Sunteți pe pagina 1din 2

Laborator3. Conceptul de dată.

Definirea tipurilor de date: întreg; real; boolean; caracter;


subdomeniu.

Considerații Teoretice.

Informația care va fi supusă unei prelucră ri este accesibilă calculatorului în formă de date.
Datele sunt constituite din cifre, litere, semne, numere, șiruri de caractere etc. Prin tip de date se
înțelege o mulțime de valori și o mulțime de operații care pot fi efectuate cu valorile respective.
Într-un program PASCAL datele sunt reprezentate prin mărimi, și anume: variabile și
constante. Variabila este o mă rime valorile că reia pot fi modificate pe parcursul execuției
programului. Fiecare variabilă are nume, valoare și tip. Numele de variabilă se definește cu ajutorul
cuvâ ntului-cheie var.
Constanta este o mă rime valoarea că reia nu poate fi modificată pe parcursul execuției
programului.. Denumirile respective se definesc cu ajutorul cuvâ ntului-cheie const.

Mulțimea de valori Mulțimea de operații Funcțiile predefinite


Tipul de date Integer
-32768...+32767 <>,>,<,=,<=,>=, +, -, *, div, mod Ord(x), pred (x), succ (x), odd(x), sqr
(x), sqrt(x), abs(x), sin (x), cos(x),
exp(x), ln(x)
Tipul de date Boolean
(false, true) <>, >, <, =, <=, >=, or, and, not Ord(x), pred(x), succ(x), funcțiile
rezultatul că rora este de tip boolean:
odd(i), eof(f), eoln(f)
Tipul de date Char
Caracterele imprimabile <>, >, <, =, <=, >= Ord(x), pred(x), succ(x), upcase(x),
ale codului ASCII funcția rezultatul că reia este de tip
char: chr(i)
Tipul de date Real
-1,7E-38...1,7E+38 <>, >, <, =, <=, >=, +, -, *, / Sqr(x), sqrt(x), abs(x), sin(x), cos(x),
arctan(x), exp(x), ln(x), trunc(x),
round(x), frac(x).
Tipul de date Subdomeniu
O submulțime de valori Operații cu tipul de bază Funcțiile specifice tipului de bază
ale unui tip deja definit,
denumit tip de bază

Conceptul de dată în limbajul PASCAL presupune:

1. fiecare mă rime (variabilă sau constantă ) într-un program în mod obligatoriu se asociază cu un
anumit tip de date;
2. tipul unei variabile definește mulțimea de valori și operații care pot fi efectuate cu aceste
valori;
3. există tipuri de date de interes general, difinitia carora se consideră cunoscuta: integer, real,
char (caracter),boolean (logic);
4. pe baza tipurilor cunoscute, programatorul poate crea tipuri noi.
Exemple practice

1
1. Să se scrie un program care calculează și afișează la ecran valoarea expresiei
23 ∙5−4 √29+ 2,712
Program Exemplu1;
Begin
write (23*5-4*sqrt(29)+sqr(2.71));
End.
2. Elaborați un program care afișează pe ecran numerele de ordine ale valorilor tipului de
date Studii.

Program Exemplu3;
Type Studii=(Elementare, Medii, Superioare);
Var i:integer;
Begin
i:= ord (Elementare); writeln (i);
i:= ord (Medii); writeln (i);
i:= ord (Superioare); writeln (i);End.
Activități practice individuale

1. Să se scrie un program care calculează și afișează la ecran valoarea expresiei:


15
4,24−2 + −√ 2,42
3
2. Fie date două variabile x și y și urmă toarele tipuri de date:
Culoare=( Galben, Verde, Albastru, Negru);
Răspuns= (Da, Nu, Nustiu);
Elaborați un program care afișează pe ecran numerele de ordine ale variabilei x care ia
valoarea Albastru și variabila y care ia valoarea Nu.
3. De la tastatură se introduc două numere întregi. Să se determine suma și produsul lor.
4. Să se scrie un program care citește viteza v ( în kilometri pe oră ) de la tastatură și o afișează pe
ecran transformată în metri pe secundă .
5. Se consideră declarațiile:
type Culoare= (Galben, Verde, Albastru, Violet);
Fundal= (Alb, Negru, Gri)
Care din instrucțiunile ce urmează sunt corecte?
var x, y : Culoare; z: Fundal

a) x:=Verde e) y:=Gri
b) y:=Negru f) z:=Violet
c) z:=Alb g) x:=Albastru
d) x:=Gri h) y:=Azuriu