Sunteți pe pagina 1din 7

Lectia practica -TEMA nr.

9 Constatarea tehnico-ştiinţifică şi ordonarea


expertizelor judiciare
Formele de folosire a cunoştinţelor speciale în procesul penal. Noţiunea şi conţinutul
constatărilor tehnico-ştiinţifice. Noţiunea de expertiză judiciară şi tipurile ei: iniţială,
suplimentară, repetată, de comisie şi complexă. Clasificarea expertizelor judiciare.
Pregătirea către ordonarea expertizei judiciare. Ordonanţa de numire a expertizei
judiciare. Administrarea mostrelor pentru examinare comparativă. Ajutorul specialistului la
pregătirea şi ordonarea expertizei judiciare. Formularea întrebărilor referitoare la expertiză.
Prezentarea expertului a materialelor referitoare la obiectul expertizei.
Respectarea drepturilor participanţilor la proces la ordonarea şi efectuarea expertizei.
Instituţiile de expertiză din Republica Moldova.
Ordonarea efectuării expertizelor în instituţiile de expertiză. Etapele expertizei.
Metodele expertizei.
Conţinutul raportului de expertiză. Aprecierea raportului de expertiză. Însemnătatea
expertizelor judiciare la cercetarea infracţiunilor, rolul expertizei în stabilirea cauzelor şi
condiţiilor ce au favorizat la săvârşirea infracţiunii. Audierea expertului.

Expertiza judiciară - activitate de cercetare științifico-practică desfășurată în cadrul


procesului penal, în scopul aflării adevărului prin efectuarea unor cercetări metodice, cu
aplicarea de cunoștințe speciale și procedee tehnico-științifice pentru formularea unor concluzii
argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese,
corpul și psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar.

Constatarea tehnico-stiintifica - o activitate de tactică criminalistică care se efectuează


asupra materialelor şi informaţiei puse la dispoziţie sau indicate de către organul de urmărire
penală sau instanţa de judecată.

Problema nr.1 Clasificaţi expertizele judiciare


a) conform domeniilor de ştiinţă :
 tipuri;
 genuri;
 grupe;
 subgrupe.
b) după consecutivitatea efectuării:
 inițiale;
 repetate.
c) după volumul cercetărilor:
 de bază;
 suplimentare.
d) conform numărului de experţi care efectuează expertiza:
 individuale;
 în cimisie;
 complexe.
e) după conţinutul cunoştinţelor aplicate:
 expertize efectuate de cadre științifice;
 expertize efectuate de cadre practice.

Problema nr.2 Numiţi fazele examinării de expertiză

1. Pregătirea materialelor care vor fi supuse examinării


2. Formularea întrebărilor
3. Stabilirea instituţiei sau experţilor care urmează să efectueze expertiza
4 Analiza rezultatelor cercetării şi formularea concluziilor prealabile
5. Formularea concluziilor raportului de expertiză

Problema nr. 3

Mostrele pentru examinare comparativă reprezintă acele obiecte şi materiale care sunt
puse la dispoziţia expertului în scopul efectuării unei cercetări comparative cu urmele care au
fost lăsate la locul infracţiunii, cu alte corpuri delicte care au fost colectate în cadrul efectuării
unor acţiuni procesuale.

Problema nr. 4

Expertiza repetata reprezinta acea expertiză dispusă atunci când concluziile expertului nu
sunt întemeiate, există îndoieli în privinţa lor sau a fost încălcată ordinea procesuală de
efectuare a expertizei.

Problema nr. 5

Expertiza suplimentara reprezinta expertiza care se dispune atunci când raportul


expertului nu este suficient de clar sau complet. Ea nu verifică expertiza de bază, dar este o
prelungire soluţionând noi chestiuni.

Problema nr. 6 Înscrieţi genurile expertizelor criminalistice


Expertizele criminalistice

Expertiza fonobalistică Expertiza zootehnică și veterinară

Expertiza tehnică a documentelor


Expertiza balistică

Expertiza grafoscopică Expertiza biocriminalistică

Expertiza fotografico-judiciară Expertiza tehnică

Problema nr.7 Indicaţi cazurile obligatorii de ordonare a expertizei judiciare (în


conformitate cu legea procesual penală)
Ordonarea expertizei este
obligatorie

Pentru constatarea cauzei


morții.

Pentru constatarea gradului de gravitate şi a caracterului vătămărilor integrităţii corporale.


Pentru constatarea vîrstei bănuitului, învinuitului, inculpatului sau părţii vătămate – în
cazurile în care această circumstanţă are importanţă pentru cauza penală, iar documentele
ce confirmă vîrsta lipsesc sau prezintă dubiu.

Pentru constatarea stării psihice şi fizice a persoanei în privinţa căreia se reclamă că s-au
comis acte de tortură, tratamente inumane sau degradante.

Pentru constatarea stării psihice şi fizice a bănuitului, învinuitului, inculpatului – în cazurile în


care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-şi apăra
de sine stătător drepturile şi interesele legitime în procesul penal.

Problema nr.8 Clasificaţi concluziile de expertiză


Concluziile formulate pot fi:
 certe (categorice)pot fi pozitive şi negative;
 probabile.

Problema nr. 9 Formulaţi întrebările posibile puse expertului cu ocazia ordonării


expertizei autotehnice

1) A fost conectată lampa de cotire a automobilului „W-Passat”?


2) Care a fost viteza automobilului?
3) Șoferul a avut posibilitatea de a evita tamponarea?
4) La momentul tamponării, erau prezente pernele de amortizare?
5) La momentu accidentului, frâna nu lucra?
6) Erau prezente defecțiuni ale sistemului electric?
7) A fost supraîncălzit motorul?

