Sunteți pe pagina 1din 10

Plan educaţional individualizat

1. Informaţii generale:
Nume/Prenume: Rotaru Gheorghiță
Vîrsta: 6 ani
Grupa: a 6-a
Adresa: mun. Chisinau, str. Alba Iulia, 88
Telefon: 0 (22) 25-85-88
Tipul deficienţei:
 tulburări de limbaj:
- de ritm şi fluenţă a vorbirii (bîlbîială, bradilalie);
- de pronunţie (dislalie);
 retard în achiziţia limbajului.
Data de elaborare a programului: 19.09.2016
Durata de desfăşurare a programului: 19.09.2016-21.05.2017

2. Date despre familie:

Componenţa familiei: familie biparentală, este prezentă tată și


mamă.Părinții mai educă un copil de 9 ani, care nu manifestă careva deficienţe.
Date generale despre copil: preșcolarul a mai schimbat o instituţie de
învăţămînt din municipiu, din motivul că nu i s-a acordat atenția necesară, iar
programele şcolare în baza cărora preșcolarii învațau erau prea rigide şi Gheorghiță
nu le putea face faţă. Gradul său de socializare este destul de scăzut, nu comunică
cu semenii din propria iniţiativă, îî este frică să intre în contact cu persoane
necunoscute. Manifestă o frică exagerată cînd trebuie să iniţieze un discurs: începe
să tremure, se înroşeşte, ochii i se umplu de lacrimi.
În prezent frecventează o gradiniță obișnuită din sector,unde ii se acorda
ajutorul necesar și terapie logopedică,la care Gheorghiță merge foarte mîndru si
fericit.

3. Informaţii educaţionale:

Pe plan logopedic subiectul prezintă:

- nivelul de dezvoltare al limbajului este sub vârsta cronologică (evaluat prin


“Setul de probe pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului”, C.Stănică, E.
Vrăjmaş);

1
- vocabularul şi structurile gramaticale nu sunt dezvoltate şi utilizate în mod
corect;

- particularităţile vocii: înălţimie scăzută a vocii, ritm foarte lent de vorbire


(bradilalie);

- situaţia articulării nu este foarte bună, prezintă sunete înlocuite, omise sau
alterate;

- aparatul fonoarticulator este dezvoltat normal, prezintă sezonier îmbolnăviri


ale laringelui;

Comportament cognitiv:

- limbaj şi comunicare: vocabular sărac, posibilităţi de exprimare reduse, vorbire


rară, ezitantă, încetinită; nu recunoaşte toate literele; în scris apar omisiuni şi
înlocuiri de grafisme, nu face analiza şi sinteza fonematică; face confuzii vizuale
ale literelor simetrice ,,b-d’’,inversiuni de litere, confuzii între consoanele surde şi
sonore ,,p-b’’.
- matematică : nu are formate deprinderile de numeraţie corectă în concentrul 0-
30, nu înţelege noţiunea de număr compus, nu poate efectua operaţii de adunare şi
scădere neoperând cu conceptele matematice. Realizează în plan concret mulţimi
de obiecte, dar nu înţelege corespondenţa mulţime de obiecte - număr, decât cu
sprijin permanent.

Autonomie personală şi socială:


- aria de autoservire: preșcolarul are formate deprinderile de igienă personală,
cunoaşte mediul ambiant şi acţiunile din regimul zilnic ( mesele principale,
activitatea şcolară, de joc, de odihnă).Prezintă carenţe în comportamentele motrice
şi în gesturile social-utile de autogospodărire .Se îmbracă singur şi are grijă de
propria îmbrăcăminte.

2
- aria de socializare: preșcolarul nu are o atitudine prietenoasă, s-a acomodat
destul de greu unor reguli preşcolare de grup, nedezvoltând relaţii interpersonale,
Participă mai uşăr în sarcinile de grup şi pereche. Se deplasează însoțit de acasă la
grădiniță şi invers . Comunică rar cu colegii şi cu prietenii atăt cât i se cere să
realizeze un climat de desfăşurare a activităţilor comune.
- Psihomotricitate: preșcolarul prezintă o coordonare şi o stabilitate a gesturilor şi
mişcărilor sale corespunzătoare unei activităţi de învăţare eficientă, dar întâmpină
dificultăţi în organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv-motrice de spaţiu,
lucru ce duce la slaba însuşire a citit-scrisului şi a achiziţiilor matematice.

