu ramane némul omenesca, ave ajutorkil scripturilor, ce se
poata petréce cu minte i inteleptéste fara de ajutoriula i fara, invatatura
scripturilora, cadé-s'ara sa facem i fara de scripturá acéle ce zict scripturile si
legile, si se aratam intru mima noastra légYa scrisa, 0 se avem légé feri i in-
telepcIuné feri, caré ne o au dat Dumnezeu de Intru inceput, ca au zidit Dum-
nezeu pro om, i 1-au podobit cu tott Mill de intelepdfune, 0 1-au facutt foarte
inteleptt, cum grafaste prorocul Davidt, de zice: putin oarece Taste mal mic omul
de ingert, cad moare Iara Para dascalila scripturilor i fara de invatatura lor 2). Iara
déca vréme ce acel dar de intalu i acel bine 1-am pierdut ca calcaré intru atata
nenaroc, ca sa avemil ajutori den scriptura, cu curé scriptura no nvatam i ne
ajutorim ca sa putem ajunge infra acé destoInicie dentafu caré o au avut omul
acel dentaiu in rah' pana nu cazuse, i pentru acéfa au socotit Dumnezeu acesta
al doelé ajutorlul al scripturilor insa, aflat, i sea dat noao. Iarä noi, stricandu-ni-se
chipzulalele i cugetele si find datf rélelor den tinerétele noastre, nici acest bine
nu 1-am primit nice-1 priimim spre binele nostru, ace unii dein noI n'au nice de
léc mestersugul scripturilor, i Mutt. ca o corabie Para de carma in mijlocul
mariT, i trage incoad i incolo ca pro neste orbi i cla de apoI se afunda. Alti

2) Tiparit: tzu. 2) Not& marginalit: Dal. 8.

57098 19

dacoromanica.ro
146 EVANGHELIE frtvXIXTO.A RE, 1644

au mestersugul scripturilor, Tara, nu fact c616 ce zict scripturile, i asa au nevoe


a se afunda i aceIa, avanda lamina in mana. Alti lara cetesc scripturile Tara
nu Intelegii ce zic, si se potrivescii, Cu c6la ce tine muaré In mana, Tara duldata
mierii nu-1 précepa, sau ca unul ce tine lumina aprinsa In mana i ochi n'are WI
vaza sa Imble nepoticnind-se, si de acesta félú Iaste acum n6mu1 nostru mal tot.
inca ce e mai rau, ca numai insisi nu intelega, ce de 'se i afla cineva a inte-
lége nu le place lor, mai vartosa aceIa ce le-ara trebul sa fie lumina, se lumin6za
pre altT, si se povetésca la locul odihnii, cum ama zice sa-i inv6te In tote zilele,
ei pregeta si n'au grija de spaseniTa omenilor, carora le santa sufletele in manile lor.
AcIasta vazanda noi In vrém6 ac6st6 ama facuta c6ste clizanie préste tot anul ce
se zici dumenécele a tot anului, catra car6 indemna pré fe-cene, BA o primesca,
macar potin, cace si putinul bine Taste de folos, lara, i putinelul räu Taste va-
tamatura sufletésca, Tara putinelul bine Iaste de lauda si de spasenie sufletesca.
Dece pentru acéia c vol totI cati yeti nemeri aceste cazanie, schimbata-va mint6
ac6 r6 car6 tineti, si sa iubiti Invatatura, si pro aciasta carte, cetinda Intru ruga
voastra 1) pro Domnul pomeniti 10 nu uitareg §i 11T sanatosi
Ispravnica depre izvodulul scripturi ci cuvintele tocmitori ac,estui domne-
zeiasca carte multt gresitul ermonah Meletii MAchedonul proegumen al Govorii."
La sfklitul cartel, pe ultima pagina, s aflik urmfttorul epilog:
KOH 111:6 C16 6P0M16 KKCi6 C1)1044111 HAM A CIKpKW10111HM11. dvenum-k HMAAHHA1
Rk cero Up3AHHKWWh, KAAtIHHrk A dOpe.,21,H4H61X1t, Û CbJMk Hpa3A,HSMAKIM%.
l itith4NC2CA ApSKOKATH KHArd CHA rAAPOitiMAR1Oaf ktIHTMHOI Kit AMH4CTApH
r06601, SCSKIp KMOHACTAPH irk ,VkAS npit xpiwk rfro ãÇa HHIOAKI npA firSaune
KApnIng SpAni.
dA,AHOMS HETAtH HMS HiK*AAMOMS RÌS, MAU A Afp)ittilla tlECT% A H OKAOHIHIf
616 6236KOHNHIA KiKH KtKOAM aMA Wk.
MAOKI MOMO KAM, WSW 2 CD* KHArS, dillf a8A11"k norpkiiiuo, ,A,S)C0111
KOTOCTH ACHPAKAAATE, Û litie 1116 CA TpSAAKIHHXCA SAIATE big KAHHtTi, HOH bKI
XrPgn MICA, HÓ OKA rp-knind 6p HI HA.
iWAHlt, KSHOT6KH TynorpAils-k. Ti8: Cit OirigH H K .
,,lipaIKA CTalltIOKALIK KPAKEU, p kAUIHK% KM WIGht.
"TSA,Jp ASMATPOKW1 CP66 it; p KMH HK AMA (..V. AT.
SISHHH ,21,SMATPOKH4 11011141 LT A SKAHAU,.
2)

Sfirsitul, cu Dumnecjau cel ce face si savirseste tóte, al evangheliilor pe


Duminecile anultil Intreg, pe sarbatorile ImparatescI si ale MaIcel Domnuluf si ale
sflntilor sarbatoritl.
Si s'a Inceput a se tiparl acésta carte numita Evanghelie cu invatatura In
manastirea GovoriT §i s'a sfirsit in manastirea din Dél cu hramul sfintulul Ierarh
Nicolae, egumen flind Varlam Arapul.
Lul Dumnegeu singurul c neperitorul ci nevb;lutul, marire c puterea, cinstea
ci Inchinarea in vecil vecilor nesfirsiti, amin.

1) Tiparit gresit: introrugavosurcl. cart mal urmaii, e ruptii In exemplarele cu-


Partea de jos a Niel cu rindurile noscute de not.

dacoromanica.ro
EVANGHELIE iNVXTITOartE, 1644 147

De aceea ve rog pe voT eel ce yeti ceti acésta carte, daca se va afla ceva
gresit, indreptatT cu duhul blandetiT i ne blagoslovitY pe noT ceT ce ne-am
ostenit intru acésta, si nu ne ble.stametT, cad n'a scris inger, ci mana pacatésa
si din lut facutl.
loan Cunotovid, tipograf, Rus, cu uceniciT.
Proca StancIovicT, croitor, din Rimnicul dela Ocnele
Tudor DumitrovicT, Sirb, din Rimnicul dela Olt.
Lupin DumitrovicT Popestl (?) din Lucavet."

BucurescI, Biblioteca Academia Roman°.


Gaster, Crestomatie, 1, 108.
Cipariu, Analecte, XXV1,Principia, 110.Sbiera, Afifccirf culturale, 65.

IV.

47. §épte taine, Ia11 7153 Noem.

11411TE TIM e fi EfripELliM.


I TiinpiI TI KS .inu,aripa WM I KS TOdignt
KEATS171/14 AllifitH Cidif haill% KACAATE
I I KOfE4c1. I 4,THI1ifilOi1 1114 AOMHECK
:11Tplr aw. I KAI'W 030Hr, HOER, H.
In4° de 4 foI i peste 339 pagine, paginatia Cu erorI. Titlul e incadrat, lar tiparul in
doue culorl, Cu 17 rindurl pe pagini; sint cateva initial° ornate §i cateva frontispicil.
Pe verso titlulul eat° sterna Moldova (n° 134) fare urmati5rele rinduri :
PECtra DOMNII MoLnovENErt
Vlehva, acestiTa Her sa o socotestI.
Cap de buar fiincla tare,
Arata putérla celui mai mare.
Acesta chip de buar
MultT au biruit frä numar.
Pe cele trel fol unnitáre se Oa prefata Mitropolitulul Varlaam:
Cu MILA LDI DUMNEZ:iII IOAN VASILIE VOEVODA. DOMNIIL tARAI Tifor.novEr.

De Taste lumina care Tase si purcede de la soare, de luminqa i arata lti-


crurile pre lume, mai vretos pretul mNrgaritarTului, si a pietrilor color scumpe,
Pré luminate i cinstite i milostive Doamne, cu multa mai vratos lumina si
soarele cel direpta domnula nostru Is. Hs. au luminat besereca sa, inainte ochilor

dacoromanica.ro
v-",1%!
-
,re Web' MX, a
4aPP

dacoromanica.ro
'OA
WAD
, 707--'.1111111E
'
forr,-
co
-zt
§EPTE TAINE, 1644 149

a tot rodult omenesca, cum ca sa poata vedia sa cunoasca flecine pretul


i
odoaralor el, nu de margaritarTu si de pietri scumpe, ce-s lucrure moarte, ce de
lucrure vii, ce-s mai scumpe decal margaritarTula i pietrile cele scumpe, carile
nu numai ochii trupesti ce i ochii sufletesti veselesca cu veselie védnica
netrecuta, i destTapta pro om intru viata Para de moarte I). Pro Opte stalpi Taste
!unfit& casa intilepdunii, ca s6pte c6te samta a besérecii, cum le numara Pavel
Apostola 2): Intait apostoliT, ai doiT prorocil, a treia Invatatorii, a patra facatorii de
cTudese (minunf), a cinc 6 vende-
catorii de boale, a sésTa Indirep-
tatoii, a qTaptTa talmacii linnbilor.
t4
13.4
Dup'ac6 de §Tapte ori Inteo o sa
lauda Dumneqau, cum spune Da- ittek."
vidil proroct, Cu sTapte bucine In
sTapte ole caçlura zidTurile Eriho-
nului 3), sépte cuconi, nascu Anna
c6 st6rpa, maica lui Samoil pro-
roca 4). AsTa Inteacela chipa Opte
céte facu beséreca, sTapte roade
rodéste duhult svanta, cum lice
Pavela Apostolti 5): llubovul, bu-
curila, pada, Indelungt rabdarTa,
credinta, blandétele, oprirTa voei.
§6pte daruri samta a duhului
svanta, cum apune IsaiTa pro-
roca 8): dar de intelepcTune, de
intelégere, de stiinta, de credinta,
134.
de tarie, de svat, de frica lui Dum-
neçlau. i sv6§tnicul bes6recii legii vechl sTapte fuféde. i§Tapte faclii av6 da ardia.
Intreacela chipa si beséreca lui Ha. §Tapte taine are, cu carile ca cu niste lumini lu-
miné i arata. toate lucrurile si toate trébele bes6ricei noastre, fall de carele
tot omul Taste Intunecat si nu sti pro ce cale inbla,. Ca ac6ste §Tapte taine Manta
s6pte daruri i épte Thai, de ardl i lumin64 in beséreca luT Hs. pro tot crestinul
catra cunostinta credintei ceii dir6pte, carile nu samta de la alt cineva, ce-s dela
domnul nostru Is. Ha. aratate si dela svintii Apostolf date in svanta beséreca. Cu
adevarat lucru Taste ca rasare soarele zarTa si lumina lui, mainte lov6§te in muntii
coi mari; turnurile §i copacii coi inalti luminélt, de-acii sesurile §i vane. Alfa lute-
acela chip Domnila Marii tale cu acéste Opte taine, carile le-ai S'30S i le-ai dat
in tiparTul Marii tale, Intai agTunge Intru data da Malta suflet6sca, Intru archierei
si In preoti, de lumin6A, si In diregatorila c6 lumasca In domni i in boiari ;
de-acii i Intru cei mai miel agiunge lumina si caldura, de lumin641 §i incalq6§te
pre toti catra voTa lui c6 svanta, pentru carile cinstYa i narocul celtí de sus si
netrecut agTungt inpreuna cu gloatele tuturor sviutilor intru slava ceriului inpa-

') Noti marginalà: Prtá gl. 9. 4) I, gl. 2.


2) I Cornth. zae. 153. Galat. tat. 201.
Isus Na,. glav. 6. Isaia, glav. 35.

dacoromanica.ro
150 PETE TAINE, 1644

Mtn cé vestita §i bogata, ce nice danaoara schimbata, acolo unde inpara-


tesca toti inpreuna, cu domnul nos tru Is. Hs., a carula-i slava, cinstla marl-
rIa, intru véci de véci. Amint.
G1WkpiN1H, EmintiaA, finiiiciaik HT110110AHT I GSNAKCKIH " (Mnilit01 Var-
laanr\Archiepiscop i Mitropolit al Sucevel).

La pag. 1 se aflá un al doilea titlu:


1111AKHAA{ 11(1fCK6INT6 AH CKHATfAf Ch:(11111T61,11H CK6t1C.V. I iipt inciim 111H
TOKMATAL KPKTOC I IlfhTfIS . IIIlhlT TtHHI A01111 I ii KfdphIqIH. 1:441i111
pskoril I Tit KS T6t1Tf Triacit ifi, 111104 Kt4111A1 I 111H 1111AKHAt1 CKfi A11,11'1011 âhIM, AA
TÓT I AkPSAk XkliCTKSJA1111. 1101 T6t1TI. OSH I 'AIM liaS /MCAT 1101,11TITÒ1H IAA-
snip§ I 111H . jTPS0 HIPAK KS äIl%1H, IIASCT610H I 01H TATA ASM/A, .iKKII,KT61101.
Cele si5pte taine ocupA primele 300 pagine. Pe cele treY pagine urmAt6re BIS allá o lis-
tA de sArbAtorile anulul; iar la pag. 304: Toconala Posturilorii" pAml la p. 317, in josul areia
sO citesce:
HFKASilli401H pan. I ErcrpáTlit ChJI ilOrOdSfT. I TOM /110KiAH Of .

Apol, pe paginele urmat6re, se afla tabla cuprinsului.

BucurescI, Biblioteca Academiel Romano


Cipariu, Analecte, 212.Lambrior, Carte de citire, 122. Gestor, Crestomatie, I, 114.
Cipariu, Analecte, xxxvr, si Principia 107 si 113. Dinulescu, Viafa f i acticitatea mitr.
Varlaam, Cerneitiff 1886, p. 86. Sbiera, Mi¡ceiri culturale, 103.

135.

1645.
48. Réspunsurile Mitropolitului Varlaam la Catechismul calvinesc.
Nu se cundsce nicI un exemplar din acésta carte. §incai, reproducénd un
fragment din prefata el, citéza ast-fel: Barlaam Metropolita Moldaviae in Prae-
fatione Anticatechismi Calviniani editi Suciaviae anno 1645" §i la sfirqitul re-
produceriI adauga : Ala cuvinta mitropolitul Varlaam in predoslovia cartel, ce
s'atl typarit in Suceava la anul 1645..." V. Popp o mentionéza astfel : It6spun-
surI ale luI Varlaam, Mitropolitul MoldoveI, inpotriva Catehismului rumanesc,
care in anul 1642 s'au tiparit in Balgrad, dupa dogmele Calvinilor, IaT, 1645."
Cipariu n'a vègut acésta carte. 0 copie dup6 dinsa sa afla intr'un pretios
volum manuscript scris de Gheorghe §tefan Domnul Moldovel, precand traia

dacoromanica.ro
ldSPURRuRILE LUT VARLAAM, 1645 151

In strainatate, pre la Stettin si alte locurT, dupa alungarea lul din scaun; acest
manuscript se afla acum In posesiunea I. P. S. S. MitropolituluT V. Mihalyi, in Blaj
Reproducem aci fragmentul din prefata, asa cum il gasim In incai ').
Iubitil mieT flY! tamplandu 'mi-se est timp a fi in pain() TeriT Romanesti
cu trébe domnesti si a norodului in Trigoviste, cu col maT de frunte i mal de-a
firea vorbind, mal vartos cu oare-care boiarin cinstit §i slovésnic §i a toata des-
toinicia i Intélegerea harnic, dreptpravoslavnic crestin al doilea logothet i frate
doamneT a bunuluT credincios si a luminatuluT domn Ioann Matheiil voevod cu
mila luT Dumnedeu domnul Toril Romanesti, dumnélui U.driktte Nasturel, =ele
ca un iubitorit de Invataiura i socotitoritt credintel eel/ drépte, in mijlocul
altor carti noao, ce mi-au aratat, adusu-me-au si o cartalue mica in limba noastra
romanésca typarita, i déca o am cetit, am vedut semnul elf scris Catihismus
crestinesc, carea o am afiat plina de otrava de moarte suflefAck de care lucru,
iubitii mieT fil I marturisesc inaintea luT Dumnedeu cu firea mea, ca mare
grije §i multa scarba au cuprins snfletul i inima mea, pentru care lucru am
chemat si am strans sabor dinteamafadoao 41 din Téra Romanésca
din Teta Moldovei, .nu atata, cä doara sa poata eT clati inima voastra, ce-Y intarita
radacinata pro temelia cea /mina si tare a beséricel noastre pravoslavnice, eat
cuget i socotesc, caudal cu acéste minciuni i amogituri, cu care cérca i ispitesc
In tot chipul, sa poata afla pe nestine prostan i nestiutoriii, sa-1 sparie cu marturia
ante! scripturT, care tara de cale le-au pus i rea talcuesc sore a lor perire.
Pentru acéia am socotit, ca am o detone mare, sa fac respuns i sa arat stram-
batura §i talcul cel reu al lor, ce talcuesc reu i strambéza scriptura sfanta. §i
acTasta nu ca doara prepuitt ceva Intru fapturile Gee pravoslavnice ale crestina-
tatil voastre ; ca stiu foarte bine si sant adeverit, cum credinta voastra, ce
apucat de IntaT si din inceput, niel unul de voT cartile céle ereticesti si invata-
tura lar In numar nu le socotitl, ci numai psntru sà arat intunérecul i neInte-
légerea lor, ce au Intru scriptura sfanta, carea o talcuesc pro voia si pro vol-
nicia lor s. c."
V. Popp, Disertafie, 77. Cipariu, Analecte, XXXVI. Acte fi fragmente, 202. Archivu
pentru Filologia fi 'Work, p. 637.Stefan Dinulescu, Ifotite ciespre vie* fi activitatea Mitropolitului
Moldovei Varlaam (1632-1653), Cern4utl 1886, p. 20-22.Sbiera, Mifcciri cu/turak, 105.

9 Chronica .Romcinilor, Ia§T 1853-54, sau chiar erorT. Textul pe care fi publichm
tom. Irr, p. 45 gi In ed. Bucurescl 1888, ad este reprodus duph un exemplar din edi-
tom. III, p. 70-71. Ambele aceste editiunl, tiunea a doua care a fost colationat de ra-
comparate cu manuscriptul autograf al lul posatul Prof. Gr. Sila§i cu manuscriptul auto-
plistrat In biblioteca MuseuluT tran- graf.
silvan din Cluj, presinth chte-va variante

in.

dacoromanica.ro
162

137.

1..6 46.

49. Liturghler (Slujebnic) slavonesc, tipArit de A rchim. loan in MAnAstirea Dél.


AVTgPFIAPIOlth I "ieT'it I GAS7EiRIIIIK11. infTpali ÏVW Kachnia
EfilliKH, IWÁHIt 31ATOI(CT 11111,K,AE ciíJIIkIx. g8111113{f 11(1HANK /LIMA IC iirrniti,
GfitlX CIVIICT(H. &CM. ii yrnie lipásilliKom HA AqH111X EFWIMA4IIKIX,
GTILIX 1111A3H8filkIX. HOCH'iniONIS 11;iro I
9iirriillom8 ralApti Itù IJ11apíis
Racapási goigo# I ERATO W0834áHfd [AiTpa] I ,3 P " A.
Liturghier, adicä Slujebnic cu liturghia sf. Vasilie cel Mare, a luT loan
Gur5.-de-aur si a sfiintilor inainte de el*, pe 15.110 care s'at adAogat cele 12 evan-
gheliT ale sfintelor patimT, apostolul i evangheliile la sarbatorile impriratescI, ale
Maicel DomnuluT si ale sfintilor sArbatoritY. Prea luminatuluT si drept credin-
ciosuluT Domn Io Matel Basarab Voevod. In anul dela zidirea lumeT 7154".
In-40 de 6 fof nenumerotate si 284 numerotate sus In dreapta, grupate in caiete de cate
4 fol cu signatura cirilica, obicinuita, acije& literele alfabetuluT cirilic, carl se repeta pe folie
2 si 3 insotite de cifrele cirilice. Exemplarul vaOut de nol are numal 4 foi liminare Qi 115
foI numerotate. Textul e tipárit cu negru si rosu i cu caractere de dona mariml.Pagina plina
are 18 rinduri. Titlul este Incadrat in acelasl ornament xilografic ca si Pravtla dela Govora,
Pogribania o Mistirio.
Pe verso titluluI se afla o gravura representand pe Taus Christos si pe Maica Domnu-
10, sus ; pe Sf. Nicolae, la mijloc; pe Mateid Basarab si pe sotia sa Delmna Elena, avand
futre el stema Tare! Romanescl, jos; si in fine, sub el, la picioarele DomnuluT, pe Archiman-
dritul loan dela Manastirea Dalulul (no. 138). La f. 14 v. e representat Sf. loan Guráde-aur,
la 55 v. sf. Vasile col Mara (no. 139), iar la f. 78 v. sf. Grigore Dialogul (no. 140).
Pe una din foile liminare se afla urmateirea prefata:
Ea lteICHlIHM'W CAPOCTTIO, ii niaiimoinim HiliCKtTAGMOV û MreoicTliKomoyrcui-
Mpoir ALTAiio LICaPag*, 1Lal1a/1H HKS E.OfK6A% srpoimoi 3d11A,1111H
TOMNCI H BACKillIEM Illiowcífitimarw iliHT110116AHT/1, FC11,011A 911411i1,1
TOAHIAI 5ft1;141 HOMATII, faC CAM KIDIPAAA CASiVii;1111KWN1 iÌ,i ihrrévorirem
113 1114t1TH111 CHOGI, Ilfif AliACKOM MOHACTAPH CKiTOV BAATHCA s'iíro il3KOMICA, CV.

dacoromanica.ro
LITURGHIER SLAVONEEC) 1640 153

HHrSKf HACTOAFIlfM flOn'1iIlY1t%?fl l 1OHACTFillCKI41 IKKANKfHlfM, 110T110V,I,HACA /CM,


K IipomoiriAcixIwáiiAppimmiApwr, ToA:Km KgiIllf MO/MIA IIAKOKI

AtACKYR1
Eh ATO cluAboa iiilipa,
/AKA19.

,ttetttitdsttesesttestztettes
v5 _
li 47 z 4A
Ds

F
di o c -7 g o
i: i4
I
C
D1 f 4i 1 E4
E

t ,
?
.4
CTIT1 ° fttiOAP E4
E.
intirointi. E-4.
n

US.

"Cu bine-cuvintarea si poruuca prea puterniculuT Dumnedeu, a prea luminatului


drept credinciosulul Domn Io Mateia Basarab, Voevodul §i Domnul Ungro-
Vlachief transalpine, cu sfatul i bine-cuvintarea prea osfintitulul Mitropolit Dom-
57034 20

dacoromanica.ro
154 LITURGIIIER SLAVONESC, 1648

nuluT Teof11, archiepiscopul aceleia§f tfirT, au poruncit sA se sc6tA aceste sfInte


cart'', Slujebnicul si Liturghia, din tipografla sa din MAntistirea DéluluT, §i pentru
a lor indeplinire s'au Ingrijit cu cheltuiala lanstirel proa cuviosul_ intru iero-

139. Sf. Vasfle-ce1-31are.

monahT loan, archimandritul aceleia§T mar sus numite lavre din Dé l in anul dela
zidirea lumeT 7151, dela mantuirea lumel 1616".

dacoromanica.ro
LITITRGH1ER SLAVONESC, 1648 155

Data acésta sè repetb, §i la sfirsitul introduce] if luT sf. Vasilie celMare, din
foile liminare.

