Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA 1: Contabilitatea creanțelor

1 Definiția, recunoașterea, evaluarea și clasificarea creanțelor.


2 Contabilitatea creanțelor comerciale.
3 Contabilitatea creanțelor privind avansurile acordate curente.
4 Contabilitatea creanțelor privind decontările cu bugetul.
5 Contabilitatea creanțelor personalului.
6 Contabilitatea altor creanțe curente.
-1-
Pe parcursul desfășurării activității entității, apar tranzacții între furnizori și clienți
care generează crenațe și datorii.
Creanțele reprezintă drepturile entității ce decurg din tranzacții și evenimente trecute
și din stingerea cărora se asteaptă intrări (majorări) de resurse ce incorporează
beneficii economice.
Creanța mai reprezintă datoria altor persoane fizice sau juridice (datoria debitoare)
față de entitate, ca urmare a:
 livrării de bunuri, prestării de servicii,
 acordării avansurilor,
 transferului sumelor în avans în bugetul statului,
 înaintării pretențiilor și recunoașterii acestora de către terți.
Modul de recunoaștere a creanțelor este reglementat de SNC "Creanțe și investiții
financiare", SNC "Venituri", SNC "Diferențe de curs valutar și sumă" și alte standard
etc.
Conform SNC "Creanțe și investiții financiare", crenațele se recunosc ca active în
baza principiului contabilității de angajamente, respectându-se următoarele condiții:
 existența unei certitudini întemeiate că în urma stingerii creanței entitatea va
înregistra beneficii economice,
 posibilitatea evaluării în mod credibil a creanței.
Creanțele apar de obicei în rezultatul livrării de bunuri/prestări de servicii, însă
creanțele pot apărea și sub formă de dobânzi, creanțe privind redevențele și dobânzile.
Crenațele aferente veniturilor sub formă de dobânzi se recunosc în baza
condițiilor contractuale pe măsura survenirii termenului de achitare a dobânzilor,
stabilit în contractul încheiat între entitate și utilizatorul activului.
Creanțele privind redevențele se recunosc în conformitate cu condițiile acordului
încheiat între proprietarul și beneficiarul imobilizărilor necorporale.
Dividendele se recunosc ca creanțe și venituri în perioada de gestiune în care acestea
au fost anunțate, adică atunci când a fost stabilit dreptul proprietarilor de a le încasa.
La recunoașterea inițială, creanțele se evaluează la valoarea nominală, inclusiv
impozitele și taxele calculate în conformitate cu legislația în vigoare. În situațiile
financiare, creanțele se evaluează la valoarea contabilă.
Creanțele apărute în valută străină se reflectă în contabilitate în monedă națională,
la cursul stabilit de BNM la data recunoașterii crenaței.
Criterii de clasificare a creanțelor:
 după conținutul economic
 creanțe comerciale
 avansuri acordate
 creanțe ale bugetului
 creanțe ale personalului
 alte creanțe
 după termenul de încasare
 creanțe pe termen lung
 creanțe pe termen scurt
 după gradul de afiliere (asociere) al debitorului
 creanțe ale părților afiliate
 creanțe în părți neafiliate
 după moneda în care se exprimă
 creanțe în monedă națională
 creanțe în valută străină.
-2-
Creanța comercială reprezintă datoria cumpărătorilor față de entitate, ca urmare a
livrării bunurilor sau prestării serviciilor acestora.
Creanțele comerciale sunt recunoscute în contabilitate în momentul livrării
bunurilor/prestării serviciilor.
Tranzacțiile de livrare sau prestare a serviciilor se efectuează în baza contractelor
încheiate între părți. Furnizorul întocmește factura fiscală la efectuarea livrărilor
impozabile cu TVA și factura – la efectuarea livrărilor neimpozabile cu TVA.
Informația din facturile fiscale este trecută în Registrul de evidență al livrărilor, care
se întocmește lunar și în care se indică denumirea și codul fiscal al debitorului,
valoarea fără TVA, cota TVA, valoarea totală inclusiv TVA.
Evidența analitică a creanțelor comerciale se ține pe fiecare debitor, termen de
formare și de deținere (achitare a creanțelor).
Pentru evidența sintetică a creanțelor comerciale este destinat contul de activ 221
"Creanțe comerciale". Pe debit se înregistrează apariția creanței, iar pe credit –
stingerea creanței.
