Sunteți pe pagina 1din 13

Școala Gimnazială

„Episcop Doctor Partenie Ciopron„-Păltiniș

CERCUL PEDAGOGIC AL
PROFESORILOR DE LIMBA
FRANCEZĂ

26.11.2020

Prof. Șușu Adriana -Augustina


Metode moderne de predare-
învățare a limbii franceze la
clasele de gimnaziu
Motto: ”Este imposibil ca elevii să învețe ceva cât timp
gândurile lor sunt robite și tulburate de vreo patimă.
Intrețineți-i deci într-o stare de spirit placută , dacă vreți
să vă primească învățăturile. Este tot atât de imposibil să
imprimi uncaracter frumos și armonios într-un suflet care
tremură, pe cât este de greu să tragi linii frumoase și
drepte pe o hârtie care se mișcă.”

(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”)


În societatea românească actuală are loc un proces dinamic care obligă
toate categoriile sociale să țină pasul cu evoluția societății și implicit a educației. Și
în învățământ au loc transformări rapide pornind de la crearea mediului de învățare
care poate eficientiza tehnicile de învățare și de muncă intelectuale sau le poate
bloca.
Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metode moderne conferă
activității ”mister didactic”, se constituie ca o ”aventură a cunoașterii” în care
elevul este participant activ pentru că el întâlnește probleme, situații complexe
pentru mintea lui de copil, dar în grup, prin analize, dezbateri, descoperă
răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învățare, se simte responsabil și
mulțumit la finalul activității/lecției.
Prin metode moderne elevii își exersează capacitatea de a selecta,
combina, învăța lucruri de care vor avea nevoie în viața de școlar și de adult.
Aplicarea metodelor moderne solicită timp, diversitate de idei,
angajare în acțiune, descoperirea unor noi valori, responsabilitatea didactică,
încredere în capacitatea personală de a le aplica creator pentru eficientizarea
procesului instructiv-educativ.
Situațiile de învățare rezolvate prin metode moderne, interactive de
grup dezvoltăelevilor gândirea democratică deoarece ei exersează gândirea critică.
După fiecare metodă aplicată se pot obține performanțe pe care elevii
le percep și-i fac responsabili în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Elevii
înțeleg și observă că implicarea lor este diferită, dar încurajați își vor cultiva
dorința de a se implica în rezolvarea sarcinilor de grup. Grupul înțelege prin
exercițiu să nu-și marginalizeze partenerii de grup, să aibă răbdare cu ei,
exersându-și toleranța reciproc.
Metodele implică mult tact din partea profesorilor deoarece trebuie
să-și adapteze stilul didactic în funcție de tipul de copil timid, mimica, întrebarea,
sfatul, orientarea, reținerea, aprecierea, entuziasmul în concordanță cu situația.
În cadrul fiecărei metode elevii primesc sarcini de învățare, acestea
fiind diferite de la o metodă la alta încât explorează o mare varietate de capacități.
Cheia unei ore reușite constă în colaborarea și înțelegerea
profesorului cu elevii, în participarea efectivă a acestora, strategia și metodele
folosite de profesor fiind esențiale.
Printre metodele moderne care activizează predarea-învățarea sunt și
cele prin care elevii lucrează productiv unii cu alții, își dezvoltă abilități de
colaborare și ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor
datorită denumirilor foarte ușor de reținut,caracterului ludic și oferind alternative
de învățare cu“priză” la copii.

Metode moderne de predare –învățare a limbii franceze la


clasele de gimnaziu:
 “ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT”
 CIORCHINELE
 CADRANELE
 SINELG
 MOZAICUL
 CUBUL
 ÎNVĂȚAREA CU AJUTORUL TIC-urilor
 BRAINSTORMING-UL
 CAUTĂ LITERA
ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT

Este o metodă activ-participativă, ce implică lucrul frontal cu elevii


sau pe grupuri mici, constând în a solicita elevilor să noteze în rubrica ȘTIU ceea
ce consideră cunoscut deja în legătură cu tema dată, în rubrica VREAU SĂ ȘTIU
să noteze ideile despre care au dubii și ceea ce ar dori să știe în plus în legătură cu
tema respectivă și în rubrica AM ÎNVĂȚAT să noteze ideile nou asimilate.

