Sunteți pe pagina 1din 2

S-a cerut atestarea prezentului înscris

DECLARAŢIE

Subsemnatul ......................., cetățean ....................., născut la data


de ..................... în .........................., domiciliat în ................................, România,
posesor a Cărții de Identitate seria ... nr. ..............., emisă în data de ................. de
SPCLEP ................, valabilă până la data de ................, CNP ....................,
declar prin prezenta pe proprie răspundere că:
- îndeplinesc toate cerințele legale în conformitate cu legile române în vigoare
pentru a deţine şi exercita calitatea de ASOCIAT și ADMINISTRATOR al societății
în curs de înființare .............................(conform rezervării de denumire
nr. ...................... din data de ............................, emise de Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov), o societate comercială cu răspundere limitată
în curs de constituire, cu sediul social situat .................................. (“Societatea”);
- accept expres mandatul de administrator al societăţii ...........................;
- nu am fost condamnat penal și nu am cazier judiciar;
- nu deţin calitatea de asociat unic în nicio societate.
Prezenta declaraţie este dată pe propria răspundere, având cunoştință de
sancţiunile prevăzute de legea română pentru fals în declaraţii.
Prezenta declaraţie poate fi folosită în faţa oficiilor registrelor comerţului
competente, precum şi a tuturor instanţelor / autorităților / instituțiilor publice
competente.
Actul s-a întocmit în 3 exemplare originale, azi data atestării, dintre care un
exemplar a fost păstrat în arhiva Cabinetului de Avocat „..............................

DECLARANT,
................................

BAROUL BUCUREŞTI
CABINET DE AVOCAT ...................................
................................................

1
ÎNCHEIEREA DE ATESTARE A IDENTITĂŢII PĂRŢILOR,
CONŢINUTULUI ŞI DATEI UNUI DOCUMENT
NR.2 din data 01.06.2016

În faţa mea, ȘTEFAN ALEXANDRA-ELENA, avocat, s-a prezentat:

IANCU DAN, cetățean român, născut la data de 08.01.1948 în Comuna Leu,


Județul Dolj, România, domiciliat în Comuna Gruiu, Sat Șanțu Florești, Str. Stufului
nr.6, Județul Ilfov, România, posesor a Cărții de Identitate seria IF nr. 259334, emisă
în data de 29.07.2010 de SPCLEP Snagov, valabilă până la data de 08.01.2070, CNP
1480108400111,
.
În temeiul art. 3, alin.1, lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicată şi cu modificările
ulterioare.

ATEST IDENTITATEA PĂRŢIOR, CONŢINUTUL


ŞI DATA PREZENTULUI ÎNSCRIS,

Avocat ȘTEFAN ALEXANDRA-ELENA

S-ar putea să vă placă și