Sunteți pe pagina 1din 16

FIȘA VIZITEI

pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 1 din __


instituției de învățământ general

Denumirea Instituției: Grădinița nr. 1 „Albinuța” din c. Sărata Galbenă, r. Hîncești

Adresa juridică a Instituției: str. Ștefan Cel Mare, c. Sărata Galbenă, r. Hîncești

Adresa de facto a instituției (filială) ______________________________________________

Telefon: E-mail: gradinitasaratagalbena@gmail.com

Tipul Instituției: ___IET___ Tipul de proprietate:____Publică______

Program de activitate: _______________________________

Directorul Instituției: ______Tatiana SOLOMON____

Persoana de contact desemnată de Instituție: _____________________________________

Data depunerii cererii pentru autorizarea de funcționare provizorie/ acreditarea Instituției


_25.09.2020

Data vizitei: _04-05.03.2021

Scopul vizitei: evaluare externă periodică

Comisia de evaluare externă:

Președinte: Olga Tarlev ________________

Membru: Cezara Popel _________________

Membru: Maria Panciuc _________________


FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 2 din __
instituției de învățământ general

Dimensiune I. SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ, PROTECȚIE


Standard 1.1. Instituția de învățământ asigură securitatea și protecția tuturor elevilor/ copiilor
Domeniu: Management
Indicator 1.1.1. Prezența documentației tehnice, sanitaro-igienice și medicale și
monitorizarea permanentă a respectării normelor sanitaro-igienice
Dovezi  Autorizația sanitară de funcționare nr. 006543/2020 emisă de Agenția
Națională de Sănătate Publică (ASP) r. Hâncești în 18.09.2020;
 Autorizația sanitar-veterinară, seria ASVF nr. AS 1 VF 0039480 VF emisă
de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor r. Hâncești, 18.10.2018;
 Decizia APL nr. 6/12 din 02.10.2015 cu privire la modificarea statutului
Grădiniței nr.1 „Albinuța” (modificare în Grădinița-creșă nr.1 „Albinuța”);
 Fișele medicale referitoare la starea de sănătate ale copiilor și a salariaților.
 Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor nr. 04 din 13.10.2020, eliberat de Agenția pentru
Supraveghere Tehnică;
 Dispoziție nr.55-B din 11.09.2020cu privire la redeschiderea și reluarea
activității grădiniței de copii nr. 1 „Albinuța”, eliberat de APL c. sărata
Galbenă;
 Copia Dosarului cu privire la parametrii tehnico-economici ai grădiniței
„Albinuța”, nr. 5359219029;
 Aviz nr. 169 din 26.08.2020 cu privire la corespunderea Raportului de
autoevaluarea cu privire la redeschiderea instituției preșcolare, eliberat de
(ASP) r. Hâncești;
 Extras din Registrul de stat al unităților de drept nr30033 din 28.11.2019,
eliberată de Agenția Servicii Publice;
 Registre de evidență și fișele personale a securității și sănătății în muncă
ale salariaților
 Buletin de verificare metrologică
 Dosare ale angajaților
 Registru de ordine internă cu privire la angajați
 Registru de ordine de bază cu privire la activitatea instituției
 Regulamentul intern instituției nr. 1 „Albinuța”, aprobat de șeful DÎ Hîncești
în februarie 2019, la ședința Consiliului pedagogic proces-verbal nr. din....;
obligația de a menține regimul sanitaro-epidemiologic și a respecta regulile
sanitaro-igienice; Efectuarea curățeniei în grupuri sanitare, holuri, birouri,
grupe se va face numai cu materiale speciale;
 Programul de dezvoltare al instituției pentru 2017-2022, coordonat cu APL,
discutat și aprobat la ședința Consiliului pedagogic proces-verbal nr. din....;
Personalul instituției:Sănătatea copiilor este verificată periodic de către
medicul de familie , dispunem de unitatea de asistenta medicală;
Planul anual de activitate al instituției, Aprobat: la ședința Consiliului
pedagogic nr.1 din 13.09.2019 al IET nr.1 ”Albinuța” c. Sărata Galbenă;
Constatări Ordine interne cu privire la/ Controale interne/ Note informative (prezentate în
cadrul Cp/ CA, proces-verbal nr. din data) monitorizarea permanentă a
respectării normelor sanitaro-igienice;
Prezentarea documentației medicale (facturi, contracte, ordine, deciții de
procurare ???);

Planul măsurilor de profilactică a bolilor intestinale acute şi a otrăvirilor


alimentare din instituție; Planul bilunar de prevenire a cazurilor de HVA şi BDA;
Registrul de evidenţă a activităţii de educaţie sanitară din

-2-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 3 din __
instituției de învățământ general

Registrul de înregistrarea certificatelor de instruire igienică la blocul alimentar


Registrul de evidenţă a stării sănătăţii copiilor în caz de IRVA;

raficul efectuării curăţeniei blocului alimentar;


