Sunteți pe pagina 1din 15

3.6 LOCUL DE MUNCĂ NR.

6
INGINER TEHNICIAN INVESTITII
diriginte ŞANTIER

150
3.6.1 PROCESUL DE MUNCĂ
Supraveghează, verifică şi controlează activitatea desfăşurată de constructor pe
şantier.

3.6.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Utilaje specifice lucrărilor de construcţii hidrotehnice;
Documente primare;
Instrumente de măsură;
Maşină de serviciu;
Computer;
Componente birotică.

SARCINA DE MUNCĂ
In perioada de pregatire a executiei lucrarilor de constructii:

- Verifica existenta autorizatiei de construire precum si îndeplinirea conditiilor legale cu


privire la aceasta.
- Verifica corespondenta dintre prevederile autorizatiei si ale proiectului.
- Preia amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului liber de orice
sarcina.
- Participa împreuna cu proiectantul si executantul la trasarea generala a constructiei si
stabilirea bornelor de reper
- Preda constructorului terenul rezervat pentru organizare de santier.
- Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor.
- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea
prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestat pentru
- domeniile si cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 si a regulamentelor de aplicare
a acestora.
- Verifica existenta în proiect a prevederilor privind fazele determinante precum si a
programului de control al proiectantului.

151
- Verifica existenta tuturor avizelor, acordurilor, precum si respectarea prevederilor
legale privind documentatia tehnica.
- Verifica existenta unui sistem propriu de asigurare a calitatii la constructor precum si
a procedurilor de proces.
- Participa la elaborarea contractelor si raspunde de introducerea în acestea a
prevederilor referitoare la calitate.
- Participa la pregatirea licitatiilor pentru executia lucrarilor.

In perioada de executie a lucrarilor de constructii:

- Urmareste realizarea constructiei în conformitate cu predeverile contractelor,


proiectelor, a caietelor de sarcini si a reglementarilor tehnice în vigoare.
- Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora în
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut în documentatia tehnica, contracte si
normele tehnice în vigoare.
- Interzice utilizarea de lucratori neautorizati pentru meseriile pe care reglementarile
tehnice au prevederi în acest sens.
- Efectueaza verificarile prevazute în norme si semneaza documentele întocmite ca
urmare a verificarilor ( procese verbale de lucrari ce devin ascunse etc).
- Participa la verificarea în faze determinante;
- Verifica respectarea legislatiei cu privire la materialele utilizate privind existenta
documentelor de atestare a calitatii, corespondenta calitatii acestora cu prevederile
din certificatele de.calitate, contracte, proiecte.
- Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau
fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate sau fara agrement tehnic
(pentru materiale netraditionale).
- Interzice utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic.
- Asista la prelevarea probelor de la locul de punere în opera.
- Urmareste executia din punct de vedere tehnic pe tot parcursul executiei, admiţând la
plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ.
- Cere executantului, dupa caz, si starea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor
executate necorespunzator,în baza solutiilor elaborate de proiectant sau persoanele
abilitate prin lege pentru elaborarea acestora.

152
- Transmite proiectantului, prin serviciul investitii al Sucursalei sesizarile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile ivite pe parcursul
executiei.
- Verifica respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr.
10/1995 privind calitatea în constructii în cazul efectuarii de modificari ale
documentatiei sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale.
- Efectueaza în numele sucursalei activitatea pe linie financiara, de verificare si
decontare a lucrarilor executate, în care scop verifica realitatea si exactitatea datelor
înscrise în situatiile de lucrari privind stadiile fizice realizate.
- Urmareste respectarea de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau
organele abilitate.
- Urmareste existenta si respectarea sistemului de asigurare a calitatii la executant.
- Urmareste implementarea unui sistem propriu de asigurare a calitatii, în activitatile
care privesc realizarea constructiilor pentru care presteaza activitatea de dirigentie de
santier.
- Participa la verificarea lucrarilor pe faze si dispune masuri pentru asigurarea
efectuarii de catre constructor a tuturor verificarilor de calitate stabilite de normele
tehnice.
- Preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.
- Urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare si preda terenul detinatorului
acestuia.

La receptia lucrarilor:

- Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si întocmeste actele de


receptie.
- Urmareste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si întocmeste
documentele de aducere la îndeplinire a.masurilor impuse de comisia de receptie.
- Preda biroului Investitii actele de receptie, documentatia tehnica si economica a
constructiei împreuna cu cartea tehnica a constructiei.
- Actioneaza continuu si cu responsabilitate pentru mentinerea politicii de mediu a
directorului S.H. Slatina.