140. Sf. Grigorie.

Bucui escl, Museul de autichititt Petersburg, Biblioteca publica. Moscva,


public& i Museul Romlantov.
Karataev, (Mamie, No. 601, P. 520.

dacoromanica.ro
156

141.

50. Pravile 1nprtese1, 14 1646.


KAPTG POAVIATfiGKI. I AE Afild HNIEHAEAE 4Jhp'l TEIIM
I

WH 4Eiltt LITE yS,iviu,e. I 118 SAO, WH Ki '14(1TX KEATSILla I int KilGlidie R011-
RÒAX/I. I WH MMFISAk AIOAAOHEH, I 44
MgATE CKpHI1TSÇJH TA/141%,11iTX I

44 MittiBa finewicKx., npE/111/6.1 POMN.HriCKAL


I .3 TrItiplOAK AOMIliCKk. GS8
THIIS I fnirrk AissilASCTlip`k. Orl'HAE -ft MWH Id XE. ,01X MS. SE. Cz.
In-folio de 3 fol nenum., 186 numerotate, qi 14 nenum. la sfirgit. Titlul e inconjmat de
o gravur6, Cu doI stálpl, deasupra arora se Wid Sf. Gheorghe i Sf. loan din Suceava, iar sus
la mijloc S-til Trel-IerarchI Vasilie, Grigorie si loan (No. 112). In josul titluhil si!) vtid literele
latine SE.Cz. Tiparul e negru ro§u. Pagina are 27 rIndurl. Initialele, frontispiciile i finalele
sunt aceleal carI au servit la tipArirea Cazaniel dela In! din 1644.
In dosul titlulul este stema Moldovel (n° 143) si acelea§T Stihuri in stema Domniei Mol-
dovii" ca cele din Cazania dela 1614.
Pe cele 3 paginl urmAteire se MI& prefata:

Torti CETA CE SLIT111 CRESTINI PRAVOSLAVNICI


CINE VA CETI CA SI iNTELÉGI
CWIlt izvorasca i esa toate apele den mare si impartindu-sa sa raschira
prena toate vinele pama,ntului, de adopa, tota parnantula, as% intr'acesta chipa
svintele scripturi izvoräscì i esa dentru intelepciunia dumnedairei i alto
toate invataturile cele bune. Drept acéia Tarasi, cuma vedema pre totl inteleptii
putérnicii lumii, cu mare osradie i nevointa si cu multa cheltuiala ciara
si salpa pamantula i mestersuguesca de Osase de acéle vine de izvor de apa,
si daca le gasasca, bucurandu-sa, foarte iscusita cu mare mestersuga silescti
de scota acela izvora pana in fata parnantului pentru binele i rapoosula a
multi, ce lacuescu pre acel locü. Asia Taste i izvorula svintelora scripturi.
MuIl intelepti i putérnici imparati, cu multa ruga si nevointa i cu mare
osradie s-au cumpatatil de-au cercan pana s-au spodobita de-au gasitt izvorult
vie,tii cela nescadutti, ce sa dice svanta scriptura, i cu multa dragoste si bu-
curie lumii 1-au Binan, pentru binele si folosul a multi. Dup'acia pre urma
lora, cu buna invatatura, ca o mosie tuturortl impreuna 1-au lasatil, si mai

dacoromanica.ro
Bibliografia romeircesca veche, pag. 156.
m r,
.Hostui

I 1,4aiiixTgpA etE4AripAISHAElif
, pri
i ey,t.. flirt:, '
frf got LLIH
AGIAAVVFygri,rk/tv
1

.,, , i
K41; cA 3 LIJH fairPOATA Iff4T91A4A

Ag r i Mitt"
77 r
le E.011a6gilz.
WH 41044.112rti& LISIAN ii
1 tOAA05(11

easminsammizismasgazinon gal 47,

"

V*., ..1"*.kits
It/
t

142. TIUtt la Prat7414 totpdadqtr, 1614.

dacoromanica.ro
PRAVILE IMPÄRATESCT, 1646 157

vratost celort lipsitl i Instag de invatatura. Pentru ca, cumt nu poate


nime a lacul In cTasta lume WI de apa, asia nu poate 11 nice fará Inva-
tatura, cum (pee IsaiTa prorocul : ZavistiTa cuprinde pro omenii ceT neinvatatT.
Drept acéTa si al nostru pré luminatt Intru crestinatate i dirept5 Tara
credinta, loan Vasilie Voevoda Domnul i biruitorTul Oral MoldoveT, urmand
urma celor buni i InteleptiT Domni, socotincid neputinta si slabicTunTa acestui
loot i ImputinarTa izvoaralor svintelor scripturi si altor Invataturi, i cunos-

II&

cand5 nevoYa ce va yens' si scad6rTa asupra oamenilort ce vor fi lacuitori in


tara Moldovei, flind5 fa.ra Invatatura vor fi de pururIa insatati i lipsitT, ca
cum5 are fi intr'un loct secetost Para de 6.0 ; 0 mai vratos5 vaqand5 nedrepta-
tile si asuprélele mi§eilort, care le facti cei neinvatati i nelntelegatori, direga-
torii i gi udétele de pro la toate scaunele Moldovei; drept aceTa cu multa osradie
s-au nevoit MariTa sa de-au cercatil pro multe tarT, pana 1-au lndreptat Dumne-
Ou de-au gasitt oameni ca aceTa, dascali i filosofi, de-au scost den carti elinesti
latinestl toate tocmélele c6le bane i giud6t,ele color bune crestini i svinti
Imparatf, carile ca o lumina lumin646, i arata tot lucrul celor IntunecatT i prostl
si neInvatatT ca sa cunosca strambatatIa toturor5 i sa gludee,e pro direptate ;
carele ea °Varna acmu Pravilele ImparateVA. Ac6stIa intelepciuni i acé,stIa lava-

dacoromanica.ro
158 PRAVILE. imPÄraTEKY, 1646

taturi ne-au datt i ne-au lhsat noo tuturor rodului Romhnesch, ca sh ne. fie noo
depururla izvor de viiata in vIacI neschquth si nesvrhsith.

Duph, tocmala i nevointa Mari sale Domnului datu-s-au invatatura i mie


unuY mai mich §i nice de o trebá a MArii sale rob, Evstratie biv Logofeth de am
scos adaste Pravile si le-am thlmacitt den scrisoare grecTasca pre_ limba Ro-
mAndsch ca sa poata intelége tor.
La sfdr§itul textulul se citesce:
@AMU CINISWHTiA10 Es, AihtwFmS finoskania fir:0mo. K'a, 03134, Ma. A.
BucurescI, Biblioteca Academia Romano.
Carte ronainiscd de invdfdturd de la Prarilek Impardtqt1 fi de la alte giude(e. Editor Gheorghe
I. Sion, Botogani 1876, 1 br. 8° de 179 pp. Ion M. Bujoreanu, Colkcyune de Legiuirile RD-
maid, III, 3.

144,

Slujebnic slavonesc, tiOrit de Procop StandovicI i Rada StoTcovid la 'fir-


goviste in 1646.

Exemplarul vèqut de Karataev este un vol. in-40 necomplet, tip5rit cu rosu


negru, cu viniete. Pe verso Mid 78 se aflA chipul St-1u1 Giigorie Dialogul.
Petersburg, Biblioteca publick
Karataev, Onscaste, No. 602, p. 521.

145.

1647.
Imitatta ltd Christos, slavonesce, MAnhstirea Dél.

KHAra ki)Xk nomitiNiiHTH 1cîio, I10410010, HOBIA`kHidiaSE A BAHAS1


AHCAHRfHifrii, 111UCIAT1iIsliNa HArOLITHIILOA HHArHHH eAEHILI, 1101AAHHU,k1
arrpORAAXTH Baflu1aHíHCK0, c8ii9boirium IlfaCIATAAPW 11144pAA ROfH0,4,61 It%)
ALATAIA HaCaflACkl. Tp$,Aomosifm9 CROfPli) ACTQPW Cl(10HHK4 dapiera RAC"
TSCHAA, ETOparW 11101.0.0.1T4 W AATAHACKArW HA GA4HEFICKiii 11311IK lurk nptsf-
MHH441. A34 r0110ANICKOA Apt mynorpa4sTH, !TIME k AAACKOAVII 1110H4CTHpH,
AiTO H34tiCA. Kb AiTO, 6g1Ti9t ANA H f, Giimiame mi¡ia. olt At 3. AICU,A.
flfillliAith Arm,í, rsuníc.

dacoromanica.ro
IMITA 1647 159

Cartea despre imitatia lul Chi- jutorul luI Dumnedeu l cu porunca


Cu tôtä cheltuiala prea luminatei §i drept-credinciésel printese D6mnei Elena,
stapana Ungrovlahiei transalpine, sotia prea luminatului Domn i Voevod Io
Mateia Basarab, cu ostenéla adevératef sale rude Orest Nasturel al doilea logofat,
tradusa acurn din limba latina in limba slavonti ; fu sc6sa la lumina din tipogra-
fia lor domnésca, care sé afla In manastirea Délulut In anul dela zidirea lumel
7155, iar dela mantuirea lumei 1617, luna Aprilie 15 4i1e, s'a sfir0t".

Titlul acesta i notitele de mal jos stint extras° din Karataev.


In-8 de 7+216+10 fol numorotate. Pe verso titlului só ail& stema Tarei Romanese
un num5r de 12 versurl (probabil acelea§T ca cele din Pravila mica dela Govora).
Urméza apol prefata traducatorulul adrasata catre Mitropolitul SuceveI Varlaam. Vo-
lumul se termina cu un epilog §i o stem& futre literele y. H.C.7.1. (1). gi cu inscriptiunea :
3aameaie nnilpeHaro npeHomonta, Stema smeritulul traducator.

Archimandritul Leonid, descriind manuscriptele i tiparitorile aflate In Ma-


nastirea Hilandar dela Muntele Athos, citéza §i o Iniitatiune a lunsus Christos"
in-80, tiparita la Manastirea Dé! in 1634. Fragmentul din titlu pre care-1 da, pare
a fi acela0 ca cel de maf sus, afara de cate-va schimbari ortografice1); dar data
de 1634 este evident o &tire, precum resulta din urmatérele fapte.
In lista calugarului Saya dela Hilandar 2) despre aceleag cart! despre cad
vorbesce §i Archimandritul Leonid, figuréza o carte intitulata : O jcpacTos-k no-
defectu6sa, 0 se trimite la un articol al Archimandritului din 1875, in
care nu se vorbesce nimio despre data cartel. Insa la numérul precedent calugarul
Saya citéza, o lioara o xpacroa* nomaamia, avénd tidal pe care 1-am dat noi
maI sus, din care s'aa suprimat numal cate- va din titlurile lul Mateit Voda,
ale Delmnei Elena, §i avénd §i data de 1617, pe care o da i Karataev.
Pe de alta parte, prima ca,rte tiparita in Tara Romandsca In secolul XVII,
despre care se pa° vorbl cu Ore-care siguranta, este Molitvenicul slavonesc dela
Campulung 3) din 1635. Dela acest an §i pana la 1612 functionéza douò tipografil :
una la Campulung 0 alta la Govora. Dap& 1642 in tipografia dela Govora nu se
mai tiparesce nimio, 0 se pare a materialul tipografic a fost transportat la
Manastirea Mule, unde apare In 1614, completarea Cazaniel Incepute la Govora
In 1642 4). Nu cun6scom pana acum nicf o carte care sa se fi tiparit la Dél
inainte de acésta, Cazanie.

1) ApaimanApirr .11e0HEIJI, Caoaeao- ,,Vr110844XTH 341M4NHHCK0117 cyl1priCHH11,61EIOICIATAtWO


"roCIIOAHHel H 110fROPM IW 11/14TfiA RaCdpaghl, TpyAtIMH
awl= ElbIDICHIIIIB Ha CB. row' AT0HCK0j
EA HCT4r0 Cp0AHHIC4 Optcra HaCTIrpfAd 2r-A0r0AfT4 ;
y maHaemp y Ximaukapy U CB Timmy, in Cit 44THHCK4r0 54 CA4RAIICK'ili Fild4W6
raacHnr cpcitor yseHor Apyarraa, vol. 44, n H H31n rocnompocoH 5X1 THIlOrpiliKiH HIKE !Pk A*A-
y Beorpa/ly, 1877, p. 2.16: CKC.M% M4H4CTlirk dipl( HS/OA(C/it."
23. O nommatim XpHCTIr y 8-5H 2) Rukopisy a starotirky chilandarské,
netiaTaHa y negaTibrt lels A4:..ACKOAWIn PIdIld- p. 89.
cThiptRh 1634 roA. H HRIHIEAIk HOEClitTAGH RAd- 2) V. mal sus No. 35.
MIICTHIIGH KHRWHHH rOCIIMAH GAM, H494AKHH101 4) V. mal sus No. 46.

dacoromanica.ro
160 CATECHISM(' CALVINESC, 1648

Manlistirea Hilandar.Petersburg, Biblioteca publica ;Biblioteca Academiel de sciinte.-


Moscova, Bibl. publica §i Museul Rumiantov. Bibl- TipografieT Sinodale. Arhanghelsk,
Bit]. seminarulul.
Karataev, Onlicanie, No 633, p. 529,Gaster in Romdnul, 1881 Nov. 6.

FA.

1648.
53. CatechIsmu calvinese, Cu litere latine, Belgrad (Alba-Iulia), In Ardeal, 1648.

CATECHISMUS
Az az ,
A' keresztyéni Valldsnak és Hiltnek
Rbvid kérdésekben és feleletekben foglaltatot,
szentirdsbeli bizonysdgokval meg er0-
sittetet summaja avagy veleje.
Mellyet
Dedk és magyar nyelvb0I Olah-
nyelvre forditot.
FOGARASI ISTVAN
Lugosi mdr az igassdgot rész szerint
meg-ismet Olah Magyar Eccle-
sidnak lelki Pdsztora.
2. Timoth. z. v. 15.
Es hogy gyermekségedt0I fogva
tudgyad d Szent irdsokat, mel-
lyek tégedet bOltsé tehetnek
az tidvOsségre &-c.
Feiervarat Nyomtattatott.
Brassai Major MArton Altai
1648. esztendOben.

dacoromanica.ro
CATECHISMU CALVINESC, 1648 161

Catechismus adeca ; a crestinescii rough i credinte in scurte intrebarf


réspunsurI cuprinse cu fapte din sfanta scriptura intarita coprindere sat ma-
duva. Care din latinésca si ungurésea limba in valahica limba a tradus §tefan
Fogarasi. A Lugosuluï, acum dupa dreptate parte recunoscut al valaho-maghiarel
ecclesil sufletesc pastor. 2. Timoth. z.. v. 15. §i ca din virsta ta copilareasca sa
cunoscI slintele scripturI, cad te pot face Intelept spre mantuire &c. In Alba-
Julia s'at tiparit. De catre Martin Maior de la Brasov in anul 1648".
In 40 de 48 pagine, tipArit ca cloud felurI de caractere, cu 23-24 rindurl pe pagina. Pe
verso titlulul Incepe fndata pr efata lul Fogarasi pe care o reproducem In textul original
unguresc Eli In traducere romanésca

Eli:Ajar° Beszéd A' Tekentetess Joszagos Tselekedetekvel Fenl6, Nemes Nem-


zetes. BARTSAI .A.KOSNAK Lugos és Karansebes fö Bannyanak; Szörény Varme-
gyének ft Ispannyanak kegyelmet, és békességet kévan.
Igen hellyesen mondgya nékem kivalt-képpen valo fo Fantorom a' Szent Pal
1. Timot. 4. v. 1. &c. imez mondast: Az utolso iidtben némellyek el szakadnak
az igaz htitt61, kik hitett lelkekhez, és 6rd6gi-tudomanykhoz figyelmeznek; A' ki-
ket Szent Péter és Judas Apostol v. 18. Tsuffolloknak, Os az 6 fajtalan gonosz-
kévansagokban valo jdroknak mond lenni; Immar ha meg-gondollyuk a' Sz: Pal-
nak mondasat, hol lehet nagyob 6rdtgi-tudomany, mint az ernber lelkének iidv6s-
ségére tartozando eszktzlit meg vetni, s'annak olvasasatol is sokakat Isten ellen
meg-tiltani ?
Hol lehet nagyob ördtgi tudomany, mint Istentöl ki-adattatot a' Profetak,
és Apostolok anal meg-irattatot, s e' szélyes vilagon kipraHlikaltattatot, Istenes tu-
domant meg-vetni? es az 6nnön magok mar sokaknak porra let, s' leénd6 agyokbol
ki-koholtattatot emberi talalmanyokat sokval fellyeb a' Szent irdsnal
Igaz keresztyéni hiitnek agazatt hellyett, mely meg-ertsitettet volna szent-
irdsbéli bizonysagokval, élnek tsak a' sok Rosariumval avagy inkab spinetum-
val mely embernek lelket inkab sértegeti hogy sem gerjeszti; a sok Breviariumval
hogy mar bravis via az az: Rtvid ut, de mire kérded! nem az égre, hanem a' kénra,
a' sok legendakval avagy inkdb ablegandakval.
De hol a' Catechismus? nints1 hanem a' sok Breviariumok, a' melleyekbé a'
Szentekr61 val6 imattsagok vagynak, a' Szentek penig nem utunk néktink az égre,
hanem egyedill a' Ch[r]istus Joh. 10. v. 9 En vagyok az ut &c Igy azért el-hagyvan
a' kut f6t, oly vermet asnak melyben nintsen viz. Jere. 2. v. 13. Semmire kelltnek
tartyák tehat a' Sz: irast, holot a' Sz: irás Istentól illetetet, és hasznos a tanitasra a'
meg-jobbitdsra, dorgalasra, egyszoval az ildvössegre. Meg-teczik tehat innen hogy va-
lakik a' Sz : irdst, némellyekt61 meg-tiltyak, azok nem kévannyak azoknak tdvös-
ségeket, még-penig a szt mondvan: A' Papoké az arany alma, az az: a' Sz: has
6k vetekedgyenek az arany-alma felet; Nem Ittl6mb ez, mint ha aszt mondand va-
laki : Tsak a' Papoknak kel az tidvösség masnak senkinek sem ; Edes Idv6zittnk
miért intene minket az irdsoknak tudakozasara ? mondvan : Joh. 5. v. 39.
Tudakozzatok az irdsokat, mert azokban vagyon 6r6k &et: Még ugyan gyer-
mek korában kévantatnék az embert a' Sz : irasra tanitani, a' mint a' Sz: Pal 2.
Tim. 3. v. 15. Igen Commenddllya a' Timotheust, hogy gyermekségét61 fogva tudta
légyen a' Sz : irast; Bizonyara mondom hogy a vak Sidok meg-haladnak minket,
57(-23 21

dacoromanica.ro
162 CATECIIISMU CALVINESC, 1648

mere 6k els6ben.is a' tanulo gyermeket, a' Sz : ird,sra fogjdk, ugy hogy : 5. s', 6.
esztendas gyermek, mdr sz6pen olvassa a' szent-irdst ; de16,ss nagy gorombasdgot
a' mi Magyarink k6z6t, 20. a vagy 25 n6mely esztendas szakdllos légyens alig
forgatot kezében életében Bib1iá. Mivel azért a Biblia, nem minden bokorba hever
és nagyob ka1ts6gve1 is jar, (kivdlt-k6ppen a' mi Orszdgunkban) s' annak felatte
az htitnek dgazati is nintsenek ra videden aszve foglalva kérd6sekben Os feleletek-
ben ; Igy t3,1d,ltak fel osztdn az hatnek dgazatira valo kérdéseket, és feleleteket
tudni-illik a' Catéchismust; mely Catechismust, amaz nagy boldog emlekezeta Fejér-
Vdri Professor ALSTEDIUS Uram, kis Biblianak mond vaya lenni. Igy azOrt itil-
vén, sat ugyan ldtvdn e' kis Bibliat az az : Catechismust m6ltonak 6s illencl6nek
lenni a' gyermeki elméhez mely még igen gyenge, 1m6 tehetségem szerint Ma-
gyar nyelvb61 Oldra, nem kitsiny munkdval meg-forditottam ; Mellyet kigyel-
mednek-is B. Ban Uram midan meg-jelentettem volna, ott a' mindjdr ast fogadd,
a' ki-botsatd,sban valo Patrociniumat, e' két helyekben, ki-v6,1t-képpen ugymint Lu-
gos 6s Kdrdnsebesben,16v6 kereszty6n validsu S3holdinknak s'azokban tanulo iffia-
inknak hataben valo meg-er6sittetésekre, melyet az Ur talentomozzon-meg ke-
gyelmednek mind e' mostani életben s'mind penig a' más életben Adgya O Fel-
s6ge hogy e mostan Ecclesiankhoz hatb61 mutatot s' szdrmazat gyamaltse fogana-
tos legyen, hogy az ifflusag ugy epalhessen, hogy az 6 igaz hatben valo épiiletek
els6ben-is az Urnak tisztessegére, s' az ifflusdgnak lelk6nek advességére szolgdllyon
Vegezetre adgya az Ur hogy e mostani Keresztény vallasu Scholainkhoz mutatot,
s' mutatando Atyai Dajkalkodd,sdnak sengéje, inditson fel engemet is én Altalam 0161
nyelven mar elkezdet s' mostan penig egyéb foglalatossagim rniat tsa,k fiszeg6ben
marat David Soltdrinak meg-forditdsdra, s' annak utdnna Isten s' a Kegyelmed se-
gitsége Alta! azoknak Javend6ben 0161 nyelven nap fényre valo ki-botsatdsdra,
mely ez ideig nem volt. Hogy igy megtanulvd,n az iffiusag az htitnek fundamento-
mat, maga sajd,t nyelvén Aldhassa, dits6rhesse az 6 Teremt6jét ; mellyet mind
a' két r6szr61 engetigyen-meg az Ur Fid6rt a' J6sus Christus6rt Amen.
nFOGARASI ISTVAN.a