Problema nr. 10 Întocmiţi lista instituţiilor şi birourilor de expertiză judiciară din R.


Moldova şi indicaţi genurile de expertize judiciare efectuate de acestea

1) Centrul Naţional de Expertize Judiciare – efectuiază expertize judiciare și extrajudiciarea


actelor, grafoscopice, tehnică, etc.
2) Agenția Națională pentru siguranța alimentelor- efectuiază experize sanitar-veterinare a
animalelor.
3) Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al IGP al MAI- efectuiază expertize
balistice , fonobalistice
4) Centrul Expertize Independentе- efectuiază expertize tehnice a construnțiilor.
5) Centrul de medicină legală – efectuiază expertize medico-legale.
6) Centrul de expertiza si evaluare .
7) Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare – efectuiază expertize tehnico-
criminalistice a scrisului, actelor, etc.

Problema nr.11 Efectuaţi clasificarea modelelor de comparaţie după următoarele criterii

a) după caracterul reflectării semnelor identificatorii în model:

b) conform timpului şi condiţiilor de ridicare a modelului:


inițiale;
repetate.

c) după tipurile expertizelor judiciare:


medico – legale şi psihofiziologice;
criminalistice;
inginereşti de transport;
judiciar economice;
judiciar tehnice;
inginereşti tehnologice;
judiciar agrare;
judiciar ecologice ;
judiciar biologice;
în domeniul artei.

d) potrivit legii procesual penale:

obligatorii;
facultative.

Problema nr. 12 Enumeraţi cerinţele referitoare la tactica obţinerii mostrelor pentru


examinare comparativă

Celui ce dispune expertiza îi revin o serie de obligaţii în privinţa materialelor de


comparative, precum :
 confruntarea datelor privind materialele de comparaţie specificate în procesele- 16
verbale întocmite cu ocazia ridicării lor cu obiectele înseşi;
 verificarea dacă modelele de comparaţie au fost ridicate cu respectarea regulilor
criminalistice;
 verificarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia ridicării materialelor de comparaţie
şi dacă acestea sunt corect descries;
 urmărirea dacă materialele de comparaţie sunt suficiente deoarece concluziile
expertului pot fi considerate fundamentale numai dacă ele se bazează pe studiul unui
număr cât mai mare de probe de comparaţie;
 trebuie să se aprecieze dacă materialele de comparaţie sunt utile.

Problema nr.13 Imediat după săvârşirea furtului din locuinţă, au fost reţinuţi în flagrant
cetăţenii Struşcă V, Doroftei N. şi Barbu L. de la care au fost ridicate: o rangă, foarfece pentru
tăierea metalului, cleşte şi o şurubelniţă. Anterior în sectorul dat au mai fost săvârşite furturi cu
pătrundere, care, însă, n-au fost descoperite şi a fost înaintată versiunea că aceste furturi au fost
săvârşite de reţinuţi. Ce expertize vor fi ordonate? Detaliaţi răspunsul.
În cazul respectiv , vor fi ordonate expertiza dactiloscopică, în vederea examinării
urmelor digitale, palmare pentru identificarea făptuitorului, compararea amprentelor cet.
Struşcă V, Doroftei N. şi Barbu L. cu cele de pe rangă, foarfece pentru tăierea metalului, cleşte
şi o şurubelniţă, și expertiza traseologică , pentru a vedea dacă modificările au fost produse de
rangă, foarfece pentru tăierea metalului, cleşte , şurubelniţă sau nu.

Bibliografie:

1. Legea R.Moldova cu privire la expertiza judiciară,


2. Simion Sh.Doraş Criminalistica “elemente de tactică”, Chişinău, 1999;
3. Constantin Aioniţoaie, Ion-Eugen Sandu, Vasile Bercheşan ş.a. Tratat de tactică
criminalistică, Ediţia II-a, Bucureşti, 1992,
4. Ion Mircea, Criminalistica, Iaşi, 1992,
5. A.Ciopraga. Criminalistica – elemente de tactică. Iaşi. 1986,
6. Iu.Odagiu, V.Todica, Expertize judiciare, Chişinău, 2003,
7. Рекомендации по назначению судебных экспертиз. - Саратов, 1995.
8. Em.Stancu, Tratat de criminalistică, Bucureşti, 2002
9. Лифшиц Е. М.. Михайлов В. А. Назначение и производство экспертизы. Волгоград:
ВСШ МВД СССР, 1977.
10. Винберг А, И.. Малаховская Н. Т. Судебная экспертология. Волгоград: ВСШ МВД
СССР, 1979.
11. Виноградов И. В. Применение положений судебной медицины в расследовании
преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1981.
12. Винберг А. И., Черных М. П. Судебно-экспертные учреждения в СССР. М.:
Академия МВД СССР, 1982.
13. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и
психологические особенности): Учебное пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.
Гл. 10.
14. Праслова Э. М. Теория и практика криминалистической экспертизы: Учебное
пособие. М., 1985.
15. Яковлев Г. В. Виды экспертиз по делам об установлении отцовства. Проблемы
совершенствования законодательства и правоприменительной деятельности в
СССР. Минск. 1983. С. 272-273.
16. Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах / Под ред. Н. Г. Находкина. В. Н.
Гончаренко. Киев, 1986.
17. Винберг А. Судебно-одорологическая экспертиза. Социалистическая законность,
1987. № 10. С. 60-63.

S-ar putea să vă placă și