Registrul de evidenţă a normelor sanitare igienică (detergenţi, dezinfectanţi.);
Schema Fluxului-refluxului tehnologic;
Registrul cu datele antropometrice a copiilor;
Registrul de instruiri cu evitarea a traumatismelor şi îmbolnăvirilor a copiilor în
cadrul instituţiei
Certificat de cursuri (directorul / cadre didactice )în domeniul Protecției civile,
Indicator 1.1.2 Asigurarea pazei și a securității instituției și a siguranței tuturor elevilor/
copiilor pe toată durata programului educativ
Dovezi  Regulamentul intern instituției nr. 1 „Albinuța”, aprobat de șeful DÎ Hâncești
în februarie 2019, la ședința Consiliului pedagogic proces-verbal nr. din....;
 Planul anual de activitate pentru anul de studii 2019-2020 aprobat la
ședința Consiliului pedagogic proces-verbal nr.1 din 13.09.2019 al
grădiniței nr.1 ,,Albinuța,, c. Sărata Galbenă, Capitolul VIII: Respectarea
regulilor de securitate. Activitatea sanitar-instructivă cu colaboratorii
instituției și cu părinții;
 Certificat de absolvire a cursului de instruire în domeniul securității și
sănătății în muncă nr.SSm -18/03/06, eliberat deni T. Solomon în
31,05,2018, proces-verbal nr. 03 din 31.05.2018;
 Ordinul nr. 2 din 01.10.2020 cu privire la numirea persoanelor responsabile
de activitatea de protecție și prevenire a riscurilor profesionale, (constituire
a Comisiei de protecție și prevenire a riscurilor profesionale);
 Ordinul nr. 01 din 21.10.2020 cu privire la numirea persoanelor
responsabile de securitatea și sănătatea în muncă (creare a comisiei
pentru securitatea și sănătatea în muncă);
 Orarul activității al personalului de pază, aprobat de directorul instituției în
data de 01.10.2020).
 Registrul de evidență a securității muncii angajaților.
 Registrul de evidență al persoanelor care vizitează instituți
 Teritoriul școlii este îngrădit???;
Constatări Fișele de post pentru personalul de pază/ cadrelor didactice;
Camere de supraveghere video, inclusiv permisiunea de a le instala (opțional).
 Panoul informativ „Securitatea vieții”;
 Ordin, cu privire la organizarea activităților extracurriculare cu prilejul
sărbătorilor în grădinița, ???
Instituția nu are contract de prestare a serviciilor cu paza de stat. sunt prezente fișele
de post ale 2 paznici. Pe tot perimetrul instituției există gard metallic modern cu porți
de intrare.

Indicator 1.1.3. Elaborarea unui program/ orar al activităților echilibrat și flexibil


Dovezi  Orarul de activitate al instituției este stipulat în statutul instituției și aprobat
la începutul anului de studii în cadrul ședinței Consiliului pedagogic:???
 Graficul de primire a copiilor
 Graficul de distribuire a bucatelor finite.
 Graficul de lucru al conducătorului musical. (nu este aprobat de directorul
instituției) (se aprobă în cadrul ședinței CA, proces-verbal nr. din)
 Graficul de desfășurare a activității de educație fizică și fortificare a
sănătății. (nu este aprobat de directorul instituției) (se aprobă în cadrul
-3-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 4 din __
instituției de învățământ general

ședinței CA, proces-verbal nr. din)


 Graficul plimbărilor. (nu este aprobat de directorul instituției) (se aprobă în
cadrul ședinței CA, proces-verbal nr. din)
 Orar de igienizare a spațiilor instituției.
Constatări  Orarul activităților pentru anul de studii 2020-2021, afișat pe panoul de
informație a fiecărei grupe;
 Programul de funcționare al instituției preșcolare „Albinuța” pentru anul de
studii 2019-2020;
 Regimul zilei de activitate a copiilor pe grupe, aprobat de directorul
instituției; se aprobă în cadrul ședinței CA, proces-verbal nr. din)
 Programul lunar de activitate al angajaților, anul de activitate 2020;
(aprobat de directorul instituției) (se aprobă în cadrul ședinței CA, proces-
verbal nr. din)
 Control operativ: „Respectarea regimului zielie în instituției”;
 Decizia nr.11/7 din 10.12.2020 al Consiliului sătesc cu privire la aprobarea
numărului de copii în grupele instituției preșcolare;
 Regimul zilei aprobat pentru fiecare grupă și plasat la loc vizibil pe panoul
de informare din grupe;
 Registrul de evidență a asistărilor la activitățile educaționale în Grădinița
„Albinuța”, elaborat și întocmit de directorul instituției.
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.1.4. Asigurarea pentru fiecare elev/ copil a câte un loc în bancă/ la masă etc.,
corespunzător particularităților psihofiziologice individuale.
Dovezi  Registrul bunurilor material
 Proiect câștigat de FISM (????)
 Proiect câștigat de PNUD((????)
Constatări  Numărul de locuri la mese corespunzător număruluide copii, (Numărul total
de copii din instituție – , frecventează zilnic în jur de - copii, câte ??? copii
în fiecare grupă (respectarea regulilor de frecventarea grădiniței în
perioada de pandemie COVID-19));
 Mese și scaune regabile corespunzătore particularităților de vârstă a
copiilor;
 Dulapuri în vestiare pentru lucrurile personale repartizate pentru fiecare
copil
 Paturi și lingerie de pat pentru fiecare copil;
 Vizitarea spațiilor educaționale;
 Grupe dotate cu mobilier corespunzător ciclului preșcolar;
 Control tematic: „?????
 Spațiile educaționale specifice activităților (sala de festivități de sport;
terenuri de joacă dotate conform cerințelor în vigoare).
Indicator 1.1.5. Asigurarea cu materiale de sprijin (echipamente, utilaje, dispozitive, ustensile
etc.), în corespundere cu parametrii sanitaro-igienici și cu cerințele de securitate
Dovezi  Instrucțiunea cu privire la ocrotirea vieții și sănătății copiilor
 Registru de inventariere
 Echipamentul, utilajul, dispozitivele, ustensilele etc. sunt în conformitate cu
Standardele de dotare ale IET (Anexa1,2)
Constatări Măsuri de înlăturare/ prevenire a oricărui pericol de accidentare în toate spațiile
școlare;
Pe terenul de sport și pe cel de joacă nu există pericole de accidente (denivelări, gropi,
bolovani, trunchiuri de copac etc.);
Respectarea cerințelor față de teren, conform zonelor de protecție sanitară;

