Sunteți pe pagina 1din 3

AUTOEVALUARE

Formarea continuă reprezintă o preocupare importantă în dezvoltarea personalităţii, ce se


realizează prin activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning) cu scopul de
a spori cunoştinţele, aptitudinile și competenţele profesionale.
Dezvoltarea unui cadru flexibil şi transparent de formare continuă, bazat pe competenţe,
va permite persoanelor să dobândească competenţele necesare accesului pe piaţa muncii, dar şi
actualizarea şi perfecţionarea competenţelor, prin formare ulterioară, pentru a răspunde
exigenţelor specifice locului de muncă sau pentru a se recalifica într-un nou sector ocupaţional.
Definiția clasică a formarii continue spune că pot beneficia de formare continuă cei care
activează într-un anumit domeniu și au nevoie să își perfecționeze cunoștințele și abilitățile
pentru a crește performanța la locul de muncă.
În termenii uzuali este vorba despre trainingurile de perfecționare pe care angajatorii le
pun la dispoziție angajaților. Aceste traininguri sunt fie tehnice, fie de soft skills.
Conceptul de formare continuă defineşte liniile pedagogice esenţiale pentru activitatea
de perfecţionare a cadrelor didactice, linii conturate la nivelul sistemelor de învățământ, prin
consolidarea reformelor deja întreprinse şi reevaluarea priorităţilor într-o societate bazată pe
tehnologii avansate. Formarea continuă răspunde la aceste evoluţii şi la problemele lor
integrabile în contextul mai larg al educaţiei permanente. Depăşind semnificaţia tradiţională, de
“remediu la carenţele formării iniţiale insuficientă pentru întreaga carieră profesională”
(didactică), formarea continuă, în accepţia sa (post)modernă, „începe să fie concepută ca un
proces de lungă durată şi de învăţare permanentă”, fiind definită ca „un ansamblu de activităţi
şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplificarea cunoştinţelor proprii,
perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale” (EURYDICE.
Reţeaua de Informare despre educaţie în Comunitatea Europeană, 1997, pag.8, 9).
Formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi
social proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învățământ, cu funcţie
managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învățământ, la toate nivelurile sale
de referinţă (funcţional-structural-operaţional).
a) La nivel funcţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea
capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalităţilor de sistem (ideal, scopuri
ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învățământ, în mediul şcolar şi
extraşcolar.
b) La nivel structural, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea
capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurselor pedagogice
(informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces.
c) La nivel operaţional, perfecţionarea personalului didactic vizează stimularea
capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dezvoltare şi finalizare a activităţilor
specifice procesului de învățământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, ore de dirigenţie;
activităţi extraşcolare/cu: elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii
educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare
şcolară şi profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi
extern existent, pe termen scurt, mediu şi lung.
           Profesorul care lucrează cu practici incluzive este un profesor care a înţeles, acceptă și
aplică concret faptul că învaţă permanent. Asta pentru că fiecare generaţie este diferită şi fiecare
elev are specificul şi particularităţile sale de învăţare.
          Pedagogia ne oferă strategii şi metode de diferenţiere, individualizare şi personalizare a
învăţării și nu doar abordarea frontală. Pentru a răspunde nevoilor diferite ale elevilor, profesorul
incluziv este:

 permanent la curent cu noutăţile din psihologie şi pedagogie,


 flexibil,
 empatic, suportiv,
 colaborator cu elevii, ceilalţi profesori şi cu părinţii,
 pozitiv,
 constructiv,
 creativ.

-au identificat patru valori principale care au fost considerate ca bază a activităţii tuturor cadrelor
didactice din învăţământul incluziv. Aceste patru valori sunt:

1. Valorizarea diversităţii elevilor – diferenţa dintre elevi este considerată o resursă şi un


bun de valoare al educaţiei; diversitatea înseamnă îmbogățire.
2. Sprijinirea tuturor elevilor – profesorii au aşteptări mari în ceea ce priveşte realizările /
performanţele tuturor elevilor; revenind la ceea ce este Efectul Pygmalion în clasă, aceste așteptări
vor conduce la rezultate mult mai bune, elevii străduindu-se să atingă expectațiile profesorilor.
3. Colaborarea cu ceilalţi – colaborarea şi lucrul în echipă sunt abordări esenţiale pentru
toate cadrele didactice; înțelegerea faptulyi că suntem parte a unei comunități și că împreună putem
face lucrurile mult mai ușor este una dintre atitudinile de care un astfel de profesor trebuie să dea
dovadă, atitudine ce se va transmite și clasei sale.
4. Dezvoltare personală profesională – predarea este o activitate de învăţare iar cadrele
didactice îşi asumă responsabilitatea pentru propria instruire pe tot parcursul vieţii.

Cu privire la elevi:

 este „normal să fie diferit”


 diversitatea elevilor trebuie respectată, valorizată şi înţeleasă ca o resursă care lărgeşte
oportunităţile de învăţare şi reprezintă o valoare adăugată pentru şcoală, comunitatea locală şi
societate;
 toate „vocile” elevilor trebuie auzite şi valorizate;
 profesorul are o influenţă majoră asupra „stimei de sine” a elevului şi, prin urmare,
asupra potenţialului de învăţare a acestuia;plasarea în categorii şi etichetarea elevilor are un impact
negativ asupra oportunităţilor de învăţa.

Utilizez în activitatea didactică RED,precum www.didactic.ro, www.youtube.ro,


https://classroom.google.com/, http://www.facebook.com/ și țin cont de necesitățile elevilor mei.