Sunteți pe pagina 1din 10

ROHAH|A

N:r.' ilp e_xemlr l+r.r :


Exenr.plar nr.;]

AP BAT,
Ma ager
$ef lucriri

ANUNT
spitalul clinie de urgenjd pentru copii "Sf. Maria,, Iagi zeazd concurs de reicrutare
pentru urmdtoarele posturi vacante, pe perioadd necleterminatd,
in brmitate cu prevederife H.G.
nr.28612011 modificatd qi completatd. de H.G. 102712014:
1. Secfia clinicl pediatrie I compartiment toxicolo,gie
-
- I post de asistent medicar principar cu studii postricea p
s e c i al i t at e a me di c inLd
generald/pediatrie
2. secfia exterioarfl de boli infecfioase HIV/SrDA Gulliver
- 1 post de a.sistent medical debutant cu studii postliceale
ialitatea medicind
generald
3" Compartiment neurochirurgie
- I post de infirmierd dl.ebutantd
4. Secfia clinici pediatrie II
- I post de registrator medical debutant
Concursul constd tn urmdtoarere etape succesive.. serecJia r de inscriere; proba
scrisd Ei/sau probd practicd; interviul.
Condilii de deffisurare a concursului:
l.Ultima zi pentru depunerea dosarelor de ?nscriere este 25. 11.2016,
ora 5:30.
2'Data gi ora organizdtiiprobei scrise: 14.12.2016. ora 09:00.
3.Data gi ora interviului: 20"12,2016" ora 09:00.
4.Locul depunerii dosarelor gi al organizdrii probelor de concurs:
ul Clinic de Urgenj[ pentru
Copii "Sf. Maria" Iagi, strada Vasile Lupu, nt.62.
Calendarul rJe urilre al concursului:
Data-limitd la care se une dosarele de concurs 25.11.2016, ord 15:30
iei de dosare
28.11.2016
Data afiqdrii rczultatului selecliei de dc,sare
29.11.2016
ti"i de d
05.t2.2016
14.12.201
ii rezultatului probei scrise
r5.t2.20t6
Data atlgdrii rezultatuiui cont
r6.12.20r6
iilor privind proba scrisd 19.12.20r6
Duta intervialui
20.r2.2016,
ii rezultatului interviului
21.12.2016
22.12"20t6
23.12.2016
'rutu uJ qurtt rezuualutut JInal oI concursulai
23t12.2016

Conditrii generale, conform art. 3 tlin H,


Poate participa la concurs persoana care
a) are cetdlenia romdnd,
Spaliului Economic Euro
b) cunoagte limba romdn6,, scris qi vorbit;
c) are vdrsta minimd reglementatd de prevederile I
d) are capacitate deplind de exercitiu;
e) are o stare de sdndtate co
adeverintei medicale eliberate de
f) indeplinegte condifiile de studii qi, dupd caz
cerinlelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatd definitiv pentru sdvdrqir
ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legatuia
fals ori a unor fapte der coruplie sau a unei
incompatibild cu exercitarea funcliei, cu excepfia situaliei in care
a
conclilii speciJice de participare la concars pentra postul
-studii: diplomd de gcoald sanitard postliceald sau echivalent6
sau
echivalare conform Hotdr6rii Guvernului nr. 7 97 I 1997
-adeverinld de grad principal
-vechime minim 5 ani ca asistent medical.
condilii speciJice d.e participare ru concurs pentra postur
-studii: diplomd de gcoald sanitard postliceald sau echivalentd
sau
echivalare conform Hotdr6rii Guvernrilui nr, 797 I 1997
-vechime: nu necesitd vechime.
condilii speciJice de participare ra concurs pentru po,stur
-studii: gcoald generald
-vechime: nu necesitd vechime.
fCondilii
nuditji speciJice
rnn^iti-^ de
.l^ participare t,
-^-.4: ^:- --, - la concurs pentra postul ile rel,istrator meclicul debuiant:
-studii: diplomd de bacalaureat
-vechime: nu necesitd vechime.
Dosarul de inscriere Ia concurs va cuprincle urmdtoarele docurhenfu:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului institugiei publide
orgr
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd io""titut"[,
po-ttiuit legii, dupd, cgz;