-4-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 5 din __
instituției de învățământ general

Ordinul intern cu priivre la instruirae personlului în respectarea Instrucțiunii OVSC


(proces-verbal unde a fost adus la cunoștință??)
Indicator 1.1.6. Asigurarea cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund
normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul
elevilor/ copiilor*(după caz)
Dovezi  Instrucțiunea privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile
de învățământ general (HG nr. 722 din 18.07.2018), aprobată de Direcția
Teritorială pentru siguranța Alimentelor Hîncești din 09.10.2020, aprobată
de Direcția Învățământ Hîncești 21.08.2020;
 Paşaportul sanitar
 Fișe tehnologice
 Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise
 Fişele examenelor medicale ale angajaţilor cantinei.
 Planul de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare şi a infecţiilor intestinale.
 Registrul de rebutare a produselor alimentare și materiei prime
 Registrul de rebutare a bucatelor finite.
 Registrul sănătăţii salariaților și copiilor.
Lista de acumulare a produselor alimentare.
Constatări Întreținerea adecvată a spațiilor de păstrare şi prelucrare a materiilor prime, de
preparare corectă a produselor culinare;
Cantină dotată conform criteriilor de siguranță, cu încăperi de prelucrare a materiei
prime, cu mobilier, utilaj frigorific, veselă;
Dovezi de asigurare a accesibilității, funcționalității și confortului pentru elevi/ copii;
Planul de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și a infecțiilor intestinale;
Contracte, acte, de achiziționare a produselor alimentare
Lista produselor alimentare promovate, limitate și interzise;
Documentația blocului alimentar (registre, ordine, certificate, acte de control ș.a.).
Indicator 1.1.7. Prezența spațiilor sanitare, cu respectarea criteriilor de accesibilitate,
funcționalitate și confort pentru elevi/ copii
Dovezi
Constatări WC-uri separate pentru băieți și fete, în incinta instituției (un scaun la 30 copii);
Numărul lavoarelor asigură raportul 1:60 copii;
Duș separat pentru băieți și fete; dacă aveți în instituție și câte??
Apă caldă și săpun;
Uscător electric pentru mâini sau ștergare de unică folosință; Câte la nr??
Accesibilitatea în blocurile sanitare;
Vestiare separate pentru băieți și fete.
Indicator 1.1.8. Existența și funcționalitatea mijloacelor antiincendiare și a ieșirilor de rezervă
Dovezi  Planul anual de activitate al instituției, Aprobat: la ședința Consiliului
pedagogic nr.1 din 13.09.2019 al Grădiniței nr.1 ”Albinuța” c. Sărata
Galbenă, Organizarea instructajului cu subiectele: Protecția vieții și
sănătății copiilor; Responsabilitățile funcționale ale Cadrelor Didactice;
Tehnica securității muncii și securitatea antiincendiară;
 Proces-verbal de control în domeniul supravegherii de stat a măsurilor
contra incendiilor nr. 04 din 13.10.2020, eliberat de Agenția pentru
Supraveghere Tehnică;
 Planul de evacuare al instituției în caz de situații urgente, plasat la loc
vizibil.
 Plan de formare a angajaților pe domeniul securității antiincendiare;
 Certificate de absolvire a cursului în domeniul protecției civile și
antiincendiare.(nr din data, eliberat de către ????)
 Instrucțiune nr.7 cu privire la asigurarea securității antiincendiare. (unde a
-5-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 6 din __
instituției de învățământ general

fost discutat, semnat, proces-verbal nr. al ședinței CP din????


 Normele pentru elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii nr.54 din
08.11.2001.(elaborate de Instituția Dvoastră? / sau discutatel la ședința CP/
CA?? Proces-verbal nr. din ???)
 Panoul antiincendiar.
 (Îm planul strategic de dezvoltarea al instituției nu sunt prevăzute obiective/
acțiuni de protecția și sănătatea, siguranța copiilor)
Constatări Mijloacele antiincendiare funcționale;
Ieșiri de rezervă accesibile.(câte sunt, dacă sunt libere)
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.1.9. Desfășurarea activităților de învățare și respectare a regulilor de circulație
rutieră, a tehnicii securității, de prevenire a situațiilor de risc și de acordare a primului ajutor
Dovezi Planul anual de activitate al instituției, Aprobat: la ședința Consiliului
pedagogic nr.1 din 13.09.2019 al Grădiniței nr.1 ”Albinuța” c. Sărata Galbenă:
Respectarea regulilor de securitate. Activitatea sanitar-instructivă cu
colaboratorii instituției și cu părinții. Formarea cunoștințelor despre regulile de
circulație la copiii preșcolari și părinți.
 Proiectarea globală, lunară, săptămânală şi zilnică a cadrelor didactice
pentru anul curent de studii;
 Registrul de evidență a plimbărilor şi excursiilor organizate pentru copii în
afara instituției;
 Activitățile integrate ce vizează învățarea și respectarea regulilor de
circulație rutieră, a tehnicilor securității în Instituție și de acordare a primului
ajutor: activitatea didactică (grupa , tema, data,educator)(Completat cu 6-7
teme)
 Ore metodice: tema, data,?????
 Registrul de evidență a asistărilor la activitățile educaționale în instituția
preșcolară Grădinița „Andrieș” din s. Susleni, r Orhei, aprobat de directorul
instituției;
 Ordinul nr. din cu privire la ..../ procesul-verbal nr. din la Instrucțiuni
privind protecția vieții și sănătății copiilor;
 Proiect didactic: grupa , tema, data,educator , Completat cu 6-7 teme)
 Activități extracurriculare grupa , tema, data,educator , Completat cu 6-7
teme)
 Informații plasate pe site-ul instituției/ panouri de informare etc.;

