Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Informatica și Ingineria Sistemelor

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 1

la Programarea Calculatoarelor

Tema: Cartea de vizită a studentului – informatician

Varianta I

A efectuat: st. gr. Ti-183 Bortă Sergiu

A verificat: Marin Ştefan

Chişinău – 2018
Scopul lucrării: Evidenţierea nivelului de cunoştinţe a fiecărui student la informatică,
în mod deosebit algoritmizarea, pentru elaborarea unui plan individual de studiu pe viitor la
lucrările practice şi lucrările de laborator pe parcursul semestrului.
Obiectivele temei
1. Aprecierea personală a nivelului de cunoaştere a următoarelor compartimente:
 a mediului dezvoltat integrat Turbo Pascal (TP) şi TC, a algoritmizării şi a procedeelor de
scriere/citire a datelor şi utilizarea construcţiilor elementare a limbajului TP/TC predestinate
calculelor valorilor conform formulelor din matematică şi fizică, elaborând algoritmi cu
structuri liniare, ramificative, ciclice;
 a tehnicilor de programare şi principilor de elaborare a modelelor de calcul.
Consideraţii teoretice însuşite
1. Răspunsuri la punctele principale din îndrumar
1.1Noțiuni de bază:
Informatica-știința procesării sistematice a informației, în special a procesării cu ajutorul
calculatoarelor(prelucrarea informației în sisteme tehnice).Informatica asigura programarea PC-
ului.
Programarea-elaborarea unui produs Soft.
PC se utilizează în multe domenii cum ar fi medicină,învățătură,officii și altele. Fiecare om
utilizează PC in modul și după placul său,sau după necesitate. Caracteristica fundamentala a
prelucrării automate a informaţiei este natura algoritmica a proceselor ce se executa pe sistemele
de calcul. Pentru a obţine un model de calcul al unei probleme care să fie implementat pe PC
trebuie de respectat etapele algoritmizării şi creării programului conform regulilor sintactice şi
semantice ale limbajului de programare ales ca să atingem scopul scontat cât mai eficient.
Algoritmul reprezintă o succesiune de operații bine și correct definite,care permit obținerea
rezultatului într-un număr de pași limitați. Deosebim 3 tipuri de algoritmi: algoritmi exacți,
algoritmi aproximativi, algoritmi euristici.
• Algoritm exact are următoarea proprietate: X*- Xk=0
• Algoritmul aproximativ are proprietatea pentru orice  dat se găseşte soluţia Xk astfel ca:
|X*- Xk<=Ԑ
• Algoritmul euristic se bazează pe intuiţie şi experiment care se îmbunătăţeşte în general și
urmează unul după altul, cu proprietatea că , pentru un , nu știm dacă vom găsim o soluţie Xk,
astfel încât să se respecte proprietatea. Este compus dintro mulțime de reguli care sunt probate in
timpul calculelor, si se adoptă pe baza analizei rezultatelor obținute.

Notatia in schemele-bloc
Schema logica este descrierea grafica a unui algoritm cu ajutorul unor simboluri care indica
paşii algoritmului si ordinea lor de execuţie. Fiecărei operaţii sau pas i se ataşează un simbol
geometric în interiorul căruia se înscrie operaţia de executat. Succesiunea operaţiilor este
simbolizata prin săgeţi. Schema logica reflecta de fapt modul de execuţie al programului
corespunzător algoritmului.
1) terminal - marchează începutul, sfârşitul sau un punct de revenire în schema logica. Într-o
schema logica exista un singur terminal de START si un singur terminal de STOP.

2) bloc de intrare/ieşire (citire/scriere) - permite precizarea datelor de intrare în problema prin


initializarea cu valori corespunzătoare a variabilelor care codifica aceste date sau permite
afisarea unor rezultate (obtinute ca date de ieşire din algoritm).
3)atribuire sau bloc de calcul - reprezintă o operaţie de calcul cu atribuirea rezultatului variabilei
din membrul stâng. Simbolul de atribuire poate fi: ß sau :@

4) linia de flux - indica directia fluxului operaţiilor

5) conectorul - indica punctul în care o linie de flux se conecteaza cu o alta linie de flux sau o
întrerupere a liniei de flux.

6) decizia logica - indica un test logic al carui rezultat poate fi adevarat (true) sau fals (false),
continuarea fluxului de prelucrare facandu-se pe ramura în care condiţia este îndeplinita.

