Sunteți pe pagina 1din 3

DECIZIA

Consiliului Suprem de Securitate


nr,01-02-03

Mun. Chisindu I3 martie 2021

Consiliul Suprem de Securitate, audiind informaliile prezentatelasubiectul: ,,Evolulia


situaliei epidemiologice qi acliunile de urgen!6 ce vrmeazd a fi intreprinse de
autoritdlile statului in vederea combaterii rdspdndirii infecliei COVID-I9 qi
diminudrii efectelor acesteia",
DECIDE:

I. A recomanda Guvernului:
Si elaborezeintermen de trei zile lista restricliilor necesare a fi aplicate/impuse,
a activitdlilor Ei categoriilor de cetSleni care vor c6dea sub incidenla acestor
restriclii, precum qi sd identifice resursele necesare pentru acoperirea acliunilor
ce ufineazd a fi desfbqurate.
b. S5 elaboreze programe de suslinere social[ a populaliei Ei a mediului de afaceri,
insolite de mdsuri compensatorii, reieEind din efectele anticipate ca urrnare a
restricliilor impuse, care vor vizaprirrtre altele:
- compensareapierderilor suportate de salariafi, delindtori de patente qi alte
categorii de persoane ftzice, cauzate de starea de urgenfd, cu cel pulin
1000 lei per sdptdmdnd;
- simplificarea procedurilor de inregistrare a statutului de qomer qi de
aplicare pentru indemnizalia de qomaj, in vederea efectudrii acestora in
termen de trei zile, cdt;i micqorarea perioadei minime de cotizare de la
12 la 9 luni qi includerea dreptului la indemnizalie de qomaj qi pentru
tinerii specialiqti;
- instituirea moratoriului pentru agenlii economici qi persoanele fizice la
plata chiriilor, p16!ilor comunale, plililor fiscale, penalitdlilor;
- instituirea moratoriului pentru controale fiscale qi blocare de conturi a
agenlilor economici;
- elaborarea mecanismelor de subvenlionare a agenlilor economici pentru
compensarea pierderilor;
- asigurarea implement6rii recomanddrilor destinate specialiqtilor cu
competenle in domeniul prevenirii qi combaterii violenlei in familie in
contextul COVID-19.
c. S[ inilieze blocarea imediatd a cheltuielilor publice neprioritare, inclusiv
plafonarea salariilor mari din sistemul public, cu exceplia celor din prima linie,
in vederea asigurIrii resurselor necesare pentru acoperirea acliunilor de urgenfl
in combaterea pandemiei.
d. Si numeascd de urgenti secretari de stat la Ministerul Sdndtilii Muncii qi
Protecliei Sociale Ei conducerea Agenliei Nalionale de Sindtate Public6.
e. Sd revizuiascd componenla Comisiei Nalionale Extraordinare de S6n6tate
Public6, cu includerea specialiqtilor in domeniul sdndtdlii publice (epidemiologi,
virusologi qi imunologi, specialiEti in boli infeclioase qi alli experli din
domeniu).
S[ activeze Centrul de dirijare in situalii exceplionale alComisiei pentru Situa]ii
Exceplionale, cu atragerea reprezentanlilor tuturor instituliilor cu atribulii in
gestionarea situaliei pandemice.
o 5A
b' in cadrul-Centrului de dirijare in situalii exceplionale o ce1u16 de
"r..r. strategicdcareva elabora qi va asigura implementareaunor campanii
comunicare
de informare orientate pe schimbarea de atitudine qi comportament a audienfei-
linte vulnerabile.
h. 3a apHce Planul de raspuns la infeclia cu COVID-19 al sistemului de sdn6tate in
conformitate cu situalia ac,tuald, inclusiv sd intreprindd de urgenli urmdtoarele
acliuni:
elaborarealactualizarea scenariilor/matricelor/algoritmelor de acliuni qi
protocoale de tratament in dependenlI de evolulia situaliei epidemiologice
Ei nivelele de a1ert6;
- m6rirea capacitSlii de testare zilnice apopulaliei cu evaluarea
posibilitalilor laboratoarelor sectorului privat qi implicarea plenarb a
acestora;
- asigurarea suplimentirii locurilor spitaliceqti qi de triere in dependenld de
dinamica cazurilor de infectare;
- accelerareacampaniei de vaccinare Ei crearearegistrului de prograrflate a
populaliei pentru vaccinare;
- elaborarea unui mecanism electronic unic de eviden!6 a tuturor
infectalilor, persoanelor in carantind qi persoanelor vaccinate pentru o
monitorizare mai bund a situaliei pandemice;
- asigurarea supravegherii stricte qi calitative a tratamentului cazurilor
uqoare qi uqor moderate de infeclie cu covlD-19 Ladomiciliu;
- ajustarea procedurilor de conduitd a supravegherii persoanelor infectate
pentru medicii de familie qi a unui mecanism de motivare a acestora in
funclie de numdrul persoanelor infectate supravegheate;
- elaborarea unui mecanism de livrare a medicamentelor compensate la
domiciliu pentru bolnavii care se ffateazd acasd qi asigurarea locurilor de
colectare a analizelor pentru cei infectafi;
- organizareapunctelor de diagnosticare pentru pacienlii tratali la domiciliu
in vederea evaludrii corecte a cazurilor de COVID-l9 in dinamicS;
- detaqarea cadrelor medicale in instituliile cu deflrcit critic de personal
medical, inclusiv solicitarea suportului partenerilor extemi cu echipe de
medici;
- introducerea obligativitdlii prezentdrii la trecerea frontierei de stat, pe
sensul de intrare tn Republica Moldoya, a rezultatului testului PCR
COVID-l9 negativ efectuat cu 72 ore inainte de intrare (in una dintre
limbile: romdn6, englezd sau rusi) sau a certificatului de vaccinare care
demonstreazi vaccinarea completS, totodatd, cetdlenii Republicii
Moldova care nu vor deline aceste confirmdri vor fi obligali s[
indeplineascd Fiqa epidemiologicd qi s[ respecte regimul de autoizolare de
14 zile, indiferent de zonadin care sosesc.