4. Niveluri ale performanţei:

Puncte forte:

 posibilităţi bune de comunicare gestuală, expresivă;


 memorie mecanică şi de lungă durată;
 capacităţi imitative înalte;
 operează uşor cu materialele intuitive de mărime medie şi mare (blocuri,
puzzle, figuri geometrice);
Puncte slabe:
 nivel scăzut de socializare;
 vocabular limitat;
 ritm lent de realizare a sarcinilor;
 are deseori reacţii violente;
Dificultăţi: îî este dificil:
 să lucreze în plan abstract;
 să coopereze, comunice cu colegii şi persoanele adulte;
 să povestească un text scurt;
 să opereze cu limbajul matematic.

Derularea programului de intervenţie:

3
1. Declararea viziunii
Sperăm ca Gheorghiță să reuşească să depăşească temerile sale privitor la
comunicarea cu colegii şi adulţii, iar gradul său de socializare să se îmbunătăţească
semnificativ. La fel, sperăm ca achiziţiile sale să îi permită să se încadreze cu
succes în societate şi odată cu acestea să obţină un loc de muncă care să-l aranjeze
pe deplin.
2. Sumar al rezultatelor evaluării

Nr. d/o Tipul evaluării Descrierea rezultatelor


1. Psihologică IQ general de 68
Dificultăţi generale în verbalizarea cuvintelor,
în comunicare şi socializare, în achiziţionarea
conceptelor, numerologiei matematice
2. Scala de Performanţe sub medie în toate domeniile
comportament Permanent are nevoie de sprijin
3. Observaţii Nu iniţiază contacte sociale cu colegii
structurate la Îî este greu să formuleze propoziţii simple
şcoală Competenţe sporite în desfăşurarea activităţilor
ludice (respectă cu stricteţe regulile jocului şi
duce la capăt sarcina didactică la nivelul
propriu); 
Capacităţi relativ bune de învăţare
comportamentală prin imitaţie;
Posibilităţi bune de gestuală, expresivă;
Nevoia de afecţiune, de integrare, de modele
socio-umane şi de sprijin gradat;
Toleranţă scăzută la frustrări,sociabilitate
scăzută;
4. Informaţii Se joacă mai mult singur
observate Dacă trebuie să interacţioneze, este frustrat
întîmplător Ordonează după sine locul
Are abilităţi de deservire personală
4
Se uită la ce fac alţii, după care îi imită
Are capacităţi de creaţie în domeniul
modelajului, tehnicilor de pictură
contemporane (dactilopictura, tehnica
amprentelor, pictura suflată)
5. Evaluare pe baza Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor
mai ample
curriculumului
Nu are abilităţi de natură tehnologică
Nu reţine decât cu material concret, prin
reluări permanente
Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
Lucrează cu uşurinţă la matematică în
concentrul 0-10, cu dificultate în concentrul 0-
30, doar cu material concret.
Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
Îi place să scrie - transcrie destul de corect

3. Scopurile de lungă durată


a) Gheorghiță îşi va dezvolta abilitǎţile cognitive specifice vârstei şcolare
mici (vocabular mai bogat şi mai divers, abilităţi de calcul matematic elementar).
Termen limită: sfîrşitul anului de studii.
b) Gheorghiță îşi va dezvolta abiliţǎtile de comunicare. Termen limită:
sfîrşitul semestrului II.
c) Gheorghiță îşi va dezvolta abilităţile de socializare şi relaţionare cu
semenii şi adulţii. Termen limită: sfîrşitul programului de intervenţie.
d) Gheorghiță îşi va creşte nivelul de dezvoltare şi coordonare motrică.
Termen limită: sfîrşitul anului
4. Obiectivele comportamentale
Scopul de lungă durată nr. 1: Gheorghiță îşi va dezvolta abilitǎţile
cognitive specifice vârstei şcolare mici
Termen limită: sfîrşitul anului de studii

Obiectivul 1: pînă la sfîrşitul semestrului întîi, Gheorghiță, va citi cuvinte din


2-3 silabe, va identifica numărul de silabe dintr-un cuvînt, va recunoaşte sunetele şi
literele dint-un cuvînt.