 Livrarea produselor, mărfurilor și prestarea serviciilor, cu achitare ulterioară
Dt 221
Ct 611
Ct 534.4
 Stingerea creanțelor comerciale
Dt 241, 242, 243
Ct 221
 Primirea avansului
Dt 241, 242, 243
Ct 523
 Calculul sumei TVA pentru avansul primit
Dt 225
Ct 534
 Stingerea creanței pe seama avansului
Dt 523
Ct 221
 Trecerea în cont a sumei TVA
Dt 225 (suma în storn) sau Dt 534
Ct 534 (suma în storn) Ct 225
 Returnarea produselor, mărfurilor livrate anterior
 la preț de livrare
Dt 221 (suma în storn)
Ct 611 (suma în storn)
Ct 534.4 (suma în storn)
 la valoarea contabilă
Dt 711 (suma în storn)
Ct 216 (suma în storn)
Ct 217 (suma în storn)
 Diferența de curs valutar pozitivă aferentă tranzacțiilor cu clienții străini
Dt 221
Ct 622
 Diferența de curs valutar negativă aferentă tranzacțiilor cu clienții străini
Dt 722
Ct 221
-3-
Avansurile acordate sunt sume de mijloace bănești extrase pentru o anumită
perioadă de timp din circuitul propriu al entității, pentru care aceasta, în calitate de
creditor, urmează să primească echivalentul valoric în formă de bunuri
economice/servicii.
Recunoașterea creanțelor privind avansurile acordate se efectuează în baza
extrasului din contul curent al creditorului, care confirmă virarea numerarului în
contul curent al debitorului.
Stingerea creanțelor privind avansurile acordate se efectuează prin livrarea
mărfurilor în valoare echivalentă, mai mare sau mai mică decât avansul acordat sau
prin restituirea avasului, în cazul în care debitorul nu-și onorează obligațiile
contractuale.
Pentru evidența avansurilor acordate este destinat contul de activ 224 "Avansuri
acordate curente". Pe debit se înregistrează recunoașterea creanței, iar pe credit –
trecerea în cont a sumelor avansurilor acordate anterior în achitarea datoriilor față de
furnizori.
 Acordarea avansurilor furnizorilor
Dt 224
Ct 241, 242, 243
 Decontarea avansului acordat în vederea achitării datoriilor
Dt 521, 522, 544
Ct 224
 Restituirea avansului acordat anterior care nu a fost utilizat
Dt 241, 242, 243
Ct 224
Avansurile acordate în valută străină se contabilizează în conformitate cu SNC
"Diferențe de curs valutar și sumă". Avansul acordat în valută străină se înregistrează
în contabilitate atât în monedă națională, cât și în valută străină. Echivalentul în
monedă națională se determină prin aplicarea cursului oficial la data:
 acordării avansului,
 stingerii parțiale/totale a creanței cu privire la avansul acordat,
 întocmirii situațiilor financiare.
La suma diferenței de curs valutar favorabile rezultată din recalcularea avansului
acordat la momentul achitării datoriei pe seama avansului se va înregistra formula:
Dt 224
Ct 622
La suma diferenței de curs valutar nefavorabile rezultată din recalcularea avansului
acordat la momentul achitării datoriei pe seama avansului se va înregistra formula:
Dt 722
Ct 224
-4-
Creanțele privind decontările cu bugetul sunt generate de raporturile entității cu
bugetul și reprezintă diferența dintre suma impozitelor și taxelor datorate bugetului și
a celor efectiv achitate.
Acestea se formează din:
 impozitul pe venit achitat în avans în decursul anului,
 diferența dintre TVA recuperat și TVA pentru trecerea în cont, TVA aferent
avansurilor primite,
 accizele aferente procurărilor pentru trecerea ulterioară în cont,
 alte impozite și taxe achitate în plus.
Pentru evidența creanțelor bugetare este destinat contul de activ 225 "Creanțe ale
bugetului". Pe debit se înregistrează avansurile vărsate la buget privind impozitele
stabilite de legislație (exceptând TVA-ul), sumele plătite în plus la buget, iar pe credit
– sumele trecute în cont în stingerea datoriilor, plăților în plus recuperate din buget.
 Transferul către buget a plăților în rate privind impozitul pe venit pe parcursul
perioadei de gestiune
Dt 225
Ct 242
 Calculul sumei impozitului pe venit datorate bugetului la finele perioadei de
gestiune
Dt 731
Ct 534
 Trecerea în cont a sumei impozitului pe venit achitate în avans
Dt 534
Ct 225
 Îregistrarea în cazul în care TVA din procurări este mai mare decât TVA din
vânzări
Dt 225
Ct 534
 Trecerea în cont a sumei TVA la începutul perioadei de gestiune următoare
Dt 534
Ct 225
 Înregistrarea sumei accizelor aferente achiziției de mărfuri
Dt 225
Ct 521
 Trecerea în cont a sumei accizelor în perioada ulterioară
Dt 534
Ct 225
-5-
Creanțele personalului apar ca urmare a:
 acordării avansului spre decontare (achiziționare bunuri și servicii, cât și
cheltuieli de deplasare în interes de serviciu),
 recuperarea daunelor cauzate de gestionar,
 procurarea mărfurilor în rate de către angajați,
 alte operațiuni (exemplu: pensia alimentară și alte titluri executorii, plata
serviciilor comunale).