Inainte-cuvintare Cinstitului, de bune fapte stralucitor, Domniel Sale Dom-


nuliff Acatiu Bartsai, al Lugoplui qi Caransebeplui marelui Ban ; al Comita.tuluT
Severinulul Comite suprem ; mila §i pace poftesce.
F6rte potrivit imi çlice mal ales marele met' Inv6thtor Sfantul Pavel 1. Ti-
mot. 4 v. 1 etc. prin aceste cuvinte : In vremea de apol unit se vor lepada de
la adev6rata credinta, indreptand luarea aminte la spirite amagitóre §i invètatur1
de demon)" ; pe earl Sfantul Petru qi Juda Apostolul v. 18. Ii numesce hulitorT,
carI umbld dupd pofte rele i deqarte. Cad daca cumpanim cuvintele Sf. Pavel,
unde póte fi invdtatura dracésca decat faptul de a nesocotì mijlocul menit pentru
mantuirea sufletului, §i a oprì pre multi impotriva lul Dumneçiet de a cetl aceea ?
Uncle póte fi mal mare inv6tatura drac6sca, decal faptul de a nesocon in-
vatatura dumneçleiasca, cea de Dumneya data ig de Profet1 i Apostolf scrisa,
cea In tae marginile lumeT predicata ? qi prin el inqi§1 deja multi s'aa prefacut
In trina i altii se vor preface, earl inv61aturile omenesd, nascocite din capul
lor, le in mal pre sus decat sfanta Scriptura. In locul adev6ratel inv6taturi creq-
tinesci a credintel, care i-ar fi intarit prin pildele din sfanta scriptura, tiles°

dacoromanica.ro
CATECHISMTJ CALVINESC7 1648 163

numal Cu cele multe Rosarium-url sat mal bine gis spinetum-ue, c,are mal mult
stria, decat sa Insufletésca suftetul omuluT; cu multe Breviarium-urT, a deja e
brevis via adeca: Drumul e scurt, dar Intrebr, la ce I nu spre ceriü, ci spre iad
Cu multele legende sat mal bine 4is ea ablegende.
Dar unde este Catechismul? nu e ci Bunt multe Breviarium-urT, In call
sunt rugaciunile sfintilor, sfintiT Insa nu sunt cala nóstra spre cerit, ci singur
Christos, loan 10. v. 9 Ea sunt calea &c. Asa de aceea parasi nd fantana, vor
sap& grópa In care nu va fi apa. Jerem. 2. v. 13. La nimio folositóre dar soco-
teso sf. Scriptura, In timp ce sf. Scriptura e de la Dumneçiet, si e folositóre pen-
tru Invatare, pentru Indreptare, pentru mustrare, cu un cuvInt pentru mantuire.
So vede din acestea c tog acel ce opreso pe cineva dela sf. Scriptura, nu do-
resc mantuirea acelora, pentru a sfantul qice: Al preotilor e m6rul de aur, adeca :
Sf. Scriptura ; el sa discute asupra m6rulul de aur. Acésta e ca i cand ar 4ice
cineva : NumaY preotilor le trebue mantuire, la altul nimenea. Dulcele Mantuitor
do ce ne-ar indemna spre cercetarea scripturilor ? 4ic6nd : loan. 5. v. 39
Cercetatl scripturile cacl Intr'énsele este viatli, de vecT. Inca din copilarie s'ar
cuveni ca pe om Invete sr. Scriptura, precum Sf. Pavel, 2 Tim. 3 v. 15 lauda
förte pe Timoteu, ca Inca, din copilarie ar fi sciut sfanta Scriptura. In adev6r mar-
turisesc a Judeil orbT ne Intrec, pentru ca el pe eleviI lor mal Intaiti IT invata
sfanta Scriptura, asa ca copilul de 5 si 6 anY deja citesce frumos sfanta Scriptura.
Dar ve41 cata badaranie e Intre UnguriI nostri, uniI In virsta de 20 sat 25 de anT,
6menT cu barba, i abia daca In viata lor at avut In mana Biblia. Dar fiindca Bi-
blia nu se gasesce In orl-ce tufa, si e scumpa (mal ales In tara nóstra), i fiind-ca nu
se afla resumata pe scurt In IntrebarI i r6spunsurT. A§a at gasit apol Intrebarile
r6spunsuri1e cu privire la tainele credintif adeca Catechismul ; care Catechism r6po-
satul Intru pomenire Domnul Alstedius, profesor In Alba-Julia, il numesce Biblia
mica. Asa apoT judecand, dar mai ales v6dand ac6sta Biblie mica adeca Cate-
chismul, ca fiind demn i potrivit cu mintea copiluluT care Inca e fraged, asa
dupa putint,ele mele cu nu putina munca am tradus'o din limba maghiara In va-
lachica, pe c,are i Maria Ta cinstite domnule Ban, and ti l'am aratat, Indata al
primit a se edita (tipari) sub protectia d-tale, In aceste dou6 locurl cu deosebire,
In Lugo s si In Caransebes pentru scólele de religia crestinésca i pentru intarirea
In credinta a tinerilor elevl de acolo, pentru care fapt Domnul sa te r6splat6sca
pre Maria Ta, atat In acésta viata cat o In cea dupa, acésta viata. Sa dea Inal-
timea Sa ca s6mIntda acésta r6sarita din credinila sa prinda in Ecclesia nóstra, ca
tinerimea sh, se tamaduiasca, iar ce! tamaduitT In adev6rata lor credinta sa ser-
vésca, mal Intait spre cinstea Domnulul i spre ma,ntuirea sufletuluT tinerimel.
In sfirsit sa dea Domnul ca interesul educativ i parintesc, care l'al aratat
vel arata fata de scólele n6stre de religie crestinésca, sa m6 Indemne i mal de-
parte, ca s. traduc In limba valacha PsalmiT lul David, a carora traducere am In-
ceput'o deja dar din causa altor ocupatiunT ale mele am Intrerupt'o, i dupa aceea
cu a luT Dumneijet si al Mild Tale ajutor sa-1 pot da In viitor la lumina (Ale
In limba valacha, ceea ce pana astaig nu s'a facut.
Ca asa Inv6tand tinerimea fundamentul credintiT, ea In propria eT limba sa
bine-cuvinteze i sä laude pro Creatorul eY ; ceia ce din amandifma partile
Ingadue Domnul pentru Fiul su Iisus Christos. Amin. §TEFAN FOGARAqIu.

dacoromanica.ro
16t CATECHISMU CALVINESO, 1698

Pe pagina 7 se af1.1 urmatorul titlul in limbile romanésca i latina.


Titlul romanesc precum §i intreg textul cartel sunt scrise Cu litere latine §i cu o cu-
riási ortografie ungurésca.
CATECHISMUS I Atsaja ej atsaj a ; I Summa szau Meduua a uluitej si
a kre- I dinciej Christinaszka3, kuprinsze en En- I treberj, si Reszpunszurj szkurtm;
si ku I adeveretury den szkiptura szven- I ta3 eliterite. I Catechismus Latino, Un-
garico, Walachicus I Translatus apera. ac Studio Stephani Foga- I rasi Symmist aa
Oppidi Lugas, Anno 1647. I die 18. Decembri."
In fine pe pag. 9 un alt titlu:
Catechismus I Atsaja ej Atsaja I Celul si l'ercile Christinestà Eveceturaej
szkurte si a Kredinc ej."
Catechismul, in IntrebarI §i réspunsuri, cu citate din sf. Scriptura, cuprinde trel partl:
Parte de prima De pra3 nevoja szvadoszada A omula"
Adova3 parte De pr szlobozitura omuluj."
A tre a parte De pra3 dedeturm de har ketre Dumnedzeu d omuluj szlobo-
dzit den nevoja.
La sfir§it:
nSoli Gratias Tibi, 6 Gratiose Deus".
Oprheid, Biblioteca colegiului evangelic.
Gaster, Chrestomatie, I, 124.
B. P. Hasdeu, Cuvente den beitriini, II, 725. Ni c. Densu§ianu in Analele Academia lio-
twine 1881, T. II, 1. p. 116. Sbiera, Mifcciri culturale, 106.

147.

dacoromanica.ro
165

I 43,

54. Noul Testament, Belgrad (Alba-Iulia), 1648.

1,106Ah
ITGT/I/VIgliTh.
4niatiiPs, 11-h1,1% HOACD.
SA8ii I c A6mHsAsii 11ÓCT1S.
fi3KOMITIL Kg mApe CGKOT1HIT, Aal
fISKÓKK rpíc.s, tJIH CAOKM icK8, npi
P8msuicKx, K8 4%,..4,WHAVA 111

nop8im4, AfFinCligH2R Kg TÓATA KfATSI At1;


fi p1* Cti"
recbprie PtIKOItH,
lipA.kAsnsri, ñ upoira.
ThizmiTscas 4,Tpti .3 mapa!' clat
miorpAiisk, A,FITit0 H ÓWS,
Sil,vkilk 4 IleTAT'k,
RearPhAgilXH.
Ama .14138114pt AOInfigAgri 11111 MIHTSKTÓ
Nota norro8 Ic kc. fAx:...
118ea ASti rogiA0118, fi.

In folio de 6 foT nepaginate i 330 foT numerotate (1-fn), grupate In caiete de cate 6
foT, avenid ca signatura literele alfabetuluT cirilic (fi-V, IIA-1111), carl se repeta pe f. 2, 3, cáteo
data i pe f. 4, Insotite de cifrele cirilice.
Titlul, tiparit cu negro] i ro§u, este Incadrat In florT de compositiune tipografía.
Tiparul e In general negru, iar ro§u numal in titlurile principale i In dedicatie. Pa-
gina, Incadratit de liniT, In launtru t;ii jos simple, sus fndoite §i in afará introito, are 34 l'In-
durt Se vad cate-va frontispiciT §i initiale ornate.
Pe verso titlulul se afla stema luT Gheorghe Rákoczy §i sub ea cate-va estracte din sfinta
Scriptura (No. 147).

dacoromanica.ro
166 NOUL TESTAMENT, 1648

Pe toile liminare urmAtdre se aflA cele dou6 prefete carl se reproduc mal jos, lar Intro
ele, ocupAnd o paginA Intrégi (No. 149):
Pré luminatul Semnu al SfinteI qi ne despartiteI TroitT, Hramula Mitro-
polieT BelgraduluY, din Ardéltl."

1-le.

lar sub el:


GAAKA il,KHKOTKOPAIVIAÍIH pa3,kAi1wki Tpónithi, coo g
cg8 û ciw8 AkS, It% cirAA iiii ii upticuw Û EMAKH EAKO1W11,

»PREDOSLOVIE CÄTRA. MARA SA CRAIULÜ ARDELULUY.

Cinstitului uminatului, i Inframsgatului cu destoinicie tfi Cu cre§tina-


i
tate, Milostivului GHEORGRIE RAxolt, col mal mare, din mila lui Dumnezau
CraIului .Ardélului, Domnulul pArtilorù Oraei ungureqti, qi PANULUI Sacuilortl,
npoq.
Dela tatAlil DumnezAti, pentru Domnulti nostru Is. Hs: min., Pace §i dom.
nie fericita, cu biruinta Inframsata.ta, pohtescu Marii tale, ca domnului mieu mi-
lostivti.

dacoromanica.ro
NOVI, TESTAMENT, 1648 167

7/Pre domnii ui pre craii pamantuluT, milostive doamne, carii-s aleul de Dum-
nezau In chipult sfintiel sale pro pamantt cu carii numele Inca u-au Impreunatt,
(Psalom 81), zicand Dumnezef santetY, alesu-i-au Dumnezau pro oamenii sal pas-
tori ca sa-T socotésca i sa-1 pazésca, pro eY, c n'au facutt Dumnezau oamenii
pentru cralu, ce au ales Dumnezau ui au randuit craii j domnii pentru oameni,
ca sa-1 socotsc çi sa-T plzësc, pro carii i-au dat Dumnezau supt biruinta
lort, cumt pazescu i socotescu ui pastorii turmele sale, a acTasta Taste derega-
toriTa lor, nu numaT s ptz6sca i sa apere oile sale de fieri ui de lupi rapitori,
cum pAzila Davidt feciorul Jul Iesel de 'el ui de urui omorandt pro ei, i sco-
tandt oile dinti gura-le, cumu-i scris in carté de IntaT a luf Samoil, 17, stih 35.;
nece numal sa le strajuTasca i sa le ptzésca zua i noapt6, cumt paziYa Iacovt
patriarchult oile luT Lavan, stirni (Faeere), 31 stih 40 ; nece sale tie Inchise in stault;
CE mal vartost trebue sa le duca la loct cu pauune Mina, i la izvoara, cu apa sa-
natoasa i sa le ferésca de galbéza. Ala i crailor i Domnilort candu le poran-
c6ute Dumnezau sa socotésca, i sa paz6sca pro oamenii sai, carii skin supt
biruinta lort, nu numal adasta le da Inainte sa le faca 16g6 i dereptate i sa-f
apere de pizmauii lort, i sa socot6sca i sa railuiasca, stracii i vaduole, si pro
coi rai i nemilostivi sa-1 cérte. Co mal vartos acTasta e deregatoriTa lort: sa poarte
grije de aclasta cum sa alba oamenii de suptt biruinta luT mancare si bautura
sufletésca, cull& zice la KT6po &boa doua lege), ra (cap) 8, stih. 3, i Hs. la Math.
4, stih 4, ca nu numaT cu pnie vilaza omult, ce cu tott cuvantult ce Tase din gura 1111
Dumnezau, ca omult creutint din cuvantulti luf Dumnezau neputrezatorTu sa naute
de nou, 1. Patru, glav. 1, stih 23. Ca fan, cuvantult luT Dumnezau, neci pro Dum-
nezau nu-lti cunoastem, nece despre ispasenia noastra nu utimti, i Para de adastTa
toate bunatatile lumiei sant indeuart. Bine au intelest acést6 cei Crai sfinti de
demultt, ca nu-i numaT adasta deregatoriTa lort, sa poarte grije de oamenii ce
santt suptti biruinta lort numai trup6§te, ce mal vartost sa alb& i sa sa ves..
tésca ca cuvantult luT Dumnezau Intru ei, din carele sa tie voTa luf Dumnezau
sa inteléga lucrult spaseniei lort.
Bine au utiutt acfasta Davidt craTu, penteacéla zice, Psalom 118, stih 103:
Cuvintele tale mal dulci-st rostuluT mieu de catt miTar6, ui Tara In stih. 72: maT
buna-mi-e mie 16g6 rostulul tau de catt mif de aurt i de argintt. Ca fara, cu-
vantulh lul Dumnezau santem fárâ luminä sufletésca, i Imblamt Intru-ntu-
n6rect; penteacéTa zice Davidt, Inteacelauf Psalm, stih 105: luminar6 picToruluT
mieu Taste cuvantult tau, ui lumina, cararief m6le. Cu faptele Inca au aratat
cumu f de lipsa ui de tr6b5. In tara !litre oameni cuvantul luT Dumnezau
slujba, dumnezabsca, cumu-1 de tréba lumina In casa In vréme de noapte. Ca
Davidt, dupa moart6 luT Saul numaf de catt fiind alest craiu Izrailténilort,
dupa co pleca suptti biruinta 'sa céle limbi pagane, pro Filisténi, pre Amoniténi,
pre IdumeT, Incä i pro alte limbi; numaT catt gandl sa radice In tara sa,
vestIasca cuvantult luT Dumnezau. PenteacéTa sa duse Cu Israilténii sa aduca lada
DomnuluT din casa luT Ovededomti, i o dusa cu lauda mare, ui cu jartve multe
cu toti mal marii Izrailténilort, i de bucurie mare Mile& §i sariTA din toata var.
tuté luT, care lucru nu 1-au facutt nece danaoara In viata luT, vazandti ca slujba
ui lauda luT Dumnezau va av6 salauf In cetatTa luT In SionO, i sa va vestl cu.
vantul luI Dumnezau In tara la cum sa arata la 2 carte a lul Samoilt 7. Si

dacoromanica.ro
168 NOUL TESTAMENT, 1648

Cu cat& ravna mare au poftit s s vestéscft j sa sa, sporésca, lauda i cuvan-


tula lul Dumnezau in tara lui, cum sa arata din cuvantula lul, Psalom 131,
stih 3, zichnd : sa voTu mérge In casa mé, sa von' sul In agternutula mieu, sa
voTu da somnu ochilora mieT, au durmitare génelort méle, pana and nu voTu
afla, locul Domnulul, macara sa pieTu. Agijdere ca ravna ca acTasta au fosta
altI CraT sfinti de de multa aT IudeeT, cuma aa fostil As Iosafatt, Ezechie
Iosie, caril mal vartosa de tott au purtat grije sa curatésca Wale lort de idoli
sa sa vestésca, cuvantult lu/ Dumnezau pretutindirile. As aga Mau numal
decat la incepeniTa craireT MY, cum II scristi 2, paralipomentl, 14, stih 34, 35
npoq(çi cele-lalte). Aga 0 Ioasafatt, 2, paralipomen, 19, stih 4, 11. Ezichiil la incepe-
niTa crairel lui numal de cata degchise ugla besérecii i ahem& popii i Levytii sa
faca slujba dumnezaTasca oamenilort, cum sa arata, la 2, paralipom. 29, stih 15, 16,
17 0 in glav. 30, stih 26. Iosie CraTu, Inca din porobocie (ca, de 8 ani era
candu-I alésara craTu) incept a cauta 0 a slujl Dumnezaulul luT David a stra-
moplul sau si curatl Iudela çi Ierusalimula de toata spurcacTuné, i zdrobl toate
oltarele din locurile inalte, i tab paduré luT Vela §i arse gi zdrobi
chypurile lort, i indemna. pre toti pre ceia ce sa afla, in Iudela i in Ierusalima
sa slnjasca luT Dumnezau, cumu4 scrisa, 2, paralipomen. glav. stih 32, 33.
Marila ta Inca in urma acestora Crai sfinti, Cu de-adinsu aT imblata 0 te al
purtatt, In crair4 maril tale, a n'aT silitt numaT pre-acéTa cum sa tii tara marieT
tale aparandu-o de pizmagi i gTudecanda, gi bogatii i sarumanii In dereptate, ce
Inca, mal vartost pro acIastTa al grijitt, ca sa sa maraca slava luT Dumnezau,
sa, sa vestésca cuvantula luT Dumnezau In tara mariei tale Intru toate limbile,
cuma sa arata alave, ca mariTa ta cu multb chelguga in toti anii trimiti cartulari
In tarT streine sa invéte cu de-adinsul cuvantul luY Dumnezau din scriptura jido-
vasca i grecIasca, i venindu acasa sa sa vestésca cu de-adinsu cuvantulti lul Dum-
nezau. i cuma faca Davidü aorta laziei DomnuluT i Solomont beséreca Intru caré
au slujita luT Dumnezau; agla i marila ta in tara mariel tale, aT zidita beséreci cu
multa cheltufala intru carele in toate zilele sa, lauda numele luY Dumnezau. §i sa-
va ca au fosta i lucrul mariei tale, une ori cuma era gi in zilele luT Nehimie,
carele zidinda Ierusalimula, cu o mana sa aprà ca arma de pizmagi, Cu alta mana
zidiTa zidult IerusalimuluI, ala i mariTa ta, avttnda multi pizmagi, au o mana
t-al aparatt tara de pizmagi, lara cu alta mana aT zidit Ierusalimul cerescu ne-
incetandu, cumt1 sa cunoagte. Ca vazanda i inteleganda mariTa ta, ca noi Rumanii
carii santern in tara mariei tale, nu avema neci Testamentula celti nou, neci
cel vechTu de piing intru limba noastra, mariYa ta te-al milostivita ca una Cralu
milostiva, gi mi-aT poruncita sa cautt in ppii miel preuti cartulari i oameni
Intelepti, carii sa gtie izvodl TestamentuM cela nou, a domnuluf nostru a lul Is-
Hs. din limba, greclasca, i slovenésca, i latinésda, ; caré vazandt porunca ma-
riei tale am gi facut, i mariTa ta inca te-al milostivitt, de ne-al adust megteri
streini de neau facut Typografie, i le-aT data plata din vistifarTult marieT tale.
pentru ca acesta lucru bunt i sfantil Taste inceputa din sfatulti i din demna-
tura i ca cheldugult marieT tale, pent.' acéTa sa cuvine sa lasa supta numele
suptu socotinta gi supt destoTniciTa mariel tale, pentru carele sa alba numele
marieT tale pomana neuitata in véci. Derepta acéTa noiinca pentru ca ne-al data Tes-
tamentult cestil non, typaritt in limba noastra, nu voma inceta a ruga pre Dum-

dacoromanica.ro
NOUL TESTAMENT, 1648 169

nezau, pro Tatala DomnuluT nostru Is. Ha, sa daruTasca pro mariTa ta cu de toate
bunatatile, i trupesti si suiletesti, i sa-ti inmultasca andi marii tale, cuma multi
lul Ezechiila Cralu, i sati intar6sca Dumnezau biruinta in dereptate,
in gYudecata, i in destoTnicie, i In biruire, spre toti pizmasii mariel tale, aminti.
Sluga mal mica §i plecata, a marii tale.
Simion STEFANt, archiepiscopa i mitropolita scaunuluT BelgraduluT, si a
Vadulul, si a MaramurasuluT, si a toata tara ArdéluluT".

PREDOSLOVIE OÄTRÂ CETITORI.