specializdri' precum Ei copiile documentelor care atesti indeplinireu.o"diliilot


specifice ale pogtului;
d I
^^sq^+--l
,^ ------- -Y 1

specialitatea studiilor, in copie;


e
i vechimea + ;;i il;;;.";;;;;
sau o declaralie pe propria rdspundere cd nLu are anteledente penale
?::t::i-]i1.:.
incompatibil cu funclia pentru ca
care sdil facd

f) adeverinfd medicald care sd at sdndtate corespunzdtoard eliber atd cu cel mult 6 luni
anterior deruldrii concursului de e familie al cairdidatului
abilitate; lau de- c[tre unitalile sanitare
|
g) cuniculum vitae:
h) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea condiliilor de particifare
la c de
naqtete, certificat cds[torie, hotdrAre divorf, certiJicatal de
membiu Ei ailverinya Ia
concurs emise de Ordinul AsistenJilor Medicali, etc.);
i) 1 dosar de cafton cu gind.

calitatea
^^,,_^r^11"^1:.1t1lu^"u::
u*.r,3 starea de sdndtate col]il., in clar, numaru{ data,
acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul sandtdtii.
n 9i
R onrAnlq
J.UD,ETUL lfi$t -.$O'H,SilLlUL *tU rA$l
SFIT.,ATUI G.I.IIiIIG II,E.U.RIEEflTf, FE.HTH.[I E r.$F..tflaRlAfr tA$l

Str. Vasile Lr4r.q, rrl;62i Trl.: tE3?264!fltl [axr [BZ+ i'n'rvw sfrrayia.iesirt

Nr.,ile rxemFnarc:
Exernplar ni';;_

APRO AT,
Mana
$ef luc nte Ra

,;

Tematica si Bibtiografia
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal, perioada nedeterminata.
Sec{ia clinici pediatrie I - compartiment tox te

