Sunteți pe pagina 1din 7

VAR 1

IP nr.
INSTRUCŢIUNI PROPRII PENTRU UTILIZAREA AUTOMACARALELOR

Instrucţiunile proprii pentru utilizarea automacaralelor au fost elaborate ţinând cont de


reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum şi pe baza studierii proceselor de muncă şi
stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură
de prevenire la nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile
urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al executantului în procesul de lucru.
Respectarea conţinutului acestei instrucţiuni nu absolvă persoanele juridice şi persoanele fizice,
implicate in procesul de munca, de răspunderile, conform legislaţiei in vigoare, pentru lipsa de prevedere
şi asigurare a oricăror altor măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a
activităţii respective.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru utilizarea automacaralelor, cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de
muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor periculoşi
existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component al acestuia (executant sarcină de
muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activităţile care necesită utilizarea automacaralelor.
Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. Vârsta persoanelor admise la exploatarea automacaralelor va fi de minim 18 ani.
2. Manevrarea macaralelor se va face numai de către macaragii autorizaţi, conform "Prescripţiilor
tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor mecanice sub presiune şi a instalaţiilor
de ridicat"-CR5-ISCIR.
3. Macaragiii, precum şi echipele de întreţinere, revizie şi reparare a macaralelor, trebuie să respecte
instrucţiunile de exploatare a utilajelor, prescripţiilor tehnice ISCIR şi prezenta instrucţiune proprie.
Instructajul de protecţie a muncii a macaragiilor, precum şi a echipelor de întreţinere, revizie şi reparaţii a
automacaralelor, va fi repetat periodic în funcţie de condiţiile de muncă. Odată cu instructajul de protecţie
a muncii, macaragiii trebuie instruiţi şi pe linia improspătării cunoştinţelor de specialitate de către
personalul tehnic de specialitate numit de conducerea persoanei juridice deţinătoare.
4. Personalul admis la exploatarea automacaralelor va fi numit prin decizie de conducerea societăţii,
după ce a fost instruit, testat din prevederile prezentelor instrucţiuni proprii şi autorizat intern conform
procedurii de autorizare interne din punct de vedere al securităţii muncii. Instructajul de protecţie a muncii
se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr
319/2006. Durata între două instructaje va fi de 1(lună).