Cetitorilorti, Inteaclasta sfanta carte, mila, pace si sanatate, de la Tatalt,


Domnult nostru Is. Ha.
Incepenila cestii ante carti, trebulaste sa, stiti i sa intelégeti despre c6sto
lucruri carele sant scrise pre randu.
. Acest testament lau inceput a-1 izvodl ermonah Selivestru, din po-
runca i chelsugula mariel sale, si ela s'au ustentt eat s'au putut i curand
il s'au tamplat lul moarte. Iarä noT, socotind i luInd aminte, gasitam multa
lipsa i gresTale in scriptura 'al pentru neIntelesulti limbieT i cartii grecesti.
Penteacéfa noi ama Inceputa dintalu a-la posledul i uncle n'au fosta bine amt
ispravita i amt.' Implutt, i ama toemita diin can amti pututti.
,,Co numal adasta sa stiti, cIt noi n'ama socotita numaT pre un izvod, co
toate cate am putut atIN, grecesti, i Arbesti, i latine ti, carile au fosta izvo-
dite de carturari mari i intelegatori la carte grecTasca, le-am cetita i le-amt so-
cotita, ce mal vartosa ne-ama tinut de izvodula grecescu i ama socotita sl pro
izvodul lul Eronima, carele au izvolitri dintalu, din limba grecésca, latinéste,
atna socotita si izvodula slovenescu carele-T izvodita sloven6ste din greclasca,
§1 e typarita In tara MosculuT; si socotinda ac6stla toate, vare caaau ImblatkmaT
aproape de cart§ grecTasca, de pro acera amt socotitt, ins& de c6 grecTasca nu
ne-amnlepartatt, stiinda ca Duhula sfanta au Indemnata evanghelistii i aposto-
lii a acre in limba grecYasca testamentula cola nou, i carté grecTasca Taste iz-
vorulti celora-lalte.
AcTasta Inca vom sa stiti ea noi In cesta Testamanta intltlu writ past
suma la toate capetele, si in suma santu stihuri, carele arata mal pro scurtu lu-
crurile ce santa scrise Inteacela cap, pentru sa sa afle trial in-degraba ce va vré
sa caute si in toate capetele toate soroacele pusa cu numara carele sa chia-
ma slovenéste cr, verset), pentru ca mal in toate limbile vedema ca au
acesta izvoda de scriu cu stihuri, pentru cä foarte-T lesne a gasi in-de-graba ce veri
vré sa cauti in numarul soroacelor.
De acIasta Inca vomt sa titi, cä vEdema ca unele cuvinte unii leau iz-
vodit intfun chip, altii Intealt. Iara nor le-amt lasatil cum au fostil in izvo-
dult grecescu, vazanda ca alte limbi Inca le Val aslk cumu-I synnoga, i po-
blicana, si gangrena, si pietri scumpe, carel nu satiu rumané§te ce santa; name
de oameni, si de lémne, si de vesmente, i altele multe carele nu sa stiu ru-
manéste ce santa, noT Inca le-ama lasata grecTaste, pentru ea alte limbi Inca le-au
lasatt asia.
57028 22

dacoromanica.ro
170 NOUL TESTAMENT, 1648

»4. AcTasta Inca v rugamt sa luati aminte ea Rumanii nu graescu in toate


tarale Inteun chip, Inca neci late° tará toti Inteun chipt ; penteacéla cu ne-
voe poate sa serie cineva sa, !riteléga toti graindt unt lucru unii inteunt chipt, altii
Intealtt chipt : au vesmant, au vase, au altele multe nu le numescu Inteun
chipt. Bine timt C cuvintele trebue sa fie ca banii, ca banii aceTa sant buni
carii Imbla In toate tarn), asTa I;3i cuvintele acé16 santa bune carele le Intelegt
toti. Noi dereptt acéTa ne-amt silit, de in cat am putut, sa izvodim asia cum
Inteléga totT, Tara, sa, nu vort Intelége toti nu-Y de vina noastra, ce-1 de vina
celufa ce-au rasflrat rurnanii priintealte tarT, de s'au mestecat cuvintele cu alte
limbi de nu graescu toti Inteunt chipt.
5. Mai apol de toate rugam pre cetitorii cestii carti FA nu ne &done nu maT
de ato, pana, nu volt socotl izvoadele, i yeti Oa pre ce cale amt imblatt.
»Adevart, §i noi oameni santera si am putut §i gresl, sa va ca, am Finn
de In catt am putut sa nu gresim.
Mal vartost de toate pré acTasta ne-amti silitt sa tinem Intelesul DuhuluT
sfantli, ca scriptura fan, intelest Taste ca i trupult fara suflett.
nAcTasta poftimt dela tatalt Dumnezau si dela Domnult nostru Is. Hs., cumt
sa va Inteleptésa Duhult sfantli, ca sa Intelégeti \To% sfintieY sale si sa faceti
carele santa scrise InteacTasta carte spre slava. luT Dumnezau i spre ispaseniTa
voastrá. .A mint."
La f. 329 v. si3 aflA un fel de errata, precedatà de urmiitárele rindurT
Socotéste cetitorTule In dasta, carte, pentru ca n'au scrisa IngerT din cerTu
ce au scrist maná pacatoasa den Walla facuta. Iara ce am putut pricépe, ca
sa va smint i sa va inpiedica, cu minba acTasta carte, in vr'o soroaca, sat In
veund cuvantt, sau in vr'o slová gresita, socotTaste la prédosloviTa luT I acov
apostolt. C'amt scrista de orb§ Esthirief ca nu-f scrist 'Mtn' Ya numele luT Dum-
nezau Savvaotht, caci la bibliTa sloven6sc,a, o au Invaluit unii cu neste adausa.-
turi, Tara, la biblia jidovasca nu Taste, si de randul Psalmilor lima socotéste sa
nu ver gasi intr'acel numax, cauta §i maT sus si mai gIos ca cu un 'minar ver
ea; Tara, uncle am preceput, v'ro slova au vr'un cuvant gresit, asa sa le inderepti."
Bacuresc1, Biblioteca Academie romAne.
Cipariu, Analecte, 83.Lambrior, Carte de Citire, 59.Gaster, Chreetomatie romind 1, 124.
Cipanu, Amalecte, XXI; Principia, 105 Sbiera, M4c5r1 culturale, 42.

dacoromanica.ro
171

grr.,...4....:.....
41)
.D,, i LAPs.'. l!' s'17. Aitk7,11e4W:ai/
i r- ,p771,1,----41 Ir J!gt,

151.

55. Penticostar slavonese, tiparit in Tirgovi§te in 1649.

TPI63,d,I011
cli ECT%
p H114 C 11/11/,1&,

Cl'OH KAÚKOIJ IIIETAICIÉNH161.


EIENTHKOCTA010112
¡ME ICT% HIETAECIETHHU,d
AK610 HHCMEHS CEk, aRt.111(V.61ilLIA10.
A Eh.* Ról1HOMS paviaito criRcicaro Hap,a atnacuw A3.111-
11161711.111. KOHIA4HIEM I HNIAHKEHIEM KCE
CK4TAWIE KHiErHHhl
fl HAAU,Isl SEMME
HAAWK0112 CSE1p8MHHU,KlilliecirkTitar
rociimm Itv Miu Nacapish, Irk 1'OC1101pCK04 Hic
TynorpidsTH Dime 17 CTOA171111141 rpd,s, TEpriounini.
1lkAirre, KI;ITY1 napa. 3f3pit3. ii; pósK oapAR.

Triodion7 va se dicli Tripésnett al sfintel marT Pentecoste. Penticostarion,


care se numesce PIatidesiatnita, cu binevoitórea silinta a poporului sirbesc curl-
titä ca ingrijire de aceste dona litere, 2R, ab, ea de obiceit ; din p °ruma i cu chel-
tuiala principesei Elena, cu mila tul Dumneqed st4p0,na i dómna Töril RornAnescY,
soVa prea luminatului domn Io Mateiti Basaraba, in tipograla lor domnéscä din
cetatea de scaun Tirgov4te. In anul dela facerea lumei 7157, dela nascerea
Christos 1619".
In-folio de 4 fol numerotate jos, 404 fol numerotate sus la dr6pta, gi o fdie la sfirgit.
Textul e tipArit cu negru i rogu, cu cate 31 rindan pe paginá. Titlul e incadrat bite() gra-
vura, cu compartimente representand sus la mijloc pe Isus Christos, In stanga pe Melca Dom.
nulul gi in drépta pe Sf. loan, apoT pe Sf. Andreitl, Sf. Iosif, etc. Volumul cuprinde cáte-va fron.
tispicil reproduse in acéstá publicatiune.

dacoromanica.ro
172 PENTICOSTAR SLAVONESC, 1649

Pe verso titlulul se Milk stoma pre! RominescI cu inscriptiunea : 611014 Róxiiito


(v. No. 152), iar de desupt, Epigrama de mal jos:
Hel4A11/1111 grp0114

/yak) ,
-41
4.1.1

k I.

1111
41villi 11,11111 ,s1" 'Mr
4
152.

enurpamma
BumemiTii ilTWX0111iTis, 'AMA dAilla
FiMilli M0iil KISKICKtirk, A Sii1CTIL 11/ RATIFIA,
film ivroiich 6111WC, CKIISAIMA
,A,0611* Pia iTHOrAti, 11A/ITÓHCKARt XATPOCT11,
flMilili 110/10)KiH1110, HE 110 KÓAH 61 1TH
HO KELP CKASAHke HOCATH
KAMA% KAKW CIPAACHWCR KO Clt LIETAKtifTlt,
6M Ha Cit at1f WC, ii0NCI 6111KAfTk,
TfhiltillCKHArk, HAM% 111,11KKAM T0(1111L1,
1111MATII 613CMOTHA, CV- /Opt A MAIO.
IIIIITHKOCTO HAT AICAT11, WRAC> CISK(11111iN HO,
fIHOCAÓKHt 131.1iHHO,
EPOCA011041% 1101111111H0Arlt. Tg1h160
ii110 Riiro tirsp,i3uw, A kro-rogAciit.

dacoromanica.ro
PENTICOSTAR SLAVONESO, 1649 173

Epigrama. Ce vrea sa insemne acest nume Elena? In sufletul met am


cautat si am aflat ca la Gred (este) Eleos, ce insamna mill. Bine a ois °data
intelepcTunea luT Platon, a punerea numelui nu se face dupa voe, ci dupa
flrea lucrurilor se p6rta numb ea. ,Veçll cat de potrivit sa unesce Elena cu
Eleos; cad milostivirea el mare se revarsa acum asupra tuturor bisericilor tra-
cice, $i pomenirea el (este) nemurittre si mare dela ele. Penticostar (este)
cind-zed, numar desavirsit, Iis cu alte cuvinte i prea frumos De prea in-
naltui teolog. De-aceea s'a si tipDrit De dinsa cu cuviinta si s'a pregatit".
Restul foilor liminare e ocupat de o prefati de cuprins religios, care fncepe Cu cuvin-
tele urmitt6re:
eiteim BKIH 11P01111111111eHIelli H CAZIrOAATY10. RAAA1141111,A KUM SEMAR
SIVOKAAKTH SAHAAHHHCKORt, ii npoq; liCTIEVEHIOMS lì HOEHOASHVIIHOMS K-k ifpOMO-
HACEK 1:0 rprrk AAMACKAHS, KKCEM C10 AMEHHILIA r61161 21,0,OHCK1Rt, norisiminiimS
iicnoKA-kinitc8 CI CiArk CSIIIHM CITJÉHHAPW CIKEKSIIMHYA CIII6CKAr, AltiatHILIN HO-
KAÓtrk AAKAET.
Elena, Cu voia i binecuvintarea luT Dumneçlet sttipana intregiI ttri ungro-
vlahe transalpine si celor lalte, prea' cinstituluT si prea cuviosulul intre ieromonahl,
1ntru Christos parintelig Damaschin, al intregultil stint munte al Atosultfi prea
ales duhovnic si tuturor celor ce sunt din sfinta chinovie sirb6sca, cuviinciósa
inchinaclune le da".
Pe verso ultimel fol liminare se aflA o gravurli pe lemn, representAnd crucea pe care a
fost ri3stignit Mantuitorul pe Golgota.
Pe fdia adaugatl la sfIr§it este tiparit:
Rit 411TATEMO
RPA nirks'ArArw sarerTio, Tp01H n*Káianarw. ORA Elp-kEISHALIÉAHA, il cha
A CAÓKA CIEE3HA4EAHA iifAIE 1100ÓAHA HAK*411*, A Aft1 RICE rfrw foKHROTHO-
piwaro oirrkilifiTIAA% 61i,A IlEpOACTiltHt WK ACK,A,OWk 1104HKA10111ArW,
RICA REBA* ficnusidaiowaro, floKf,1cH1IaK A Kactiwkiwb. fEKAHKÉHYEM11, HACIATAkIA.
A EXr04CTH11111/a KHMPHHH rCHANCIII AIHM HA4AAHEIU,k1 krpOKAAKIII SAIMAHEFICKORt CS-
IlptiJKHHIE,k1 HACKtTAArW rba il KOIKOAKI iw aÉa EACANICKI. s.cÉa EMAA oirrpo-
RANCYH CIMOMEKHCII,A. ÛEACKIHYEM nork octligmnaro SpKYEEICHA GTE4SAH4 MITp0HOMITA
KiCIA1 SEMAA 0^VIVOKAAKICK1Ri. RA4ATARCE HUM IINATHTHCA sFo H011iNHAR KHANI
Tpitv,s, II,KiTHAA. Kit EPOCAOKSIIIIA% rpti,k-k TIEKrOKHIpH. KS A*TO ChIPÏt MVA, oarEFIS.
Gr1Cill1ANCE MYPA. 14kmil mcio nipTTA, Irk gS. Afik HAHAMAT'k CKIi M4HIJI,k1 MATp6Hkl.
.15)KI KICOAthrk. GEKIIIHIiHAME KUM, K`k AiTO EkITYA avipa. iBHB. CiiCHTaK Mipa, iAkMA
g, MCKA 4011YA, K11 g, AHk. HAHAMAT cTro 411HHO M4HKA Aeopirra ¡HOLE
auKtivacaro. Kpirk ciHI, I. h. K11104 HACKIE, F. tr4T8, g. ic gl TOf
ATO, Eill'04CTHIMIRt ApINSAKKI rc,a,apa Û KEAAKAr0 KHASA ItlilWE AMEHATArO, Anp-kc-
KiTAKIA A ar04CTAKklat irò CSEIWICHH1k1 Kg11111 floMHÚMtth ICHArHHU. Wkg AiTO
apritarrga np-k OCITJEHHAPO MHTp000AATA nrkaski nomuhmaro. Tp8Atiricocat 6CÉM%
ZS% rp-kumkni A MiHWLYA Irk 111164*Kl1 ¡WHIM iepontoNar, CV.

EÓCHkl, MiCTA KAMEHrpAAlt. MOH4CTI44 rOMHOHHLE,H, Irk HÉM)K1 HpYirlt AHOLIECKYA


SAIOSAIÉNYFI ti/g,H Û lEpATY/it rocndAh. MOAAMILM EPA CIAAH,
AKOAHOMA KACAHOCIA. 4ITINIYH CYIÓ KHArS, Lpf 4TÓ KSAiT% norAtuinio, AtiVm-k
KflOTOCTH ACIIIIAKAAHTE. AHArls rpiunikirlt 6CIM A41Vk 4ACpEtAHO
EACKAT1 HIKASHATI. HOHIbICE [tu n]lica arPA'k, Alt OKA FlAWHA ARpiHHA, â Atk itHAirk.

dacoromanica.ro
174 PENTICOSTAR SLAVONESC, 1649

CPO 0I1EW Irk TPOIVI iMitiCtilltS AA ssAim, CAAKII tICT'h, ii NOKAOHANYE ANO TK6PU,8
TRA1H, MIMEO HiqHKIA KiKH, &MINK :
fa NOME RAISHg10111THC/A Wit 118,111Wh AVSNIIVkll MEAMOT Ilptill'il RIflpfiCTANNIIITE 6TAIIIHOE.
TilKeKA,1 ii 'XS% NCEAitrit noirni ,a,,i, C8E01011141 Cill'Itlia KNAPH c:
kc
sag ii KOH
IIVI
XpCTOAkEYENCi RAUH EÁrOAATHOE A6HAWK Kal. TPSAAKIIIIC/A 6CiiWit AAA*, BONA
TynApiliK-K.
OSS IISAMH 111164HMH CROWN TOAO 1110EU,11.
AWE knit Retirls, 15K0 giiikii A*AAIIIIIE norIrklutixom hail AONfrk HET101411CAKOM.
NpOtiliNTIO Hila NAM rAtiimirit COOÀ0EldTE. i5K0 AgICAMH Ci CV' kit OVASWITE. 11111111A*TE
RACRitINYN (131i,i1 Moro tiaca*ASATe tkrOTOKANHOE KAM% 111CTKO a', CASNaliTil itTYpS, iimrink.

Catre cetitor, Cu prea marea bunatate a WI Dumnegea celul Intru treime


eantat, a tataluf celuT Para de Inceput si a Mill slit si a cuvintulul de asemenea
fara de Inceput si singur nascut din dinsul de vecT, si a dahuluT prea stint si de
viata (la tator si raantuitor, din tatal na nascut ci purees si care in flul se odih-
nesce si t6te peste tot le implinesce, cat si cu porunca si tóta cheltuiala prea
luminateT si prea cuviósel principese dóinneT Elena, stapana Ungrovlahiel transal-
pine, sotia prea luminatuluT Domnitor si voevod Io Mateia Basaraba, de sine
stapanitorul intregeT terT a Ungrovlahiei, s'i cu bine cuvintarea prea sfintitulul
archiepiscop tefan Mitropolitul Intregel tell a Ungrovlahief, a Inceput sa se ti-
parésca ac6sta de Dumneçleti inspirata carte, Triodul inflorit, in de DumneçIet slavita
ceta.te Tirgoviste, In anul de la fac,erea lumeT 7156, iar dela mantuirea lumel 1648
luna lul Martie In 27, in c;liva pomenireT sfinteT mucenite Matrona cea din Salo-
nic, si s'a stirsit in anul de la facerea lumef 7157, iar de la ma,ntuirea lumel
1649, indietionul 2, luna luf Iunie In 7, qiva pomenirei sfintuluf naucenic Teodot,
episcopul din Anchira, cercul soareluT 17, al luneT 13, cheia pastilor 3, epacta
anuluT 7, In al 17-lea an al fericitel domniT a Domnitorulul s'i mareluT principe maT
sus numit si a prea luminatel si proa cuvióseT luT sotil, mal sus numiteT prin-
cipese, in al 2-lea an al archiepiscopieT prea sfintituluf mitropolit mal sus pomenit.
m'am silit intru acésta scriere (tiparire) eu pacatosul si col mal mic Intro ca.-
lugarT loan ieromonahul dela muntele Atoe, din Bosnia, din locul Kamengrad (Ceta-
tea-de-piatra), din manastirea Gomionita, in care am si primit fata calugarésca.
Proa iubitT intru Christos paring si frag si cinstig domnY, va rugam pe vol pen-
tru Dumnecjet, si In genunchT cad, catra cef ce veg ceti acésta carte, daca va 11 ceva
gresit, cu duhul blandetil sa Indreptag si pe noT pacb.tosil, earl ca osirdie ne-am
silit pentru acest lucru, sa ne bine-cuvintag si sa nu no blestemag, fiind ea nu
a scris inger, ci ma.nä pacatósit si greóle si duh fai a curaj. Fericit sa fie cel co
intru treime unul este, slava si marire si inchinacTune facatoruluT din partea fap-
turel, In vecif nesfirsig amin.
IntocmaT cum col manat de valurT In adancimele marg doresce sa ajunga In
portal liniltit, tot ma si ea am dorit sa ajung la sfirsitul acestei sfinte cart/.
Christos
In cepu tul si sfirsi-
tul.

dacoromanica.ro
POGRIBANIA PREOTILOR, 1650 175

Pe vol, fericitl iubitorI de Christos, vt5 rugam ca totiI catl ne am trudit ca


acest lucru, Proca tipograful 1 cu tog cel-laltl al saI tovara0 de munca, daca
cum-va, ca oamenY, am gre§it ceva in acest lucru, sat n'am tiparit bine, In-
vredniciti ne pe noT pacato§il de iertare, ca i vol tea v6 impartn§itT de
Christos. VeniI ceI bine-cuvintatl de.: tathl metí, vol vetl mosteni impSratia ga-
tita vous din slujirea (cultul) lumeT, amin".
Bucurescl, Biblioteca Academiel Romano. Museul de Antichitatl.Petersburg, Bibliote-
ca publica.Moscva, Biblioteca publica gi Museul Rumlantov.Kiew, Bibl. societatil archeo-
logice bisericescl.
Karataev, Ofmcanie, No. 658.-1Tndollski, OgepK% No. 632.Palauzow, Pymbiacaisf
rOcKoppcnia, 1859.

153.

Triodul postului slavonesc, tiparit la Tirgovi§te in 1649.


BibliografiT ru0 vorbesc despre un Triod al postuluT, In-folio, tiparit la Tin
govikite, Para a da alte amSnunte asupra luT.
Undollsk), Oviepn, No. 642. Karataev, Xpolioxor pouf. No. 592 §i Omani%
No 659.

164.

1650.
Pogribania preotilor, Tirgovi§te.
Miff% ne It% I AL% norm-m:411ra 1104:A4Wp I A1Hp*Hk, IIIil 4 ALIKOHH nwp ;
KS Rò/A Mk KS I EACKilIVA 1154111 : I fin; liltiTpo;-11,1p111H pSnunimpk.
4 %Lunt mnua I AS 11141,0,EH RAC : RSAA. I KS KfATSAAA. tip° Nakotanal
mil c18 THHK(1117"lt I 4 TOR r6gutpf. I KKA*T, jiíI.. I AL% AMA niittup* AS fc
/MIA AS H0fAAKOF, I 4 Kt Al 311/11.
Un volum fn-40 mic, compus din 52 de fol (ultima lips.) gi tot liminare (prima lips.)nu-
merotate, Irma gregit (141, gi, gs, gf, gA, 1134111) lar la urmat. 3
Aie, AB, Mr-MA,
foI nu se mal cuntjsce numerotatia) sau 13 cOle, Cu signatura, iara$1 gregita: II, AR, ar,;
E, FR, nr, - ; R, BB, Er -; r, etc... 6; II!, am, gr,S, A, sr ; 3 3g, af, ffi H, Hi,ïr;; K,
KB, Er -; A, Ag,
Tiparit In douti color!, cu initiale marl simple gi ornate (ca cele din Právila dela Go-
vora), cu 19 rindurl in pagina Villa.
Prima Me liminara alba s'a pierdut; a doua cuprinde titlul de mal sus, incadrat (No.
155). Pe verso acesteia se Mid prefata:
nTuturortl direptil slavitorilort creqtinilort, sionSnilort a svinteY Impreunatoa

dacoromanica.ro
176 POGRIBANIA PREOTILOR, 1660

ref, apostolestiT bisérecT flilora sAnatat6 trupésa, i sOisenie suflet6scti, nedostoi-


nicul6, multa paatosula, si mal micula Ierodiaconula Mihail poftéste. Aduc5ndu-
ml aminte puruté de culAntula pré fericituluT proroculuT i inp&ratuluT lu Davidti,

sorrtl_
, -

7.41:

K APTTk 'feel Kt
nerricaniA npoimui
AufrEta PLI
. .
AM-Alit:1111 r
Ati; 1466A (1.71-1

GAMMA netE:0117:
1

An( ..CTI+A Aitte0


ffirn fir4461,11 le 44311A1 AI 417,4:

AVMA.4,iti GA: 50AX.


fiettivAmVAAA Tef., 1 VAKOMYAVII
MPfx.1.1Ari tAiN (AV mr,illrirrnrg
mpreanyl
Y rar
II 3 N 4,
"E
ri Air E

WA ,41,1AA HALpfirk AS V
1 _jr .....
, ..--
.. ,...-- e A ,
l
v fr, i. 7
;...,

-,411, 0,
---.--sa.--
el e-°V.,0 4X H .. ..HA Astor:Tv, ----q-
41L_ + in A/ 0eu
111111ill
11/14/11
iliIllIMultlUIjJflJIL
16. TItla la Pogrtbaala, 1860.

ce zice: ce volt da domnuluT pentru toate célé ce ml-au dat, cugetaiu de in cAs-
tigult mieu cela tialosa ca prorocult, ea-4 aduce dara domnuluf i facAtoriulul
mieu lu Is. Hs? Nimica altti nu chibzuila sa fie acmu mal depripa svintel Base-

dacoromanica.ro
PSALTIRE SLAVONÄ, 1650 177

red §i maT de treaba, numaT ingrupar6 preot6sca ; ca macar ca se §i afla in WV,


nu se afla safie tutindin6 tocma, ce intr'une cartl inteun chipa, Intealtele intealta
chipa, ca intamplandu-mi-se In multe locurl la ingropar6 preotésd, tot galcéva
auzi §i neascultare. Pentru ac6ia, cu blagoslovenia pré sfintitulul parinteld nos-
tru ArhiepiscopuluT Stefana, MitropolituluT, a ton, Tora Romanésn, §i cu voia
Cre§tinuluT qi de Hs. iubitoruldi Io MattheT voda, Domnult ace§tilasT tarT, m'am
nevoit de-amt alaturat izvodult slovenesca langa cela grecesca, §i ca oameni car-
turarT buni §i intelepti amt tocmit §i cu cheltuiala m6 11-am tiparit, §.1 11-am dat
pro lume pentru sufletele parintilort miel, §i pentru ale noastre, pentru al mieu
§i a sotieT m6le. Derepta aceia la care preot sa va afla carte ca acTasta, a Ingru-
pariT preote§tI, pentru Dumnezeu pro ca acesta roga sa nu o vanz,, nice unde sa
va Intampla vre-unt preot pristb.vit, sa o t5gaduiasca, ce sa o arate §i sa o pli-
'Asea denteansa tr6ba ce va fi; Tara pro robil luT Dumnezeu, pro Gherghina,
pro Elena, pro Ierodiaconula Mihail §i pro Despina sa pomenésca ca sa fie §i el po-
menit intru Imparatia domnulal nostru lu Is. Hs. inprauna ca Tata! §i ca Duhula
sfanta amin.
Pe fata 1-a a textuluT, un mic ornament, aped al doilea titlu:
XPAItIPS IIIXPW110H111 fIGI: ripe 1106WEI,HA01. 46A0p 46 móp-k. 14A III
I 31146,
AA .¡.rponAirk Awp. CA t; nrrpoia I TM npitiiTSASII 4fASti 4f AS MSTAT.
Textul rugaciunelor este slavonesc, insa esplicatia slujbel este facuta romfinesce, §i
In genere tiparita Cu litere 1'41.
Ultima MA lipsesce.
Bra§ov, Biblioteca BisericeI Sf. Nicolae.

