Sunteți pe pagina 1din 7

 

Către,
   Primarul sectorului 2 al municipiului Bucureşti
    CERERE
pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

    Subsemnatii 1) PASCULESCU RODICA , CNP 2520419400574, cu domiciliul2) în municipiul Bucuresti,


sectorul 2, cod poştal 021529, str. Ciobanasului nr.24, telefon/fax 0744528117, e-mail office@theadvisors.ro
si
PASCULESCU MIHAI, CNP 2520419400574, cu domiciliul2) în municipiul Bucuresti, sectorul
2, cod poştal 021529, str. Ciobanasului nr.24, telefon/fax 0744528117, e-mail office@theadvisors.ro
soti,
   în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitam emiterea autorizaţiei de
construire
    pentru imobilul -- - teren şi/sau construcţii ---, situat în municipiul Bucuresti, sectorul 2,
cod poştal 021529, str. Ciobanasului, nr.24.
Cartea funciară3) : 218566
sau nr. cadastral : 218566,
    în vederea excutării lucrărilor de4) CONSOLIDARE SI REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE TEREN
AMPLASAT PE STR. CIOBANASULUI NR. 24.
    în valoare de5) 53900 LEI fara TVA .
   
Documentaţia tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), nr. 6) 67 din
2019
   . .CONSOLIDARE SI REPARATIE CAPITALA IMPREJMUIRE TEREN AMPLASAT PE STR. CIOBANASULUI
NR.24 [denumirea documentaţiei] a fost elaborată de SC IDEAL CONSTRUCT SRL cu sediul în judeţul TULCEA
municipiul TULCEA cod poştal 080112, str. GRIGORE ANTIPA nr. 10, et.4 respectiv de arh. IOAN RADU PAVEL
arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr. 7995 în conformitate cu prevederile
Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidenţa Filialei
teritoriale DOBROGEA a Ordinului Arhitecţilor din România.
    Verificarea Documentaţiei tehnice - D.T., în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuată
de7):
   

1.Cerinta A: RUSE GH. DUMITRU – atestat verificator 4. Cerinta D – NU ESTE CAZUL


nr. 700

 
2.Cerinta B – NU ESTE CAZUL 5. Cerinta E – NU ESTE CAZUL

3. Cerinta C – NU ESTE CAZUL 6. Cerinta F – NU ESTE CAZUL

7. Cerinta A f - NU ESTE CAZUL

 
F- AH – UB - 009

   Durata estimată a executării lucrărilor solicitată este de 24 luni/zile, în baza prevederilor Documentaţiei tehnice - D.T. pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiinţarea construcţiilor (D.T.A.D.) - anexată
prezentei, conform graficului de execuţie, semnat şi parafat de proiectant, anexat prezentei.
    Anexez la prezenta cerere:
   a) Certificatul de urbanism nr. 1244/161 C din 06.08.2019 emis de PRIMARIA SECTORULUI 2 A MUNICIPIULUI BUCURESTI
(copie)
   b) dovada titlului asupra imobilului - teren şi/sau construcţii/extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte
funciară de informare actualizat la zi (copie legalizată)
   CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE NR. 1363 DIN 28 OCTOMBRIE 1998.
   c) Documentaţia tehnică - D.T.A.C.., după caz, compusă din:
Documentatie tehnica arhitectura; Documentatie tehnica Rezistenta (2 exemplare originale)
    La elaborarea Documentaţiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autorităţii publice pentru
protecţia mediului prevăzute de Lege, care fac obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
   d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
   d.1 ) avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:
   
- Aviz Apa Nova Bucuresti Nr. RG 91913441/S2- - Aviz Distrigaz Sud retele Nr. 314.447.619 din
19515375 din 03.10.2019 18.10.2019
- Aviz Enel Distributie Muntenia Nr. 282126666 Contract transport moloz incheiat cu SC SUPERCOM SA
din 02.10.2019 Nr. 770 din 06.11.2019

   d.2 ) avize şi acorduri privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, sănătatea populaţiei:
NU ESTE CAZUL
   d.3 ) avize/acorduri specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora:
   
Avizul Inspectoratului de Stat in Constructii Bucuresi – Ilfov Avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale nr. 5589 din
nr. 40006 din 25.10.2019 30.12.2019

   d.4 ) studii de specialitate (câte 1 exemplar copie):


