Sunteți pe pagina 1din 7

S.C.

CIUFUDEAN SRL APROB ANGAJATOR

ALBA IULIA …………………………………………

I.P.S.S.M.

CONFECTIONER ARTICOLE

DIN BLANA SI PIELE

I. Generalitati.

1. Instrucţiunile proprii pentru activitatea de confectii articole din blana si piele au fost
elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum
şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât,
pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la nivelul
fiecărui element component al procesului de muncă.
2. Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare
prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de acţiune al
executantului în procesul de lucru.
3. Instrucţiunile proprii pentru activitatea de confectioner articole din blana si piele,
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.
4. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea
factorilor periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element component
al acestuia (executant sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).
5. Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activitatea de confectii articole din blana si
piele. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte
acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
6. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi de confectii articole din blana si
piele vor fi repartizaţi numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile,
au calificarea necesară şi au fost instruite din punct de vedere al protecţiei muncii.
7. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
8. La efectuarea activităţilor de acest tip vor fi repartizaţi numai lucrători care au
corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor Ministerului
Sănătăţii. Se interzice manipularea frecventă şi prelungită a sarcinilor, fără efectuarea
unor controale medicale periodice.
9. La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor gravide precum şi a persoanelor cu
diverse infirmităţi vor fi respectate prevederile în vigoare, privind angajarea acestor
categorii de personal (Codul muncii, OUG 96/2003, etc.)
10. Instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca se va face pe faze in conformitate
cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006.
Durata între două instructaje va fi de 3(trei) luni.

I I.Electrosecuritatea

1. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, apãrãtori etc., astfel
încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poatã fi atinse.
2. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzãtor protejate împotriva deteriorãrilor mecanice,
termice, chimice etc.

11
3. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apãrãtorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune.
4. Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua
numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã si numai de cãtre electricienii de
întretinere, instruiti corespunzãtor si autorizati. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil
tãblite avertizoare de interdictie.
5. Pentru evitarea electrocutãrii prin atingere directã sau indirectã se vor lua mãsuri tehnice
organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea
energiei electrice.
6. Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase
dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu
tensiune mai mare.
7. În dreptul utilajelor cu actionare electricã se va prevedea grãtar din lemn sau covor de
cauciuc.
8. Spãlarea si curãtarea utilajelor, la terminarea lucrului, se vor efectua numai dupã
întreruperea alimentãrii cu energie electricã a acestora.
9. La toate utilajele electrice, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificatã
legãtura la conductorul de nul.
10. În zona liniilor de cale ferate electrificate, orice operatii si activitãti se vor efectua cu
respectarea reglementarilor specifice de securitate si sanatate in munca pentru transporturile
pe calea feratã, precum si a prevederilor normelor de securitate si sanatate in munca pentru
transportul si distributia energiei electrice.
11. În cazul în care, mijloacele de transport utilizate în activitãtile comerciale, functioneazã la
tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu
covoare electroizolante.
12. Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si
legãturi la prizele de pãmânt si la conductorul de nul al instalatiei electrice.
13. Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si
electrocontabile) vor fi prevãzute cu legãtura de protectie la priza de pãmânt.
14. Se interzice lucrul la masinile de birou când acestea au capacele demontate.
15. Dupã terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.
16. Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legãtura de protectie la priza de pãmânt.
17. Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mâinile umede sau murdare de
grãsime.
18. Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru
interventie, va fi solicitat mecanicul de întretinere.
19. Pentru firmele de reclamã comercialã, capacele de protectie de la instalatia electricã, a cãror
îndepãrtare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale.
Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplãtoare, în cazul producerii
trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate).
20. Toate pãrtile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub
tensiune în mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legatã la pãmânt sau la
conductorul de nul.
21. Este interzisã montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate în
interiorul vitrinelor.
22. La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor
22
comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie
electroizolant, corespunzãtoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi
alcãtuitã din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc.
23. Pentru prevenirea electrocutãrii la lucrul cu echipamentele si utilaje electrice vor fi
respectate reglementarile specifice de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea
energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie în vigoare.