Această metodă presupune mai mulți pași:


Pasul 1-Se formează 3 grupe ce corespund celor 3 rubrici ale tabelului:
a)ceea ce știm/credem că știm;
b)ceea ce vrem să știm;
c)ceea ce am învățat.
Pasul 2-Elevii fac o listă cu:
a)ce știu deja despre o anumită temă;
b)întrebări care evidențiază nevoile de învățare legate de temă;
Pasul 3-Se citește textul;
Pasul 4-Se revine asupra întrebărilor (coloana aII-a) și elevii fac o listă cu:
c)răspunsurile la întrebările din coloana aII-a,scriindu-le în
coloana a III-a;
Pasul 5-Compararea a ceea ce știau înainte de lectură cu ceea ce au dorit să afle și
au aflat;
Pasul 6-Discuția finală va conține mesajul central.
CIORCHINELE

Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea


conexiunilor dintre idei şi care presupune mai multe etape:
Pasul 1-Se alege o temă/ un cuvânt ce urmează a fi cercetat şi se scrie în mijlocul
tablei sau a unei fişe de lucru;
Pasul 2-Se cere elevilor să scrie toate ideile care le vin în minte în legătură cu tema
sau cuvântul respectiv, trăgând linii între acestea şi cuvântul dat;
Pasul 3-Activitatea se opreşte atunci când se epuizează toate ideile sau când s-a
terminat perioada de timp acordată.
Elevii pot fi împărţiţi în grupuri mici sau în perechi, fiecare grup
având cretă de o anumită culoare, fiind astfel în competiţie ( care grupă a scris cele
mai multe şi mai bune idei- tabla va arăta la sfârşit ca un curcubeu). La sfârşitul
lecţiei, ideile pot fi reorganizate în funcţie de anumite criterii stabilite de elevi sau
de profesor, reorganizându-se astfel ciorchinele.
Avantaje:
 nu se critică ideile propuse;
 poate fi utilizată ca metodă liberă sau cu indicare
prealabilă a categoriilor de informații așteptate de la
elevi.

CADRANELE

Este o modalitate de rezumare și sintetizare a unui conținut


informațional prin participarea și implicarea elevilor în înțelegerea lui adecvată.
Această metodă presupune trasarea a două axe perpendiculare,
operațiune în urma căreia rezultă patru cadrane.
Pasul 1-Impartirea tablei în 4 părți egale;
Pasul 2-Se propune câte un criteriu pentru fiecare cadran obținut;
Pasul 3-Se citește textul;
Pasul 4-Se formulează răspunsuri scurte pentru fiecare cadran;
Pasul 5-Se evaluează rezultatele.
Avantaje:
 stimulează atenția și gândirea;
 scoate în evidență modul propriu de înțelegere;
 conduce la sintetizare/esențializare.
SINELG

(Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și a


Gândirii)
Pasul 1-Citirea textului cu atenție;
În timpul lecturii elevii trebuie să își noteze într-un tabel:
a) pasajele care confirmă ceea ce știau cu *(steluță) ;
b) pasajele care infirmă ceea ce știau cu – (minus);
c) informațiile noi cu + (plus);
d) pasajele pentru care au întrebări ,neclarități ,confuzii cu ?;

Pasul 2-Susținerea elevilor în monitorizarea propriei înțelegeri;


Pasul 3-Reflecție în perechi;
Pasul 4-Reflecție cu întreaga clasă.
Avantaje:
 schimb de idei;
 stimularea gândirii critice;
 dezvoltarea vocabularului / capacității de exprimare;
 elevii caută căi de acces spre propriile cunoștințe /
convingeri.

CUBUL

Cubul este o metodă ce presupune explorarea unei teme, a unui


subiect, a unei situaţii din mai multe perspective. Metoda cubului presupune mai
multe etape:
Pasul 1-Se anunță tema pusă în discuție;
Pasul 2-Prezentarea unui cub din carton cu fețele divers colorate;
Pasul 3-Pe fețele cubului sunt notate cuvintele:
a) ”descrie”;
b) ”compară”;
c) ”asociază”;
d) ”analizează”;
e) ”aplică”;
f) ”argumentează”.
Pasul 4-Se împarte clasa în 6 grupe; fiecare grupă examinând tema dintr-un anumit
unghi:
a) descrie: culorile, formele, mărimile etc.,
b) compară: ce este asemănător, ce diferă?,
c) analizează: din ce este făcut, din ce se compune,
d) asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?,
e) aplică: ce poţi face cu …?, la ce poate fi folosit ?,
f) argumentează: eşti pro sau contra, de ce?.
Se notează ideile şi se afişează forma finală pe tablă sau pe foi..
Avantaje:
 permite diferențierea sarcinilor de învățare;
 stimulează gândirea logică;
 sporește eficiența învățării(elevii învață unii de la alții).

MOZAICUL

Mozaicul urmăreşte învăţarea prin colaborare la nivelul unui grup de


elevi şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului
„expert” unui alt grup de elevi.

