Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PUBLICITATE

Varianta pentru Web


Incheiat astazi ..............
la ...........................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.
S.C. ...........................................................
S.N.C./S.C..S/S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social
in .....................................................,
str. ................................ nr. ......,
bloc .........., scara ......, etaj ........,apartament ......,
judetul/sectorul ................., avand codul unic de
inregistrare nr. .................., atribut
fiscal .......................... si numar de ordine in registrul
comertului ......../.........../........., contul
nr. .......................... deschis
la ......................., telefon ..................,
fax ......................., reprezentata
prin ........................, cu functia
de .................................., in calitate de furnizor de
servicii de publicitate
si
1.2.
S.C. ..........................................................
.. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./.S.R.L. cu sediul social
in .........................................
str. ..................................,. nr. .......,
bloc ......, scara .....,. etaj ......, apartament ......,
judetul/sectorul ...................., avand codul unic de
inregistrare nr. ..............., atribut
fiscal .......................... si numar de ordine in registrul
comertului ......../........./..........., contul
nr. ..........................., deschis
la ......................., telefon ...................,
fax ......................, reprezentata
prin ........................, cu functia
de .................................., in calitate de client
sau
1.2. D-l/D-na .............................................,
domiciliat in ................................,
str. ......................................... nr. .........,
bloc .........., scara .........., etaj ........,
apartament ....., sector/judet ..............................,
nascut la data de (ziua, luna,
anul) ..................................... in
(localitatea) ..................................
sector/judet ..............................., fiul
lui .......................................... si
al ...................................., posesorul buletinului
(cartii) de identitate seria ..............
nr. ..........................................., eliberat
de ...................................., cod numeric
personal .................................................., in
calitate de client

au convenit sa incheie prezentul contract de publicitate web,


cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prezentul contract are ca obiect rezervarea de catre


Furnizor de la Beneficiar a unor spatii de publicitate in care
Beneficiarul sa poata desfasura servicii publicitare.
2.2. Furnizorul rezerva, potrivit acestui contract, spatiile
publicitare identificate in anexele acestui contract.
2.3. Tipul de spatii rezervate, valoarea lor si conditiile de
plata sunt specificate in anexele prezentul contract.

III. PERIOADA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract este valabil incepand de


la ........., pana la ......., si intra in vigoare incepand cu
data semnarii sale de catre parti.
3.2. In cazul in care partile nu isi exprima in scris dorinta
de reziliere a contractului, cu cel putin 30 de zile inainte de
momentul implinirii termenului de mai sus, contractul se
considera a fi prelungit tacit pentru perioade egale cu perioada
initiala.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Furnizorul se obliga:


a) sa includa si sa gazduiasca mesajele publicitare ale
Beneficiarului pe siteurile selectate in conformitate cu
prevederile prezentului contract si ale comenzilor de utilizare a
spatiilor rezervate.
b) sa respecte toate obligatiile care ii revin potrivit
prezentului contract si sa le indeplineasca cu buna credinta.
c) sa nu creasca artificial, prin orice metode, traficul
siteurilor cu spatii rezervate, urmarind obtinerea unor foloase
necuvenite.

4.2. Beneficiarul se obliga:


a) sa plateasca valoarea serviciilor contractate, conform
conditiillor specificate in fiecare comanda de servicii
publciitare.
b) sa isi asume intreaga raspundere civila si penala pentru
mesajele difuzate prin bannerele si de asemenea pentru continutul
site-ului de web la care vor face referire bannerele.
c) sa respecte toate obligatiile care ii revin potrivit
prezentului contract si sa le indeplineasca cu buna credinta.
d) in situatia in care furnizorul isi manifesta expres
dezacordul cu privire la continutul unei campanii publicitare
comandate, beneficiarul va anula comanda, cu exceptia situatiei
in care partile cad de acord asupra modificarii acesteia intr-o
forma unanim acceptata.

V. PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

5.1. Pretul prezentului contract este prevazut in anexele


prezentului contract.
5.2. Pentru o mai buna intelegere a modului de calcul a
pretului comenzilor, partile sunt de acord cu urmatoarele:
a) plata este scadenta la momentul acceptarii comenzii de
catre furnizor.
b) furnizorul nu este obligat sa inceapa derularea
contractului si implicit nu poate fi tinut sa isi respecte
obligatiile contractuale decat la momentul la care exista dovada
ferma cu privire la efectuarea platilor, in totalitate, de catre
Benficiar.
c) daca beneficiarul nu plateste pretul comenzii in cel mult
10 zile de la data plasarii comenzii, furnizorul este indreptatit
sa aleaga intre a considera prezentul contract ca fiind reziliat
de drept, fara vreo notificare prealabila si fara indeplinirea
vreunei formalitati, si intre a percepe de la Beneficiar
penalitati de intarziere din pretul total al comenzii, in valoare
de ....% pentru fiecare zi de intarziere.

VI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

6.1. In situatia in care una dintre parti nu isi indeplineste


obligatiile asumate prin prezentul contract, partea care si-a
indeplit obligatiile poate cere rezilierea prezentului contract,
cu conditia notificarii prealabile, a celeilalte parti, cu cel
putin 30 zile inainte de data la care doreste incetarea
contractului.
6.2. Intarzierea, de catre Beneficiar, a platii pretului unei
comenzi, dupa momentul acceptarii comenzii de catre Furnizor,
atrage dupa sine dreptul Furnizorului de a cere cu titlu de
penalitati de intarziere, o suma echivalenta cu ....% din pretul
comenzii pentru fiecare zi de intarziere.
6.3. Nerespectarea, de catre Beneficiar, a obligatiilor
prevazute in contract atrage dupa sine dreptul furnizorului de a
cere rezilierea prezentului contract, fara notificare si fara
indeplinirea unei alte formalitati, precum si dreptul de a cere,
cu titlu de daune, orice sume de natura a acoperi prejudiciul
creat prin fapta Beneficiarului.
6.4. Furnizorul nu poate fi facut raspunzator, in nici o
situatie, pentru acele daune, prejudicii, beneficii nerealizate,
dovedite in instanta, oricare ar fi acestea, a caror existenta
este dovedita de terti decat in limitele culpei sale. In toate
cazurile insa Furnizorul nu poate fi obligat la plata unor daune
sau orice alte despagubiri sau compensatii materiale, sub orice
forma ar fi cerute aceste, decat in limita pretului primit
efectiv din ultima comanda formulata de Beneficiar.
VII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

7.1. Pe toata durata prezentului contract nici o parte nu


poate dezvalui vreuna din clauzele contractului fara
consimtamantul prealabil al celeilalte parti.
7.2. Beneficiarul nu poate dezvalui unei terte persoane nici
o informatie referitoare la acest Contract, chiar dupa rezilierea
Contractului.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634


Cod civil, nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a
oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract,
daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita
de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa
notifice celeilalte parti, in termen de .... (zile, ore),
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ..... (zile, ore) de la producere,
evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si
notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind


validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale
amiabila de reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este
posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act


aditional incheiat intre partile contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac
parte integranta din
cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara
incheierii lui.
10.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar
de ..........exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte,
astazi ........, data semnarii lui

FURNIZOR,

CLIENT,

S-ar putea să vă placă și