I. Nutritia si metabolismul la copil (A)


l. Nutritia si alimentatia copilului;
2. Alimentatia sugarului;
3. Alimentatia copilului intre l-16 ani;
II. Bolite carentiale ale sugarului (A)
1. Malnutritia protein- calorica;
2, Rahitismul carential la copil;
3. Tetania la sugar si copil.
III. Bolite aparatului digestiv (B)
L Refluxul gastro-esofagian;
2. Ulcerul gastro-duodenal;
3. Rectocolita ulcero-hemoragica
4. Sindromul diareic
5. Constipatia;
6. Sindromul de malabsorbtie;
IV. Bolile aparatului respirator (B)
1" Laringitele;
2. Bronsita;
3. Astmul bronsic;
4. Pneumoniapneumococica
5. Tuberculozapulmonara;
V. Bolile aparatului urinar (B)
1. Glomerulonefritele;
2. Sindromul nefrotic;
3" Insuficienta renala acuta;
4. Insuficienta renala cronica
5" Litiaza renala.
VI. Urgentemedico-chirurgicale(C)
1. Insuficientarespiratorie acuta;
2. Convulsiile;
3. Sindromul de deshidratare acuta;
4. Hemoragiile digestive superioare;
5. Ocluzia intestinala;
vII. Ingrijiri in pediatrie. crestere, dezvoltare, maturitate 1!, n;
l. Etapele cresterii si dezvoltarii;(D)
2. Aspecte ale ingrijirii nou-nascutului si su
3. Aspecte ale ingriiirii copilului spitalizat;(
4" Ingrijiri, tehnici, tratamente la copil : igie
timpul interventiilor, colectarea de produs
5. Ingrijirea copilului
cu boli respiratorii. (E
6. Ingrijirea copilului
cu boli ale aparatului
7. Ingrijirea copilului
cu boli ale aparatului r
VIII. Pregatirea pacientului pt. recoltare
1. Punctia venoasa;
2. Hemocultura;
3. Recoltarea probelor de urina;
4. Recoltareaprobelor din scaun.
IX. Terapii vasculare (F)
1. Montarea cateterului de vena periferica;
2. Terapia intravenoasa periferica;
3. Mentinerea si ingrijirea unei linii venoase;
4. Terapia venoasa centrala
5. Nutritiaparenterala.
X. Boli infectioase si epidemiologice (G
l. Profilaxia bolilor infectioase: generalitati
2" Masuri antiepidemice in focar:
a. masuri indreptate impotriva izvoru
b" masuri pentru intreruperea cailor d
c. masuri pentru cresterea rezistentei
d. masuri adresate factorilor epidemi
3 . Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubeola:
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex;
7. Tusea convulsive;
8. Parotiditaepidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
I l Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
1 5. Toxiinfectiile alimentare:
(F) o.A.M.G.M.A.M.R.t Proceduri de practica pentru asistenti medicq,
sl moase.
(G) constantin Bocarneq; Boli infectioase si epidemtologice,
Editura L b-Team, Bucuresti, I 995.
(H) Tehnici de ingrijire si protocoare de pregatire a boliavului, Elena qnu,20ll.
(r) Pediatrie si Puericultura: Indreptar pentru asistenti medicali
editt a 2-a, Porf.Dr.Crin Marcean,
l/ladimir Manta Mihailescu, Editurq Medicala Bucuresti 2013.
(J) Manual de nursing, volumul 3,Editura All Education Bucuresti,
20
(K) Manual de practica stqndardizat continand tehnici pentru stagi
de pregatireal elevilor din
sc9lile sanitare - specializarea ; asistent medical generalist, porf.Di.
rin Marcean, Editura Conphvs
2013.
(L) ordinul M.s. nr. I I0I/20r6 privind aprobarea Normeloy de s ghere, prevenire Si limitare a
infecliilor asociate asistenlei medicale in unitdtile sanitare.
(M) codul de etica si deontologie ar asistentului medical generali al moasei si al asistentului
medical din Romania/2009.
(N) ordonanta de (Jrgenta nr. r44 din 2g.10.200g privind exercitar profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medi
precum st organizarea si
Junctionarea ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moase i Asistentilor Medicali din
Romania.
(o) ordinul M.s. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice p ivind curdlarea, dezinfeclia Si
sterilizarea in unitdlile sanitare publice si private, tehnicii de lucru-s
interpretare pentru testele de
evaluare a eficienlei procedurii de curdlenie ilor recomandate pentru
Si dezinfeclie, 1
dezinfeclia mdinilor, in funclie de niverur de risc, metodelir de api
a dezinfectantelor chimice in
funclie de suportul care urmeazd sd fie tratat si a metodelor de uare a deruldrii Si eficienlei
procesului de sterilizare.
(P) ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice
ivind gestionarea deSeurilor
rezultate din activitdli medicale si a Metodologiei de culegere a
datelt ntru baza nalionald de date
privind deSeurile rezultate din activitdli medicale"
(R) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului
ual din autoritatile si
institutiile publice.
(s) Legea nr. 53/2003 (repubricata) codur muncii; Drepturile
si iile salariatului ; Rdspunde rea
dis ciplinar d ; Rdspunde re a p atrimoni al d.
($) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
(T) Legea nr. 3I9/2006 a securitdlii sdndtdyii tn muncd;
si cap.IV - obl aliile lucrdtorilor.
Q) HG 286/201I pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind sta lirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator
functii contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionale i
sectorul bugetar platit dinfonduri publice, cu mo
(U) Fisa postului asistent medical principal.