153
- Colaboreaza ori de câte ori este nevoie cu responsabilul de protectia mediului pe
sucursala;
- Informeaza prompt conducerea ierarhica despre orice eveniment de mediu care ar
putea produce efecte negative asupra mediului înconjurator ce au legatura cu
- activitatile desfasurate de S.H. Slatina.
- Raspunde de efectele cauzate de actiunile proprii mediului înconjurator.

MEDIUL DE MUNCĂ
- Inspectorul de şantier îşi desfăşoară activitatea atât în birou cât şi în aer liber.
- Temperatura variază în funcţie de anotimp;
- Puternici curenţi de aer la lucrul în aer liber;
- Iluminatul este atât natural cât şi artificial;
- Pulberi pneumoconiogene la lucrul în aer liber;
- Maşina de serviciu nu este prevăzută cu sistem de climatizare.

3.6.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
► FACTORI DE RISC MECANIC
Lovire de către mijloacele de transport auto pe timpul deplasărilor – accidente
auto.
Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers.
Alunecare de piese, materiale, depozitate fără asigurarea stabilităţii – de la
locurile de muncă învecinate.
Rostogolire de piese neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
Lovire de către cărucioare, roabe, lise folosite de către executantul lucrării.
Răsturnare de piese, materiale, depozitate fără asigurarea stabilităţii – de la
locurile de muncă învecinate
Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare
Proiectare de particule la spargerea betoanelor, nisip antrenat de curenţii de aer,
spargerea accidentală a parbrizului etc.
Lovire de către masele aflate în faza de balans.
Jet, erupţie - la fisurarea accidentală a traseelor sub presiune – de la locurile de muncă
învecinate.
Suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare )
Recipiente sub presiune în vecinătatea punctelor de intervenţie: butelii gaze
tehnice, compresoare etc.

154
► FACTORI DE RISC TERMIC
Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în anotimpul rece

► FACTORI DE RISC ELECTRIC


Electrocutare prin atingere directă, indirectă: legături la instalaţia de împământare
corodate, izolaţii străpunse accidental.

B. MEDIUL DE MUNCĂ
► FACTORI DE RISC FIZIC
Temperatură (ridicată vara şi coborâtă iarna) – lucrul în aer liber
Puternici curenţi de aer – cu preponderenţă la lucrul în aer liber
Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate.
Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, seisme (în special pe traseele din afara
unităţii)
Pulberi pneumoconiogene prezente în atmosfera locului de muncă.

C. SARCINA DE MUNCĂ
► SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
Stres datorat volumului mare de lucru – program prelungit.

D. EXECUTANT
► ACŢIUNI GREŞITE
Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu
avansat de oboseală
Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice
Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă
Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de
frânare
Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau
angajarea de discuţii cu pasagerii
Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la
coborâre)
Deplasări, staţionări în locuri periculoase (sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe alte
trasee decât cele prevăzute în afara unităţii etc.)
Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare – lucru pe
şantier.
Cădere de la înălţime – prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare – de pe
scările de acces, verificări la cote .
Comunicări accidentogene – în special la lucrul în cadrul formaţiilor complexe.