24. Se interzice :
a. folosirea in stare defecta a instalaţiilor electrice si a consumatorilor de energie
electrica de orice fel, precum si a celor uzate si improvizate
b. incarcarea instalaţiilor electrice(conductoare, cabluri, transformatoare, interuptoare,
comutatoare) peste sarcina admisa
c. suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii electrici de alimentare
d. agăţarea sau introducerea pe si in interiorul panourilor , nişelor, tablourilor electrice
a obiectelor de orice fel, precum si adapostirea de obiecte sau materiale in posturile
de transformare sau distribuţie
e. folosirea instalaţiilor electrice neprotejate, in raport de mediu (etanş la praf, la
umezeala
f. executarea lucrărilor cJc intretinere si reparaţii a instalaţiilor electrice de către
g. personal necalificat si autorizat
h. utilizarea lămpilor portative , alimentate prin cordoane improvizate sau uzate
i. folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina(abajururi) improvizate
j. din carton, hârtie sau alte materiale combustibile
k. întrebuinţarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decât cele
l. stabilite si in condiţii care nu prezintă pericol de incendiu
m. folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoriilor electrici fara
n. stecher direct in priza
o. utilizarea consumatoarelor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare faţa
de materialele combustibile din incaperi
p. aşezarea pe motoarele electrice a materialelor combustibile
q. lăsarea neizolata a capetelor conductoarelor electrice, in cazul demontării
r. parţiale a instalaţiei
25. Tablourile electrice de distribuţie vor fi permanent închise cu cheie, accesul la ele fiind
permis doar electricianului de serviciu. încăperea si elementele tabloului vor fi in perfecta
stare de curăţenie (fara praf, scame). La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie făcute
regulamentar. In apropierea tablourilor se interzice păstrarea materialelor si substanţelor
combustibile si blocarea acestora. La tablourile capsulate, garniturile vor fi in stare buna si
bine fixate.
26. Se interzice legarea directa la bornele tabloului de distribitie a lămpilor de iluminat, a
motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrica.
27. Pentru iluminarea locală a locurilor de lucru se va utiliza:
a. tensiunea de 24 V, în cazul în care se lucrează în condiţii normale;
b. tensiunea de 12 V, în cazul în care se lucrează în locuri cu umezeală excesivă, pe
mase metalice sau în locurile cu degajări de aburi şi emanaţii de gaze.
28. Utilajele, mecanismele şi aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrări
trebuie - obligatoriu - legate la instalaţia de punere la pământ, a cărei rezistenţă va fi de cel
mult 4 ohmi.
29. Se interzice lucrul la tablourile de comandă electrică şi la părţile componente ale instalaţiei
electrice, fără întreruperea circuitelor de alimentare şi legarea la pământ a instalaţiei.

III. Utilaje portabile

1. Se consideră utilajele portabile acele utilaje construite special pentru a putea fi uşor purtate de una
sau două persoane şi cu care personalul muncitor în timpul lucrului are un contact îndelungat.
33
2. Aceste utilaje trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. izolaţia bobinajului să" reziste atît la şocuri mecanicecît şi mediului în care funcţionează;
b. mînerele şi reazemele să se facă din materiale electroizolante;
c. cablurile de alimentare cu energie electrică a acestor utilaje să fie foarte flexibile şi bine
izolare electric;
d. carcasele metalice a acestora să fie legate la priza de pămînt în. timpul lucrului.
3. Dacă în timpul lucrului personalul muncitor simte o acţiune cît de slabă a curentului electric, este
obligat să scoată utilajul din priză si să-l predea pentru verificare şi reparare.

IV Măsuri organizatorice

1. Se interzice aplicarea unui proces tehnologic sau introducerea in lucru a unor utilaje pentru
care nu există norme sau instrucţiuni proprii de protecţie a muncii. .