Tematica si
pentru ocuparea postului vacant de asistent rn
exterioari de boli in

I. Nutritia si metabolismul Ia copil (A)


l. Nutritia si alimentatia copilului;
2. Alimentatia sugarului;
3. Alimentatia copilului intre 1-16 ani;
4. Sindrornul imunodeficitar dobandit la copil;
II. Bolile carentiale ale sugarului (A)
1. Malnutritia protein- calorica;
2. Rahitismul carential la copil;
3. Tetania la sugar si copil.
UI. Bolile aparatului digestiv (B)
l. Refluxul gastro-esofagian;
2. Ulcerul gastro-duodenal;
3. Rectocolita ulcero-hemoragica
4. Sindromul diareic;
5. Constipatia;
6. Sindromul de malabsorbtie;
IV. Bolile aparatului respirator (B)
1" Laringitele;
2. Bronsita;
3. Astmul bronsic;
4. Pneumoniapneumococica
5. Tuberculozapulmonara;
V. Bolile aparatului urinar (B)
1. Glomerulonefritele;
2. Sindromul nefrotic;
3. Insuficienta renala acuta;
4. Insuficienta renala cronica
5. Litiaza renala.

VI. Urgentemedico-chirurgicale(C)
1. Insuficienta respiratorie acuta;
2. Convulsiile;
3. Sindromul de deshidratare acuta;
4. Hemoragiile digestive superioare;
5. Ocluzia intestinala;
YII: Ingrijiri in pediatrie. crestere, dezvoltare, maturitate (D,
1. Etapele cresterii si dezvoltarii;(D)
2 Aspecte ale ingrijirii nou-nascutului si sugarului;(D)
3 Aspecte ale ingrijirii copilului spitalizat;(D)
4. Ingrijirea pacientilor cu SIDA;(D)
5. Ingrijiri, tehnici, tratamente la copil : igiena si ingrijiri generale, itionarea copilului in
timpul interventiilor, colectarea de produse biolo gice, a-clministri medicamentelor. (E)
6. Ingrijirea copilului cu boli respiratorii. (E)
7. Ingrijirea copilului cu boli ale aparatului digestiv. (E)
8. Ingrijirea copilului cu boli ale aparatului renourinar. (E)
9. Evaluarea si ingrijirea copilului cu SIDA
VIII. Pregatirea pacientului pt, recoltarea probelor de labora or (F)
1. Punctia venoasa:
2. Hemocultura;
3. Recoltarea probelor de urina;
4. Recoltarea probelor din scaun.
IX. Terapii vasculare (F)
l. Montarea cateterului de vena periferica;
2. Terapia intravenoasa periferica;
3. Mentinerea si ingrijirea unei linii venoase;
4. Terapia venoasa centrala
5. Nutritiaparenterala.
X. Boli infectioase si epidemiologice (G)
I " Profilaxia bolilor infectioase: generalitati
2" Masuri antiepidemice in focar:
e. masuri indreptate impotriva izvorului de infecLie;
f. masuri pentru intreruperea cailor de transmitere;
g. masuri pentru cresterea rezistentei organismului;
h. masuri adresate factorilor epidemiologici secundari.
3. Scarlatina, angina streptococica;
4. Rujeola;
5. Rubeola;
6. Varicela, herpes zoster, herpes simplex;
7 " Tusea convulsive;
8. Parotidita epidemica;
9. Gripa, viroze respiratorii;
10. Difteria;
11. Meningitele;
12. Encefalitele;
13. Pneumoniile;
14. Tuberculoza;
I 5. Toxiinfectiile alimentare;
16. Hepatitele acute virale;
1 7. Infectii stafi lococice-septicemii;