4.Organizarea locului de muncă şi a activităţilor

1. Manevrarea macaralelor se va face numai de către macaragi autorizaţi. Macaragii, legătorii de


sarcină, precum şi echipele de întreţinere, revizii şi reparaţii trebuie să respecte instrucţiunile de
exploatare ale utilajului şi prescripţiile tehnice ISCIR.
1/7
2. Macaragii, legătorii de sarcină sau alte persoane însărcinate să dirijeze mişcările macaralelor,
trebuie să cunoască şi să aplice întocmai codurile de semnalizare la macarale.
3. Este interzisă funcţionarea macaralelor şi mecanismelor de ridicat dacă zonele periculoase nu
sunt îngrădite corespunzător.
4. Căile de acces la locul de urcare pe macarale trebuie să fie în permanenţă libere de orice
obstacole şi bine iluminate în timpul lucrului.
5. accesul pe macarale este permis numai macaragiului sau persoanelor a căror activitate este
legată de întreţinerea instalaţiilor respective.
6. Este interzisă folosirea macaralelor sau mecanismelor de ridicat pentru ridicarea unor sarcini
mai mari decât sarcina maximă admisibilă sau dacă nu sunt respectate condiţiile de formă şi gabarit
impuse.
7. Se interzice:
a. folosirea macaralelor pentru târârea sarcinilor pe sol, deplasarea prin lovire a sarcinilor, smulgerea
sarcinilor aderente pe sol;
b. ridicarea sau deplasarea sarcinilor când cablul este în poziţie oblică;
c. balansarea sarcinilor pentru a le aşeza întru-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de
macara;
d. deplasarea macaralelor cu lanţurile, cablurile sau cârligele târâte pe sol;
e. transportul persoanelor cu cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere (cutii, bene, etc.);
f. funcţionarea macaralelor dacă au fost îndepărtate sau nu sunt fixate corespunzător apărătorile de
protecţie ale organelor de maşini în mişcare;
g. urcarea, circulaţia sau staţionarea oricăror persoane pe macarale sau căile lor de rulare;
h. utilizarea macaralelor dacă iluminatul nu este corespunzător;
i. utilizarea macaralelor cu braţ care lucrează în aer liber, dacă presiunea rezultată din viteza vântului
şi temperatura aerului depăşeşte valoarea indicată în cartea tehnică. În caz de furtună, instalaţiile
de ridicat ce funcţionează în exterior vor fi oprite şi ancorate, iar poziţia braţului macaralei se va
dirija şi fixa pe direcţia în care bate vântul.
j. utilizarea macaralei cu braţ în zona în care se găsesc conductoare electrice aeriene neizolate aflate
sub tensiune, dacă aceasta nu este prevăzută cu dispozitiv de avertizare a intrării braţului în câmp
electric. Distanţa minimă a oricărui punct al macaralei faţă de reţeaua electrică trebuie să fie de
2m;
k. utilizarea macaralelor cu motor termic în apropierea locurilor sau în încăperi unde există praf, gaze
sau vapori inflamabili, precum şi în încăperile insuficient ventilate pentru a elimina pericolul care
îl reprezintă gazele de eşapament;
l. punerea în funcţiune a macaralei dacă dispozitivele de siguranţă şi de protecţie nu sunt în perfectă
stare de funcţionare sau dacă lanţurile sau cablurile acesteia prezintă uzuri peste limitele admise.
Lanţurile se scot din funcţiune când se constată zale înnădite sau deformate. Nu se admite o
alungire mai mare de 5% din lungimea iniţială a lanţului;
m. transportarea sarcinilor pe deasupra oamenilor sau încăperilor locuite, utilajelor sau instalaţiilor;
n. echilibrarea sarcinilor prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane aşezate pe sarcini.
Dacă este necesară reglarea poziţiei sarcinii în timpul deplasării, aceasta se va face numai cu
ajutorul unui cablu sau frânghii corespunzătoare;
o. înnodarea lanţurilor sau cablurilor sau îmbinarea lor cu şuruburi şi piuliţe;
p. păstrarea în cabina macaragiului a materialelor de şters, gresare sau a oricăror materiale
inflamabile. Sculele, piesele de schimb, materialele de şters sau gresat se vor păstra în cutii sau
vase de tablă fixate de macara
q. ungerea manuală a macaralelor şi mecanismelor de ridicat în timpul funcţionării lor;
r. aruncarea încărcăturilor de la înălţime.
8. Urcarea sau coborârea de pe macara se va face numai în timpul staţionării acesteia şi numai prin
locurile special amenajate în acest sens. Urcarea sau coborârea trebuie să se facă numai cu mâinile libere.