Recunoașterea creanțelor personalului se efectuează în baza următoarelor
documente:
 ordinul conducătorului privind recuperarea prejudiciului material,
 dispoziția de plată,
 documentele cu titlu executoriu,
 contractele de procurare a mărfurilor în rate,
 contractele de împrumut ale angajaților,
 note contabile etc.
Evidența analitică a creanțelor personalului se ține de tipuri de creanțe, pe debitori, pe
termene de apariție și achitare.
Pentru evidența sintetică a creanțelor personalului este destinat contul de activ 226
"Creanțe ale personalului". Pe debit se înregistrează apariția creanței, iar pe credit –
stingerea acesteia.
Ponderea cea mai mare în creanțele personalului o ocupă creanțele titularilor de
avans. Titularii de avans sunt angajații entității care primesc avans spre decontare
pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de delegarea salariatului în interes de serviciu și
a cheltuielilor gospodărești.
Eliberarea avansului se efectuează în baza dispoziției de plată, prin formula:
Dt 226
Ct 241
Dacă avansul se eliberează din contul curent, atunci în baza extrasului bancar se va
întocmi formula:
Dt 226
Ct 242, 243
La întoarcerea din deplasare, gestionarul trebuie să prezinte contabilității, în decurs de
3-5 zile, darea de seamă pentru suma cheltuielilor suportate, perfectând decontul de
avans la care anexează documentele justificative (facturi fiscale, bonuri, cecuri,
chitanțe, bilete de călătorie etc.). La suma cheltuielilor aprobate de conducător, se va
înregistra formula contabilă:
Dt 713 – cheltuieli pentru sectorul administrativ
Dt 712 – cheltuieli pentru sectorul comercial
Dt 821 – cheltuieli pentru secția de producție
Ct 226
Cheltuielile de deplasare includ:
 cheltuielile de călătorie – transport (tur – retur),
 diurna,
 cheltuielile de cazare.
Toate aceste cheltuieli se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la
detașarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea de
Guvern Nr. 10 din 05.01.2012, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
Nr. 7 – 12 din 13.01.2012.
La procurarea activelor (prestarea serviciilor) de către titular se vor înregistra
formulele:
1) Dt 111, 112, 121, ... 211, 213, 217 – procurarea activelor
Dt 712, 713, 812 – prestarea serviciilor
Ct 521
2) Dt 534.4
Ct 521
3) Dt 521
Ct 226
Suma avansului neutilizat poate fi restituită prin 2 modalități:
 Returnarea avansului în casierie
Dt 241
Ct 226
 Reținerea din salariu
Dt 531
Ct 226
Creanțe ale personalului pot apărea și ca urmare a prejudiciului depistat la
inventariere. Astfel, la compensarea sumelor privind prejudiciul material cauzat se va
înregistra formula:
Dt 226
Ct 612 – prejudiciul cauzat în perioada curentă
Ct 535 – prejudiciul cauzat pe perioada următoare (care nu depășește un an)
Ct 424 – prejudiciul cauzat pe perioada următoare (care depășește un an)
Stingerea creanței poate fi efectuată prin:
 Încasarea numerarului
Dt 241
Ct 226
 Reținerea din salariu
Dt 531
Ct 226
La procurarea mărfurilor în rate de către angajați, entitatea are sarcina de a reține din
salariul angajatului sumele datorate creditorilor.
 Înregistrarea creanțelor la procurarea mărfurilor în rate
Dt 226
Ct 521, 544
 Reținerea din salariu sau achitarea în numerar pentru mărfurile procurate
Dt 241, 531
Ct 226
 Achitarea în baza ordinului de plată a datoriei față de creditor
Dt 521
Ct 242
La finele perioadei de gestiune, informația referitoare la creanțele personalului se
trece în Registrul de evidență sau Jurnalul – order la contul 226. Ulterior datele sunt
transferate în Cartea mare, Balanța de verificare, iar la sfârșitul anului – în Bilanțul.

S-ar putea să vă placă și