7)procedura - reprezintă un algoritm sau un subalgoritm descris în alt loc, pentru care se cunosc
datele de intrare; procedura returneaza rezultatele sau face doar anumite prelucrări asupra datelor
de intrare.

Pentru ca un PC să funcționeze se utilizează așa numitele SO(sisteme de operare) care reprezintă


ansmablu de programe și proceduri ce oferă servicii pentru utilizarea comodă,eficientă tuturor
dispozitivelor unui PC și ce coordonează și supreaveghează întreaga activitate de calcul.Însăși
programul este setul de instrucțiuni sau comenzi dintr-un libmaj de programe care prin
intermediul dispozitivelor de intrare,realizează operații de citire a datelor de intrare și
prelucrează datele în memoria interna a PC conform logicii date de codificare a
raționamentului.Pentru rezolvarea unei probleme concrete și permit afișarea algoritmului cu
ajutorul limbajului de programare.
Limbaj de programare-ansamblu de reguli sintactice și semantice pentru construirea de
instrucțiuni care să reprezinte dialogul de comunciare Om-PC în activitatea de rezolvarea a
problemelor.
Cunoaștem urmatoarele tipuri de SO:

 DOS, PC-DOS, MS-DOS
 Linux, AIX, HP-UX
 Mac OS
 OSEK-VDX
 Solaris
 Ubuntu
 UNIX
 Windows
În anii 1970, microprocesoarele, cipurile și celelalte componente hardware, au devenit suficient
de mici pentru a încăpea într-un calculator de birou, așa-numitul desktop. Cele mai folosite
sisteme de operare erau Microsoft MS-DOS, ce putea fi instalat pe IBM PC și pe calculatoarele
cu procesorul Intel 8088, și UNIX care putea rula pe procesoarele Motorola 6899.
Una dintre cel mai notabile inovații aduse în domeniul sistemelor de operare a fost introducerea
de către Apple în 1984 a Interfeței grafice, conceptul de cartografiere a pixelilor ecranului și
convertirea acestor date în informații digitale capabile să comunice direct cu tastatura și cu
mouse-ul. 
În aceeași perioadă, Microsoft a introdus noțiunea de ferestre (Windows), iar Linus
Torvalds aduce kernelul, care a oferit posibilitatea dezvoltării de tip sursă deschisă a ceea ce
acum poartă numele de distribuții Linux.

Windows-ul maicrosoft este numele unei serii de sisteme de operare. Sunt multe versiuni de
windows, cele mai conoscute sunt: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows xp,
Windows vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10. Cele mai întilnite Windows este:
Windows 10, Windows 7,și la calculatoarele mai vechi XP . Windows-urile se defera prin
corectare erorilor in sistema, prelucrarea mai rapida a informației, stilul de lucru etc. Versiunile
mai noi de windows sunt in 2 moduri de x86,,32 bit” si x 64 ,,64 bit”. Termenii 32 de biți și 64
de biți se referă la modul în care procesorul unui computer (numit și CPU), tratează informațiile.
Versiunea Windows pe 64 de biți gestionează volume de memorie cu acces aleator (RAM) mai
eficient decât un sistem pe 32 de biți. Fara sistem de operare ,,windows” etc. calculatorul nu va
lucra deoarece nu este o sistema care va porni totul in funcție.
1.2La rîmdul său PC-ul este alcătuit din 2 componente de bază:
1)Componentele fizice ale unui calculator(hardware):
Placa de bază :
Aceasta reprezintă cea mai importantă componentă aflată în carcasă ; mai este denumită şi placa
principală.
Pe PLACA DE BAZĂ se află aplicate următoarele componente :
1. MICROPROCESORUL
Principalele caracteristici ale unui procesor sunt:
- cantitatea de memorie ce poate fi citită la un moment dat
- viteza de execuţie a operaţiilor
- lungimea cuvîntului care reprezintă instrucţiunea
2 . HARD DISK – UL
Reprezintă unitatea de stocare a datelor în calculator.
3 . PLACA VIDEO
Face posibilă afişarea imaginilor pe monitor. PLACA VIDEO este înzestrată cu microprocesor
propriu numit accelerator grafic şi cu memorie proprie numită memorie video.
4 .MEMORIA INTERNĂ
Memoria internă este locul în care sunt aduse programele şi datele pentru a fi prelucrate de procesor.
Cu cît memoria internă este mai mare cu atît programele se execută mai rapid.
5. UNITATEA DE DISKETĂ
Serveşte la citirea / scrierea datelor pe discuri de capacităţi mai mici numite şi diskete.
6 .UNITATEA DE CD – ROM
Este întîlnită pe calculatoarele moderne, permiţînd citirea discurilor optice.
Dispozitive externe :
1. Monitorul – este un suport de ieşire pe care calculatorul scrie rezultatele prelucrărilor, mesajele
pentru utilizator şi informaţiile despre starea sistemului.
2. Tastatura – este un dispozitiv de intrare care permite introducerea informaţiei în formă textuală.
3. Mouse-ul – este un dispozitiv de intrare care permite introducerea informaţiei în formă grafică.
4. Imprimanta – este un dispozitiv de ieşire care permite tipărirea informaţiei pe hîrtie.
2)Componenta software(programe) :
Sisteme de operare : Linux(RedHat Linux, Fedora(Core), Ubuntu, Kubuntu, ASPLinux, Knoppix, Suse
Linux,Linux From Scratch), FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, PCBSD.Windows.
Aplicaţii cunoscute : OpenOffice.org, AbiWord, Gnumeric Spreadsheet, GIMP Image Editor, Blender,
Qcad,Inkscape Vector Ilustrator.
Limbaje de programare : BASH, Assembler(sintaxa AT&T), C, Pascal(Pascal standard,Turbo Pascal,
Object Pascal), PHP, HTML, JavaScript, Java(+SWT), UML,python,C++,SQL
Mediu de programare : Anjuta, Eclipse SDK, Quanta+,Vi/Vim, Emacs.
Instrumente ajutătoare : CVS, Subversion, Make, Gmake, Autoconf, AutoMake, Javadoc, Junit, Ant,
SSH, Rsync, GRUB, Lilo.
1.3 a) Structura unui program în Turbo Pascal.

