Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT CONDIȚII SPECIFICE

CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI


Reabilitarea zonei exterioare (curte) a clădirii din str. Drăgăneşti nr 25A
Nr. ....................................din ..........................................

Aceste Condiții specifice, denumite și condiții speciale, privind contractele de proiectare și


execuție de lucrări, completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la
condițiile generale de contract.
Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele condiții speciale sunt valabile în forma
dată de condițiile generale.
În cazul unor neconcordanțe între condițiile speciale și condițiile generale, primează
prevederile condițiilor speciale.
Numerotarea clauzelor condițiilor speciale nu este consecutivă, corespunde sau
completează numerotarea clauzelor condițiilor generale.
Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze condiții speciale numai cu privire la subclauzele și
numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos.
Orice altă condiție specială este nulă.

Clauza și subclauza Subiectul


Clauza 5 - Supervizorul și reprezentantul Supervizorului
5.1 Sarcinile supervizorului
Subclauza 5.1 se completează cu următoarele prevederi:
(...)
(p) îndeplinește celelalte sarcini ale supervizorului stabilite prin contractul de servicii încheiat cu
beneficiarul;
(q) se va considera că supervizorul acționează în numele beneficiarului de fiecare dată când
îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicate de contract;
(r) orice aprobare, verificare, certificate, consimțământ, examinare, inspecție, instrucțiune,
notificare, propunere, cerere, teste sau alte acțiuni similare întreprinse de supervizor (inclusiv
absența obiecțiunilor) nu vor absolvi antreprenorul de nicio responsabilitate pe care o are potrivit
contractului, inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante și neconformități.
(s) Supervizorul nu va avea autoritatea de a modifica contractul.
(t) Supervizorul poate să-și exercite autoritatea atribuită conform prevederilor contractului de
supervizare și cea implicată în executarea contractului. Dacă pentru anumite atribuții supervizorul
trebuie să obțină aprobarea beneficiarului înainte de a-și exercita autoritatea, atribuțiile respective
vor fi cele specificate în Contractul de supervizare încheiat între beneficiar și Supervizor.
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
8.2. Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor
documentelor beneficiarului
Se modifică subclauza 8.2. din condițiile generale după cum urmează:
În termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, supervizorul va transmite
antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate întocmit pentru
proiectarea și execuția lucrărilor, precum și al tuturor documentelor beneficiarului relevante
pentru proiectarea și execuția lucrărilor sau va confirma că studiul de fezabilitate complet și toate
aceste documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire.
Clauza 9 - Acces pe Șantier
9.1. Termene și sectoare pentru punerea la dispoziție a șantierului
1
Subclauza 9.1 va avea următorul conținut:
Beneficiarul va acorda antreprenorului dreptul de acces pe șantier și va preda toate părțile
șantierului după emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor și odată cu semnarea
procesului verbal de predare primire.
Clauza 10 - Autorizații și asistență privind Legea
10.1. Responsabilități privind autorizațiile de construire
Se înlocuiește subclauza 10.1. b) după cum urmează:
(b) Autoritatea contractanta va obține Autorizația de construire (A.C) după predarea de către
antreprenor a documentațiilor necesare obținerii acesteia (D.T.A.C
Clauza 19 — Proiectarea de către Antreprenor
19.2 Modalități și calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către
Antreprenor
Se mențin prevederile subclauzei 19.2 din condițiile generale cu mențiunea că paragraful al 3 lea
al subclauzei se modifică după cum urmează:
Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentația elaborată de antreprenor în termen
de 15 de zile de la primire. Acest termen va include și orice perioade necesare de consultări între
supervizor și beneficiar, analiză și aprobare de către beneficiar sau alte entități.
Clauza 24- Interferențe cu traficul și căile de acces
24.1 Măsura în care pot fi afectate traficul și căile de comunicații
Respectiva clauza contractuală nu este aplicabila în cazul acestei proceduri.

Clauza 44 - Principii generale


44.1 Moneda sau monedele contractului
Se mențin prevederile subclauzei 44.1 din condițiile generale. Moneda contractului va fi leul
românesc și plățile vor fi efectuate în această monedă.
Clauza 45- Valoarea contractului
Subclauza 45.4. se completează cu următoarele prevederi:
1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil antreprenorului de către beneficiar în
funcție de alocația bugetară, este de __________________ lei fără TVA, la care se adăugă
valoarea cotei de TVA prevăzută de legislația în vigoare la data facturării.
2. Prețul convenit pentru executarea lucrărilor contractate, de _________ lei fără TVA se compune
din:
- valoarea aferentă serviciilor de elaborare proiect tehnic conform caietului de sarcini, în sumă de
__________ lei fără TVA,
- valoarea aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției
lucrărilor în sumă de ___________ lei fără TVA,
- valoarea aferentă execuției investiției de bază în sumă de ___________ lei fără TVA,
3. Lucrările vor fi măsurare de către supervizor (reprezentantul beneficiarului) și se vor verifica cu
listele de cantități ale proiectului tehnic (elaborat în conformitate cu cerințele beneficiarului).
Listele de cantități pe categorii de lucrări vor conține pentru fiecare articol menționat prețul unitar.
Valoarea însumată a articolelor (cantitate/preț unitar) din listele de cantități pentru fiecare
categorie de lucrări trebuie să fie cel mult egală cu valoarea prevăzută în Graficul de plăți. De
fiecare dată când supervizorul (reprezentantul beneficiarului) solicită măsurarea unei părți din
lucrare, se va transmite o înștiințare reprezentantului antreprenorului, care:
(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste
supervizorul (reprezentantul beneficiarului) la efectuarea măsurătorilor, și
(b) va furniza orice detalii solicitate de către supervizor.
Dacă antreprenorul nu reușește să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, măsurătorile
făcute de către supervizor (reprezentantul beneficiarului) vor fi acceptate ca fiind corecte.
4. Ori de câte ori este necesar ca lucrările permanente să fie măsurate pe baza înregistrărilor din
documente, documentele vor fi pregătite de către supervizor (reprezentantul beneficiarului).
2
Antreprenorul va participa împreună cu supervizorul (reprezentantul beneficiarului) la examinarea
și aprobarea documentelor și le vor semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă
antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.
5. Pentru a fi acceptate la plată, documentele justificative privind cantitățile de lucrări realizate
(măsurători, situații de lucrări) vor fi însoțite de documente care să ateste calitatea lucrărilor
executate.

Prezentele condiții speciale își produc efectele începând cu data semnării sale de către
ultima parte.
Redactat în limba română în 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare
originale pentru beneficiar și 1 (un) exemplar original pentru antreprenor.

ACHIZITOR, Executant ,
Direcţia Administrarea Strazilor şi Iluminatului S.C. ……………………S.R.L.
Public