Sunteți pe pagina 1din 8

Raionul

MINISTERUL EDUCAȚIEI, Localitatea


CULTURII ȘI CERCETĂRII
Instituția de învățământ
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ Numele, prenumele elevului


PENTRU CURRICULUM ȘI
EVALUARE

Codul elevului:

TESTUL Nr. 1

GEOGRAFIA
TESTARE PE EȘANTION REPREZENTATIV
CICLUL LICEAL
Profil real, umanist, arte, sport
25 februarie 2021
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite și materiale permise: pix cu cerneală albastră, atlase geografice şcolare.

Instrucțiuni pentru candidat:


- Citește cu atenție fiecare item și efectuează operațiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îți dorim mult succes!

Punctaj acumulat _________


Materiale necesare: pix, atlase geografice școlare (Geografia fizică generală; Geografia umană
a lumii; Geografia mediului).

Nr. Itemi Punctaj


I. Domeniul Cunoaștere și înțelegere
1. Citiți enunțurile de mai jos. Dacă enunțul este adevărat, încercuiți litera A, iar dacă L L
este fals, încercuiți litera F. Dacă ați încercuit litera F, scrieți pe liniile indicate alte 0 0
cuvinte, care fac enunțul adevărat, înlocuindu-le pe cele subliniate. 1 1
______________ A F 1. Canionul este o vale adâncă și îngustă, având de 2 2
______________ regulă versanți în trepte. 3 3
______________ A F 2. În mediul ecuatorial vara este caldă și umedă, 4 4
______________ pe când iarna este caldă și uscată.
2. Pădurile au o importanță mare pentru componentele mediului geografic. Indicați în L L
tabel, prin câte un exemplu, rolul pădurilor pentru fiecare dintre componentele 0 0
mediului enumerate mai jos: 1 1
1) Aerul _________________________________________________ 2 2
3 3
atmosferic: _________________________________________________
4 4
_________________________________________________
2) Solul: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3) Lumea _________________________________________________
animală: _________________________________________________
_________________________________________________
4) Societatea _________________________________________________
umană: _________________________________________________
_________________________________________________

3. Pământul, ca și alte corpuri cosmice, se caracterizează prin anumite proprietăți


fizice. Pornind de la această afirmație:
1. Indicați, cum se modifică temperatura în interiorul scoarței terestre, în funcție
L L
de adâncime:_______________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2. Deduceți, prin câte un exemplu, importanța căldurii interne a Pământului pentru:
 mediul natural:__________________________________________________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 societatea umană:_________________________________________________
__________________________________________________________________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2 2
__________________________________________________________________
4. În coloana A sunt prezentate unele ramuri ale economiei mondiale, iar în coloana L L
B – materii prime utilizate în aceste ramuri. Asociați cele două coloane și înscrieți 0 0
pe liniile din coloana A cifrele corespunzătoare din coloana B (cifrele pot fi scrise 1 1
doar o singură dată). 2 2
Coloana A Coloana B 3 3
4 4
_______A. Industria chimică 1. Bauxită; 5 5
2. Bumbac; 6 6
_______B. Industria metalurgică 3. Minereu de fier;
4. Apatite;
_______C. Industria ușoară 5. Lână;
6. Săruri de potasiu.
5. În baza afirmației că relieful are însemnătate pentru societatea umană și
influențează semnificativ activitatea economică a acesteia:
L L
1. Exemplificați o formă de relief mai favorabilă pentru practicarea culturii
0 0
plantelor: __________________________________________________________ 1 1
2. Deduceți, prin câte un exemplu:
a) importanța reliefului de câmpie pentru activitatea agricolă:
__________________________________________________________________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
1 1
__________________________________________________________________
2 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) importanța reliefului montan pentru activitatea turistică (recreativă):
__________________________________________________________________ L L
0 0
__________________________________________________________________
1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________
II. Domeniul Aplicare
6. Orașul Chișinău (R. Moldova) este situat în limitele fusului orar 2 (emisfera de
Est), iar orașul Manila (Filipine) este situat în limitele fusului orar 8 (emisfera de
Est). Utilizând harta politică a lumii:
a) determinați, locuitorii cărui oraș întâlnesc Anul Nou mai târziu: L L
__________________________________________________________________ 0 0
1 1
b) deduceți cauza acestui fapt:__________________________________________
__________________________________________________________________ L L
0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
c) calculați, pe foaia de test, cu câte ore întâlnesc Anul Nou mai târziu locuitorii L L
orașului indicat la pct. a): _____________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
7. Determinați, în limitele căror longitudini geografice extreme se încadrează insula L L
Cuba. Identificați longitudinea în grade și emisfera, aplicând rețeaua de grade a 0 0
hărții fizice a Americii de Nord (eroare admisibilă: ±2o): 1 1
_______ o long. ___________________; _______ o long. ___________________. 2 2
3 3
4 4
8. Asociați exemplele de lacuri indicate cu cele două tipuri de lacuri prezentate, L L
completând casetele libere din schema de mai jos: 0 0
Ladoga, Tanganyica, Sclavilor, Balhaș. 1 1
2 2
Tipuri de lacuri 3 3
4 4
Tectonice Glaciare