Expertiza tehnica – intocmita de Expert tehnic ing. NICULAE P TEODOR, Aut nr. 05065
   d.5 ) raport de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente - consolidare, modificare, extindere,
reabilitare, schimbare de destinaţie -, după caz (1 exemplar copie);
   d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrări de intervenţie la clădiri existente în vederea creşterii performanţei energetice
(1 exemplar copie);
   d.7 ) referatele de verificare a documentaţiei privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, corespunzător
categoriei de importanţă a construcţiei (câte 1 exemplar copie)

Referat de verificare de calitate cerinta A1 « Rezistenta


si stabilitate » nr. 54 din 2019 emis de RUSE DUMITRU

   e) punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului: (copie) – Nr. 20950 din 31.10.2019
   f) dovada înregistrării documentaţiei la Ordinul Arhitecţilor din România (1 exemplar copie).
   g) documentele de plată a taxelor legale în vederea autorizării (copie);
……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………….
   h) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare", completată cu toate elementele necesare descrierii
lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia (2 exemplare originale).
   
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă
angajez să respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals
în declaraţii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.

   
Semnatura 5)

..………………………..

Data L.S.
   ANEXĂ
  la Cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
   CAPITOLUL 1 --- Tipuri de lucrări

 
    În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911)
   X a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;
    b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, stabilite potrivit
legii;
    c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de
orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii,
lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport,
distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
 d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
 e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi
deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă sau
subterane;
 f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu, necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile
prevăzute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;
   g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;
 h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
   i) cimitire - noi şi extinderi;
  j) lucrări de desfiinţare a construcţiilor de la lit. a)-h).

   CAPITOLUL 2- Categorii de construcţii1) :

   
 construcţii de locuinţe  construcţii pentru îmbunătăţiri funciare
 construcţii pentru instituţii publice şi servicii:  construcţii tehnico-edilitare
 pentru sănătate  construcţii pentru pompieri
pentru asistenţă socială  construcţii cu caracter special
 pentru învăţământ  construcţii cu funcţiuni comasate
 pentru cultură  reţele edilitare:
 pentru turism  apă
 pentru culte  canalizare
 pentru administraţie şi finanţe  energie electrică
 pentru comerţ  termice
 pentru servicii  gaze
 pentru sport  telecomunicaţii
 pentru recreere  amenajări exterioare:
 construcţii agricole şi zootehnice  amenajarea şi consolidarea terenului
 construcţii industriale  străzi, alei, platforme, parcaje, garaje
 construcţii pentru depozitare  spaţii libere şi mobilier exterior
 construcţii pentru transporturi  spaţii verzi, împrejmuiri
 construcţii pentru telecomunicaţii  construcţii cu caracter provizoriu.
 construcţii energetice
 construcţii hidrotehnice

___________

   1) Se introduce "X" în casetă


F-AH-UB_010 Ed.1

   F.8
  (pag. 4)

   Capitolul 3 ----  Date caracteristice privind amplasamentele şi construcţiile

   a) Suprafaţa terenului 275 m2


   b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente – Terenul este adiacent strazii Ciobanasului.
   c) Procentul de ocupare a terenului - POT2): existent ................% propus ................%
   d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT2): existent ................ propus ................
   e) Alinierea construcţiilor:
   • Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se află la ............... m.
   • Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:
    de .............. m faţă de limita de proprietate din .....................................;
    de .............. m faţă de limita de proprietate din .....................................;
    de .............. m faţă de limita de proprietate din ..................................... .
    f) Numărul de corpuri de clădiri 1 , din care: existente 1 desfiinţate 0
    menţinute 1 propuse 0 rezultate 0
g) Suprafeţe3):

(m2)
Constructii Suprafata Suprafata Suprafata Suprafata locuibila/
construita desfasurata utila nr. cam
● existente, din care: /
---- desfiintate /
---- mentinute /
● propuse /
TOTAL *) /
 Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile “mentiune” si “propuse”

h) Inaltimea constructiilor propuse (in m)

    CORP………. . CORP………. CORP…………. CORP………….