Constatări Planul controalelor tematice (Tema, nota informativă, discutată la ședința CP sau CA,
proces-verbal nr din)
Standard 1.2. Instituția dezvoltă parteneriate comunitare în vederea protecției integrității
fizice și psihice a fiecărui elev/ copil
Domeniu: Management
Indicator 1.2.1. Proiectarea, în documentele strategice și operaționale, a acțiunilor de
colaborare cu familia, cu autoritatea publică locală, cu alte instituții cu atribuții legale în sensul
protecției elevului/ copilului și de informare a lor în privința procedurii legale de intervenție în
cazurile ANET
Dovezi  Planul anual de activitate al instituției pentru anul de studii 202-2021,
Aprobat: la ședința Consiliului pedagogic nr.1 din .2020 al Grădiniței nr.1
„Albinuța” c. Sărata Galbenă;
 Plan de activitate: „Activități de prevenire și combatere a violenței în
Grădiniță pentru anul de studii 2019-2020, (unde a fost aprobat? Proces-
verbal nr. din ... data., ședința CP sau CA)
-6-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 7 din __
instituției de învățământ general

 Planul activităților extrașcolare.


 Raportul semestrial privind sesizarea cazurilor de abuz,neglijare,exploatare
a copilului pentru semestrul I din anul 2019 și pentru semestrul II din anul
2020;
 Ordinul nr. 19 din 07.09.2020 cu privire la combaterea fenomenului
violenței în instituție;(cine a luat cunoștință cu ordinul dat??)
 Procedura de organizare instituțională în caz de abuz, neglijare,
exploatare ,trafic al copilului și abandon școlar????;
 Proces-verbal nr.1 din 08.09.2020 cu privire la desfășurarea procedurii
cercetări disciplinare prealabile a Comisiei de Etică.
 Ordinul nr. 20 din 07.09.2020 cu privire la respectarea instrucțiunii despre
ocrotirea vieții și sănătății copiilor;
 Ordin de desfășurarea și organizarea activităților cu părinți.
Proiectul ,,Educația Parentală,,
Constatări Programul activităților extrașcolare, inclusiv a celor ce țin de protecția elevului/
copilului;
Activități (seminare, mese rotunde, conferințe, training-uri etc.) de sensibilizare a
părinților și de implicare a acestora în viața școlii;
Dovezi de colaborare sau parteneriat care stabilesc limitele de cooperare și conțin:
acțiuni în comun, drepturi, obligații, angajamente etc.;
Demersuri argumentate, inclusiv pentru alocațiile financiare.
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.2.2. Utilizarea eficientă a resurselor interne (personal format) și comunitare
(servicii de sprijin familial, asistență parentală etc.) pentru asigurarea protecției fizice și
psihice a copilului
Dovezi  Plan de activitate: „Activități de prevenire și combatere a violenței în
Grădiniță pentru anul de studii 2019-2020, (unde a fost aprobat? Proces-
verbal nr. din ... data., ședința CP sau CA)
 Ordin cu privire la nimirea coordonatului, a Comisiei ANET ;
 Fișe de sesizare
 Petiții, sesizări, note informative către DÎ.
Proiect ,,Educația parentală,,
Constatări Ordinul cu privire la constituirea comisiei ANET;
Procese-verbale ce atestă informarea comunității educaționale cu referire la actele
legislativ-normative privind protecţia copilului;
Actele administrației și ale comisiilor, cu referire la prevenirea și combaterea oricărui
tip de violență (petiții, sesizări, fișe de sesizare a cazului suspect de ANET);
Dovezi de colaborare cu familiile în care ambii părinți sunt plecați peste hotare.
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.2.3. Realizarea activităților de prevenire și combatere a oricărui tip de violență
(relații elev-elev, elev-cadru didactic, elev-personal auxiliar)
Dovezi  Regulamentul intern al instituției preșcolare nr.1 „Albinuța”din c. Sărata
Galbenă, aprobat la ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr. din
….. și coordonat cu DÎ Hîncești în data de XXXXX, Art.14. Salariatul are
următoarele obligații: m) obligația de a asigura protecția copiilor față de
orice formă de violență, informând la timp instanțele superioare competente
pentru a preveni le timp consecințele abuzului;
 Planul anual de activitate a instituției preșcolare nr.1 „Albinuța” c. Sărata
Galbenă pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședinta Consiliului
Pedagogic nr.1 din XXXX, secțiunea 5.2.2. Activităţi publice Dezvoltarea
deprinderilor de viață. Protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a altor
situații ce pun în pericol viața și securitatea copilului; 5.4.2 Activitatea
-7-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 8 din __
instituției de învățământ general