2/7
Pentru sculele necesare se va utiliza o geantă specială care fie se poartă pe umăr fie se ridică sau coboară
cu ajutorul unei frânghii.
9. Pentru legarea şi ridicarea sarcinilor, trebuie folosite numai organe de legare şi dispozitive de
prindere verificate conform prescripţiilor tehnice R10-ISCIR, corespunzătoare cu sarcina maximă de
ridicare a macaralei respective. Nu se admite utilizarea cârligelor fără marcă sau certificat de calitate.
10. La ridicarea sau coborârea unei sarcini care în timpul manevrei se poate lovi sau agăţa de
anumite părţi ale macaralei sau de alte elemente care se găsesc în raza de acţiune a macaralei, sarcina
trebuie condusă numai cu ajutorul frânghiilor sau cablurilor şi în nici un caz prin elemente rigide (bare,
pârghii etc.)
11. Ridicarea unei sarcini cu ajutorul a două macarale trebuie să se facă numai sub supraveghere,
nefiind permisă depăşirea la nici una din macarale a sarcinii maxime admise. În timpul ridicării sarcinii,
poziţia cablurilor trebuie să fie verificată, iar vitezele de ridicare să fie egale. La ridicarea unei sarcini cu
cârlige duble greutatea se va repartiza uniform pe ambele cârlige.
12. La ridicarea unei sarcini aflate în apropierea unui perete, stâlp, stivă, vagon etc. este interzisă
staţionarea persoanelor între acestea şi sarcina suspendată.
13. Este interzisă deplasarea macaralelor dacă braţul nu este aşezat în lungul căii de rulare, cu
cârligul într-o poziţie care să asigure o bună vizibilitate din cabina macaragiului, de preferinţă în sensul
de mers. Este interzisă deplasarea macaralelor în acelaşi timp cu rotirea braţului, dacă acestea nu sunt
destinate prin construcţie să lucreze în aceste condiţii.
14. La terminarea sau întreruperea lucrului sarcina nu trebuie să rămână suspendată în dispozitivul
de prindere. În cazul cu totul deosebite, trebuie luate măsuri de asigurare prin sprijinirea sau dublarea
legăturilor sarcinii, precum şi îngrădirea zonei de sub sarcină, prevăzându-se şi indicatoare
corespunzătoare. Este interzis legătorului de sarcină să intervină atât timp cât sarcina este suspendată.
15. Macaragiul va opri din funcţiune macaraua dacă se supraîncălzesc motoarele, lagărele sau
angrenajele, dacă se aud zgomote anormale sau dacă limitatoarele sau frânele nu funcţionează normal.
Eventualele defecţiuni constate se vor nota în registrul de supraveghere şi de asemenea dacă este cazul va
nota defecţiunile remediate în timpul lucrului.
16. Când se lucrează în condiţii nefavorabile, şocuri sau temperaturi sub 0°C, se va reduce sarcina
cu 50% faţă de cea nominală.
17. În timpul deplasării sarcinilor în plan orizontal acestea vor fi ridicate la o înălţime de cel puţin
0,5 m deasupra eventualelor obstacole întâlnite în raza de acţiune.
18. În cazul în care se execută lucrări în locuri ce nu pot fi văzute de mecanicul macaralei, se va
pune un semnalizator intermediar, special instruit pentru aceasta care va dirija sarcina.
19. Cablurile sau lanţurile se fixează în mod sigur de mecanismul de ridicare şi organele sale, prin
mijloace care să împiedice desprinderea acestora. Dacă la capătul cablului este prevăzut un ochi, fixarea
trebuie realizată prin înfăşurarea capătului liber al cablului pe o lungime de cel puţin 3000mm sau prin
fixarea cu cel puţin 3 cleme. Lungimea cablului mecanismelor de ridicat trebuie să fie calculată în aşa fel,
încât în poziţia cea mai de jos a cârligului să mai rămână înfăşurate pe tambur 3 spire de cablu sau lanţ.
Înfăşurarea cablurilor pe tambur în mai multe straturi trebuie făcută corect (fără încrucişare) în rânduri
continue. Marginea tamburului pe care se înfăşoară cablul trebuie să depăşească stratul superior cu cel
puţin un diametru de cablu.

Obligaţiile principale ale macaragiului


20. Macaragiul are următoarele obligaţii:
a. să cunoască perfect macaraua pe care o deserveşte şi instrucţiunile de exploatare ale acesteia;
b. să cunoască şi să respecte codul de semnalizare şi măsurile de prim ajutor ce se acordă persoanelor
accidentate;
c. să nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât există oameni pe macara;
d. la primirea predarea serviciului, să consemneze în registrul de supraveghere a macaralei starea
acesteia;