2. Toate căile de acces ale spatiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de
orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariaţilor la accidente.
Căile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate şi amenajate în vederea scurgerii apei.
Iarna, caile de acces vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale antiderapante
( nisip, sare, rumeguş etc.

3. Pe uşile de intrare în încăperile în care sunt montate instalaţii prin a căror manevrare sau
atingere se pot produce accidente, se vor fixa tăbliţe cu inscripţia "INTRAREA
INTERZISĂ PERSOANELOR STRĂINE".
4. Lucrătorii sunt obligaţi ca înainte de începerea lucrului să verifice dacă masinile de cusut ,
uneltele si alte aparate pe care le mai folosesc sunt în stare bună şi corespund din punctul
de vedere al securităţii muncii. Se interzice folosirea de unelte şi utilaje care nu corespund
acestor verificări.
5. În atelierele de confectii articole di blana si piele nu se admite aglomerarea locurilor de
muncă cu materiale sau diferite produse, iar materialele pentru lucru aprovizionate vor fi
astfel aranjate incat sa nu impiedice deplasarea normala a lucratorilor sau a celolalte
persoane cu atributii in procesul de prductie ;
6. Zilnic, inainte de inceperea lucrului, conducătorul locului de muncă (şef de echipă, maistru
etc.) va verifica starea de sănătate şi oboseală a muncitorilor. Persoanele care au consumat
băuturi alcoolice sau alte substante (droguri) nu vor fi admise la lucru.
7. Înainte de începerea lucrului, persoanele cu atribuţii de serviciu vor verifica funcţionarea
tuturor instalaţiilor, utilajelor şi dispozitivelor de protecţie. De asemenea, vor verifica
legătura la de împământare a tuturor utilajelor acţionate electric. În cazul în care se
constată defecţiuni, se vor lua măsuri pentru remedierea acestora.
8. Utilajele(masinile de cusut,calcatoarele,etc.) din atelierele de confectii articole di blana si
piele vor fi bine fixate, legate la centura de împământare, dotate cu dispozitive de protecţie
în stare de funcţionare. De asemenea, acestea vor avea afişate instrucţiunile tehnice de
exploatare şi de protecţie a muncii, elaborate pe baza normelor specifice şi a cărţilor
tehnice respective.
9. . Deseurle şi alte materiale textile ,blana sau piele rezultate din procesul de productie
sau folosite la curăţarea şi ştergerea masinilor de cusut, sau a mâinilor vor fi păstrate în
cutii metalice cu capac de închidere şi evacuate la locurile stabilite prn decizia scrisa a
angajatorului.
10. În atelierele de confectii articole din blana si piele se vor monta indicatoare de securitate
conform HG 971/2006.
11. Iluminatul locurilor de muncă şi curăţarea corpurilor de iluminat se vor realiza astfel incat
sa afecteze vederea lucrtorilor.
12. Fumatul si focul deschis sunt permise numai in locuri special amenajate si inscriptionate si
pe baza permisului de foc. .Se interzice salariaţilor accesul cu flacăra deschisa în spatiile
de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor şi exploziilor. Vor fi afişate, în locuri

44
vizibile, tăbliţe avertizoare pentru interzicerea fumatului în spatiile de lucru cu pericol de
incendii şi explozii
13. Este interzisă păstrarea vaselor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, cu ulei, acizi, vopsele,
diluanţi, carbit, în interiorul atelierelor, cu excepţia locurilor special amenajate.
14. Este interzisă utilizarea in atelierele de confectii articole di blana si piele a aparatelor care
prezintă pericol de incendiu (reşouri, spirtiere, lămpi cu gaze etc.) .

15. .In cazul în care, în spatiile de lucru, temperatura aerului depăşeşte valoarea de 25 de grade
C, se va asigura o viteza de mişcare a aerului de cel puţin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea
efortului fizic.

16. .Echipamentele şi utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc. ,
astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse.

17. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor


mecanice, termice, chimice etc.

18. Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub
tensiune.

19. .Toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor efectua
numai după întreruperea alimentarii cu energie electrica şi numai de către electricienii de
întreţinere, instruiţi corespunzător şi autorizaţi. în zona de lucru, vor fi montate, la loc
vizibil, tăbliţe avertizoare de interdicţie.

V, Instructiuni tehnice privind utilizarea

echipamentelor de munca.

1. Pentru pornirea,exploatarea si oprirea echipamentelor de munca existente in cadrull


atelierului apartinand S C CIUFUDEAN SRL,toti lucratorii vor executa operatiunile
prevazute in cartea tehnica a echpamentului respective,si vor respecta urmatoarea ordine a
operatiunilor;
2. Personalul de deservire si de intretinere a echipamentelor de munca va fi
instruitasupra normativelor pentru exploatarea si intretinerea instalatiei electrice ;
a. -nu se admite montarea ,intretinerea si exploatarea instalatiei electrice,decat de catre
personal calificat si autorizat ;
b. -nu se admite conectarea echipamentelor d lucru la instalatii electrice improvizate ;
c. -stativul masinilor de cusut si acelorlalte echipamente de lucru va fi legat la centura
de pamantare ;
d. -se interzice efectuarea oricaror incercari de punere sub tensiune a instalatiei
electrice inainte de a se verifica instalatia de legare la pamant ;
e. -instalatia electrica va fi deservita de catre personal calificat si autorizat in acest
scop ;
f. -pornirea si oprirea masinilor se va face numai de catre personlul care o deserveste ;
g. -este interzisa ponirea masinilor de cusut cu cutia de aparataj electric e cusut ;
h. deconectarea de la reteaua electrica ;

3. Operatiuni pentru pornirea,exploatarea si oprirea masinii de cusut ;


4.
a. -verificarea starii de functionare a masinii;
b. -verificarea starii de fixare a blatului,corpului,placutei acului si motorului
electric ale masinii de cusut ;
c. -verificarea vizuala a instalatiei electice(nivelul de izolare),precum si a starii
de fixare a prizelor de forta ;
d. -conectarea la reteaua electrica(380v) ;
55
e. -actionarea butonului dee pornire ;
f. -insirarea atelor ;
g. -actionarea pedalei pentru ponirea masinii in vederea inceperii operatiunii de
coasere ;
h. -este interzisa interventia lucratorului la mecanismele de lucru ale masinii de
cusut inainte de oprirea acesteia ;
i. -oprirea masini se va face numai cu ajutorul pedalei ,fara se pune mana pe
volant.
j. -in timpul operatiunii de coasere lucratorii vor fi imbracati cu echipamentul
de lucru si protectie format din ;
-halat,incheiat cu manseta ;
-boneta,batic care sa permita adunarea parului sub
ea ,in scopul prevenirii prinderii acestuia de catre
angrenajele superioare ale masinilor ;

5. Operatiuni pentru pornire a,exploatarea si oprirea masinii de cusut surfilat ;

a. -verificarea starii de functionare a masinii;


b. -verificarea starii de fixare a blatului,capului,placutei acului si motorului
electric ale masinii de cusut surfilat;
c. -verificarea vizuala a instalatiei electice(nivelul de izolare),precum si a starii
de fixare a prizelor de forta ;
d. -conectarea la reteaua electrica(380v) ;
e. -actionarea butonului dee pornire ;
f. –insirarea atelor
g. -actionarea pedalei pentru ponirea masinii in vederea inceperii operatiunii de
coasere -surfilare;
h. -este interzisa interventia lucratorului la mecanismele de lucru ale masinii de
cusut inainte de oprirea acesteia ;
i. -oprirea masini se va face numai cu ajutorul pedalei ,fara se pune mana pe
volant.
j. -in timpul operatiunii de coasere lucratorii vor fi imbracati cu echipamentul
de lucru si protectie format din ;
1. -halat,incheiat cu manseta ;
2. -boneta,batic care sa permita adunarea
parului sub ea ,in scopul prevenirii prinderii
acestuia de catre angrenajele in miscare
ale masinilor ;

ATENTIE !!!
ESTE INTERZISA INTERVENTIA LUCRATORILOR PENTRU
REMEDIEREA ORICAROR DEFECTIUNI ALE INSTALATIEI
ELECTRICE SAU A ECHIPAMENTELOR DE MUNCA.