I8, SIDA

BILIOGRAFIE
(A) Gabriela Alexe, E.Clhiru,T.
2003.
(B) Corneliu Borundel: Medicina interna pentru cqdre medii, Editura A,t" ltt, Bucuresti, 2900.
(C) Lucretia Titirca: (Jrgentele medico-chirurgicale; sinteze pentil4 asistentii medicali, Editura
Medicala, Bucuresti, 2009.
(D) Lucretia Titircq; Ingriiiri speciale acordate pocientilor de catre asNstentii medicali,
Editura Viata
Medicala Romaneasca, Eucuresti, 2006.
(E) Luminita Beldean: Ingrijirea copilului- principii de ingrijire i bolnav, Editura Alma
Mater, Sibiu, 2005.
(F) o.A.M.G.M.A.M.R.; Proceduri de practica pentru qsistenti medi
(G) Constantin
(H) Tehnici de
(I) Pediatrie si
Vlqdimir Manta Mihailescu, Editura Medicqla Buc
(J) Manual de nursing, volumul 3,Editura All Educ
(K) Monual de practica standardizat continand
scolile sanitare - specializarea : asistent medical
201 3.
(L) Ordinul M.S. nr. Il0I/2016 privind aprobarea
infecliilor asociate asistenlei medicale tn unitdlile s
(M) Codul de etica si deontologie al asistentulu
medical din Romania/2 009.
(N) Ordonanta de (Jrgenta nr. 144 din 28.10.200
generalist, a profesiei de moasa si a profes
functionarea Ordinului Asistentilor Medicali
Romania.
(O) Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea
sterilizarea in unitdlile sanitare publice qi private
evaluare a eficienlei procedurii de curdyenie
dezinfeclia mdinilor, in funclie de nivelul de risc,
/unclie de suportul care urmeazd sd fie tratat Si
procesului de sterilizare.
(P) Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea
rezultate din activitdli medicale Ei a Metodologiei
privind deSeurile yezultate din activitdli medicale.
(R) Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a pe,sonalului
din autoritatile si
institutiile publice.

Rdspunderea
disciplinard; Rdspunderea patrimoniald.
($) Legea nr, 307/2006 privind aparareq impotriva incendiilor.
(T) Legea nr. 319/2006 a securitdlii si sdndtdlii in muncd; Cctp.IV
- galiile lucrdtorilor.
'

Q) HG 286/201I pentru aprobarea Regulamenturui - cadru privind ilirea principiilor generale de


ocupqre a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functii
contractuale si a criteriilor
de promovare in grade sau trepte profesionare imediat superioare personalului contractual din
sectorul bugetar platit dinfonduri pubrice, cu modfficarile completarile
terioare.
(U) Fisa postului asistent medical debutant.

Bibliografia
pentru ocuparea postului vacant de registrator medical debutan perioada nedeterminata,
Sectia clinica pediatrie II

I. ordinul nr. 412/2016 privind aprobarea regulilor de confirn


din punctul de vedere al
datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazuriie sp alizate in regim
de spitalizare
conttnua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazuri
neconfirmate din punctul de
vedere al datelor clinice si medicare pentru cere se solicitd reco
trmqreq.
2. ordinului ministrului sdndtdlii pubrice
si al presedintelui c, i Nalionale de Asigurdri de
sdndtate nr. 1782/576/2006 privind lnregistrirea
si raportat statisticd a pacienlilor care
primesc servicii medicale tn regim de spitarizare contin
completarile ulterioare.
3. ordinul nr" 1100/14.10.2005 privind introducerea decontul
pacientului pentru serviciile medicale primite.
4. ordinul 1490/2008 privind aprobarea Metodorogiei de calcu
ai managementului spitalului,.
J. Legea 95/2006:
- Titlul V.UI, Cap. II - Asiguralii;
- Titlul IX, Cap, II - Cardul eur
Cap. III - Cardul nali
6. Legea nr. 677/2001 cu modificdrile Si co
privire la prelucrarea de date cu caracter pe
7. Cdrli de specialitate privind;
- arhitectura calculatorului, dispozitive
- utilizare Internet (browsere, posta ele
- programe de biroticd MS Office si Op
7. Legea nr. 215/2001 (republicata) a administr
8" Legea nr" 477/2004 privind Codul de condu
institutiile publice;
9. Legea nr. 53/2003 (republicata) Codul
Rdsp
10. Legea
I L Legea
12. HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentu
de ocupare a unui post vacant saw temporar
criteriilor de promovare in grade sau trep
contractual din sectorul bugetar platit din fo
13. Fisa postului de registrator medical debutant.