3/7
e. să participe efectiv la operaţiile de întreţinere, revizie şi reparaţie, precum şi la verificările ce se
efectuează la macaraua pe care o deserveşte;
f. să interzică accesul persoanelor străine în cabina de comandă sau pe macara;
g. să întreţină macaraua şi cabina în perfectă stare de curăţenie
h. să urce şi să coboare de pe macara numai prin locurile special amenajate în acest scop şi să aibă
mâinile libere când efectuează acest lucru;
i. să nu poarte mănuşi cu un singur deget şi încălţăminte cu talpă alunecoasă;
j. să nu părăsească cabina cât timp macaraua se găseşte sub sarcină;
k. să cunoască perfect mişcările cârligului şi drumul pe care îl face acesta la ridicare, transportare şi
coborâre, cu şi fără sarcină;
l. se execute manevrele numai la semnalul legătorului de sarcină sau al persoanei desemnate în acest
sens de către conducătorul locului de muncă, cu excepţia semnalului de oprire pe care trebuie să-l
respecte indiferente de persoana care la dat;
m. în caz de incendiu pe macara, să ştie să facă uz de extinctorul din cabină Macaragiul va avea grijă
ca extinctorul să fie în permanenţă încărcat şi în bună stare de funcţionare.

Obligaţiile macaragiului înainte de începerea lucrului

21. Înainte de începerea lucrului macaragiul are următoarele obligaţii


a. să nu urce pe macara în stare de oboseală sau ebrietate;
b. să deţină asupra să carnetul de autorizare vizat la zi;
c. să verifice ca pe macara să nu existe obiecte aşezate liber;
d. să verifice toate elementele macaralei şi în special dispozitivele de siguranţă şi de protecţie, starea
cablurilor şi fixarea lor;
e. să verifice starea anvelopelor, precum şi presiunea di acestea cu ajutorul manometrului şi să ia
masurile necesare pentru remedierea eventualelor neconformităţi;
f. să identifice legătorii de sarcină cu care va lucra;
g. în cazul în care macaraua este deservită de mai mulţi legători de sarcină să se informeze care dinte
ei este destinat să semnalizeze mişcările necesare;
h. să verifice funcţionarea instalaţiilor de semnalizare, iluminat, încălzire, aerisire şi climatizare,
i. să verifice dacă iluminatul cabinei şi al macaralei precum şi al locurilor de încărcare- descărcare
este corespunzător;
j. să verifice dacă există lubrifianţi în punctele de ungere conform schemei de ungere ( va face
ungerea acolo unde este cazul)
k. la macaralele cu braţ variabil, să verifice funcţionarea indicatorului de sarcină, pentru fiecare
poziţie de deschidere a braţului;
l. să verifice funcţionarea corectă a tuturor mecanismelor instalaţiei de ridicat pe care o deserveşte;
m. în cazul în care macaragiul constată defecţiuni care nu le poate remedia singur, este obligat să
oprească instalaţia şi să raporteze defecţiunile şi să le consemneze în registrul de supraveghere.
După remedierea defecţiunilor, macaragiul va face o nouă verificare, iar după ce a constatat că
totul este în ordine şi echipa de întreţinere a părăsi macaraua va putea începe lucrul;
n. să semnalizeze acustic fiecare pornire sau manevră a macaralei;
o. să nu apropie braţul macaralei în imediata vecinătate a linilor electrice aeriene sau în zona lor de
influenţă.

