Sunteți pe pagina 1din 250

&K&nffffiruf

ffimmw

TestepfrepHf,cmgtfi
vroLETA CHr$

Microsoft Exeel.
Teste Ei splicagii
Capitolul I
fntroducere

Microsoft Excel este un program de calcul tabelar,ce face parte din


pachetul Microsoft office. Este implementat gi deci poate fi executat sub
sistemelede operare: windows, windows for workgroups, windows NT,
Apple OS/Macintosh,Linux.

Lansareatn executrie
Lansareain execufiea programulaiMicrosoft Excel se realizeazdprrn
unadin variantele:
1. Clic pe butonul Start ) Programs ) Microsoft Excel.
2. Dublu clic pe icoanade pe Desktop,dacd,
aceastipictogramdexist[.
3. de pe barade instrumenteOffice

Figierul executabilal acestuiprogram se numegteexcel.exeqi se


gdsegtede obicei (la o instalare tipicr) in c:\Program Fileswlicrosoft
office\office (in funclie de varianta programului poate fi office l0 sau
Office 11)

Fiqierele, create in care Excel sunt denumite regiqtrii de carcur


(workbooks),iar extensiafigieruluieste.xls. Fiecareregistruestealcdtuitdin
foi de calcul (sheets). in mod implicit un fiqier (registru) are trei foi de
calcul, dar numdrul acestora este practic limitat numai de memoria
disponibildqi de resurselesistemului.La un momentdat numaiuna din aceste
foi de calculesteactiv[.
Spaliulde lucru al unei foi de calcul esteimpdrfit in linii qi coloane.
in cadruluneifoi de calculsunt256 de coloanenotatecu majuscule(A,
B,. . .,
AA, AB, AZ,BA...) gi 65536de rdndurinotatecu cifre arabe.
Din intersecliaunei linii cu o coloand,rezultd.celula.
Fiecarecelulase
_-
identificr printr-o adres[, dat6 de ritera corespunz[toare
coloanei,respectiv
cifra corespunzitoare coloanei(ex: A1, Gg . i La un momentdat o singurd
celul5esteactivf,(ceaevidenfiatdcu un dreptunghi).

E: I t i e l u l a i.[ . ,
'- Adresa acesteicelule
esteD3

Domeniilede celule
un domeniude celule esteun grup de celule aldturate,dispuse
sub
forma unui dreptunghi.celulele dintr-un domeniupot fi toate pe
aceeagi
coloan6,linie, sauin orice combina{ieposibil[ de linii gi coloane.
Folosirea
domeniilor de celule poate meri viteza de lucru putdnd fi fblosite gi
in
formule.
Domeniilesunt identificateprin punctede ancorare:collul din stdnga
susqi collul din dreaptajos, de exempluB2:C3.
tvticrosoftgxcet. fo

Elementeleferestrei
Fereastra aplicaJiei Excel arc structura unei ferestre de aplicalie
Windows,diferd doar elementelespecificeaplica{iei.

Barade titlu Bara de formatare


Bara de meniuri
,/
Bara de formule

f,"'To"
a/ Bare de
defilare

;c!M- Asb:lEF. \ \ Eli:. ., .


__._- _1 1i

Bara de stare Bara de desenare

+ Bara de titlu conline titlul cu numele aplicaliei Microsoft Excel, iar in


parteadreaptf,sunt prezentebutoanelepentru:
o minimi2nls -lJ,
o maximizare-8,
o inchidereaaplicatiei-8.

+ Bara de meniuri con,tinemeniurile aplicafiei Excel. La fel ca qi


Microsoft Word, Excel.arenoud,meniuri,verticale,,opt cu aceeaqidenumire
(FiIe, Edit, view, Insert, Format, Toors, window, Herp)
gi semnificafie,dar
diferind mai mult sau mai pulin in cazul funcliilor ataqate;
astf.elmeniurile
Insert gi Format au confinutul?n mare schimbatfa!6 de
cel ar programului
Micosoft word. Meniul Table din word esteinlocuit in
Excel cu meniul
Data.
+ Barele de instrumente (Toorbars) - sunt numeroasegi
afiqarea
tuturor ar incdrcain mod inutil suprafalaferestrei.
De obiceila deschiderea unei ferestreExcelsuntvizualizatedoarcele
mai utilizategi anumebaracu butoanestandard,barade formatare,
eventual
qi barade desenare, urmandca restulbarelorde instrumentesd fie afigatede
cdtreutilizatoratuncicAndare nevoie.Pentrua nu incbrcafereastra
aplicaliei
esteindicat sf, fie afigatedoar barelecu care se lucreaz5.
cel mai mult la un
momentdat.

Afiqarea/ascundereaacestor bare de rnstrumentese realizeaz[


prin una
din metodele:
Varictnta I
+ din meniul View alegeli comanda Toolbars;
= selectafi/deselectali din submeniul ce apare, bara
cu butoane care
urmeazd.s[ fie afigat5"/qtearsd.
Varianta II
+ executali clic dreapta pe una din barele cu butoane
deja afigate; din
submeniul care apate,selectafi/deselectalibara cu butoane
ce urmeazd sf, fie
afiqatl/qtears[.
Mai jos sunt prezentate pe scurt butoanele existente pe
barele de
instrumentestandard,de formatare, de desenarepi de pe
bara de formule.
l. Bara cu butoane standard

tr Creeazd"
un nou registrude calcul

@ Deschideun registrude calculexistent

@ Salveazdregistrulde calculcurent

@ Tip[regte registrul de calcul curent

@ Yizualizeazl registrulin modul print preview


fr-FI Verific[ ortografia
lv I

tr Decupeazizonaselectatlqi o transfer[in Clipboard

tr Copiazl zona selectatd,in Clipboard


Lipegte zona selectatd din Clipboard in pozilia
@ indicat[ de cursor
E
:----.--'-
Copiazd,formatareazonei selectate

,_l - Anuleaz[ opera{iaanterioard

Anuleazdacliuneade anulareanterioard
T-
E Insereazlun link la un registrude calcul
Afigeazi baracu instrumentede desenare
l32l
r---:1
Apeleazd,
funcli a AutoSum
llj
ETI Sortareascendentb
tllj
lzTl Sortaredescendentd
lAf I

100% v l Stabile$teprocentulde vintalizare a paginii

Afigeazdsisternulde asistenllHeLp

2. Bara de formatare

,rArial Listd ascunsdce permitealegereafontului


r--,--, -. . l

Listi ascunsdpentru a stabiii dimensiunea


fontului
Buton de formatarepentrustilul bold (aldin)
tjJ
tr Buton de formatarepentru stllul italic (cursiv)
Buton de fbrmatare pentru stilul underline
l-ul
L=J
Gubliuat)
1:l Buton pentru aliniere (aranjare)la stdnga
|:I
r-:= Buton pentru aliniere centrat[
t_=J
VticrosottPxcet. fe
r:] Buton pentrualinierela dreapta
trl
tffil imbin[ celuleleselectategi centreaz[textul
rEl

l-S*l Forcnateazd valori numerice cu simbolul


| - I monetar,dependentde {ard

u Formateazdvalorinumericein stilul procent


ALiniazdcelulele selectatela virgula sau la
t---.
l! punctul zecimal, afiqAndu-senum[rul de
zecimalesemnificativesetate
l--;l
I '00| Cregtecu o unitatenumdrulde zecimaleafiqate

Reduce cu o unitate numdrul de zecimale


afiqate

,:::. Formateazd laturile celulelor selectate in


formatul de pe buton
.{b;.1 Adaug[ o culoare pentru fundalul
-l:-i-,: celulei/celulelorselectate
A l;l Stabile$teo culoarepentrutextul din celulasau
:,.,.,_."1__i grupul selectat

3. Bara de desenare

w Deschide un meniu cu diverse


corespunzdtoareobiectelorselectate
comenzi

H Buton pentruselectarea
obiectelor

E Permiterotirea liberi a obiectului selectat


Afiqeaz[ meniul ce conline formele (predefinite)
ffi] AutoShape
N Buton pentrudesenarea unei linii

H Buton pentru trasareasdgefilor

H Buton pentrudesenarea
unui dreptunghisaupdtrat

H Buton pentrudesenarea
unui cercsaua unei elipse
Microsoft Excel. tt
l-rEil Buton pentruintroducereaunei cisule text

m Apeleazd,editorul WordArt pentru inserareaunui text


artistic
E Umple fondul cu o culoare
4.7-:\
t - l Buton pentruculoarealiniei
fEl
L*---J Buton pentruculoareafontului
f::l
t3 Buton ce permitestabilireagrosimiiliniei
t:]
t-'-'l Butonpentrualegereastilului liniei
t-Jl
lHl Butonpentrualegereaformatuluis[gefilor

@ Butonpentruefectulde umbrda unui desen

@ Butonpentrucreareaunei forme tridimensionale

+ Bara de formule.

I r*'- r ffil:i*"*i,:Tffffi1xi1"::3H"":
graficului

tr Buton de renunlare

tr Butonul Enter, termin[ opera{ia de editare a


conlinutuluicelulei
E Afiqeazdlista cu func{iileExcel

Fffil-l Prezintdconfinutulceluleiselectate

+ Bare de derulare (scrooll bars) utilizate pentru deplasareain cadrul


foii de calcul.
+ Bara de stare poate fi folositi atAt pentru informarea utilizatorului
despre modul in care se desf[qoari procesul, cAt qi ca instrument de asistent6
a utilizatorului.
Capitolul 2
Opera{ii cu regi$trii de calcul

Creareaunui registru de calcul


Pentrua creaun nou registru de calcul ve,tiprocedaastfel:
1' Din meniul File alege[icomandaNew.... pe ecran va apirea fereastra
flotantdNew workbook. Aveliposibilitateade a alegeuna din variantele:

a Blank workbook
a From existingworkbook

o Templates, utilizat dacd dorili


realizareaunui registru de calcul
pornind de la un gablon.
$abloanelepot fi preluate de pe
web sau din calculatorul propriu
(On my computer). in cadrul
ferestrei Templates existd doul
fige:
l. General,cAnddorifi un registrugol (workbook);

'
cciroiri" 9ua*"ot*ur

sl\ -:l :
E6&r

l-3t* ortu l [*q*: ts"l:r]


Vticrosottgxcel fe

2. spreadsheels- pe ecran vor apdreapictograme pentru mai multe


tipuri de foi de calcul folosite mai frecvent. Executali clic pe pictograma
corespunzdtoare tipului de registru de calcul pe care doriti s[-l realizafi. in
casetaPreviewva apareimaginearegistruluide calculselectat.

6*'o1 ssiJs*et s**ms :

-{l I ,sri 'S1 *q l G.;1.ii?


*.1 €l iaid ;l
sahncesh€.t ExFnsst,.. s|6 rN*e
m
!is*J&{
.:t tI
;iJ

lJ-l lic*n I

Dacd dorifi creareaunui registru de calcul nou, (nu un registru de


calculdup5un gablon),putefi rcalizaacestlucru mai simplu,alegdnduna din
variantele:
o prin utilizareacombinalieide tasteCtrl+N,
r clic pe butonul New , din baracu butoanestandard.

Salvareaunui registru de calcul


Pentru a pdstradatele introdusegi a puteafi reutilizate,registrelede
calcul createtrebuiesi fie salvate,pe un suportde memorieexternd.Atunci
cdndefectuafisalvareaunui fiqier careincd nu are nume (prima salvare)aveli
posibilitateade a alegeuna din urm[toarelevariante:

1. Din meniulFiIe alegeticomandaSaveAs... sauSave;


2. aplsafi tastaFl2;
3. utihza[i combina]iade tasteCtrl+Sl
4. executaficlic pe butonulSave,situatpe barastandard.
Indiferentcaredin acestevariantealegelise va deschidefereastrade
dialoeSaveAs:
Tastali numele sub care salvali fiqierul (in lista File name) qi stabilili
folderul in care va fi salvat acesta(in lista Save in..\.
Daci folderul in care dorifi s[ faceli salvareafigierului nu existi aveli
posibilitatea de a-l crea utilizdnd butonul Create New Folder situat in
fereastraSave As.

;J Desktop
f l"ly Computer
',.j Andrei'' Oocuments

__l FlBvia'rDocuments
-.'r laura'5 DocumentS

.-, St.tiiExrd . . . + )' I .: J ::i, r.4.

.i

l-"- l
l.::; Namet aplicatii
Excet j
l- C-.d

in final executaliclic pe butonulSayesauapdsalitastaEnter.


odatd ce fiqierul are un nume, vefi salva modificdrile ulterioare
utilizdndcomanda,Save sauCtrl+5.
ComandaSaveAs...o veli rrtrlizagi dac6dorifi sd salvaliacelagifiqier
subun alt numesauintr-un alt folder.

Salvareacu paroli
salvareacu parol[ permiteprotejareaunui registrude carcul,in sensul
c[ registrulde calcul salvatcu paroldnu poatefi deschisdecatde cel (cei)
carecunoscparola.

Pentrua salvaun registrude calculcu parol6,procedaliastfel:


o deschideli fereastra de dialog Save As... utilizAnd una din
variantele prezentate mai sus qi alege{i din lista derulantl a
butonului Tools comandaGeneral Options;

se va deschidefereastrade dialog Save Optiorzsunde ave{i


posibilitateade a introduceo parol[ pentru a deschidefiqierul
(Passwordto open),respectivo paroldpentrua modificafiqierul
(Password to modify). Tot in cadrul acestei ferestre aveli
posibilitateade a crea intotdeaunao copie de rezervd(activafi
cdsulade validareAlways createbackup).Butonul Advancedvd
oferdposibilitateade alegetipul de criptare.

l] Alwayscreate[ackup
i-rlerFrErinl
to gpeni
Pas5word ,I i;dt-."d- l
Password
to Dodlfyl

f] gead-onlyrecommended

ghoorc il cncryplion lypcr

RC4, fficrosoft Enhanced Crypt4r6phir Pfovider vl.0


RC4, Mifforoft Enhanccd D55.nd Oiffle-HellmanOyptoqraphi. provider
RC4, Microroft €nhanced R5A and AE5 Crntqrapht Pfovider (protdype)
choose 6key lengthl
Dupd tastareaunei parole se cere confirmareaacesteia(trebuie
reintrodus[ parola tastatd anterior, in caseta text Reenter password to
proceed).
Executali clic pe butonul OK Si
revenili in fereastraSave As.

De fiecare dat[ cdnd veli incerca


deschidereafigieruluiprotejatse va afigao
fereastrl care v[ cere parola pentru
deschiderearegistruluide calcul:

Deschidereaunui registru de calcul existent


Pentrua deschideun registrude calculexistentaveli posibilitateade a
alegeunadin urmitoarelevariante:

1. din meniulFile alege[icomandaOpen;


2. utilizali combinaliade tasteCtrl+O;
3. executaliclic pe butonulopen , situatpe barastandard.

Lookin, ri;j igffililigm - 1r ,at 'i


:i *i f, !:1. TooLs'
Name size Type
;' : Datellodfbd
l,-':J ianut I FileFolder Z4.||,ZOO42L:SB
lqy Recent .id
_ FileFolder
Dotumfltr . ;l 24.!!.ZBD4
Z?tts
113 l4KB MkrosoftExcelWor.., 07,10,2004
lS:19
:: ::l.le@kl
i' .:l 14KB Microsott
ExcelWd.,, 19.08,2004 1{:S0
\"), :JcopyolExempledediaqrame 35 KB Microsoft
Ex(elWor,.. ,19,08.2004
14r00
Oesltop i rli]rtudiu l4 KB l,4idosoft
Ercelluor.., 21,08,2004
ltr02

My Documenls

:1.,'d
My ComDuler '

h -
_ . Fite !6me:
MyNetwork
Places Flles of !ype: 4l p;s16roit Off(e Ex€el Fdes
L - - * r

Se deschide fereastra de dialog Open ?n cadrul cdreia specifica{i


folderul (discul), in care se gdsegte.Introduceti numele registrului
de calcul
fUicrosoftgxcel fe

c[utat in lista FiIe name: (eventualcalea),sau il selectalidirect din cadrul


ferestrei.Executali clic pe butonul open sau apdsali tastaEnter (sau direct
dubluclic pe numelefiqierului).
Deschiderearapid[ a unui figier poatefi rcarizatd,prinsir4plaalegere
a acestuiadin cadrul meniului File, dac6 registrul de calcul apare in lista
ultimelor fiqiere accesate.iri moa implicit aceastdlistd reline ultimele 4
figiere accesate,dar numdrul acestorapoate fi modificat (maxim 9) din
meniul rools, comandaoptions, fiqa General(RecentlyusedfiIe list).

?iui .. r"t-r"ii.""i-, s*" ;1.r,,oi


view l; Calculation
;; Fdi! li-$#*il i i
5elting::

I RlCl referencesiyle ff prompt


f, lgnore other applications l] erovide
S Fgnctiontooltips I Zoomor
Q f,ecentlyusedfile list: I + i I entries

t;

Daci aveli mai multe registrede calcul deschisesimultanv[ puteli


deplasade la unul la altul prin utilizareauneiadintre metodele:
o dac[ este vizibil[ o parte din fereastraregistrului de calcul in care
dorili s[ v[ deplasafiseexecut[clic pe aceasta;
o din meniul Window selectalidenumirearegistrului;
o utilizali combinaliade taste ctrl+F6 (pentru a vi muta la fereastra
unui alt registrude calcul).

inchiderea unui registru de calcul


Pentruinchidereaunui registrude calcul utiliza{iuna din urmdtoarele
meLode:
o din meniul File, comandaExit;
o clic pe butonulE O" pe barade titlu;
o apdsarea simultanda tastelorCtrl+W;
o comandaClosedin meniulbutonuluisistem.

Cdutarearegistrilor de calcul
Daci nu cunoaqtefinumele intreg al registruluide carcul (ci doar o
partedin nume),trebuieprocedatastfel:

1. deschide{ifereastraOpen;
2. alegelidin lista derulant6a butonuluiTools comanda
Search...

3. in fereastra File Search care se deschide puteli alege


' figa Basic,undetastaliparteacunoscut[din numelefiqierului
(pot fi folosite caracterelede specificareglobali x sau ?);
puteli preciza alte opliuni de cf,utare referitoare la loca{ia
aproximativda figierului (dacdo cunoa$teli),respectivtipul
fiqierului.Dupd precizareaop{iunilorexecutaliclic pe butonul
Go. in partea de jos a ferestrei vor fi vizualizaterezultatele
c[utdrii.

- E dfko Fibr
B wod Fibt
E ExcdFlles
E PowerPdilFllet

E Publi$erFiEs
E D*a coedioi Fk
D vrio Fiee
tr mirffyll
fiqa Advanced - vd permite specificarea unor criterii de
cdutareavansate.

gondition:
:w .includes
of notes
of pages
of paragraphs
of slidet
of words

Computer {l of l}
Capitolul 3
Lucrul cu foile de calcul

Deplasareade la o foaie la alta


tn mod implicit fiecare registru de calcul este format din trei foi de
calculale cdror denumiriSheetl,Sheet2,Sheet3,aparin eticheteledin partea
dejos a ferestreiregistrului.
l l t

Ti"j
1)
r{ { ) H\Sheeu\Sheetz/SheeE/
ior*: :; Aqtoshapes'\
t j
\ nC) ! "di; Sl _l .:',
t .

Aveli posibilitateade a modificaacestnum6rastfel:


. din meniul Tools alegeficomandaOptions,fiqaGeneral;
. precizafi numlrul dorit in dreptul opfiunii: Sheets in new
workbook qi executaficlic pe butonul Ok.

cglor 'i Intqnationdl' 5"1:..r..,...;,,,,,...:norchell


View .|-caiqlallol. :t... Elit . i...,fg119rgl...j
: Transir
Settin!t
f] RlEl referencestyle f] lrompt for wr
f] lgnore other applications f] trovide leedt
E Fgnctiontooltips fl loom on rollI
E] Becentlyusedfile list: 4 I enlries

i v["bor

:n*:'l:*^**yz+ ;"

Pentru a v[ deplasala o altl foaie de calcul alegeli una din metodele:

1 executafi clic pe eticheta foii de calcul pe care dorili s6 o deschidefi;


VticrosoftBxcet. fe

2. prin combinalia Ctrl+PgDn treceli la foaia de calcul urmItoare sau


cu Ctrl+PgUp,la foaia de calculanterioard.

Ins erareafoilor de calcul


Pentrua inserain registrul de calcul curent una sau mai multe foi de
calcul,procedaliastfel:
1. Selectalifoaia (foile) de calcul inainteaclreia (c[rora) doriti s[ inseratio
foaienouf,de calcul. ,-"ii 1
r ,ta Ii
,t
l {4 I
1 ll
lI l
Insert
- ''
+
2. Alegefiunadin variantele: 15i | 'r,oetete -
' | :i

- din meniul Insert comanda j; 1 t r i I


gename
I
1t t7 :' 1 |I '
Worksheet: ia'ij I| ,l tntou"or coPY,"
'1-8..
- din meniul contextual,ce se 19 i :ri
'ln, | selectAllSheets
I
deschide(clic dreaptape etichetafoii -i 4i ,'
z t \ II| r-r u
€ ub
Luct ou rt, o, , , , , ,
selectate),alegefi comandaInsert; in /) | | r I
^ ^ i
rria,,,a^,{-
I

acestcaz se deschidefereastraInsert
[-l i
de unde ave{i posibilitateasd alegefi
intre inserareaunei foi goale (figa General - alegeli worksheet) sau a unui
gablon(fiqa Spreadsheet Solutions).

Gffid : Siprc.&hat SollioE


.. .
6
t$;i '{.1+l i5
A
.6 !
- - - -
g61r-q chilt MsEx(d{,0 ""
ldern*bnal
Macro MacroStEot

Prsvkil nd .vailable.

-l
I Twu*msrtr.onrins I l---!,! k*"r I

Se vor inseraatdteafoi de calcul cdteau fost selectate.


Noua foaie de
calculva aveanumeleSheet4.
$tergerea foilor de calcul
$tergerea unei foi de calcul serealizeazd astfel:
1. Select[m foaia de calcul pe care dorim sd o elimin[m (sau foile);
2. Alegem una din variantele:

o din meniul Edit, comandaDelete Sheet;

o din meniul contextual alegem comandaDelete.


va apare o fereastrd de dialog care ne va cere s6 confirmim eliminarea.

Datamayexistin the sheet(s)selected


for deletion.To permanently
deletethe data,
| \ pressUBlBte.
. \

i.]T'"q-l I c-.d I

Mutarea/copierea unei foi de calcul


Foile de calcul pot fi mutate sau copiate in cadrul aceluiaqi registru,
sau dintr-un registru de calcul in altul. Pentru a muta sau copia foaia (foile)
de calcul in alt registru de calcul, acestava trebui deschisinainte.

Varianta I

1. selectbm foaia (foile) de calcul pe care dorim s[ le mutdm sau si le


copiem.
2.Din meniul Edit alegem comanda Move or Copy Sheet gi din lista ascuns[
To Book vom selecta denumirea registrului respectiv (pentru ca numele
fiqierului s[ apar[ in lista To book:, acestatrebuie in prealabil deschis).Daci
dorim s[ mut[m sau sd copiem foile de calcul intr-un registru de calcul nou,
alegem din lista derulantd opliunea (new book). Selectdm foaia de calcul
inaintea cdreia dorim sd fie mutati sau copiat[ foaia selectatddin lista Before
sheet. Pentru copiere se va bifa create a copy. in final executdm clic pe
butonul OK, sau ap5s[m tasta Enter.
Microsoft Excel. Te 23

Moveselected
sheeis Moveselected
sheets
!o book: lo book:
tsOOK:J : Book3

Eeforesheet:

rtabel
'5heet3
i (moveto end)

n greate a copy ffi feate a copy

f !,t_ ] l_: q(]]l I c"*d I

VariantaII

Mutareasau copiereaunei foi de calcul se poate realizaqi folosind


metodadrag-and-drop.Astfel pentruoperaliade mutarepoziliondm simbolul
mouse-uluipe etichetafoii respectivegi prin glisarevom mutafoaiade calcul
in pozilia doritl. Pentrucopierepozilionlm simbolulmouse-uluipe eticheta
foii respective,finem aplsatd tastaCtrI gi prin glisarecopiem foaia de calcul
in poziliadorit[.

Redenumireauneifoi de calcul
Pentru a schimbanumele unei foi de calcul se poate alese una din
variantele:
1. executafidublu clic pe etichetafoii de calculpe caredorifi sd o redenumili;
2. din meniulcontextualse alegecomandaRename.
VticrosoftBxcet. fe

Selectareafoilor de calc ul
' Pentrua selectao singur[ foaie de calcul,executaliun singurclic pe
etichetadoritS.
' Pentrua selectamai multe foi de calcul invecinate,executaticlic pe
prima foaie de calcul din grup qi apoifineli apdsatatastaShift?n timp
ce executaliclic pe ultima foaiede calcul.
' Pentrua selectamai multe foi de calcul neinvecinate,linefi apf,sat[
tastaCtrl in timp ce executaficlic pe fiecarefoaie de calcul.
I Pentruselectareatuturor foilor de calcul din registrulcurent alegefi
din meniulcontextualcomandaSelectAll Sheets.

ffit
K i ) 'r\ anqajtsti
ltabel\Street3/

CAnd sunt selectatemai multe fbi de calcul ?n bara de titlu va apare


[Group] dup[ numeie figierului.
Pentru deselectareafoilor executati clic pe eticheta oricirei lbi de
caicul.
Addugareade culoare pe selectoriidefoi
Pentrua ad[ugao culoareselectorilorde foaieprocedaliastfel:
+ selectafifoile pe caredorili s[ le colora{i;
+ alegeficomandaTab Color.... fie din meniul Format ---+Sheet---+Tab
Color....fie din meniulcontextualal selectoruluide foaie;
+ se va deschidefereastraFormat Tab Color executa{iclic pe culoarea
dorit[, apoi facefi clic pe OK.

lal' anlef
2 1:
tt: . "
:, No Color
t { { r n, L\gtrggla,,(streets
/
rxlrtlrr : utaw
r*ffi;0r&s*
l[ ',t;lffi:n K I ]!!
ffi , , ;l ,,; 'rri 16" ,
'
t: , ,,,, ,

'.M
- -l,.l.g
Iffi ]..,IIIFI

Ascunderearegistrilor de calcul Si afoilor de calcul


in cazul in care se lucreazf, cu informalii foarte importante sau
confidenfiale,se pot ascunderegistrelede calcul, foile de calcul, coloanele
sau rdndurile. cand sunt ascunse,datele nu pot fi citite, tipirite sau
modificate.Dateleascunsenu vor mai fi tip[rite. Bineinfelesc6 datelese pot
reafiqape ecrande fiecaredatdcdnd aveli nevoiede acestea.
Pentru a ascundeun registru de calcul, aregeli comanda Hide din
meniul Window.
Microsoft Excel. To 26

Dac[ dorili sdreafiga{iun registruascunsprocedafiasrfel:


o din meniul WindowalegelicomandaUnhide;
o sedeschidefereastraUnhide,undeselectalinumelefigierului;
. executaliclic pe butonulOK.

Ascunderea
foilor de calcul:
o selectalifoaia saufoile de calculpe caredori{i si le ascundeti;
. alegefidin meniul Format ---+ Sheet--+Hide',
Pentrureafigarea unei foi de calcul seprocedeaziastfel:
. alegeli din meniul Format---+Sheet---+Unhide;
I se deschidefereastraunhide, de undeselectalifoaia de calculpe care
dorili sd o reafigaliqi executaliclic pe butonulOK.

ingheyareapanourilor
in cazulin caredateledin foaia de calcul se intind pe o porfiunemai
intinsS,esteutil sdblocali capetelede coloanegi/saude rAnduri.
Blocareacapetelorde rAndurisaude coloane,sauambeleseefectueaziastfel:
. executaficlic pe celula din dreaptacapetelorde rAnd qi/sau sub
capetelede coloandpe caredorili sd le blocali (celulelerespectivevor fi
evidenliate);
o din meniul WindowalegelicomandaFreezePanes
Pentru deblocareacapetelor de coloane qi de rdnduri deschidefimeniul
Windowqi alegelicomandaUnfreezePanes.
:-)Eh td !h hrc* Fqd Id q.t. !t@ d.p
. j - - ' i
-,!.. - . : : . 1 l . . r fl r ,
:tod_&aa - - u =lEl= ,J { . . .: .: ;F !d, r
lg,
. pl,N u m € l e c a n d i d a l e i
- - , A,l
A"--l B - - - ' I ' ' C ' ' ' l - - d - l . . - - El ' i ' -
Nuffile candlddet ?rcbaI ?mbe II PmbnItr
2 otmDaniela 9J5 ft 90
3 -'ulbut Rodka 6,33 :uf 50
A 8.{t fb 85
5 inuhe Gabriela
q )oldiq Dana 9,45 ruf 88
op Claudia 999 b 100
I BaltiAlexandra EA6 fb 86
v |nor8e Lorrna 625 40
ro lPop€ic"Mihaera 736 b 70
e"*n"'i"" _l f r"'"r 5-

Ll Ek' Ee S! Ft @.. Id q*l @; Hde

r..j.=...{,,.lrl .i -,,.:i r!.r*..,t- l;l ;ii.,l


lBoilAdqu . ru ,lTlr g = f;L'
41 - , It Nlmdecandidatei
A l B I
Numl. candtdd.i . PrcbrI
2 lormDaniela
-:ll
3 luibur Rodka 633 50
8.45 f! 85
5 b
6 loldi! Dini 88
7 'op
Claudta 999 100
I 8-46 fb 86

Divizarea foii de calcul


cdteodatd este necesar sd lucraJi intr-o foaie de calcul mai mare si
aveti nevoie sd.vizualizafi simultan dou[ pdrfi diferite are foii.
in acest caz este indicat si divizali foaia de calcul. Pentru a diviza o
foaie de calcul proceda{i astfel:
o precizati (selectali) locul unde dorili s6 executafi divizarea foii
de
calcul;
e din meniul Window alegeli comanda Splfr.
Cdnd se deruleaz[ foaia cele doul panouri efectueazdderulareasincronizat.
Pentru a elimina bara de divizare alegefi din meniul window comanda
RemoveSplit.

Mirirea/micqorarea zonei vizibile din foaia de calcul


Pentru a m[ri sau micqora zona vizibild din foaia de calcul, alegeli
una din urmitoarele variante:

1. din meniul view alegeli comanda Zoom.... Se deschide fereastra


Zoom din care selecta{iprocentul de mdrire/micgorare;
2. utilizafi butonul Zoom de pe bara cu butoane standard pentru a
alege procentul de mdrire/mictorare.

O altb modalitate de vizualizare, recomandatdsd o folositi atunci cdnd


dorifi ca foaia de calcul sr ocupe tot ecranul (elimindnd toate barele. mai
pulin bara de meniuri) este cea de ecran prin; alegeli din meniul view
comanda FuIl Screen Pentru a reveni din acest mod de vizualizare executati
clic pe Close FuIl Screen.
Ascunderealiniilor de grild pentru celuld
Foaiade calculin Excelestesffucturatdpe coloanegi rdnduricaresunt
delimitatede linii afigateestompat.
Dacd dorili ca acestelinii ce delimiteaz[ randurile qi coloanelein
cadrulfoii de calculsi nu fie afiqateproceda{iastfel:
4din meniulTools,alegeficomandaOptions,etichetaView;
+ dezactivalicf,sulade validareGridlines;
+ executaliclic pe butonul OK sauapisali tastaEnter.

Color International Save


I l. .yiifl.....j ;"-,calcufati91.,
, . Edit
r lnsf!

U StartgrTaskPanB {!l Formura


i {tinfirentr

' {-i tlon" 1:..


\.:.i

I ,Sbierls

I {.t ShowAll t ."l

i 1,r,./ind{pr
optj{n:
, @Pagebreak B now
r I Fogmulas
p Eridlines
u
;
I Gridlines
Eolor:r Automatic
Capitolul4
Introducerea$i editareadatelor

Deplasareatntr-o foaie de calcul


Pentrudeplasarea in cadrul unei foi de calcul puteli folosi mouse-ul
sau tastatura. Mai jos sunt prezentate efectele tastelor utilzate pentru
deplasare:

Tab deplasarela celula urmdtoarepe aceaqilinie;


Enter deplasarela celula urm[toare pe aceagi
coloani;
<- t-+J deplasareo celuld ?n direc{ia sigelii;
Ctrl+l sauCtrl+J deplasarela inceputul sau la sfArqitul zonei de
date, (la prima sau ultima celuld din coloan6,
dacd coloana estegoalS);
Ctrl+<- sauCtrl+-+ deplasare in celula din extrema stdngd sau
dreapti a zonei de date (la prima sau ultima
celul5 din rdnd, dac[ rAndul estegol);
Pgup deplaseazi un ecran in sus;
PgDn deplaseazdun ecran in jos;
Bnd + Enter deplasare?n ultima coloand a liniei;
Ctrl+Home deplasarein collul din st6ngasus al foii de
calcul;
Ctrl+End deplasarein colful din dreaptajos al foii de
calcul.
Modalitdli de introducere a datelor
Pentru a introduce date intr-o celuld tastali datele qi apoi alegeli una din
variantele:
' apisali tasta Enter - in acest caz se trece la o celuld pe linia
urmdtoare;
' apdsali tasta Tab - se trece la o celuld pe coloana urmdtoare;
I executali clic pe butonul de introducere (validare),
situat
pe bara de formule;
I
executa{iclic pe o altb celul[;
I
cu sigefile direclionale vd puteli deplasala celula doritd.

Introducereatextului
Textul esteo combinaliede litere, cifre gi spafii.Implicit, textul este
aliniat automat la stdnga.intr-o celuli pot fi introduse maxim 255 de
caractere.
CAnd introduceli
i 1l fie Eait View Insert Fgrmat foofr q"au *,"to* lro
un text mai lung, gi
iJ ,,i j.-, _1: :-.. r.-r j. J .'-
ajungeli la marginea din iArial -10 .r.B { U,=== ::-1,-:1,,i-
dreapta a celulei, textul va /q1 ' fr, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

trece in celulele libere din


dreapta.Dacd in celula din
dreapta ve{i introduce date textul din celulavecindnu se pierde(acestlucru
poate fi observat pe bara de formule),dar nu poatefi vdzutintegralin cadrul
celulei.
Pentrua-l vedeain intregimeaveli posibilitateade a:
miri lifimea coloanei(variantacea mai comoddesteprin utilizarea
proprietilii de potrivire automatd- AutoFill);

il;Ll Erto. Edii'r'[isw tnsei:] Fsro.t: ltiok -[ara: Uiniiwi H,


'i J ,; :i1..,/, 'r ,3 -..{ o
d j.J...3 i ;t
iArial rr0. B ]..U,==E"*tj
A1
+ scrie textul pe mai multe linii in cadrul celulei (Wrap text).

Introducereanumerelor
Numerelepot conline cifrele de la 0 la 9 qi urm6toarelecaractere
speciale:*, -, /, O, Vo,.(punct),,(virgula),$, E. Numdrulintrodusva aparein
celuldaliniatla dreapta.
Nu esteins[ nevoiesI include{ide fiecaredati cdndintroducejidatele
gi acestesemne;puteli scrie direct numereleqi apoi sd formatali celulele,
folosind opfiunile pentruformatare.
Dacr introduceli un num[r gi el aparein celuld in forma: ######sau
in forma: 7.78E+06(scrieregtiin{ificd),inseamndc6 celulanu estesuficient
de latd pentruca num[rul respectivsf,poatr fi afiqatin intregime.
Pentrua introduceun num6rnegativ,plasafiin fafa lui semnulminus,
sau il trecefi intre parunteze.Dac6 trebuie s6 introduceli o fracfie, plasafi in
fala ei un 0 (zero)urmat de un spafiu,apoi fraclia respectivd.

Introducerea datei si a orei


Dateleqi orele sunt evaluateca numereseriale.Pentrua introduceo
dat[ calendaristic[ sau o or[ putefi folosi mai multe formate standard.v6
puteli stabili un format de dat[ calendaristic[ din ferestra Format Cells,
etichetaNumber;alegefidin lista Categoriesformatul de dat6 calendaristicf,
(Date) gi in partea dreaptd a ferestrei serectafiformatul dorit. La fel se
procedeaz[gi pentruorI - veli alegecategoriaTime.
Number AlgMent Fmt Border Pattehs Proteclion \umber patterns protectEn
Alignment Font 8o.der
gategoryi :,irdi iiii
Edlegoryi f,i'
6eneral H0081G
i4nxtor
7200
|pn8t4 General HDO81Glylnxtor
7200rpm8[,j
iluf,Uer l,lumbel
Curency '
lvp€l Curency lypel
Accouting
sFn*n;jw{!ffi^ ;rL:-\'-:;r&n**:-?,1,
Ddle
i*ffrii{*ffiM$
l3:30 lFdlilw - '- ---'
lr30PM Time
Percentage ri.C
I 13:30155 HerceftEge
Fraclion l4,3,ol
. lt30r55Pl4 il*qon
5dentific 1{,o3,t]l
mmi5t,0 5CEnflnC 1d_h:r
Iext
5pecinl
37r30r55
]::1", ii-,",o
Custom (ltrataon)l
Locale custom locale(location)t
Romnnidn v

Iimeformntsdisplnydateandtimesed.lMbers dr limevalues,Exceptfor DdtefdmatsdirplayddteandlimeJedalrumberrdsddtevaluer.Exreptfor


itilr thnthavean arterisk(*),applied
formatJdo not rwitchdde or time itemsthdthavean.rlerirk(*)r dpplied
formntrdomt Jwitchdateorde6
orderswiththe operathgsystem. withtheoperdtngsyrtem.

. eL I l*.*J--l I o- lflrel_l

CAndse introducedata folosind formatul, Excel convertegteformatul


intr-un numrr careindicd numdrulde zile cares-auscursde la 1900pdndla
datarespectiv5.
Dac6.Excelrecunoagte intlareaca fiind o datbsauo ori. aceastava fi
aliniatdla dreaptain celuli. in caz contrar(nu o recunoaqte), ea va fi tratatf,
ca text gi va fi aliniatdla stdngain cadrulcelulei.Pentrua introducein cadrul
aceleiaqiceluledataqi ora acesteatrebuieseparate printr-unspafiu.
Atunci cdnd utiliza{i date calendaristice in cadrul formulelor acestea
trebuiescintroduseintre ehilimele.

Editarea datelor tntr-o celuld


Editareadatelorintroduseintr-o celuldsepoateface:
+ fie in barade formule:
+ fie directin celuld(dubluclic pe celul6,saudupdselectarea celuleise
apasf,tastaF2).
Pentrueditareape bara de formule executaliclic pe celula in care
dorifi s[ face,timodific[rile qi executaliclic pe barade formule.
cand sunteliin modul de editarepe barade stareva ap[reacuvdntul
Edit.

Dac[ doriJisd renunlalila modificf,riexecuta{ipe butonulcancel sau


apdsa{itasta Esc. Pentru a acceptamodificdrile fdcute executaficlic pe
butonul Enter de pe barade formule sauapdsa{itastaEnter.