5
Obiectivul 2: pînă la sfîrşitul semestrului întîi, Gheorghiță , va formula
propoziţii simple, va citi propoziţii simple, va recunoaşte o propoziţie într-un text
dat, va efectua exerciţii de înţelegere a sensului propoziţiei ( prin întrebări
ajutătoare), se va exprima prin cuvinte proprii păreri despre lucruri, fapte
cunoscute.

Obiectivul 3: pînă la sfîrşitul semestrului doi, Gheorghiță, va scrie numere în


concentrul 0-30, va recunoaşte sistemul poziţional de scriere a numerelor formate
din zeci şi unităţi, va recunoaşte locul unui număr într-un şir.

Indicatori de reuşită Materiale şi strategii


incluzive
Obiectivul 1 Recunoaşte sunetele într-o Pentru fixare se vor relua
silabă de mai multe ori anumite
Citeşte silabe din 2-3 litere.
litere Se vor folosi texte din
Identifică literele/ abecedar, texte cunoscute
sunetele dintr-un cuvânt deja, cu care eleva
operează cu siguranţă.

Obiectivul 2 Formulează propoziţii din Aprecieri stimulative


2-3 cuvinte observând
imaginile
Citeşte propoziţii din 2-3
cuvinte
Recunoaşte în text
propoziţiile
( nr lor )
Formulează, oral,
propoziţii cu sens
Răspunde în propoziţii
Exprimă corect o părere

Obiectivul 3 Citeşte numerele Evaluări curente


Numără crescător formative
Compară şi numeşte Probe scrise, fişe de lucru
vecinii

6
Scopul de lungă durată 2: Gheorghiță îşi va dezvolta abiliţǎtile de
comunicare.

Termen limită: sfîrşitul semestrului II

Obiectivul 1: pînă la sfîrşitul semestrului I, Gheorghiță, va percepe şi va


rosti cuvinte simple, formate din 2-3 silabe, va indica obiectele despre care se
vorbeşte şi va repeta după educător, colegi cuvinte noi.

Obiectivul 2: pînă la sfîrşitul semestrului I, Gheorghiță , va citi din cărţi


cuvinte simple, indicînd cu degetul fiecare literă pe care o pronunţă.

Obiectivul 3: pînă în luma mai, Gheorghiță , va răspunde la întrebări simple


despre activităţile cotidiene, obiectele de uz casnic, despre ce a făcut ziua
precedentă.

Obiectivul 4: pînă la sfîrşitul anului, Gheorghiță , va iniţia discuţii cu colegii


şi alţi adulţi, va pune întrebări, va cere explicaţii referitor la subiectele pe care nu le
înţelege.

Indicatori de reuşită Materiale şi strategii


incluzive
Obiectivul 1 Citeşte şi rosteşte cuvinte Set de materiale didactice
simple ce denumesc obiectele de
Repetă, în cor şi uz casnic, fenomene ale
individual, cuvinte naturii, fiinţe şi obiecte
Arătă spre obiectele care Evaluări orale
se pronunţă
Obiectivul 2 Se orientează în cartea de Cărţi cu texte scurte
citit Abecedarul
Deschide cartea la pagina Fişe şi teste
indicată Materiale manipulative
Citeşte din carte cuvinte Stimulări şi evaluări orale
simple
Recunoaşte corect literele
din cuvinte
Obiectivul 3 Recunoaşte şi denumeşte Activitate practică
obiectele Evaluări orale
Verbalizează corect
cuvintele
Nu recurge la omisiuni,
denaturări de sunete
Răspunde corect la
întrebări, fără a ezita

7
Se încadrează benevol în
discuţie
Obiectivul 4 Iniţiază benevol discuţii Evaluare orală
cu colegii şi adulţii Planşe cu desene
Pune întrebări simple Stimulări şi încurajări
Înţelege despre ce se
discută
Cere explicaţii
Utilizează corect ordinea
cuvintelor într-o
propoziţie
Începe întrebările cu
cuvinte interogative
Pune corect accentele în
propoziţie

Scopul de lungă durată 3: Gheorghiță îşi va dezvolta abilităţile de


socializare şi relaţionare cu semenii şi adulţii.

