Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII MARKETING

Încheiat astăzi ......................


la ...................................

I. Părțile contractante

1.1.
S.C. ........................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in
(localitatea) .........................................,
str. ............................. nr. ........., bloc ......,
scara ......, etaj ......, apartament .......,
județul/sectorul ........................................., având
codul unic de înregistrare nr. ....................., atribut
fiscal .............................. și număr de ordine în
registrul comerțului
nr........../.............../................., contul
nr................................. deschis
la............................, telefon......................., fax
..........................., reprezentată
prin..........................., cu funcția
de .................................., în calitate de beneficiar,
si
1.2. S.C. NEXORIA S.R.L. cu sediul social în (localitatea)
București, str. Știrbei Vodă. nr. 154, bloc 26A, scara A, etaj 4,
apartament 16, sectorul 1, având codul unic de înregistrare nr.
34252244, atribut fiscal............................. și număr de
ordine în registrul comerțului nr. J40/38123/2017, contul
nr................................. deschis
la............................, telefon 0733 819 210,reprezentată
prin Drăgulescu Aurel, cu funcția de administrator, în calitate de
consultant.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul va presta beneficiarului următoarele


servicii:
a. activități legate de promovarea produselor beneficiarului;
b. studii de piață efectuate;
c. activități de publicitate;
d. participare la evenimente expoziționale;
e. realizare materiale și documentații în vederea promovării.

III. ONORARIUL

3.1. Onorariile consultantului se vor stabili de comun acord pe


măsura acțiunilor executantului.
IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Durata prezentului contract este de . . . , cu începere de


la data semnării prezentului contract.
4.2. Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris
al ambelor părți, prin act adițional la prezentul contract,
încheiat cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării prezentului
contract.

V. FORTA MAJORĂ

5.1. Nici una dintre părțile contractante, conform art. 1634


Cod civil, nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de
executarea în mod necorespunzator - total sau parțial - a oricărei
obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației
respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de
lege.
5.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice
celeilalte părți, în termen de ..... (zile, ore), producerea
evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării
consecințelor lui.
5.3. Dacă în termen de ......(zile, ore) de la producere,
evenimentul respectiv nu încetează, parțile au dreptul să-și
notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

6.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor,


informatiilor pe care le detin ca urmare a executarii clauzelor
prezentului contract.
6.2. In acest scop s-a intocmit si semnat angajamentul anexa
nr. ..... la prezentul contract.

VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

7.1. În accepțiunea părțlor contractante, orice notificare


adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită
dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea
va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
(A.R.) și se consideră primită de destinatar la data mentionată de
oficiul poștal primitor pe această confirmare.
7.3. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră
primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
7.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una
dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre
modalitățile prevăzute la pct. 7.1-7.3.

VIII. LITIGII

8.1. Părtile au convenit ca toate neânțelegerile privind


validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea,
executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale
amiabilă, de reprezentanții lor.
8.2. În cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe
cale amiabilă, parțile se vor adresa instanțelor judecătorești
competente.

IX. ALTE CLAUZE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act


adițional încheiat între părțile contractante.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte
integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voința părților și
înlatură orice altă neânțelegere verbală dintre acestea, anterioară
sau ulterioară încheierii lui.
9.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ....
exemplare, din care ......... astăzi ......., data semnării lui.

BENEFICIAR, CONSULTANT,

S-ar putea să vă placă și