166.

58. Psaltire slavona, Campulung, 1650.


Notele de mal jos sunt estrase din Karatev.
In-40 de 172 foI numerotate. Caietele au signatura cirilica, repetatA pe f. 2i 3, Insotita
de cifrele ciriliee. Pagina are 21 rindurI. Psalmil incep Cu litere marl tiparite cu ro§u, iar Inain-
tea catismelor se afia 6re-carI ornamente. Foile de la Inceput, cu titlu §i prefete, lipsesc.
Psalmil se termini pe f6ia 119. Pe f. 120: Al ---11WCOMliAOCTHEM whatnot al% 1103ANIIKH rXKia.. (Mult
milostivul, cantat la sarbatorile Imparatesel). F.152: x1:43% K4KW fiLTH 4S4ATH91. cforro StAliK0100 'fi-
TuptAlcATionw. (A.ratare cum BA se ante psaltirea in sfintele marl paresiml). F. 153-159: ilic-
H1411 nepaKmici, llptcVU FG,H (Oinstitul paraclis. Proa sfintel nascatóre de D eu). F.163-171:
Ilicx4ATA 41360r1Nd4. 39/MIAA A HiAgomaA o KOH1101 Blom (Pashalia in §ir alfabetic, care prevede §i
nu se sfir§esee pana la sfir§itul lumel). La f. 172 r. se afla Qum.) oe. 411T4TIAIM (Cuvint catre
cititorl), iar pe verso, urmatórele:
$7.8 28

dacoromanica.ro
178 MYSTIRIO, 1651

11,11101ATAHA KILICT CIA 'NAPA, l'i1EM,Iiit IVAATliplx, 1111H API,Kciek KidHtr raApit IV-5
111.5041 RACtIptiga 171 ¡HU KI 'tk ilpfa/COFHHar0 KIIIIK GTi/PHA, ITIACT1I0 MIMIC.; fin-1Am,
lI1HTp0flOMITA TplrOltigKar0, ri /Matt BEMAia 017TpOKAAKTACKYA. KS TynorpAilsia Illinmarkil-
waro iiDa,à, twin, illgAXICIAiK4 ifflOMOHAXA, ITOKKAr0 irOyMf HA lifAIWA ti,EATEir61 AMS1'0-
A v
HÓCKLA, xpima OiiICHEHLi Ilmeight KAMM Haifa had, H HOHO Aghl illiiIH. KS il'kTO
Cy' csaAAHLA mipa ,raii.HH 11 iii KIHASOHLI &PA CA6111, %rtIgH. AURA MAIIT,I, A, Aaia.
GAvkpiaindi if110M0HarCATOHIrCTE dKilliCIAOKS, ROOKTOOS. libAtillial KS Tyno-
rpkisia Ilpim GTAHiliKHLI, ili AAIr0H6/1/a.

S'a tipArit acésta carte numitA, psaltire,',. in timpul domnieT mareluT domn
Io. intern Basaraba si a intru Christos prea osfintituluT Kyr tefan, cu mila luT
Dumnegeu archiepiscop si mitropolit al TirgovisteT si al intregiT OH a UnglovlahieT,
In tipografia prea cuviosului pArinte Kyr Melchisedec ieromonahul, intaTul egumen
al marel m4nAstirT Campulungului, hramul AdormireT Prea sfinteT stApane nAscè-
tóreT de Dumnecjea si pgrurea feciórel Maria, in anul dela zidirea lumeT 7158,
lar dela intruparea Dumneqeuluf cuvint 1650, luna Martie 9 ile.
Smeritul ieromonach Dionisie Eclisiarhul corector. Cel maï mic In Tipografle
Preda Stancevici din Cimpulung".
Petersburg, Biblioteca publica.
UndolIski, Own, No. 652. Karataev, Omuta, No. 667:

59. Mystirio, TIrgoviste, 1651.


..
AlyGTIIP10
citS,
GfIKPflill6HT,
caS,
Tana g, Al 4,1tAl g,
BOT63X11-k wa C: iliyvh,
aKsAus At 4T111, THIMpliTi.
KS flOp8HKA, KS OireEpATA HERO-
r1H110 WH KS TÓLITZ& KIÁTSAAA
il 414FICTATSASII Al xl:
II-KwitiTF G T 6 441H it.
Ks AulAa AS ,A,MH3i8, 111HTpo-
flOAHT 3 TÓATX Oir'rpoaAtixiat
4 SHAME Ity ilifITO6f1 BACdpag
4 TPRFORT-1416.
@ITO LIHHCTATA Kg a .lain6u;kpliri
,Nomitintiri ticícTp8 Tric v.
Bwk.ro:,3-1.11,,..,,, miivt boll: p, ,71.,H.

dacoromanica.ro
hiYSTIRIO, 1651 179

In-40 de 8 fol nenumerotate§i 63 foi numerotate apol paginate. Caietele de cate 4 fol
sunt signate A. Tiparul e In doné color, iar pagina incadralit are 22 rindurt
Pe verso titlulull Ola:
Semnultt carele laste dat dela Dummnezau, pr6 Sfintilor MitropolitI al Tara(
UgrovlahieL"
intre literile G. EH: fl. M. 3. 0y7. G. K.,

168.
lar sub el versurile:
ilallffPiWArk ATAAAMS Atlig"It :
ralis HM0110 ark BAATS liZallarAfT11.
HP6GTOilis SAOHINAAH4r0 SAIVel 110E'bKAATH.
Erreptigoto nioAii RiP* CliKAIOAATH.
TI Et GT64:141H6 KCA &51 GIVATATM10 :
10 3MIi1tHíHCKí31.vin-k irkpki fiAlOCTATIMIO.
Christos da diadema archiereilor ki pe gatul lor le pune grivna (colier) de
anr, ca prin cruce sa biruiasca pe diavolul (§arpele) incepator al Mulul si prin
pateritá sa tina pe bmeni in credinta; tie, parinte tefane, Dumne4eu pe telte ti
le-a dat, pazitoriule al credinteI in tara Transalpina."
Prefata are urmiktórea cuprindere:
STEFANO, Cu mila lu Dumnezdu, Arhiepiscopil, Mitropolitù al Tragovigtii,
Plaruluf gi a toald Ungrovlahita, Exarhula Sfintuluf Scaunù Apostolescù' Costan-
dinopol : Pré cinstiplora i iubitoriloril de Hristos Parinp f i frap du pre
Episcopilorù , pravoslaunicilorg al Be,se'ricif Muntenegti, Cuviogilorù Arhi-
mandrifi, cinstilitor Egumeni, Ieromonahilora , pré cinstililoril Protopopi, cinstiplora
Preoli gi a tot &Zona ù clirosuluf sau alegilorù Besericif Pravoslaviel. Blagoslovenia
a lu Dumnezeiu, ~tate, rapaosù i de toate buncltaiile aste trecelloare gi cele de
veci statatoare, cu priind pritagte Ø pohtegte.

dacoromanica.ro
1S0 MYSTIRIO, 1651

Omuffi cace Taste zidittasi facutt pre chipult lul Dumnezau, i cace Taste
cinstit Cu deregatoria, a cuvantulul, dreptt acéTa nu se cade luf sa fie ca vita fara
de graiu, ce catu-I Taste putéré sa se apropie catra Dumnezeu, ca Sfintia sa In-
va ta pre dinsult ca pe o faptura a sa, sa fie pre podoaba chipuluT caruTa l'au
facutt. Cumt gral'aste marele intru bogoslovi fericitult Grigoril : facut-au zice
Dumnezeu pre omult fara Mutate, dreptt, inbunatatitt, plint de toate bunatatile,
al doilea ingert, InchinatorTu luT Dumnezau, sa inparatésca pre pamantt inteacesta
lume ce sa véde, ca cu mintea sa vaza sa privésca i sa caute cereVle, pentru
ca sufletult luf insufletit Taste de la Dumnezeu, i au fostt aproape de dinsulti, nu
Cu locult, ce cu voTa. Iara pentru päcatu1i i gresala, elt au cazutt de acolo, ca,
omult pentru suflett Taste naltu, Tara pentru trupt Taste smeritt, Tara pentru
pacatt Taste mortti, de-acia pentru ziditult de 'Mai stramosult nostru Adamt, intal
nasterea noastra in pacate si intal sa dé de moarte tuturort oamenilor, dece, ca
ce au gresitt el maT nainte, dreptt acéTa acuma pana in zioa de asta-zi toti ne
nastemt in pacate. ca se trage de atunce pacatult, pentfacéTa se-au si osanditt cu
moarte s moara. Dreptt acéfa al doile Adamt unuit fara de pacate, unult nas-
eutt Fila a luT Dumnezau Domnult de in CerTu, slobozindt pre noi de pacate
de moarte, venit-au cu trupult in chipula pacatuluI, i pentru pacate cu trupult
au osanditt pacatult 1).
Ai au pusti si au inlegluitta sfantult Botezti, carele Taste curatie, a doa na§-
tere zicandt : Cine nu se va paste Cu apa i cu duhult, acela nu va putea sa
intre la Inparatiia lul Dumnezeu 2). Dreptt aces. Sfantul Botezt, carele Taste a doa
na§tere, Taste usa deschisa la Inparatia CeffuluT, pusa i tocmita intro cale 7
taine ale Besérecii.
Acesta Taste spalarea i peirea a pacatelor nasteriT de intaT, a paeatelor stra-
mosuluf Adamt. Sfantult Botezt, Taste inpreunare si apropiare catra Dumnezau,
ace cl intinerindu-ne cu dinsult, ne facemt fii luf Dumnezau. Sfa.ntult Botezt, Taste
chezast i solitorlu buna invierii a doa oarä tuturort Pravoslavnieilort. Sfantult
Botezt Taste nastere desavarsita a treTa oara, la a doa venire a luT Hs. in zioa de
judett. Cine se naste pre in botezt si se inpreuna lul Hristos, aceTa vort fi luT
mostnéni, si s vor scula in viata netrecuta a imparatieT luT Dumnezau. Sfantult
Botezt, sa chiama, harazire, caci ca noT oan:enii ne dandt nemica lul Dumnezau, ni-1
da. Sfantult Botezt se chiama Dart, ca in dart ni se da o bunatate asa de mare
ca acIasta. Botezt se chiama, cad ca afunda i Ingroapa pacatult stramosuluT, caci
ca toti copiii candt se nasct, au de acel pacatt, Tara, déca se botéza, 1-afunda si-lingroapa
piarde pre in Sfantult Botezt. Chiama-se unsoare, caci eh mai nainte vréme Ganda
vré sa faca Inparati au Arhierel atunce le ungé frunté Cu unsoare, asa i noT
cre§tinil déca vréme ce ne fac inparati patimelor, penteacéla ne botéza cu Sfan-
tult Botez §1 ne ungt cu Sfantult Myr, si la frunte, si la mani, 0 la pieptt, ca sa
nu alba draculti lor sa incape niel la un madular al nostru, la frunte ne ungt
ca sa, nu ne poata birul diavolult, la ochi ca sa, nu vedemt nicf sa cautam bunata-
tile céste desarte, sau petrecaniile céle bune ale altora, Tara la maxi ca sa nu
poata dracult sa ne biruTasca cu apucarile i cu jehuirile i intru ate pacate fact
manile, Tara la pieptt, ca sa nu ne aducemil aminte de ganduri réle, cacf ca, adu-

1) I Cor. 15, 162. Rim. 50, 99. 2) loan, glav. 3.

dacoromanica.ro
MYSTIRIO, 1651 181

cer6 aminte a omulul Taste la piepta. Botezulti se chiama lumina, ca lumineza


lucilaste sufletula omuld si I izbavéste de munca de véci. Chiama-se haTna nepu-
treda, cad c cu Sfantula Boteza se acoper pacatele omuluT, si se inbraca omult
cu neputreziré, adeca, nu-T mal Taste frica omuluT aceluTa ca se va muncl In Tad,
ce mérge neputred la Inparatia CerTuluT. Chiama-se Bae, cace ca spala pre om
de pacate. Botezula acesta Taste, tii ca i cuma te-al naste a doa oara fara de
pacate. Botezulii se chiama si pecéte, cace ca. Taste ca o pecéte i ca unt semna
Crestinatatil, §i cum Vail unsa Ovréii pragurile usilor la Eghipet cu sange de mTela
si nu le-au stricat moarté nemica ; asa si pe crestini nu-I birulaste dracula, caci
ca santa semnatT cu Sfantult Botez, i pecetluiti cu Sfantulti Myra. Dreptil acéla
SmereniTa noastra, cu voia lu Dumnezeu, si cu lucraré a DuhuluT &Ann, aflandu-
ne la Besérica Sfanta Pravoslavno-CatholicTasca a TAW Muntene§ti, Intru randu-

169.

Tala Arhierésca, a Arhiepiscopii, Metropolii a Targovistii si a toata tara, Intru toate


zilele doriamtl cu inema unde vedémt atata nestiinta, a bogati Preoti ai taraT,
apol Tara vazanda pro MantuitorTult nostru Is. Hs. cum va sa caute si va sa
céra sangele oilor sale cestor cuvantatoare, carele mY santa date In séma Tara dela
malnile méle, §i vazandti Tara cum au cre§tinii tareT Inputare, si Preotii mal vra-
tosa de catra hulnicil da lége, cumti pentru grosimea i grubia nu stima sluji tal-
nele SfinteT Beséreci, §1 striga toti tott-de-una ca deYstvuesca ram si nesebuitt, i zica
ca amt ultata cinurile, socotélele, obrasirile, chipurile, nemeririle §i toate ran-
duYalele i tipicurile Sfintelor taini, penteacéia de intaria ce m'au intari t Dumnezeu
Inpotriva puteriT =He, gandilu sa Tau Inputarea batjocoririlor de asupra ace§tii

dacoromanica.ro
182 MYSTIRIO, 1651

tarisáre intarita cu mana drépta a lu Dumnezeu, i cu mila lu Dumnezeu de


In céle 7 taini ale Beséricil scos-am 2 la lumina. Botezul zic j Myrult, cu
toate Invataturile, randuTalele i teremoniile lor, cumt va rog Tubitorilor cetitorT,
mal vartos de Hristos Tubitori, sa cititi sa vedeti cum sant rasfirate, puse tot
pro randt Inaintea acestii cartuiii cu acéste 2 Sfinte Taine de In céle 7, ca
le arata vremile, obicéTurile, facerile amandurora pre tooméla si pe randul Besé-
ricii Sfinte, Maim noastra a rasaritului, carea cumt au luatt obiciaiu de la Domnult
Hg. de la Sfintii Apostoli, de la sfintele saboara, nu cum au fostt pang., acmu
slovenéste tipicurile, carele nu le pot $ti cinstitil si cuceritil Preoti pentru nese-
buiala lor, ce tot rumanéste toate tot pro randt, carel lesne intealte Molitvenice
nu le yeti foarte afla, cad c socotinta, si usardie cand au scris atta a pune n'au
vrutt Intru Sfintele Taini. Ce multe au fostt lasate no serse $i ce n'au trebuit a
manjit, cumt singuri veti vedé cinstitilor cititori cu proasta nevointa i ostenéla
a Smereniei noastre adunate Inteacésta Cartulie, da pro molitvenicult Grecesct
Slovenesct amandoaa Infatisate. Dreptt acéia acuma o Mute Clirosule sa nu va
sfiiti sau sa va leneviti a nu cauta si a nu citi si a nu Invata acéste 2 Taini
ale Sfintei Besérici, scoase de In céle 7 cad a Banta tocmite pentru spasenia
sufletului tau si a tuturor Crestinilor, atta de scumpe ct n'aT cu (Cu) ce le
pretul, dupa cuvantult Mantultoriului. Ca ce schimbt zice va da omult pentru suf-
letult lui macart de-ara dobandi si lumea toata; dreptt acéTa déca vréme ce se rasi-
péste ti se gonéste da se sparge Intunérecult, cu Innoraré cetii si a paclei nestiinteT
méle, de amt maI dres randuialele i le-amt prepust rumanéste zic, pentfacéia nu
se cade voaa dreptilort miel fil al Pravoslaviei sa va Inponcisati i s va scrabiti
In potriva pastorTulul vostru. Ce va aduceti aminte a Invittatura Arhierésca
Taste in locult lui Hs. Dupa cuvintele SfintieT sale. Cine priTmé$te pro vol
acela pre mine prilméste 1), $i Intealtt loot. Cine asculta pre vol acela pre mine as-
culta, Tara cine se lépada de voT acela de mine se lépada 2). 0 Iubitorilor ci(ti)tori,
mal vartos de Hristos lubitori, nu ra.mnireti hitlénilor, nici va asemanati cebra
ce sa inponcisaza in taina i stau In potriva puterii Arhieriei noastre, ca unii ca
aceTa se inchipuesct obiciaTului pasarii carea se chiama, Corbt, carele Intru nemica
nu baga In séma Tnvatatura stapanu-sau Patriarhului sau Noe, ce déca lasa cora-
bia cazù pe stravd, si'sY lua partea cu dinsult, asa i Inponcisatorii de cuvant al
vremii de acmù, ca ni$te aspide surde a stupa urechile, ca sä n'auza cuvantult
de Invatatura, buna, fara limba ascultt spre cuvinte réle i spurcate, ce pro
dinsii va judeca Dumnezeu. Tara voi, o Tubitorilor cititori, aduceti-va aminte de
Sfanta Scriptural ca oameniT Israilténii ceTa ce huliTa asupra lu Aaron, déca-I scoase
de la Eghypet, carora el le facé atata bine, atunce putérnicult Dumnezeu curan-
du-i schimba, scraba, ca lor ramasera trupurile In pustie da perira ; fait el Aaron
zict, se sul In muntele Ort, cu porunc,a Domnului, qi se pristavi acolò Intru multa
ruga 3). De-acia Tara CoreT, Dathant si Aviront, se sculara asupra lu Moysi si Aaron,
Tara pré putérnecult Dumnezau foarte facu izbanda curand, ca se prapadi pamantul
suptt piciérele lor, si se desfacu inghitl, i casele lor si pro toti oamenil
ati era cu Corel, i toate dobitoacele lor i toata avutia lor, i mérsera de vii In
Tad, si-i acoperl pamantul, i perira de In mijlocult oamenilor 4). Tara eu nu pohte set
1) Mat. 10. 3) Cis. gl. 20. 33.
Luc.'10. 4) Cis. gl. 16.

dacoromanica.ro
MYSTIRIO, 1651 183

asa Inponcisetorilor de acuma, ce cu dragoste aduch aminte, ca Oil vie In fire


§i In minté ct buna i adevarata, drepth acéTa vol, o Tubitorilor cliricf cititori,
mal vartos de Hs. Yubitori, prilmiti cu multemire acesta patina ostenela a smire-
niel noastre, isedeti de cititi i va invqati da pre dinsa cu dédinsulti, sä va fie de
folosulh izbavirii :sufletelor ; fan pentru Smerenia noastra rog, rugati pro Domnulh
Dumnezeu, casa ne:vrednicesca cu mila ce bogata a Sfintiei Sale, cu sannate
cu pace inteacésta arepa de tarIsoara umbrita supth puternica drepta a lu
Dumnezau, cu izbavire de tvrajma§1 vazuti i ne nevazuti, ca sa putem scoate la
lumina si cele-lalte TaIni ca si ceste 2, sa nu ramae inchise, si sa fim indem-
natori si nevoitori si mai la multe si mari lucrure.
3APARCTRSIITI, A ClICHTECRt rKSAIOSAillHefit LIAM GWF1I1íHia 11111rW IMBIBE
: )10/1Arr1, 11,i41-1T lì RpHiAcTRSiTit. (Fig sanatov intru Christos si man-
tuiti-v6, prea-iubit1 copital smereniel nestre me sus serse, care v6 doresce (binele)
si vö saluta.)
Pe ultimile 2 NY liminare se allá tabla de materil §i o gravua representAnd Moral
Maid( Domnuita sub Mil:
ifiwspaNtniti KIL3H6GeHM 1'ia fiPa ñ Gfica Hair° IC Ka.

160.
iar ca legendS
CO Ice, KRAWiAkIll HA MICA H8fC Ii rkwidyk, MiIHMTHCA1 Mtn 6CTAKHIIIH HArk
CHPhJK: Hi owed.' TKÓFIAth fiKOHCE 6Ettikaffk ;CA CrigiliKWArk, ripoorkii(AA HACK.

BucurescY, Biblioteca AcadenaisT Romano.


C. Erbiceanu, In Biserica Ortodoxii Roman& XXIII, 671.

dacoromanica.ro
184

161.

60. Psaltirea, Belgrad (AlbaIulia), 1651.


"TV IlriltITHP1 Ili rk I fii06PHIIITXlIXH
I

IIPOPOK IIII114111PtIT AFLAh I 'TUT ASIITtwcil. I DUI KS CSALWIII111101-


OiTA KS MAN COKOT6H41', Ai" fis"A )KHAOKECKK,
ASIdAd, aà T61H grLt6MlF1. I fiSKM I

nrIEuiiv IISAMH*CKAR. I KS flIPOTNIIOAK AS11 A,Atif3la, Mil KS utpa Ill El 1-100SHKA,


A1111111dAhlii KS TOM% KEATS6Ail il ArKOTEll CAAE I r660P1iG PilKOItH, I 1111AIGAIt

AS ASA, û 11116,1d. I TINNIATSCAS .¡TpS 0 MIOTO CAM I AEHTAIO 116AW, 4


flvkAk 4 tIETATA, KelIrPiiAVIXH. j KS ATO, p iiA. fi LL (KACTKA VEA, 0 a H
AEKEAI :

In-40 de 18 fol nepag. si 200 fol numerotate. Titlul e fncadrat friteun chenar inflorit.
Tiparul e negru i putin ro§u, fntrebuintánd trel mariml de caractore. Pagina fncadrata are
16 rfndurl cu caracterele marl si 21 cu cele mijlocie. Cole mid se Intrebuinteza, In notele mar-
ginale i In sub-titlurl. C6lele de cate 4 fol au ca signatura alfabetul cirilic, fie care Mora re-
petandu-se pe p. 2 si 3 insotita de cifra cirilica. respectiva.
Pe verso titlulul se citesce:
Cinstitul i luminatul semnu, al Marie sale CraTuluT ArdéluluY, qi a dom-
fluid( partilort taraI unguresti, si a QpanuluY Sacuilor, npcium.
Sub care se ved armele lul Inkoczy reproduse mal sus la ri° 147, fnconjurate de lite-
rile P. P. K. fi. A. n. A. g. G. llI. H. II., iar de desupt:
I. Corinth: Glav. 14, sh. 19.
In saborul Cre§tinilorh 1), maT voesc a gill cu Intelest, 5 cuvinte, Inva-
tanih pre altii, decat zéce min de cuvinte in limba striina.
In cele 5 fol urmatóre se afla urmat6réa
77
PREDOSLOVIE CXTRA. M.X.RIÏA SA CRATULtT" ARDÉLITLIII
Cinstitulu1 i luminatuluI i inframsatatuluT cu destoThicie si cu crestinatate
milostivului GHEORGHIE RACOTI din mila luY Dunmezau Cralul ArdéluluT, Domnu-
lui partilor täräl ungureqti iQpanuluY Sacuilortl, ¡ijnt û [loom.
Dela Total Dumnezau pentru Domnul nostru Is. Hs. : Mila, Pace §i dom-
nie fericita, cu biruinta Inframsatata, pohtesch Mari/ Tale ca DomnuluT mieu
milostivh
1) Not& marginala: In besérica.