Cabinetului metodic: Amenajarea expoziţiei „Diminuarea violenţei, abuzului


faţă de copii.”;
 Agenda educatorului, unde sunt planificate activități interactive
 Informarea părinților în cadrul ședințelor părintești: (4-5)procese–verbale nr
din dat cu subiectul din ordinea de zi
 Boxa de idei (amplasarea)???
 Agenda Seminarelor, orelor metodice, meselor rotunde/ formări, data și nr
certificatului a dnei NP,
 Proiecte/ scenarii de activități educaționale de prevenire și combatere a
oricărui tip de violență;
 Activități didactice, interactive, extracurriculare –dacă sunt?
 Panouri informative
 Ordine emise de directorul Instituției;
Constatări Planul anual de activitate al psihologului;
Documente programatice privind activitățile cu copiii din grupul de risc;
Informații plasate pe site-ul/ panoul de afișaj al Instituției dacă dețineți site???;
Planul activităților și ședințelor cu părinții;
Procesele-verbale ale ședințelor consiliul părinților și ale ședințelor cu părinții. (nr.
data, tema, grupa/ sau a adunării generale cu părinții)
Indicator 1.2.4. Accesul elevilor/ copiilor la servicii de sprijin, pentru asigurarea dezvoltării
fizice, mintale și emoționale și implicarea personalului și a partenerilor Instituției în activitățile
de prevenire a comportamentelor dăunătoare sănătății
Dovezi  Dosarele personale ale copiilor;
 Fișe de observare a copilului, completate în ce dată??;
 Fișe de evaluare a nivelului de dezvoltare a copiilor de vârstă preșcolară,
completate; Model de referință pentru evaluarea complexă a dezvoltării
copiilor din instituție; Fișe de monitorizare a copilului asistat; Caiet de
observări a educatorului; Fișe cu informații generale despre copil; Fișe de
evidență a serviciilor prestate; Raport de evaluare comportamentală: Fișa
de observare a relațiilor educative ale copilului comportamentele principale
de acțiune, adaptare și dezvoltare; completate în ce dată?? Analizate
unde;
 Proces-verbal de evaluare a dezvoltării copiilor (evaluarea inițială), efectuat
la început de fiecare an școlar; Procese-verbale, note informative?? Discutate în
cadrul??
 Lista de control pentru identificarea inițială/ reevaluarea problemelor în
dezvoltarea copilului de 5-7 ani (în baza SÎDC); completate în ce dată??,
analizate la ședința Consiliului ????;
 Schema de încadrare a personalului;
 Lista de evidență a personalului instituției pentru anul de studii curent,
aprobat de directorul instituției și Raportul statistic nr. 83-edu cu referire la
personalul încadrat în instituţiile de învățământ primar şi secundar general
la începutul anului de studii;
 vizita specialiștilor Serviciul de Asistență Psihopedagogică în instituțiile de
învățământ,;
 Procese-verbale, note informative, rapoarte, dacă dețineți??.
 Modele de chestionare pentru părinți;
 Lucrări efectuate de către copii, (tema, data, grupa)
Proiect ,,Educația Parentală,,. (tema, data, pentru cine, unde a fost
desfășurat??)
Constatări
Standard 1.3. Instituția de învățământ oferă servicii de suport pentru promovarea unui mod
-8-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 9 din __
instituției de învățământ general

sănătos de viață
Domeniu: Management
Indicator 1.3.1. Colaborarea cu familiile, cu serviciile publice de sănătate și alte instituții cu
atribuții legale în acest sens în promovarea valorii sănătății fizice și mintale a elevilor/ copiilor,
în promovarea stilului sănătos de viață în instituție și în comunitate
Dovezi  Program de dezvoltare al instituției preșcolare nr.1 „Albimnuța”, pentru anii
2017-2022 aprobat la ședința????, proces-verbal nr. din XXX, coordonat
cu APL din c. Sărata Galbenă;
 Planul anual de activitate a instituției preșcolare nr.1 „Albinuța” c. Sărata
Galbenă pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința Consiliului
Pedagogic nr.1 din XXXX, Obiectivul general 3. Dezvoltarea unor
parteneriate grădiniţă – familie - comunitate care să lărgească viziunea
asupra educaţiei si să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii;
capitolul VI. Parteneriate educaționale. 6.1 Parteneriate cu familia; cu
liceul „Universum”, cu biblioteca, cu APL;
Planul de lucru al asistentului medical;???
 Acord de parteneriat cu Centrul de Asistență Socială ,,Viitorul,, s.Sărata
Galbenă
 Acord de parteneriat cu CMF Sărata Galbenă
Constatări Dovezi de monitorizare a activităților de promovare a valorii sănătății fizice și mintale
a copiilor;
Planul activităților și ședințelor cu părinții.
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 1.3.2. Asigurarea condițiilor fizice, inclusiv a spațiilor special rezervate, a resurselor
materiale și metodologice (mese rotunde, seminare, traininguri, sesiuni de terapie
educațională etc.) pentru profilaxia problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor
Dovezi  Portofolii profesionale ale cadrelor didactice;
 Registrul proceselor-verbale ale Consiliului de administrație;
 Proces–verbal nr. X din XXXX al ședinței CA cu privire la organizarea
procesului de alimentație calitativă a copiilor;
 Proces-verbal nr. X din XXXX al ședinței CA cu privire la pregătirea
instituției către sezonul rece;
 Proiectele activităților de formare ale cadrelor didactice cu tema
„XXXXXX” din data XXXXXX;
 Program de activitate a serviciului medical
 Registrele medicale (cum se numesc????)
Constatări Registrul proceselor-verbale ale CA;
Demers privind lucrări de reparație, renovare sau procurare de utilaje, achiziții
publice;
Dosarul privind activitatea Consiliului profesoral/ pedagogic (note informative/
rapoarte/ procese-verbale cu referire la realizarea activităților pe dimensiunea
profilaxiei problemelor psihoemoționale ale elevilor/ copiilor);
Procese-verbale ale CMI;
Dovezi de funcționalitate a cabinetului psihologului;
Dosarul privind planificarea și executarea bugetului;
Dovezi de asigurare cu cadru medical și dotarea cabinetului medical.
Panouri informaționale pentru părinții care conțin informații legate de educație,
de rezolvarea diferitor probleme psihoemoționale ale copiilor;
Vizitele periodice ale psihologului SAP în instituție.
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 1.3.3. Realizarea activităților de promovare/ susținere a modului sănătos de viață,
de prevenire a riscurilor de accident, îmbolnăviri etc., luarea măsurilor de prevenire a
-9-
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 10 din __
instituției de învățământ general