Mozaicul presupune următoarele etape:


Pasul 1-Împărţirea clasei în grupuri cu un nr. de elevi, fiecare dintre aceştia
primind câte o fişă de învăţare numerotată, iar fişele cuprind părţi ale unei unităţi
de cunoaştere;
Pasul 2-Prezentarea succintă a subiectului tratat;
Pasul 3-Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere;
Pasul 4-Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de
experţi: toţi elevii care au numărul 1 „ EXPERŢII 1” vor forma un grup, cei cu
numărul 2 „ EXPERŢII 2” vor forma alt grup;
Pasul 5-Învăţarea prin cooperare a părţii care a revenit grupului din unitatea de
cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât
mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul
din care au făcut parte iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la
latitudinea grupului de experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului
de experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii respective
celorlalţi membri ai grupului iniţial;
Pasul 6-Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri.
Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă
se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea
respectivă;
Pasul 7-Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată
clasa/ cu toţi participanţii.
Estefoarte important ca profesorul să monitorizeze predarea, pentru a
fi sigur că informația se transmite corect şi că poate servi ca punct de plecare
pentru întrebări, dezbateri sau o nouă activitate de învăţare.

INVĂȚAREA CU AJUTORUL TIC-URILOR

Învățarea cu ajutorul TIC-urilor este o altă metodă modernă. Este o


combinare a diferitelor tipuri de media, cum ar fi materialele de tip text, audio și
video cu ajutorul cărora profesorul prezintă informația elevilor. Utilizând
tehnologiile noi ca o strategie modernă, interactivă în procesul de predare-învățare
bazat pe sarcini concrete, profesorul încearcă să motiveze elevii să însușească activ
limba străină studiată prin prisma problemelor de viață reală.

Avantajele utilizării învățării multimedia:


 îmbunătățește interesul și motivația;
 diverse instrumente multimedia ajută elevul să înțeleagă mai
bine materialul didactic;
 procesul de predare este orientat spre sarcini concrete în situații
reale de viață;
 influențează pozitiv formarea aptitudinilor și abilităților de
vorbire.

ASALTUL DE IDEI

Brainstorming-ul (sau „asaltul de idei”), metodă ce constă în


formularea a mai multor idei legate de o temă dată, reprezintă o activitate ce
presupune o serie de avantaje:
 toţi elevii participă în mod activ;
 îşi dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza
şi de a lua decizii privind alegerea unor soluţii optime;
 îşi exprimă personalitatea;
 se eliberează de anumite prejudecăţi;
 îşi exersează creativitatea;
 se dezvoltă relaţiile interpersonale, prin valorizarea ideilor
fiecăruia;
 se creează o atmosferă propice lucrului.
Brainstorming-ul presupune parcurgerea mai multor etape şi a unui
timp mai mare de realizare(ore sau zile). Profesorul trebuie să încurajeze
exprimarea ideilor, să nu permită inhibarea interventiilor elevilor, să stimuleze
explozia de idei, să motiveze învăţarea elevilor începând o lecţie nouă cu un
brainstorming.

CAUTĂ LITERA

Este o activitate care constă în adăugarea/schimbarea unei vocale la


un cuvânt dat pentru a forma un nou cuvânt. Elevii pot fi împărțiri în grupe,
cuvintele sunt scrise pe tablă, iar grupa cu cele mai multe cuvinte găsite câștigă.

CONCLUZII:
Specific acestor metode moderne este faptul că pot stimula şi dezvolta
învăţarea prin cooperare, lucrul în perechi sau în grupe mici de elevi, aceștia pot
acționa în calitate de autori, cercetători, dezvoltându-și creativitatea și
îmbunătățindu-și, în același timp, cunoștințele generale. Astfel de lecții oferă
elevilor o comunicare, o relaţionare, o colaborare, dar şi sprijinul reciproc pentru
rezolvarea unor probleme sau pentru explorarea unor teme noi, care duc la
cunoaşterea dintre elevi, întelegerea și acceptarea reciprocă.
Metodele moderne , activ-participative sunt cele mai în măsură să
solicite plenar, dar să și valorifice maximal și pe multiple planuri potențialul uman
de cunoaștere, de simțire și de acțiune cu care orice elev vine la școală.
CHESTIONAR DE ANALIZĂ A UTILIZĂRII METODELOR
MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A LIMBII FRANCEZE LA
CLASELE DE GIMNAZIU

1. Cunoașteți metodele moderne de predare-învățare?


☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
2.Utilizați aceste metode în procesul de predare –învățare?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
3.După părerea voastră, metodele moderne au vreun rol în
eficientizarea procesului instructiv-educativ?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
4.Rolul profesorului se schimbă prin folosirea acestor metode?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
5.Elevii sunt implicați mai mult în învățare prin aplicarea metodelor
moderne?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
6.Metodele moderne ajută elevii să lucreze pe grupe sau să dezvolte
strategii de rezolvare a sarcinilor?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
7. Folosirea metodelor moderne îmbunătățește disciplina elevilor?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
8.În ce măsură se asigură progresul școlar folosind metodele moderne
activ-participative?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură
9.Utilizați calculatorul în acestă perioada în predarea lecțiilor?
☐ în foarte mică masură
☐ în măsură potrivită
☐ în mare măsură
☐ în foarte mare măsură

Profesor:_______________________________
Școala:_________________________________

S-ar putea să vă placă și