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1651 185

Bunu-T Domnult tuturora §i mila luT Taste spre toate. faptele luT. 41a cant/
Inparatul gi prorocula Davin, milostive Doamne Crain, psalom 144, stih 9, tu-
turora ce sa zice, Inca tgi pizmagilort luT, diavolilort, carii lupta nelncetat Inpro-
tiva SlaveT sfintieT sale, a pre dingii Inca-T rabda §i-T tine spre bataTa celor pa-
ctogY §i face sa rasae Soarele sfintil sale spre ral §i spre buni, §i ploae spre di-
repti gi spre nedirepti. Agra zice Hs. la Matheia 5, stih 45, a raotatla pa-
catogilort, Inca nu poate opri ea sa nu fie mila gi bunatatla stintiel sale gi spre
aceTa, Tara mila Ontiel sale Taste asupra a toate lucrurile sfintiel sale, a n'are
sfinteiTa sa lucru ca acela dintru carele sa nu stralucIasca mila gi bunatatla sfin-
tieT sale; a den bicTul gi din bataTa luf inc.b sa arata si stralucégte mila §i
bunatatTa MT, ca sloboade Inteun loe spre oameni, in loe de bici (dk), §i
Wm, Intealt loo el Intoarce den bunatatTa luT spre blagoslovenie §i spre
bine. Ca dupa potopul apel cand facia oamenii ora § gi turnu, den sfatult
Jolt cel orba §.1 nebunt, vru sa-T batjoconfisca §i sa-1 bata, §i limba Intru
carTa gran tog mainte li o despartl Intru multe limbi, pentru calla le fu
a parasi lucrul lort cel nebunesc gi sil, rasflrara In pribegie In toate partile
pamantuluT; Tara In Testamentul nou le intoarse §i le déde blagoslovenie Apos-
tolilor, de igtiura In toate limbile de propoveduira EvangheliTa a toate fapturile,
Marcu 16, stih 15, 17. i sosira gi paganii Intru uniclunla credinteT, cum proro-
cise IsaiTa proroca, 19, stih 18, zicand ca vor gill oragele EghypetuluT In lim-
bo, Hanandlora, ce sa zice ca vor tin% o credinta dirépta gi o lége, si tot1 In-
tr'o limba volt cherna pre Dumnezaul cel dirept inteagTutorTu, Intru Impar-
tia lui Ha., pentru gtiinta limbieT. Acmu Inca chTama Dumnezau In toate zile
pre toate limbile, dentre toate rataciturile g'i den toate nebuntile, spre credinta si
spre gtiinta luT Hs. cYa dirépta si adevarata gi cu o Mima. PenteacéTa foar-
te-f de tréba si In vrémTa de acmu a gti in liniibi ca sa propovedulasca Evanghe-
liTa In toate limbile, Intru limba lor ca 0, Inteléga,. Pentr'acTasta au .daruit gi pre
Apostoli, In zua de Rusalii, A-kna E, (Faptele Apostolilor 2), ca sa @tie In toate lim-
bile, carTa acmu cu mare ostenéla, o Invata oamenii a sti In toate limbiler gi si pro-
poveduTasca EvangheliTa luT Hs., gi sa aduca oamenii la unicTunTa credinteT, ce sa
zice la o credinta derépta. Iara cine graTagte Intru adunare, In lirnba streina, pre
sine Intrarnaga nu pre adunare; numal aga-1 cine graTaste In limba streina, Inva-
tand, an cantand, In adunare, carTa nu o intelegt ascultatoril, ca cimpoile gi
lautele, carele nu fac osibitura In sunet, gi nime nu le Intelége. tim a cre-
dinta Taste dentru auzit, Tara auzitul Taste den cuvantul lul Dumnezau, cuvan-
tuluT den propoveduitura, Tara propovedanila trebuTaste sa fie In limba, sa o poata
Intelége gi sa o §tie ascultatorii. Frumos dart a lul Dumnezau Taste a §ti In
limbi, numaf sa viTaze cu dinsele, ca sa Inteléga, rgi altii ce zice, ch aTmintrla ni-
me nu va putTa lila Intramare den cuvantul sfant.
27Pavelt Apostola, I Corinth. 14, cu multe lucruri frumoase arata §i aduce
Inainte a nu-1 nici un folos a gral In limb& streina in saboral).-IntaIu zice aga:
a cine grAla§te in 1imb9. streina nu grala§te oamenilor ce luT Dumnezau, nu spre
Intelesul oamenilor §i spre intramaria lor, unde nime nu le intelége gi nime nu
sa Intramaqa, den cuvintele la A doa oara zice: ca cine graTatte In limbi stre-

1) In beséria.
57028 24

dacoromanica.ro
186 PSALTIRE, 1651

me, numal pre sine sit intramaga, nu pro adunare, unde pre el nime nu-1 lute_
lége !ara noao ni sa cade toate sa le facem spre IntramarYa adunarit. A treIa,
asamana cuvintele In limba streina cinghiilorü, bucinilor, trambitelor i alautelor;
acélla de suna numaI i nu dau osebitura, de nimica-st lntru sotlla oamenilor Cu

*****!If. #.ttlff#*1-?**
Itif 4, 7 é,-.4.11--ii
ev 4. 4 *,,, te.*k7,
At. 44. -N6-p--4,- 4-au. 4-ne.... 4tg.-11,9z*
,v 4!,,y.=t,1,;;,,..

u 'inn iDo -174,


^)r

t.t.4 *
,,+4
(N)e.,,
Ilet'A
evt,',-4.
4*
il A AT II CI
lE"33, K I N T A r * ,
44415eI46
it VP.-.
,
*¡;,--4, A co effiliT6A6A fltni wit/tall filT-Itt .4*
w.-4,-, * JAk.
tv1,`,:5, x if(rIst--yi*T4OHA. E Arail MC...11(CH.
114?.* , K.yG ..."AMA
y. . 7

44. 1101 11.1n r P111, a rj a A w AA TOLy1 *AA 0 Mr/1 tee*


424,.,

*
-e. -4 ii 4.604ITA KAA:14 COKOTttiqX7

14'
.
/S i 46t`i ftost --,-,*
* 41-1),OCC:CKL, life ANMLX-FNMVACKX.,,v 4:?fl .efr
K2 Ayro-roro,:t .074' 4hiNf5rEg, 11.1l:NY4Aerillaps,
i1Dp.11KA, miNnrs't-fx KV'TQATX 11EATY01AA -C.i.s111r1t1 CAM,
P
'

;WI iare6.e
ier.4"1
4-'; * +
1,/,',It*
.4,%<,,,
rcebrrie f tt K o II it
1,* I f .fii hM IN ;1- p ,71. i4A, t7rifólii*
1
. +14 4./.
e*V.44,
4NT:cr. 1/0,10), f Aikb 40t.
la A5 'ATA
f,
T VrIfCFMTV(AV ,i'l-fY AM,5 ?TM' CAAE TVT1Gf.44)4,
- i
4e t "5-
I* CEArriii, 6LISN. 49?.rw
4t.1 lkgv i&k...it_
,rri. gANTO1 5trf,4- AUTriTfiApAg AXMA . AKe: 'E, p. ity
i-ers?;*+1-klt *+*******t*****4V , ",
7: VWe --4%1= 4:41 '111:tiC-
re n VZ;i:i.:t .i4:V14-'
162. 'Mu la Peattire, 1651.
1
trambita, de nu va sufla de gatit au de incalecat ig de gatit spre razboIu, nime
nu sa va §ti gata, nici va §ti de ce sa tinta, ca. §i Dumnezaul atot putérnicul, Cisla
10, porancise oamenilor sat in pustie sa se tie de glasul bucinulift §i in sluj-
ba dumnezeIasca i la purcédere, ca de bucina cu 2 bucine trebilla sa se adune
toga rnultimIa ; Tara de bum cu unul, numat batranii sa aduna, cand bucina de

dacoromanica.ro
PSALTIRE, l651 187

purcesti, toata tab5ra purc,edla. Ala cuvintele in limba streina, de nu sa va 01-


cul sa se Inteléga, de nimica-st sunetele lor intru adunare, ca si glasul cinghillor
fara osibituri, ca nime nu sa, intrama dentru Tale. A patra: cine graTa§te in
limb& streina, numaT cel prostI inaintTa cebra ce graTalte, ca el nu-T inteleg luT
nemica cum n'ara vrla sa inpreune cu el ce §tie el si inte16ge si Taste la inima
qb 1 40$'
agNG-aae OaS -Q
K ii 0 I GM A, diir-('-iiAoA. ,k kg : mi.
a ,
VI Pr& if 4 AOAAI7
1 or,17" 1 .. I 1 0 I,
a. r' 'f
el i ATAMI A rip
.
AA
I,7
j HATT NH' Ki441,1111110111K7 *TAti

Aoteil Ala iflAZIKli ) 141194 +44i


TIM idt;7
I niitirtliKÁVAI
/t flat;
%o
tii
4,14,AmmmA,
,,, ,7 qr ,IP I.rwrrr,A, Di ffrr,;TA AV);
1114137 Al C, Atriti, IrldiA, dt2K..
v. r.,
;. 1 a , a
OfIA ;li/A fóar-A, jrA;rilati rift 41,A4g1X2 It
%. ,ar
VI gbifITATA /tan t TATA. ISII'MA (nit et,
'fir v..
C2 K2 KA. .

t IA0 MI, Ag
C:
fl CT If; A °MI X MI 14 Al/1 T V?yr VA g EL1H I11,7,4:17 11
k roi6;r
m A AII(nvii 0;14;40 A IS- ;1,, -

A.
sYlfgf414,1/3X ¡rya
AM-.14 o i , f Kitti W ACIFLE AL
XtlyI Aop
lia106EAHLIIIISX A A741Ig Agri JAN.
n
TA., 7 11, yglArrilPf IC57 I,
urti
1(3. -- Pngind din P.M.', /651.

la A 5: cine Invata au sa roaga luT Dumnezau In limb& streina, intru adunare%


opr4te ascultatoriT ca sa nu poata zice amin5 pro rugacTunTa lui cumu-I obicIna,
c..t pro ce nu Intelége nu poate zice amint,",ca sa int5résca cu act% i ob. pecet-
1) SA bor.

dacoromanica.ro
188 PSALTIRE, 1651

lulasca rugacTunYa luT. Mai apoi intaréste singura cu pilda sa, c sava c'au vrut
putTa gral, mal mult de cat altii, Pavel in limbi streine i Inca zice ala, ca
mal voiaste inteadunare sa graTasca 5 cuvinte cu intelest ca sa invéte i altii,
de cat zéce mil de cuvinte in limbi streine, I Corinth. 14, stih 19.Preste acés-
ta presto toate Duhul Domnulul luminat ne da. inainte ce trebulaste sa facem in-
tru adunare. David in psalom 101 aea zice : Vestésca-se in Sint numele DomnuluT
si in Ierusalima lauda luT. Ce cum poate fi acea, ca s. intehJga, d6ca sa va vestl
In limba streina ? SfAnta Pavela la Colas 3, stih 16 asla zice : st lacuTasca
intru no l den destul cuvintele luY Hs., Tara sa le vor vestl In limba streina Intru
adunare 1), carele nime nu le poata Intelége, aeon ne tocma FA fie den destult,
ce nice un folost nu faste euvantult lui Dumnezau intru adunari, Sfintele taine,
curnu-1 Botequl i Cina DomnuluT finpótiam (§i celaalte) trebuiaste sa le slujima,
isprava lor i folosul lora trebuTaste sa le spunema i alte cranguri a cre-
dintel dirépte trebuTaste sa le raspundem cu intelest ; iara sa le vom face
acélia In limba streina, In carTa nu intelega ascultatorii, el de acolTa ce folosti
vora lua ? Despre Cina Domnuluf zice Domnul Hs. sa o facem spre pomka
luT, Tara a o va face invatatorTul in limba streina i ascultatorii nu-I volt
intelége, atunce necuma sa fie spre pomka luT Hs., ce mal vartosa va fi
uitata ponina Sfintiel sale in véci, pomka mora luT Hs. si alte bunatati a
sfintid sale, cu de totult sa vora ingropa i uita, ca aseultatorii auda sunetula
urletult cuvantuluI streint, ce niel un folost nu-i pott lua.PenteacéTa
arata luminatti i afave dinteadstYa din toate, cl rugadunile dinteadunari, Inca
dintealte locuri, leiturghiile, rugadunele i cantarile i alte slujbe dumnezeesti,
numal ce-sa indesart In limba streina cebra ce nu o intelegt, i inaintla luf
Dumnezau Inca nu-sa voite, carele-st in limba streina §i nu le intelegt, i cu
yin& WI, volt pagubl cela ce slujosc slujba Dumnezelasca in limba streina nein.
telegandu-o, cum fac Papii de Ram i ceT bOrati lóni1 i Patari ce sa
parinti i dévestavniei i calugarite, carii nemica nu stiu carte, si Inca canta
Teal Nostru tzgii Ave MariTa i psalomi in limba streina fara de toata stiinta, ce
acela-sa ca gaitele i ca pasarile carele-s farO, de toata tiinta, i Inca vora sa
graTascO, ca i omult ; asTa i aceTa ce graesca in limbi streine neintelegandu-o.
AcéstIa toate vazandu-le i luindu-le aminte Mari% ta, milostive Doamne
Cralu, foarte dumnezeIaste si pre mare lauda lul Dumnezau, al porancit Noao
slugilor Mariel tale, impreuna cu Semeon Stefana Mitropolitula din scaunula
BelgraduluT, ¡pa e fi apioiaat, sa izvodim PsaltirTa luf Davida den limba jidov6sca
pre limba ruman6sca, ca slt o poata ceti intelegandu-o i mic si mare. Pentru ca vedem
aTave ca tot cinula Beséricilora rumanesti i grecesti Iaste den Psaltire, ca tnate
slujbele dumnezaesti sant inframsatate cu psalomi den Psaltire penteacéia foarte
laudama obiclaYulti Lott, a au slujba i rugadunT den scriptura sfanta, nu din
afiaturi omenesti, ca adevart in deOrtu-la cinstesca pre Dumnezau cu aflaturi
omene§ti, cuma zice Hs. la Math. 15, stih. 9 si la Isaila, 29, stih 13. Ce numaf
acésta au fosta smintéla, ca n'au fostú cetinda in limba lor, ce in limba streina,
calla multi n'au fostii inteleganda neci popii, netocma ascultatorii, pentru carla multi
au morsü cu mare dorti la bes6rica, ca sa inteléga rugaclunile i cantarile si man-
gaerile, carile santa in psaltire, lara neinteleganda au merst acasa mahniti. Jara
I) In bestSricl.

dacoromanica.ro
PSALTIRE, 1651 189

penteacéfa, ne-amt silitt, din porunea Mariel tale, si amt izvoditt i le- Email ispravitt
cu cheltufala Marief tale, carele pohtimt i nof de la Tatalt Domnult nostru Is.
Hs. sh. Be spre lauda numeluf Sfintiei sale si pro IntramarTa sufletelorti tuturorti
crestinilort.
1,Dupa acéstfa rugamt acela§l Dumnezau, sa te caste pro Mari% ta, cu toata
cinstita casa 0 tara Karief tale intru ani multi i fericiti, inflorindt cu pace qi
Cu de toate bunatatile luf Dumnezau i sa te Ya suptt Scutul i suptt arepile
Sflntiersale, i sa-ti fie stinca tare, ca i laf Davidt inprotiva a tuturort pizma-
snort, ca sa putemti i nof vifa suptt arepile Marief tale In pace, laudandt name-
le Tataluf i alt. Fifuluf i alt Duhulul Sfintt. Amint."
In foile liminare se mal ail& o prefat4 despre folosul Psaltirel i aceia§I stemii a Mitro-
poliel Belgradulul ca cea din Noul Testament din 1648.
La f. 1 a textuluT se aflA titlul:
II ¿IHAfIKHA IIPOPOKII 11.111 4111PAT WhIITI1P 1)ch4silik TiliAtIlliNk I ill
SHLIE, I Kiirritt 48,4,Fnoph, I cAS, 1:1 ("NH AWL.
La sfillit la f. 299 v. se an Inc& o

nPREDOSLOVIE CITRI CETITORI.

Mila., Pace, si intramare In credinta dirépta, pohtimil cetitorilort Crettini,


dela Tatalt Dumnezau pentru filult su Is. H.
Stiindt aciasta a apa totu-f mal curata i mal limbede (sic) in izvort de cat
In parae, ea de co sa depart& apa de izvort, totu-f maI inmestecata qi mal turbure;
asia-f i izvoditul scriptural sfinte: Inca tau-I mal curata In limba ce-au gait Du-
hul sfant, in légfa v6che, prin proroci car6-1 Limba Jidovasca, fara in Testa-
mental nou Grecfasca ; ea de ce sa departa de limba Intru calla au graft Duhul
sfant, totu-I mal Inmestecata i mal stramutata, cum sa v6de den multe izvoade
limbi. Penteacga i noi, izvodindt Psaltirfa luf Davidil proroct, mal vartost
ne-am silit a socotl izvodul Limbii Jidovesti, intru carfa laste scrisa ; i dupa
acefa am socotit izvoadele a multi Dascali marl, i carii am vliqut a se mal
apropie de izvodul luf Izrail, nof inca am tinut inpreuna cu ei. Dupa acéstfa
am socotit i izvodul celor 72 de Darnall, carii au izvodit den limba Jidovasea
i unde am vaqut a nu
In Greelasca (din Greelasca dup'acéfa in multe limbi);
s'au foarte departat de izvodul Jidovesc, noi am lasat in loc, numai ca am
samnat cum ca sa osib6§te de eel jidovesc, i unele cuvente le-amt pus pro
rand, ce le am inchis In parintijis, cumu-s céstia ( . ) fara altele le-am pus pro
margene, cu céste sldve : jid. nag, ce sa zice, ca In izvodul jidovesc nu-st. qi
la tot psalomul, intafu am pus Summa, i partile psalomilor, aratand care psalom
cate parti are, 0 care parte, pana In ce stih au soroaca cuprinde, i despre
ce graiaste prorocul. Dupa ac6stfa, am pus si Titulusul, uncle 1-am gaglit i ji-
dov6§te 0 am tocmitti psalomii tog oi stihurl, ca sa poata afi mal in de grab
ce va vria sa caute. Dup' acéstfa, stiind ca niel un lucru ce-1 flout de mana de
om nu poate fi far' gresala, penteacéfa va rugam sa ertatf cl-am gresit, au
NoLA tnarginalii: Jidove§te.

dacoromanica.ro
190 INDREPTAR EA L EGIY, 1652

cuvAnt, au in tipar. DYa Dumnezet cu ce dragoste am scris noi, cu acea s6. cetiV
vol, spre intrAmarla sufletelor voastre '). Domnul nostru Is. Hs. fie cu sufletul
vostru, mila fie cu vol, amin".
Bucurescl, Biblioteca A cademiel RomAne.
Cipariu, Analecte, XXI §i 100. Lambrior, Carte de citire, 66.Gaster, Chrestomatie, I, 152.-
Sbiera, Mifcciri culturak, 48.

IC

1652.
61. Indreptarea Legii, Tirgovi§te, 1652.
4AGPellTii1i del;IIH I Ks OHMS. KM)* ape TOATX. NtSAIKATA fiPrIflPiCKX
11111 .in-kp-toricKmM TO4T1 11/11/1111 ilptwittifi 111H Mipeniqui. IIJPilF1H1fl G*Iigiinwp
I

airiAt 5 0.6g I WH TOg (1C1 iiaArkeTH H 4. ilidi airkeTii 111H .:1411 e : AAe,I

118Miti. RACIi1 neâ. THMO,4111. ilH g. ilHKOAA1. eiwitívrTa Ad1H31111,nwp RPocnwiE GKIAC1 I

MAU H411fiTE WH TOgAiHT1, KS 11013Sii 111H 41C11111;6TSP El1rAKSASH Kyp : iwafi


KOMHHHSA. Al [Mil& AlAK. AA MAO Berkp. AS Otis. 111H ifit3HTOP At 1441104: Kyp
finiate fipfiTini8. lap Slaw Al.tTitH !long TOA Aenpe npf &MS% PSM, KS
H1KOHHU,A WH OirCIPATA WH K TOdi. Kib'Sli1i1 11111 E: Mxe Kip GT6014111 KS
21 4111171 I

AS Milig IIIHTpofi Tkprok 6aao HAA10.41 11111 TOT Oltr : 4 ThrPOgHIjJ. I


4 Tynorp,i4sta np-kaaa MuS AOMH : 1w iiitiA1H E. I Eg: : Ktie illalt4 AomiltrA
Hoe IC" X I Aqi: g. OA. â Ag 7U /wig K io RCA: I

In-folio de 25 fol nenumerot. i 794( pagine. Titlul ineaclat trite° gravurA care represintA,
fare allele, si stema Viral Rominescl (no 165). Tiparul este' .negru §i row. Pagina incadrati
are 36 rIndurL Volumul cuprinde cAteva gravurl in lemn representAnd pe Sf. Vasilie-cel-mare,
cele 7 sAbdre (n° 167-169) ei numerdse initiale ornate mini qi cateva frontispicil §i
Pe verso titlulul incepe prima prefatA a monachuluI Daniil, care se reproduce mal jos.
Intre acésta i prefata Mitropolitulul Stefan, pe f. 2 v., se aflA

1) II Timth, IV, ah, 12.

dacoromanica.ro
Bibliografia ronzeinéscä veche, pag. 190.

EnratiNlf

C Kirk

rwrI/A

tit!, .
EAri Afq T0,1TA TilEKATA
Afx.iff4(KAWnigyIrrillEKA
RW-11 111(W96 WEI MY1f8tpri.
lifA A4C4nylAtt; A ffA Arrm11"
(if TOA n HAM4T . A 41 AAY'TrittlIHAM,C:
1LA"AiAnYi'legAftl-/ST. PH. HfiKOAAE.
etwAcSrYA jiA-114:7AtZ' 1jrocAu3 . Cupd-cf A.e2Thi
fiTt /pH To- hiFfrri lax noa WH4Ev1gvir,Li
isiA ¡if A

ro-Atiesfie 44-ITT icirigotultli a r /06V1


A :I' M: Dr; A441:61174/1T0,A,Iria57.: Ef's
sr, E
AA ii.441kfriffiS MAN% AE 4_1,m-qua 70A trap
'e:)11Hrii not A;;Cii f tu'air.1474 wid
.
T*ittIlfla ;Mt 67:16-1C1;
qr
crPit tis
r
MnASIMriNine0 I &pro tg A II AM-1111 ATD Ov:
. t. ..--

TLrfjF1IJJ.E
vnorffl I-1 tAw AA VI; g

-zgA-r,siq
ML.+? A N.:1 ti
;;AI ve/Artis. r fro
oit? la
;
xc.