Selectareatncadrul uneifoi de calcul


Selectareacelulelor
o Pentrua selectao singuri celuldseexecutdclic pe ea.
o Selectarea celuleloraliturate se face astfel:se executdclic pe prima
celuli din stdngagrupului qi se gliseazrcu mouse-ulin jos spre celula
din dreaptajos, pentrua selectatoatecelulele.
. in cazul celulelor neadiacente,se menline tastactrl apasat[ in timp ce
se executi clic pe celulele individuale.

SeIectarea rdndurilor/coloanelor
o Pentru a selectaun rdnd, se executi clic pe cifra corespunzitoare
r6ndului.
o Pentrua selectao coloani se execut[ clic pe litera corespunzdtoare
coloanei.
o Pentrua selectardnduri (coloane)aldturatese execut[ clic pe prima
respectivultima cifri (literl).
o Pentrua selectaranduri (coloane)neadiacente, se apasdtastactrl $i
se executd clic pe fiecare cifr[ (literd) corespunz[toarerdndului
(coloanei)pe caredorili sdil (sI o) selecta{i.

Pentruselectarea unui domeniude celuleprocedali?nmodururm[tor:


+ pentrua selectaacelagidomeniude celulein mai multe foi de calcul
se selecteazd mai intdi foile respective;
+ se plaseazdindicatorul mouse-ului in coltul din stAnga sus al
domeniului;
+ executaliclic Aifinefi ap[satbutonulstdngal mouse-ului;
+ glisali mouse-ulpandin collul din dreaptajos a domeniuluidupdcare
elibererafibutonul.Domeniulselectatva fi evidenliat.
in cazul in care dorili si selecta{imai multe domenii de celule
neal[turate,selectafiprimul domeniuin modul prezentatanterior,iar pentrua
selectacelelaltedomenii lineli ap[sat6,tastaCtrl.

Copiereadatelor
Pentrua copiadatesevor efectuaurmltorii paqi:
1. selectalicelulasaucelulelecaredori{i s[ le copiali;
2. alegelicomandaCopyfolosindunadin variantele..
a) Edit ) Copy
b) Ctrl+C
c) butonul Copy de pe barastandard
d) din meniul contextual) Copy
3' selectaliprima celulf, din zona unde dorifi copierea,(pentrua copia
datelein alti foaie sauregistrude calcul,trebuiemai intdi sd selectati
foaia sauregistulrespectiv)qi alegelicomandapaste.
a) Edit > Paste
b) CtrI+V
c) butonulPastede pe barastandard
d) din meniul contextual) Paste

copierea poatefi realizatd,qi prin metodade drag-and-drop.selectali


celulelepe care dorifi sd le copia{i, fineli tastaCtrl apdsatd,
qi glisali chenarul
documentuluipe care l-a!i selectat.Cdnd se elibereazrbutonul mouse-ului,
conlinutulva fi copiatin nouapozifie.
Pentru a insera datele intre celulele existentese apasi Ctrl+Shift in
timp ce se sefaceglisarea.
Dacd datele trebuiesc copiate intr-o alti foaie se apasf, tastele
ctrl+Alt in timp ce glisafi celuleleselectatepe etichetafoii respective,dupd
careve{i puteafixa grupul selectatin pozifia doritd.

Mutarea datelor
Mutarea datelor se face aproximativ la fel ca gi copierea,cu exceplia
faptuluicd datelesuntluatede undese aflr gi suntplasateintr-o noul loca{ie.
Etapelepe carele parcurgefi:
1. selectaficelulasaucelulelepe caredorili s[ le muta{i;
2. alegeli comandaCut;
a. Edit ) Cut
b. Ctrl+X
c. butonul Cut de pe bara standard
d. din meniul contextual) Cut
3. selectali prima celuld din zona unde dorili mutarea, (pentru a muta
datele in altd foaie sau registru de calcul, trebuie mai intdi sd selectati
foaia sau registul respectiv) gi alegefi comandapaste.

Prin metoda drag-and-drop selectali datele ce trebuiesc mutate apoi


glisali in noua pozifie a chenarului celulelor selectate.Ap6safi tasta Shift in
timpul glisdrii, pentru a insera datele intre celulele existente.
Pentru a muta datele in alt6 foaie de calcul, se apasd tasta A/r qi se
trage domeniul selectat pe eticheta foii de calcul. Pe ecran va fi adusd foaia
respectivi unde se va fixa domeniul selectatde celule, in pozilia doriti.

$tergereadatelor
Celulele din Excel sunt caracterizateprin conlinut gi format.
$tergereadatelor(conlinutului)din una saumai multe celulepoatefi
realizatd,
prin una din metodele:
l. selectafigi apdsalitastaDelete;
2. selecta{igi din meniulEdit > Clear )Contents.

Observalie
Dac[ dorili $tergereaformatului ve]i alegeEdit > clear ) Format
(qtergedoaratributelede formatareale unei celule,nu gi conlinutul).
Pentrua qtergeatdt formatul cat qi conlinuturalegeli Edit > clear )
AU.

Anularea gi refacerea unei acfiuni


Pentrua anulala un momentdat acfiunilerecente,aveli la dispozilie
comandaundo, pe careo puteli alegefie din meniul Edit, fie executandclic
pe butonul cu acelagi nume de pe bara standard.Dac[ dorili anularea
simultanr a mai multor acfiuni, executaliclic pe sdgetade langd opliunea
Undo gi selectalidin listl acfiunile.Pentrua revocao intrareintr-o celul[ sau
in barade formule, apdsafitastaESCinainte de a ap[sa tastaEnter.
Revenireaesterealizatrde comandaRendope careo putefi alegefie
din meniul Edit, fie execumndclic pe butonul cu acelaginume de pe bara
standard.

Func{ia AutoComplete
Func{ia AutoComplete estefolositd de obicei atunci cdnd intr-o foaie
de calcul datele de pe o coloand se repet[, situalie in care introducereadatelor
cu ajutorul acestei funclii devine mai uqoard. Pe baza intrdrilor (cuvintelor)
introduse deja in coloana curentd, funclia AutoComplete completeazl automat
un cuvAntcdnd introducefi primele litere ale acestuia.
De exemplu: introducefi numele unor orage-
tasta{iintr-o celulf,"Arad"; trecefila celulaurmdtoare,
Arad
din aceeagicoloand qi dac[ dorili sd scrieli din nou
Arad, veli constatac[ in momentulintroduceriiprimei ro
litere, in celul[ va fi scris automat "Arad". Dacd
acceptali intrarea ap[safi tasta Enter, iar dacd.doriti alt nume scrieti in
continuare.
Pentru a afiqa o list[ cu intrdrile din Autocomplete,executaticlic
dreaptape urmdtoareaceluli din coloanain care realiza[icompletdrileqi din
meniulce seva derulaalegeficomanbapick From List..

Excel va afiga lista intrxrilor, creatd in mod automat pe baza


cuvintelorpe carele-ali introdusdejain coloand;alegeliun elemental listei.
Pentru dezactivareafuncliei Autoc omplete (implicit activ[) proceda{i
astfel:
din meniul Tools alegefi comanda Optiotts pagina de proprietbli cu
etichetaEdit.
dezactivalicomutatorulEnable AutoCompletefor
cell values qi executali clic pe butonul OK sau Color International
' 'idli--
view Cakulatton ; ;
apdsalitastaEnter.
l-'l Editdirectlyin cell
i; Albw .ell drag and drop
ii] {lert beforeoverwiting
i.:l Uove selectiondfter Enter
Direction:

],j riled decimal


4acejl

!] cut, copy,dnd rort qbjectt


tj Ask lo U)date automaticlink
ll'.1Providefeedbickwith ADim.tion
l,ti EnableAuto(ompletefor cell

Serii de date
O tehnic[ mai avansatdde introducerea datelorconstl in generarea
automatd a seriilor.
Pentrucopiereaconlinutuluiunei celulein celulealdturatepoziJionali
simbolul mouse-uluiin collul din dreaptajos al celulei din care dori{i si
copia{i, simbolul mouse-uluise transform[ in * qi glisa{i pe linie sau pe
coloandpestecAtecelule dorili. O alt5 variantdestealegereacomenzii Fill
dinmeniul Edit.

;,..jI F1e

'. ' :' -1 : -l:r.i=.j-:}:-1.. - A B C


' :1n1, i: Cu! ctrltx - ru = = = ! 1 1 3
-i
^." D7
eopy ctrl+c
2 1 3 3
.. ..-i A }- Easte
iNrcr '
Ckl+V
t] j
.1 Pastelpedal,.,
2 4 :
3 g]. qo* clrl+D
4 l Cledr ) ,].l Biqht ctrt+R
s . Oelete.,,
6 t UF
Delete Sheet
ll Left
I
:fl find,., ctrl+F
. 9 ,
10 Go To,., Ctrl+G 5eriei.,.
1 1: Justjty
ivticrosoftgxcet. fe

Dacd dorifi s[ copiaJiun numir, o lun[ calendaristicisau un obiect


care poatefi interpretatca serie,dar nu vreti sd creali o serie ci numai sd
copiali exact continutul celulei respectivelineli apisatdtastaCtrl attnci cdnd
trageJimarcajulde completare.
Dacd alegeli din
meniul Edit comanda Fill,
subcomanda Series se va
deschide fereastra Series cu
ajutorul c[reia ave{i
posibilitateade a createndinfe
simple de cregteregi serii de
tendin{e de cre$tere prin
slisare.

Funcfia AutoFill
AutoFill reprezintd, o facilitate oferitd de Excel.
Excel deduce,din celulelemarcate,operaliaprobabil[ qi lncearca sa
rezolvesingurproblema.
in cazul in care dorili si introduceli o serie de valori care se
incrementeazd cu un numdroarecareprocedaliastfel:
o scrieli primele dou[ valori ale serieiin celule succesive
(pe verticaldsaupe orizontalS);
o selecta,tidomeniulformatdin celedoui celule;
trage{icursorulde umpleremen{indndap[satbutonulstAngal mouse-
ului pAn[ la ultima celuli in caresefaceumplerea;
eliberafibutonulmouse-ului.
Introducerea unorserii,cum ar fi: 1, 2,3, 4,...(seincrementeazl
cu 1)
esteasem[ndtoare cu copiereaconlinutuluicelulelor.
Mod de lucru:
Varianta1- procedafiin acelagimod cu cel descrisanterior
VarianJaII
+ tastaliintr-o celulS1 qi pozilionalisimbolulmouse-uluiin collul drept
al celulei;

+ in momentulin care simbolul mouse-uluise


transformf,in *, apdsafi tasta ctrl; simbolul se transformi in +*
glisali ?ndirecfiain caredorili completareaseriei.cdnd a-!i terminat
trebuiesi ridica{iintdi degetulde pe butonulmouse-uluiqi apoi de pe
tastactrl.

o serie existenti va fi recunoscutlautomatd,eExcer qi, la opera{ia


Autofill, va completadomeniulselectatcu elementeledin serienecesare.
Dacd domeniul e'stemai mare decdt numdrul de elementeal seriei.
seriaseva relua.
operalia Autofill poateincepecu orice elemental seriei - Excel va
continuacu elementulurmdtor sau anteriorin functie de modul in care se
umpledomeniul,inaintesauinapoi.
OperaliaAutofill poatefi realizatl,qi prin utilizareabutonului drept al
mouse-ului.Meniul oblinut prin utilizareabutonuluidrept al mouse-uluieste
meniulaldturat.Seobservbdiferiteleopfiuniposibile:
copieresimplS;

r',rl FillSeries

'l
FillEormattingOnly

FillWithqut Formattinq
- umplereacelulelorcu o serie(Fil/ Series),format (Fill FormattingOnly)
sauvalori (Fill WithoutFormatti
o n );

r F . - l- l
Iri*
' Lopy Leils

lEl ritt5eries
f. r fifl formattingOnly
i.:.,: FillWithgutFormatting

umplerea cu o serie derivati din date calendaristice: seria zilelor. seria


zilelor lucrbtoare din slptim6n5, seria lunilor, seria anilorl

- in cazulselectdriiopfiunii Series...va apirea o fereastrdde dialogin care


se vor specifica:seriepe linie saupe coloani, tipul seriei,valorilede start
qi de stop ale seriei,iar in cazulunei serii de tip dati calendaristicd,
cine
va fi elementuldin datdcarestabilegtemodul de construirea seriei:ziua,
zilelelucrdtoaredin sdpt[mdni,luna,anul.

Liste particularizate
Excel oferl utilizatorilorposibilitateade a-qi forma propriile serii de
date (liste particularizate).
Acesteanu trebuiesi fie in mod obligatoriuserii
de numere,seria poate fi formatd din zilele sdptdmdniiscrisecomplet sau
doarinifialele,numelelunilor, o listd cu denumireaunor produse,etc.
tvticrosoft gxcet. fe

Puteli construi o listd particularizat[ astfel:

Metoda L
+ completali seria din celule adiacente (pe linie sau coloand) intr-un
domeniu al foii de calcul;
+ selectatidomeniul;
+ alegeli din meniul Tools comandaOptions...;
+ se deschidefereastraOptions, de unde alegefi eticheta Custom Lists;
+ in parlea stdng[ a ferestrei Custom llsls pot fi vdzute listele existente;

+ adresa domeniului
C9l9r Ihternational save ErrorCheckjng .. spelling security
selectat de dvs. apare View Calculation Edat ' 6eneral Trdnrition CustomLitti Chart
CurtomListsi tast qnkierl
in caseta text situatd NEWLI5T l A d d l
L, Ma)Mi,J, V, 5, D , oanane

sub cele doud ferestre; Luni,Marli,Miercuri,loi, Vineri,


ian,feb, mar,apr, mai,iun,iul),
.
i
mandarine
ldm6i
I- o";;'-l
ianuBrie,f ebruariernartie, dprili
+ pentru a adiuga Nemid,Rao,Teora,Nemira
ilfliia;frnffiffirFnry.vt
aceastl listd celor din
fereastrastdngl apdsali
PresJ Enler to separate list entrie5.
butonul de comandd !mpo{ lirt from cells: $A$1r$A$5
,- , '-.--''':'-:,
l:!l I l@o( .l

Import. Se poate
observa c[ lista l--9- :i i-.nr*:r
importatdva aparein fereastraList entries:.
Metoda2.
- din domeniulTools alegelicomanda
options...,etichetacustom Lists:
- in fereastraCustomlisfs, esteselectatl
NEW LIST;
- executaliclic pe butonul de comandd,
Add;
- in casetade derulareList entries:veli introduce
componentele seriei,c6te
o componentlpe linie;
- executaliclic pe butonulOK (sauAdA.

Color ;l trtm*iomt : sare ,: Erd ch*klrq ,*!,no 5ecurity


Vlew Cdlculation Edit . General, TransiLion
, Custom Lists
Curtom lists: List gnkrejj
mere,pere,l i-add j
.
fffi1ffi
Luni, Mafli, Maercuri, Joir Vineri,
Bn, feb, mar, ail, majJ iun, ulr .
lanuarie, febudrisr ma{ie, aprili
Nemira, Rao) Teora, Nenira , l

: I

.
::.
PrersEnterto Jeparalelistentries.
lnpon h* lrom celbi
tET'-* I

L ox-_.l l-c*"a I

Inserarea./eliminareacelulelor, rAndurilor. coloanelor


Inserareacelulelor
Daci dorili inserareaunei singurecerule,sau a unui grup de celule
intr-o foaiede calcul,vefi procedaastfel:

1. selectaficelula (celulele)ldngi care


dori{i sd fie inseratdnouaceluld; Insert
i-., snift cellsr[ght
2. din meniul Insert alegeli comana
it ii$lt"i_iglli-d"
-" I
Cells... Se va deschide fereastra
1,.r En0re Low
Insert; 'li.;'Entiregolumn
3. in funclie de direclia ?n care dori{i
s[ se deplasezerestul celulelor (in f--qr.ll|-:gel_-j
dreapta,respectivin jos) activali unul din butoaneleradioshift cells
right sauShift cells down;
4. executaliclic pe butonulOK sauapdsa{itastaEnter.
Variantarapidd
O metoddde inserarerapidd a celulelor consti in apdsareatastetShift
qi tragereamarcajuluide completare.

Eliminarea celulelor
Dac[ dori]i $tergerea
unei celule,proceda{iastfel:
o selectalidomeniulde celule(o celul6,un grup de celule)pe
carevreli
sdil eliminati;
o alege,ticomandaDeletedin meniulEdit. Se deschidefereastra
Delete;
in funcfiede direcliain caredorili s[ sedeplaseze
restulceluleloractivati
butonul Shift cells left sauShift cells up;
. executaficlic pe butonulOK.

I nser ar ea liniilo r/ coloanelor


Pentrua inserao linie selectalicelula(saulinia) deasupraclreia dorili
sd faceli inserareaqi alegelidin meniulInsert comandaRow. Noua linie va fi
inseratideasupracelulei(liniei) selectate. Pentrua inserasimultanmai multe
linii, selectafiatdtealinii, cdtedorili s[ insera{i.
Pentru a insera o coloandselectalicelula (sau coloana)din stanga
cdreiadorili s[ faceli inserareagi alegeli din meniul Insert comandaColumns.
Noua coloani va fi inseratdin stdngacelulei (coloanei)selectatepentru a
inseramai multe coloane simultan,selectali atdteacoloane,cdte doriti s[
inserali.

E limin ar ea liniilo r /c oloan elor


Dacdvre{isdelimina{ilinii saucoloane:
o selectaliliniile saucoloanelepe carele veli elimina;
o alegeticomandaDelete din meniulEdit.
Excelva $tergeliniile saucoloanelegi le va renumerota pe celerdmase.
Modificarea lnfimii coloanelor pi a inil{imii rAndurilor
Modificareaautomatda l[timii coloanelor:
1. selectalicoloanasaucoloanelea c6rorl[fime vre{i sf,o modificafi;
2. alegetjdin meniul Format ---+Column -+ Wid.th,se va deschidefereastra
Column Width in care l[fimea actualf,a coloaneisau a coloanelorselectate
esteevidenfiat[;
3. introduceli noua OK (sauap[sali tastaEnter).

Pentrua modificaautomatindltimealiniilor:
1. selectalilinia sauliniile a cdrorinlllime dorifi sdo modifica{i;
2. alegeli din meniul Format -+ Row --+Height; se va afiga fereastraRaw
Height in care actualaindllime a liniei sau
a liniilor selectateesteevidenfiatd;
3. introduceli noua indlfime qi executati
clic pe OK (sauap[safi tastaEnter).

Modificarealdlimilor unei coloanesefacegi manual:


o pozifionafi simbolul mouse-ului pe linia din dreapta care separf,
coloana (pe care dorifi sd o modificali) in capul de tabel; simbolul
mouse-ului setransformiin {f;
o modificaliprin glisaredimensiunea coloanei.

Pentrumodificareamanualda indl{imii unei linii:


o pozifiona{isimbolul mouse-uluipe marcajulde jos al liniei pentru
caredorifi modificareaindllimii; din nou simbolulacestuiase transformd
in *r
omodificaliprin glisaredimensiunea
liniei.
AscunderearAndurilor sau coloanelor
Ascunderear6ndurilorsaucoloanelordintr-ofoaiede calcul:
. selectafirAndurile/coloanele;
. alegelidin meniul Format ---+
Row (Cotumn) --- Hide.
Reafiqarea
rdndurilor/coloanelor:
. alegelidin meniulFormat ---+Row (Column\ ---+Unhide.

Gisirea gi inlocuirea datelor


Pentru a localiza anumite date din cadrul foilor de calcul alegeli comanda
Find utilizdnduna din variantele:
. din meniulEdit -+ Find ...:
' combinaliade tasteCtrl+F;
. butonul Find situat pe bara standard
In fereastraFind and
Replace care se deschide
introduceli datele clutate,
dupd care executa,ticlic pe
butonul Find Next (pentru a
glsi prima apariliea textului
specificatde cdtreutilizator).
Pentruo cdutaremai avansatdactionati butonulOptions>>;
fereastra Find and
Replacese extindeqi vd
permitesd stabilili unde i Fin{ , neqlgcg,
Figdwhat: rnio .
cdutafi (pe linii sau pe l N o F o r m a tJSIe t F o r m a t , , , , l

coloane), sd specificali
Withtnl f] Matchgase
tipul de informafii in
t M6tchentirecellcgntents
learch:
care dorili s[ realizali
cdutarea (formule,
tookin: * I
rcetkt.''
valori, comentarii), sd
lcb* l
stabilili dacd se va face
sau nu diferenf[ intre literele mari gi mici. Dacd dorili sd gbsi{i celulelece
conlin exact ceeace a-fi specificat,va trebui sd activafi crsufa de validare
corespunzbtoareopliunli Find Entire Cells Only.

Pentruinlocuireadatelor:
+ deschideJi fereastraFind and Replace,fiqaReplace;

'
Fingl ReElace
,-.
Fi4dwhat; mere
Rgllacewithr pere

Il o"ti"^r
' .
>> I |

I ReplaceAl | | Beptace I lcb* I

introducefiin casetade text Find what textul pe caredori{i sd-lgdsifi,


iar in casetade text Replacewith introducelitextul pe care dori{i si-l
folosili ca text de inlocuire;
executaliclic pe Find Next pentru a gisi prima aparilie a textului
specificatde cdtre utilizator, apoi clic pe Replacepentru a inlocui
numai acea aparifie. Pentru a inlocui toate apariliile datelor
specificateexecutaficlic pe ReplaceAll.
Capitolul 5

Formatarea in cadrul foilor de lucru

Stabilireaformatului de numdr
Implicit formatulde numf,rpentrutoateceluleledin cadrulunei foi de
lucru esteformatul General.in cadrul acestuiformat Excel afiqeazd"numerele
ca intregi,numerezecimalesaufolosindnota{iaqtiin{ificd.
Pentrua stabiliun anumitformatprocedaliastfel:
+ din meniulFormat alegeficomandaCells;
+ selecta{ietichetaNumber;
+ alegeli din lista categories formatul dorit (la selectatreaunei
categorii,in parteadreaptdputeli facesetdriledorite).

Number I Aliqnment Font tsorder patterns Protection


Edtegoryl
Se observ[ cd, pentru General
#$5iiS;WeWffiWWS
I'1DD8lG Maxtor 7200 rpm 8Fl

, Currehcy qecimalpldce$
formatul Number se poate stabili . Accounting
Z :
Ddte
numdrul de zecimale (implicit Time
Percentage
l:l lLre 1000 separdtor (.)

I FrEction Negative numberri


acesta este 2), dacf, doriti sau nu 5cientific rWtr$WffiMuffi{snn&
Text I lJJ'1.1rj
5pe(idl -1234110
folosirea separatoruluipentru mii. . Custom - l -,'19,1;

Penffu formatul Currency


Number is used tor general display of numbers. Currency dnd Accountino
putefi alege simbolul monetar. offer speciahzedformatting ior monetary vdlue,

Dacd introduceli un numdr ce


incepe de exemplu cu semnul l-"fl I c-."r I
dolar Excel modificd automat
formatul din Generalin Currency.
NumberAlignnent ' palterns
r protection
,.Font Boter :
Edtegoryi i;rn;rl6
Enlegoryi :l;nrple
Generdl 12,30lei
Number Genefal HDo8lGMdxtor7200rFmOM
,Number l
ItiltW Qecmalptaces:
2 j
Accounting Cutrenq lype:
Dnte lymbolr Accounlins
Tme ffi:s1$w"a""ftr,l "
bi v uptotwodisirs
(ZliZs)
Percentaoe ;;':
Friltion numberr:
Uegative ;;:.",."" uptorhree (312i943)
disirs
.scientific
Text
.
l|$ffi,
1..:r...::
-1.234J10
i
E#;i*iw ffi:y;:,!li].')
(4iB)
Aseiehrhs
speqdl lei ;";;--
Custom t/ rlJl (Bi16)
Assixteenrhs
iorirl

Alte formate pe care le puteli alegeAccounting(contabil),percentage


(procent),Fraction,scientffic(gtiinlific),special.Dacddorili v[ puteli realiza
propriul format - Custom. Pentru a introduce un numir ca text aleseti
categoriaText(sautastaliun apostrof?nfala acestuia).
o modalitate mai rapidd in stabilirea formatelor de numdr este
urllizareabutoanelor de pe bara de formatare qi anume: simbolul monetar,
procent,separatorzecimal(saumii), mlrire zecimaldqi micqorarezecimald,.
..."[ .0*
.DF -&",:l

Alinierea datelor tn celule


VariantaI
+ selectalicelulasaucelulelepe caredorili sAle alinia{i;
+ executafi
clic pe butonulaferent1El stAnga,H centrat,respectiv
EJ or.uo,a)depe baradeformarare.

Varinta II
+ selecta{igrupul de celulein caredorili s6 aliniafidatele;
+ din meniulFormat alegelicomandaCells;
+ se va deschidefereastraFormat Cells:
+ selectalietichetaAlignment;
+ in secliuneaText alignmentdin listele Horizontal'.qi Vertical: fixa\i
aliniereadoritd.
+ in secliuneaorientation puteli stabili orientareape verticaldsaula un
anumitunghi a textuluidin celule.
secfiuneaText control confine3 crsute de validarea c[ror activare
produce:
- Wrap text incadrarea
textului;
- Shrink to
fit - potrivire prin
reducere;
- Merge cells - imbinare
celule (activarea acestei
opliuni poate fi realizatd, Si
direct prin folosirea butonului
Merge and Center de pe bara
de formatare).
l--i!-l l-lasr I

Stabilireafontului
VariantaI.
+ din meniul Format alegeli
comandaCells. Number I Alignment :'-i*il: u.+, r' Faftefn, protection
Eon!,-.... _ Fqnt style: size.l
+ selecta{i pagina de
ArialCE
.
Reguldr l0
1 egency ie 1#frTKfr*{ e 4
T Algeridn Italic .9
proprietdli cu etichetaFont, T Aridl
AridlEleck v
' Bold ffi,Wii .
I Bold ltali( tt

unde lLnderlinei LOtOri

ryon". . ... : AYigmati! '' ront


i .lNormat

o alegeli fontul dorit Eftect:1

n Strikethrough
Ptettel{

J-'lSupqrscripl
(lista Font:); in mod . l'. l suuscript
AaBbCcYyZz

implicit acesta este


Thisfonl ir not installedon the tystem. The closestavailablefont willbe
usedfor printing,
Arial;
o dimensiunea f-e{ :lt*-rrEi
fontului, (lista Srze)
carein mod implicit este10;
o alegefistilul (normal,cursiv,boldat),linie de subliniere;
in cadrul listei derulante[Jnderlineve[i gisi diversemodele
de linii (simpld,dubli, intrerupti, etc);
alegeliculoareafontului;
alegefi diferite efecte (indice - Subscripl, exponent -
Superscript,tliere cu o linie pestecuvant- Strike).

Varianta II.

Vd permite o formatare mai rapidd prin intermediul butoanelor situate


pe bara de formatare, dar cu mai pufine opfiuni (de exemplu, pentru efecte, in
mod implicit, nu ave{i butoane).

Stabilireu chenarului
Stabilireachenaruluise realizeazdastfel:
VariantctI
o selecta,tizona,(celula sau domeniulde celule) pentru care dori{i un
chenar;
o din meniul Fotmat
alegelicomandaCells ;
. se deschide fereastra
Format Cells de unde
alegelietichetaBorder;
lE l+l
o sectiunea Line v5
permites[ fixali stilul liniei
(Style:) gi culoarealiniei din
lista ascunsdColor, iar in
17
rjJ
IrI
r' |
l-r
,:t
, fll rrr
{_j t rl
sec{iunilePresetssi Border The selected border style can be appliedby clicking
didgrdm or the buttons above, l x l l t r
stabililiconturul; l':,{iSWI1,
r in final executaficlic pe u & w
w , : . i
butonul OK.
varianta11(rapidi):executaliclic pe butonul| -
TIl |
de pe barade formatare;

va fi afisatl fereastra din careputeli alegeconturuldorit.

Stabilirea fundulului
Varianta I
o selectafi zona (celula sau
Number Alignment Eorder Patterns
domeniul de celule) pentru care fEll :hrdlnq
Pfotection

qobri
dorili un fundal; No Color

o din meniul Format aleseti tgtl:lr3t


l,}$x&&Ir,&.*
comanda Cells : & r:. l;1.& ,l: & I r:
lS : 1., :r, trt
. se deschide fereastraFormat
, X. f .rW
Cells, de unde alegefi eticheta lm l..itlWI

Patterns;
o alege,ti din lista Color:
culoareadorit[; i---"i---l tJ;;i-l
o puteli fixa un model de
pattern:
fundalgi culoarealiniei modeluluidin lista ascunsd,
r in final executaliclic pe butonulOK.

variantall (rapid[): executaliclic pe butonulE de pe barade fbrmarare;


va fi afigat[lista de culori, de undealege{iculoareadoritd.

Formatare automatd
O alt6 modalitate de a ad[uga chenare qi culori in fundalul celulelor
estealegereacomenzii AutoFormar din meniul Format.
Se deschide fereastra AutoFormal din care pute{i alege un format
predefinit. Selectali zona pe care vre{i sf, o formatati sau cireia vreli sd-i
elimina{iautoformatul.
llB" r;*r*-)Aq
-'ri,i'r.r'iiliii '
,ffi,.ffi^:$|
wed 6 4 7 l/ w.sl 6
,*&Wii&i?1XXWnU
.Ead
led
7
6
7
4
5
t
19 Ead
1rr&d
7
6
|
4
5
z
ri,r"r
ls
12
l-<--l
....
j_:"i::|-.-i
4 | 1r :a.cl J -..----,
qodh r isdh 3 7 9 24 Silh I 7 I 24
-} 8 9 24 Sodhl I Z 9 )4
: rlph!_,?1, .rp.._21.. 60 rakt 21 16 21 50 1.,!P.!,!,!L-l
id rc )i-i- TodT / l8 I Qpiop
Ll42 Lrt3

,tn F$ sil r,1r Jil f.b M.r rot.l


MEEGI F . d 7 t 5 l 9 h d r 7 5 1 9
8 . d 7 7 5 1 9 w c d 5 4 7 1 7 & d 6 4 / 1 f
W o d 6 4 7 ! 7 So(fto 7 S 24 Sdh I Z c ?4
s o ( h 8 7 9 2--6d
4 ToLn 2r r3 21 S Tdd 2i lB 21 &
id;i-2i-1o I
SEffdtsl 3DEff6cEz
Clas* 2
l--;;";'; ;;l
i E a d t t s i g i
Ead 7d Ttei 5t.,r9ta fad L € n 6 4 7 1 t t
7ie Ttei 5b;t9bi l s o d h S / 9 2 4 1
& d 6 4 7 1 7 W e d 6 4 t 1 1
lldar 21 18 21 60l
5 o d h 8 / 9 2 4 s o d r 8 t 9 2 4
/olil 2l ler 18H 2r ter 60ter Tdi tr t;i l8,er 2l ter 6ol-i

liluumbd L,:E"il i'&sm.*


'rr'eanerm
ljlg-tu i;Wdth/reqtr

Dacd doriJi s[ utilizali numai p[rfile selectateale autoformatului,


executaficlic pe butonul options, apoi goli{i casetelede verificarepentru
formatelepe care nu dorili s[ le aplica{i.Pentru a elimina autoformatarea
alegefidin parteainferioarda listei,formatulNone.

Copiereaformatelor
Dacddorili copiereaformatelordintr-ocelul[ sauzondin altava trebuis5:
+ selectalio celuli sauzondce areformatulpe caredorili si il copiafi;
+ executaficlic pe butonul Format Painter de pe bara
standardpentrua copia formatul intr-o celul[ sau zon6
sau dublu clic dac[ dorili copiereain mai multe locuri a formatului.
Cdndterminaficopierea,executaficlic din nou pe buton.
Copierealllimilor de coloan6,se face astfel:selectaliantetulcoloaneia
c[rei 16!imedorili sd o copiali,executaliclic pe butonulFormat painter, apoi
clic pe antetulcoloaneipentrucarecopialiatributull6!ime.

Eliminareaformatelor I
o celul[ din Excel are pe ldngdconlinut gi format. pentru a elimina
formatulseprocedeaziastfel:
+ selectaficelulasauzonadoritl;
+ din meniulEdit alege[icomandaClear qi apoiFormats.
Formate condifionale
Formatulcondilionalestede fapt un format, pe care Exceril aplicd
automat celulelor daci o condilie precizatd,este adevirati (exemplu o
anumitdculoarepentrufont sau/qifundal).
+ selecta{icelulelec5roradorili sl le addugaliformatelecondilionale;
+ din meniulFormat alegelicomandaConditionalFormatting....

,:ondliiqn I

. Cell Value Is w . greater than or equal to la:l


Preview of formdl lo use
when condition is truei ,-e,'"!,.*
r:qrlditiorr!

ffi,{HAS& t less lhan v 9

Preview of format to use


when condition is true: l-gt,r-l

I Add* lt q"r";.l l -q!_l l_jA=l_l

Pentru autiliza valori din celuleleselectatedrept criterii de formatare,


executaliclic pe Cell Value 1s, selecta{iftaza de comparafie,apoi tastali o
valoareconstantlsauo formulb.
Dacd introduce-tio formul[, estenecesars[ fie precedatdde semnul
egal.

i J .-:-:i..1-:l*t,.x.t- *!. j-l.l-J_: i


:',Au]- .-,.,.,.
".--...,,:. /..-u_.r
1!......,.
.8,. = ==
.-*-111-- 4- *
.,*-: .,,-*-"-
l A l B i [ i D r
Pentru a utiliza o
formulf, drept criteriu de rir 4fi1:..1
lr:r'r;*;1rrr1rr-,!
formatare, executali clic pe i."ris,riif];ln
] , ' , ,; r i - l ' , l ri n
Formula ls, apoi introducelio 1 r . 1 l, ; * ' r i . , l r ; i 1 1 i
irda,i'{riifi?irr
r
forrnul[ ce evalueaz[ la o
valoare logicd TRUE sau
FALSE.
Dupd precizateacriteriilorexecutaficlic pe butonulFormat.Selectali
formatarea pe care dorifi s6 o aplicali atunci cdnd valoarea celulei
indeplineqte o condiliesauformulaintoarcevaloareaTRUE.
Pentrua ad[ugao alt[ condilie,executaliclic pe Add qi repeta{ipagii
de la 1 la 3. Se pot specificapAnbla trei condifii.Dacdnici una din condifiile
specificatenu esteadev[ratd,celulelepdstreazd, formateleexistente.
Pentrua modifica formate,executa{iclic pe butonul Format, pentru
condiliape caredorili s[ o modifica{i.
Eliminareauneia sau a mai multor condilii se face astfel: executati
clic pe butonulDelete,apoi selectaficasetapentrucondiliilepe caredorifi s[
le gtergeli.
in cazul in care dorili eliminarea tuturor formatelor - inclusiv
condilionale- alegeli din meniul Edit ---+Clear ---+Formats.
Capitolul 6

Comentarii

Un comentariuestede fapt o notEcarese ataqeazdunei celule,separat


de restulconfinutuluicelulei,in carepot fi incluseinformalii detaliatedespre
dateledintr-o foaie de calcul (de exempluin cazul unei formule complexe
esteindicatsdnotafimodul de lucru).

Addugarea comentariilo r
Pentruaddugarea
unui comentariula o celuld:
o selectaficelula cLreiadorili s6-iad[ugafiun comentariu;
o din meniulInsert alegelicomandaComment;
o introduceli comentariulin casetatext ce apare gi ap[sa{i
tastaEnter
sauTab.

confinutul comentariuluidisparedac6executaficlic in afara


c[sulei ce con{inecomentariul.

Se observdcd in col{ul din dreaptasus al


celuleiapareun triunghi rogu,ce indicd faptul c6
celula are asociat un comentariu. pentru a citi
este un exemplul
comentariile, va trebui sd plasali indicatorul
mouse-uluipe suprafafacelulei.
Deoarececomentariilesunt identificateprin
numeleutilizatorului,puteli afla cine a introdusfiecare comentariuintr-un
registrude lucru partajatsauintr-un registrudistribuitmai multor utilizatori
pentrureexaminare.
Pentru a afiqa/ascundeun comentariuselectafi celula ce con{ine
comentariulqi din meniul contextiralalegelicomandashowlHideComments.
MicrosoftExcel.Test 58

M odijic ar ea coment ar iilo r


Modificareaunui comentariuexistentseva realizaastfel:
o selectalicelulace conlinecomentariul;
o din meniulInsert,alegeliopliuneaEdit Comment;
. dupf,efectuareamodificdrilorexecutaticlic in afaracdsuteice contine
comentariul.

$tergereacomentariilor
. selectalicelulace con{inecomentariul;
. din meniulEdit, alegelicomandaClear,subcomanda
Comments.

Dacd dorili puteli afiqa bara Reviewing (View ---+Toolbars---)


Reviewing,saudin meniul contextual),ce conlinebutoanepentruadiugarea,
editareasau$tergerea
comentariilor.

Aceast[ bard permiteparcurgereasecvenlial|a tuturor comentariilor


dintr-unregistrude lucru. Aveli posibilitatea,sd imprimali comentariile,fie la
locul lor in foaia de lucru sausubformi de listl la sfArgitulimprimdrii.

Configurarea modului de vizualizareaI comentariilor


Pentru configurarea modului de vrztahzare al comentariilor din
meniul Tools, alegeli comandaOptions, selectafietichetaView. in cadrul
secfiuniiCommentsalegeliuna din urmdtoareleopliuni:
+ None - ascundeatdt comentariilecat $i indicatoriiin intreg registrul
de lucru;
+ Commentindicator only - indicatorii sunt vizibili, dar comentariile
sunt afiqatenumai atunci cAndse mentineindicatorulmouse-uluipe
celulelelor.
Microsoft Excel. Testesi aolicatii 59
+ comment & indicator - afiseazlatat comentariilecat si indicatorii.