surmenajului și de profilaxie a stresului pe parcursul procesului educațional și asigurarea


accesului elevilor/ copiilor la programe ce promovează modul sănătos de viață
Dovezi  Planul anual de activitate a instituției preșcolare nr.1 „Albinuța” c.
Sărata Galbenă pentru anul de studii 2020-2021, aprobat la ședința
Consiliului Pedagogic nr.1 din XXXX, capitolul 3. Asigurarea vieţii şi
sănătăţii copiilor, propagarea modului sănătos de viaţă;
 Regulamentul intern al instituției preșcolare nr.1 „Albinuța”din c. Sărata
Galbenă, aprobat la ședința Consiliului pedagogic, proces-verbal nr.
din ….. și coordonat cu DÎ Hîncești în data de XXXXX;
 Informații pe panoul informativ:
 Activitatea demonstrativă la educația fizică (tema, data, grupa , 4-5 )/
activități de educație fizică și sport (tema, data, grupa , 4-5 )
 Activitate extracurriculară: (tema, data, grupa , 4-5 )
 Lecții de instruire cu tema: (tema, data, grupa , 4-5 )
Constatări Boxă de idei/ sugestii ale elevilor/ copiilor
Expoziții de referință, cu lucrări ale elevilor/ copiilor/ personalităților din comunitate.

Dimensiune II. PARTICIPARE DEMOCRATICĂ


*Standard 2.1. Copii participă la procesul decizional referitor la toate aspectele vieții școlare
[Standardul nu se aplică IET]
Domeniu: Management
Indicator 2.1.1. Definirea, în planul strategic/ operațional de dezvoltare, a mecanismelor de
participare a elevilor/ copiilor la procesul de luare a deciziilor, elaborând proceduri și
instrumente ce asigură valorizarea inițiativelor lor și oferind informații complete și oportune pe
subiecte ce țin de interesul lor imediat
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.1.2. Existența unei structuri asociative a elevilor/ copiilor, constituită democratic și
autoorganizată, care participă la luarea deciziilor cu privire la aspectele de interes pentru
elevi/ copii
Dovezi
Constatări
Indicator 2.1.3. Asigurarea funcționalității mijloacelor de comunicare ce reflectă opinia liberă
a elevilor/ copiilor (pagini pe rețele de socializare, reviste și ziare școlare, panouri informative
etc.)
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.1.4. Implicarea permanentă a elevilor/ copiilor în consilierea aspectelor legate de
viața școlară, în soluționarea problemelor la nivel de colectiv, în conturarea programului
educațional, în evaluare propriului progres
Dovezi
Constatări
Standard 2.2. Instituția școlară comunică sistematic și implică familia și comunitatea în
procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 2.2.1. Existența unui set de proceduri democratice de delegare și promovare a
părinților în structurile decizionale, de implicare a lor în activitățile de asigurare a progresului
școlar, de informare periodică a lor în privința elevilor/ copiilor și de aplicare a mijloacelor de

- 10 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 11 din __
instituției de învățământ general

comunicare pentru exprimarea poziției părinților și a altor subiecți în procesul de luare a


deciziilor
Dovezi
Constatări
Indicator 2.2.2. Existența acordurilor de parteneriat cu reprezentanții comunității, pe aspecte
ce țin interesul elevului/ copilului, și a acțiunilor de participare a comunității la îmbunătățirea
condițiilor de învățare și odihnă pentru elevi/ copii
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.2.3. Asigurarea dreptului părinților și al autorității publice locale la participarea în
consiliul de administrație, implicarea lor și a elevilor, ca structuri asociative, în luarea de
decizii, beneficiind de mijloace democratice de comunicare, implicarea părinților și a
membrilor comunității în activități organizate în baza unui plan coordonat orientat spre
educația de calitate pentru toți copiii
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.2.4. Participarea structurilor asociative ale elevilor/ copiilor, părinților și a
comunității la elaborarea documentelor programatice ale instituției, la pedagogizarea părinților
și implicarea acestora și a altor actori comunitari ca persoane-resursă în procesul educațional
Dovezi
Constatări
Standard 2.3. Școala, familia și comunitatea îi pregătesc pe copii să conviețuiască într-o
societate interculturală bazată pe democrație
Domeniu: Management
Indicator 2.3.1. Promovarea respectului față de diversitatea culturală, etnică, lingvistică,
religioasă, prin actele reglatorii și activități organizate de instituție
Dovezi
Constatări
Indicator 2.3.2. Monitorizarea modului de respectare a diversității culturale, etnice, lingvistice,
religioase și de valorificare a multiculturalității în toate documentele și în activitățile
desfășurate în instituție și colectarea feedbackului din partea partenerilor din comunitate
privind respectarea principiilor democratice
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 2.3.3. Crearea condițiilor pentru abordarea echitabilă și valorizantă a fiecărui elev/
copil indiferent de apartenența culturală, etnică, lingvistică, religioasă, încadrarea în
promovarea multiculturalității, valorificând capacitatea de socializare a elevilor/ copiilor și
varietatea de resurse (umane, informaționale etc.) de identificare și dizolvare a stereotipurilor
și prejudecăților
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 2.3.4. Reflectarea, în activitățile curriculare și extracurriculare, în acțiunile elevilor/
copiilor și ale cadrelor didactice, a viziunilor democratice de conviețuire armonioasă într-o
societate interculturală, a modului de promovare a valorilor multiculturale
Dovezi
Constatări