'
Uri-)

165. - Tillu la Zartreptarda legA 1662.

dacoromanica.ro
INDREPTAREA LEGIT, 1652 191

SEIMUI Carele Taste dat de Dumnezeu pré Sfintilor MITROPOLITI11111


Ungrovlahiet

IC&

Invghtur(ile) Athinei aa nu etrAluceset,


Cum céste qase numArure aicé izbandescil.

dacoromanica.ro
192 INDREPTAREA LEGIT, 1652

Dela rasarit pan' la apus tuturor groaz(a),


§i pro nicl unul nu va lasa fara de paz..
Cruc(ea) i car.* In duhovnicescul razbolu tare
Arhiereilor Hs. datu-le.au putér(e) mar(e).
Cu dinsele Cre§tinii la cer s.-1 duca se-au dat,
§arpele sa sfarame putér(e) mare au luat.
Capasul, Pletistur(a), Gherdanul podobe§t(e) capul
Cu umbrir6 DuhuluT nevola§ de la vacul,
Mitra Semnul TiareT vechilor ArhiereT,
curat purtandu-a. multi de munca izbavireY.
O STEFANE, Pastor Pravoslavie(1) daruit,
De Hristos noaa paz(a) tuturor harazit,
Doamne Isuse pazé§t(e) In sInta Mitropolie
pro al nostru Parinte 0 In vécl ce va sa fie.
Cele dad) prefete au cuprinderea urmlitóre:
Pr6 SfintituluT i pré InteleptuluT mien i cu toate felTurile de flon ale da-
ruluT Duhuld Sfa,ntti Inpodobitt, tocma Apostolilor, S: S: Stefana Mitropolit ala
TargovistiT, Exarhult PlaTulul 0 a toata. Ungro-Vlahia, cel ce e maI jos scris ca
un filu sufletesca 0 de nemica robt, cu tot sufletulti cére, roaga §i pria§te toata
sanatat6 i buna petrecanie dela unult In Troita Dumnezeu.
Multi oameni socotesca pentru omul cela ce canda se na§te far's) cetate Cu
multi oameni si vestita deln paring de buna ruda 0 vestiti, el zic ca Taste vrad-
nic i dastolnica unult ca acela sa fie laudat i sa se cIudésca i sa se mire
pentru mola luf i pentru innaltar6 rudeniel lul. Ce unii ca acela gresesca fara
séma i fara de socotéla chibzuesca, pentru cä bunata,t6 nu vine nicT se trage da-
pre mo§n6ni i dapre stramo§Y; a§ijder6 i raotat6 i viata c6 r6 nu mérge sa
vie sa se pogoare pe strenepoti, ce fiegcine deIn lucrurile sale (dupa cuvantult1
stapanulul nostru) sau se ru§inéza sau se slav6§te. Pentru ca omul, cat de-ara fi
si se traga de parinti §i de ruda de °amen' mari vestiti §i InbuntitatitY, Tarä lu-
crurile lu/ si fie proaste i WA de isprava, da nemica §i grozave, aceluTa atata de
mult i se cuvine batjocorire i urgisire. §i Iarä1 (inpotriva), canda rasare o odras-
la de buna ruda §i cr6§te Intr'un sat prostil i ,da nemica deintru ni§te oameni
oarecum, §i sa se faca, cu nevointa lul i cu multa socotinta i luar6 aminte, mi-
nunatt Intru lucruri i Intru Indreptari i sa procopsésca, intru bunatati, atunce
mal vartos se cade unul ca acela sa fie laudat dastoinic6§te cumü se cade de
toti, i luminata sa fie laudat, cuma se arata chiart 0 se véde la blagorodia ta,
alesula mieu de Dumnezeu, Cinstite Parinte pre') Intelépte, Kyrie Kyrie Stefane,
Mitropolitula al scaunulul cetatii Targovi§til, Exarhul PlaTulul 0 a toata Ungro-
Vlahia, mirandu-se de tine toti, vazandu-te deinteunt locti ca acela i salt de
josa alti Ungro-VlahieT, carele au crescuta odrasla i stalrare ca acTasta, Inpo-
dobita cu atata bunatati §i darure.
AcIasta auzincla í eu mal micult, prostula i plecatul prah desuptt pi-
cloarele cinstite ale SfintieI tale (0 Sfinte Cr6§tete) de multi lachedemon6ni, voiTu
cu toata, ¡nema, cu blagoslovenia Indemnar6 Sfintiei tale, a prepune aclasta In-
dreptare de lége da pro limba ellin6sca pre limba proasta ruman6sca. Nu doara

dacoromanica.ro
INDREPTAREA LEGIY, 1652 193

(Mint nevrednicia prostimel ra61e, sau d5, veintr'o invatatura Invatata, far& numai
cat m'am ispititt a linge pro din afara putinelt. Grammatica i Syntaxisul, ce
Cu toata mint6, inteleptia, aratar6, spuner6 i Indreptar6, a cuviosulul intru ie-
romonahI kyr Ignatie Petriti §i a lui Panteleimont Ligaridi, dascali desavar0tt
amandoI de la lijo, yestitI i foarte iscusiti intra toata dumnezeIasca scriptura.
Drept acéla (o sfinte varhovnicule), pentru multul hart de cucerie a nedastoIni-
ciel méle, carele amt aka Sfintia ta (macart de nu-m santa copti strugurii vitil
méle) priime§te truda i osten61a ca anal nedastoInict; priiméste acestt dart
mict, Cu multa proasta a m6 minte necuprinsa ; priiméte gradina cu florile Ra-
Iului inpodobita i sadite cu buna mirisma a darulul DuhuluI Sfantt ; priim6§te Ca
cel pumnt de apa ce duse celt sarac la celt inparatt; priim4te 0 pro mine bla-
gos1ov4te, ca eu ticalosul pespe blagoslovenia i ertar6 Sfintiel tale sa doban-
desct ertare multelor méle fumedenil (sic) de pacate. Iara pro Sfintia ta aic6
Domnult Dumnezeu sa te pazésca in multi ani sa petreci, pentru folosult Tur-
meI a lul Hristos, car6 ti-e data in sém5., Iara noaa de bucurie 0 de veselie tu-
turor voimt binele ca tott sufletult ; Tara acolo sa te dastoinidasca sa do-
bande§ti: Clata arhierésca, hora dreptilord, hrana RaiuluY, bucuria nespusa, car6
oclifult n'au vazutt, la inema n'au intratt, dupa cumt zice fericitult Pavelt, sa fie.
,IIp-kOciptirrga g: FunoTpisimil Os% (Al Présfintid tale netrebnic rob)
"DANIIIXT M. PANONIANtu

"STEFANt Cu mila lu Dumnezeu Mitropolit alt Targovi§til, Exarhul Plahr-


lul 0 a toata Ungro-Vlahlia.
"Pré Sfintilort Arhiepiscopi, Mitropolii, Iubitorilor(i) de Dumnezeu Episcopi,
Egumenilor i tuturort P5.rinti1or Duhovnici i Protopopi, hirotoniti de Dumnezeu
pespe mana arhier6sca, a0jderé 0 a toate randulalele céle de afara.
"tate i spasenie, roaga i pria§te.
"Toata Scriptura car6 Taste lnsufletita de Dumnezeu (0 pravoslavnicilor citi-
tor(i) foarte laste de folos, de Invatatura, de infruntare, de indreptare, da pedepsire
pe dreptate, cum grala§te dumnezeescul Apostol, ca sa poata 11 omul lu Dum- Tim. S.
zac. 297
nezeu desavarOtt, 0 bine gatitt spre tott lucrult bunt; pentru a mal vartos
indreptéza naravurile noastre céle suflete§ti i dein léne le radica catra bunatati
ne pornesct catra invat5.turile c616 ce pint lui Dumnezeu, i ne invata sa
alégem binele dein rau i rault dein bine. Dein car6 i adasta dumnezaTasca In-
dreptare de 16ge, canoanele zic a sfintei i dumnezae§til Pravile, carele au incol-
tit 0 au rasarit 0 se-au ijderatt (mull amt zice) dela intrupar6 i Inomenir6 Cu-
vantuluï pro lume, de candt au strigat trambita c6 cu multt glas apostol6sca,
cu bunataté daruluI, 0 se-au auzit In toata lumea, cinstitu-se-au, adaosu-se au, cres-
cut-au 0 se-au Nit, intarindt tocmélele Beséricii, care se fad) pe vremi, pana la
sfantult 0 a toata Jumé §aptel6 Snort, caril in tott chipult i in tott felIul au
adunat pietri scumpe de au tocmit 0 au facutt zidult Bes6ricii, earn au zis
MantuitoxTul nostru, ca u0le el %dui nu le va birul nice o data. Pentru ca dupa
luminaré poruncii M5,ntuitorIuluT lar tnelatorlul carele scornise inchinar6 idolilor gl.

dracegi, elt se ve§tezila, i cumu-f era fir6 intru nefiinta elt se strica i fugia
ca i intunérecu de lumina; lara elt hitlénul nu se suferi sa fie biruitt, nice vru
sa §aza in pace, ce aducandu-0 aminte de va§mAntul sal], imbrach-se In pagAni
57oa8
25

dacoromanica.ro
194 INDREPTAREA LEGIL 1652

In pierzatori de oameni, i TarasT se nevoia s. invhnga (.¡Ki%Hr.%) i sa biruYasca


adeverinta intealtt chipA cu invh.thturi striine i inselatoare a doa oarâs faca ca
mai nainte ; ce nu putu Lupul, c ramase ca unü spurcatt rulinat ranjindt
pre Cuvantul in zadar; pentru a, cum mal de graba se adunara Wpm& a toata
Carele sant lumé, delnpreuna s't naméstnice de dumnezttesti i sfinti Parinti, da lepadara i stri -
sAboale a
testa lumes. cara raotaté nebunieT luY. Unele asa se facura: ca cu porunca cebra ce inparatia
pre acéTa vréme (Tara mal ales, cum am zice, Cu a sfantulul Dun) se adunh da se
facé Snort intr'o cetate turma arhierésca caré era suptt Loath, obastia greciasca;
Tara cine nu puté sa mérga el si trimeté soli exarsi al lor i ispravnici in lo-
cult lor ; i asa Cu tot saborul tocmiTa indreptaré a blagocestivei si pravoslavni-
cief credinte. §i asa ingradindu-se cu armele adeverintii, raotaté lor goniTa. Tara
Carele sautu altele se chemara naméstnice, ace a se aduna Episcopii numai deinteo eparhie
Namest. la mal marele lor ; Tara nu era chemati toti dein toata 1um6 si nu se fad) cautare
de toate tocrnélele; ce, sau intarila tocmélele Saboaralor c616 ce sh, Meuse mai
nainte, sau surpa pre ereticii carii incoltiTa sa samene zizanii, sau cauta canoanele
cl é ce era de buna tocméla si de folosult tuturor beséricilor Pravoslaviel. De-acia
acesté toti nu se nevoira sa dezradacinéze i sa rumph, numal semintele ale In-
vataturii celor striine; ce inca si Pravile, canoane i legi au Watt, ca sa fie de
folosul traTuluT oamenilor, indreptandt sfanta a noastra viata i invatAndu-ne cu-
tare paza sà pazim petrecania noastra cum place lui Dumnezeu i Canoanele, ca
nol carii santemil Sfanta Turma a lui Hristos ca o cetate tare sh, ranim pre mun-
citorIul indoit i ca o pasare proasth, cu mestersugurile luY sa fie prinsü i legat
sa se cunoasca rusinat.
Deci inteacesta chip apuca inainte da se tocml foarte ales dumnezeiasca pro-
poveduire i cu multe MIA se intarl si se intemeè beséricil. De-acia pastoril sfinteT
Turme oblicindt me§ter§ugurile hitleniel luT, cu invatatura c6 adevarata s't cu bu-
natatile vitejiel lor, inclaratnicia i nevointa luptei luT nu o bagara in séma, ca
sagétele copilaresti. Asa userdie aratara pentru cununi ce luara, atata petreca-
nie buna i minunata aratara, cat le era toata nevointa pentru buna i adeverita
cinste, eke ca Tubia sa se lupte i sa se bata pentru adeverinth, pan'la sang).
Paula atata userdie i vitejie venira, cat multi-sT urara trupurile i rabdara in-
tunérece de munci i morti pentru adeverinta. i mncä, ace§té sfinti Tubitori de
cinsté lui Dumnezeu zabréla blagocestieT, atata biruira inselacTunile cat nu baga
In séma nice in dos nice in fa ta frica loll. Dreptil acéTa adunandu-se toti im-
preuna acu acésté vitejii, sfintels i dumnezeestile Pravile, cum le.au fosta su-
flandt i amenintandil de sus porunca lul Dumnezeu, pan'in zioa de astazi asa
le tine 0 le cuprinde i le cinstéste dumnezeTasca Besérica a Provoslaviel multe
dein dumnezelasca evanghelie, pentru ca i acélé santil adevarate radacini dein
izvorula el. §i nu numaT acést6, ce inca i cate poslanii osebi de saboara, intre-
bari i raspunsuri se-au facut de bogati barbati sfinti, carii se afla pre ac6la vré-
me, carora nu li se putuse ascunde bunatatile. Dreptil acéYa i acél6 le marturi-
sira si le intarira i Beséricii le dédera, ca sa luminéze intru taria PravoslavieT,
ca stélele pre taria CerTului.
Aic6 se-au pus si niste invataturi i lége den afara, da demulttt facuta
Alcé gralalte tOCMital gandescil ch, i acéla Taste tocmita cu indreptaré c/umnezeTasca, cumt
pentru légé
inparat8sc4.
art fi o aflare si un daril a luT Dumnezeu, §i o alcatuire de obste a Beséricii, toc-

dacoromanica.ro
INDREPTAREA. LEGIT, 1652 195

mita Cu porunca nastavnicilora i indreptatori a vitéjilor si purtatorii de Dum-


nezeu barbati, pentru Indreptar6 a gresalelora celorti de voe i celor da nevoe,
si de tralula blagocestivil, carele duce pe pravoslavnici ii Indreptéza catra viqa
cé nesfar§ita.
Dreptil acéTa Smerenia noastra adunat-amil si am stransa (cum ama
zis) toate canoanele, Inpodobite cu toata framsété si Invatatura si hotarale céle
tari, carele santt de spNsenia si de tréba tuturora oamenilort, carele seau
facutti si seau tAlcuit cu bunt narav cum place lu Dumnezeu, i, de cumt
ne-au fosta putéré, toate la un loca le-amt cusutt, nevoindune nemica a 'Asa sa
fie lipsa de ceva. i nu numai acésté, ce Inca $i cat au ramasa de acel dascali
nepuse, i noi aducandu.ne aminte, le-amil inplut i leama adunat. Pare-ne cli vor
fi de tréba si de dragoste sufletelora celort Tubitoare de Dumnezeu i carii vor
citi nu li se va ura, a ama pusü toate lécurile de fie-ce vina, inpartite toate
pre glave pre lesne a le afla. De-acia am gandita si am socotit si pentru pravila
Inpb,ratésca a va fi si acéla de taba acestii oblastii i micsoare Tad, de toate
vinile, cu catastihult el deosebi, ca s plat& fi le. s clé ate ceva ajutorTu
canoanelort sfintilor barbati, marturisindti i danda raspunsil mai tare si mai
vArtos.
Parintil au pus numele RAspunsuriloril i Invataturilora lor Canon sau Pra-
vila, adeca numele de la lemnult1 cela co lucréza mesterii, carele se chiama indrep-
tarlu. Canda lucréza lemne sau pietri fiinda nodoroase, strambe i coltoroase i ne-
nétede, puinda acela dreptarlu, le tocmescti i le netezesca i a§a le alcatuesca una
cu alta. Pravila sa chiama i alte mestersugure multe ale metterilor dascali, adeca
cariT au me§te§ngit Grammatichia, Filosofia i Vracluiré, i carii au mestesugit
Cantar; si nu numal acélé, ce Inca si ceTa ce au tocmit Légé Inparatésca, pusu-
le-au numele Pravile. Mai santa s'alte inpartiri, tocm6le i hotara, de carele bine
au socotit Ypocrat sa le fie numele asa, adeca despartinda §i aleganda i Indrep-
tanda ce e stricata de altii i aducandu-le Tara la a lor buna Inpreunare. Ce insa
scripturile altora, carora li se-au pus numele Pravile, acélé totü trebue altora sa
se dé sa le caute. Iara Raspunsurile céle blagocestive parintesti pusu-li-se-au nu-
mele mal adevarat, mal tocmit, mal alcatuit de cat toate, atat cat si pro cela ce
se pléca lor el Indreptéza, catra drépta credinta, si-T trage catra viata aa ce
place luT Dumnezeu in toate zilele Para ratacire.
De acuma trebue Tara a arata si a spune pre randa, de can ne va fi putéré :
candtl, de cine si cuma se-au izvodit si au esit la lamina fiel-ce Pravila, lumina
picIoarelort noastre si lumina car6 Taste callort noastre in traTul lumii acestiTa.
Ce insa ale sfintelor Saboara sapte a toata lum6 si ale celora Namésnici
a bogati PArinti sfinti ce au scris, lesne le veY afia pre la inceputul Saboaralor:
Papii, Patriarsii, Mitropoliti, Imparatii, Ispravnicii kli asupra cuT. Iara aicé numaT
ce ni se cade a spune pentru ale Sfintilora Apostoli pe mutt; asijderé
pentru Pravila Inparatésca : de unde au esit si cine si pentru ce IntaT se-au
izvodit spre buna parte Pravilele, adeca Canoanele, pro numele Sfintilor Apos- Pentru pravila
st. A postolt.
toli 85 scrims fiinda (cum zisera unii) de marele mucenic Climenta, cad ca
era urmatorTu MareluT Petra asijder6 i dumnezeesculuT Pavelt, cum sin-
gura povestéste oare unde de dansula, carele au fosta Episcopt la Roma, al
treil6 dupa invatatorlult Petit, cad ca Lina au luatti Scaunul si se Incununa

dacoromanica.ro
196 INDREPTAREA. LEGIT, 1662

'CZ M4 RKOVIII Wit TIA'fiA 6016E504-020k


fir rp fraA A till IC AC Yfl tti A gi( Hit ti
Atelt,47.11),i0 `110 _..A'14 ,
-0;s4IiAply4iik04Ti0
e 41t.te- /it ,

No. w/4I1141`
4:4041'401:4'
401,-41,20, -01 /4/1 SI 1684 III b
401114.41101111timatlik
roz>.-

167. 1111610 siibor deln Ricen, din Indreptnrea legii, 1632

cu cununa lincenicilort In vrémé inparAtieT a luI Traian inpArat. §i aa socotira


unii c5. le-au scris Climenth, ace '§I pomené§te numele pro urma Pravilelorh,
cum arata §i dumnezeesculh Luca la Déanie. CA nu serie nedire sA se fie adunatti
toti sfintil Apostoli la un loe sa le fie scrish o4te. Ce O. §titi eä multa vréme,
lacuindh i Indulcindu-se Inpreuna zisu-i-seau de vArhovnicii Apostoli sa le izvo-
déscA si sa le sale, c i Poslania care Taste cAtra Ovrél Tara lur au zis de o au
prepus pre limba ellinésca. Pare-mi cä unii mal de nainte vréme au fostti soco-
tun 0 se-au fosth sfiindh de Pravilele loth, pan' ce se-au adunattl Sfantulh
a toata lumé Snort a asé, de au Math séma tuturorh Pravilelort, care le Meuse
Saboarale a toata Lumé §i Naméstnicile, afiderd 0 ale upon Parinti carii au
procopsit intru bunAtAti 0 au fAcut §i el bogate Pravile. Ce mai IntAl 0 mai
nainté tuturor au luatil séma ale acestora, adecA ale Apostolilort, ca zice acel
sfant Snort: Canoanele 85, carele sAnth Wilt() pro numele Sfintilor i SIA-
vitiloat Apostoli, carele sAnth priImite i intArite i adevarate 0 date noaa. de
SiIntiT Parinti, por uncim i noT O. se tie intArite i adevarate (Ina fara de Pos-

dacoromanica.ro
INDREPTAREA. LEGIY, 1652 197

- C eo- AdKo EAri fpfli NA, AC 11 prtit'ais aid, A 44 ffirrij.


- n77f,3:7ApiC u Lff re% Arg tir,A A ti b'rreA .Acittn
ita AfF1 KOkte nzpu rt . m-5 : 6% Ark flit) ,

Tait
MIA nor
:1-Wommill va
WargrAvimpollionioniummomit$611/2111/411111r
4111 111011111111011111171 MI.
1.11/11114111411AMMIIIIII
liwasweiw- Nutaimb,.
/Iv
Am.... Aioor.:-.--g------..-_. 2.\---.
168. Al edptelea adbor deja /Cm, din IndreVarea legiÇ 1652.