program <nume_program>;
uses <biblioteci cu funcții și proceduri folosite în program>
type <tipuri de date definite de utilizator>
const <constante folosite în program>
var <variabile globale folosite în program>
<aici se pot scrie funcții și proceduri folosite în program>
begin
<aici se scrie programul principal>
end.

b) Structura unui program în TC:


Orice program in C conţine:

#include <biblioteca.h> //bibliotecile ce vor fi folosite în programul curent

tip nume(…) // declararea funcţiilor suplimentare ce vor fi utilizate în program

tip main(...) //funcţia de bază care se execută în primul rînd


{
// calculele efectuate în funcţia de bază
}

tip nume(…) //implementarea funcţiilor suplimentare


{
// calculele efectuate în funcţiile suplimentare
}

2.Condiţia problemei
Se cere de a calcula valorile expresiilor:
(c sin4(x-/3)) c+z2 x=0,345…7,45; cu pasul 0,1
Z=─────────; v= ───── y= -0,570
(1/7+ln2y); (3+z3/5) c=1,8

2.1 Schema bloc:


#include <stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
float x,c=1.8,y=-0.570,m=1,n=3,l=7,z,v;
printf("se vor afla valorile lui a,b.");
for(x=0.345;x<=7.45;x=x+0.1){
z=c*pow((sin(x-3.14/n)),4)/(m/l+log(fabs(y)));
v=(c+abs(z))/(n+pow((z),n)/5);
printf("\n x=%.1f ",x);
printf("z=%.2f",z);
printf("v=%.2f",v);
printf("\n\n");
}
}
2.3 După execuţia programului am obţinut următorul rezultat pe ecran:

2.4. Concluzie
In urma efectuarii lucrarii de laborator nr. 1 am învățat cum sa calculez doua
variabile cu ajutorul unui algoritm ramificativ. Valorile lui z si v au fost cu totul
diferite una de alta ,x sa marit cu 0.1 pina la 7.45 avind mai multe cazuri.

Bibliografia
Anexe. Exemple şi rezultate. Fişiere intrare/ieşire. Tabele/diagrame.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_operare
https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler
Cristea Valentin, Tehnici de programare. Ed.: Bucur., Teora, 1993. /681.3; T29/
Marşanu Radu. MS_DOS şi UNIX. Sisteme de operare. Utilizare Windows, Lotus, WordPerfect. Bucur.,
Ed.Tehnicщ, 1995. /691.3; M32/
START

Citire:
x,c=1.8,y=0.570,m=1,n=3,l=7,z
,v

x=0.345

z=c*pow((sin(x-3.14/n)),4)/(m/l+log(fabs(y)))
v=(c+abs(z))/(n+pow((z),n)/5)

Afisarea z,v

x=x+0.1

X=7.45

End

S-ar putea să vă placă și