Color i International 5ave 1, ErrorChecking Spellinq ,,. Security


..:;:.:.:_._..._....,ii.

i......Y!gfl , Calculation,
.....j Edit ,r Gglgiat. . Tr.,ilsirion CustomLists I, Chart
5hu"+

El 5tartujrTaskPane [] formulabar ffi 5tatusbar l:] lUindowsin TBskbar


, {rfitrrentj

a..i None {if Comment only


indicdtor I Collment & indicator
arhipifi

I mprimarea comentariilor
Pentru imprimareacomentariilorin foaia de lucru, va trebui ca in
prealabilsI afigalicomentariilea cdrorimprimaresedoregte.
Puteliafigatoatecomentariile(executaficlic pe commentsdin meniul
view), sau anumitecomentarii(din meniul contextualal celulei ce conline
comentariul,alege{icomandaShow/HideComments).Dacd estenecasar,se
muta $i se redimensioneaz[comentariile(glisafi ghidajelede pe laturile gi
collurilecaseteide comentariu)carese suprapun.
Setareaopliunii de imprimare a comentariilorse rcalizeazd"
astfel:
+ din meniul File
alege{i comanda Page
Setup,etichetaSheet.
+ din lista derulantd
corespunzdtoare opfiunii
Comments:alegeliuna din
variantele:
1. At end of sheet
pentru a imprima
comentariile la
sfdrgitulfoii;
2. As displayed on
sheetpenftt a imprima comentariileacoloundeaparin foaia de lucru;
+ executaliclic pe butonulOft.
Dup[ parcurgerea etapelorenumeratemai susputeli alegecomandaprint.
Capitolul 7

Tiplrirea

Setareapaginii
Din meniul File alegelicomandapage setup...se va afipa fereastra
PageSetup.Selectalipaginade proprietili cu eticheta page.
' in secliunea orientation alegeli orientareapaginii: portrait
sau
Landscape.
' secliuneascaling vi permitesi alegeliscara
de tiprrire (in procente),
numdrulde pagini pe caresdfie tipdritdfoaia de calcul.
' Din lista ascuns6.Paper size: se alegedimensiuneapaginii pe carese
va tip[ri.
. Rezoluliade tiplrire se alegedin lista ascunsbprint quatity

f-.\
porlrdit ,,tuna".p'
4] lAl
:rilin!
.: Adlust
to: 100 i % normal
size

iit tor I I page(s)


wideby I i tall

Paper
siz-e: letter

erintquality: . 1ZOO
dpl

Filslpagenumber: luio
Stabilirea marginilor
Pagina de proprietili cu eticheta Margins permite stabilirea
marginilor:Top, Bottom,Left, Right. CAmpurilenumericeHeader qi Footer
permitalegereadimensiuniiantetuluirespectiv a subsolului.
Prin intermediulcasetelorde validare Horizontally Si Vertically din
secfiuneaCenter on page se poate realiza tipdrireala mijlocul paginii pe
orizontali qi/sauvertical[.

ni

Antete Sisubsoluri depagind


Antetul apare?n parteasuperioarda fiecdreipagini, iar subsolulin
parteainferioarda paginii. Ambele pot s[ conlini orice text, imagini, dar de
obiceicon{indata,numdrulpaginii saunumeleaplicatiei.
Pentrucreare6unui antet/subsolalege{iuna din varianteleurmitoare:
1. din meniul View comandaHeaderand Footer:
2. din cadrul ferestreiPage setup, paginade proprietili etichetaHeader/
Footer.
Indiferent care variantd alegeli este deschisd fereastra Page Setuo. eticheta
Header/ Footer.
Pagina
de proprietdfi cu eticheta Header/Footer permite
inserarea./modificarea
antetului sau subsolului.
Excel oferd sugestii
pentru acesteinforma{ii.
Prin aclionarea
butoanelor de comand[ Headeri
CustomHeader... qi Custom (nmej

Footer..., se pot modifica l-ls@aL'-l


"sugestiile"
Excel-uhti, sau !.ot".,,.. -
(none)
..

se pot introduce orice alte


informalii.

rorde(: .khEn,bd@4&rdbdtd.
q ll rofddb*:.Mhr.{,rh$rehfd&h
Iotutrp4lrfu,*.,h, fkp4 turddnm: I
I ro.drq.tr,o.
r.srh h,re6,Hd\4,dr$i4
nshdhthdh,ftil&h*d.urm. ts,brh
roftdfuqB6hMtk@Mro, I cnd I |M'm6(nrbdb\ hturbry@d.Mr.
TotdRrddo.,A.h
Ioet*ua tsBtrhdtu.&o. rddd@tru' &.n
ushft dhdp'.*tbFddhuoMrm,
qrdhthdbxdff6rtutudtotu.&rm

r, li:lr.l lrii.L i_Jlll'i:l:! lt. l_a_trlt


lgrLl t IlLl Lrl
L d ' t u : r " ldtdmr !c*r<rd Mftbl

Se deschidefereastraHeader sauFooter,in careputeti alegelocul de


pe pagin[ in care veli introduce antetul sau subsolul (stanga,centru sau
dreaptapaginii) sauconlinutul antetului/subsolului:
text, dat6,ora, numdrde
pagin[ etc, Pentruinserareaacestoraaveli la dispoziliein cadrul celor doud
ferestre(Headerqi Footer)butoanele:

lElHtrl tr]tr1El itg;lldt


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
l - permite aplicareaunui format (se deschidede fapt fereastraFont)
2- insereaz[ numdr de pagini
-1 insereazbnum[r total de pagini
4 - insereazd data curentd
5 - insereazl ora curentl
6 - insereazd,calea cdtre fiqierul respectiv
7 - insereazdnumele figierului
8 - insereazdnumelefoii curente
9 - vd permite inserareaunei imagini pe care va trebui sd o stabili{i
10 - este activ numai dacl a-ti inserat o imagine in prealabil.

ln fereastra Format
Picture care se va deschide
pute{i modifica dimensiunea
imaginii,o puteli roti, tdia,sau
s[ stabilili contrastul gi
luminozitatea.

Dup[ ce a-ti introdus


antetul sau subsolul executaji
clic pe butonul OK sau apisafi
lastaEnter.
Pagina deproprietdfi cu eiicheta Sheet.
Daci doriJi sr tipdrifi numai o anumiti zonr din foaia de calcul,
introduce{iin casetaPrint area: adresadorrliului de celulepe caredorili sd
il tiprrili sauputeli executaclic pe butonul 3 gi s[ selectafidomeniul.
Pentrua stabili un domeniude celule(pe linii saupe coloane)ce vor
fi tip[rite in fiecarepaginddin foaia de calculalege{isec{iunea print titles.Se
va intror!:le adresain casetaRowsro repeatat in rop: sauexecutaliclic pe
butonulr gi selecta!i liniaunu.
Stabilireamodului de tiplrire se facein secliuneaprint. Astfel puteji
validaurmitoarele:

coloaneqi rAnduri.
Lista comments vd permite specificareamodului de tipirire a
comentariilor:la sfarqitulpaginii prin alegereaopliunii At end of sheetsaupe
tabelprin alegereaopfiuniiAs displayedon sheet.
Ordinea de
tip[rire a paginilor se
Pdge Margins. .. HeaderiFooter
alege in secfiunea Page -.
PrintgreEi
order qi anume: de sus in .
FlinL
tiili:l
jos (Down, then over)
torepeat
Boll]s dt lopi
sau de la stdnga la
(olumns
torepeat
atleft:
dreapta (Over, then Prirrl
down). I qridlines
'
fl [lackandwhite
I Draftquality
r F,lqrr,rder

ii'Qown,thenover
'", Over,
thendown
Vizualizarea tnainte de tip drire
Yizualizarea foii de calcul inainte de tipdrire este indicatd intotdeauna
inainte de a lista. Trecerea in acest mod de vizuaTizarepoate fi realizatd":
/ din meniul Fite alege\i comanda Print preview;
/ executali clic pe butonul Print Preview de pe bara cu butoane
standard.
Indiferent de modul de ac{ionare va fi afigatd fereastraPreview in care apare
imaginea foii aga cum va fi listatd ea la imprimanti, conform setdrilor
anterioare.

FereastraPreview dispune de urmdtoarelebutoane de comandd:


Next - permite vizualizarea paginii urm6toare;
Previous - permite vizualizarea paginii anterioare;
Zoom - produce mdrirea/micgorareaimaginii;
Print... - deschidefereastrade dialog print;
Page Setup - deschide fereastrade dialog page Setup;
M ar g ins - afiqeazd./ascunde marcajele;
Page Break Preview - permite modificarea intreruperilor de pagini;
Close- ?nchidemodul de vizualizarcprint preview;
Help - activeazl,fereastraHelp print preview.

Marginile, dimensiuneaantetului sau subsolului paginii se pot


modificaprintr-o operaliede glisareasupraliniilor punctate.
La tip[rirea unei foi de calcul,Excel stabilegte
undeincepeqi undese
intrerupeo pagini. Pentrua modifica intreruperilede paginr procedafiastfel:

VariantaI.
1. Executaliclic pe butonul page Break preview,fereastraprint preview
va fi inchisd9i se va facetrecereala modul de afigarea foii de calculcu
liniile de intreruperede pagind.
2. Plasalisimbolulmouse-uluipe liniile de intreruperede pagind;simbolul
mouse-ului se va transformain H qi acum modificali liniile de
intreruperede pagini prin glisare.
3. Pentru revenirea la modul de vizualizare normal alegeli din meniul
ViewcomandaNormal.

VariantaII.

1. Alegeli comanda page Break Preview din meniul View.


intreruperile de paginf,sunt trasatecu linii albastre
2. qi 3. serepet6.

Tipdrirea propriu-zis d
Pentrua tipdri o foaie de calcul se va procedaastfel:
+ alegeli comandaPrint utllizdnd una din variantele:
./ File ) print...;
,/ executaliclic pe butonul print de pe bara
standard;
r' utJliza[icombinafiade tasteCtrl+p.
+ in cadrul ferestrei de dialog print ce se deschide pot fi stabilite
urmltoarele:
Wherei LPT1:
Comment:
[-J Rrtntto file
Frinlf,!.rqB {npif5
i.:iAll N u m b e r o f q o p i e s!;r _
'i,: Pase(s) Eromi
; lo; .
Printuh.:t
{-i SelectioO i.., Entireworkbook
':.i:ncttyesheet(s)

i-
L
P*ri*
- l
I

Grupa de opfiuni printer, din lista ascunsi Name permite selectarea


imprimantei la care doriJi sd tip[rili. Butonul de comandd properties duce la
aparijia unei ferestre de dialog, proprie fiecdrei imprimante, in care se
selecteazddiferite propriet6li de lucru ale imprimantei.

Pentru stabilirea domeniului de tipf,rire print range veli putea alege,


prin activareabutonului radio corespunzdtor,una din variantele:

c AII - toatd foaia de calcul,


o Page(s)se pot alegepaginile ce vor fi tipIrite, From:... To:....
Indicarea zonei din foaia de calcul care trebuie imprimatd se poate face gi
selectAndzona iar apoi alege{i din meniul File ) print Area ) Set print
Area.
caseta Print what v[ permite sd alegefi ceea ce dorili sr fie tip6rit:
numai ceeace este selectat,foaia de calcul curentf,sau tot registrul de calcul.

in cdmpul numeric Number of copies din secliunea copies vi permite


alegereanumirului de copii pe care vrefi s6le tipdrifi, pentru fiecare pagin[.
Dupd setarea opfiunilor dorite executali clic pe butonul oK sau
apdsali tasta Enter.
Capitolul 8

Particularizarea barelor cu instrumente

in mod implicit dintre barelede instrumenteafigateinilial suntnumai


barastandardgi ceade formatare.in cadrulacestorbaresereg[sescbutoanele
corespunzdtoare celor mai utilizate comenzi. Barele de instrumentesunt
destulde multe gi afiqareatuturor ar ocupain mod inutil zona de lucru, de
aceeaestebine sd afigali anumitebare doar atunci cdnd aveli nevoiede ele.
Pentru afigarea/ascunderea unor bare alegeli din meniul view comand.a
Toolbarsqi din submeniulcare se deschideexecuta{iclic pe baracaredoriti
s[ o afigali/ascundeli(un marcaj de validarein dreptul denumirii unei bare cu
instrumenteindicdfaptul c[ bararespectivresteafigat[in acelmoment).
Pentru a muta o bari de instrumenteva trebui sd vd pozifionalipe
marcajul de deplasareal unei bare cu instrumente,lineli ap6satbutonul
mouse-uluigi glisafibarade instrumentein pozi{iadorit[.
Avefi posibilitateade a v[ creapropriilebarecu instrumentesausd le
personalizalipe cele deja existente.Puteli insera/eliminaun butonpe o bard,
ad[ugachiarmeniuripe o bardcu instrumente.

Bare partic ularizate de instrumente


Pentrucreareaunei bareproprii de instrumente:
+ din meniul Tools, alegeli comandaCustom,etichetaToolbars;
+ executali clic pe butonul New; va fi afiqatd fereastraNew Toorbar;
tastafinumelepe care-l dorili qi executali clic pe OK.
Va fi afiqat[ o bard
de butoane goal[, pe care
puteli apoi adf,ugabutoane.

Se poate observa
cd noua bari apareal5turi
de barele predefinite, ?n
cadrul meniului View ---
Toolbars ---+Bara mea.
Addugareaunui buton pe bara de instrumente
butoanelor.pentru addugarea
Dupi ce a-!i creat bara urmeazd,addugarea
unui buton:
+ executali clic pe
eticheta Commands; ioolhais. eommands eptions
+ executali clic pe o To add a commandto a toolbar:selecta categoryand drag the
commandout of this dialog box to a toolbar.
categorie din caseta
Categories gi glisali
comanda dorit[ din
casetaCommands pe
bara de instrumente
afiqati.

Butonul apare pe bara


dumneavoastrS.

Observalie Se pot ad[uga oricAtebutoanedorili, pe oricare din barele


existente(ve!i glisa butonul pe barape caredorili s[ apari).

Toollars (ommands Sptions

To add a commandto a loolbar: selecta rategory and drag the


commandout oFthis disloqbox to a toolbar,
Cateqories: Commangls:

wjndmandHetp
urawrng m
Autoshapes v . PageBreak I

I B*q" c"*r""d* |
Addugareaunui meniu predffinit tn bara de instrumente
Pentru adiugarea unui meniu predefinit in bara de instrumente
procedaliastfel:
+ selectaliBuilt-in Menus(meniuripredefinite)?ncasetaCategories.
+ glisali meniul dorit din casetaCommandspe bara de instrumente
afiqat6.

Dupd ce ali ad[ugattoatebutoaneleqi meniuriledorite,executaticlic


pe butonulClose.

$tergerea unei bare proprii


$tergereaunei bare proprii cu butoanese realizeazi astfel: selectali
baracu butoanedin fereastraCustomizeqi executaliclic pe butonulDelete.o
bar[ predefinitd nu se poate qterge; se pot $terge doar barele create de
utilizator.
Vtlcrosoftnxcet. fe

$tergereaunui buton dintr-o bard de butoane


+ din meniul Tools alege\rCustomize...,apoi pagina de proprietili
Commands:
+ selectalibutonul dorit (de pe o anumiti barScu butoane)gi glisali
butonulin afarabarei;
+ executaticlic pe butonulClose.

Addugareaunui meniu tn bara de meniuri


+ din meniul Tools,alegeJicomandaCustomize..., etichetaCommands;
+ executa{iclic pe op}iuneaNewMenu din casetaCategories:
+ alegefi opliuneaNew Menu din casetaCommands:gi glisa{i acest
butonpe barade meniuria aplicafieiExcel.
+ vd pozilionafipe noul meniu,deschidejimeniulcontextualqi in caseta
Name:tastaliun numepenffunoul meniu;
+ executaficlic pe butonulCloseal ferestreiCustomize.
tvticrosoftBxcet. fe

Eticheta Options vd
permite sI modificafi
" . . . . . . . . . ; . . : . :

Toolhars Eommands I Qptionsi


: ' i '

dimensiunea pictogramelor Ferron,rlir*li.ltrru:arrilLLullr:r:

l:] thow Standardand Formattingtoolbarson two rows


de pe bari, si l] Alwaysshowfull melus
5howfqll menusafter a shortoeray
activa\i/ dezactivali afiqarea l

lE*t'**;to"rbfi*G;il
casetelor de tip ScreenTip,
Olher
sau sd schimba{i animaliile f] large icons
[l list lont namesin theirfont
din meniuri.
A show screenlipson toolbdrs

Uenudnimdtions:(Systemdeiault) -
Pentru a vedea
denumirea unui buton,
I .t9* |
plasali indicatorul mouse-
ului pe el. Se va va afiqao caset[ de tip SareenTip,ce cuprindedenumirea
butonului. Daci dorili informalii despreo comanddasociatl unui buton,
apdsalicombinaliade taste Shift+Fl; indicatorulmouse-uluiva lua forma
unui semn de intrebare. Plasafi indicatorul mouse-ului pe un buton gi
executaliclic pe acesta.
tvticrosoftgxcet.fe

Capitolul 9

Tipuri de adreseintfllnite in cadrul formulelor

O formulS incepe intotdeaunacu semnul egal (=). in cadrul unei


formule se pot regisi oricare sautoatedintre urm[toarele:
+ constante- numeresauvalori text:
+ oPeratori;
+ referin{e(adrese);
+ funcfii.

Constante
O constantl este o valoare care nu se calculeaz[, o valoare
independentl de valorile altor celule. Exemple de constante:o datd
calendaristicf,,un num5r,un text.
Observalie:
Prin utilizarea intr-o formulS a unor valori constantein loc de
referinfe la celule, rezultatul se va modifica numai dac[ veli modifica
formula.

Operatori
Operatorii indicd tipul de calcul pe care dorili sd il efectuali cu
elementeleunei formule.
Tipuri de operatori:
r operatoriaritmetici;
I operatoride comparare;
r operatorde concatenaretext (&);
r operatoriide referin!6.
Operatoriaritmetici
- Sunt utllizali pentru a efectua operaliile matematice de bazd.
operatorii matematici sunt: + (adunare), - (scddere),* (inmultire), /
(impdr{ire),7o(pr ocent),^(ridicarela putere).

Operatoride comparare
Sunt utilizali pentru a comparadou[ valori. Rezultatulcomparafiei
esteo valoarelogicf,:TRUE sauFALSE.

Operatorde concatenaretext (&)


Acest operatorunegte/concateneazd"
unul sau mai multe qiruri de text
pentru arcaliza un singur text.

Operatorii de referinld
se utilizeazdpentrua combinazonede celulenecesare pentrucalcule.
Aceqtiasunt:
: (dou[ puncte) operatorde zon6 ce produce o referin![ la toate
celuleledintredou[ referinfe,inclusivceledoudreferinle(A1:E13).
; (punct qi virguli) operatorreuniune,combinr referinfe multiple
intr-o singurf,referinfd (SUM (A 1:B 4 ;F6 :Hl2))
(spa{iu) operator intersec{ie,al c[rui rezultat este o referintr la
celulelecomunea doui referin{e(C2:D2C6:C8).

Ordineade executarea operaliilor din formule


Formulele calculeazd,valori intr-o anumit[ ordine. Formula este
calculatr in Excel de la stangala dreapta,conform unei ordini specifice
pentrufiecareoperatordin formuli.
Atunci candintr-o formuld se?ntalnesc mai murli operatori,opera{iile
vor fi efectuatein ordineaurmltoare: referinfi, negafia,- , Vo, n, * qi /, + qi _ ,
&, operatoriide comparare.
in formula ce conline operatoride acelagigrad (de exemplu* $i /),
operatoriivor fi evaluajide la stdngala dreapta.
Dacb dorili sd modifica{i ordinea evalulrii, parteadin formuld ce
trebuiesdfie calculatdprima o incadraliin paranteze.
Excel evalueazd doarparantezerotunde;esteobligatoriuca acesteasd
fie ?npereche.cand aveli de scris formule complexecu parantezemultiple,
pentrua impune o anumitdordine a operaliilorputefi constatacd,Excel vd
ajuti prin folosireaunui cod al culorilor.
Totalitatearegulilor pe care trebuie s6 le indeplineasciun gir de
caractere astfelincAtacestas5 fie interpretatca o formulS,senumegtesintax6.
Daci primul caracterdintr-o celulf,estesemnulegal,atunciceeace urmeazd
va fi interpretatconform sintaxeiformulelor, astfel conlinutul celulei va fi
interpretatca informafiegeneral[,numdr,datd,etc.
in mod implicit, formulele din celule sunt evaruate$i reata$ate
rezultateleimediat ce valoarea uneia dintre celulele de care depind se
modificd. Acest comportament poate fi modificat, dacd se folosesc
posibilit[1ilede configurarepuse la dispozilie de fereastraoptions, ftqa
Calculation.
Se vor calcula valorile formulelor numai dacd se apasf, butonul
Manual sau tasta F9. Se poate observa cd, Excel bifeazd automat caseta
Recalculate before
'{t ,
save ceea ce va forla
r Color I International save i. ErrorChecking Spelling Security
de fapt ca programul View CdlEuldtion Edit 6enerdl Transition CustomLists Chdlt
sd recalculeze toate r-:r(tJtllon
' r.-)4utomatic r.itiUln,f;1i
foile de calcul dintr- tc"k'",,(Fr) i
i..) Automaticexceptlables [11Recalcqlate
beforesave
un registru inainte ca I c"l.5h""t
]
acestasd fie salvat. ll lteralion
,
ln cazul Maximum ,100
itqrdtionsi rhdnge:,0,001
i4aximum

. \'Vfrlbo0linpti0rrt
formulelor complexe '
f, Updateqemotereferences p Saveexternallinkvalues
aceastd recalculare . [l frecisionas displayed fl Acceptla[elsin Formulas
poate dura mult de I l9o+ g[atesystem

aceea este indicat sd


dezactivali aceastl
opJiune. l g-.']l I c*.a I
Referinle (adrese)
Adresaidentific[ o celuld (o zon[ de celule)?ntr-ofoaie de lucru qi
comunicdExcel-uluiunde sd cautevalorile sau datelepe care dorili sr le
utiliza{i in cadrul unei formule. Prin intermediuladreselor:
- pot fi utilizate intr-o singuri formuld date aflate in pdrli diferite ale unei
foi de lucru;
- puteliutiliza valoareadintr-oceluldin mai multeformule;
- pute,tisd faceli referire la celule din alte foi ale aceluiagiregistrude lucru
gi la celuledin alteregistrede lucru (numitelegdturi).
O referinld este o denumiresimbolic[ utilizatSpentru identificarea
unei celule sau domeniude celule dintr-o foaie de calcul.Existi mai multe
tipuri de referinle gi anume:
- referinle relative
- referinle absolute
- referin{emixte
- referinle interne
- referinle externe
- referintetridimensionale.

Stilul de referingdAI
Stilul de referin![ implicit al Excel-uluieste srilul de referinld A1,
(coloanelenotatecu majuscule,iar rdndurilecu numerede la 1 la 65536).
Acestelitere gi numeresuntnumitetitluri de rdndgi coloani.De exempluA1
se referi la celula din coloanaA qi rAndul 1, A10:A20 se referdla zona de
celuledin coloanaA qi rdndurilede la 10 pdndla 20.
Pentrulegareala o alti foaie de lucru din cadrulaceluiaqifigier se va
introducein fafa adreseide zond numelefoii de lucru qi semnulde exclamare
(!).
Vticrosoftgxcet. fe

Stilul de referinydRICI
Stilul de referinli R1Cl indicd pozi[iaunei celulecu un ,,R" urmatde
numf,rul rdndului qi un ,,c" urmat de numirul coloanei;este util pentru
calculul poziliilor rdndurilor qi coloanelorin macrocomenzi.Dac[ este
utilizat modul de etichetareRlC1 adreselerelativedevin R[m]C[n] iar cele
absoluteRmcn, undem reprezintd,num[rul liniei gi n numdrulcoloanei.
Exemplu: Rt5lct5l este adresarelativd a celulei situatd cu cinci
rdnduri mai jos gi cu cinci coloanela dreapta,R[-1] esteadresarelativd la
intregulrdndsituatdeasupraceluleiactive.
Pentru activarea./dezactivarea stilului de referintd RlCl procedali
astfel:
t
din meniul Tools alegeli comanda Options, etichetaGeneral;
!

Referin{ele relative
Referinla relativf, la celul[ (de exemplu A1, Dl, F34 etc.) sebazeazd
pe pozifia relativ[ a celulei ce conJine formula fa{[ de celula Ia care se face
referire.
Prin copierea formulei de-a lungul rAndurilor sau pe coloane, adresa
relativl se ajusteazf,automat. Odat[ cu modificarea poziliei celulei ce con{ine
formula se va modifica gi referinla.
Atunci cdnd selectdm celule din foaia de calcul, pentru utilizarea lor
in formule se foloseqtein mod implicit o referin![ relativi.
DacS vom copia formula pe coloand, folosind autofill qi selectlm apoi
pe rAnd fiecare celul[ completat[, vom observa cd referinla a fost actualizatl,
pentru a corespundecu celula curent5.
Actualizarea se produce in ambele direclii, pe rAnd qi pe coloand,
dupd cum putem observa dacd vom copia acum formula c[tre dreapta.
Practic, fiecare noud celuld dubleaz[ valoareacelei din stdngaei, deci
referinla aluneci spre dreaptaodatd.cuformula.
Exemplu. Pentru a calcula Pre! majorar in cadrul tabelului de mai jos s-a
folosit o formulf, simpl[ in cadrul cireia se poate observa modul in care se
modific[ adresa relativl odatd cu modificarea poziliei celulei ce con{ine
formula.

nt" . gail yiew Lnsert Fgrmit , .Xac


$ lools eata Wi*o*
il -i "i -l:r j j,Y;l"id * - l, . 1 - , l : , r r' r { ,: . i l
ieriar - l0 .,8 -r u ]=pl= C *.?v; , :rii;.,1iIF
F2 fi 1Yo
B r C D E F

Nr.
Autor Editura Pret Majorare Pre! majorat
{ l Buc
z lJ.verne Nemira 1 17 0 0 0 7 5 ,01 -- nu4z, a / n^*-^\
\ut tt)
3 , W . D e e p i n g Rao 12 0 0 0 5 1 t,03 = D 3 +( D 3 - F 3 )
4 E, HemingwayTeora 13 10 0 0 1,05 = D 4 +( D 4 . F 4 )
5 r E , H e m i n g w a y Nemira 145000 D+ r,07 =DS+ ( DS-F5)
6 ,A, Buzura Rao 12 0 0 0 0 1 a
1,09 =D6+ ( D6-F6)
7 rM,Eliade Teora 7 5 0 0 0 J D 11 = D 7 +( D 7 - F 7 )
I i t . ilavici Polirom 5 9 0 0 0 BO ,tJ = D 8 +( D B " F B )
o r l Rebreanu Teora 10 2 0 0 0 t c 16 =Dg+ (D9-FS) li* -
ffi

B C D E r

'I Autor Editur Nr. Piel


Titlul cergil PrFl Majorare
1 .'a Buc majorat

.? Copii cipitanuluiGrant J. Verne N e m i r a 11 7 . 0 0 07 5 10 118,170


J Sorrellsi fiul W, Deeoinq Rao 1 2 , 0 0 0c l 3"/. 12,360
Adio, arme E, Hemincwav T e o r a 1 3 1 , 0 0 0e o 5lo 137.550
5 Pentrucine bat clopotele E , H e m i n o w a vN e m i r a 145.000 6 4 70 I55.150
I Srgolii A. Buzura Rao 120.000 1 2 90/" I 30.800
7 Mavrei M. Eliade Teora 75,000 36 11,/" 83.250
I Mara L Slavici Polirom 59.000 80 13% 66,670
I lon L. Rebreanu Teora 102,000 tc 15%
' r1 7 . 3 0 0
Referinyeleabsolute
Referinlaabsoluri,(de exemplu$A$1, $D$1, $F$34etc.),se referd
intotdeaunala o celulf,cu o anumitdamplasare. Deci, o referintdabsolutdva
face ca formula care o utilizeazd s[ refere aceeagiceluld sau domeniu de
celuleindiferentundegi de cdteori estecopiatd.
Prin copiereaformulei de-a lungul randurilorsaupe coloane,adresa
absolutr nu se ajusteazi.Odatd cu modificareapoziliei celulei ce conline
tormulaadresaabsolutirimAneneschimbatd.
Exemplu:
Jindnd cont de fluctuaJiilecursului leu-dolar se cere introducerea
unei formule ce va converti automatpre{ul produselorexprimatin dolari in
pre{ulexprimatin lei.

i;ll rile Edit giew Fqrmar lools e6


Lnrert
:i l \ j *.
_ : , r _t ---.:,.,
;Arial - 10 - B l- u =
33100
-.* !"19 .,.*,-,: . . - 6 ._!__-l
B c
, J*. | ,*oorc[*"l
TASTATURA
=D 4 " $ D $ 1 t l
=D5'$D$1 0
=D6*$D$10

1 0| cuRS$ [33100 ll

Se poate observac[ prin utilizareareferin{eiabsolute,formula va


produceacelaqirezultatindiferentundeestecopiatl.
Referin{emixte
Referinlamixtf, (de exempluA$1, $At, gpg34etc.)esteo combina{ie
a celorlaltedou[ tipuri de adreseqi are fie rdnd absolutqi coloandrelativl
(A$1), fie o coloandabsolurdqi un rAndrelativ ($ef
;.
Prin copiereaformulei de-a lungul randurilor sau pe coloane,se va
ajusta automat partea relativd din cadrul adresei mixte, in timp ce partea
absolutdva rdmdneneschimbatd.
Observayie.O modalitatesimpld de a transforma
o adresf,relativl (A1) in adresi absolurd($A$1) 'o *ttn
consti in apf,sareatastei F4. O noud apdsarea {*t **,r*r
tastei F4 transform[ adresa absolut[ in adresl $el'
mixtd (A$1). Se observ[ ci o nou[ apdsare r-\
6s, ./r+
producetot o adresl mixt6 ($At;, iar dac[ se
mai apas[inc[ o datd,F4se obline o adresdrelativd.

Referin{einterne
Referinleleinterne (Sheet 1! $c4) au in vederecelulele situatein
acelagiregistru,dar carepot fi in foi de calcul diferite. Dacd formula referb o
celuli situatdin altl foaie de calcul, atunci referinla trebuie precedat[de
numelefoii de calcul(ex.Sheer1!$C$4).

Referinyeexterne
Referinleleexterne ([carte.xls]sheet1!$c$4) au in vederecelulele
saudomeniilesituatein foi de calcul ale altor registredecAtcel careconline
formula. Formula general[ a unei referinle externeeste alcatuit[ din: unitate
de disc, numeleregistrului,referinfa,caleacompletd,numele foii de lucru,
apostroful(permitegi inserareade numecu spa,tiiintre cuvinte;.
tvticrosoftPxcet. fe

Referinge3-D Qridimensionale)
Referinleletridimensionale(Sheet2:Sheetl3!B5l) au in vederetoate
celulelecorespondentedintr-un grup de foi de calcul succesive.Exemplu:
=SUM(Sheetl;Sheetl3!C13)adundtoatevalorileconlinutein celulaC13 din
toatefoile de lucru dintreSheetl si Sheetl3.

Utilizar ea numelor tn fo rmul e


Pe ldngd posibilitateade referire a celulelor cu ajutorul adreselor,
adeseaestemai comod a se folosi denumirimai uqorrecunoscute de celule.
Folosindpentru celule denumiri (mai uqor de relinut) formulele vor deveni
mult mai logice qi mai uqor de folosit, operafiilede decupare,copiere gi
mutarea blocurilorde celuledevin mai uqorde efectuat.
Dac[ dorifi sd da]i un nume unui domeniu de celule va trebui sd
procedaliin felul urmitor:
+ selecta{idomeniulde celulec[ruia dorili s5-idali un nume;
+ din meniulInsert, alegelicomandaName apoiDefine.Se va deschide
fereastraDefine Name:
+ introduceli numele (maxim 255 caructere,care pot fi litere, cifre,
puncte gi sublinieri, dar nu gi spafii), in caseta Iext Names in
workbook.

tl|Et-
, l- q.ll
I cb;_l
' , -
I A d d I
1-

tG*-l
,

Caseta de dialog Define Name aratd,utilizatorului cirui domeniu ii aparfine


anumiti denumire:
+ executaliclic pe butonul Oft sauaplsali tastaEnter.
+ pentrua vedealista ce conline denumiriledomeniilor.exeQutaticlic
pe sdgeatade derularea caseteiName.
Dacd executaliclic pe denumireaunui domeniudin lista Namesin
workbook, in caseta de text Refers To ve\i putea observa adresa celulei
alocatedenumiriiobiectului.
Pentrua qtergedenumireaunui domeniu,selectafidenumireain lista
Namesin Workbooftgi executaliclic pe Delete.
utilizarea numelor definite intr-o formuld poate face mai uqor de
inleles scopulformulei. Un nume estedisponibilpentru orice alt[ foaie din
acelagiregistru.Se poateface de asemenea legareala un nume definit in alt
registrude lucru sau se poatedefini un nume care se refer[ la celuledin alt
registrude lucru.
Regulicare trebuierespectate atunci cdndintroduceliun nume:
. numelepoateconfinepdn[ la255 de caractere;
r nu sunt permisespalii atunci cdnd dorifi s[ utiliza{i
mai mult de un
-
cuvdnt pentru nume va trebui s[ folosili ca separatoride cuvinte
liniulelede sublinieresaupunctele;
' numelenu pot fi identicecu o referint[ la celuldl
' primul caracteral unui nume trebuie si fie o liter[
sau o liniufi de
subliniere.celelalte caractereale numelui pot fi litere, numere,
puncteqi liniule de subliniere;
r nu se face distinclie in cazul numelor intre caractere
majuscule qi
caractereminuscule.

Utilizqrea etichetelor tn formule


Pe o foaie de lucru se pot atlliza etichetelecoloanelorgi rAndurilor
pentrua facereferirela celuleledin acelecoloaneqi rAnduri.
Observatie

aceeasitoaie de lucru; dacd se doreStereprezentarea


unei zonepe altd foaie
de lucru, se utilizeazdun nume.
Puteli utiliza etichetele rddurilor gi coloanelor intr-o formuld pentru a face
referire la date. De exemplu, pentru a afla valoarea minimd pentru coloana
Prel, se utilizeazd,formula =MIN(Prel).
Deoarece implicit, Excel nu acceptb etichetele in formule, pentru a
utiliza etichete in formule, alegeli comanda options din meniul Tools, fiqa
Calculation Activali butonul radio Accept labels in formulas din sec(iunea
Workbook options,

Color :, International l' 5ave -l Eror Checking Spelling . . 5ecurity


vi* I l.i.urJ'""'i iJt "r !9t9f-9l,rlt"n'i!i9t..Custom-Lists Chtsrt
.;.;-,;."
I c"l.N"-(FDl
t:l Automatic i]j Uanual
{-) Automatirexcept lables
t c"kgh-"r l
I lteration
Maximumitqrations:| 100 Mdximumlhange: 0,001
',ir0rkbookoplions

P Updatelemote references lgl 5ave external[inkvalues -/


fl frecisionas displayed i-rd6a
Eli!;epi-leh-"r''
[] 190+{ate system

l-. el, 1 Tc""."r_l

Exemplu:se cere calculareaValorii totale in tabelulde mai jos, prin


ulilizareaunei formule in carese vor folosi etichete.
Dupf, activareabutonulradio Acceptlabelsin formulas din sec{iunea
Workbookoptions a ferestrei Options
puteli introduce in celula D2 formula
=Pret*Nrbuc, iar apoi glisafi,folosind
AutoFill.
Capitolul 10

Funcfii

Func{iile sunt de fapt formule predefinite ce efectueazdcalcule


utilizAndargumentele,intr-o anumitl ordine,saustructurd.
Funclia incepe cu semnul egal (-), urmat de numele acesteiaqi o
perechede parantezedeschise.in interiorul parantezelorsunt argumentele
funcliei carepot fi numere,text, valori logice (TRUE sauFALSE), constante,
matrice, adrese,formule sau chiar alte funcfii, valori de eroare ca #N/A.
Argumentele sunt separatede virgul[ (sau punct gi virguli in funclie de
RegionalSettings).
ExistS:
' funcfii predefinite - la tastareafuncliei aparedescriereasintaxei gi
a
argumentelor.
' funclii imbricate - o funclie esteutilizatd ca argumentulaltei funclii
(pot existamaxim 7 niveluri de funcfii imbricateintr-o formuld).

Excel conline o bibliorecf, bogat[ de funclii (peste200) grupatepe


diferite categorii: matematice,statistice,dati gi ord, de c[utare, financiare,
funclii bazd'de date,informafii, text, ingineregti,logice, de conversie,pe care
utilizatorul le poate apela in formule. Funcliile sunt de fapt formule
predefinite, care utilizeaz[ pentru calcul anumite valori specifice, numite
argumente,valori caresunt furnizatefuncfiei pentrua obline rezultate.
Argumentele pot fi valori numericeotext, valori logice, adresede
celulesaudomenii,constante,formule, alte funclii.
De exemplu in locul unei formule "-(A2+B2+c2)/2" putefi ttiriza
funclia AVERAGEqi atunci vefi scrie "=AVERAGE(A2:C2)".
Puteliintroduceo funcfieprin tastareacorecti a sintaxeiacesteia,sau
mai simplu,utilizdndun asistentde functii. Pentrua introduceo functieintr-o
formuli utilizandFunctionwizard alegeliunadin variantele:
. din meniuluiInsertcomandaFunction:
l-;-l
r executaliclic pe butonul lt* | de pe barade
formule sau de pe bara
standard.
Indiferent care variantd a-!i ales se va deschidefereastrapaste function

!earch for a function:


.Type a brieFdescriptionof what you want to do and then
clickGo

In cadrul ferestrei se observ[ faptul cd funcfiile sunt grupate pe


categorii.Astfel din lista derulantdputefi selecta:Most RecentlyUsed(dacd
funcfia respecdvaa mai fost accesatIrecent),Ail (d,ac6, nu qtili din ce
categoriefacepartefunclia pe caredorili s[ o inseraji)sauo categorieanume.
Prin selectareaunei categoriise pot observatoatefunc{iile care fac
partedin categoriarespectivd.Pentrufuncfia selectatdse poatevedea,ceva
mai jos in cadrui ferestreiPastefunction, sintaxaacesteiaqi o scurtddescriere
a funcfiei.
Pe lAng6funcfiile predefinitefiecareutilizatorareposibilitateade a-gi
defini func{ii proprii.
tvticrosoftgxcet. fe

F uncyii matematice Si trigonometrice


Cu ajutorul funcfiilor matematicese pot efectuacalcule matematice
simpleca de exempluaduniri, inmulliri, ridicdri la putere,logaritmi precum
gi alte opera{iiasupranumerelorcum ar fi: rotunjire, trunchiere,etc.
Funcliile trigonometrice permit calcularea valorii sinusului qi
cosinusului,conversiaunitblilorde m[sur6,etc.
Mai jos suntprezentate cdtevafunclii din aceastdcategorie.

SUM adund, toatenumerelefurnizateca parametri.


Sintaxafuncliei: SUM(numberT;number2;...),
undenumberl;number2,' .. suntargumente(de la 1 pdn[ la 30).
Argumentele funcfiei SUM pot fi constantenumerice, referinte de
celule saureferinle de domenii. Numerele,valorile logice gi textelecarepot fi
interpretateca numere, tastate direct in lista de argumente,sunt luate in
calcul. Sunt ignoratecelulelegoale,textele,valorile logice sau valorile de
eroare. Argumentele care sunt valori de eroare sau texte ce nu pot fi
interpretateca numere cauzeazderori. Aceastdfunclie are un buton propriu
situatpe barastandard.

SUMIF adunl celulele care indeplinesccondiliile specificateprintr-un


criteriu dat.
Sintaxafuncfiei: SUMIF(range;criteri.alsum_range),
underangeestezonade celulecareva fi evaluatI;
criteria esteun criteriu de selecfie(sub forma unui numlr, expresiesau
text),ce definegtecelulecares[ fie adunate;
sum_rangesunt celulele care trebuie insumate (dacd este omis, sunt
insumatecelulelespecificatein argumentulrange).
Celulele din sum_rangesuntinsumatenumai dacdcelulele care le corespund
in argumentalrangeindeplinesccriteriul de selec{ie.
ZN intoarcelogaritmul natural al unui numir. Logaritmii naturali aulabazd,
e (2,71828182845904);
constanta aceastdfunc{ieesteinversulfunctieiEXp.
Sintaxafuncliei: LN(number),
numberestenumdrulnaturalpozitiv pentrucarecalculafilogaritmulnatural.