laniile i Raspunsurile 1u Climent), ca inteacéh5 multe taini, zizanii i gunoae


"de smintéla au bagat zlocestivil. Cade-se a sti si de Pravilele inparatesti, de unde PeleenintrulTvii-i
se-au ijderata si Yale, pentru cäqi Tale le-amt socotit a fi ca una ajutorTu cebra lalte, de unPder selu
penteacéTa lipit langa dinsele. Intru Olimbiada de intal, canda era cursula a-mceput lit cum se.au tocmit.
nilor lumii 4808, atunce inparatia la Roma Romilt, Yara dap, dinsul altii vreo
sase, Lima dupa OWN' lua Scaunult pana ce trecura ani 244, de canda se fa-
cuse Inparatia Cetatii:Jara righii carii tocmià cetaténii, avanda putér6 a doa dupa
inparatul, el cumt.,socotiTa_ asa tocmia i indrepta pre cetaténi, ca Inca nu era
160 scrisa. Jara Ganda fu intea 68 de Olimbiade, atunce cazura asupra inparatieT
put6r8 oamenilor celor de afara, si asa gonira pro Righli dein mijloc i pusera
obladuir6 a ypatilor. §i atunce narodula Rimuld se indrepta cu o lége sau mal
vartos, cuma ama zice, cu unti obidarti ram fara de tocmea. Jara asa 'Ana nu se
inpluse 20 de ani, Tara narodul al6se 10 barbati, si pro dinsii obladuTa Appie Clay-
die; si asa poruncira lora sa faca legi. lax& of adunara obicTalurile die ce era pre

dacoromanica.ro
198 INDREPTAREA LEGIY, 1652

16ge ale Rim16nilor, carele era rAsipite i mal alcatuira multe si dein 16g6 Ellini-
lor de la Athina, cAti se lauda a tint si au pre Solon si pre marele §arpe
pre lAnga, acest6 i GAO zic6 cA au si tint tata pre Licurgt si Mini i altii In
potriva acestora. §i asa alcAtuira 12 cArti de la acest6, pentru cA Solout si Li-
curga povestesct c el au scris legile mal alése Ellinilort, insA unult Athin6ni-
lort, lar. Licurgt Lakedemon6nilor1i ; ce Irma Licurga fusése d demultt, tocma
intealt 65 de ani de la sparger6 TroadeI; Tara Solont au fAcutt legi Athinénilort
inteald 46 de olimbiade, scotAndu-le de la arpe fara de ucideri. §i asa se indrepta
narodul cu ac616 cArti pAnA ce se -0116 cu put6r6 ypatilort si a nAroduluY, pentru
a in toti anii aleg6 nArodult 2 bArbati de buna ruda, sA fie de-a tocmir6 lucrurile
c,etAtestl i voinicestI, si le pun6 numele ypati. Si asa acesta chipt allí cetAtii se-au
tinutt 361 de ani. Jara Gaie larAsi schimbA ypatia i put6r6 NaroduluT, de o facu
inpArAtie, i crescAndt vrém6 petrecanieT, tampla-se de cret i vinile i judeca-
tile, cAtt trebuYa si se cAd6 sA fie si sA se facA Legi cetAt6nilort in tot felTult
pro vinile lort. Dreptü acéla dupa Gaie lua inpArAtia Sevastt Avgustt, acela
ce era si chesart ; nu lasA sA nu pue i sA facA lége, ca i cela ce era cu intelep-
tia mal buni de at multi, ce Inca de la toti intreba i iscodia i de Narodt
de voInici, i ori cine ce zic6, de la totI lamuria i ce-i pAr6 i socotia cA e de
tr6ba indatA scrila in c61e cArti ce scrie mal sus. Deacia dupa multa vréme pro
urma lui Avgustt, apuca inpArAtia Andriant, si ac616 toate !ara le aduna la un
loct si ale altora a tuturor, le serse deosebi, i le facu in 60 de cArti, adecA Gra-
Dighestasimt, ce 135, zice, le puse numele SAbornict, mint art fi adunate dein
multe; Tara cate Meuse inpAratii, elt le scrise deosebi si le Pacu 12 Grane, si le
puse numele Codicure, ce sA zice tocmire inpArAt6sca. Deacia nice asa nu era lesne
sa ajunga 16g6, neputAndu-le cuprinde cu mint6, de multe si lungi ce era ; i mal
vartos inpAratii carii se pus6se dupa vremi, lort ce li se pAruse, adAosése in
codicurile lort de niste lucrure de c616 ce Inca mai nainte n'avus6se 16ge. Nu nu-
maI ac616, ce Inca si pre limba LAtinésca serse, ascunzAndd legile pAnA acuma
intarite vartos, lipsindu-se de folosult lor cela ce nu puté sa le inteléga. Jara Ius-
tiniant, inteleptul inpärat, multime de glavizne alése, canelo era numaT maT de
tréba de lucrurile vremil si nu alése numaT, ce si incA lAtim6 cat putu o scurta
si de doaa, ori scoase dinteacéle doa cArti, adecA dein CodicA si dein Dighestt dA
prepuse pro limba Ellin6sca ; si asa tocml. 16g6, ca niste tocméle de intAT, si puse
numele cArtii: Istintunda.
Jar& tocmir6 DighestuluT, cace se alcAtuise pe scurta, cumt amt zis, pAruse
unora a zice, cä pentru grAbir6 scurtArii au lAsatt multe nescrise dein céle ce-st
maI de tréba. Dreptil acéla TarAsT porunci de scrisera i pusera ac616 suptt c616
ce se chiamA Grane la sfArsitul tuturort Granelort, lipindt lucrurile céle de tréba,
ce rAmAsése. Multi dascali cinstitult inpAratt la acést6, cAndt le-aa prepus, au
strAnst. IntAT unt Stefant au tAlcuitt Dighesta, Tara Kirilt pe scurtt ; DorotheI
o au facut pro tocméla mijlocie. Thalilel Chensort prepuse Codicil% pre lungt;
Tara Theodora Ermopolit mal pe scurticelt; Anatolie si mal scurtt, Tara Isidor
mal pe scurt de cAt Thalilel; numaY ce! 2 ce au izvodit maT pre lungt. Manvru(?)
inpAratul ind de mal fAcu niste tocmiri cu multa truda dein tocmélele céle vechi,
170 dA Nearale (sic), §i le puse deosebi, cA schimba, pentru nunte, i 16g6 pentru
diataxe si pentru niste taini i altele asémene acestora, care le poruncise mai

dacoromanica.ro
-701...N1Ipperganntrarompuwiiirirm..1
0,...41r:vviita t
7-4
filliiKi*0.0419Z4111"." 11111&'s +NO.,. r
6,
110,3,
90.1
11.uanio pi' i air .:pro,..s,
ili, hoh 0,
1 tr IJIIINAll
ri . 4,
C. .;;/;0'" IL
! ilk) 0111\V
JígI
'4 1
P
/

dacoromanica.ro
;-
C
E
;1;
1101118."' quo,
-eviliefa Ak..-)""M
., (.4
1
dill ilk, "1.17,1. ifir dam.
111A111 A .'(441001,'" OnN 4111111111 vihro*.%torl:'..etimotha.,arodmilunt
206 INDREPTAREA LEGIY, 1652

nainte Marele Costandint, Tara ella pentr'ac616 mal cu mil& le tocml. Acéle Nea-
rele le-au prepus unt dascal Trivuniant foarte dascalt mare ; Tara nu stiu cumu-i
supara duhula necurat, eel era mint6 indoita. Dreptti ac61a, canda le scrisése, ela
intors6se unele spre folos, Tara altele le scris6se neacleverite i indoite cu
dult i cu socotinta. Drepta ac6Ta, oamenii carii av6 para i merg6 sa se judece,
Cu ac6 prinzare i indoire r6 pre multi pierd6.
Tara maf pre urma de toti de purur6 pomenitul intru 1nparati Leu pr6 in-
teleptul, el facù toate alcatuirile una, i cate era puse rasipite toate le inpreu-
na inteuna dein Dighestra si dein Codicure, multe si de la Istintunda i dein-
Wale luf Iustiniantí al6se, da le Pam 60 de &ITV, inpreuna cu una Savatie Marele
SpatarTu, si le alcatul in sase tocmiri i scoase de lepada toate vrAjmasiile
c6le Para, de tréba, c616 ce nu era nice de un folos ; pentru ca oamenii cal mal
da pre urma se indreptara mal spre bine de cata ceT de mal nainte vr6me carii
Meuse multe legi. De-acia alcatuir6 cuvintelor dein c616 ce le alesése, foarte bine
le aseza i cuvintele c616 ce da raspunsa de fie-ce cuvanta, lucru i vina, ela le
aduna da le tocmi si le puse toate la o Grana. i au facut i ela 120 da Nea-
rate, ce pana acum ac616 nu se tin toate.
Drepta acéTa i Smerenia Noastra, vazanda o comoara ca acTasta ascunsa
ca o gradina incuTata, plina fiinda de toate florile darului DuhuluT Sfanta, ale Pur-
tatorilor i insufletitilor de Dumnezeu Parinti Sfinti i ai Lumil dascali i lumi-
natori, carii au inplut toata lum6 de dulc6 blagovonie a DuhuluT, gandilu zi-
canda : ce folos Taste de amandoaa sa st6 incuTate ? cuma zice Scriptura. Mal van
tos, aduclindu-mi aminte de cuvantul stapanuluf mieu Hristos pentru sluga c6 vi-
Matthel gl. 25. c16na ce ascunse talantulti in pamanta, zis : sa dau si eu ceva DomnuluT mieu dein
cate mi-au dat, ca sa nu ma arat sa zic ca voesca numal folosula bineluT mieu.
Ce voiTu cu toata inema ca cerbula la izvoarale apelor sa-m puTu toata nadéjd6
P8. 115. pro MaTca Cuvantului FiTuluT lu Dumnezeu, préslb,vita Doamna a noastra Sfanta
Nascatoare de Dumnezeu, i pentru ruga sfantuluT slavituluT Apostola si intaTul
Mucenic Arhidiacont Stefant, si marele Antonie i Sfantul Grigorie Decapolit
Nicodim Mirotocenul, ca sa nu las comoara ascunsa nicT gradina incuiata, ce
sa zic capetele dumnezaestilor Pravile, sa le aduna si sa le prefac da pe ellin6§-
te pro cuvinte proaste rumanéste. i am facut alégere deln multe si bogate Pra-
vile, trimetanda pan' si la inparatésca Cetate, la Pr6sfantula nostru i a toata
lum6 Patriarhfi (ca n-am vrut s. scriu da pro céle tiparnice, fiindu-mi téma ;
de ann. au indtputt cartile Pravoslaviei la mana ereticilort, el n'au lipsitt a nu
baga cate ceva zizaniT), pan' ce ama aflat la cinstitul nostru fiTu sufletesca Kyr
Gheor. Candi de la Trichis, carele au fosta II Vis., scrisa cu mina, judecata toata
arhierésca i langa dinsa _si inparat6sca, cu toate canoanele ale Sfintelora
Saboara i Apostoli i a Mareluf Vasilie §i a altora dumnezeesti §i 0141 Parinti
inpreuna cu Theolog dumnezaestilort Bogoslovi, scoasa sj tocmita Cu porunca
invatatura blagocestivuluf inparat Kyr Ioanna Comninult, cu mare si multa so-
cotinta, de pravoslavnicult intru dascali Diacon i pazitorTult de toata Pravila
canoanele marii Besérici Kyr Alexie Rodniu. i a§a cu multa userdie si indem-
nare o am scos de intun6reca la lumina i cu buna voe a luminatuluT i blago-
cestivului mieu Domna Io Matthei Voevod Basarab l cu tot sfatul MarieT sale, cu
blagoslovenia ParinteluT mieu Paisie Patriarhul IerusalimuluT, si ca Indemnar6 a

dacoromanica.ro
INDREPTAREA LEGIY, 1652 201

doT frati Tubitori de Dumnezeu i tocma slujitori al oblastieT Smereniel noastre.


Tiparitu-se-au, ca sA fie de folosula tuturor de obste, ca o gradin& plina de flori
mirositoare ale raluluT, sau ca un vistiariu deobste Besericil.
Drepta acele, se cade A le caute i A le tie vartos tot-de-una cela ce santa
indreptatoril PravoslavieT, ca A poarte grij(h) pentru sufletele Turmelorti, A nu
cumva A se alunece spre Invataturile striinilort; asa de vartos se cade A se tie de
cela ce au randulalele Lumii acestila de indreptare ; ca cu acest6 Invhtaturi vei
pute alege adeverinta dein ratacire striina, i dreptate dein strambatate, mal a-
devaratt mal alest de ata Piatra Lydief.
Acest6 puna lége i legatura i hotara imparatilora i domnilora, Patriarsi-
lort i Mitropolitilort, Egumenilorti i calugarilorti, Popilor i Diaconilort, Bola-
rilortt i Bogatilorti, stapanilort §i slueilor, celort ce obladuesc i cebra ce se
obladuesca, parintilora i feclorilorti, Barbatilora i muerilora, insuratilora i ce-
lora neinsurati, celor postnici i colort ce nu se postesca, inteleptilor i celort
nedomiriti. Acest6 invata 0 pro inparatul si pro domnula A le tie i A le cin-
stésca cu toata puteré. Acest6 nu-1 lasa A se piece invataturilor dobitoce§ti.
Mal vartos se cede A le aTba, acest6 ypar§ii sau voivozii, Mitropoliiii i Episco-
pii, pentru ca lor mal multa socotinta, li se cade s ab i grij(a) sa poarte de in-
pitratestile i sfintele Besérici, ca A nu cumva sa se arate nedastoinicT la Dum-
nezeu, cAci n'au lacuit pre yob. luY ; ce A vie la acesté bunatati sa-sf inpodo-
bésca bunatatea sufletului, ca §i Puterile ingere§ti inpregimula lui Dumnezeu.
AcestiTa indreptari de lego cine-Y va zice vraduitoere de ob§te nu va gresi, pentru
ca amésteca erbile i lecurile, O. le da bolnavilora, de_ tamaduTa§te pe fie-carele
de fie-ce boala; si nu numai pro aceia, ce Inca §1 pre cela ce se lenevesca de nu
poarta grija de tamaduiala; insa pro unil dandu-le i tinzandu-le erbi tari ei ra-
dica, Tara altora aducandu-le aminte de Pegaduinta ce va A fle, aduce-I §i-i radi-
ca cu mai blande 16cure. 'Tara unii Anta carii nu Tau nice erbi nice lecure, nice
invataturile acestora, ce-sT ingradesca pristanist6 Poclanief cu neplecaré, §i asa
facandu-se mai tari de cat inpAratul, ei-§T Inchid mosia de veci.
Penteacela (o lubitii SmereniT noastre III) la cine se va tiimpla, au de ran-
duiele noestra, au de ce de afara, priimiti-o ca o hazna inparatesca, plina de
toate lucrurile scumpe, ca veti afla inteansa de toate bunatatile carel indreptéza
sufletul, ca intaré§te pro eel ce stau si pre eel azuti nu-i lasa in ociaanie. Dulce
Taste Blagocestivilora, Tara Zlocestivilora infruntatoare, groaznica pacatosilorti, cer-
tatoare de toata varsta §i de toata, deregatoria i rAnduiala, inparatilort, Dom-
Boiarilorti i celort ce santa pro mane maimarilorti, Voinicilorti, prostilort,
bogatilort, saracilort, calugarilort, mirénilort, barbatilort, muerilorti, Tinerilora
Batranilora. Cä inteleptia a lul Dumnezeu Taste multa in tot feriula, ca mace-
ra si cine nu Taste indreptata, de aicé, citinda cu socotinta i cu luare aminte,
lesne se va indrepta si se va intari. Curvarii se invata a's1 tine curatia, celt rau
se invata binelul, cela fara de minte se intelepteza, cela semeta smerita. AcTas-
ta invata pro cela nemilosirda milostiva, §i pro eel ce jehuesca ale altora sa le
dé ale cul santa, i, cuma amti zice maT pe scurt, tot fellula de bunatati. Cine
va vre acela, de alcé va pute sä zleTasca ca de inteuna izvora.
Dreptti ace.% rog smerenia neastra, pro vol pro toti fii Tubiti intru Duhult,
cautatl si ispititi scripture, ca asa socotesca ca pare-ca inteansa yeti afla viata,
57038 2(i

dacoromanica.ro
1,3
.-ab) dao-or
lifeZPV Ca11,670/61.,WILWAWATIVILVOW&MVAL1171".,1111.7eWWILWA74Vani.W.WANAIWILVAVWregliu.
10;
.---474,1-40 4
'11-110. 4),,) ra
) , --, e- ,

Alt

!Vapour,

dacoromanica.ro
nar*

111111
...', V Istgo ,,
/ P ,--
ir.... - A- Gf.. 5),
a. 7 ' , s.
' (lk, ., _ 4,'"' c 1,1 4_.._
1.j, "k,.. v t .. I
, ..-
G i' . ' ,,, .-, .,111
0
L
,er,tero.11.
1 11.111111111,
I
\51, ,,,\%. .\ .
1,1111, . ,I"I
...:. 0111,Ill
111110U
.
Ar'r2."'A -'r".....37:-.",37XMAngYY.IANICATIrJAZVXVONSZNATAM.VNAMMXiNnOiMTNMEMNASO/MPINIVANIMIMPPROMEMR24,
INDREPTAREA LEGIT, 1652 203

dupa, cuvantulA DomnuluI; i priimii ca dragoste si cu userdie, i citinda, indrep-


tati viata voastra, Yara pre smerenia noastra intru rugile voastre Para, de léne
nu uitariti. Si Domnult OA fie cu vol. Amint.
Ca unh Tata tuturor intru Pravoslavie de obste i voitorTula de tot binele.
Acelas carele Taste mat susA scrist."
Pe fila 8 hm. verso incepe tabla de materiT, la sfirsitul areia se ailä o gravurä (n° 169)
in lemn Intitulatä IIPARGAirbIll, GgAlif: (JudecAtorul cel drept), semnatä Petru Theodor 7159"
Cu legenda:
Déca vrém ce va, e drag si Yubit a fi inparatY Domni Arhierel i aid Scaune,
Stégure, PastorI i randigale, vol cautatT de cinstitl Dreptatd, ca sa nu muriV, ce
sa traitl in cda Lume in VCY."
La pag. 424 se terminä prima parte a Nomocanonulul cu cuvintele:
inGAÉHYEArk û KCAKHArk TWAHTEM G91215,111,1 inHTOOHOMITA, HIIIKEMHA 113 GMHH-
CK,WW, HA nf1ÓCT614 KAACKIal 153KIKI, Tft8A0AkElEA1 MHOPOTAHIHArW: AAHVILLI flHApEAHA
11%0114,1 IIMIÓHCKKIRt: 3. Kit iirATKAK KAWHI : HE 3AKIAKRITE. (Cu rugacIunea ì cu teal,
silinta lui tefan Mitropolitul, s'a tradus din elinesce pe limba pr6sta romanésca,
ca ostenéla mult pacatosuluT Daniil Andrean monachul din tara PanonieT. In ru-
gaciunile vóstre nu-1 uitati.)
Partea a (Ina are titlul urn-W.0r:
HOIROKM1011 KX ANIIIH636X SASHATE nog TÓATE KAHtirdHEAE, SAE
G*Ii11,11AMYKf1ìIH, WH SAE GtATEAWOlt &HITE G-1,66,111.% LEagAlyil, WH SAE IliAW11,1
MATE GltSÓcIflE, KdOEM C*8 *lat8T1t HOE 4 KOVATE AÓK801, KiiftEAE CK IZlíWK llaM*CT-
HIM. Mirk äqt WH suiligAsA ELACIIATE, WH LE SATwp% G2P1ltH EINIKAH,H UM 11%-
miHRH nSprKTÚ/Ni M Amii3E8, SAK1,111iTd% K8 Ora UM 4MMHAA RAPOLIECTIIK8A811
411-611AM: Kyp IwAHK ROMEHIH8Ali. MK8KKIIT1s.TÓ(310A ATAKOHI, SA RifITH REC*1111.1 â
ASA POSES LUll 111,3HTÓIHOA Ai 11(IÁKHAX Kvp !Lip flpucTimS.
111;1tuum 171 KCAKHA1 dirSbilMHTEAVK: GT644111f1 AlwroonomiTa.
II6KW HOEKEMH1.1. eMIFICKArW ut HOOCTil KACKil 1531iliNt. TfigA0AIOSTEAM r8,4*11111,1rW
K PacoAipivkrk: MH111A4 AH,A,1)1AHA ILIFIÓHCKhha: 3. (Iar acum prin ostenéla i prin
rugaciunea i prin tun, convingerea mitropolitulul §tefan, din not traduse din
limba elin6sca pe limba présta romanésca, prin ostenéla pi-ea miculuT intro mo-
nahl Daniil Andrian din tara PanonieL)
La sfirsit (p. 795), dupä o invocatiune cAtre Dumnepire, se af15, iaräsI subscrierea:
AiHïIi1rk:
ITAWCIIHICTKA Kam: NitioTpfii ILHOHR111%.
BucurescI, Biblioteca AcadsmieI Rornäne. Museul de antichitätt M-rea NämtuluT.
Indreptarea Legia cu Dumnezeu (ed. de N. Blaramberg si G. Missal]) f. i. i a. (Bucu-
rescl 1871).
loan M. Bujoreanu, Collecfiune de Legiuirile Romania vechi 0 cele nout, vol. III, BucurescI
1885, p. 135.
Cipariu, Analecte, XXV si XXVI. Principia 110. Analele Academia Ronnine, Ser. II,
t. II, p. 109.

171.

dacoromanica.ro
004

4- .47/

172.

62. Tärnosanle, Tirgov;ste, 1652.


wirr;
UHF61I1fleillOG
GAS]
Gbp110KiWHIG
GAS
ThPHOGIIIIIe
Honk% Alk 11(1f 61111 H H 111 1 111 11

GAGREHIIPt, HOE HMS% 11 Pótt CT%


P$M6H*111 E. KS TÓT% Tynksivh
111K 4.1{101:6T t1 hi, 4s6frri 4mun -
TAT.% 111 H TOKAUITA MI 11 HE pkuA.
KS TOt1TA OiT10,A,1141 hUH KIATSAAt1
[Irk G*HTSASIIul1FITfløMìTh
Kyp: GT64'PIH: II TÓ /1
Ill,Ap,t ILI SIITIACK-k.
ThETOKH1116.
.¡Tps H H riliTti 111K G4iiT4t KAM
ti 411 100(1 H larrpt3 IC Xi
TvuorpA4VA liSmuialf ,A,om Iw
IllaTAi E lit: MI ctn. Í Ki: Sjia11.

In-4" de 35 foi nepaginate. Tipirit cu negru i rop, cu 22-21 rinduri pe pagin5. Titlul este
incadrat cu acelael ornament ca Pravila dela Govora, iar textul cu un chenar de linil. Cuprinde
cáteva frontispicil i initalele ornate ca i Pravila. DupA prefatA se gAsesce o gravurA pe
lemn, representAnd Saborul Maicil DornimluT (n° 158), iar pe verso titlului Rtema Mitropoliet
Ungro-VlahieT aceiael ca cea din Mystirio, 1651, cu inscriptia i versurile acestea :

Semnuld Carele Iaste dat dela Dumnezeu pr6-Sfintilor MitropolitT al prAT


Ugro vla hid

dacoromanica.ro
RNOSANIE, 1652 205

STEFAN intru arhierei se cinstéste,


Cu tolagula pre toti obladulaste,
Numelei arata i lucrurile,
Iara nevointa, folosurile
N6mu1uI Rumenescd, cIasta Tarnosanie,
Iar5, dascoperl buna folosire.
Pe urmatérele 5 pagine se aflé, prefata acésta
STEF ANC Cu darulu i mila lu Dumnezeu Arhiepiscopti i Mitropolit a
pazitel de Dumnezeu Cetate Tergovistii si a toata Ungrgylahia
Tuturor tocma Slujitori frati, Iubitorilor de Dumnezeu, Arhimandritilor,
Protopopilor, i altora carii se afla in randuIala Smireniei Noastre : Tott binele,
si de Spasenie dela Dumnezau inpreuna cu blagoslovenie sa va se d6 Roaga.
Nice odata nu mi-ara fi voYa sa lipsesca cu toata inema si sufletul (o
sfintilor i cinstitilora mid frati i tocma slujitori) sa privaza catu mi-e putéré
Cu lucruld, la toate la c616 ce santa de tréba si de folos, cinstituluI i sfintului
nostru néma Crestinesca (de In carele ma traga i ea), ca sa se cunoasca ade-
varat de toti userdia i caldura car6 amt catra sfinta a noastr5, maIca Besérica,
cuma dupa altele arat facutt i cu ada,sta Tarnosanie, de o atilt tiparit can de-
graba, car6 e foarte de tr6ba NémuluT nostru thraI rumanesti, ndindu-le pre
limba sa poat5, intelége. Drepracélainpodobindu-a cu toate Teremoniile pe
Cu fiorile typiculul romanéste, n'am lasat a nu va scrie sa stiti ce e lucrult el
cuma se cadEri-Ffá-e--,c sY cine, de carele voIu incepa de aic6, i Iaste asa:
TreT lucrure santa carele nu poate nimen6 sa le faca, fara numaI ArhIereula:
adeca, Hirotonia, sfintia Myrulul, i Tarnosania sfinteY Bisérici.
Acest obicIaTu tine sfinta Besérica a rasarituluI de la tocméla a sfintilora
ApostolI (oarele au luat de la puitodul de lége singurt Domnult Nostru Is. Hs.,
curna marturiséste Dumnezeescula Apostolescula ucenica Dionisie Areopaghita in
carté lul car6 scrie pentru sfinta randuiaia a Bes6ricii i) zicanda : cd. i Preotii, macard
de vor fi si facanda niscare randuIale de In cinstitele taIni, iara asa nice °data
O. nu fie volnici sn, indraznésca popii a face sfantula Botezt fara de Dumnezaescult
Myrd, nice sa obarsasca Dumnezalasca taln5, a pricistinieT, de nu va aril duce chi-
purile Pridastenief la Dumnezeescula jertavnica, adeca a nu sti deistvul sfinta Li-
turghie. Asijder6 nice Preot poate fi, déca nu va )1 harnica sa se sue la toate
randulalele spitelor Preotestf. Drept acéla DumnezeIasca tocmire, sfintir6 randula-
lelora Arhierestl i facer6 Dumnezaescu