9. Clasificați culturile agricole, indicând tipuri și exemple de culturi corespunzătoare L L


acestora în casetele libere din schema de mai jos: 0 0
1 1
Culturi agricole 2 2
3 3
4 4
Cerealiere Furajere 5 5
6 6
Piersicul

10. Analizați structura pe grupe de vârstă și pe genuri a populației, studiind piramidele


(diagramele) populației tipice pentru statele în curs de dezvoltare (Uganda) și
statele înalt dezvoltate (Japonia), și realizați următoarele sarcini:

L L
1. Identificați tipul de reproducere a populației specific:
0 0
 Ugandei _________________________________________________________ 1 1
 Japoniei _________________________________________________________ 2 2
2. Deduceți o cauză de caracter demografic care determină ponderea mare a L L
populației tinere în Uganda:____________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Explicați o consecință de caracter economic a faptului că în Japonia este mare L L
ponderea populației vârstnice: __________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________ 3 3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Analizați climograma prezentată și realizați sarcinile de mai jos:
Precipitațiile, mm Precipitații anuale: 2150 mm Temperatura,ºC
350 29
300 27
250 25
200 23
150 21
100 19
50 17
0 15
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Precipitaţiile, mm Temperatura, °C L L
0 0
a) Indicați, în spațiul rezervat, temperatura aerului: 1 1
în luna cea mai caldă________ (eroare admisibilă: ±1o); 2 2
în luna cea mai rece ________ (eroare admisibilă: ±1o). L L
b) Calculați amplitudinea anuală a temperaturii aerului (efectuați toate calculele pe 0 0
1 1
foaia de test):_______________________________________________________
L L
__________________________________________________________________ 0 0
c) Identificați tipul de mase de aer care predomină pe parcursul anului: 1 1
__________________________________________________________________ L L
d) Indicați o cauză a temperaturilor înalte ale aerului pe parcursul anului: _______ 0 0
1 1
__________________________________________________________________
L L
e) Deduceți tipul de climă: ____________________________________________ 0 0
2 2
III. Domeniul Integrare
12. Analizați hărțile tematice din atlasul școlar și explicați (pentru fiecare enunț
separat) o cauză care determină:
a) Poziția economico-geografică favorabilă a Germaniei față de statele vecine:
__________________________________________________________________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
3 3
__________________________________________________________________
b) Salinitatea medie înaltă la suprafața apei în Marea Roșie:__________________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2 2
__________________________________________________________________
3 3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Analizați harta-contur anexată cu unele tipuri de medii geografice, hărțile tematice
din atlasul geografic școlar și realizați sarcinile de mai jos:

1. Identificați:
a) tipul dominant de mase de aer în mediul marcat cu litera F: L L
__________________________________________________________________ 0 0
b) anotimpul în care râurile din mediul marcat cu litera B au nivelul apei cel mai 1 1
2 2
ridicat: ____________________________________________________________
3 3
c) o subramură de specializare a culturii plantelor în mediul marcat cu litera C: 4 4
__________________________________________________________________
d) o subramură de specializare a creșterii animalelor în mediul marcat cu litera A:
_________________________________________________________________
2. Deduceți o cauză a cantității anuale mici de precipitații atmosferice în mediul
marcat cu litera H:___________________________________________________ L L
0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
14. Este cunoscut faptul că poluanții din aerul atmosferic sunt mult mai nocivi decât
cei din sol sau apă, iar respirarea unui aer poluat scurtează viața omului cu câțiva
ani. Pornind de la cele expuse:
L L
1. Indicați o sursă mobilă de origine antropică de poluare a aerului:____________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2. Deduceți o consecință a poluării aerului pentru sănătatea omului:___________ L L
__________________________________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
2 2
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Propuneți o măsură de protecție a mediului aerian contra poluării din surse L L
mobile, argumentând rolul ei: __________________________________________ 0 0
__________________________________________________________________ 1 1
__________________________________________________________________ 2 2
__________________________________________________________________ 3 3
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Citiți cu atenție situația-problemă prezentată și realizați sarcinile de mai jos:
„China a cunoscut cea mai spectaculoasă creștere economică de pe Glob,
înregistrând în ultimii peste 25 de ani un ritm de 8-9 % anual. În prezent, China a
devenit „locomotiva” economiei mondiale. Însă, în același timp, China mai
rămâne încă în urma statelor înalt dezvoltate după valorile P.I.B.-ului pe locuitor,
păstrându-și caracterul industrial-agrar al economiei”.
1. Enumerați două ramuri de specializare internațională ale industriei constructoare
L L
de mașini a țării: 0 0
 ________________________________________________________________ 1 1
 ________________________________________________________________ 2 2
2. Indicați doi factori principali care au favorizat dezvoltarea accelerată a
economiei Chinei în ultimele decenii:
L L
a) ______________________________________________________ 0 0
________________________________________________________ 1 1
________________________________________________________ 2 2
b) ______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Deduceți o cauză care determină valoarea mică a P.I.B.-ului pe locuitor în
China, comparativ cu statele înalt dezvoltate:_____________________________
L L
__________________________________________________________________
0 0
________________________________________________________ 1 1
_________________________________________________________ 2 2
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Total: 80 puncte.