Termen limită: sfîrşitul programului de intervenţie

Obiectivul 1: pînă în luna noiembrie, Gheorghiță, se va integra într-un grup


de lucru cu colegii şi va rezolva sarcini individualizate.

Obiectivul 2: pînă în luna decembrie, Gheorghiță , va colabora cu colegii


pentru rezolvarea unor sarcini didactice, proiecte de grup şi va activa în măsura
posibilităţilor sale.

Obiectivul 3: pînă în luna martie, Gheorghiță, va participa la jocuri de


echipă şi va prezenta diferite roluri în dramatizările/teatralizările scurte pe care le
va propune cadrul didactic.

Obiectivul 4: pînă la sfîrşitul anului de studii, Gheorghiță, va participa la


şezătorile, matineele, concursurile desfăşurate în cadrul clasei şi a şcolii, prin
prezentarea picturilor sale, a unor poezii mici.

Indicatori de reuşită Materiale şi strategii


incluzive
Obiectivul 1 Se încadrează fără Fişe şi teste
ezitare/frică într-un grup Lucru în grup mic
de lucru Exerciţii diferenţiate şi
Acceptă împărţirea individualizate
rolurilor
Respectă timpul dat
8
rezolvării sarcinilor
Rezolvă corect sarcina
primită
Obiectivul 2 Nu îi este frică de colegi Lucrul în echipă, grup
Nu manifestă frustrare la Fişe
ideea lucrului în echipă Însărcinări colective
Colaborează cu colegii Stimulări orale
Rezolvă în grup sarcini
Acceptă rolul încredinţat
Obiectivul 3 Înţelege rolurile şi Jocuri dinamice indicate
sarcinile unui joc dinamic vîrstei
Imită corect mişcările Încurajări
Se implică activ în joc Jocuri de rol
Nu ezită să se distreze cu
colegii
Obiectivul 4 Acceptă ideea de a se Expoziţii
manifesta în faţa unui Şezători
grup mai numeros de Matinee
persoane Încurajări şi stimulări
Păstrează cu grijă
picturile realizate anterior
Memorizează poezii
scurte
Are plăcerea de a fi în
centrul atenţiei

Scopul de lungă durată nr. 4 . Gheorghiță îşi va creşte nivelul de dezvoltare


şi coordonare motrică.

Termen limită: sfîrşitul anului

Obiectivul 1: pînă la sfîrşitul primului semestru, Gheorghiță , va realiza o


compoziţie alcătuită din materiale naturale (scoici, fasole, crupe, frunze) şi o va
prezenta clasei.

Obiectivul 2: pînă la sfîrşitul anului, Gheorghiță, va prezenta propria


expoziţie de lucrări plastice (obiecte modelate din lut şi plastilină, colaje, picturi în
acuarelă,) în cadrul sălii de clasă, va scrie sub fiecare lucrare titlul, autorul, data
realizării lucrării şi va răspunde la întrebările colegilor.

Indicatori de reuşită Materiale şi strategii


incluzive
9
Obiectivul 1 Percepe corect noţiunea Materiale naturale: scoici,
de „lucrare plastică” crupe, fasole, frunze, flori
Manipulează uşor cu uscate, etc.
materialele naturale Foi de format A4, A3
Aranjează estetic Clei, foarfece
materialele naturale în Pensule, creioane, carioci
spaţiul plastic Aprecieri orale
Recunoaşte limitele
spaţiale ale foii
Nu înghite materialele
naturale
Obiectivul 2 Va realiza lucrări plastice Şevalete şi panouri
Operează corect cu Mese pentru expoziţia
instrumentele plastice lucrării
Scrie corect Avize publicitare
numele/prenumele său, Diplome de merit
data şi titlul lucrării
Nu ezită să răspundă la
întrebări
Cere ajutor în caz de
necesitate

5. Revizuire şi monitorizarea orarului şi a strategiilor


Se va realiza în fiecare lună, în dependenţă de progresele elevului cu CES.
Dacă nu s-au înregistrat progrese, se va reveni la obiectivele propuse în scopul
realizării eficiente a acestora. Grupul de asistenţă va stabili, în conformitate cu
indicatorii de reuşită nivelul la care a ajuns preșcolarului dat.

10