ACESTEA SE VOR EXECUTA


NUMAI DE CATRE PERSOANE
CALIFICATE SI AUTORIZATE
IN ACEST SCOP.
66
VI. Obligaţiile şefilor formaţiilor de lucru

-. să execute numai lucrările încredinţate de conducătorul punctului de lucru sau de conducerea


societăţii comerciale la care este încadrat, respectând prevederile proiectelor, prescripţiile tehnice
şi regulile de protecţie a muncii.

-. să nu execute nici un fel de lucrare pentru care nu s-au prevăzut măsuri de protecţia muncii s-au
prevăzut măsuri insuficiente sau s-au făcut improvizaţii.

-. este obligatoriu să anunţe conducătorul punctului de lucru sau de conducerea societăţii


comerciale la care este încadrat şi să ceară completarea măsurilor de protecţie a muncii ori de câte
ori constată că acestea sunt insuficiente şi pun în pericol securitatea muncitorilor din subordine.

-. să nu admită la lucru muncitori fără control medical efectuat la angajare sau control medical
periodic, oameni bolnavi, oameni în stare avansată de oboseală sau în stare de ebrietate, sau
personal fără instructaj corespunzător lucrărilor pe care urmează să le execute.

-. când se lucrează în incinta altor societăţi comerciale în activitate, să ceară acestei societăţi să
facă instructajul de protecţie a muncii personalului din subordine conform riscurilor existente în
această unitate, să respecte regulile de protecţie a muncii stabilite prin convenţiile dintre cele două
părţi.

-. să nu execute lucrări la u înălţime mai mare de 1,5 m fără a avea asigurate măsurile de protecţie
adecvate (schele, platforme de lucru sau alte amenajări conforme cu normele specifice de protecţie
a muncii).

-. să verifice înainte de începerea lucrului dacă muncitorii din subordine au echipamentul de lucru
şi de protecţie corespunzător, să verifice dacă dispozitivele de protecţie sunt în stare
corespunzătoare şi dacă sunt bine amenajate căile de acces.

-. să supravegheze muncitorii din formaţie să nu părăsească locul de muncă, să nu execute alte


lucrări decât cele încredinţate, să nu utilizeze procedee de lucru periculoase.

VII. Obligatiile lucratorilor

a) să se prezinte la program, odihnit, îmbrăcat corect, cu echipamentul de protecţie adecvat.


b) să nu se prezinte la lucru în stare de ebrietate, şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul
programului de lucru.
c) . să participe la instructajul de protecţie a muncii şi să-şi însuşească regulile de protecţie a muncii
potrivit activităţii pe care o desfăşoară.
d) să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit, precum şi lucrări de o tehnicitate sau de
o periculozitate care depăşesc nivelul său de calificare şi experienţă în muncă.
e) . să nu execute alte lucrări decât cele stabilite de maistru sau şeful de echipă, să nu intervină la
instalaţii sau utilaje în funcţiune şi să nu părăsească locul de muncă fără ştirea conducătorului
locului de muncă.
f) să verifice înainte de începerea lucrului dacă uneltele de lucru, utilajele, maşinile, instalaţiile,
dispozitivele de protecţie şi echipamentul individual de protecţie sunt în stare bună.
g) . să păstreze curăţenia la locul de muncă, precum şi întreţinerea căilor de acces.

INTOCMIT

SEF SERICIU EXTERN DE PREV.SI PROT.

DUMITRU GHETE

77