i. Sd examineze necesitatea asigurdrii de c[tre Armata National6 a sprijinului


pentru executarea tn comun cu Ministerul Afacerilor Interne a unor misiuni de
asigurare a ordinii publice, pazei Ei protecliei obiectelor qi infrastructurii critice,
precum qi de respectare a normelor de inc6rcare amijloacelor de transport public
in localitb1ile !6rii, reieqind din limitele sanitare stabilite.
J. S[ inainteze Parlamentului propunerea
privind declararea stdrii de urgenld cu
menlionarea expresi a restricliilor necesare a fi aplicate conform pct. I. lit. a) din
prezenta decizie.

II.A recomanda Parlamentului:


a. Si examineze, in regim prioritar, propunerile Guvernului cu referire la situalia
epidemiologicd din lard qi m[surile de combatere a pandemiei, inclusiv
necesitatea declardrii stdrii de urgen!6 pe intreg teritoriul Republicii Moldova.
b. SA examineze qi s5 aprobe, inregim prioritar, actele normative ce
vizeazd gestionarea situaliei pandemice din lard, precum qi cele necesare
deblocdrii finantirii externe.

IIII. A recomanda Consiliului Audiovizualului s[ intensifice monitorizarea


Ei controlul spaliului informalional nalional in vederea combaterii dezinform[rii
gilsau informdrii manipulatorii cu privire la situalia pandemicd qi la acliunile de
prevenire a r[spdndirii infecliei prin noul Coronavirus.

IV. A recomanda SIS, CNA qi Procuraturii Generale s[ monitorizeze


modul de rdspuns al instituliilor la combaterea pandemiei qi sd informeze de
urgenlE Consiliul Suprem de Securitate asupra problemelor identificate.

SANDU,
epublicii Moldova,
iliului Suprem de Securitate