4/7
Obligaţiile macaragiului în timpul lucrului

22. În vederea asigurării securităţii muncii în timpul funcţionării macaralei, macaragiul are
următoarele obligaţii principale:
a. să execute manevrele de ridicare-coborâre şi deplasare a sarcinilor numai în baza comenzilor date
în conformitate cu codul de semnalizare de către legătorul de sarcină. Numai în cazul când este
vorba de o oprire urgentă, accidentală şi obligatorie a macaralei, macaragiul va executa semnalul
de oprire al altei persoane decât legătorul de sarcini;
b. să nu depăşească sarcina maximă admisă înscrisă sau în cazul macaralelor cu braţ variabil, sarcina
maximă admisă corespunzătoare deschiderii braţului;
c. să aşeze macaraua corespunzător pe suprafeţe orizontale şi compactate care să nu permită
dezechilibrarea macaralei în timpul lucrului. Ridicarea sarcinilor se va face numai după ce
automacaraua se calează conform instrucţiunilor din cartea tehnică. Sub tălpile de calare trebuie
aşezate tălpi solide şi stabile sau se vor pune în cruce traverse, grinzi sau scânduri, pentru a mări
suprafaţa de sprijin;
d. să execute manevra macaralei lin, astfel încât să evite balansarea sarcinii şi producerea şocurilor;
e. să nu transporte sarcinile pe deasupra oamenilor;
f. să nu transporte persoane cu cârligul macaralei sau aşezate pe sarcină;
g. înainte de a transporta sarcina, să execute în prealabil o ridicare de probă conform prescripţiilor
tehnice ISCIR R1;
h. la deplasarea sarcinilor pe orizontală să păstreze o distanţă de cel puţin 1m faţă de obiectele care se
află în raza de acţiune a macaralei. În cazul în care unele obiecte nu pot fi ocolite, sarcinile trebuie
ridicate la cel puţin 300mm deasupra lor;
i. sa nu transporte sarcinile pe deasupra utilajelor, tuburilor de oxigen sau a materialelor explozive;
j. să nu echilibreze sarcinile prinse în cârligul macaralei prin greutatea unor persoane prinse în cârlig;
k. să nu lucreze în condiţii de vizibilitate perfectă;
l. să oprească macaraua din funcţionare atunci când apare o defecţiune care ar putea conduce la
accidente. Dacă sarcina a rămas agăţată în cârlig şi nu mai poate fi coborâtă macaragiul trebuie să
ceară să fie luate măsuri de îngrădire a locului de sub sarcină de interzicere a accesului şi de
semnalizare corespunzătoare a pericolului existent;
m. la părăsirea temporară a macaralei să elibereze cârligul de sarcină, să-l ridice la maxim fără a fi
acţionat limitatorul de cursă, să încuie uşa macaralei şi să nu lase cheia în contact la îndemâna
persoanelor străine;
n. să nu ridice sarcini care se află în apropierea unui perete sau unui obstacol, dacă între acesta şi
sarcină se găsesc persoane;
o. să oprească funcţionarea macaralei dacă iluminatul la locul de muncă nu este suficient sau dacă
vizibilitatea este împiedicată de fum vapori, ceaţă obiecte, etc.;
p. să oprească funcţionarea macaralei atunci când viteza vântului depăşeşte valoarea prescrisă în
cartea macaralei şi să o ancoreze corespunzător;
q. la deplasarea automacaralei pe traseu, cârligul acesteia va fi fixat de bara de protecţie cu
dispozitivul corespunzător.

Obligaţiile macaragiului la terminarea lucrului

23. La terminarea lucrului macaragiul este obligat :


a. să descarce sarcină şi să ridice cârligul în poziţia cea mai de sus, să aducă toate manetele de
comandă în poziţia de repaos;
b. să deplaseze macaraua în locul stabilit pentru repaus;
c. să închidă cu cheie uşa cabinei de comandă

5/7
Efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii tehnice şi reparaţii