LoG intoarcelogaritmul unui numdr intr-o baz6 pe care o specificali (dacd


esteomisA,seconsiderd10).
Sintaxafuncfiei: LoG(number;base),
unde number estenum[rul natural pozitiv pentru care calculali logaritmul;
base esteb aza lo saritmului.

FACT intoarce factorialul unui numdr; dacr numdrul nu este un intreg, se


trunchiaz6.
Sintaxafuncfiei: FACT(number),
undenumberestenum6rulpozitiv sauzeroal cdruifactorialsecalculeazd.

POWER intoarcerezultatulunui numdrridicat la o putere.


Sintaxafunctiei: POWER(numberlpower),
tnde numberestenum[rulbazl, carepoatefi oricenumir real:
power esteexponentulla carese ridicd,baza.
ln loc de PowER poatefi utilizatoperatorul"^", pentrua indica la ce
puteretrebuieridicatd"baza.

INT rotunjeqteprin lips[ la cel mai apropiatnumdrintreg.


Sintaxafuncliei: INT(number),
unde number estenumrrul real pe care dorili s[ il rotunjifi prin lipsr la un
intres.
oDD intoarce numdrul rotunjit prin adaospdni la cel mai apropiat intreg
impar. in cazul in care number este un intreg impar, nu se face nici o
rotunjire.
Sintaxafuncfiei: ODD(number),
undenumberestevaloareade rotunjit.
O valoareesterotunjiti prin adaosatuncicAndse ajusteazdin sensul
dinsprezeroindiferentde semnulargumentul ui number.DacLnumbernu este
numeric,ODD intoarcevaloareade eroare#VALUE!.

MOD intoarce restul impir,tirii unui numdr la un impf,rfitor. Rezultatul are


acelagisenlncu al impd(itorului.
Sintaxafuncliei: MOD(number;divisor),
undenumberestenumdrul pentrucare vrefi sdgdsilirestul,
divizor esteimpir,titorul.
Dac[ divizorul estezeroMoD intoarcevaloareade eroare#DIV/O!.

TRANC
Aceastdfuncfie trunchiazf,un num[r, ldsdndu-iacestuianum[rul de
zecimaleprecizateca al doilea parameffu.Dac[ al doilea parametrulipsegte,
num[rul estetrunchiatla intreg prin eliminareaplrlii zecimale.
Sintaxafunctiei: TRUN C(namber ; num_digits),
undenumberestenumd.rulce va fi trunchiat;
num-digits specificd precizia trunchierii (valoarea implicit[ pentru
num_digitsestezero).
TRUNCcu precizie0 elimin[ parteazecimald, a numlrului.

Observalie
Funcfiile lNT gi rRaNC cu precizie0 sunt similare, deoareceambele
intorc numereintregi.
tvticrosoftexcet. fe g0

ROAND
Funcliarotunjeqteun numir la un num[r specificatde cifre.
Sintaxafuncliei: RoUND(number;num_digits),
undenumberestenumirul ce va fi rotunjit;
num_digitsspecificdnumf,rulde cifre la caredorili sdrotunjili numdrul.
in cazulin carenum-digits este:
r 0, numirul esterotunjit pdni la cel mai apropiatintreg;
. mai mic decdt 0, numdrul este rotunjit spre stdnga separatorului
zecimal;
. mai maredecdt0, numirul esterotunjit pAnI la numdrulspecificatde
zecimale.

RADIANS transform[ gradelein radiani.


Sintaxafunc{iei: RADIANS(angIe),
undeangle reprezint[ unghiul (in grade)c6ruiadorifi sd-i faceli conversia.

COaNTIF numlrd celulele care indeplinescun criteriu dat, dintr-o zond de


celule.
Sintaxafuncliei: CouNTlF(range;criteria),
ttande
range precizeazdzona din carevor fi num[rate celulele;
criteria estecriteriul de selectare.

PRODUCT inmullegtetoatenumerelefurnizateca argumente


Sintaxafuncfiei: PRODaCT@umberT;number2;...),
undenumberl;number2,'.. suntargumente(de la 1 pdnl la 30).

PI returneazdvaloarea
numdrului PI cu o preciziede cinsprezecezecimale
Sintaxafuncfiei: PI(.),
Funcyiipentru date calendaristiceSi ore
ln cadrul programulu i Excel datele calendaristicesunt stocateca
numereserialesecvenfialeastfelincAtacesteapot fi utilizatein calcule.Excel
ttilizeazd sistemulde dati calendaristici 1900.

NOW intoarcenumdrul serial al datei gi orei curente.


Sintaxafunctiei: NOw()
Valoareafuncfiei NOW nu este actualizatd, in mod continuu.Dacd inainte de
introducereaformulei formatul celulei eraGeneral, rczultatulesteformatatca
datd.

DATE intoarcenumlrul seriei secvenlialecarereprezintr o anumit[ datd.


Sintaxafuncfiei: DATE(year;month;day)
Argumentulyear esteinterpretetat in concordan{[cu sistemulde dat[
calendaristic[utilizat.Dacd
- anul esteintre 0 - 1899 (inclusiv),Excel adun[ aceast[valoare
la
1900pentrua calculaanul;
- anul este cuprins intre 1900 - 9999 (inclusiv), Excel utilizeazd,
aceast[valoaredrept an.
Pentru vizualizarea numdrului ca numdr serial alegefi din meniul
Format comandaCells, etichetaNumber gi din casetaCategorieselectali
General.

TODAY intoarcenumlrul serial al datei calendaristicecurente.


Sintaxafunc{iei: TODAY( )

DAY rettrneazdziuaunei datecalendaristice


(un intreg cuprinsintre I gi 3l),
reprezentatiprintr-unnumdrserial.
Sintaxafuncfiei: DAY(sertnl_number),
undeserial_numberestedatazilei pe careincercalis-o gdsifi.
Indiferent de formatul de afigare pentru valoarea datr in cazul
func,tiilorYEAR, MONTH si DAY valorile returnatevor fi valori gregoriene.

Functiile de tip text


Funcliile de tip text vA oferd posibilitateade a manipulaqiruri de
caractere(modificareadin majusculein minusculesau invers,determinarea
lungimii unui gir de caractere,concatenarea datelorde diferite , tipuri, etc.),
in cadrul formulelor. ln cele ce urmeazdvor fi tratatecdtevadintre functiile
de tip text.

CONCATENATE
Aceastf, funclie aldturf,, unul dupd celalalt, mai multe giruri de
caractere,formdndun singurtext.
Sintaxafuncliei: CONCATENATE(textl; text2; ...),
trJnde
textl, text2,... sunt qiruri de caracterecare se aldturdintr-un singur text.
Func{ia acceptf,pdnd la 30 de parametri, care pot fi giruri de caractere,
numeresau referinle la celule singulare.in locul funcliei CONCATENATE
poatefi utilizat operatorul"&".

LEFT, RIGHT
LEFT intoarceprimele caracteredintr-un gir, in funcJiede numdrulspecificat
ca al doileaparametru.
RIGHT intoarce ultimele caractere dintr-un gir, in functie de numIrul
specificatca al doileaparametru.

Sintaxafuncfiilor: LEFTQext;num_chars),
RI GHT Qext; num_chars),
tnde text estegirul de caracteredin carese extrageun subqir.
num_charsindicd numf,rul de caracterepe care le va extrage funclia
(num_charstrebuies[ fie mai mare sauegal cu zero).
Microsoft Excel. Te q:

Observalie:
Dacd num_chars este mai mare decdt lungimea textului, ambele
funcfii intorc tot textul, iar dacd,esteomis, se consider[ egal cu 1, prin urmare
LEFT intoarcenumai primul caracter,iar RIGHT pe ultimul.

LEN intoarcenumirul de caracteredintr-un gir de text.


Sintaxafunc{iei: LEN(text),
andetext estetextul a cdrui lungime o va determinafuncfia. Spa{iile,semnele
de punctualiegi caracterelespecialesenum[r[ gi ele.

LOWER transform[ toateliterele mari dintr-un qir de caracterein litere mici;


nu modific[ $i caractereledin text carenu sunt litere.
Sintaxafuncliei: LOWER(text)

UPPER esteinversul func{iei LOWER - face conversiatuturor literelor mici


dintr-un qir de caracterein litere mari; nu modificd gi caractereledin text care
nu suntlitere.
Sintaxafuncfiei: UPPER(text),
undetext estetextul caretrebuietransformat.

MID intoarce subqir dintr-un $ir de caractere, incepAnd din pozi\ia


specificat[, pebazanumirului de caracterespecificat.
Sintaxafuncfiei: MlD(text;startlnum;num_chars),
lundetext esteqirul de caracteredin carese extrage;
start_numeste pozifia din text a primului caracterpe care dori{i si-l
extragefi.Pentruprimul caracterdin text start_numeste1, etc.
num-chars specific[ numdrul de caracterece trebuieextrasedin text de
funclia MID. Dacd'acestaeste negativ, MID intoarce valoareade eroare#
VALUEI.
Dacd start_num este:
. mai mare decdt lungimea textului - MID intoarce "" (text
gol);
. mai mic decAt lungimea textului, dar suma start_num plus
num_charsdepdgeqte lungimea textului - MID intoarce toate
caractereleincepind din pozifia start_numpdni la sfdrqitul
textului:
. subunitar- MID intoarcevaloareade eroare# VALUE!.

PROPER
Transform[in majuscul5prima literd dintr-unqir de text qi orice altd
literd din text ce urmeazd.dupd un separator(orice alt caracterin afar[ de o
liter[). Faceconversiatuturorcelorlaltelitere la literemici.
Sintaxafunc{iei: PROPER(text),
undetext esteun text inclus intre ghilimele, o formul[ ce ?ntoarceun text sau
o referinfdla o celulf,ce conline textul pe carevre{i sd-l transformaJiparlial in
maiuscule.

TEXT faceconversiaunei valori ?ntext,folosindun anumitformatnumeric.


Sintaxafunctiei: TE XT (value;format_text),
undevalue esteo valoarenumeric5,o formuld careesteevaluat[ la o valoare
numerici sauo referinldde celul[ ce confineo valoarenumericl.
format_texl este un format numeric, precizat sub formi de qir de
caractere,similar celor care apar ?n cazul formatdrii numericeparticularrzate
(fereastraFormat cells, frqaNumber,categoriaCustom).
Stabilireaformatului unei celule in cadrul ferestrei Format cells
modificr numai formatul, pistrAnd valoareaneschimbat[.prin utilizarea
funcliei TEXT, o valoarenumerici esteconvertiu la o valoarede tip text,
astfelincdtulteriornu mai poateparticipain calcule.
vALaE face conversiaintr-un numdr a unui qir de text care reprezinti un
num5r.
Sintaxafuncfiei: VALUE(text),
undetext esteun qir de caractere(in ghilimele) sauo referinfdla o celuld care
confine textul de transformatqi poate fi in orice format de numdr, dati sau
or5,recunoscut de Excel.
cdnd este cazulExcel face automatconversiatextului in numere,aga
c[ in general, nu este nevoie sd utiliza]i funclia vALaE intr-o formul[,
functia fiind disponibild pentru compatibilitatea cu alte programe care
lucreazdcu foi de calcul.

Funcgiilestatistice
Funcfiile statistice ale foii de lucru permit efectuarea analizei
statisticepebazadatelordin domenii de date.in cele ce urmeazdvor fi tratate
doar funcliile statisticemai simple: media aritmetic[, minimul qi maximul
unui set de valori, numdrareavalorilor numerice gi nenumericedintr-un
domeniu.

AVERAGE intoarcemedia aritmetici a argumentelor.


Sintaxafuncfiei: AVERAGE (numberl; number2;...),
l;ndenumberl, numberL,... sunt argumentelenumerice(maxim 30) pentru
care se calculeazdmedia aritmeticd.Acesteatrebuies[ fie numeresau nume,
matricesaureferin,tece conlin numere.
Dac6 un argumentmatrice saureferinfdconfinetext, valori saucelule
goale,acele valori sunt ignorate;celulelecu valoareazero sunt inclusein
calcule.contdndca num[r.

coaNTA num[rd celulele care nu sunt goale qi valorile dintr-o listr de


argumente.
Sintaxafuncfiei: COUNTA(valueI ; value2;... )
MAX intoarcevaloareaceamai maredintr-un set de valori.
Sintaxafuncfiei: MAX(numberl; number2;...)

MIN intoarcevaloareaceamai micl dintr-un setde valori.


Sintaxafuncfiei: MIN (numberl; number2;...)

Puteli specifica argumentecare sunt numere,celule goale, valori


logice sau reprezentiri text ale numerelor.Argumentelecare sunt valori de
eroare sau texte ce nu pot fi convertite in numere cauzeazd, erori. Dacd
argumentelenu confin numereMAX SiMIN intorc zero.

COUNTA
Func{ianum[rl celulelecarenu suntgoaleqi valorile dintr-o listl de
argumente.Este indicat sd folosifi acestdfunclie dac[ trebuie sd numira{i
valori logice, texte sauvalori de eroare.
Sintaxafunc{iei: COANTA(valueI ;valae2;...),
unde argumentelevaluel;value2;...(maxim30) reprezintdvalorile pe care
vre{i sd le num[rafi. value esteorice tip de informalie,inclusiv text gol (""),
dar nu qi celulegoale.

coaNT numrrd celulele ce confin numere qi numereledintr-o listl de


argumente.
Sintaxafuncliei: COUNT (value1; value2;...)
valuel;value2;.. sunt argumente(maxim 30) ce pot conline sau referi o
varietatede tipuri diferite de date,dar sunt num[rate numai numerele.
Vor fi num[rate argumentelede tipul: numere,date calendaristicesau
reprezentlritext ale numerelor.
Funcyii logice
FALSE rcttrneazdvaloarealogic[ FALSE.
Sintaxafuncfiei: FALSE(.),

NOT inverseazdv aloarealogicl a argumentului.


Sintaxafuncfiei: NoT(logical.),

TRAE returneaz[valoarealogicd TRUE.


Sintaxafunctiei: TRUE(.),

AND
Returneaz[ TRUE dacl toate argumentelesale sunt adevrrate intoarce
$i
FALSE dac[ unul saumai multe argumentesuntFALSE.
Sintaxafuncliei: AND(logicalI ;logical2; ...),
undeargumentele logicall;togicat2..suntcondifii pe carele testaliqi carepot
aveavaloareaTRUE sauFALSE. pot fi precizatemaximum30 de conditii.

OR
ReturneazdTRUE dacd cel pulin un argument este adevlrat gi intoarce
FALSE dacf,toateargumentelesunt FALSE.
Sintaxafuncfiei: OR(logicall ;logical2;...) ,
undeargumentele logicall;logical2..suntcondilii pe carele testaligi carepot
aveavaloareaTRUE sauFALSE. pot fi precizatemaximum 30 de conditii.

IF
intoarceo valoaredaci condilia specificatdesteevaluati la TRUE qi
o altl valoaredaci esteevaluatdla FALSE.
I F (Iog i"cal _test; val ue_if _tr ue; val u e_if _fal se),
unde
Iogical-test este orice valoare sau expresiece se poate evalua cu
TRUE sauFALSE:
value_if_true este valoarea returnati (poate fi o chiar o altl formuld)
in cazul in care logical_test este TRUE;
value_ifJalse reprezint[ valoarea intoarsd dacd logical_test este
FALSE; gi in acest caz acest argument poate fi altd formul6.

Funcyii de cdutare
VLOOKUP
Funcfiacaut[ o valoarein ceamai din stdngacoloan[ a unui tabel, qi
rcturneazl o valoare in acelagi rAnd dintr-o coloanl din tabel, pe care o
specifica{i.
Sintaxafuncfiei:
VLO OKa PQookup_value;table-array ; col_index_numI range_lookup),
unde
Iookup-value (valoareacdutatl) este valoarea care trebuie gisit[ in
prima coloanda matricei (tabelului).valoarea cdutati poatefi o valoare,o
referinfi sauun gir de text.
table_array estetabelul in care sunt cautatedatele.Se va precizasub
forma unei referinfela o zond saua unui numede zond.
col_index_num(index numeric coloand)esteun num[r ce rezultl din
numdrarea coloanelor;se porne$tede la coloanape carese faceclutareaqi se
numbri pdndla coloanade pe care se va intoarerezultatul
range_lookup(tip c[utare) - esteo valoarelogic6 (poatefi TRUE sau
FALSE); acest argumenteste oplional (valoareaimplicitl este TRUE) qi
specificr dacl dorifi ca funcfia si gdseasc[o potrivire exact[ sau una
aproximativS.
Pentru TRUE, este returnatl o potrivire aproximativi. Dacd
range-lookupesteTRUE, valorile din prima coloanda tabeluluitrebuies[ fie
sortate in prealabil in ordine crescdtoare,altfel funclia nu poate furniza
valoareacorect[.
In cazul FALSE, funclia va cduta o potrivire exactl gi dac[ nu este
glsit[ nici una, este returnati valoarea de eroare #N/A; in acest caz nu este
necesardsortarea.

Funcyii informafionale
COaNTBLANI( numlr[ celulele necompletatedintr-o zond.precizati de
celule.
Sintaxafunc{iei: COaNTBLANK(range),
unde range - reprezintd, zona din care dorifi numirarea celulelor
necompletate.
Suntnumlrateqi celulelecu formulecareintorc "" (text necompletat).
Nu suntnumlratecelulelecu valori ZETO.

IS0DD intoarce TRUE dacd numdrul este impar sau FALSE dac6 numf,rul
estepar.
Sintaxa func{iei: ISoDD(number),
undenumberestevaloareade testat.
observalie: dacd.number na esteintreg, el este trunchiat,iar dac[ nu este
numeric,func{iaintoarcevaloareade eroare#VALUE!.

TYPE intoarcetipul argumentuluivaloare.utilizali TypE cdnd comportarea


uneialtefunclii estedependent[de tipul valorii dintr-oanumit[ celul[.
Sintaxafuncfiei: TYPE(value)
value poatefi orice valoare acceptad de Excel, (un num6r, text, valoare
logici etc.).
Valorileintoarsede funcliesunt:
I pentru,,Numdr"
2 pentru,,Text"
4 pentru,,Valoarelogicd"
16 pentru,,Valoarede eroare"
64 pentru,,Matrice"
Microsoft Excel. Te tOO
Funcgii IS
Funcliile Is sunt utilizate pentru testareatipului unei valori sau
referinfe; fiecare din acesteaverific[ tipul argumentuluivaloare gi intoarce
TRUE sauFALSE in funclie de rezultat.

ISBLANK(value)
ISERR(value)
ISERROR(value)
ISLOGICAL(value)
ISNA(value)
ISNONTEXT(value)
ISNUMBER(value)
ISREF(value)
ISTEXT(value)

Argumentul value reprezintdvaloareape care o testaJiqi poate fi un


blank (celuld goal6), o valoare de eroare,valoare logicf,, text, numdr sau
referinfi sauun nume care se referdla oricaredintre acestea.
Argumentelor value pentru funcliile Is nu li se face conversia.
Funcliile 1S sunt utile in formule pentru testarearezultatuluiunui calcul.
combinate cu funcfia IF, acesteaasigurr o metodd de a localiza
eroriledin formule.
Condifiile in care acestefunclii intorc valoareTRUE:
ISBLANK parametrulserefer[ la o celuldgoal6.
/SRR parametrulse referdla orice valoarede eroarecu
excepfia#N/A.
lssRRoR parametrul se referr la orice valoare de eroare
(#N/A, #VALUE!, #REF!,#DIV/O!,#NUM!,
#NAME? sau#NULL!).
ISLOGICAL parametrulse ref,er[la o valoarelogic[.
ISI/A parametrulse refer[ la valoarede eroare#N/A
ISNONTEXT parametrulse referi la orice element care nu este
text; de rejinut cd aceastdfunclie intoarce TRUE
dacdparametrulsereferdla o celulf,goald.
ISNUMBER parametrulse referdla un numbr.
ISREF parametrulsereferdla o referinf[.
ISTEXT parametrulse refer[ la text.

Erori
Dac[ valorile ce intervin in calcul nu sunt corecte,Excel afiseazd"intr-o
celulbo eroare.Erorileincepintotdeaunacu semnul#, gi sunturmdtoarele:
#DM0! - incearcd s[ facd o impdrjire la zero;
#N/A - se refer[ la o valoare care este indisponibill;
#NAME? - utilizeazd un nume necunoscut de Excel..
#NULL! - specificdo interseclieintre doud zonecarenu estevalidd:
#NUM! - utilizareaincorectda unui numdr;
#REF - celulScarenu estevaliddl
#VALUE! - argumentsauoperandincorect;
#### - rezultatuleste prea lung, nu incapein celuld, se va mdri ldlimea
coloaneisauseva schimbaformatul.
Daci o formul[ include o referire la o celuli ce contine o valoare
eronatd,aceaformul[ producede asemenea o valoareeronat[.
Existd qi funclii speciale ce cautd valorile de eroare: ISERR.
ISERROR,/SNA sau ERROR.TYP E.
Funcgiifinanciare
PMT calculeazd,platapentru un imprumutbazatpepl[!i constantegi o rati a
dobnnziiconstantl.
Sintaxafunc{iei PMT (rat e; nper ;pv ;fv ; type)
unde,
rate reprezinti rata dobanzii pentru imprumut (se imparte la 12
pentrua obfineo rat[ lunari);
nper estenumf,rultotal de pldli pentruimprumut;
pv este valoarea actualizatd.sau suma totall pe care o valoreazdin
prezento seriede pl[!i viitoare,denumit[gi capital debaz6;
fv esre valoarea viitoare sau balan{a in numerar la care vre{i sl
ajungelidupdefectuareaultimei plafi. Dacd,pv esteomis, se presupunea fi 0
(zero),ceeace inseamn[cd valoareaviitoarea imprumutuluieste0.
type estenumirul 0 (implicit) sau 1 qi indici momentulcand sunt
datoratepldfile. se va completa 0 dacd pl[lile sunt datoratela sfargitul
perioadeigi 1 dac[ pl[lile suntdatoratelainceputulperioadei.
Pentruspecificareaargumentel or rate si nper se vor utiliza aceleaqi
unit51i.

Aplicafie:
Determinafiplatalunari pentrurambursarea
unui imprumutde 10000
Euro, acordatpe o perioaddde 10 ani, cu o doband[ anua16preferen{iald
constant[de97o.

Rat.:Bzllz ffi- o,mzs


Se observ[ cd valoarea pldtiti este
npcr83+12 r-lt=
r - ^ ' "',n o valoare negativl (plata lunard
Pv,)r lAl- roooo
a rCl- este datoratd). Dac[ dorim totuqi
Tr lTj- si apard o valoare pozitivb se va
Cllculatrr the paymmt for € loan b.sd
- -126.67578A
on conetad paymentr and a cmrtant interert r.te,
introduce semnul minus in fafa
termenului Pv (este o valoare
Pv ir the pr.rent valuer the total.Md that. reries of flture p.yment, is
wothnow. datoratd).
Fdrul€ result - (9126,68)

Eshonth'funliior
[_..- ,-ll_,!agl_-- I
Pentrua studia efectul parametruluioplional Fy vom consideracd la
sfdrqitulperioadeiluate in considerareimprumutul nu esteachitatin totalitate
(pentruexemplulnostru se va considerd500 euro).valoarearezidual[ va fi
de fapt introdusf,ca Fv.

Deoarece in mod implicit parametrul type are valoarea 0 (adicd se


consider[ cd plata se va efectua la sfdrgitul perioadei) se va studia cazul cdnd
plata se efectueazdla i ul perioadei.

RatcE2lr2 ffii- o,ws


NperB3*lz l{l- rzo
Pvi-Bl fu-'.J-lmo
,n t1,1,
ryp I
= 125,1327779
Calcul.tes th€ payMt for € loil based on cmrlant pdymeds and 6 (mtta|t htere* rde.

Typc B . logicl vdlue; Fymont at the beoiming of lhe Fiod - l; pdyment at


the end ot the period - 0 or omitted,

Fdrula rerult - $125.73

Heronrhi'runrrinn d lL_S1T{l
f

Seobservdo scdderea plateilunare(dela 126,68La125,73euro).


Dac[ dorim s[ afldm cdt reprezintdvaloareadobdnziiintr-o anumitd
lun[ dintre cele aferentepl[lii unui imprumutcudobdnddconstantase va
folosifunctiaIPMT.
Sintaxafunc{iei: IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)

Se observd cd pe mdsur[ ce se apropie finalul perioadei scade


pondereadobdnziiin platalunarf,.
NPER intoarce num[rul de perioadepentru o investilie bazatd,pe pli{i
periodiceconstanteqi o ratl constant[a dobdnzii.
Sintaxafuncfiei NPER(rate;pmt; pv; fv; type)

Aplicatie
Pentruo plat[ lunard mai mare decatcea rezurtatd.?n
calculelede mai
susse ceredeterminarea numdruluiminim de luni ?ncarese poaterambursa
imprumutulde 10000euro,considerand dobinda(9To)gi platalunardimpuse.
s-a considerato plat[ lunard de 210 euro. valoarea pMT (plata
impusd) este o valoare
negativd, deoareceeste
o valoare datorat6.
Numirul minim
rezulti, este 59,13
Pentru verificare vom
considera60 luni (deci 5
ani). Se observd cI
valoarea pldlii lunare
este 207,58 euro, deci
aproximativegal[ cu cea
consideratiinilial.

observalie:plata lunardnu poatefi mai mic[ decdtdobandaaferent[ primei


luni.

FV intoarce valoarea viitoare a unei investilii bazatepe pldli periodice qi


constanteqi o rati a dobdnziiconstantd.
Sintaxafuncliei F V(rate; nper;p mt;pv ; type)
-
pmt reprezint[plata efectuat[periodic $i nu poatefi schimbatdpe durata
anuit[fii. Acest argumentesteoplional gi daci argumentulesteomis trebuie
inclusargumentulpv. Argumentulconfinein mod normal valoareaini{iali qi
dobdnda,nu gi alte taxegi datorii.Dacd,pvesteomis, se consider[0 qi trebuie
sd existe argumentulpmt.
Microsoft gxcet. Te _ _ _______106

Aplica{ie:
Pentru a-qi cump[ra un calculatorIonu! hotbr[gtesd-gideschiddun
cont la bancf,. Suma pe care o depune la deschidereacontului este
4.000.000lei,iar suma depusf,lunar estede 800.000lei. $tiind c5 dobdnda
anualdoferit[ de bancl estede 247o calclulaticdti bani va aveain cont Ionu!
dupdun an.

RATE intoarce rata dobdnzii periodice pentru o anuitate.Funclia este


calculat[prin iteralii gi poateaveazerosaumai multe solufii.
Sintaxafuncfiei RATE (nper;pmt;pv;fv ;type; guess)
unde gzess(estimare)este valoareaestimatdpentru argumentulrat6. Dacd
omiteli argumentulguess,se consider[de 10 procente.

Aplicatie:
Determina.ti dobdnda
pentru un imprumut in valoare
20000 euro pe o perioadf, de 7
ani, qtiind cd rata lunarf,estede
350euro.
PV intoarce valoarea actualizatl.a unei investifii. Valoarea actualizatdeste
sumatotal[ pe careo reprezintdin prezento seriede pl[,ti viitoare.
Sintaxafuncliei PV (rate; nper;p mt;fv ; type)

DB utllizeazdmetodabalanleicu descregterefixd (calculeazdamortizareala o


rati fixatd) gi intoarce amortizareaunui mijloc fix pentru o perioadi
specificat[.
Sintaxafunc,tiei DB(cost; salvage; lifu;p eriod; month)
cost- costulinifial al mijlocului fix;
salvage- estevaloareala sfdrgitul amortizlrii (valoare reziduald,a mijlocului
fix):
Iife (durata de via![) este numdrul de perioade de-a lungul cdrora se
amorlizeazd,mij locul fix ;
period (perioadd) reprezintd,intervalul de timp penffu care se calculeazl,
amortizarea;trebuie sd.utllizezeaceleagiuniEfi de misur[ ca Si lifu;
month- numdrulde luni din primul an. Acest termenesteoplional,dac6este
omis,seconsiderdegalcu 12.

DDB
Utilizind metodabalanfei dublu-regresive(calculeazd.amortizareacu
o rati acceleratd)funcJiaDDB intoarceamortizareaunui mijloc fix pentru o
perioadddeterminat[.
Sintaxafuncliei DDB (cost; salvage;lifu ;p eriod;factor)
factor - rata (un coeficient) la care balanfa se dezechilibreazd.Valoarea
implicitda acestuiargumenteste2(metodabalanleidublu-regresive).
De relinut ci toate argumenteacesteifunclii trebuie sd fie numere
pozitive. Se constatdc[ utilizdnd aceast[ func{ie amortizareaeste mare in
prima perioaddgi descregtein timp.
srN retumeazd,valoarea amortizrrii (calculat[ prin metoda liniar[ a
amortizdrii directe), pentru fiecare perioadd a timpului de viald al unei
investi,tii.
Sintaxafunctiei SLN (cost,salvage,lifu)
In acestcazdeprecierea esteconsideratdliniar[.

SYD returneazdsuma valorilor anuale amortizate(deprecierea)pentru un


mijloc fix, pentru o perioaddspecificatd.
Sintaxafuncliei SYD(cost;salvage;life;per)

per trebuies[ se exprimein aceleaqiuniteli ca qi life.


Aplica,tie

Pentru modernizareaDN ARAD-TIMI$OARA este necesard o


investifie de 1.000.000Euro. Calculafi amortizareaprin cele trei metode
(directd,balanlafix5, balanfadubla)considerAnd
timpul de via![ 5 ani qi c[ la
sfArgitvaloareava fi apreciatd,la200.000
Euro.

Costinitial 1.000.000

Valoarea finalS 200.000

Durataviatd 5

VALOARE AMORTIZARE

timp amortizarea directi balanfa fixi balanta dubli


(ani) (SLN) (DB) (DDB)

I 160.000,00 275.000,00 400.000,00


2 160.000,00 r99.375,00 240.000,00
a
J 160.000,00 r44.546,99 144.000,00
^
+ 160.000,00 104.796,48 16.000,00
5 160.000,00 75.977,45 0,00
800.000,00 799.695.81 800.000,00
VALOARE OBIECT
timp amortizarea balan{a dubli
balanfa fixn (DB)
(ani) directl (SLN) (DDB)
I 1.000.000
€ 1.000.000
€ 1.000.000

2 840.000.00
€ 725.000,00
€ 600.000,00

a
J 680.000,00
€ 525.625,00
€ 360.000,00

A
T 520.000,00
€ 381.078,1
€3 216.000,00

5 360.000,00
€ 276.281,64
€ 200.000,00

Valoare
finali 360.000,00
€ 276.28t,64€ 200.000,00

VALOARE
OBIECI
alantaduhld

11,Valoare
finali

Evolutiain timp

1 , 5 0 0 , 0 0€0
1 , 0 0 0 , 0 0€0
500,000

0€
' 2
| . 1 3 4 s
I
,,' --&*amorrizareaoirecti
| iSr_g l
***balan!a fixi (DB)
| |
JFbatanla dubli (qDJ) j
1 . , ' _
Vticrosoftgxcet.fe

Funcyii pentru bazede date


Obazd de dateestede fapt o listd de dateinrudite.Coloanelede date
sunt c6mpuri iar rdndurile sunt inregistrdri; primul rdnd din list6 confine
etichete.
Aceste funclii utilizeazd"trei argumente:database,field qi criteria,
carese sereferdla zonelefoii de calculce suntutilizatede cf,trefuncJie.
Argumentelece aparin cadrul funcliilor pentrubazede datesunt:
- database- specific[zonade celulece formeazilista saubazade date:
- field - precizeazd,carecoloan[ esteatllizatd,in funclie; acestargumentpoate
fi un numir (pozifiacoloaneiin cadrullistei) sauestedat ca text (eticheta
coloaneicuprinsdintre ghilimele,de exemplu"Pref");
- criteria - zonade celulece confinecondiliilespecificatede dv; zonatrebuie
s5 includi cel pulin o etichetdde coloandgi cel pulin o celul[ sub eticheta
coloanei,in careestespecificaEo condifiepentrucoloan6.
gxcet.fe
tvticrosoft ln

Denumire
Rol Sintaxa
funcfie
DAVERAGE returneazdmedia DAVERAGE(database;field ; criteria)
valorilor dintr-o
coloanda unei liste
saua unei bazede
date,ce
indeplinegte
conditiile precizate
de utilizator
DMAX returneazdnumbrul DMAX(database ;field ;criteria)
maxim dintr-o
coloanl a unei liste
sau a unei bazede
date,ce
indeplineqte
condifiile precizate
de utilizator
DMIN intoarce valoarea DMIN(database;field ; criteria)
minimi a
articolelorselectate
dintr-o bazdde date
sauo coloanda
unei liste, care
indeplineqte
condiliile precizate
de utilizator
DCOUNT numdri celulelece DCouNT(database;field;criteria)
confin numere gi
careindeplinesc
condiliile precizate
de utilizator, dintr-
o coloanda listei

DCOUNTA numiri celulele DCOUNTA(database;field ; criteria)


completatedintr-o
coloanda listei gi
careindeplinesc
condifiile precizate
de utilizator

DGET' extrage dintr-o DGET(database;fi


eld;criteria)
coloani a listei o
singurd inregistrare
ce satisface
condi!iile
specificatede
utilizator
DSUM adundvalorile DSUM(database;fi
eld;criteria)
dintr-o coloan[, ce
indeplinesc
condiliile precizate
de utilizator
DPRODUCT inmulfegtevalorile DPRODUCT(database
;field;criteria)
dintr-o coloand,
care indeplinesc
condi!iile
specificatede
utilizator
tvtlcrosottBxcet.fe
DSTDEV pe bazaunui DSTDEV(database
;field;criteria)
egantion,estimeazd
abatereastandard,
utilizAnd numerele
dintr-o coloanSa
unei liste sau a unei
bazede date,ce
satisfaccondiliile
specificate
DSTDBVP calctleazd, abaterea DSTDEVP(database;field ;criteria)
standardpebaza
intregii populalii a
articolelor selectate
dintr-o baz\, de date

DVAR estimeazdvarianla DVAR(database;fi eld ;criteria)


pe baza unui
egantional
articolelor selectate
dintr-o bazd"de date
DVARP folosind numerele DVARP(database;fi eld ;criteria)
dintr-o coloand(a
unei liste sau a unei
baze de date)
calculeazd varianla
unei populalii pe
baza intregii
populalii
Observafii
Sepoateobservain tabeluldb mai suscd pentrufuncliile DCOUNT qi
DCOUNTA argumentul field este oplional; dacd este omis, funclia
contorizeazl.toateinregistrdrile din baza de date, ce indeplinesc condiliile
specificatede argumentulcriteria.

Aplicafii
Pentru datele prezentatein tabelul de mal jos se cere determinarea
urmltoarelor informatii:

Grupa

BoraEmil FE 1 16 41 B
Popovici lon utu 1 11 6
Cadarlon ECTS 1 28 100 6
PonaAndrei ctG 60 101 o
MoqaAndrei FB q 55 7
lonescu Dan FB 4 30 d 7
DemeTudor ECTS I 29 30 6
R a d uC a l i n FB ia
+z 10 7
DanDanut 54
CocaPetru ctc 12 1
10
l l i eM i h a i ECTS 20 1tl

a) numlrul minim de absenleal studenfilorde la secliaFB ce au


num[ru] creditemai mare sauegal cu 6;
b) numdrultotal de absenfela CIG;
c) numdrulmaxim de absenlela secliaCIG;
d) num[rul studen,tilordin grupa I careau intre 15 gi 30 de credite;
e) numdrul studenlilordin grupa 1 careau cel pufin o absenfl gi careau
intre 15 gi 30 de credite;
0 mediaanualda studenlilorde la secJiaFB;
g) mediaanualda studenfilorde la toatesectiile.
tvtlcrosott
Bxcet.fe t t6
i l .
I -

1 ,
i.,
i 1
i l
i l

i l

t :
l

l l
l a l
i l
il l
i
1 l
lui
il lr
i l
J I
i 1
l l
j 1 €
I igt O
o
\ l i o .Y
i-'' i
l i
l t
tj j i
i l
jrul
t l
l 1
I i o
i 1 €
I i a
L-,i6 A ( J
l i
i i

0
.e
o
\
f
0
.6
O
Y
N
.o
o
\
.P
a
(!i
fE
= =
€ LO (c f.' r E F* 6 o E

(r)

nt i t t H l
t Il
T,nl l-tol

lllFl
: l

. t t ll
E
i/t
'= ctr fn q E C (! a{
l l
It l I
Itl
l__l
t l
tol
' lt c
. -n I
| ul
llll'
lsl{

lt -*l l
I Ol
I !l

l'-l
l(! l o l
t:

II ttl l
l= tEl
lq l.l
t f I
lI o*l l
o
(! FI @ Ln
a{ (o rf) cr)
f) c{ $l (f,
l*
IF
l. tsu l l
t.- |
o f\ N |.n C*l
l c tq

Itl
IrSl
l c
I F
:..- ;
tsl
tol
t!l
t:l

II ttl l
o

i=
'G I a.l
E l--l
f
c
lul
t f I
I Gl
s ll Gp ll
o

IE
G
o
l ol
tt c-l l l-lltl
ll]lil-
L I o.l
i, s t3l
l6i
nLro s 0 I cl
q F.l €
l L
..9,. o
l€l
* (:D - (t
=. tbl I .l l'l\
c El I lll,r
l s
/\ ft 6 m (! co
F c TE m F E
m n (D @
F
E
= tol
tEl I _Ett_Et
H
tL tL TL c) tL O O O a I c l l E l I
' 0 / n O L
u
.q' IIJ t.ll IU Ul G tjl l€l l€l-<
co(J mu-
c o) o c
.E.
g t$l
t F l
t| *;lt tl *;1t3u
i
o L
$ 6
io - = 4
0
I 'ol
(u = f = (il =
l'rclr
= E- E
c b
!
l:l I cl lGl\

I| .rls t lrlE
El
l E <{ = F U N tr G
ff

tEt
ut F ; U O o N _c
o

€ N (!
E =
l o o , z (! O (n E .g t s te
' , : : . - . o c$ O o 0) a c U z
c 0) qg N o 0) E l P l Il oEl t tEtE.
'--l
7 7 t0 0_ O 0- o ot U o I ol
l3l
Itr t
lQl,/
tst-
{i
€ - o E o + o
] ' ,-i- I ,---- i ; :
t n rt o : t ' t o o '
1
t
- l tl \ l l :C r li i t i U
:
l t o, r ' . 1.m o1 P l. = S
: Pr : : r l n n , n : x n n tR
l ng 6= E
tvticrosoftgxcet. fe

Func(ii inginereSti
Deoareceacestefuncfii nu sunt de obicei instalateeste necesariin
prealabilinstalarealor.