Tematica 9i Bibliografia
pentru ocuparea postului vacant de infirmieri debutanti. da nedeterminata.
Compartiment neurochirurgie

I" Asigurarea conditiilor de spitalizare abolnavilor (A)


1. curatarea si dezinlbctia prin mijloace chimice a incaperilor din
a mobilierului
si a obiectelor din incaperi, si a obiectelor folosite de bolnavi.
2. Pregatirea si schimbarea patului;
3.Pozitia bolnavului in pat;
4. Asigurarea igienei corporale a bolnavului;
5. Dezbracarea si imbracarea bolnavilor;
6. Circulatia lenjeriei;
7 . Mobilizarea bolnavilor si prevenirea escarelor;
8. Transporlul- distribuirea alimentatiei si hranirea bolnavului.
II. Pla-nificarea propriei activitati si perfectionarea continria (B)
a. Infirmiera si locul de munca;
b. Nevoile fundamentale ale pacientilor care necesita actiuni din infirmierelor;
III" Tehnici de ingrijire (B)
1. Ingrijiri generale ale pacientilor;
2. Alimentatia si notiuni de nutritie si metabolism. Resimuri alir Alimentatia pacientului.
3. Notiuni de prim ajutor.
4' Notiuni privind ingrijirea pacientului cu boli infectooontasio
IV. Ingrijiri ale pacientilor (B)
V. Ingrijiri specifice ale. pacie ntitor (B)
1.Ingrijiri specifice ale pacientilor din sectiile de pediatrie"
vI. Acordarea inghrijirinor de igiena pentru persoanele ingrij
se afla persoana ingrijita. (B)
VII. Gestionarea deseurilor in unitatile sanitare; (D)
VIII. Fisa postului de infirmiera debutanta.

BILIOGRA}-IT]

A. Mozes C.- Tehnica ingrijirii bolnavurui, Editura Medicala, Buduresti.


B' Programul nalional de pregdtire a infirmierelor, note d, c,,rl, oriinut
asistenlilor medicali
generaliEti, moaselor si asistenlilor medicali din Roa6nia.
c. ordinul M.s. nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehn
si sterilizarea in unitdlile sanitare publice si private, tehnic
testele de evaluare a eficienlei procedurii de curalen
recomandate pentru dezinfeclia mdinilor, in
funclie de nivelu
dezinfectantelor chimice tn funclie de suportul iare urmeaz
evaluare a deruldrii si eficienlei procesulii de sterilizare.
D. ordinul MS nr. 1226/20r2 pentiu aprobarea Normelor tehni
rezultate din activitdtri medicale Ei a Metodologiei de culegere
.'-'-' pentru
q datelor r baza nalionald
de date privind deqeurile rezurtate din octivitdti medicare.
E' ordinul M'S' nr,, I 10I/2016 privind aproiorea Normelo, ,uproveghere, prevenire
[,
limitare a infecliilor asociote aiistenyei medicale tn unitdlile trliror"l
-"'-6'"' si
F' Legea nr' 53/2003- (republicata) Codul muncii." D)epturile qi obligayiite salariatului;
Rdspunderea disciplinard,. Rdspunderea patrimoniald.
G. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incencriilor.
H' Legea nr. 319/2006 a securitdlii si sdndtdyii in muncd." Cap,IV obtigaliile lucrdtorilor
-
y:^^?:,6/201I pentru aprobarea Regu'lamentului - friri'"i tio"b"r-,,rro principiilor
' generale de ocupare o unut post vacant squ temporar "odruvA,cant ,on"rpriorotr 1rr[riii",
q criteriilor d"e promovare in grade sai
::'::""1!",si trepte ),rofesional" i*rii* superioare
^^--^--1^z-, tariltl
comple 7,
e ulterio are.
,ilyri puiti"r.,
"u
*"iii""rii tt
J. Fisa postului de infirmiera debutanta,