Sunteți pe pagina 1din 4

Tutore de practică: Avocat Diana Popescu

Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Speța 2
Conținut / Cerințe

BR, persoană juridică având sediul social în București, Sector 6, a formulat cerere
de executare silită împotriva lui CD, persoană fizică, având domiciliul în Pitești, jud.
Argeș, pentru recuperarea sumei de 250.000 lei, pe care i-o datora CD în temeiul titlului
executoriu - contract de credit.
După încuviințarea executării silite, executorul a emis o somație prin care i-a pus
în vedere debitorului CD să își îndeplinească obligația în termen de 15 zile, în caz contrar
urmând a se proceda la continuarea executării silite prin urmărirea bunurilor sale.
Somația împreună cu încheierea de încuviințare a executării silite i-au fost
comunicate lui CD la data de 10.10.2020.
La data de 29.10.2020 CD a formulat contestație la executare, pe care a înaintat-o
Tribunalului București, prin care a solicitat anularea executării silite și a tuturor actelor de
executare efectuate împotriva sa în baza contractului de credit încheiat cu BR, arătând în
esență că acest contract conține clauze abuzive în înțelesul Legii nr. 193/2000.
BR a depus întâmpinare prin care a invocat următoarele excepții procesuale:
excepția necompetenței teritoriale, excepția necompetenței materiale și excepția
tardivității contestației.

Cerință
În calitate de avocat al lui BR, redactați întâmpinare prin care să motivați cele
trei excepții procesuale invocate în contextul de fapt prezentat.

Observații
Respectați modelul de întâmpinare identificat în ghidul atașat.
La aprecierea răspunsurilor vor fi avute în vedere următoarele:
- identificarea instanței competente să soluționeze cauza (a se vedea art. 651
C.proc.civ. și art. 714 C.proc.civ.)
- sistematizarea motivării juridice a celor trei excepții procesuale invocate (a se
vedea art. 94-95 C.proc.civ., art. 651 C.proc.civ., art. 715 C.proc.civ.)
- temeiul juridic;
- limbajul juridic;
- logica și pertinența argumentării;
- nota de personalitate (în acest sens, răspunsul poate fi nuanțat, în funcție de
interpretarea dată situației de fapt) și
- indicarea corectă a legislației folosite.
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Instanţa Tribunalul Arges


Dosar nr. 25/02/2020

Domnule Preşedinte,

Subscrisa B.R., cu sediul social în Bucuresti, având codul unic de


înregistrare/codul de identitate fiscală nr 123456789, cu sediul procesual ales
pentru comunicarea actelor de procedură la numitul Popescu Ion, cu domiciliul în
Pitesti, având următoarele date de contact 0756345345, prin avocat Nedelcu
Marius cu sediul profesional în Pitesti, jud. Arges având următoarele date de
contact 0765432567
în contradictoriu cu debitorul C.D., cu domiciliul în Pitesti, jud Arges,
formulăm

ÎNTÂMPINARE LA CONTESTATIA LA EXECUTARE

prin care solicităm respingerea contestației la executare formulate de


debitorul C.D. împotriva încheierii de încuviințare a executării silite pronunţate în
dosarul nr. 25/02/2020, ca nefondată.

În fapt, arătăm că prin încheierea pronunţată în dosarul nr. 25/02/2020


instanţa a încuviințat executarea silita.
Apreciem că soluţia primei instanţe este legală şi temeinică întrucât
debitorul CD, persoană fizică, având domiciliul în Pitești, jud. Argeș, datoreaza
suma de 250.000 lei în temeiul titlului executoriu - contract de credit, iar
deoarece C.D. nu şi-a executat de bună-voie obligaţia stabilită în sarcina sa,
B.R. a formulat cerere de executare silită, constituindu-se dosarul de executare
silita nr. 25/02/2020.
Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

Arătăm că susţinerile debitorului C.D. sunt neîntemeiate deoarece invocam


excepția necompetenței teritoriale, excepția necompetenței materiale și excepția
tardivității contestației.
În privința competenței teritoriale art. 713 noul C. proc. civ. primul alineat al
acestui text consacră principiul potrivit căruia competența de soluționare a
contestațiilor aparține instanței de executare, principiul enunțat fiind aplicabil
tuturor contestațiilor la executare propriu-zise, întrucât instanța care a pronunțat
hotărârea este cea mai în măsură să clarifice eventualele ambiguități de
interpretare sau orice alt incident care se referă la înțelesul, întinderea și
aplicarea dispozitivului.
Conform art. 651 alin (3) Instanța de executare soluționează contestațiile la
executare, precum și orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu
excepția celor date de lege în competența altor instanțe sau organe, astfel
consideram ca instanta competenta in a solutiona contestatia la executare este
Tribunalul Arges. Instanța de executare este tribunalul în a cărui circumscripție
se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul
debitorului.
Solicitam respingerea contestației ca tardiv formulata, urmare a ridicării
excepției tardivității și, – în subsidiar – respingerea acţiunii debitorului ca
neîntemeiată. Precizam ca somația împreună cu încheierea de încuviințare a
executării silite i-au fost comunicate lui CD la data de 10.10.2020, iar CD a
formulat contestație la executare la data de 29.10.2020.
Conform art. 714 contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se
poate face în termen de 15 zile de la data când debitorul care contestă
executarea însăși a primit încheierea de încuviințare a executării sau somația ori
de la data când a luat cunoștință de primul act de executare. Termenul în care
putea fi formulată contestatia la executare in situatia de fata este depasit.

În drept, ne întemeiem declaraţia pe dispoziţiile art. 205 C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.


Tutore de practică: Avocat Diana Popescu
Tel.: 0741 272 148; E-mail: popescu_diana@mail.com

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri somația


împreună cu încheierea de încuviințare a executării silite, în copii certificate
pentru conformitate cu originalul, în 3 exemplare.
Depunem prezenta întâmpinare în 2 exemplare.
Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială.

Data, Semnătura,
05.11.2020

- Domnului Preşedinte al Tribunalului Arges

S-ar putea să vă placă și