► OMISIUNI
Omiterea efectuării de operaţii care-i asigură securitatea la locul de muncă.
Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.
155
UNITATEA:
SUCURSALA HIDROCENTRALE NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 2
SEBES
SECŢIA: 3.6.4 FIŞA DE EVALUARE A
COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
LUCRĂRI INVESTIŢII
LOCUL DE MUNCĂ: FIŞA NR. 6 ECHIPA DE EVALUARE: Ing Emil
INGINER TEHNICIAN INVESTITII Catilina evaluator - Dr. Liana
diriginte ŞANTIER Dumitriu medic- Ms. Gheorghe
Zamfir reprezentant CSSM
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Lovire de către mijloacele de transport
DECES 7 2 4
PRODUCŢIE 1 MECANIC auto pe timpul deplasărilor – accidente auto.
2. Autoblocarea funcţionării mecanismului de
DECES 7 1 3
direcţie sau a sistemului de frânare în mers.
3. Alunecare de piese, materiale, depozitate
fără asigurarea stabilităţii – de la locurile de DECES 7 1 3
muncă învecinate.
4. Rostogolire de piese neasigurate împotriva
DECES 7 1 3
deplasărilor necontrolate
5. Lovire de către cărucioare, roabe, lise ITM 3-45
2 5 3
folosite de către executantul lucrării. zile
6. Răsturnare de piese, materiale, depozitate
fără asigurarea stabilităţii – de la locurile de DECES 7 1 3
muncă învecinate
7. Cădere liberă de piese, scule, materiale DECES 7 1 3
156
0 1 2 3 4 5 6
de la cotele superioare
8. Proiectare de particule la spargerea
betoanelor, nisip antrenat de curenţii de aer, INV gr. III 4 2 3
spargerea accidentală a parbrizului etc.
9. Lovire de către masele aflate în faza de
DECES 7 1 3
balans.
10. Jet, erupţie - la fisurarea accidentală a
traseelor sub presiune – de la locurile de muncă DECES 7 1 3
învecinate.
11. Suprafeţe periculoase (tăietoare, ITM 3-45
2 5 3
înţepătoare ) zile
12. Recipiente sub presiune în vecinătatea
punctelor de intervenţie: butelii gaze tehnice, DECES 7 1 3
compresoare etc.
FACTORI DE RISC 13. Temperatură coborâtă a suprafeţelor ITM 3-45
2 5 3
TERMIC metalice atinse în anotimpul rece zile
FACTORI DE RISC 14. Electrocutare prin atingere directă,
ELECTRIC indirectă: legături la instalaţia de împământare DECES 7 1 3
corodate, izolaţii străpunse accidental.
MEDIUL FACTORI DE RISC 15. Temperatură (ridicată vara şi coborâtă ITM 3-45
2 5 3
DE MUNCĂ 15 FIZIC iarna) – lucrul în aer liber zile
16. Puternici curenţi de aer – cu ITM 3-45
2 5 3
preponderenţă la lucrul în aer liber zile
17. Zgomot provenit de la locurile de muncă ITM 3-45
2 5 3
învecinate. zile
18. Calamităţi naturale – trăsnet, viscol,
DECES 7 1 3
seisme (în special pe traseele din afara unităţii)
19. Pulberi pneumoconiogene prezente în ITM 3-45
2 6 3
atmosfera locului de muncă. zile
SARCINA SUPRASOLICITARE 20. Stres datorat volumului mare de lucru – ITM 45-
3 6 4
DE MUNCĂ 20 PSIHICĂ program prelungit. 180 zile
EXECUTANT 21 ACŢIUNI GREŞITE 21. Executarea de operaţii neprevăzute în DECES 7 1 3
157
0 1 2 3 4 5 6
sarcina de muncă
22. Circulaţia sub influenţa băuturilor
alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu DECES 7 1 3
avansat de oboseală
23. Executarea de manevre nepermise de
legislaţia care reglementează circulaţia pe DECES 7 1 3
drumurile publice
24. Circulaţia fără închiderea centurii de
DECES 7 1 3
siguranţă
25. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de
DECES 7 1 3
direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
26. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic
DECES 7 1 3
şi la starea atmosferică
27. Depăşirea numărului maxim de persoane
admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea DECES 7 1 3
de discuţii cu pasagerii
28. Întreruperea motorului în rampă şi
aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la DECES 7 1 3
coborâre)
29. Deplasări, staţionări în locuri periculoase
(sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe alte trasee DECES 7 1 3
decât cele prevăzute în afara unităţii etc.)
30. Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, ITM 3-45
2 5 3
împiedicare, dezechilibrare – lucru pe şantier. zile
31. Cădere de la înălţime – prin păşire în gol,
dezechilibrare, alunecare – de pe scările de DECES 7 1 3
acces, verificări la cote .
32. Comunicări accidentogene – în special la
DECES 7 1 3
lucrul în cadrul formaţiilor complexe.
OMISIUNI 33. Omiterea efectuării de operaţii care-i
DECES 7 1 3
asigură securitatea la locul de muncă.
34. Neutilizarea echipamentului individual de DECES 7 1 3
158
0 1 2 3 4 5 6
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare.