24. Lucrările de întreţinere, revizii şi reparaţii periodice a macaralei trebuie executate de personal
calificat şi instruit în acest scop, constituit în echipe de cel puţin 2 muncitori. Macaragiul este obligat să
participe efectiv la aceste lucrări.
25. În cazul reviziilor periodice, trebuie verificată amănunţit starea tehnică a macaralei,
dispozitivele de siguranţă şi semnalizare, dispozitivele de protecţie, cablurile, lanţurile, cârligele etc.
26. Este interzisă ungerea, curăţarea sau repararea macaralelor în timpul funcţionării lor.
27. Pentru prevenirea accidentelor de muncă trebuie să se respecte următoarele măsuri:
a. pentru prevenirea pericolului de alunecare a personalului şi a pericolului de incendii, uleiul şi
vaselina necesare ungerii, trebuie să se ţină în bidoane sau cutii cu capac etanş;
b. se va sigura iluminarea corespunzătoare a locului de lucru pe tot timpul lucrărilor;
c. se interzice circulaţia persoanelor în spaţiul aflat sub macaraua în reparaţie,
d. este interzis a se lăsa pe macara obiecte nefixate şi scule în locurile care nu sunt destinate pentru
păstrarea lor;
e. demontarea sau montarea unor piese sau subansamble, precum şi manevrarea lor se va face în aşa
fel încât să nu existe pericol;
f. după terminarea lucrărilor de reparaţii se va verifica modul cum s-au realizat lucrările, dacă sau
montat toate dispozitivele de siguranţă şi semnalizare, dispozitivele şi apărătorile de protecţie şi
dacă au fost coborâte toate piesele de pe macara. Macaragiul va verifica buna funcţionare a
mecanismelor, frânelor, dispozitivelor de siguranţă şi semnalizare, precum şi a aparatelor de
comandă.
Exploatarea automacaralelor

28. La exploatarea automacaralelor trebuie să se respecte şi prevederile Instrucţiunilor proprii


pentru transport auto şi instrucţiunile proprii pentru utilizarea macaralelor
29. Automacaralele trebuie să fie instalate pe teren orizontal şi bine compactat.
Înainte de începerea lucrului cu automacaraua, macaragiul trebuie să verifice cu mare atenţie starea
anvelopelor, precum şi presiunea din acestea cu ajutorul manometrului. În cazul constatării unor
defecţiuni (anvelope deteriorate, presiuni necorespunzătoare etc.) trebuie luate măsurile necesare pentru
remedieri.
30. Ridicarea sarcinilor se va face numai după ce automacaraua se calează conform instrucţiunilor
din cartea tehnică a macaralei. Sub tălpile de calare trebuie aşezate tălpi solide şi stabile sau se vor pune în
cruce traverse, grinzi sau scânduri, pentru a mări suprafaţa de sprijin.
31. În cazul lucrului în apropierea unor canale, şanţuri, gropi, automacaraua trebuie calată la o
distanţă suficientă care să-i asigure securitatea ridicării sarcinii, evitându-se în limita unghiului de taluz
natural sau taluz executat.
32. Automacaralele folosite în zonele liniilor electrice aeriene (LEA) aflate sub tensiune mai mare
6 kV trebuie să fie dotate cu dispozitive de avertizare sonoră sau optică la pătrunderea braţului în zona de
influenţă a câmpului electric.
33. Se interzice macaragiului să continue lucrul atunci când dispozitivul de avertizare
semnalizează intrarea în câmpul electric. In acest caz, macaragiul este obligat să oprească, să verifice daca
între partea extremă a automacaralei şi părţile aflate sub tensiune se păstrează distanţa minimă indicată. În
cazul în care distanţa minimă indicată nu se păstrează, macaragiul este obligat să retragă imediat
automacaraua din zonă, să anunţe şeful lucrării pentru a se lua măsurile ce se impun în astfel de cazuri.
34. Este interzisă târârea încărcăturii cu ajutorul cârligului mecanismului de ridicat.
35. Nu este permisă deplasarea automacaralelor cu cablurile, lanţurile sau cârligele atârnate sau
târâte pe jos.

6/7
36. Se interzice deplasarea automacaralelor cu sarcina suspendată în cârlig decât în condiţiile
prescrise de constructor şi înscrise în cartea tehnică a macaralei.
37. Este interzisă staţionarea persoanelor în cabina autovehiculului, în timpul lucrului cu
macaraua.
38. Este interzisă deplasarea automacaralelor în acelaşi timp cu rotirea braţului, în afară de cazul în
care prin construcţie, sunt destinate acestui scop.
39. La deplasarea automacaralei pe traseu, cârligul acesteia va fi fixat pe bara de protecţie cu
dispozitivul corespunzător.

7/7