- 11 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 12 din __
instituției de învățământ general

Dimensiune III. INCLUZIUNE EDUCAȚIONALĂ


*Standard 3.1. Instituția educațională cuprinde toți copiii, indiferent de naționalitate, gen,
origine și stare socială, apartenență religioasă, stare a sănătății și creează condiții optime
pentru realizarea și dezvoltarea potențialului propriu în procesul educațional
Domeniu: Management
Indicator 3.1.1. Elaborarea planului strategic și operațional bazat pe politicile statului cu
privire la educația incluzivă (EI), a strategiilor de formare continuă a cadrelor în domeniul EI, a
proiectelor de asigurare a incluziunii prin activitățile multiculturale, a documentelor de
asigurare a serviciilor de sprijin pentru elevii cu CES
Dovezi
Constatări
Indicator 3.1.2. Funcționalitatea structurilor, a mecanismelor și procedurilor de sprijin pentru
procesul de înmatriculare și incluziune școlară a tuturor copiilor, inclusiv de evidență și sprijin
pentru copiii cu CES
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
*Indicator 3.1.3. Crearea bazei de date a copiilor din comunitate, inclusiv a celor cu CES,
elaborarea actelor privind evoluțiile demografice și perspectivele de școlaritate, evidența
înmatriculării elevilor [indicatorul se aplică IET, școlilor primare, gimnaziilor, liceelor,
instituțiilor de învățământ general cu programe combinate]
Dovezi
Constatări
Indicator 3.1.4. Monitorizarea datelor privind progresul și dezvoltarea fiecărui elev/ copil și
asigurarea activității Comisiei Multidisciplinare Intrașcolare (CMI) și a serviciilor de sprijin, în
funcție de necesitățile copiilor
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.1.5. Desfășurarea procesului educațional în concordanță cu particularitățile și
nevoile specifice ale fiecărui elev/ copil și asigurarea unui Plan educațional individualizat
(PEI), curriculum adaptat, asistent personal, set de materiale didactice sau alte măsuri și
servicii de sprijin
Dovezi
Constatări
Standard 3.2. Politicile și practicile din instituția de învățământ sunt incluzive,
nediscriminatorii și respectă diferențele individuale
Domeniu: Management
Indicator 3.2.1. Existența, în documentele de planificare, a mecanismelor de identificare și
combatere a oricăror forme de discriminare și de respectare a diferențelor individuale
Dovezi
Constatări
Indicator 3.2.2. Promovarea diversității, inclusiv a interculturalității, în planurile strategice și
operaționale ale instituției, prin programe, activități care au ca țintă educația incluzivă și
nevoile copiilor cu CES
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.2.3. Asigurarea respectării diferențelor individuale prin aplicarea procedurilor de
prevenire, identificare, semnalare, evaluare și soluționare a situațiilor de discriminare și
informarea personalului, a elevilor/ copiilor și reprezentanților lor legali cu privire la utilizarea
acestor proceduri
- 12 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 13 din __
instituției de învățământ general

Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.2.4. Punerea în aplicare a curriculumului, inclusiv a curriculumului diferențiat/
adaptat pentru copiii cu CES, și evaluarea echitabilă a progresului tuturor elevilor/ copiilor, în
scopul respectării individualității și tratării valorice a lor
Dovezi
Constatări
Indicator 3.2.5. Recunoașterea de către elevi/ copii a situațiilor de nerespectare a
diferențelor individuale și de discriminare și manifestarea capacității de a le prezenta în
cunoștință de cauză
Dovezi
Constatări
Standard 3.3. Toți copiii beneficiază de un mediu accesibil și favorabil
Domeniu: Management
Indicator 3.3.1. Utilizarea resurselor instituționale disponibile pentru asigurarea unui mediu
accesibil și sigur pentru fiecare elev/ copil, inclusiv cu CES, și identificarea, procurarea și
utilizarea resurselor noi
Dovezi
Constatări
Indicator 3.3.2. Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a accesului, conform
legii, la datele de interes public
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 3.3.3. Asigurarea unui mediu accesibil pentru incluziunea tuturor elevilor/ copiilor, a
spațiilor dotate, conforme specificului educației, a spațiilor destinate serviciilor de sprijin
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 3.3.4. Punerea în aplicare a mijloacelor de învățământ și a auxiliarelor curriculare,
utilizând tehnologii informaționale și de comunicare adaptate necesităților tuturor elevilor/
copiilor
Dovezi
Constatări