Nivelul de risc global al locului de muncă este:

34

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) + 2(4x4) + 32(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) 320
Nrg6 = 34
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 2x4 + 32x3 + 0x2 + 0x1
= 104
= 3,08

ri
i=1

159
Fig.11 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 6
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,08

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34
FACTORI DE RISC

160
LEGENDĂ FIGURA Nr. 11
F1- Lovire de către mijloacele de transport auto pe timpul deplasărilor – accidente auto.
F2- Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers.
F3- Alunecare de piese, materiale, depozitate fără asigurarea stabilităţii – de la locurile de muncă
învecinate.
F4- Rostogolire de piese neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate
F5- Lovire de către cărucioare, roabe, lise folosite de către executantul lucrării.
F6- Răsturnare de piese, materiale, depozitate fără asigurarea stabilităţii – de la locurile de muncă
învecinate
F7- Cădere liberă de piese, scule, materiale de la cotele superioare
F8- Proiectare de particule la spargerea betoanelor, nisip antrenat de curenţii de aer, spargerea
accidentală a parbrizului etc.
F9- Lovire de către masele aflate în faza de balans.
F10- Jet, erupţie - la fisurarea accidentală a traseelor sub presiune – de la locurile de muncă învecinate.
F11- Suprafeţe periculoase (tăietoare, înţepătoare )
F12- Recipiente sub presiune în vecinătatea punctelor de intervenţie: butelii gaze tehnice,
compresoare etc.
F13- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse în anotimpul rece
F14- Electrocutare prin atingere directă, indirectă: legături la instalaţia de împământare corodate,
izolaţii străpunse accidental.
F15- Temperatură (ridicată vara şi coborâtă iarna) – lucrul în aer liber
F16- Puternici curenţi de aer – cu preponderenţă la lucrul în aer liber
F17- Zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate.
F18- Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, seisme (în special pe traseele din afara unităţii)
F19- Pulberi pneumoconiogene prezente în atmosfera locului de muncă.
F20- Stres datorat volumului mare de lucru – program prelungit.
F21- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
F22- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de
oboseală
F23- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia pe drumurile
publice
F24- Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă
F25- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de frânare
F26- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică
F27- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise sau angajarea de
discuţii cu pasagerii
F28- Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru (la coborâre)
F29- Deplasări, staţionări în locuri periculoase (sub sarcina mijloacelor de ridicat, pe alte trasee decât
cele prevăzute în afara unităţii etc.)
F30- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare – lucru pe şantier.
F31- Cădere de la înălţime – prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare – de pe scările de acces,
verificări la cote .
F32- Comunicări accidentogene – în special la lucrul în cadrul formaţiilor complexe.
F33- Omiterea efectuării de operaţii care-i asigură securitatea la locul de muncă.
F34- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din
dotare.

161
3.6.5 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 6

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice
- Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de
circulaţie rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie
feroviară
- Interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a
Lovire de către mijloacele de transport auto pe
1. 4 staţionării sau deplasării pe căile de acces auto de pe drumurile
timpul deplasărilor – accidente auto.
publice, pe liniile de tramvai sau în apropierea căilor ferate
- Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare pe drumurile
publice care nu sunt prevăzute cu trotuare de acces pietonal etc.
- accentuarea în cadrul instruirii de protecţie a muncii a aspectelor
privind importanţa respectării codului de circulaţie rutieră;
Măsuri organizatorice
Stres datorat volumului mare de lucru – program
2. 4 - control medical la angajare şi periodic cu acordarea avizului de
prelungit.
practicare a meseriei, potrivit legislaţiei în vigoare;

162
3. 6.6 INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 6

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 6 este egal cu 3,08,
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 6”, din care se observă că din
totalul de 34 factori de risc identificaţi (Fig. 11 ), 2 depăşesc, ca nivel parţial de risc,
valoarea 3: 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se în
categoria factorilor de risc foarte mare, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mare, iar ceilalţi 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 2 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F1 Lovire de către mijloacele de transport auto pe timpul deplasărilor - N.V.P.R. 4
– accidente auto.
F20 Stres datorat volumului mare de lucru – program prelungit. - N.V.P.R. 4
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 2 factori de risc (care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri
propuse” pentru locul de muncă Nr. 6.
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 12 ):
 41,18%, factori proprii mijloacelor de producţie;
 14,71%, factori proprii mediului de muncă;
 2,94%, factori proprii sarcinii de muncă;
 41,18%, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 73,53% dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau
INVALIDITATE)

163
Fig. 12 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 6
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,08

FACTORI DE RISC PROPRII FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
41,18% 41,18%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
2,94% 14,71%

164