Denumire
Rol Sintaxa Argumente
functie
IMABS returneazd IMABS (inumber) inumber -
valoareaabsolutS numdrul
a unui numdr complex
complex in pentru care
formatul text dorili valoarea
x+yisaux+yj absolutd

IMREAL returneazi IMREAL inumber


coeficientulreal (inumber) numdrul
al unui numir complex
complex in pentru care
formatul text dori!i
x+yisaux+yj coeficientul
real
IMAGINARY returneazd,coef. IMAGINARY inumber este
imaginar al unui (inumber) numirul
numdr complex in complex
formatul text pentru care
x+yisaux+yj dorifi
coeficientul
imaginar
COMPLEX transformd COMPLEX real_num -
coeficien{iireali (real_num; coeficientul
gi imaginari i_num;suffix) real al
intr-un numSr numbrului
complex de forma complex
x+yisau x+yj i_num -
coeficientul
imaginaral
numirului
complex
suffix - sufixul
pentru
componenta
imaginarda nr
complex
IMCONJUGATE intoarce IMCONJUGATE inumber - nr.
conjugatulunui (inumber) complex
numdr complex in pentru care
formatul text dori!i
x+yisaux+yj conjugatul
IMSUM intoarcesumaa IMSUM inumberl;
doud saumai (inumberl; inumber2,..--
multe numere inumber2r...) numerele
complexein complexecare
formatul text se adun6
x+yisaux+yi
IMSUB intoarce diferenla IMSUB inumberl -
a doud numere (inumberl; nr-ul din care
complexein inumbe12) se scade
formatul text inumber2
x+yisaux+yj inumber2- nr-
ul ce se scade
VticrosoftBxcet.fe _feO
IMPRODUCT intoarceprodusul IMPRODUCT inumberl,
a2.pdn6la29 de (inumberL; inumber2,...
nr complexe in inumber2;...) sunt de la I
formatul text pdnd,la29de
x+yisaux+yj numere
complexecare
se inmultesc
IMDIV intoarce cAtul a IMDIV (inumberl; inumberl este
doud numere inumbe12) numdrItorul
complexe in complex sau
formatul text deimpdrfitul.
x+yisaux+yj inumber2 este
numitorul
complex sau
impdrlitorul

IMPOWER intoarce un numir IMPOWBR inumber - nr


complex in (inumber; complex pe
formatul text number) care vreli s6-l
x+yisau x+yj ridicali la o
ridicat la o putere putere.
number -
putereala care
vrefi sI ridica{i
nr complex

IMSQRT intoarce rdd[cina IMSQRT inumber -


p6trat5 a unui (inumber) numdrul
numdr complex in complex
formatul text pentru care
x+yisau x+yj dorifi rdddcina
pdtratd
IMBXP intoarce IMBXP(inumber) inumber - nr-
exponenliaiaunui ul complex
numdr complex in pentru care
formatul text dori!i
x+yisaux+yi exponen{ierea
DEC2BIN converte$teun DEC2BIN number -
numdr din (number;places) intregul
sistemulzecimal zecimal cdruia
in binar ii faceli
conversia.
Dacd acesta
estenegativ,
argumentul
placeseste
ignorat
places
rcprezintd
numdrul de
caractere
utilizat; dacd
esteomis,
funcfia
utrlizeazd,
numirul
minim de
caractere
necesar
Aplicafii propuse

1. Pentrufiecaredin numerelecomplexe3+5j, l6+3j,8+r8j determinafi:


- coficienfii reali qi imaginari
- valoareaabsolutl
- conjugatul
- exponen{iala
- r[ddcina p[tratd.

2. Determinafisuma,produsulqi cdtulpentrunumerelecomplexel4+16j, g9-


elj.
Capitolul11
Operafii specificebazelor de date

Despre liste
F[ri a fi un sistem de gestiune a bazelor de date, Excel are
implementatefacilit[li pentru construireaqi exploatarealistelor ce pot fi
utilizateca tabeleledin cadrulbazelorde date.
Lista esteo colecfiede rdnduridintr-o foaie de calcul ce confine date
elementarelegateintre ele. operalii caracteristicece pot fi folosite asupra
elementelorli stei, pentru administrareaqi anahzat
ea datelor:
- folosirea unor formate pentru machetadatelor de intrare;
- validarea datelor:
- softarea:
- filtrarea:
- localizarea, folosind opera{ii de filtrare sau un criteriu de
comparare;
- calculele statistice gi subtotaluri cu valorile cdmpurilor din listd.

Pentru ca lista si fie luiatatd.de Excel ca gi un tabel dintr-o bazl de


date relafionalI, va trebui sd utilizali comenzile din meniul D(fia;
in caz
contrar lista va fi tratati ca qi set de date dintr-o foaie de calcul obignuitd.
cdteva reguli care trebuie respectate pentru tatarca listei ca gi un
tabel dintr-o bazd,de date:
- intr-o foaie se construie$teo singurd
listd;
- se va lisa liber cel pulin un rAnd intre
listl gi alte date din cadrul
foii;
- se vor scrie etichetele coloanelor pe primul
rand al listei.
Pentru a organiza datele din list[ sub formd de tabel dinbazade date
sunt folosite urmitoarele elemente:
- coloaneledin listi sunt consideratecdmpuriletabeluluidin
bazade
date:
- etichetele coloanelor sunt consideratenumele cdmpurilor
din tabelul
bazei de date;
- rdndul este considerat o inregistrare din tabelul bazei
de date.

Machete
Macheta de date este de fapt o casetd de dialog ce oferr un mod
convenabil de a introduce sau de a afiga un rAnd complet de informalii la un
moment dat. Machetele de date pot afiqa odatd maxim 32 de cdmpuri.

TitlulcErlii: lofB

Autor: fN"n f
fditura: f-qd-t"-l
Prel:
Nr,Buc:

{aiorare:
Prelmaiorat:

Qpinie:

Pentru crearea de cAmpuri in cadrul machetei Excel utilizeazd,etichete.


Etichetanu poatefi modificatl in machetf,.,
Pentrua folosi o macheti executaliclic pe o celulf, din listd gi alegeli
comandaForm dinmeniul Date.
Pentru addugareaunei inregistrdri executali clic pe New, introduceli
informalia pentru noua inregistrare,iar cAnd a-ti terminat de introdus datele
apdsafitastaEnter .
Dacd dorifi modificarea unei inregistrari gasifl inregistrareape care
dorili si o modificaji, operali modific[rile qi apdsali tasta Enter pentru a
actualizainregistrareagi pentrua trecela urmdtoareainregistrare.
Pentru cdutareaunei inregistrdri putefi folosi butoaneleFind prev qi
Find Next sau butonul Criteria. Dac[ alegeli Criteria machetase modific[
astfel incAt datele care vor fi tastate in cAmpuri s6 fie interpretatedrept
condilii de comparare.
in cazul cdmpurilor ce conlin formule rezultatelesunt afigatesub
formauneietichete,deci nu pot fi modificate.

Titlulr;rlii: Criterid

Autori
Friih rrr. ;.^
l Et*'--l
.'''--,..-
'.-''.-:'
{. G't-;l
Nr,quci : >25

Uajorarel
f HME*-I
Prelmaiorat: i Frdur"I
Spiniet l* E.**_l
f-+.ewa
I

Validarea datelor
Pentrua limita cAtde mult posibiliteade a introducevalori eronatein
celule,Excel pune la dispozilieun mecanismcompletde validarea datelor
introduse.
Pentrua restricfionatipul valorilor numericeintroduseintr-o celuld,
selectdmmai intdi celula dorit[ gi apoi din meniul Data lansdm comanda
Validation.in cadrul ferestreiData Validation putelidefini restricfia,mesajul
informativ qi avertismentul.
settings : InputMessage;, ErrorAlert

r llilidali,trr.riierin
, Allol:
: Wholenumber v I Ignoreblank
: Qata:
i . . . .
I between 1r .

between ,-l

t0 r':'
equal to
than
than
than or equal to
,:,
t1-!

I eb"'Ail-l t---_q,t.*.l l-c.-.r-"t i

Secliunea Settings confine controale prin care stabiliJi condiliile de


validare a datei. in mod implicit este permisi orice valoare in celul[ (Any
value). Pentru a permite numai introducereanumerelor intregi derulafi lista qi
alegeli whole number (intregul numdr), dupd care stabilifi plaja de valori
permise pentru numir. Aceste limite pot fi valori constante,sau referinte de
celule ce conlin numere intregi.
Dacb dorili aceleagimodificdri penftu alte celule din foaia de lucru,
selectali activafi cdsula de validare Apply these changes to all other cells with
thesamesettings..
in secliuneaInput Messagestabilili dacddorili s[ fie afigatun mesaj
de informaredespredateledin cdmp atunci cAndselectalicelula.Scrieli titlul
mesajuluiin casetade text Title, iar mesajulpropriu zis in scrieli in casetade
text Input Message(maxim 255 caractere).

l- el".'Ail-l L--Fr-..-]
[1"*-f

Pentruca mesajul s[ fie afiqat atunci cdnd celula este selectat6bifati


Showinput messagewhen cell is selected
SecfiuneaError Alert vd permite s5 stabili{i cum doriti sd fili alertati
cdnd introducetidate invalide. Afigareamesajuluise face intr-o case6 de
dialog cu declangatoare.Scrieli titlul caseteiin casetade text Title, iar in
casetaError messagescrieli mesajulce se va afiga.Lista ascunsdStvlevd,
permitesd stabilifi modul in care se va face alertarea:
vy'hen usEr enteri inj/nlid ditn, ihas thi5 irfof ehrtt

fGl,lr I r-il@
Stopinacestcaznu se accept[dateleintroduse;

Nua-!iintodus
unnumEr
intres
$n
li:ffi:l r;"".d l

Nua{i intodus
unnumEr
intreg
A
'*gJ Continue?

[il li:E:-ll rc"*Jl


Information sunteli avertiza[i(datelepot fi acceptatecu oft saurenunla{i).

# Nu a-li intodusun numtr intreg

flill fc"J-l
Sortarea datelor
in ceea ce priveqtesortareaimplicitf,, Excel utilizeazdurmatoarea
ordine
pentrusortareacrescdtoare
+ numerelesunt sortateincepandcu cel mai mic numdr
negativ pan[ la
cel mai marenumdrpozitiv;
+ pentru sortareaunui text alfanumeric,se sorteazd,
de la stangala
dreapta,caractercu caracter;
+ in cazulvalorilor logice,FALSE estepozilionatinainte
de TRUE:
+ valorilede eroaresunttoateegale;
+ spaliilevor fi agezateintotdeaunala urm6.

Se poatercalizao sortarerapidaa lislei dupi varorileunui camp,


cu
Erl
ajutorulcelor doud butoaneSort Ascend.ingl2ll, respectivSort
Descending
lELl
lA" I situatepe barastandard.
Pentrusortareadatelordintr-o listd:
I selectaliorice celulddin list[,
daci vreli si sorta{itoateinresistr[rile
de datedin list[;
. din meniul Data alegeficomandaSorr;
r se va deschide fereastrade dialog sort, in cadrul cdreia avefi
posibilitateade a alege trei criterii de sortare.Dacd vreli sd
folosiyi
mai mult de trei campuri pentru sortaree unei riste, va trebui
sd
impdrliri acestecdmpuri in grupe de cdte trei tn ord.ineaimportanlei
si sd executaliopera[ia de sortarepentrufiecare grup tn parte; se va
incepecu grupaceamai pulin importanti qi se va terminacu ceamai
importantd;
' stabilili primul criteriu de sortarein lista sort By (de exemplucampul
Nume) qi activafiunul din butoaneleAscending(datelevor fi sortate
crescitor) sauDescending,(datelevor fi sortatedescresc[tor);
' dacddomeniulselectatare capde tabeleatuncitrebuieactivatbutonul
Header row, in caz contratactivali butonulNo headerrow;
r executaficlic pe butonulOK sauapbsatitastaEnter.
Microsoft Excel. fo ___________130
Aplicafia 1:
Seconsider[un tabelcu urmdtoareastructur5:
Nume,Prenume,Nota 1, Nota 2 qi Media (seva calculafie cu funclia
Average,fie cu formulaclasic[).
Se cere sortareadescendentda candidalilor dupd cAmpul Media gi apoi
sortareaascendentf,dupl cAmpulNume.

Rezolvare
Dupd introducereadatelor gi calculul mediei va trebui sd vd
pozilionali intr-o celuli a tabelului gi alegeli Data -+Sort. in fereastraSorr
specifica{icriteriilede sortare;se poateobservacI pentrucandidaliicu medii
egaleintervine qi cel de-al doilea criteriu de sortare(ordonareaascendentd
dupl cAmpulNume).
Aplicafia 2:
Pentru tabelul din aplica{ia precedent[ se cere sortarea ascendentf, a
candidalilordupi cdmpul Nume qi apoi sortarea descendent6dup[ cAmpul
Media.

*i Ascending
'l-)
Qescending

Thenh;"'

Eil*, i'.iAscending
i._.1
Descending
l"li' ddtd f 'lr,gE h.t.;

ir.i Header
1ow ir,No header
row

lqptions,,,j i oK ll_jA1l_l

se poate observa cd de data aceastapentru candidalii cu acelaqinume


intervine cel de-al doilea criteriu (Media) qi dac[ existd inregistrdri identice qi
pentru acestcriteriu atunci intervine cel de-al treilea criteriu (Nota
h.

3 tDarrciu
MicrosoftExcet.Te l32
Sortareaunei liste dupd patru criterii
+ in prima casetdSort by executaliclic pe coloanade cea mai micd
importanldgi apoi clic pe OK;
+ alegelidin nou din meniulDate, comandaSort;.
+ in caseteleSort by, Then by respectivThen by alegeli celelalte3
coloane dup[ care dorili s[ face{i sortarea,incepAndcu cea mai
importantS.
Pentru fiecare din cele patru criterii de sortareputeji alege sortare
ascendentd
saudescendent[.

Filtrarea
Filtrarea reprezintdo modalitate rapid[ gi uqoardde a g[si gi de a
lucracu un subsetde datedin cadrulunei liste.Filtrareanu rearanjeaz[o listd
a$acum face operafiade sortare,ci ascundetemporarrdndurile pe care nu le
dorili afigate.Deci prin filtrare se vor afiga numai rAndurilecare indeplinesc
criteriul specificatpentru o coloan[.
Filtrareain cadrul programuluiExcel poatefi:
1. filtrare automatd, ce include filtrare dup6 selecfie, pentru criterii
simple;
2. filtrare complexd,pentru criterii mai complexe.

Filtrare automatd
Pentru inceput vf, pozilionali intr-o celuld a listei, dupd care parcugeji
urmltorii pagi:
+ din meniul Data alegelicomandaFilter, subcomanda AutoFilter;
+ in partea dreaptd a etichetelor coloanei din lista filtratd vor apare
sdgelilede filtrare automat[;
+ executaficlic pe una din acestesdgefi,corespunzdtoare criteriuluide
filtrare dorit;
+ se va afiqao listd cu toateopliunile din coloanarespectiv[;pe lang[
fiecare din valorile corespunzdtoare coloanei respectivevefi avea
posibilitate":*
j::r,
. Curto*
Pentru a afiga randuri ce con{in fie o valoare fie alta, sau pentru a
afiqa rdnduri care indeplinescmai multe condilii pentru o coloan6, (de
exemplu,rdnduri ce conlin valori dintr-un interval precizat),alegeli op{iunea
Custom. Se va deschide fereastra Custom AutoFilter (filtrare automatd
particularizatd),in cadrul c[reia impuneli condiliile dorite qi apoi executali
clic pe butonulOft.

Show rows where:


M leg
.equals *l,i v
. I i l

ilana 1-:*

Uie ? to reprerenbany singlechoracter


lJre * to represent any seriesof character!

I qt::l l- c*."r I

Elementelefiltrate vor fi indicate cu albastru.Daci dorifi eliminarea


filtrdrii automatevefi alegedin nou Data -+ Filter ---+AutoFilter.
Aplicafia 1:
Se considerdun tabel cu urmdtoareastructurd:
Nume, Nota 1, Nota 2 gi Media.
se cere afigareacandida{ilor a c[ror medie este cuprinsdin intervalul [7,9).

Rezolvare
Dup[
introducerea datelor qi calculul mediei va trebui s6 vd
poziliona{i intr-o celuli a tabelului qi alegeli Data ---+Filter -->AutoFilter.
Executali clic pe butonul sigeard al cdmpului Media gi alegeli opliunea
custom. in fereastacustom AutoFilter precizali condiliile din enun1.
se poate constata faptul cd sunt afiqali doar candida{ii care
indepli nesccondilii le precizate.

:.. , ] File Edit y.iew lnsert Fqrmat gata


lools

i"-J;3.,i J.,d" ilji :.,.,*:i.*1. :


H B r f x
t A r E l C i D

1
2
3
tr

i
6
7
I

Show rows where:


!ledii
is greater than or equal to v 7

i:i And i,'.rQr

is less than .. g

not equal
greater than
or to
'
i "$ fite Edit I view Inser! Fgrmat - foois,' eata Windor,

i,l_.i jl t:rr$.,,l*.
I i;l ,i_ l*:3I {
- L ? - B r U = = =
Y ',,..F'I
I B I C I D :

"i.l
n..l
8 t

Filtrare avansatd
Filtrareaavansatdestefolositl:
o dacd este necesarca unei coloanes6 i se aplice o condi{ie
multipli;
o trebuieimpusemai multe condilii multiple,caresdfie aplicate
mai multor coloane;
. suntnecesare condifii descrisecu formulede calcul.
Excel vd,punela dispozifiecriterii avansatede filtrare prin careputeti
defini condilii complexepentru criteriul de filtrare. in plus, veli puteacere
copierea?nregistrdrilor filtrate. Pentrua puteafolosi acestmecanism,trebuie
s[ ave{i cel pulin trei rAnduri libere inainte de prima inregistrarea listei.
AcesterAndurivor fi folosite pentruconstruireacriteriului de filtrare qi o vom
numi zonacriteriilor defiltrare. Cdnd stabilili numdrulde rdnduripe carele
atribuili acestei zone, lineli cont ca aveli nevoie de un rand pentru
inregistrareade structurd (antetul listei) gi de cdte un rAnd pentru fiecare
condifiesimpll pe careo impunefiunui cdmp.De exemplu,dacdqtifi ci Ia un
momentdat c[utali persoaneledin trei localitdli, criteriul de filtrare pentru
acestcdmp va fi compusdin trei condilii simple (trei operaliide comparare
de tipul camp localitate= nume localitate),deci ve{i aveanevoiein total de
patrurdnduri.
Pentrudefinireacriteriului trebuies[ lineli cont cd valorilescrisepe o
coloandsuntlegatede operatorullogic oR, iar celescrisepe acelaqirdnd sunt
legatede operatorullogic AND.
Pentrustabilireaunui criteriuavansatde filtrareprocedaliastfel:
- dimensionalicorect zonacriteriilor de filtrare;
copiali pe primul rand
al acesteizoneinregistrarea de structur[a listei;
- in randurile zonei criteriilor, tastali criteriile simple
ce compun
criteriulde filtrare avansat:
- executaliclic in una dintrecelulelelistei;
- din meniul Data alegefi comanda Filter subcomand
a Advanced
Filter...:

se va deschidefereastraAdvanced Filter;
alegeli modul ?n care se va face filtrarea
o dacl activafi butonul Filter the list, in-prace, se va filtra lista
prin ascundereainregistr[rilor care nu corespundcriteriului de
filtrare,
o dac[ activali butonul copy to another location, inregistrdrile
care au trecut din filtru vor putea fi copiate intr-o altd zond a
foii de calcul, zond,pe care o veli indica astfel: executali clic
in caseta Copy to, dupi care executafi clic in celula care va
corespundecollului din stAngasus a zonei in care copiali;
verificali ca in casetaList range si fie definit corect blocul de celule
in care se gdseqtelista, inclusiv inregistrareade structuri:
- in casetaCriteria range introduceli adreseleprin care se defineqte
blocul de celulein carese gSseqte criteriul de filtrare,inclusiv numele
cdmpurilorpentrucareali construitcriteriul;
- executaliclic pe butonulOK.
in cazul in care pentru o singur[ coloanI ave{i doui sau mai multe
condilii,tastalicriteriileunul subaltul,pe rAnduriseparate.
Daci trebuiegisite date ce corespundunei condifii, in dour sau mai
multecoloane,introducelitoatecriteriile?nacelaqirdnddin zonade criterii.
Pentrua gisi datelecare satisfacfie o condilie intr-o coloanf,,fie o
condiliein alti coloani (Excelva aplicaoperatorulOR), introducelicriteriile
in rdnduri diferite, pe coloanediferite.
C0nd evalueazd" datele,Excel nu face deosebireaintre literele mari si
literelemici.
Pentrua elimina filtrarea complex[ alegeliData ) Filter ) show
AU.

Aplicatie
Pentrutabelulde mai ios se vor efectuamai multefilffAri complexe.
MicrosoftExcel.Te ____ _ _-138
- dateledin cdmpulData tncheierii contrqctului se vor generaprintr-o
seriede date;
pentru datele din cdmpul Perioada (ani) se va crea un format
particularizat, deoarece pe de o parte dorim s6 folosim datele din
aceastd rubricd in cadrul unei formule (prin care se va afla data
expiririi), iar pe de altd parte dorim ca in cadrul tabelului sd apard qi
ani dupd cifrl. Se poate observa ci in cazul selectdrii unei celule
corespunzdtoare rubricii Perioada (ani) cu toate ci in tabel apare
cifra urmat[ de textul ani oe bara de formule se observd doar cifra.

Font Border Pdtterns Proteclion

Edtegoryi :! rlrl!,lt
. General I anr
Number
r Cufiency lypei
Accounting "ani"
6eneral
Date
Time -(* *,*#0Jj-(* ($,*#0)i-(*'!"Jj- -r
-($+ #,##0.00Jj-($* (,f, ##0.00)j-
Frdction _(* #,ir#o,00Jj_(*(#,#*0.00)j_(*
.s.ientific $#,#*0
'Text
#,##0.00
r special *.##0
iw{m!iw&
Itu Delete I

' Type the number format code, using one of the existing codes as a stdrting
DOnC.

I -"{ I l-c*a I

aparedoar num[rul numarul urmat de .<anl>,


Valuta se va alege dintr-o listd derulantd (meniul Data ) comanda
Validation ) Settings ) Allow )List, iar la sursi se completeazdcu
LEI, EURO, USD.)

settings , Inpoilvlessdge ErrorAlett l

Lrildi,liLrnrillaiin

Allowi
List iLl tsnoreUlank
n*": dropdown
lr-l 1n-cell

5ourcei
LEI, $] EUROI t1.l

I Eteareil| foC-l i c**4 |

- Duta expirdrii contractului se va calcura adundndnumdrul de ani


pentru care este incheiat contractul la data incheierii acestuia.
ExemplupentrucelulaD6:
=DATE(YEAR(B6)+C6,MONTH(B6),DAY(B6))

I. se vor afiqa prin filtrare toate contracteleefectuatede agenfii Ionescu


Dan gi DemeTudor
1. definireazonei de criterii: - se va copia eticheta coloanei criteriu in
linile libere,situatedeasupralistei,
iar apoi se vor tasta valorile de Action W
comparalie(dou[ criterii impuse ,i ' FiltBr he list in-place
t CEly b another location
unei singurecoloane);
Listrange:
2. filtrarea propriu-zis[: vd lffiT
eribrlaranqer l$c$r:$c$s ]i
pozifionafi in lisr[ qi alege\iData
+ Filter + Adt,ancedFilter... qi t-------------E
i unique tecords only
alege{iopliuneaFilter the list, in-
t oK l - l-"i1"1l
place.
Dupf, cum se poate observa in casetaList range (zona listd) este deja
inscris domeniul listei, care desigur poate fi modificat daci este necesar.
In casetacriteria range folosind butonul de restrdngeredialog veli
precizazonade criterii (in ambele zoneprecizatese folosescadreseabsolute).
in final executaficlic pe OK.

II. se vor afiqa prin filtrare contractele incheiate de agentul popa Andrei
in valoaremai mare de 150000000lei.

1 . definireazonei de criterii (doui


criterii impuse de data aceasta
pe coloanediferite)
ii FilEr tre lis! in-place
2. filtrarea propriu-zis[: vI r-. cq:y to another location
pozifionafi in listi 9i alegeli
Data -> Filter -> Advanced tistrange: 1ffi5
grieriarange:
Filter... qi alegefi opfiunea l$D$1sE$r--=

Filter the list, in-place. Precizali , 3 i


zona de criterii gi executa{iclic { Unique;ecords only
pe OK.
I OK I Cancel
&{J ee eat y€w Irest Folrmat Iods Dara lyndow Hdp
i ; a * R r j j j 9 l s L 1s : N L b | 3 - . . 1 . €,:-it:i&.4iiroox - r ; r.
Arid - 10 , ]t 1 r! =ai i=llll $| %, :il;:i !:ir ,.,.,&-&...
831
" ' A ' -

1
2
3
4

Nr contract fata Inchci€ri PcrloCda i D a t s ' . ' . Vslosrc contract


5
);
' (anu :: ,txpirerll
,"!rili VsloarcLEI
lc 1/10/200|- 4 anl 1t10/2009 )opa AndreiIEURO 4,600 165.600000
te
19 Curs USD [ $29 500f,
zo cmeunail- efopoo]l
21

III. se vor afiga prin filtrare toate contractele care s-au incheiat pentru o
perioadi de 3 ani sau pentru care monedautilizatil esteeuro.

in acestcaz pentru definirea zonei


de criterii sunt necesa.re criterii
alternative;criteriul doi trebuie scris pe o
linie separatd.fafd de primul, dar qi pe o
alt5 coloandpentru a puteafi considerato
altemativ[ de selecfieseparat6.
MicrosoftExcel.Te 142

IV. se vor afiga prin filtrare toate contractele efectuate de agentul


IonescuDan, care au fost incheiatein luna ianuarie.
in cazulacestasuntnecesare doui criterii: un criteriude comparajiegi
un criteriucalculat(definit printr-oformul6).
SefoloseqtefuncJiaMOUNTH al c[rui argumentesteprima celuldde
valori din coloanaData tncheierii, definitdprintr-o adresi relativS.Acestd
funclie extragedintr-o celuld in care se gdsegteo datd calendaristicf, doar
luna.Deoarecenoi dorim doar prima lund (ianuarie)formulafolosit[ in zona
criteriilorde filtrare va fi:
=MOUNTH(B5=1)

Pentru acest exemplu s-a ales op{iunea Copy to another location. Le


poate observacd au fost copiate qi etichetelede coloanl.
ArtiDn
i Filbr Sre lisl in-place
' ii-ep,i""P-"e.li"u
Listrange: hA$4gi$re.---E
--5
eriEriarange: l$C$t$D$,
----q
copytr: l$A$rs$FSr3
1 Uniquelecordsonly

I ot( cantet .
|

'iil i
qil fite eOit yEW lm6t Fqrmat Ioots eata y[irdow HeD
r.- i:j l,i,{":it eJ i.'i, Ll. V- t E:: . : ijr #, , . j.l. :i t&,,i! 1oo% - ij,l -

N r ' Data Pcrloada . Data.-


contract . inchGlrril (anl)' Valuta Valoarc contract Valoarc LEI
4 cxplriiii
5 FALlOO 1t't/04 1 anl 1/1/06 )oDa Andrei -Et 1.200.000 1,200,000
6 FAL1O1 5t2/Oa 3 ani 5/2/08 )opa Andrei ]SD 5 , 0 0 0 147500 000
1 FAL102 1/3/0a 2 ani 1/3/07 onascuDan EI 1. 2 5 0 . 0 0 0 1 , 2 5 0 , 0 0 0
8 FALl 03 1/4t01 5 ani 1/4t10 )eme Tudor EURO 3.500 I 26.000000
I FALl 04 5/5/0: 6 ani 5/5/11 onescuDan EURO 4 . 5 0 0 16 2 , 0 0 0 . 0 0 0
1 0 FAL105 1/6/0l 4 anl 1/6t09 )eme Tudor JSD I , 2 5 0 36.875.000
1 1 FAL106 2/4/Oa 3 ani 2/4/08 )eme Tudor URO 6 . 5 2 0 234,720,000
1 2 FAL,107 1/5/Oa 4 ani 115/09 lonescuDan :URO 7.800 280.800000
1 3 FAL108 1tgloa 3 ani 119/08 DemeTudor EI 422.500.OOO422,5r10.000
1 4 FALl09 l/1g/oa 4 anl 1/10/09 Popa Andrei :URO 4 , 6 0 0 16 5 . 6 0 0 . 0 0 0
1 5 FAL11O 1/111O5 I anl 1 t 1 1 t O 6 )oDa Andrei EI 1 2 5 . 0 00 0 0 12 5 , 0 0 0 , 0 0 0
1 6 FALl 11 1/5/Oa 2 ani 1/5t07 onescuDan EI 352,000,000 352.000.000
17
18
19 curs USD ll $29.50011
zo ct^Eundf_Eso,oodl
2 1.
Nr Datar. Porloada . Data
contract inch6ie;ll :1ani)- Numc agont Valoar6contract Valoarc LEI
22 cxpireril
23 AL102 1l3t0a 2 ani 1/3107 lonescuDan L E I 1.250.000 1,250.000
24 FAL107 1/sloa 4 anl 1/5/O9 lonescuDan EURO 7 , 8 0 0 280.800000
25 FALl 11 1t5/Ol 2 anl 1/5/O7 onescuDan - E l 352.000.000 3 5 2 , 0 0 0 . 0 0 0
)8
K i ) )t/Sheetl citlaosinguacol (2)
1 \combimtiidecritl critelri
Gdsirea celulelor care au validare date
Pentru a gdsi toate celulele cu validare date alegeli Go To... din
meniul Edit. Se deschide fereastra Go To; executali clic pe butonul special.
in ferestra Go To Special activa{i Data Validation -- Alt..

Daci dorili gdsirea celulelor ce se potrivesc cu anumite setlri de


validare date vefi activa cealaltd opliune gi anume Same (Lafel).
Pentru eliminarea validdrii datelor va trebui sd:
+ selecta{icelulele in care nu mai dorifi validarea datelor;
+ alegeli din meniul Date comanda Validation, eticheta Settings;
+ executali clic pe Clear All (Golire total[).
Capitolul L2
Diagrame

un grafic sauo diagrami permiteo analizd,maiugoardgi mai rapid[ a


informafiilor prelucrate.Microsoft Excer pune la dispozilia utilizatorului o
procedurdexpert chart wizard, ce pornegteun dialog cu utilizatorul, prin
careacestaspecific[ opliunile privind construireadiagramei.
o diagramdse poate crea pe propria foaie, ca un obiect incorporat
intr-o foaie de lucru sause poatepublica pe o pagindWeb.
in majoritateadiagramelordatele sunt reprezentategrafic in diferite
moduri, reprezentdrilegrafice fiind dispuseintre dour axe: o axd orizontall
(axa x), carein Excel estenumitd axacategoriitorqi o axd verticald(axa
y)
numitl axavalorilor.
Alegerea tipului de diagramd,utirizat este importantd.,ea depinde de
datelece trebuie s6 fie reprezentatede modul in care vrem sd fie reprezentate
acestea,dar gi de indemanareacelui care o realizeazd;nu toate se potrivesc
aceloraqiscopuri.
Diagrama este legati de datele foii de lucru din care este creati qi
atunci cdnd se modificd datele din foaia de lucru aceastaeste actualizatd
automat.
Atunci cAndse doregtevizualizareasaueditareade diagramemari sau
complexe,separatde datelefoii de lucru sauatunci cdnd se doregtepdstrarea
de spafiupe ecranpe mlsur[ ce se lucreazd, pe foaiade lucru sg recomandd
creareaunei foi diagram[ (foaie separat[in cadrul registrului de lucru care
arepropriuls6unumede foaie).
Microsoft Excel. Te t4d
Tipuri de diagrame
Principaleletipuri de diagramesunt:
Colamn (coloand) - este folositd pentru evidenfierea Il-Er;-l
diferenlelordintreelemente.
HE]
Bar (bard) - utilizat pentru comparareavalorilor din una sau mai l-k---l
multeseriide date. t|ryl
lr_l

Circular (Pie) - permite reprezentarea


unei singureserii de valori gi I- * I
punein evidenfd
relaliadintrepdrlipiintreg.
trl
Dounghnut (cercuri concentrice) - graficul este format din cercuri
concentrice;in cadrul unei serii, valorile sunt reprezentate prin sectoarede
coroandcircularl ardtdndcorespondenfa dintre per]i gi intreg.

Line (linie) - folosit pentru reprezentareaunei evolulii in timp a


datelor.

Scater (prin puncte) - graficul este format din puncte imprdgtiateintre axe.
Estefolosit pentru a ardtalegdturadintre mai multe serii de valori. O seriede
valori este folositd pentru a determinapozifiile pe axa Ox, iar
celelalteserii determinipozifiile pe axaOy.

Area (suprafa{d) - se poate folosi pentrureprezentarea


valorilor cumulative
deoarece fiecare valoare dintr-o serie se adaus[ la valoarea
corespondentddintr-o altd serie.

Radar
Aceste tipuri de diagrame existi gi in variante tridimensionale, care
sunt mult mai relevante pentru diferen{eledintre seturile de date.
Crearea unei diagrame
Pentru realizarea unei diagrame procedafi astfel:
+ selectali datele (dintr-o foaie de calcul) ce vor fi folosite in
concepereadiagramei.
+ lansali expertul diagram[ chart wizard, prin una din urmitoarele
variante:
' din meniulInsertalegemopfiuneaChart...;

clic pe butonulChartWizard

in cadrulacestuiprogramexpert(wizard)suntpatrupaqi.
i. in casetade dialog a primului pas (chartwizard - step I of 4 - chart
type) selectajitipul diagramei,respectivsubtipul ei din listele chart type
qi Chart sub-type.Pentrua vedeadac6tipul alesse potrivegtedatelorce
trebuie rcprezentate,lineli aplsat butonul press and hold to view sample.
Daci nu aceastaeste forma doritd poatefi ales un alt tip de diagrarn6.
Pentrua ffece la urmitoarea etapd,de elaborarea diagrameise ac{ioneazi
butonulNexf.
2. Fereastrade dialog a celui de-aldoileapasal chartwizard - step 2 of 4 -
chart source Data permitepersonalizareadatelor.Are doul sec{iuni:
{ Datu Rangein carese selecteazd domeniul, dacd,nu a fost
selectat,sau se poate modifica domeniul selectat.Tot aici se
poate opta pentru aparilia seriilor de date pe coloanesau rdnduri
activdndunul din butoaneleradioColumrzs respectivRows.

qat. rangei t1.t

' '. 'KSt


sarieJ hi

:icoiuN

{ Series, unde pot fi


atribuite nume seriilor de
date.

ri6

SenEr

FilE^ {m: 4Ruw'scgz F:


ctu
, HOD
RAil
igOxr v YaltEr -PRodJst$D$2 I--.l
EI

t add lE*l
ca!4ory (X)6xirhbdr: -PRmEEttD$l Fr
l_-!l

I c-."r ' l .B!" lfr-l;_-] t- lAn '-l


3. caseta de dialog al celui de-al treilea pas(chartwizard - step 3 of 4 -
Chart options) conlinein generalgasesecJiuni(cu uneleexceplii:tipurile
Pie qi Doughnutau doartrei secliuni,surfacearepatrusecfiuni,Raclarqi
Scatterau cinci sectiuni).
,/ Titles oferd posibilitatea de a stabili titlul diagramei qi
titlurile axelor;
'/ Axes permite stabilirea intervalelor pentru marcajeledintre
axe;
'/ Gridlines permite stabilireacaroiajuluiafiqatpe fiecaretip de
axd;
./ Legendstabileqtedacdva fi afigatalegendaqi locul in care
aceastava fi afiqat5;
,/ Data Labels stabileqtemodul in care se afiqezdeticheta
datelordin diagram5;
'/ Data Table stabilegtedacf,va fi afigatsub diagramdtabelul
cu valorile pentru fiecare serie de date (dup[ cum se poate
observain imaginile de mai sus nu este indicat s[ activali
opfiunea Show data table deoarece vd reduce mult din
dimensiunea diagramei).

4. in ultimul pas al wizard-ului (fereastrachart wizard - step 4 of 4 -


chart Location) se stabilegtelocul in care va fi afiqati diagrama:in foaia
curentd(As oject in) sau intr-o noud foaie de calcul al aceleluiasifisier
(Asnewsheet).

PlnreihErt:
t--r
ll s I rl,1
Asnewgheet: jcnartr
lrrJ--
ff
|

FFFFFI

tllt:-E iji Asobjectin:


r

L-SasL] l-:g".k I .:- f Er.'E!.''-*i

Dupd aclionareabutonului de comandl Finish, va fi afigatd diagrama


conformindicaJiilorce i-au fost furnizatein cei patrupaqigi o depunein locul
stabilitla ultimul pas. o diagrami care a fost deja realizatdpoate
fi mutatd,
redimensionatd, saumodificatd.

Daci in ultimul pas a-fi ales ca qi localie o foaie nou[ diagrama


va ar6ta
astfel:
M odificare a unei diagrame
o diagraml care a fost deja realizatd poate fi modificati astfel:
selectali diagrama gi executaJiclic pe butonul chartwizarcL Se va deschide
programul expert qi cu ajutorul butoanelor Next sauBack pot fi parcurgi
pagii
unde dorifi sd efectuafi modificiri.
Modificarea unei diagrame se poate face qi utilizand butoanele de pe
bara cu instrumente chart (dacd nu este afiqat[, o putefi activa din
meniul
view ) Toolbars )
chart, sau executa{i clic dreapta pe una din barele cu
butoanedeja afigateqi alegeli apoi Chart).

In cadrul acesteibare sunt urmdtoarelebutoane:

ChartArea -
Chart Objects - list[ ascunsi din care poate fi
ales obiectul ce se va selectain vedereamodificdrii:

H Format Objects - modific6 atributele de


formatareale obiectului a cdrui denumire
aparein casetade text;

@ Chart Type - list[ ascunsi din care poate fi ales tipul


de diagrami;
tFil
t - l Legend - buton comutator care afigeaz[ sau nu
legenda;

@ Data Tctble- buton comutator care afiqeazl sau nu


tabelul de date;

H By Row - structureazdseriile de date pe rAnduri;

@ By Column - structureazdseriile de date pe coloane;

tr Angle Text Downward - rotegtetextul in jos cu 45.;

tr Angle Text Upward - rote$tetextul in sus cu 45o.


Fiecareelemental diagrameiestede fapt un obiectce poatefi selectat
gi modificatu$or.

Pentru a modifica elementele unei diagrame (culoare, fundal,


dimesiune,grosimelinii, orientare,etc) se selecteaz[elementulrespectivqi
apoi seexecuti fie clic dreapta(sedeschidemeniul contextual)fie dublu clic,
fapt ce va determind afigarea unei ferestre in care se pot fixa atributele
diagrameiin funcfie de preferinfeleutilizatorului.

Op\iunile meniului contextual Chart sunt:

chart Type....deschide casetade dialog chart Type(primul pasal procedurii


asistent),cu ajutorulcdreiapoatefi schimbattipul diagramei.

sourceData...deschidecasetade dialog SourceData (pasuldoi al procedurii


asistent),cu ajutorul c[reia pot fi schimbateadreselecelulelor ce contin
datelecu carese construiegtediagrama.
chart options... deschidecasetade dialog chart options (pasul rrei al
procedurii asistent), cu ajutorul cdreia pot fi schimbatecaracteristicile
diferitelor entit[fi din diagram[.