Dimensiune IV. EFICIENȚĂ EDUCAȚIONALĂ


Standard 4.1. Instituția creează condiții de organizare și realizare a unui proces educațional
de calitate
Domeniu: Management
Indicator 4.1.1. Orientarea spre creșterea calității educației și spre îmbunătățirea continuă a
resurselor umane și materiale în planurile strategice și operaționale ale instituției, cu
mecanisme de monitorizare a eficienței educaționale
Dovezi
Constatări
Indicator 4.1.2. Realizarea efectivă a programelor și activităților preconizate în planurile
strategice și operaționale ale instituției, inclusiv ale structurilor asociative ale părinților și
elevilor
Dovezi
Constatări
Indicator 4.1.3. Asigurarea, în activitatea consiliilor și comisiilor din Instituție, a modului
- 13 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 14 din __
instituției de învățământ general

transparent, democratic și echitabil al deciziilor cu privire la politicile instituționale, cu


aplicarea mecanismelor de monitorizare a eficienței educaționale, și promovarea unui model
eficient de comunicare internă și externă cu privire la calitatea serviciilor prestate
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.1.4. Organizarea procesului educațional în raport cu obiectivele și misiunea
instituției de învățământ printr-o infrastructură adaptată necesităților acesteia
Dovezi
Constatări
Indicator 4.1.5. Prezența și aplicarea unei varietăți de echipamente, materiale și auxiliare
curriculare necesare valorificării curriculumului național, inclusiv a componentelor locale ale
acestuia, a curriculumului adaptat și a planurilor educaționale individualizate
Dovezi
Constatări
Indicator 4.1.6. Încadrarea personalului didactic și auxiliar calificat, deținător de grade
didactice (eventual titluri științifice), pentru realizarea finalităților stabilite în conformitate cu
normativele în vigoare
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.1.7. Aplicarea curriculumului cu adaptare la condițiile locale și instituționale, în
limitele permise de cadrul normativ
Dovezi
Constatări
Standard 4.2. Cadrele didactice valorifică eficient resursele educaționale în raport cu
finalitățile stabilite prin curriculumul național
Domeniu: Management
Indicator 4.2.1. Monitorizarea, prin proceduri specifice, a realizării curriculumului (inclusiv
componenta raională, instituțională, curriculumul adaptat, PEI)
Dovezi
Constatări
Indicator 4.2.2. Prezența, în planurile strategice și operaționale, a programelor și activităților
de recrutare și de formare continuă a cadrelor didactice din perspectiva nevoilor individuale,
instituționale și naționale
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.2.3. Existența unui număr suficient de resurse educaționale (umane, materiale
etc.) pentru realizarea finalităților stabilite prin curriculumul național
Dovezi
Constatări
Indicator 4.2.4. Monitorizarea centrării pe Standardele de eficiență a învățării, a modului de
utilizare a resurselor educaționale și de aplicare a strategiilor didactice interactive, inclusiv a
TIC, în procesul educațional
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.2.5. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu principiile educației
centrate pe elev/ copil și pe formarea de competențe, valorificând curriculumul în baza
Standardelor de eficiență a învățării
Dovezi
- 14 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 15 din __
instituției de învățământ general

Constatări
Indicator 4.2.6. Organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării, în conformitate cu
standardele și referențialul de evaluare aprobate, urmărind progresul în dezvoltarea elevului/
copilului
Dovezi
Constatări
Indicator 4.2.7. Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare în concordanță cu
misiunea școlii, cu obiectivele din curriculum și din documentele de planificare strategică și
operațională
Dovezi
Constatări
Indicator 4.2.8. Asigurarea sprijinului individual pentru elevi/ copii, întru a obține rezultate în
conformitate cu standardele și referențialul de evaluare aprobate (inclusiv pentru elevii cu
CES care beneficiază de curriculum modificat și/ sau PEI)
Dovezi
Constatări
Standard 4.3. Toți copiii demonstrează angajament și implicare eficientă în procesul
educațional
Domeniu: Management
Indicator 4.3.1. Asigurarea accesului elevilor/ copiilor la resursele educaționale (bibliotecă,
laboratoare, ateliere, sală de festivități, de sport etc.) și a participării copiilor și părinților în
procesul decizional privitor la optimizarea resurselor
Dovezi
Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 4.3.2. Existența bazei de date privind performanțele elevilor/ copiilor și
mecanismele de valorificare a potențialului creativ al acestora, inclusiv rezultatele parcurgerii
curriculumului modificat sau a PEI
Dovezi
Constatări
Indicator 4.3.3. Realizarea unei politici obiective, echitabile și transparente de promovare a
succesului elevului/ copilului
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 4.3.4. Încadrarea elevilor/ copiilor în învățarea interactivă prin cooperare,
subliniindu-le capacitățile de dezvoltare individuală, și consultarea lor în privința conceperii și
aplicării CDȘ [partea finală de după ultima virgulă nu se referă la IET]
Dovezi
Constatări

Dimensiune V. EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN


Standard 5.1. Copiii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile
echității de gen
Domeniu: Management
Indicator 5.1.1. Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a
echității de gen, prin informarea în timp util și pe diverse căi a elevilor/ copiilor și părinților în
privința acestor politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a
activităților de prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și
orientare în domeniul interrelaționării genurilor
Dovezi
- 15 -
FIȘA VIZITEI
pentru evaluarea externă a Codul dosarului: pag. 16 din __
instituției de învățământ general

Constatări
Domeniu: Capacitate instituțională
Indicator 5.1.2. Asigurarea planificării resurselor pentru organizarea activităților și a formării
cadrelor didactice în privința echității de gen
Dovezi
Constatări
Domeniu: Curriculum/ proces educațional
Indicator 5.1.3. Realizarea procesului educațional – activități curriculare și extracurriculare –
în vederea formării comportamentului nediscriminatoriu în raport cu genul, cu învățarea
conceptelor-cheie ale educației de gen, cu eliminarea stereotipurilor și prejudecăților legate
de gen
Dovezi
Constatări

Începutul vizitei de evaluare:

Data:___________ Ora: __________

Sfârșitul vizitei de evaluare:

Data:___________ Ora: __________

Membrii comisiei de evaluare externă:


Președinte: _________________________
Membru: _________________________
Membru: _________________________
Membru: _________________________
Membru: _________________________

Directorul instituției _________________________________ _____________


(nume și prenume) (semnătura)

- 16 -