Inaltimea la cornisa sau streasina
Inaltimea maxima a constructiilor 2m

i) Numarul de niveluri CORP…………. CORP……… CORP…………. CORP…………


Existente
Propuse

   j) Caracteristici constructive şi aspect exterior

CORP………. CORP………. CORP………. CORP……….


Sistem constructive
Fundatii
Acoperis (sarpanta/terasa)
Sistem de incalzire
Invelitoare (material/culoare)
Finisaj exterior (material/culoare)
Tamplarie exterior
(material/culoare)

k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate:

● Constructii de locuinte 1)

 principale (permanente)  sezoniere (de vacanta)  pentru inchiriere  sociale

 de serviciu  de necesitate  de interventie  de protocol

Numar de apartamente propuse……, din care cu: 1 cam…..2 cam……3 cam……4 cam. …5 cam. …..

    ___________
   2) Conform Legii nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G.R. nr. 525/1996, republicată
   3) Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85

   F
.8
  (pag. 5)

●Construcţii pentru instituţii publice 1)


   
 sănătate nr. de paturi .................... nr. de consultaţii .......... nr. de proceduri ..........
 învăţământ nr. de săli de clasă .......... nr. de locuri ................. nr. de grupe ..............
 cultură nr. de locuri ....................
 hoteliere nr. de camere .................. nr. de locuri ..................
 culte nr. de locuri ....................
 administrative şi financiare nr. de personal ...............

●Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii 1)


   
 comerţ nr. de personal ................
 alimentaţie publică nr. de locuri ................ nr. de personal ...............
 servicii nr. de personal ..............

    ● Construcţii pentru sport, recreere 1)


   
 sport nr. de locuri ...................
 recreere nr. de locuri ...................

    ● Construcţii pentru activităţi productive 1)


   
 producţie nr. de personal ...............
 depozitare nr. de personal ...............

●Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus:
   . .......................................................................................................................................................................................
   . .......................................................................................................................................................................................
    l) Asigurarea utilităţilor urbane 1)
   
 apă  canalizare energie electrică  energie termică
 gaze naturale  telefonizare  salubritate  transport urban
Alte utilităţi: ..........................  ..........................  ..........................

    m) Garaje şi parcaje1)


   
 garaje nr. de locuri ................... Suprafaţa construită desfăşurată ............. m2
 parcaje nr. de locuri ................... Suprafaţa construită desfăşurată ............. m2

    n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil ............ m2; suprafaţă pietonală .............. m2
    o) Spaţii verzi1)
   
 arbori tăiaţi număr ............  arbori menţinuţi număr ............
 arbori plantaţi număr ............  spaţii verzi suprafaţă ............ m2

    p) Modul de evacuare a deşeurilor : Contract evacuare deseuri cu firma autorizata.


    r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă Nu este cazul
    s) Măsuri de protecţie a mediului Nu este cazul
    t) Alte caracteristici specifice Nu este cazul
   
Întocmit 4)

Data ..................... ing. Andrei PAVEL


SC IDEAL CONSTRUCT SRL

    ___________
   4) Anexa se întocmeşte de către proiectantul documentaţiei (persoană fizică sau juridică), se precizează datele de identificare,
după caz:
   - numele şi prenumele întocmitorului şi se aplică parafa - după caz;
   - numele firmei, numele şi prenumele reprezentantului şi se aplică ştampila.

   F.8
  (pag. 6)

    PRECIZĂRI
privind completarea formularului

    "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare"

   1) Numele şi prenumele solicitantului:


   - persoană fizică; sau
   - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în
cadrul firmei.
   2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;
    Pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.
   3) Se completează cu date extrase din Cartea funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.
   4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte elemente principale care
definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.
   5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:
   - suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor; ori
   - valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei.
   6) Se completează cu denumirea, numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare ale
şefului de proiect, proiectantului/proiectanţilor în conformitate cu prevederile art. 9 din Lege.
   7) Se completează cu numele, prenumele verificatorului, precum şi cu numărul certificatului de verificator, pentru
fiecare cerinţă/domeniu de verificare.
   
*
* *

    NOTĂ:
   - Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea
evidenţiată la cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcap. 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu
Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
   - Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli,
subcap. 5.1 - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în
conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.
   - Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din
cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare, şi se comunică solicitantului la
prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare.
    Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor,
comunicate anterior de emitent.
   - Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează şi în
formular la poziţia nr. 7.

S-ar putea să vă placă și