Location... deschide caseta de dialog Chart Location (pasul patru al


procedurii asistent),cu ajutorul cdreia poate fi schimbat locul in care va fi
afiqatl diagrama.
3-D view.... deschidecasetade dialog 3-D view; prin intermediulacesteia
poate fi modificat[ pozilia in spaliu a reprezentdriidatelor din diagrami
(coloane, bare, sectoare de cerc etc.). Astfel pot fi modificate: cota
(elevation), unghiul gi sensul rotaliei (rotation) gi perspectiva adici
addncimeareprezentf,rii(perspective).
tEl
l--- r-r t
L_=--F- |

I Autogcaling
E nightangleaxes
.'"--

I o* ]t__!:r__llEi
r-
I
r
Default
- l
I

Tipdrirea unei diagrame


o diagramiinglobati in registrulde calcul,va fi tipdritdodat[ cu foaia
de calcul care o conline. Dac[ dorili sr tipbrili doar diagramainglobatd
in
cadrulunui registrude calculproceda{iastfel:
r selectalidiagramagi din meniulFite alegeficomandaprint;
. activali butonul Selected Chart din casetaPrint what executaliclic
St
pe butonul OK sau apdsafi tasta Enter pentru a tip[ri diagrama.

ftitl:Er

NdDei Jhp LaserJet 1000 properries..,


t I
status: Printing;I document(s)
waiting r*=-;:l.--,
TyFer hp LaserJet1000 I rngtsnnter,., ]
Where: U58001
Comment;
ll erinrto ftle
inIinr
:j: All Numberofgopieri trg
' Paqe(s) Fromr
3 !o:
Pfinl$h€l
-.lj -"Fl Elcoilete
Li- Li.
i:_;rselectedchdrt

I P*,b* l
ll]!*-]--l l-c""."r I
Capitolul13

Subtotaluri

In cadrul unei liste, Excel poatecalculaautomatvalori de subtotalgi


total general prin intermediul cdrora se realizeazdo sintetizare rapidd,a
datelor.La inserareaautomatda subtotalurilor,Excel schi{eazf,lista astfel
incAtputeli s[ afigafisausd ascunde{irdnduriledetaliupentrufiecaresubtotal.
inainte de a insera subtotalurieste obligatoriesortarealistei (astfel
incAtrdndurilepentru subtotals[ fie grupateimpreun6).
in loc de subtotaluri automatese poate folosi uneori insumarea
automati(de exempludac6estenevoiede un singurtotal, saudacddatelenu
suntorganizateca listd).
valorile subtotalurilor sunt calculate de Excel cu o funclie de
rezumare,(de exempluSum sauAverage)qi pe mlsurd dateledetaliatesunt
modificate Excel recalculeazd automat valorile subtotalurilor gi totalului
general.Valorile de total generalnu provin din valorilerdndurilorde subtotal
ci din dateledetaliate.
Subtotalurilepot fi imbricate. Astfel puteli insera subtotaluri pentru
grupuri mai mici din grupurile de subtotalexistente.

Inserareade subtotaluri
Pentruinserareade subtotalurise va procedaastfel:
o se realizeaz[sortareadupl cdmpulfolosit pentru subtotal;
o alegefidin meniul Data comandaSubtotals...
o alegeli in casetaAt each change in, coloana de subtotal, iar in
casetaUsefunction, executaliclic pe funclia de rezumarepe care
dorili s[ o utilizali pentrua calculasubtotaluri.Asupravalorilor din
grupul de inregistriri pot fi aplicategi alte func{ii.
in caseta Add subtotal to:.
activali caseta de validare
pentru fiecare coloanl ce {t eachchangein:
. PRODU5
con{ine valori pe care le
dorili subtotalizate. llse Function:
rsum
Se va selecta Page break
Aqldsubtotalto:
between groups dacd dorili
sfdrqituri automate de pagini
dupf, fiecare subtotal. Prin
validarea op{iunii Replace gurrentsubtotals
E Replace
I PuSebreakbetweengroups
current subtotals se vor belowdata
[] 5ummary
suprascne subtotalurile
| &"..r"*AilI l-,-"j.-j I cancel I
existente.Activarea opliunii
summary below data permitescriereasubtotalurilordupi grupul de
date clrora le corespund,altfel acestease vor scrie deasupra
datelor.

subtotalurilecalculatepot fi afigatepe trei niveluri. Astfel pot fi


afiqate:
I numaitotalulgeneral;
r totalul generalqi subtotalurile;
r toateinregistririle, subtotalurileqi totalul general.
Pentrua adiuga mai multe subtotaluricu diferite funclii de rezumare
sepoateutiliza din nou comandaSubtotals.
Aplicatie
Pentru tabelul de mai jos, in care este prezentatd situalia studentilor
restanfieri la plata taxei de cazare in cdmin, se cere calculul sumei datorate
pentru fiecare facultate in parte.

i.:.] Eile Edt Uiew lnrert Ferm*, lmb oatd Wbdoi Hetp
, ,_-.,i .- j.i ,. ., -a-:: .' ... -;.g
i
.a,ar i j . : . , 1 1 .: - . . . l ! 0 % .
- , o . lUn -,]/ u e ; = = . . . i
112 ' fi =H12-gD$24
A B C D E F G H

s ', Tabel nominal cu studentii restantierila plata taxei de cazare

10

Dup[ pozilionarea in listd se efectueaz[ sortarea (in cazul de fa{i


ascendentd).

;':L] Eile Edit !lcv!. ln€rt Fsm* I@le Qata . Window Estp
:.r -,i -j . i '.'.. r.,..'; .r..z
-f!,l , ; . , . . . t w -. hr , -
.i
tnr.r -lz. B_:-*.'5==-,- $ ".. . :.,1:
Y'' tI!!!!91 :
Fll ' f-' il n o r n e r r e
- , -
, o " - - " 8 - , 0 E F I s i t r

9 Tabel nominal cu studenfii restantierila plata taxei de cazare


Din meniul Data se alege comandaSubtotals.. ..
Se stabileqte cAmpul
pentru a cdrui valoare constantd
se vor
calcula subtotalurile
(Facultatea), Se precizeazd
funclia utilizatd pentru crearea
subtotalurilor (Sum) qi apoi sunt
alese cdmpurile a cdror valoare
va fi totalizatd (in cazul de fa[d
este doar cdmpul Suma
datoratd).
Vor fi validate op{iunile
Replace current subtotals
(?nlocuire subtotaluri curente) gi
Summarybelow data (insumaresub date).

:-'! Eb Edt Sew &ucrt FsM look q.b UFdow Hgtp

: -t :__4_;-_-,_i J.+__o::,*:.{.i : ,.'..., _: qS


"' .: t:: "':' ,-1]*'-***:.f-:;D*l-u,:F,F',_=-,#i.! ':! "rF.:F
.^
F12 ' f.
i! :,..."1
'e " -i,..-- -D -- -r- -.
A c- -, -. ", E-'':.-:.t:J--:b- L-- ir- l
I , Tabelnominal
cu studentii laplatataxeidecazare
restantieri

tJ I
t " '

;;;
t u ' 'l
1'1,,.2
18.- 3
1q 4
28" 8
)1 9
2 2 ' .1C
?3, 1 1
24. $tiinteEc.Total {,260.00
lei
GrandTotal 1.680.00
lei
za,
27 Tariflunar 70.00lei
za'
Dupd cum se poate observain stangalistei apar simboluri de plan
carepermit afi garea./as
cundereadetaliilor li stei subtot alizatoare.
Semnifica{ia butoanelorde nivel:
1.- nivelul superior- careafigeaz[numaitotalurilegenerale
2. - nivelul intermediaral subtotalurilor
3. - nivelul debazd,al listei

Liste subtotalizatoaredupd doud criterii


Pentruexemplul de mai sus se cere calculul sumei datoratepentru
fiecarefacultategi secfiein parte (deci o listf, subtotalizatoare dup[ doud
criterii: facultate,iar ?n interiorul fiecdrui grup de facultdli, dup[ campul
Sec{ie).
in acestcaz estenecesar[o sortaredupd doud criterii, deci dupd
pozifionareain listd se alegedin meniul Data comand,a Sort. in fereastraSorr
se stabilesccele doudchei de sortare:Facultatea(primul criteriu de sortare),
respectivSec{ia(al doileacriteriu).
urmeazd calculul subtotalului exterior (adicr subtotalul pentru
fiecarefacultate).Pentruacestaseprocedeazd.caqiin exemplulprecedent.
Dupd subtotalizareapentru fiecare facultate urmeazd realizarca
subtotaluluiinterior (pentru fiecare sec,tie).prin urmare se deschide
din nou
fereastrade subtotal gi se completeazdastfel: campul pentru a clrui
valoare
constantase vor calcula subtotalurilese alege sec,tia,funcfia utllizat1pentru
creareasubtotalurilorva fi tot Sum iar c6mpul a c[rui valoareva fi totalizate
esteSumadatorat5.
Pentru a nu pierde subtotalul existent deja vom
$terge bifa din
dreptulop{iunii Replacecurrent subtotals.
Pentru a observamai ugor subtotalurileinseratese poate alegedin
meniul Format comandaAutoFormat.
tvticrosoftBxcet.fe

E14 .- . .:f.
A B c D E I F o

9 Tabel nominal cu studcntii rrstantieri la plata tax€i de cazare

FB Total 35o.oolei
$tlinte Ec. Total 1,260.00
lei
Grand Total lei
1.680.00
Grand Total 1.680.00
lei

.Tarif
SfFet2 StEet3

Nivelul debazil

Pot fi observatecele doud subtotaluri:interior qi exterior.In stAnga


ferestreipoatefi observatplanul listei ce arede dataaceastapatrunivele:
1. - ce corespunde totaluluigeneral
2. - ce corespunde subtotaluluiexterior(dupdfacultate)
3. - ce corespundesubtotaluluiinterior(dupdsecfie)
4. -nivelul debazd.
I Tabelnominalcu studentiirestantieri
la platataxeide cazare
10
NT An de
,11 cNP I Numc FacultatcaSecila Nr de luni Suma
camar€
* 3 !
Grand otal
32 Grand Total 1,680.00
tei

Tqtal general
: jl E6 Edt ybw lnst Fqmar q"*
I@tr W;-G

'' -i -
| u c f $ H r

Tabel nominal cu studentii restanticri la plata taxei de cazare

GrandTotal
GrandTotal
Tariflunar

Subtotal exterior

rr.
il.
lr

li, ?1
29'
30
31
32
33
9tiintcEc.Total

GrandTotal
crandTotal
350,00lei
1,260.00lei
1.680.00
lei
1.080.00
lei

Tarif lunar

Subtotal interior
tvticrosoftBxcet. fe
E liminar ea subtotalurilo r
Pentru eliminarea subtotalurilor ne pozifionlm in list[, deschidem
fereastraSubtotals...qi executf,mclick pe butonulRemoveAll.

Aplicalii propuse
1. Sed[ urmdtoareastructur[ pentrubazade date:
Codprodus.' - se va introduceun cod din trei cifre;
Denumireprodus: - din lista: {caiet,bloc, hdrtie,creion};
Unitatede mdsurd: - se va introduce "bucati" sau "pachet" in
funclie de produs;
Pre{fabricd.' - se va introducepreful de fabrici al produsului;
Projit: - se va calcula astfel: pentru produse de tip: "caiet! sau
"creion"profitul va
fi de 157o,iarpentrurestulproduselorde2O7o;
TVA: - se va introducecafnnd l9%o;
Prelcuprofit: - se va calculacu ajutorulformulei: Pre! fabricl * (1
+ Profit)
Prel cUTVA: - se va calculacu ajutorulformulei:Pre!cu profit * (1
+ TVA)
a. Se vor introduceminim 10 inregistrdri
b. Se vor realiza subtotaluri corespunzitoarecAmpului "Denumire produs"
avAndca gi cdmpde insumare"Pre{cu TVA"
calculul sumelor condiyionale cu unul sau doud criterii de evaluare
folosind expertul p entru insumare condifionatd.
Pentru activarea acestui expert din meniul rools alegemcomanda
Add-Ins validdm op{iunea conditional sum wizard gi executrm click pe
butonul oK. Dup[ instalareexpertulva fi disponibil in meniul Tools.

Aplicafie
Se cere determinareasumei totale, datorati restantelorla plata taxei
de cazare,pentrustudenliifacul6,tii de Inginerie.
Dateleproblemei(tabelul) sunt aceleagica gi in aplicafiade mai sus.
Pentru inceput ne poziliondm in listr dup6 care in meniul zools
alegemcomandaConditional Sum Wizard; se observdc[ lista va fi selectatd
automat avdnd desigur posibilitatea de a modifica, dac[ dorim. domeniul
selectat.
lh cs&bml tu wizard h.lpr y@ wit. fomlldr th.t eh
rF.ricvd@sh.cdmb.e.d6othavdudhth.t{.

l'ritil-t!?tlinnttiffil
I i, 1:' R46t $413
E d wresde $l 66
ir{ R*t4!t $538
Nodh frdesde 1230

taxei de cazate

!{h.r.tsth. ltstth*cdahrttu v.brto rum, hcludhg rhc cotumn


;;;;;F;i;Ii:"..i:f:i
| ;:.Tg'i
la$ll:$l$2? -l

E)t .3Io I ..-.. [*l : .j

-J-o3-_)-l_1
23
Tariflunar 70.00lei

Trecem la pasul urmitor al expertului prin click pe butonul Next. in


fereastrace urmeazd selectdm coloana ale cdrei valori se adunb condi[ional gi
definim condifiile pebaza cdrora se face insumarea.
Dupi stabilirea condi1iei se apasd butonul Add Condition gi astfel
aceastava fi copiatd in lista condiliilor impuse.
utilizand acelaqi algoritm putem defini altr condifie, pe aceeagi
coloand sau pe alta. Pasul urm[tor al expertului permite stabilirea formatului
de afiqarea rezultatului.
Urmeazd, stabilirea localiei rezultatului pentru prima condilie, apoi
pentru a doua (dacd este cazul), iar in final stabilim locatia sumei
condi{ionale.

Cdnn to flm: suma datoratj

Nettr relect a columnFU w6nt to evalu.te, and then type or retect a


value to compdfe wilh datd h that (olumn,

qotumn: lsl Ihir valuel


i "rrrr -l, -i,lnainef;

Add Conditis
TheConditiondlsumWizard to yourworkheetin
cancopytheformula
twodiffefentforms,

i Copyjusttheformuld
to a singlerell,

f 4roooi;i--l

, j.*r ilsiq,',r..enq
islqiitel;tjJh,*,
i
-T-4mioaeil
l- hqinerb

Iype or selectd cellandtheoclickNext.


_.-***-_:
: l

select a cell where you want to copy the conditionalvalue


"IngineriE "F4ultatea-lnginerie",
used for the condition

_qj cancetj
_.g_",k

lype or sel€ct€ cellandthenclickNext.

l;"ric$rsl"--"
Dupf, apdsareabutonului Finish se poate viz:ualizasuma datoratdde
studentiide la Inginerie.

Tabelnominalcu studentiirestan[ierila platataxei de cazare


Capitolul VIII

Tabele pivot

Noyiuni generale
Un tabelpivot esteo structurdtotalizatoare
interactivd,construitdintr-
o foaie de calcul Excel, care insumeazd.rapid,mari cantitdli de date dintr_o
list[ sau bazd de date, utilizAnd formatul gi metodelede calcul alese de
utilizator.
Tabelul pivot este un instrumentfoarte util atunci c6nd volumul
datelorce trebuiesintetizateestemareqi deci greude prelucratmanual.poate
fi folosit penftu manipulareadatelorclin liste gi tabele:rearanjarea,filtrarea,
tezumareaqi analizareainteractiv[ a lor. Un raportPivotTabteesteconstruit
pebazaunorsursede date.
Tabelulpivot opereazdcu urmitoareleentitili:
campul (fiela reprezinti o categoriede date care derivr dintr-un
cdmpal listei surs[.
Articolul (item) reprezintd,o subcategoriedintr-un cdmp al tabelului
pivot. Articolele derivd din valori unice ale campuluidin lista. De exemplu,
cAmpul Categoriepoate avea valorile unice pensionar,gomer qi angajat.
Acestevalori sunt articoleale tabeluluipivot, in careele aparca etichetede
randuri sau coloanesau ca opliuni din lista ascunsi a cdmpurilordin zona
paginii.
Butonul camp (field bunon) reprezintl,butoanedin tabelul pivot care
afiqeazlnumelecdmpuluidin lista sursf,.Acestebutoanepot fi ac{ionatecu
mouse-ulprin glisare,clic saudublu clic.
Tabelulpivot con{inepatruzone:
tvticrosoftBxcet. fe

Zona paginii (page) confine cAmpurilecu care se va construi un


criteriude filtrare. Ele se vor prezentain tabelulpivot la fel ca gi numelede
cdmpuridin cazul filtrdrii automate.Puteli s[ deschideliacesteliste ascunse
gi s[ defini,ti diferite criterii de filtrare, la fel cum procedafi gi atunci cAnd
activali funcfia AutoFilter. Articolele acestorcdmpuri se g6sescin listele
ascunse.
Zona rdndurilor (rows) confinecAmpulale cdrui articolevor deveni
etichetepentrurdnduri, iar informafiile de pe un rAndse vor referi la articolul
respectiv.Articolele acestuicdmp vor fi etichetepentrurAnduri.intr-un raport
creatca tabel pivot nu puteli lucra cu mai mult de opt rAnduri.
Zona coloanelor (columns) contine cAmpul ale cdrui articole vor
deveni etichetepentru coloane,iar informafiile de pe o coloandse vor referi
la articolul respectiv.Articolele acestuicAmpvor fi etichetepentru coloane.
intr-unraportcreatca tabelpivot nu putefilucra cu mai mult de opt articole.
Zona datelor (data) conline cimpurile penffu care se calclleazd,
subtotaluri.Valorile subtotalurilorse vor afiqa la intersec{iaunei linii cu o
coloan[.

Creareaunui tabel pivot


Pentruinceputvd pozilionaliintr-o celulddin cadrullistei, dupdcare
alegeli comandaPivotTableand PivotChart Report... din menial Data. Se
lanseazdprogramul expert PivotTable Wizard . Trebuie precizat cd spre
deosebirede varianteleanterioarede Excel, urndePivotTable Wizard cuprinde
patru pagi, in cazul programului Microsoft Excel 2003 numilrul paqilor este
redusla trei (de fapt pasul trei gi patru din varianteleanterioaresuntinglobate
intr-un singurpas).Exemplul prezentatesterealizatcu Microsoft Excel 2003.

in primul pas precizafisursadatelor(o list6 Excel) prin intermediul


butoanelorradio qi preciza\i c[ dorifi un tabel pivot. Vefi alege Microsoft
Excel list or database.Trecefi la pasulurmltor cu butonul Nexf.
Whefe rs lhr dBlB lhnf lrfti wsnLtD annl!ir)
,.;.,
iu"iii_+_eir_9jr'...e
et-iil_!ii-ei"i9.!e-b._":d
r,-.iqxternal dabasource

i) I4ultiplelonrolidataonrenqet
{.i AnotherPivotTablereport or Pivotchdrtreport

' r j t ' n fl , n do i . e p f r t
do LJ bon',- c,Fn(rr:
(t Pivotlable
(i Pivotchdlt report (wi[h PivotLble reporr)

l-=lg-l L r"rtl t*iiLl

Pasuldoi vi permites[ stabilifi/modificalidomeniulde date(Range).

In cadrul celui de-altreileapas,pentrucd de fapt combin[ doi pagi,se


stabilescurmdtoarele:

I. aspectul
- Prin apisarea
butonului Wheredo youwantto put the PivotTdble
report?
Layout... se va rar gew worlaheet
a:i Existing
workheet
deschide caseta
1.
de dialog ClickFinishlo Eredte your PivotTdblereport.

PivotTable and I t*""* ll_atgtL-l f qe".rfll*lg*_l rT;;-r


PivotChart
wizard Layout, in cadrul cdreiatrebuie s[ construili tabelul prin glisarea
butoanelorcdmpin zonelecdmp(PAGE,ROW, COLUMN, DATA).
Dacd apdsali declanqatoruloptions... se deschide caseta de dialog
PivotTable options unde stabili{i diferifi parametride lucru ai tabelului
pivot.
Construct yourPivotTable reportby
dragging the fieldbuttonson the right
to the diagram on th€ left.

:dteqorii I COLUMN
l|umeab'
ffi;c""Gp i il
BOW qATA

Pdgelayoutr :Down,Thenorer

fieldsper column:

ll Forerror yalues,show:

['-] For emptygells,showr

D€ln oFtiLrrrs
Ddtasourceoptionri Externdldata optionst
E 5ave datd Withtableldyout
Pj Enableg[rilltodetails
I gefreshon open

t- ".L f I c*."r I

2. unde va fi plasat tabelul pivot (intr-o foaie nou6 sau in cadrul


registruluicurent). Aceas[ opliune este cuprinsdin pasul patru al
celorlaltevarianteOffice.
Aplicayii
1. Pentrutabelulde maijos se realizeazd
un tabelpivot ce permite

DataplataI achitata
achitata

1 00 1 . 0 4
B i R a d uV a s i l e

vizualizareaurmdtoarelorrezultatele:

Dragitemsto the PivotTable

:l Numeabonat
ll Tip abonament
J Co5tU5Di luna
:j Dalapldta
;l Perioada
achilata(in)

iJ Reducsre

lJ fategorii sociale
: Cost UsD / perioada

:l

- suntafigafinumaiabonaliipensionari
tvticrosotgxcet.fe
1
'-;
I

o s t U S D / p e r i o a daac h i t a t a

- 5 , ; D o b aF l o a r i n
6 ; P o pA n c a
7 t R a d uV a s i l e

suntafiqajinumaiabonafiipensionaricareau tip abonament


A.

2. Fie urmitoareastructurda unei bazede date:


Nr.crt.: - seva introduceautoma|
Numeangajat: - se va introducenumeleangajatului;
Funclia: - se va introduce un element din listi: {asistent,
lector,conferenliar,profesor)
Anul nasterii: - se va introduceanulnagteriiangajatului;
Tctriforar: - se va calcula astfel: dacl funclia angajatuluieste
"asistent"
atuncitariful orar va fi de 50.000LEI, dac[ este"lector" de 75.000
LEI, dacd este "conferen{iar"de 100.000LEI, iar dacd este "profesor"
150.000LEr;
Nr.orelucrate: - se va introducenumirul orelor lucrate de fiecare
angajatin parte;
Venitbrut: - seva calculacu aiutorulformulei:
Tarif orar * Nr.ore lucrate.
a. Introducerea datelorseva facecu ajutorulmachetelor.
b. Se va rcalizasitualiaangajalilorastfel:pe linii vor fi afigali angajaJii,cu
posibilitateaalegeriiunui singur tip de angajat,pe coloanese va afiqa anul
naqterii qi se va face totalul venitului brut al fiec[rui angajat. Situa.tiava fi
afiqatdintr-o nou[ foaie de calcul.

Nr. Nume Anul Tarif Nr.ore Venit


Functia
crt. angajat nasterii orar lucrate brut
I IonescuA asistent r970 50,000 100 5,000,000
2 GeogescuM asistent 1968 s0,000 90 4,500,000
a
J Dan M. lector 1950 75,000 70 5,250,000
4 PopG. conf. 1945 100,000 50 5,000,000
5 RaduV. preparator 1940 150,000 40 6,000.000
6 FloreaD. asistent 1,965 50,000 r00 5,000,000
Andrei H. lector 1950 75,000 45 3,375,000
8 PopaE. conf. 1960 100,000 50 5,000,000
9 HasC. preparator 1942 150,000 45 6,750,000
t 0 BorzaN. conf. 1949 r00,000 60 6,000,000

asistent 50000
lector 75000
conf. 100000
preparatof 150000
Nr.crt.I Nume angajat I Functia

11, $ E $31:$ C $61

asistent r0000
eclol r5[00
lonl. 100000
lreparator '150000

5umf,deVenitbrutAnulnasterii
r
Nume anuaiat v 1985 1968 rteneral
1971Total
Florea D. 5000m0 50D00tlD
G e o g e sM cu 4500t]00 450tlmI
l o n e s cAu 500u0ul 50tt0000
Total 50m000 4500m0 5tt00m0 14511m00
Capitolul IX
Macrocomenzi

MacrocomenzileSi rolul lor

Macrocomandareprezintdun set de instrucfiuni,memorateintr-un


modulvBA, ce seexecutrca o singurdcomandd;eaesteidentificatd printr-un
nume unic. Yizualizarea gi eventual modificarea codului macrocomenzii
poate fi realizatd,cu ajutorul editorului VBA. Editorul Visual Basic
for
Aplicationsesteun programproiectatpentru a facilita incepltorilor scriereaqi
editareade coduri de macrocomenzi.Limbajul de programarcvBA estecreat
de Microsoft, se bazeazdpe visul Basic ai poate fi utilizat numai in cadrul
aplicaliilordin suita office. Aplica,tiileoffice ce oferd facilitdli de creareqi
utilizarea macrocomenzilorsunt:word, Excel,powerpoint, Access,outlook,
FrontPage.

Execuliaunei macrocomenzi presupuneo executaresuccesivd,


f6rd
intreruperea tuturorcomenzilorasociateacesteia.

RoIuImacrocomenzilo
r:
- de a automatizaexecutarea
unei serii de comenzirepetitive;
' realizeazd,
accelerarea
opera{iilorde editaregi formatare;

- realizeazio accesare mai rapidl pentruuneleoperafii.


Observayie
Excel inregistreazdnumai comenziledin cadrul unei macrocomenzi
nu qi timpul in careacesteaseefectueazd.
La fiecare deschidere a unui registru de lucru ce conline
macrocomenzi, ave\iposibilitateade a verificasursalor inaintede a le activa.
MicrosoftExcel.Te aolicatii l'tt.'
Creareaunei macrocomenzi
Macrocomandapoatefi creati prin:
A. inregistrare;
B. editaredirect[ in Visual Basic Editor (recomandatdutilizatorilor mai
avansali).

in celece urmeazdse va discutaprima variantl.


Pentru inregistrarea unei
macrocomenzi noi in Excel se va
procedaastfel:
/ Din meniul Tools, alegefi
comandaMacro, apoi Record New
Macro; se va fi afiga fereastra
RecordMacro.
r' Tastati numele macrocomenziii
in caseta Macro Name, iar daci t- oK lk"*a I
dorili si asocia{io combinalie de
taste completafi opliunea shortcut key:. Dacd,Excel are deja rezervatl
combina{iade taste pe care dori,ti s6 o asociali macro-ului atunci automat
va mai adf,ugao tastl (ex: Ctrl+C seva transformain Ctrl+Shifi+e.
/ in caseta Description se poate introduce o scurtr descriere a
macrocomenziirespective. Macrocomandapoate fi plstratd in registrul
curent,intr-un registrunou sauintr-un registrumacropersonal.
/ Executa{iclic pe butonul oK; va aparebaracu butonul stop Recording.
/ lJrmeazd executarea setului de comenzi ce trebuie inresistrate in
ordineacorespunzdtoare.

/ Oprifi macrocomandaprin executareaunui clic pe butonul SroplI 6"


pe barastop Recording; macrocomandava fi in acestmomentsalvatd.
Gestionarea macro comenzilo r
Pentru organizarcaeficientd a macrocomenzilor aregefi rools )
Macro ) Macros (sau utilizafi combinafia de taste Alt+F8). in fereastra
Macro ce se deschide pute,ti vtzuahza toate macrocomenzile. Fiecare
macrocomanddpoate fr rulatd (butonul Run), stearsd (butonul Delete) sau
editatl cu VBA (buronulEdil).

Lansareatn execugiea unei macrocomenzi


Sepoatealegeunadin variantele:

a) alegefi din meniul Tools ) l3il f - Br^ *--']]]


Macro ) Macros'. se va l--cecl I
,l*Eplt"*l
deschide fereastra Macro, *l
I qdt
selectafi macrocomanda
doritd gi executali clic pe l q " * i
butonul Run (sau dublu clic Mt(6 hr
Oet{rplilrr
alt Op6 wdkbook ;
l*** I

pe numelemacrocomenzii); itrod*. 4*.tul fkmi

b) tastareacombinafiei de taste
asociat[ macrocomenzri(dacd
existl);
c) prin executareaunui clic pe
butonul asociat
macrocomenzii (daci in
prealabil afi asociat un astfel
de buton).

Pentrua asociaun buton unei


macrocomenzise alege din meniul
Tools ) Customize
Commands.PentrucategoriaMacros,
se alege din parteadreaptdbutonul. Se gliseazl apoi butonul pe una din
bareleexistente(intre doudbutoane)qi din meniul contextualal acestuibuton
sealegeAsignMacro....

Observapie - fereastraCustomizetrebuiesd fie deschisdatuncicAnd


efecuaficlic dreaptape buton.

$tergerea unei macro comenzi


Pentrua Stergeo macrocomandldeschidelifereastraMacro. scrieti
numele acesteiain caseta text Macro Name
(sau selectafi macrocomandadin list[) qi
executaliclic pe butonulDelete. {/
Do you want to delete macroantet?

Vizualizareasau modificarea codului sursd [::H:] f N"'l


al unei macrocomenzi
Pentru vizualizareasau modificareacodului sursdal macrocomenzii
se va executaclic pe butonul Edit din fereastraMacro; se va deschide
editorul VBA. Editorul se deschide ca o aplicalie separatdintr-o fereastrd
propne. ln dreaptaapare selectatproiectul macrocomanddcurent cu numele
Generalgi numelemacrocomenzii.
Revenireain foaia de calcul Excel se face prin alegereacomenzii
Closeand return to Microsoft Excel din meniul File.
Dacd dorifi modificarea combinaliei de taste asociatdmacrocomenzii,
sau sd facefi completdri in casetaDescription apisali butonul options.

Aplicafii
I Evidenla vdnzdrilor unei firme este finutd in figierul vdnzdri.dbf.
Sdptdmdnalse cereimportareaacestuifigier in Excel qi centralizareatotalului
de vdnzdti,de aceease cere realizareaunei macrocomenzicare si efectueze
acesteoperafiiautomat.
Rezolvare
Se vor parcurgeurmltoarele etape:
f . inregistrareamacrocomenzii
2. importareafiqieruluidin Access
3. formatareain cadrul foii de calcul
4. salvareafigierului importat
5. oprireamacrocomenzii
6. testareamacrocomenzii.
1. Din meniul Tools ) Macro ) RecordNew Macro.
In fereastraRecord New Macro veli
completa numele macrocomenzii, Uacroname:
combinaliade taste utilizald,gi alegeli ,'LPo,l,=P.:.i..
__
shortcutkeyt 5tore mtrro l-n:
sd poati fi apelatd din orice registru chr+shift+r :rnftffi.*T-wmw -
qescriptiont
nou. MacrorecordedI l/1 3/2005by t

2 . Pentru importarea figierului t. l.,.I.Jfc."."r I


necesar alegeli din meniul FiIe
comanda Open. in
fereastra de dialog Cj\Documentsand5cttinCslviolotalDesl*op\prez.ntari.sr$irm!,mdb
This file (dtains quffis to cxtcrnal d6t..
Open vd pozi{ionafi in Qoe.ricsarc lscd to import extcrn6l dat. into Excel but quefies csn bc derised to 6ccer!
conidenqd-thtormation and po5rlblymkB that irformationdvdilableto other users,or to perform
folderul in care se otho/ harmfulactionr.
If you hust the sourceof thisfile, clickOoen,
gf,segte fiqierul care
t--o*;-_l
| _ ) |-t;'Ai--l
armeazd,a fi importat,
Microsoft Excel. Testesi aolicatii 182
stabilili pentru Files of type AII Files, dupd care alegefi figierul
vdnzdri.dbf.

N@ Ocatad Ty ^
' @ qVabarceestiuni Str9l2004 lr15r00PM 3/t8/200{ 3:49109AM VIE
rBffi 3/21f200{lr07rs3PM 3/14/m04 4:32:37 Pt4 TAI
, Elltblnctrprovizhnat 5/!3/200.16:29:56PM 3/17/20045:54154Al'| TAI '
tE9tHmotaid 5/t3,l2tro4
6:I t: rSPM 3rt7l2t[X5:5612lAM rAl
r @turyca 5/!6/2004 6:10:15 PM 3,ll{/2004 4:51:31 PM TAI
, Etbbt.ti 5/13/200{ 7r40:2rPM 3/l7l2c[4 6109:22Atil TAI
EE)cngestihc 5/13/2004 5:S7r35 PM 3/17.lm04 10:22:55PM TAi v
,{
r ! -

l- o( ll cmd-l

a
J. Realiza{iapoi formatareacapului de tabel respectivsalvareafiqierului
importat.
4. Executafi clic pe butonul Stop Recording; in final verifica{i dacd
macrocomandafunctioneaz6.

II. Creali o macrocomandlde comutarecu numele"zecimale", cdreia


s[ ii asociali combinalia de taste Ctrl+Z qi un buton pentru activarea $i
dezactivareaintroducerii datelor cu un numir fix de zecimale (cu trei
zecimale).

Rezolvare
O comutarereprezintdefectuareaunui clic pentru a porni o activitate
qi efectuareaunui nou clic pentru a o opri. Se pot reduceunelecomenzila
efectuarea unui singurclic creind o macrocomandlqi apoieditAnd-opentrua
devenio macrocomanddde comutare.
Introducereadatelor cu numdr fix de zecimaleeste utill dac[, de
exemplu,trebuiesd se introducdmulte datecarereprezint[sumede bani intr-
o listdde cheltuieli.
Pentrua creaacestdmacrocomanddprocedaliastfel:
l. inregistrafimacrocomanda ini{ial[ (Tools ) Macro ) RecordNew
Macro) qi denumili macrocomanda "zecimale"qi
atribui{icombinatia
de taste ctrl+Z. Macrocomandase va salva in reeistrul de calcul
Personal Macro Woorkbook.
Spcr"g,naT?i.
zecimale
5hortcut!ey: 5toremacroint
"
ctrl+;z I ip"'rr*ul Nu.ro w*kiooL - ,
Qescriptiont - ' ""---' -"r
:;';;;i;"".i;ffi"----

l* c""."1
l-:q'rrr-_:

2. deschide,timeniul Tools qi alegefi comanda Options, pagina de


proprietdfi cu eticheta Edit; gi executali clic in casetade validare
Fixed decimal,iar in casetaPlacesintroducelivaloarea3.
3. opri{i macrocomanda(clic pe butonul pentru inregistrlrii din bara cu
butoaneStopRecording);
4. urmeazd editarea macrocomenziipentru ca aceastas[ efectuezeo
comutare,astfel:
- din meniul Windows alege,ticomandaUnhide pentru a.afiqa
registrul de calcul personal,apoi efectuaficlic pe OK;
- din meniul Tools alegeli comanda Macro, subcomanda
Macros
- se deschide caseta de dialog Mecro, selectali numele
macrocomenziiqi executa{iclic pe butonul Edir;
- se va deschide editorul VBA. Macrocomanda indici
programuluiExcel sd activezeopfiuneade configurarepentru
introducereadatelor cu num6r fix de zecimale.Aceastdlinie
de programarati astfel:
Application. FixedDecimal = True. Modifica,ti aceasti acliune a
macrocomenziiin felul urmltor:
Application. FixedDecimal = Not Application. FixedDecimal.
Noua instrucfiune indicd programului Excel sd inverseze opfiunea de
configurare,indiferent de valoareaacesteia;
- inchide{i editorul VBA gi reveni{i in registrul de calcul
Personal;
Se va atribui macrocomenziiqi un buton cares[ fie plasatintr-o bard
de instrumente proprieintitulatd"Bara Macrocomenzi".
Indiferent de stareaopfiunii, macrocomandava activa stareaopusi.
Aceastd macrocomanddfunclioneazi astfel: atunci cdnd opliunea de
configurare este activata, toate valorile ce vor fi introduse in celulele
regiqtrilor Excel se vor transformain valori cu trei zecimale,de exemplu,
daci vefi introducevaloarea47r si veli aprsa tastaEnter, se va transformain
0,47L.CAndopfiuneade configurareeste dezactivatd,, valorile vor fi introduse
ca numereintregi.
F unclii p artfuularizate
un tabel de translafie este o funcjie Excer pafticurarizati. Deqi
macrocomenzileqi funcliile definite de utilizatori sunt create in modalit6fi
diferite, Excel le ftateazdfoarte asemdndtor.
o macrocomanddeste proiectat[ pentru a fi apelatd de cdtre
utilizator pentru efectuareaunei activitdli specificeintr-o foaie de lucru, in
timp ce o func{ie definitd de utilizator imboglfegte biblioteca de func{ii din
Excel,func{ii carepot fi folosite in formule.
Etapelenecesarepentrucreareaunei funclii particularizate:
- se va inregistrao macrocomanddcu numeleviitoarei funcfii;
- seopreqtemacrocomanda;
- se deschideeditorul VBA pentru a transformamacrocomandain
functie: in
acestsens:
r cuvantulSab seinlocuieqtecu Function
r se declari variabilele
r antetulmacrocomenzri(parteascrisdcu verde)r[mdne nemodificat
' dedesubtulantetuluise vor scrieinstrucfiunilepentru
funcfia creatd
- serevinein foaia de lucru qi se verificd funcfia (prin ap[sarea
butonului f* se
poatealegenouafunc(ie).

Aplicagia nr. I
s[ se creeze o funclie particularizatd numitl prer_cu_tva ce
calculeazdautomatpreful cu tva linand cont de preful inilial gi de tva.
Etape:
l. se inregisfteazdo macrocomandd numitr pret_cu_tva(Tools ) Macro
) RecordNew Macro);
2. se opreqtemacrocomanda.(executaficlic pe butonul stop de pe bara
SropRecording);
L oK | | c""r"t l

3. Din meniul Tools alegelicomandaMacro, subcomanda


Macros.
Selectali numele
macrocomenzii create gi
apoi executali clic pe Uacro name: l lil l- B""1lll]fffJ
butonul Edit pentru a
deschideecranul de editare l_-s"a:er'.--l
r---::-:-:- |
Visual Basic for l 49qr!9 |
Applications; l.-_E$-l

I oetete I
Mqcrosini Allopen.workbooks * ,
l_Oo l
Oes.riltitrn
(alculeazapretulcutva
Vticrosoftgxcet. fe

4. $tergefi cuvdntul sub din prima linie gi tastali in locul sdt Function.
Executafi clic pe sub de pe ultima linie. vefi constatac6 automat va
aparcEnd Sub.
5. Declarafi variabilele, adicd elementele de care are nevoie Excel
pentru a intoarcerezultatul.in cazul acesteifuncfii acesteavor fi pret si
tva.
6. Textul antetuluide macrocomand[r5mdnea$acum este.
7. PlasaJipunctulde inserarepe prima linie completgoal[ qi tasta{iformula
de calcul:

Add-Ins Window Eelp

:l ...1
Func!lon preE_cu_tsva (pret., Eva)
;E;LFe..rJ('"ifr.tr*
- S v8AProieEt(tya.xls) ' praf;
_-f u-_!1.'n ll.iriri:n
; !t! MicrosoftExcelObjectt ' [i.rl,]rlli.aci ]rrrif.{l r11 1!t1
EJ sheetl (sheetl)
Sl Sheetz(sheet2)
El sheel3(sheet3)
fi rhrworkbook pret_cu_Lva + preg + pretr f, Lva
: l Nodules 1t End tunccion
{. l,todulet i

vd intoarcejiin foaia de lucru (File ) Closeand Return to Microsoft Excel).


8. Pentru a verifica/utiliza funclia se procedeazl.astfel: realiza\i tabelul in
careaveli nevoiede calculareaprelului cu tva gi v5 pozilionalipe coloana
corespunz[toare. Deschidelifereastrarnsert function gi alege{icategoria
Alt.

PROE
PRODUCT
pret_cu_tva()
cdlculeazapretul cu tva

HelEon thii funclisn


l.-.9-]]]j f-c*'r I
- selectalifunclia pret_cu_tva
- in fereastraFunction Arguments introduce{iargumentelegi dupdapdsarea
butonului OK glisali.

!ret--':u,tva

I{1il:z
rYa c2 l1,l= 0.19
= 2.38
calEuleazapretul cu tvd .

pret

resull=
Formula 2.38

Helpon thir funrti0n


t--*-l(]]ll__s=t_l

Aplicayianr.2
Se va realiza funclia particularizatdnumitf, reducere care calculeazd
prelul cu reducere al produselor cunoscdndprelul inifial qi procentul de
reducere.Seva procedaastfel:
1. se inregistreaz[ o Uacroname:
macrocomandi cu numele reducere
"reducere" gi
executa.ticlic Shortcutleyl store marro!n:
Ctrl+i
pe OK; qescription:
2. seopreqtemacrocomanda; I calfuleizapretuliedui in fun;HedBpretulintiialsi
lp19_c,e-1_tgl
-d91,e_{r1!.ej-9,,..
__..-, .

I oKl l- c*'d I
- se deschideeditorul YBA (Tools
) Macro ) Macros, selectalinumelemacrocomenziigi apoi executali
clic
pe Edit) pentru a transformamacrocomandain funcfie; in acestsens:
r $tergelicuvantul Sub qi tastali Function
in locul lui (pe prima qi
respectivultima linie a ecranuluiVBA):
I se declardvariabilele;acesteasuntpret_initial
qiprocent_reclucere.
' plasali punctul de inserare pe prima
linie compret goald, apoi
introduceliurmdtoarealinie de program:
reducere- pret initial * (1 - procent_reducere)
dupl care vd in iin foaiade lucru

Pentru a aplica funclia se procedeazd


astfel: realizali tabelul in care aveli
nevoie de noua funcfie, v6 pozifionafi pe
coloana corespunzdtoareqi deschideti
fereastraInsert function, categoriaAll.
Completafi argumentelein fereastracare
se deschide.
tvticrosoftnxcet. fe

Aplicayianr.3
Se va realizafuncfia particularizatd
numit[ promovarecareva stabili
automatcandidaliiadmiqisaurespinqiin func{iede punctajulob}inut.Vor fi
admigicandidafiicareau un punctajmai marede 50.
Etape:
- se va inregistra o macrocomandi cu numele

Uacroname:
promovdre

shortcutEey: store macroini


Ctrl+ ThisWorkbook
gescriptioni
stabilestestudentiiFromovatisdurepelenti:n tunctiede
nr de credite

1 or ; l* c*'."1 I
- se opreqtemacrocomanda;
- se deschideeditorul VBA pentru a transforma macrocomandain funcfie; in
acestsens:
. cuvAntul Sab se inlocuieqte cu Function
r se declarl variabila credite
r se vor scrie instrucfiunile pentru funclia creat6,.in acest exemplu
sintaxa functiei necesitdfolosirea if

i4 Eb..,Edr...lgh ln4!r , qrmd qel{ Rm lools Add-Ins lfndow [elp


lgl J- -jr r. 1:',i ; rr'
d :!.*t i, r: :(.il _Y Lne,cotto
:":, j -:,:::,..'.r'r;1.:,;:
I : : t:fx: i(Gef,ernl)

l. L=l ; Fuuciiotr prohovare (credite J


+ S MlrProiect (mlfun(tion.r
- S YBAProiert(macrocoma i I'r ,,"rvai I irrr :r ,
- r Mi(otoft Ex.elObjectt r l . : , 1 , ri . ] i rr,rl!itrltr: i:;rii .fii-1,-.r
!r.ril,janrr
El Foaiel(Foaiel) If credlte >= {O Thpn
lprohovat,,
Ej Foaiez(Foaiez) promovare E
El Foaie3(Foa€3) EIse
"repeEenc,
€ $isworkbook prorcvare =
End If
4 Modriel f,nd FuDctiorr

- se revine in foaia de lucru qi se verific[ funclia (prin apdsareabutonului f* se


poate alege noua func{ie).
search for s fufttiml

rypm brlef descnption of what you want to do ana tf,"n


dkkGo l-eo I

Or sele(t a categoryi All -

seltrt a lunctionl

POI55ON c*dir",E-ih*l=35
POWER
FPMT
'premjere
PROE ibabileitestudentiipromovatirau repelenuin funati" o" n, u" *"ait=".t"p"t"nt
PRODUCT
-;
promoydre(aredite) Credite
stabileitestudentiipfomvati sil repetentih fs(tie de nr de credite.

Formularesulb=
-*oK-_l
Heloon rhs fuftition
t ,- c*"t ] Help!n thisfuncLion

Aplicagianr.4
Sd'se creezeo funcfie particularizat| care transformi punctajul
oblinut la test de cdtrestudenligi-l convertegte
in litere de evaluarepe baza
datelorfurnizate.

Etape:
f. inregistra{imacrocomandape care o numili calificativ dupd care
oprili inregistrareamacrocomenzii;
lla.ro nEme:
calificativ

shortcut key: Store macroini


Ckl+ ThisWorkbook
qescription:
, convertestepuncajulin litere de evaluare

I oK ll c*."1 |

Din meniul Tools alege{i comanda Macro, subcomanda Macros.


Selectafi numele macrocomenzii create gi apoi executali clic pe
butonul Edit pentru a
deschide ecranul de Eacro ndme:
|.----.----------'
editare Visual Basic for t R u n t

I c""."1 ]
Applications;
l-s1"" ht" 1

l e a r l

I D"t"tu-1
Mqcroiinr AilopenWorkbook r
i_ aol""r.._l

puncdjul
converteste in literedeevaluare

.+ Eila Edit

* g[ urrcrojeci lmtiumtioni
- S vB*Proie.t (8ookr)
- ' j MicroroftExcelObiectt
ql sheetl (shsetl)
El shelt2 (sheel2)
El sheet3(sheet3)
.& ThBworkbook

4 Modutel

3. $tergefi cuvintul Sub drn prima linie gi tasta{i in locul sdu


Function. Executa{iclic pe Sub de pe ultima linie. Vefi constatac6
automatva apareEnd Sub.
Declarali variabilele, adicd elementelede care are nevoie Excel
pentru a intoarce rezultatul.in cazul acesteifunctii variabila va fi
Punctaj.
5. Textul antetuluide macrocomandirimAnea$acum este.
6. Plasali punctul de inserarepe prima linie complet goal[ gi tasta{i
urmdtoarelelinii de program:

Funct itrn calif icaLiv (punccaj ]


r S, MlFProiect (mlfunction,r
- i ,:oi !r::-rari.r' Ilrr:rLr
S vBAProiect(Bookl)
: ' 'r MicrosortExcelObjects ' *n!a-ir f,r:!r,-.e pltfr,ti !iL ti I I f . , : r : e r _ i F rr : l . r i i l r r i r r :
El Sheetl(sheetl)
El sheetz (sheet2)
EJ 5heet3(sheet3)
fi thisworkbook If PuncLaj >= 90 Then
: ' i Modules Calificatiwe = *Fhr
4. r',todulet ElsEIf Punctaj )= ?5 Tlrerr
Calificative = rEr
Elselt Punctaj >= 50 ThEn
Cali.ficacive = n5uftr
EIse
Calificative = "Insuf"
End If

- . - l
Lnq r Fnef lon

dupdcarevd intoarce{iin foaia de lucru.


7. Pentrua aplica funclia se procedeazdastfel: reahza\itabelulin care
aveli nevoie de noua funcfie, vd pozifionafi pe coloana
corespunzdtoaregi deschidefifereastraInsert function, categoria
All. completali argumentulin fereastracare se deschidegi glisafi.

c3hfir3iil

Punctai ill -

Conveflestepuhc6juln literede evdluare.

Pun(tai

Formularerult =

HelFpn this runction


L*_9I*:] l_ga::, l
Vticrosoit gxcet. fe

Capitolul X
Notiuni de securitatein cadrul
programului Excel

Problemasecuritdlii tn tehnica de calcul


La adresasistemelorde calcul pot apareurm[toareleameninfdri:
1) intreruperea(o componentia sistemuluide calcul disparesaudevine
inutilizabil[);
2) interceptarea (un grup neautoizat obline acces la o resursd a
sistemuluide calcul);
3) modificarea (grupul neautorizat nu numai cd, acceseazd,dar qi
intervinein resursasistemului);
4) fabricarea (un grup neautorizat poate fabrica obiecte false pentru
sistemulde calcul).

Securitatea in tehnicade calculconst[ in asigurarea


a trei caracteristici:
- confidenlialitatea - componentgle unui sistem de calcul sunt
accesibilenumai plrlilor autorizate;
- integritatea- modrfic6rilepot fi efectuatedoar cu autoriza{ie;
- disponibilitatea- resurselesuntdisponibilepdrlilor autorizate.
criptografia este o arti sau qtiinla de a men,tinerea mesajelor secrete.
Criptarea (encriptare) este un proces de codificare a datelor astfel incAt
inlelesul mesajului este ascuns. Decriptarea este procesulul invers.
Criptografie, inseamnd,etimologic, scriere ascunsd,folosirea encriptdrii
pentrua ascundein{elesulunui text. $tiinla careanalizeaz[qi ,,sparge"datele
criptatese nume$tecriptanalizd.
criptologia, include criptografia gi criptanaliza. Forma originard a
unui mesajse nume$tetext clar, iar forma encriptat[ se nume$tetext cifrat.
Un algoritm criptografic este o funclie matematicd, folositd tn
procesul de criptare, decriptare. Folosirea unei chei mdreqte securitatea.
Cdteodatl cheile de encriptareqi decriptaresunt identice,in alte cazuri sunt
diferite.
Securitateadatelorcriptatedepindede dou6lucruri:
- putereaalgoritmului
- secretulcu careeste
linutb cheia.

Criptarea cu cheie publicl (algoritmi asimetrici)


Acestsistemde encriptarea fost propusde whitfield Diffie qi Martin
Hellman.
constd in folosirea a dour chei: una public[ gi alta privat[. cheia
publicd se poate spune oricui, ea nefolosinddecat la criptareamesajului.
Decriptareamesajuluiesterealizat[de ceade-adouacheie(ceaprivat6).Cele
doui cheinu pot fi deduseuna din cealaltd.
Algoritmi carefolosescaceastlcheie:
I Elgamal (numit dupi inventatorulsduTaherElgamal);
I RSA (numit dupi inventatoriisdi: Ron Rivest,Adi ShamirSi
LeonardAdleman);
I Diffie - Hellman (numit rot dupdinvenraroriisdi);
I. DSA - Digital Signature Algorithm (inventat de David
Kravitz).

Criptarea cu cheie privatl (algoritmi simetrici)


in criptareaconvenlionald,o aqazisd cheie secreti,estefolosit6 atat
pentrucriptare,cAtqi pentru decriptare.
criptareaconvenfionali,a fost folositd gi acum2000 de ani de Iulius
Caesar(fiecareliterd estetranslatat[la litera care se afld,laun num6r fix-3-
de pozilii dupl aceastain alfabet).
Algoritmii folosesc o singur[ cheie (privatr), fiind denumifi in
literatura de specialitateqi algoritmi conventionali sau algoritmi cu cheie
privatd.
Acest mod de lucru permite folosirea unui canal bidirecJionalde
comunicalieintre doi utilizatori:ambii pot, folosindaceeaqicheie,sd codifice
saus[ decodificemesaie.
Dezavantaje:
+ distribuireacheii (serecomandddistribuireacheii pe buc[!i, pe canale
sepafate);
+ dac6 cheia ajunge pe mainile unui impostorel poate descrifatoate
mesajelepe care le are la dispozifie (se recomand[ schimbarea
periodicl a cheilor);
+ suntmai vulnerabiliin cazulunui ataccriptografic(excepfieDES).

Algoritmul DES
DES (Data Encryption standard),a fost dezvoltatpentru guvernulStatelor
unite qi pentru folosinlI publicd.A fost dezvoltatpornind de la algoritmul
Lucifer, conceputin LaboratoareleIBM. Acest algoritm este o combinalie
complex[, folosind 2 blocuri fundamentalein criptografie: substitulia qi
permutarea(transpozifia).

Securitatea prin firew all


in domeniul informaticii un firewall2 este un sistem ce impune o
politic[ de control al accesuluiintre doud refele. Deci un firewall este
mecanismprin care o refea consideratdsigur6, din punct de vedere al
securitdfii, (relea internd a unei organizalii) este protejat[ de una nesigur[
(Internet-ul).Pe ldngd controlul accesului,un firewall poate fi folosit qi
pentrua monitoriza comunicaliile dintre o relea interne gi una externi, pentru
interceptareaqi inregistrareatuturor comunicaliilor dintre reteauainterna gi
una externd.
Avantajele folosirii unui firewall:
+ cre$tenivelul de securitatea calculatoarelorgazdd;
tr) protecliaserviciilorvulnerabile;
+ mai uqor de implementat gi administrat comparativ cu alte
solulii pentru securitateain retea;
+ monitorizareaqi realizareade statisticicu privire la folosirea
re{elei;
+ intf,rirea caracteruluiprivat al informaliei care circuli prin
refea.
Dezavantaje;
+ restricfionarea accesului la unele servicii (considerate
vulnerabile);
+ asigurd o proteclie scdzutdfali de atacurile provenite din
interior;
+ imposibilitatea protej[rii impotriva unor ,,u$i secrete,,,
existenteintr-o retea;
poatereprezentao potenliald,,gatuire"pentrutraficul de date;
programele virusate pot fi comprimate sau criptate in mai
multe moduri, prin urmare un firewall nu le poate scana
pentru a depistasemn[turileviruqilor;
fiabilitatearelativ scf,zut6.

Proteclia fisierelor contra viruSilor macro


viruqii macro reprezintd o categorie de macrocomenzicu caracter
distructiv care au rolul de a distruge sau deteriora documentelesau chiar
figierelesistem.Acegti virugi se atageazdla documenteleoffice gi se execut[
automatla deschiderealor.

Modalitd[i deprotejare afiqierelor tmpotriva viruSilor mecro:


o instalareaunui programantivirus;
o utilizareasemn[turii digitale;
o dezactivareamacrocomenzilorce provin din sursenesigure.

Semndturidigitale. Crearea unui certificat digital


La deschidereadocumenteloroffice ce conlin macrocomenzieste
indicatd dezactivarcaacestora atunci cdnd nu sunteli siguri de sursa de
provenienlaa acestora.Provenienlaunei macrocomenzieste atestati de
semnlturadigida. Pentrua semnadigital o macrocomandi,trebuieinstalat
un certificatdigital.

certificatul digital este de fapt o ata$arela o macrocomandd,la un


fiqier saumesajde e-mail, ce furnizeazdo semn[turdverific abild, garanteazd,
autenticitateagi asigurl o criptarede siguranfd.

certificatul digital indici numele sursei macrocomenzii, plus


informalii suplimentaredespre identitateaqi integritateaacelei surse. o
semndturidigitala nu garanteazd,neaplratsiguranlaunei macrocomenzi,deci
dumneavoastrd trebuiesI decidefidacdavefi incredereintr-o macrocomandd
carea fost semnatndigital.

Pentrua cteaun certificat digital estenevoie de figierul SelfCert.exe.


Acestaestesituat de obicei in c:vrogram Fileswicrosoft office\officelT.
Dacdnu gdsiJiacestfiqier pe calculatoruld-voastrd,estenecesardinstalarea
lui (veziANEXA).

Mai trebuiemenfionatc[ certificatelecreatede dumneavoastra sunt


considerateneautentificateqi vor generaun avertisment,dacl nivelut de
securitateeste stabilit la High sau la Medium.pentru.a obline un certificat
digital de la o autoritatecomercialdde certificare,va trebui s[ aplelali la
firme specializate,cum ar fi VeriSign Inc. De pe site-ul web Microsoft
SecurityAdvisor putefi afla mai multe despreautoritatilede certificarecare
oferdserviciipentruproduseleMicrosoft.
Semnareaunei macrocomenzi
Pentrusemnareaunei macrocomenziveli procedaastfel:

1' selectalimacrocomanda gi prin apbsarea butonuluiEdii din fereastra


Macro deschidefieditorul VBA;
2. din meniul Tools alegeli comandaDigital signature; se deschide
fereastraDigital signature in care este specificat cd macrocomanda
nu estesemnatd;

3. pentrua semnamacrocomanda
executaficlic pe butonulchoose;

The VFAoroietl r! (ufrenlli,srgnedar

Certificatenamer [No(ertificate]

5i0n a5

Certificatenamei [Nocertificate]

l' choose... :l

T-.--oK__.l
|*3ri_:l

4. selectalicertificatulpe care dorili s[ il utilizali din fereastraselect


Certificategi executaliclic pe butonul OK.
Selecl the certiticdle vou wdnt to use,

, Eilgndrei Andfei Codesigntng None 0l,01.2010


I EJfl"ui" Fldvia Codesigninq Nqne 0l,01.2010
'
lglvioletd violetd code Signing None 0l,01.2010
i9viol"tu violetd code signing None 01,01.2010

)
l_.9ri'll c""*a{ yb-c"'rrri."r"
]

Dacd dorili detalii despre certificat executali clic pe butonul View


Certificate.

Dup[ alegereaunui certificat numele


acestuiaaparein cadrul ferestreiDigital General tuidils Cerlificauonpath

Signature.
I $l c.*in..te rnto,-ution

Thir fA Root rertilicate is not tlusted. To enable trust.


initall this Gertificate in the lrlsted Root tertifkation
Authorities store.
Thr ![iA pf!]ert i, cmrfll'1 sigred ai

certificatendme: laura

1*q"di:--l Isrued tot Andrd

I r]n ns
Istued by: Andrei

Certificatenamei loura
*,ir"mn Y a l i d f r o m 0 1 , 0 1 , 2 0 0 4t o 0 1 , 0 1 , 2 0 1 0
l-esgle*lL N2 Vou have a private key thal cdresponds to thir cerfrcate

l___er--lt_sr{:l
-
f' cil-,l

Dup[ ce ali adlugat o persoandlistei cu surse de incredere, Office va activa


macrocomenzisemnatede aceast[ sursd de incredere fird afigarea unui
avertismentde securitate.Daci doriti si eliminaJi o semndturi executa{i clic
pe butonulRemove.

5. inchideli editorul VBA (File ) Close and return to Microsoft Excel)


qi salvali fiqierul cu modificSrile aduse.
Stubilirea nivelelor de securitate
Pentru stabilirea nivelelor de securitatealegeli din meniul zools
comandaMacro subcomandasecurity. se va deschidefereastrasecurity.
$,lege!ifiqasecurityLevel.puteli alegeunul din cele4 (3 in cazulvariantelor
anterioarede office) nivelede securitate:very
hight,High, Mediumqi Minim.

Dac[ alegefi nivelul High ve[i


constata cd in acest caz !iyg! j lrustedpublishers
i 5_e!!ili!y

macrocomenzile nesemnate {..rgeryHiqh,Onlymacros installed


ln trustedlocations
willbeallowed
to run,Allothersigned
andunsigned macros aredisabled,
sunt automat dezactivate i:.) Hiqh.Onlysiqned
macrosfromtrustedsources
willbeallowed
to
run,unsigned mdcros
areautomatically
disabled,
, .:l'ledium,
Youcanchoose
whether
or notto runFotenually
unsafe
macl05,
:' tow(notrecommended). youarenotprotected Fromootentiallv
unsafemacros,
usethissettingonlyif youhavevirusscannino
software or youhavechecked
installed, thesafetyof alldocuinents
youoDen,

Macrosare disabledbecausethe securityrev'l is set to Highand a digitallysigned


TrustedCertiticateis not attachedto the macros,Ts run tie macrosfchangJthe
securitylevelto a lowersetting(not recommended), or requestthe macrosbe signed
by the authorusinga certificateissuedby a CertificateAuthority,

Dacdmacrocomanda estesemnat[de un autornecunoscut, se afigeazd


o cutie de dialog in care putefi afla informalii desprecertificat executdndclic
pe butonulDetails.
nnicrosoft
Bxcet.fe

'C
| \Documds .nd Scttings\Violet.\My Documentr\8ookl ,xls"

cmtains macros by I ueldils I


anorci

Thr publirhef h.r not bcen.uthcrticaled nnd thercforarould bc


Oo not hust tb$ cr€dentiali,

M.cr6 may cmiain vfwes. It i! Eunlly saf€ to disablemdcros,


-t Disit.l siotr.turc Inform.tion
mcrog are legitimate, you mlght loie 5ome fqnctiomlity,
4l Acdtift*.(holn p,oc.te.d, bdt.dnotdin..oot
cdtft.tc wkht not turtd bt thc hlet providcr,

to68. ade
rl Ahayr h!* hasos from thir publirher.
€_c'

f:$$];IdmiJL_ssld;:r t: siomgtN:
u

H6"d$e
avd$te

l_"1ir1tr9-l

Macrocomanda poate fi activati numai dac[ utilizatorul este de acord


cd acestaprovine de la o sursdde incredere.

Pentru nivelul Medium, utilizatorul poate activa sau dezactiva


macrocomanda.

"c:\Documents
and settingswioleta\MyDocuments\Bookl.xls"
contains
m€cto5,

Macrosmay (ontain viruses.It is usuallysafe to disablemacros,but if the


macrosare legitimate,you mightlosesomefunctionality.

f::Effi.rmffi:l l--iluu"m*o' lt- u*r*" t

Nivelul Minim esterecomandatnumai dac[ aveli instalatun program


antivirus.
Protecliamacrocomenzilorpoatefi realizatddin editorul VisuctlBasic
meniulTooIs comandaVBAPr oject P r operti es... fiqaP r otecti on.
General Protection i

l-orkproject

i- Lorkproject for liewing

Passwordto view proiect properlies

Eassword ifi;---
" -
gonfirmpassword
lli*-

f-oK-_l Cdncel

Protecyiafoilor de lucru Si a registrelor de lucra


Pentru a controla cine poate accesagi modifica datele in Excel
programulfurnizeazdmai multe nivele de proteclieale unui utilizator:
- protecliafoilor de lucru;
- protecliela nivel registrude lucru.

Protec{ia foilor de lucru - estepermisdprotejareaelementelordin foile de


lucru (de exemplu celule care conlin formule) falr de accesul oricirui
utilizator, sau pentru unii utilizatori se pot acordaanumite drepturi de acces
in zoneleprecizate.Protecfiapentruobiectelegrafice,tabelepivot, hyperlink-
uri, operalii de sortare sau filtrare
automatd este aplicat[ tuturor
utilizatorilor, pentru toatf, foaia de
lucru, nu unor utilizatori individuali
sauunor zonede date. , Lockjng cells or hiding formulas haf no effecL unlesr the
wof$ccl is protected. To protcct the workhcetr choof.
Protaction from the Toolr m€nu, and then cho6e proLect
sheet, A pnrsword ii opliohal,

Pentru a realiza protejarea


elementelor foii de lucru fatfl de toti
utilizatorii procedafiastfel:
- vd. pozi\ionali in foaia de lucru pe f-qf l l*i r
caredori{i sdo protejali
- deoarecein mod implicit toate celulele dintr-o foaie de lucru sunt blocate
vor trebui mai intdi deblocate celulele la care utilizatorii vor avea drepturi de
modificare. Pentru acesta selecta,ticelulele gi alegeli din meniul Format
comanda Cells... fisa Protection qi goli{i casetade selectareLocked
Blocarea unei celule nu inseamni automat cd este gi protejatd, ci doar
cd esteposibild protejarea.
Protejarea efectivd
inseamn[ cd, celula respectivd,
grupul de celule selectate sau andg.ontents
P Protectworksheet of lockedcells
intreagafoaie de lucru nu poate fi fasswordto unprotect
sheet:
,lat
modificatdsub nici o formd
- dac[ este cazul ascundeli
Allgwallusersof thisworksheetto:
formulele care nu dorili si fie
vizibile qi selectaficasetaHide
- din meniul Tools alege{i
comandaProtection apoi clic pe
Protectsheet...
- tastalio paroldpentru foaie.

- selectali elementele pe care


dori{i ca utilizatorii sd aibl
posibilitateade a le modificain listaAllow all usersof this worksheetto:
clic pe OK qi reintroduceliparolapentruconfirmare.

: ala
,..1

Caution:If you loseor forgetthe password,it cannotbB


recovered,It is advisableto keepa listof passulords
and
theircorresponding nork:book andsheetnamesin a safe
place. (Remember that pass'r',ords
are case-sensitiee.)

-l
f- q{l t c*."r
Atribuirea accesuluiunumitor utilizatori cdtre diversezone
Pentru a permite accesulanumitor utilizatori cdtre unele zone, se
alegedin meniul rools ) Protection )Altow (Jsersto Edit Ran

Fqrmat Ioob I edtc Uindow Eetp


w Jreilng... F7

I t: gesearch,,. Alt+Click
c - ', crror Lnec6ng,,. j,, H--,j,""i : J
:; 5ne*1

ShareglWorkspace,..
'1.
Share Workb:ook.,.

, lrackchanges )
.:i ', :: r 1 1 i i . 1 : : . - . r , 1I . \ : , . . :

eroteclion ,lri BrotectSheet...


OolineCollabor€Uon )
d. AllowUsersto EditRanger,,.
; Eodlseek,,. n:.i ProtectWorkbook,.,

; scqnarios,.. 8J: Protectand5hdreWorkbook..,


Fnfhr ilr d"iifihn

Este bine ca cel pulin celulelecare contin formule si fie protejate,


preferabil qi cu o parol[, pentru a evita gtergereaaccidentali a formulelor. Se
poate acorda accesul la o
celul[ chiar qi la nivel de
utilizator, folosind meniul
Tools '--+Protection ---+Allow
Users to Edit Ranges...(se
permite utilizatorilor si
editeze zonele).
Aceast[ comandi este
disponibild numai cdnd foaia
de lucru nu esteprotejatS.

Executaficlic pe New, tasta{iun


titlu pentru zonala care se acorddaccesin
caseta Title. Tastali in caseta Refers to
ceils.' semnul egal, urmat de o referin![
sau selectalizona,dup[ care introduce{io
parold (pentruaccesulla zoni). Dac6 nu
VticrosoftBxcet. fe

introducelio parold,orice utilizator va aveaposibilitateasi editezecelulele


respective.
Pentru a stabili utilizatorii pentru care dorili acordareaaccesului
executaliclic pe butonulPermissions...apoipe Add.

I A d d_ l
Pemissions Allow Deny 9eleclths obircllype:
lJsere,
Gr@ps, orBuiil.in princip.ls
sacurity
Edt range wilhoul d pdssword I qq* llp{

tromths localon
T.608878D58A2F4
lGl":'._l
Entertheobiect
names
to select
lerimoies}
Userl
li!s!g""1

-f
I ar*";" i:!- l*!rrJ_'

I Frotectworksheetand qontentsof lockedcells


to unprotectsheet:
Eass+rrord
Verificafi dacd este selectat[ casetade
dialog Protect worksheetand contents
Allgwallusersof this worksheetto:
of locked cells, tastati o parold pentru
5electunlockedcells foaia de lucru, executali clic pe OK qi
Formatcells
Formatcolumns retastali parola pentru confirmare.
f] Formatrows
I Inserl columns
l] Insert rows
f] Insert hyperlink
llJ Deletecolumns l?6ii A cellyou dre trying to changeis password
[--]Deleterows protected.

qnter the password.to


changethis celll
lla:l t-T""."'I
f-."1.- l1c**t I
Dac[ vefi dori s[ modificafi o celul[ protejata va apare ferestra
UnlockRange,carev[ solicitdparola.

Pentrua elimina protec{ia unui registru de lucru:


- vI pozilionali in foaia de lucru pe caredorili s[ o deprotejafi;
- din meniulrools alegelicomandaProtectionapoiclic pe unprotectsheet;
- introduceliparolade protecliepentrufoaia de lucru.

Protecfia la nivel registru de lucru - se referi la:


= protejareaelementelorregistrului de lucru;
+ protejareaunui registrude lucru partajat;
> protejareaunui figier la vizualizare qi partajare(cdnd se cere o parold
pentru vizualizarcasausalvareamodificirilor in figier).

Pentruprotejarea elementelor unui registru de lucru seprocedeazdastfel:


- alege,tidin meniul Tools -+ Protection-+ Protect Workbook.
- alegeliuna din variantele:

validafi opfiunea Structure pentru a proteja structura unui


registrude lucru (foile de lucru din registrul de lucru nu pot fi
$terse,mutate, ascunse,afiqate sau redenumite,nu pot fi
inserate alte foi de lucru sau nu pot fi inregistrate
macrocomenzi);
o validali opliunea Windows pentru protejarea ferestrelor (sd
rimind la aceeagidimensiune gi pozilie de fiecare datd cAnd
figierul este deschis);
tastali parola, clic pe oK gi apoi reintroduceli parola pentru confirmare.

Aplicayii
Realizaliun formularde comandbcu urmdtoarea
structuri:

Produs Valoare cu
Pref Nr. buc. Valoare
TVA
Boxe
Tastaturd
Mouse
CD-ROM
Monitor
Total

coloanelevaloare, valortrecu TVA gi totalulpentruacestecoloanese


vor calculaautomat.Foaiade calcul se va protejala editareastfel:vor putea
fi introdusevalori numaipe coloanelePre{ qi Nr. buc.

Rezolvare
) Dupd realizareastructurii tabelului se vor completa datele pentru rubrica
Produse.
) Pentrurubrica Pre{, se va formata aceastd coloan[ (Format --+ Cells -+
Numbers) gi se impune condilia de validare (din meniul Data alegeli
comanda Validation, in care preciza[i condilia - se permit numai numere
zecimale).
) Deoarece in rubrica Nr. buc. se
vor putea introduce numai numere
intregi pozitive, va trebui impusi gi
aici condilia de validare. Astfel se va
selectacoloana Nr. buc. gi din meniul
Data alegefi comanda Validation, in
care pr ecizafi conditia.

) Pentru rubrica Valoare se va I cleBrAll | | ox I i cancer I

introduce formula, dupd care se va


glisa pentru toate inregistrdrile;in celula corespunzitoaretotalului pentru
valoctrese va aplica funcfia de insumare.Se va procedala fel gi pentru
rubrica Valoarecu TVA.
) utmeazddeblocareacelulelordin coloaneleprel, Nr. buc. pentruaceasta
selectalicele doud coloanegi din meniul Format alegeli comandacells...,
fi1aProtection.Dezactivafi cdsutade validareLocked.
> in final se va proteja foaia din meniul Tools ) protection ) protect
Sheet.
MicrosoftExcel.Te 2t0

Capitolul XI

Utilizarea barei Control Toolbox

bazeazd, pe Visual Basic, utilizat pentru automatizarea qi


particularizareaunei solulii dezvoltate sub Office sau pentru lucrul cu
controaleActive X.
Prin utilizarea unui set specialde comenzinumite "object library"
(librdrie de obiecte) VBA poate controla anumite aspecteale aplicaliilor
Office.

ControaleActive X

Bara de instrumentecontrol roolbox ne permite inserareaunor


conffoaledirect in document.Pentruafigareaacesteibare alegelidin meniul
View ) Toolbars ) Control Toolbox.

Acestdbardcon{ineurmdtoarelebutoane:
DesignModelExit DesignMode- intrare/iegire din modulde proiectare;
Properties- afiqeazdpropriet[fileobiectuluiselectat;
View Code - afrqeazd,codul obiectului selectat;
-
Check Box insereazibutoanede validare;
Text Box - pentru inserareaunei casete text. caseta de text permite
utilizatoruluisI introducdde la tastaturdun text sauun numir.
Command Button - insereaz[un buton de comandi. Butonul de comandd
estefolosit pentru a incepe,a intrerupesau a terminaun anumit procesin
cadrulaplicafiei.
option Button - butoanelede opfiuni se folosescintr-o aplica{iepentru a
permiteutilizatoruluis6 aleagi din doul saumai multe variabileposibile;un
butonde op,tiuninu esteindependentci face partedintr-un grup de butoane.
La un momentdat poatefi selectatun singurbutondin grup.
List Box - insereazdo listi. O listd permiteutilizatoruluisd aleaei dintr-o
colecliede valori;
combo Box - insereazdo casetdcombinatd,adic6un control ce combindo
casetdde text cu o listd:
ToggleButton - aratddacr o opfiuneesteactivat[ sauinhibata:
Spin Button - insereazdcontoare;
ScroolBar - insereazlbarede defilare;
Label - insereazlo etichetd;
Image - insereazlo imagine;
More Controls - mai multe controale.

Aplicagie
cunoscandprelul in euro pentru o anumit[ cantitatede telefoane
comercializate
de o firm[ se cerecalcululcostuluiin lei.

Se va utiliza bara de instrumente


Control Toolbox, care permite inserarea de
controaleActiveX direct in document(View -
Toolbars - Visual Basic - butonul Control
Toolbox, sau View - Toolbars - bara Control
Toolbox).
Se vor creain cadrulregistruluidou[ foi
de calcul,denumite:
- telefoane - foaie de lucru ce con{ine
lista cu modelele de telefoanedisponibile qi
pre{ulin euro.
- calcule- foaie de lucru in carese va realizacalcululqi carecon{ine:
cursulleu - euro, cantitateapentrucarevom calculacostulin lei, telefonin
dreptul clreia se va plasa o casetr combobox,cu ajutorul cdreiase poate
alegeunul din modelelede telefoaneqi pre! total (carereprezintf,preJulcelor
n telefoaneexprimatin lei, unden reprezintd, cantitatea).
in foaia de calcul telefoane select[m domeniul cu date gi alocdmun
nume domeniului selectat: Insert - Name - Define qi tast[m pret_telef dupd,
careapbs[mbutonulOK.

Ntre: in workbook:
i pret_telef
i-*-"---""""
- t-.."t.]..l
l* cb* I
fAdd l
h"br" I

Observalie:in cazul in care Iista este foarte mare, se recomanddefectuarea


seleclieiastfel: clic in prima celul[ a domeniului,gi apdsafisimultantastele
CTRL-SHIFT-*.
Selectalietichetafoii de lucru calcule gi alegeli controlul Combobox,
pe careil desenatiin foaia de lucru in dreptul eticheteitelefon.

Afiga1i proprietdlile controlului (clic pe butonul properties) qi


modificafi urmdtoareleproprietdli:
- Style: din 0 in "2 - fmstyleDroplist"; pentrua specificafaptul cr valorile
combox-uluisuntpreluatedintr-o listd;
- Linked Cell: se tasteazdC5; aceastd
celuldva primi rezultatulselec{iei;
- penffu a preciza de unde este preluati
lista de valori, (din foaia de calcul
telefoane) in dreptul proprietl{ii
ListFillRange: tastali telefoanet.
prel_telef.Se va inseraauromat:
nume_registru! telefoaner.p re!_telef;
- pentrua specificaci lista de valori este
constituitddin 2 coloane(Model telefongi
Pret euro),tastali 2 in dreptul proprietdlii
ColumnCount:
- in dreptul propriet[lii BoundColumn:
tastali2, ceeace inseamn[cd valoareadrn
a douacoloandva fi inseratdin celulaC5.
Pentru a ieqi din modul de lucru
proiectareexecutaticlic pe butonul Erir
DesignMode.
Introducefi apoi formula pentru
calcululpreluluitotal in Lei.
Testarea funclionalitdtriicombobox-ului
Dacddimensiuneacombobox-uluinu estepotrivitl trebuiesd reveni{i
in modul de lucru proiectare(clic pe butonul Design Mode). Ajustafi cu
mouse-uldimensiunilecombobox-uluidupr care iegiti din modul de lucru
proiectare
Alegefi un model de telefon,precizafio cantitate;in celulaC7 va fi
afiqatprefultotal,in lei.
Aplica{ii rezolvate

Funclii matematice
Realizafiun tabel careconfineurmrtoareleinformalii pentruprimele
n numerenaturale:en,n!, n3,^ln, ln(n).
Rezolvare: se vor introduce funcliile necesare pentru prima
inregistrare,dup[ care se gliseazd,injos.
Funcfii referitoare la giruri de caractere
Realizaliun tabelin caresi aplicalifunclii referitoarela Eiruride
caractere.

:J Eile Edit !.iew lnsert Fqrmat lools gata Windoe,, Help

Nrde
Text I I Ultimele
doudI Primeledou6| Transformare
in
T e x t ucl o n c a t e n a t
caracterel litere I litere I majuscule

este0 l=LE
aI.qM.p_9_,-
Aplicafii ce cuprind funcfii statistice,logice gi de ciutare

I. Realizali un tabel cu urmdtoareastructurd,:Titlul cdr{ii, Autor,


Editura (se completeazd, obligatoriucu Rao, Nemira,Teora/,pret, Nr. Buc.,
Majorare, Prel majorat, Statisticd.
Se vor majoracu 57o cd(ile din edituraNemira, cu L\To cele de la
edituraRao,cu L57ocelede la edituraTeora,pentrurestulediturilorprelurile
rlmAn neschimbate.
Prelul majoratse va calcula.RubricaintitulataStatisticdse stabileqte
automatin funclie de Preyulmajorat mediu..astfel dac[ prelul majorateste
mai maredecdtmediaacestuiase va completacu observafia,,preamult,', in
rest cu ,,acceptabil".Se mai cer numdrul de buc[li minim, maxim gi total
numf,rbucS{i.
Secereprelul unei cdrli pentrucaresecunoa$re autorul.
MicrosoftExcel.Te 2l8

o p i ic d p i t a n u l uGi r a n t

e n t r uc i n eb a t D l o p o t e l e

5e dd Titlulcdrtii M a r a
Se cere Pret = V L O O K U P( C 11 ; A 2D
: 9;4;FALSEJ

Pre!majorat
mediu 1 0 41 8 e
N r b u c .M i n 12
T o t a ln r b u c 372

II. Creafi fiqierulfarmacie.x/sce conlinedoudfoi de calcul intitulate


Tabel si Formatare. in cadrul primei foi realizati un tabel cu urmdtoarea
structur[:
- Nr crt - se va introduceautomat
- Denumire medicament
- Cantitate
- Furnizor
- Pre! unitar
- TVA - se va calcula(=l9Vo* Prefunitar) (vezi figura2)
- Pre!de magazin- se va calcula (vezifigura2)
- Categorie- seva stabitiautomatastfel:
o dacf, Pre! de magazin<50000, atunci se va completa
cu iefin
o in rest se va completa aJ scump(formulase poate
observain figura 5 pe barade formule).
- Procentmajorare- se va stabiliautomatastfel:
o l57o penrruSC. AntibioriceIagi
o I07opentruSicomedSA
o 5vo ?n rest (formula se poateobservain figura 1 pe bara
de
formule)
Determinafi prelul de magazin al medicamentuluiaflat in cantitate
maxim6.(vezi figura 2 gi 3)
ln foia Formatare se va realizao formatarecondi{onat[:
medicamenteieftine - caracterecursive,de culoarealbastru.
fundal gri;
medicamentescumpe - caractereboldate, de culoare verde,
fundalgalben(vezi figura4).

=E13x19%
=E14x19%
=E15*19%
=E16x19%
:EIz* rg7.o

L4+F14

Figura 2

' ] A l] B
N . . l D e num
,
,, crt. medicament
I
,f.;;:.;'".
lffi::i"|.*.n
1frffi

Figura 3
,lnndiliun!
. CellValueIs v ; equalto

Previewof formatto use ' .: Ae8bc+yy/:


whencondition is true:

,:,rnditi':na

ilffiffiRS i/: equatto


Previewof format to use
whencondition is true: AaShCcYyZr

I aa;;l f-**- | fort_*l i_lasl_l


Figura 4
Microsoft Excel. Te ZZZ

Aplicafii propuse pentru rezolvare

1. Pentruocupareacelorpatruposturivacantedin cadrulunei firme se


desf[qoarrun concursla careparticip[ 10 candidafi.Participanliivor susfine
doui probe:Proba 1 esteo probd practicd,iar Proba2 esteun test grild, la
carese poateobline un punctajcuprinsintre 10 gi 100 de puncte.Rezultatele
concursuluisuntrefinuteintr-un tabelcu urmdtoarelecdmpuri:
o Nr. crt. - seva completafolosindproprietateaAutoFiil;
o Nume candidat;
o Proba I - se completeazd. cu DA sauNU;
o Proba2 - senoteazdcu puncteintre 10 gi 100;
o Rezultat- vor fi admisepersoanelecare vor avea la prima
prob[ DA gi au obfinutla probaa douacel pulin mai mult de
50 de puncte.
Tabelulva fi salvatin foaiade lucru denumitl "Ocuparepost".pagina
seva setaastfel:format.{4, margini2 cm,orientareLandscapegi se va c.entra
tabelulpe orizontald.

Formatareatabelului se va face astfel: toate datele din tabel avea,


dimensiune12,fontul utllizatvafi Impau; capulde tabelva fi scrispe fundal
gri deschis,caracterelevor fi boldategi aliniereadatelorva fi centrata(pe
orizontal[ qi pe vertical5).Tabelul va fi demarcatprin linie dublb,iar datele
din tabelprin linie simpl[.
Tabelul se va sorta ascendentdupd cdmpul Rezultat qi apoi
descendent dup6Proba2.
Pentrua stabili care sunt cei patru candidalice vor ocupaposturile
vacantetabelulsortatse va copiain foaia 2 (numiti Final),iar apoi se va face
o filtrare automatf,.
2. La un concursde c[l6rie participi 7 ldri, fiecare!ar6 av6ndcel mult
3 reprezentanfi.
Participanlii la concursul de cilirie se inregistreazf,intr-un figier
concurenli.xls ce conline urm[toarelerubrici:
- Nume cal
- Nume-iocheu
- Jara
- Ordinesosire(seva introduce:primul, al doilea,..).
Tabelul se va formataautomat.Dateledin tabel se vor introducecu
ajutorul unei machete.

Introduceli numele unui cal gi afiga{i numele jocheului qi


!ara,
utilizdnd funcfii de cdutare.Afipali prin filtrare doar concurenliiunei
{[ri.

3. La o consignaliese primescmdrfuri de la diferite persoanepentrua


fi vAndute.Informaliile legate de marfd se introduc direct pe calculatorintr-
un tabelcu urmltoareastructurd:
- Nume deponent;
- Denumireprodus;
- Categorie- seva completacu perisabilsauneperisabil;
- Pre!ini{ial - estepretulstabilitde deponent;
- Comision;
- Pre!final - calculatprin ad[ugareacomisionuluila prelul
inifial;
- Termende p[strare.
Comisionulsecalculeazd in funclie de pref astfel:
. 77opentrumdrfuri al clror pref estemai mare
de 50
. l}Vo pentrumlrfuri al cdror pre! esteintre 50 qi
500
. l5%o.pentrurestul de mdrfuri.
Termenulde pdstrarese calculeazbastfel:
- dac[ marfaesteperisabildse va afiga10 zile;

altfel 30 zile.
tvticrosoft
Bxcet.fe
in vedereaunei bune informlri referitoarela deponenlise cere
realizareaunei c[utdri rapide a datelor referitoare la un deponent oarecare.

4. O societatecomercialf,inregistreazdrepartiliaproduselordatespre
vdnzarela diferite magazinein registrul repart.xls.Structuratabelului:
+ Magazin- suntcodificatenumericde la 1 la 5;
+ Denumireprodus;
+ Cod grupd- se va obline cu ajutorulunei funclii text, prin extragerea
primelordoudcaracteredin tabelulde mai jos;
+ Cod produs - va conline cifra 0 qi primele 5 caracteredin numele
produsului(decitot prin utilizareaunor funcfii text);
+ Pre! livrare;
+ Cantitate; Grupa
+ U.M.; electrice
textile
alimente

Sd seafle cel mai scumpprodus,respectivcel mai ieftin produs.

5. Concepelio agendi de lucru cares5 conlindinformaliilepe carele


consideraliimportantedesprecolegii de grupi (nume, adres[, numere de
telefon,pasiuni,etc.).Pdstra{iinforma{iilesortatein foi diferite.

6. Evidenfa vdnzdrilor la trei magazine ale aceleiaqi societ[Ji


comercialese line in fiqierul vanzari.xls.Tabelul va avea urmitoarele
cAmpuri:
- Data- se vor introducetrei datecalendaristice,una dintreacestea
fiind datacurentl;
- Cod magazin- se va completacu A, B sauC;
- Denumire produs - se va completa cu: televizor, frigider,
aspirator,calculator,vopseade pdr, creml, gampon,sdpun,iar in
continuareacuvantuluiveli adiuga cifra 1 (pentruelectrice)sau2
(cosmetice);
- Cantitate
- Pref unitar
- Valoaretotal[ - se va calcula;
- Raion
-.'"
T#11l,il"ffi:Tlf:*"-,,eaprodusurui
este
1se
va afiga electrice
oin caz contrat se va afiqa cosmetice.
un magazin poate avea unul sau dou[ raioane. Sd se afle valoarea
totald a produselor vAndute in data curent[.

7. Fiqierulpersonal.xlsare informalii despresalarialiiunei societ[li:


(cod angajat,Nume angajat,Departament,Funclie,Sarar,Impozit, Refineri,
Sporuri,Total de platd).Sd se afle:
- salariulmediupentrudepartamentul Contabilitate;
- salariulmediupentruo funclie specificat[;
- impozitultotal;
- re{ineriletotale.
Careestefunc{iagi numelepersoaneicu salariumaxim.

8. Un magazin de incllllminte centralizeazd.toate vdnzdrile dintr-o zi


intr-un tabel ce are urm6toarea structurl:

Pref Cantitate Procent


Nr. crt Sortiment Valoare
unitar (buc) din total
1
tvtlcrosoftgxcet. fe

Pentru fiecare sortiment (sabo!i, sandale femei, sandale bdrbafi,


pantofi copii, pantofi femei, pantofi b[rba!i, adisaqi...) se va calcula
procentulvaloricpe careacestail reprezintidin totalulvAnzdrilor.

Datele din tabel vor fi introduseutilizdnd o machet6.Sortali datele


din tabelin ordine crescdtoarein func{ie de cantitate.

Afiqafi prin filtrare in sheet-ul2 numai sortimentelede ?ncdl{[minte


ce s-auvdndutin cantitatemai marede 5 bucdliqi al cdrorpre! unitarestesub
750.000Lei.

Realiza{iin sheet-ul3 o diagramdintitulatd"Volumul vdnz6rilor".

f. in tabelul de mai jos este linuti eviden{aechipamentuluisportiv


achizilionatin decursulunui an qcolarde cf,treo unitatede invdf6mAnt.

Pref Cantitate
Nr. crt Echipament Valoare
unitar (buc)

I Minge fotbal 100.000 5


2 Minse baschet 95.000 7
a
J Mingi tenis 30.000 10
4 Rachetetenis 1.100.000 2
5 Minsi tenis 30.000 6
6 Minge fotbal 130.000 6
-
Minse baschet 100.000 3
8 Rachetetenis 1.500.000 2
9 Minge baschet 105.000 2
valoarea se va calcula. Si se determineechipamentulcu preful
minim, respectivcel cu preful maxim. Tabelulse va copiain sheet-ul2, c,are
se va redenumi Filftare; se vor afiga numai echipamentelepentru care
numdrulde buc[fi estecuprinsin intervalul[5, 9].

10. Realizaliun tabelcu urm[toareastructuri:


Denunirematerial;
Calitatematerial- se va completaI sauII;
cod mat - se va ob{ine prin concatenareacifrei 0 (zero), urmatd de
calitateamaterialului gi primele doud caractereobfinute din Denumire
material;
Denumirefurnizor;
cod furnizor - se va obfine prin concatenareacifrei 0 (zero) qi primele
trei caractereob{inute din Denumire furnizor;
Cantitate;
Pre! unitar;
Majorare- se va calculaconform tabelului de mai jos;
Pret unitar majorat;
Valoare- se va calcula (Cantitate*pref unitar majorat).

Calitate Majorare

I 57o

II 8Vo

- sr se ordoneze cresc[tor tabelul dupd campul cantitate gi


descrescdtor
dupdPre!unitar;
- sd se marchezecu "*" materialelecare se gdsesc?ncantitate
>=50,
cu semnul'-' celein cantitatemai micd de 50 dar mai mare sauegali cu 30,
restulvor fi marcatecu semnul"#":
VticrosoftBxcet. fe
- se vor filtra in sheet-ul 2 mateialele cumplrate de la un anumit
furnizor (foia se va redenumi,avdndnumelefurnizorului)
- sd se realizezeun grafic cares[ reprezintedependenla
dintre Cantitategi
Denumirematerial;graficul ob{inut va fi formatat.

11. Realizafiun tabel cu urm[toareastructur[: Denumiremedicament,


Cod medicament, UM (unitatede masurd),Prefunitar,Cantitate.Se cere:
a) formatali tabelul at AutoFormat;
b) determinali medicamentul pentru care existl cea mai mic6
cantitatein depozit;
c) se va ad5ugao noud coloandPre! nou care va fi ob.tinutin urma
majordrii cu LIVo a prefului vechi, dac[ acestaera mai mic decdt
50000,iarincaz contrarseva faceo majoraredoarde 5Vo;
d) utilizind funclia Vlookup determinali pentru un medicament
oarecarePretul nou.

12. Se consider[ figierul studenfi.xls ce contine un tabel cu


urmdtoareastructurd:
Nume student:
Sec,tia;
Anul;
Grupa;
Num[r matricol - se va obline prin concatenareaprimelor dou6
caracterecorespunzdtoare
secfiei,a anului gi a grupei;
Credite:
Media semI;
Media semII;
Media anuald;
Promovat- se va stabili automatDA sau NU, in functie de numdrul
de credite.
Astfel in cazul studen{ilordin anul I gi II creditulnecesarestede 40, pentru
cei din anul III creditul necesareste45, in rest (IV qi v) estesuficientun
creditde 38.
Se cer urmitoarele:
1. sd serealizezeo machetdde introduceredatelor;
2. utilizind funclia Vlookup determinalipentru un studentoarecare
dacf,estesaunu promovatqi cdtecrediteare.
3. sd se afiqezenumele studentuluicu cea mai mare medie din
fiecaresemestru:

13. o agenlie imobiliard utirizeazl. urmdtoarele informatii: cod


imobil, Nr de camere,Suprafafd,Cartier,Pre!,Categorie.
Rubrica categorie se va stabili automatin func{ie de nr. de camere;
astfeldacdnumlrul de camereestemai mare dec6t5 se va completaV (vil[),
in caz contrarA (apartament).
Secere:
+ s[ se determinecAteimobile au trei camere;
+ utilizind func,tia vlookup determinali prelul penftu un imobil
oarecare.
se cere ca dateleinregistrate centralizats[ fie apoi separatepe cele
doui categoriide destinafiein alte doudfoi de calcul, intitulate Vile, respectiv
Apartamente.
in fiecare foaie de calcul din cele trei, informafiile vor fi sortatedup6
cartiergi descrescdtor dup[ pref.

14. Situa{iadatelordin evidenleleunui concursutilizeazd,urmitoarele


informa.tii:
- Nume candidat;
- Cod candidat:
- Proba1:
- Proba2:
- Punctaj- rezultdprin insumareacelor dou[ probe;
- Categorie,care se calculeaz[in func]ie de punctaj astfel:
dac[ punctajul este intre 1 qi 10, categoriaeste C, dac[
punctajulesteintre 11 qi 80, categoriaesteB, iar pentrurestul
categoriaesteA.
Ordonafidateledin tabel descrescdtor dup6punctajgi categorie.
Realizali in foaia 2 o flltrare a celor care au un punctaj mai mare sau
egalcu 25 gi mai mic decdt100.

15. Folosindprogramulde calcul tabelarExcel construiliun tabel care


s[ reflecte trimestrial situalia facturilor la gaze, apr, energie electricd qi
cdlduri.Ve,tifolosi formulelede calculpentrutotalulpe rdnduriqi coloane:

Utilitate Trim I Trim II Trim III Trim IV Total


Gaze
Apd
CildurI
Enereieelectricl
Total
Inserali la sfdrgitultabelului urmdtoareleinformafii suplimentare:Cea
mai mare cheltuialdin trimestrul 1, cea mai mare cheltuialdanual6,cea mai
mici cheltuialdtrimestriald,la apd,.
construili diagramecu dateledin acesttabel:o diagram[cares[ arate
pondereaanualdin totalul cheltuielilora fiec[rui tip de cheltuiala,o diagrami
care si atate ponderea anuali a cheltuielilor trimestriale in totalul
cheltuielilor.

16. Construiliun tabelcaresdreflectesitualiavdnzdrilorzilnicedintr-


un magazinde produseelectronice.in magazinexist[ trei vAnzdtori.Veli
folosi formulelede calculpentrutotal qi pentruvaloareacantitSliivAndute:
Vdnzltor Produs Cantitate Pret Valoare

Total

Inserali la sfdrgitul tabelului urmitoarele informa,tii suplimentare:


cantitateavandutrdin produsulx a fost de ...., vanz[torul y a vdndutde.. . .
Extrageli din aceast[foaie de calcul, trei foi de calcul cu situatia
vdnzdrilorpentrufiecarevAnzhtor.
construifi o diagramf, care sd arate pondereafiecdrui vdnzdtor la
totalulvdnzdrilorzilnice.

17. SAse creezeun tabel cu urmdtoarelecdmpuri :


Nr. crt.- se introduceautomat.
Nume produs
Categorieprodus - se introduce una din categoriile Lactate sau
Mezeluri.
Pre{unitar;
Cantitate;
Valoaretotal[ - se calculeazl:
Statisticl-seintroduceastfel:
vandabil - dacf, produsul s-a vdndut in cantitate mai mare
de10buc[fi gi dacdprelul unitaresresub 100lei.
in stoc-in celelaltecazuri.
s[ se afigezenr. total de produse,nr. de produse din categoria
Mezeluri. calculali pentru cdmpul Pre! unitar: suma,minim, maxim, media
aritmetic6.
Realizali o formatarecondifionatba tabelului dupd cdmpul categorie
produsastfel:
Lactate- caracterecursive,de culoarealbastru,fundal gri;
Mezeluri - caractereboldate,de culoareverde,fundal salben.
S[ se realizezeo perechede celuleprin carela introducereanumelui
produsuluisdsereturnezeprelul unitar.
in foia de calcul 2 se va rcalizao filtrare a produselordin categoria
Lactateal cdror pref unitar estemai maredecAt50 lei.
Pentru datele din tabelul ini{ial se va construi o diagram[ care sI
reprezinteproduselein funcfie de cantitate.

18. La un serviceauto estetinutd evidenlapieselorgi reparajiilorin


tabelul:
CodP- codulpiesei
NumeP- numelepiesei
Pre{
Manopera
Costul reparafiei- pre!+manoperd
Determinafi piesa cea mai ieftinl, respectiv cea mai scumpd.
Realizafio perechede celule astfel incAt prin introducereacodului
pieseisi sereturnezenumeleacesteia.

19.Realizaliun tabelcu urmdtoarea structurd:


- Nume abonat
- Telefon
- Tip abonament - se va completaStandardsauFamily
- Impulsuri
- Valoare- valoareain lei a impulsurilorcalculatdastfel:
- dacd num[ru] impulsurilor este mai mic de 100 qi tipul
abonamentuluiesteStandard valoarea=abonamenl
- dac[ numdrul impulsurilor este mai mare de 100 qi tipul
abonamentului esteStandard;
valoarea=abonament + (impulsuri-50;*159
- pentru tip abonamentFamily, indiferent de numdrul de
impulsuri valoarea=abonament+(impulsuri- 80)+100.
Realizali o pereche de celule in care la introducereanumelui sd
returnezenumf,rulde telefon

20. Nero, impdrat al Romei ii acuzd. pe creqtinide incendiereaRomei


qi sehotlr6gtesd-ipedepseascd astfel:
- cere s[ i se fac[ o list[ a tuturor persoanelor
din Roma cu numele.
prenumele,vdrstaqi dac[ estecregtinsaunu
- pe toatefeteleintre 14-22ani le expulzeazddin
Roma
- pe tofi copii intre 3 gi 14 ani al cf,ror numeincepe o'N"
cu ii iart[
- hotdr[gtesd ierte pe cel mai b[trdn om din
Roma,indiferent dacdesteb[rbat
saufemeie
- hotir[gte ca to,ticeilalli sd fie ?nchiqipe viali
in remnifd.
Construili in figierul intitulat Nero.xls un tabel cu ajutorul cf,ruiasd prezentafi
situafiade mai sus.Numdrul minim de inregistrdriva fi 15.

21. Realizali un tabel ce conline evidenlaocuplrii camerelorla un


hotel.Structuratabelului:
- Nr camerei- se va introduce
- Nr de paturi- se va introduce2
,3 sau4
- TV- are saunu televizor(seva introduceDa
sauNu)
- TF - are saunu telefon(seva introduceDa
sauNu)
- Prefcamer[- secalculeazd: nr de paturi*y.
Variabilay secalculeaziastfel:
- dacdcameraare telefon prelul estede 250lei/zi;
- dacf,cameraare televizorprelul estede
300lei/zi:
- dac[ cameraare telefon qi televizorpretul
estede 500lei/zi;
- dac[ camera nu are terefon qi nici televizor
preful este de
200 lei/zi.
Realizali o pereche de celule astfel incdt dacl introduceti numdrul
camereisd se returnezenumdrul de paturi.
tvticrosoftBxcet. fe

22.Realizafi urmdtorul tabel in caresd aplicali funclii referitoarela


qiruri de caractere.

Nr de Ultimele 3 Primele Majuscul Textul


Text
caract, litere 2litere e concatenat
Omul

cdt

tr[iegte

invafd

23. Se cerecalculareaamortiz5riiunei maginide spdlatcumpdrat[cu


sumade 14.600.000Lei considerindtimpul de viald 5 ani; la sfArgitvaloarea
maqiniiva fi de 2.000.000Lei. Calculul amortizf,riise va face utilizAndcele
trei metode:amortiz[rii directe (SLN), balan{eifixe (DB) gi cea a balanlei
duble(DDB). Determinalievoluliain timp a valorii obiectuluigi reprezentali
apoimodulde depreciereal obiectului.

24. PentrumodernizareastadionuluiUTA estenecesar[o investilie


de 8.000,000$.Calculatj amortizareaprin cele trei metode(directd,balanfa
fix6, balanfadubl[) considerAnd
timpul de viald 7 ani gi cE la sfdrqitvaloarea
va fi de 900.000$.

25. Calculafi amortizareapentru un notebook cumpdratcu suma de


46.900.000Lei. Timpul de viafd al investitieiesteconsiderat6 ani, la sfdrgitul
clrora valoareanotebook-uluieste apreciat[la 5.000.000Lei. Reprezenta{i
evoluliain timp a obiectului.

26. Determinali rata lunard pe care o pldtegte o persoanl penffu


rambursareaunui imprumut de 10000 Euro, pe o perioaddde 5 ani, cu o
dobdnd6anual[ constantide 14.27o.
27. calculafi dobdndapentru un imprumut in varoare100.000.000Lei
pe o perioadide 3 ani, dac[ ratalunardestede 1.000.000Lei.

28. o societate comercialf, solicitl un imprumut in valoare de


1.000.000.000Lei acordatpe o perioad[ de 4 ani, valoarearatei lunare pe
careo arede pl[tit fiind de 5.000.000Lei. DeterminaliratadobAnzii.

29. o societatecomercial[ are in contul s[u un sold de 90.000.000


Lei. Societateadepunelunar in cont o sumd de 9.900.000Lei. Dobdnda
anual[ estede 42vo. Se cere valoareafinal[ a depunerii dup[ o jumf,tate de
an.
Teste grili

l. D6:A3 reprezintl:
a) adresaunui domeniu;
b) adresaunei celule
c) notalieincorectdde adreslde domeniu;
d) adreselecelulelorD6 gi A3.

2. Pentrumodificareaconfinutului unei celuleprocedaliastfel:


a) vI pozilionafi in celulb qi faceli modific[rile;
b) vd pozifionafi in celuld, apoi ?n bara de fomule unde faceti
modific[rile;
c) ap[safi tastafunc]ionaldF2, apoi faceli modificdrile;
d) v[ pozifionali in celuld, aplsa,titasta funclionali F2, apoi
facefi modificlrile.

3. Pentru a stabili ldfimea unei coloane astfel incdt orice informalie din
celulelecoloaneisd fie completvizibill procedafiastfel:
a) din meniul Format, din lista inchisdColumn,alegefiopliunea
AutoFit Selection;
b) pozilionafi cursorul mouse-uluiin antetul coloanei,pe linia
care despartecoloana de coloana urmltoare gi in momentul in
carecursorul se modifici, executaliun dublu clic;
c) selectaticoloanarespectivi,apoi,din meniulFormat,din lista
inchisl ColumnalegeliopfiuneaAutoFit Selection;
d) selectafi atdt coloana respectivb cdt gi coloana urmdtoare,
apoi, din meniul Format, din lista inchisl Column, alegeli
opliuneaAutoFit Selection.
4. Autofill inseamn[:
a) facilitatea Excel de a umple un domeniu cu o anumitd valoare
numericd;
b) facilitatea Excel de a umple un domeniu cu serie de valori
numerice,pe carele deducemdin conlinutulprimelordou6celule
din domeniul
c) facilitatea Excel de a umple un domeniu cu o anumitd serie pe
careo cunoa$te;
d) facilitateaExcel de a umple un domeniucu anumitevalori.

5. Pentru a muta conlinutul unui domeniu in altd"zond,a foii de calcul. se


procedeaz[astfel:
a) se selecteazd domeniul,apoi se aplicl procedeulcut/paste;
b) se selecteazrdomeniul,apoi se aplicr procedeulcopy/paste;
c) se selecteazd domeniul,apoi,av0ndcursorulpozi,tionat pe una
din marginile domeniului selectat,se trage domeniul in noua
pozifie;
d) se selecteaz[domeniul,apoi, avdndcursorulpozi,tionatpe una
din marginile domeniului selectat,se trage domeniul in noua
pozi]1ie,
cu tastaCtrI men[inut[ apdsati.

6. in cazul unei formule, pentru a obline rezultatulcu 2 zecimaleexacte,fdrd


rotunjire, seprocedeazlastfel:
a) utilizand butoaneleIncreaseDecimarqi DecreaseDecimal, se
va stabili numdrul de zecimalela doud;
b) din domeniulFormat, opfiuneacells..., se va stabili pentru
categoria de op,tiuni Number, in cdmpul text Decimal places,
valoarea2:
c) se va utiliza o formuld de forma:
=INT(expresie* 100)/ 100;
unde expresieesteformula carefurnizeazdrezultafiil.iar INT este
funclia parteintreagi;
VtlcrosoftBxcet. fe

d) nu se poate obline un astfel de rezultat deoareceExcel


procedeazd
intotdeaunala rotunjiri in cazulformulelor.

7. Pentrueliminareaunei coloaneseprocedeazd?n modulurmdtor:


a) selectafio celul5 activd din linia/coloanarespectiv[,apoi acliona{i
tastaDel:
b) selectafiintreagalinie/coloanl, apoi ap[sali tastaDel;
c) selectalilinia/coloana,apoi alegeliopfiuneaDelete dinmeniulEdit;
d) selectafilinia/coloanaapoi, din meniul contextualce apare prin
aclionareabutonuluidreptal mouse-ului,alegeliopliuneaDelete.

8. Pentrucalcululmedieiaritmeticea valorilornumericedin domeniul


W7:W400,in celulaW401 se va scrieformula:
a) =AVERAGE(W7:W400)
b) =SUM (W7:W400)/ COUNT (W7:W400)
c) =SUM (W7:W400)/ COUNTA (W7:W400).

9. Presupunemcf, in trei celule adiacenteC2, D2, E2 existi informaliile


"Astf,zi",
in C2, "este" in D2, "duminic[" in E2. Prin selectarea domeniului
C2:82 gi aclionareabutonuluide formatareMergeand Centerseob{ine:
d) o singurdcelul[ ce con{ineinfOrma{ia"Ast[zi esteduminic[" aliniatd
central:
e) o singurl celul[ careconlineinformalia'oeste " aliniat[ centrat;
f) o singurdceluldce conlineinforma{ia"Astdzi " aliniatf,centrat;
g) o singurdcelulSgoal6.

10.Extensiaunui fiqier creat?nExcel este:


a).doc
b).xls
c) .txt

11.in mod implicit un registruconfine foi de calcul.


12. Cate dintre urmdtoareleopliuni sunt folosite pentru salvareaunui fiqier
pentruprima datd?
a) File ) SaveAs;
b) File ) Save;
c) Ctrl+S.

13.Pentruaprecizazonade criterii (criteria range)gi zonalist[ (List,range)


sefolosescadrese:
a) absolute;
b) relative;
c) mixte.

14.Pentrua $tergeformatul unei celule alegeli:


a) TastaDelete;
b) Edit - Delete;
c) Edir Clear- Format.

15. In cazul filtrdrii avansatevalorile scrise pe un rdnd sunt legate de


operatorullogic:
a) AND;
b) oR.

16.Cu ce op{iunisepoatedeschideun registruExcel


a) File-Print
b) File-Save
c) File-Open
d) Edit-Find

17.Pentrua eliminafiltrareaavansatd
alegefi:
a) Data ) Filter ) RemoveAll;
b) Data ) Filter ) AutoFilter;
c) Data ) Filter ) ShowAll.
18.Creareaunui nou figier in Excel poatefi reahzatdprin:
a) File-Save
b) Ctrl+N
c) Alt+N

19.Pentrua centraun tabelin cadrulpaginii:


a. File ) PageSetup) Margins) Centeron page
b. Forrnat) Cells ) Meree and Center

20.Pentrua muta o foaie(sheet)in Excel alegem:


a) Edit ---+Cut
b) Meniul contextual---+comandaDo Move
c) Ctrl+X

2 t . Prin operaliade filtrare a datelorse vor afiga:


a) doardatelecareindeplinesccondifiileprecizate;
a) toatedateledin tabelin ordineacriteriilor precizate.

22. Care dintre urmf,toareleopliuni sau combinalii de taste sunt folosite


pentruinchidereaprogramuluiExcel?
a) Ctrl+Esc
b) File-Exit
c) Alt+X

23. Setareapaginiiin cadrulunui figierExcel seface :


a) File-Print
b) File-PrintPreview
c) File-PageSetup

24.Inserureaunei foi de calcul se poate face:


a) din meniul Format, comanda Rows
b) din meniul Format, comanda Woorksheet
c) din meniul File, comanda New
25.A$lesteo adres[:
a) absolut[
b) relativ[
c) mixtd

26. ComandaAllow Users to Edit Ranges...(Tools ---+protection\


este
disponibilS
a) cAndfoaia de lucru nu esteprotejatd;
b) c6ndfoaiade lucru esteprotejat[.

27. Pentrulansareain execu{iea unei macrocomenzise poate


alegeuna din
variantele:
a) executa{iclic pe butonul Run din fereastraMacro dup[ ce,
in prealabil
afi selectatmacrocomanda doritd;
b) tastareacombinalieide tasteasociatdmacrocomenzii(dac6
exist[);
c) prin executareaunui cric pe butonulasociatmacrocomenzii.

28. O semniturddigital[:
a) nu garanteazd,
neapdratsiguranJaunei macrocomenzi;
b) garanteaz[siguranlaunei macrocomenzi.

29. Protecliamacrocomenzilorpoatefi realizatd.:


a) din editorul vBA meniul roots )vBAproject properties...
) fira
Protection;
b) Toots) Macro ) Securin.

30. Nivelul Minim vd permite dezactivarea


unei macrocomenzi:
a) da:
b) nu.

31.Subtotalurile
a) nu pot fi imbricate;
b) pot fi imbricate.
tvtlcrosoftgxcet. fe

32. Pentrua vd creaun certificatdigital lansaliin execuliefiqierul:


a) Certificate.exe;
b) Selfcert.exe;
c) Selfcert.xls.

33. Provenienlaunei macrocomenziestedati de:


a) numeleacesteia:
b) localiain carese salveazd;
c) semndturadigital[.

34. O macrocomanddesteproiectatdpentru:
a) a imbog[fi biblioteca de funcfii din Excel;
b) a fi apelatd de cltre utilizator pentru efectuarea unei activit[1i
specificeintr-o foaie de lucru.

35. Pentrumodificareacodului sursdal unei macrocomenzi


alegeli:
a) Tools ) Macro ) Macros ) butonul Edit;
b) Tools ) Visual BasicEditor.

36. Semnareamacrocomenzilorpoatefi rcahzatd:


a) din editorul VBA meniul Tools ) VBAProject Properties...) fiqa
Protection;
b) Tools ) Macro ) Security;
c) din editorulVBA meniulTools ) Digital signature.

37. Calculul ratei lunare pentru rambursareaunui imprumut, acordat pe o


anumitl perioadi de ani, cu o dobdnddanual[ preferenlialf,constantl se face
cu funcfia:
a) Pmt; .
b) Fv;
c) Rate.
38. In cazul in care nivelul de securitate este Hight macrocomenzile
nesemnarc sunt:
a) automatdezactivate,
b) utilizatorul are posibilitatea de a activa sau dezactiva
macrocomenzile.

39. stabilireaTVA-ului pentru dateledin imagine se face astfel: l2To d,acd


magazinulesteDepozit sau ABC gi 20vodacbesteLux. care din formulele
de mai jos esteceacorcctd?
a) =IF(OR(B2="Depozit",B 2="AB C" ),IZVo,20To)
b) =IF((B2="Depozit")OR(B2="A BC,),I2Va,20Vo)
c) =IF(AND(B2="D epozit",B2="AB C,,),l2%o,20To)

A T S C , D
1 :Nr cd lMagazinlpret unitarlTVA

40. Pentrua calculapreful in euro al produselordin tabelul al[turat se va


folosiin celulaD2 formula:
a) =C2*$B8 &.1 At" eat yJew lrst rqrmat loJs eab y{ndow
l-r ;$ & u! |] el lt ir' i tt} ..:J,a . g. )r ,
b) =62*33 Arial , rO r I / r, .-
i. :|, -
,

c) =C2*$B$8 F1 w ^

3
4
5
6
7
8 Curseuro
ANEXA

Pentrua instalafigierulselfcert.exeprocedaliastfel:
r lansa,tidin fereastraControlPanelaplicaliaAdd or RemovePrograms
o selectafiMicrosoft Officeqi executaliclic pe butonulChange

curentiyinstalledprogramsr showupdates lortbyr N6ls


:, _ [
Changeor
aemove I ij;lMacromediaFlsshPldyer8
lfog':t:. I fl:HicrosottofficeprofesrionalEditionzoo3
size glillggug

t& utodqrE!5lerclu
LastUred On 1t,tl0/2005
Add New
prosramr To change lhir progrm or removc it from y@r (omputer, clickChangeor Remove,
lffi:+l] iIIg"" l
\1 MsN size zs.39MB

in fereastraurm[toare alegefi opliunea Add or RemoveFeatures qi


clic pe Next

t!n
kmft.@@thj l,rLl

flc E * " --- --'


l-j:JE,i.bd t iam€ F;di;;;--'---'-*---
- Eh!rc-!!Oje,$rrg-c
n*d:d.g:ep..r-;H& te*se,i

@a oft:#:l; l# nkodr ffft. & !o15dffi r*6.

rtr
Jffidtudrdfr.z@3rimthr..@d.
\!J

f rrtlTcd l

o validali opfiunea Choose advanced customization of applications


Microsoft Omcc Professional Edirion 2003
E!n
Curtom 5elup i{,,nr,,,

select thc Microsoft Omce zo03 apptirationryou woutd tike to hstafi.


Pl.asc dctelcct th. Hcrosdt omce 2003 appticationr you woutd tikc ro r€move,

E E&eidi lll fylrus6r,e,


M tiexcer El ll,lao*,
ru I pserpdnt EI E rnropath
(l LjQdlook

ItroP*h reryf.r Mcroroft Intenet Lpkref verdon 6,0or l.ter,

Ll Efuce advma customtzailm of 4k.tbnr

sp.ce Requted on Cr l9OB(B


5p.ce Avdtdble on Cr 13GB

f_._ga"1ll u*t> l l c*i"i l

o selectaliDigital Certfficatefor VBAprojects

Mboioft omce Pro,€iioD6l Edition Zoo3


E!n
Advtred Cu.lomiz.tion f;ii3

:l Mcr6oft HandwtriE cryond


Intefnatlmalswil
: I Offt6 &rirtd

f&t.l cetific*e fn sit*p . Vh.l Bsic ftr


Applcatic troFct. Aloss you to ddd
snecGrdy 'acutyHnh95.

Sp.cc Reryisd onc: lS8 G


5p.ce Ayadablco Cr 13 G8

- , r - -
f-E+ I | .e..r il uoa*" I I cu*a I

urmeaz6'procesulde update,iar in final ve{i fi anunlafide incheierea


procesului.
CUPRINS

C a p i t o l uI .l . . . . . . . . . . . . . . . ...........5
Introducere ........5
Lansarea
in execufie ............5
Elementele ferestrei ............j
C a p i t o l u2l . . . . . . . . . . . . . . . ....................12
Operafiicu regigtriide calcul ..............12
Crearea
unuiregistrude calcul ...........I2
Salvareaunui registrude calcul ..........13
Deschidereaunui registrude calculexistent..... ......................
16
i , . ,
lnchrdereaunui registrude calcul .......I7
C[utarearegistrilorde calcul ..............
1g
C a p i t o l u3l . . . . . . . . . . . . . . . . .........20
L u c r u lc u f o i l ed e c a l c u l .....................20
D e p l a s a r edae l a o f o a i el a a l t a. . . . . . . . . . . ..................20
Inserarea
foilor de calcul... ..................2I
$tergerea foilor de calcul ....................22
M u t a r e a / c o p i e ruenae if o i d e c a l c u l . . . . . . . : . . . . . . . . . . ......................22
R e d e n u m i r euan e if o i d e c a l c u l . . . . . . . . .....................23
Selectarea
foilor de calcul ...................24
Addugareade culoarepe selectoriide foi .............25
Ascunderearegigtrilorde calcul qi a foilor de calcul ..............25
a -
Inghefarea
panourilor. .......26
Divizareafoii de calcul .....21
Ascunderea liniilor de grild pentrucelul[........ .....29
C a p i t o l u4l. . . . . . . . . . . . . . . ..........30
Introducerea
qi editareadatelor... ........30
Deplasareaintr-ofoaiede calcul........ ...................30
Modalitdlide introducere
a datelor................ .......31
Introducerea
textului .........3 1
Introducerea
numere1or................ .......32
Introducerea
dateisi a orei ..................32
Editareadatelorintr-o celuld........ .......33
Selectarea
in cadruluneifoi de calcul ..................34
Copiereadatelor ................35
Mutareadatelor .................36
C a p i t o l u5l . . . . . . . . . . . . . . . .
Formatarea
in cadrulfoilor de lucru .....................4g
Stabilireaformatuluide num6r ...,.......4g
Aliniereadatelorin celule... ................50
Stabilirea
fontului..... .........51
Stabilireachenarului .........52
Stabilirea
fundalului. .........53
Formatareautomatd ..........53
Copiereaformatelor ......,...54
Eliminareaformatelor .......54
Formatecondilionale ............... ...........55
C a p i t o l u6l . . . . . . . . . . . . . . . ..........57
Comentarii .......5j
Addugareacomentariilor............. ........5j
Modificareacomentariilor
.......... ........5g
comentarii1or.............
$tergerea ..........5g
Configurarea
modului de vizualizareal comentariilor.............................5g
Imprimareacomentariilor
............ .......59
C a p i t o l u7l . . . . . . . . . . . . . . . ..........60
Tipdrirea... .......60
S e t a r epaa g i n i i . . . . . . .............60
Antetegi subsoluride pagind ..............61
Paginade proprietSlicu etichetaSheet. ................64
Yrzualizarcainainte de tipdrire ...........65
Tipdrireapropriu-2is5................
..........66
C a p i t o l u8l . . . . . . . . . . . . . . . .
.........6g
Particularizarea
barelorcu instrumente.......... ......6g
Bareparticularizate
de instrumente.......... ............6g
Addugarea unui butonpe barade instrumente........... .............70
Addugarea unui meniupredefinitin barade instrumente........... ..............j1
$tergerea uneibareproprii ..................7I
$tergereaunui butondintr-obar6de butoane .......72
Addugareaunui meniuin barade meniuri
............72
C a p i t o l u9l . . . . . . . . . . . . . . . .
.........74
Tipuri de adreseintAlnitein cadrul fqrmulelor
.....74
constante..
.......r4
oPeratori
.......-.i4
Referinfe(adrese).....
.........j1
S t i l u ld e r e f e r i n l dA 1 . . . . . . . . . . . . .
..............j7
S t i l u ld e r e f e r i n f Rd lCl ......................78
Referinfeleabsolute g0
..........
R e f e r i n fm e ixte........
. . . . . . . .g. .1
Referin{e interne...... g1
..........
Referinfeexterne......
......... g I
Referinfe3-D (tridimensionale)
..........g2
Utllizarcanumelorin formule.
............g2
Utilizareaetichetelorin formule
.........g3
C a p i t o l u1l 0 . . . . . . . . . . . . . .
.........85
Funcfii
. . . . . . . . . .g. .5.
Funcliimatematice qi trigonometrice......... g7
...........
Funcliipentrudatecalendaristice gi ore......... .......91
F u n c t i i l ed e t i p t e x t . . . . . . . . . . .
..................g2
Funcfiilestatistice
.............95
F u n c l i il o g i c e
.........,..........gj
Funcfiide cSutare
..............9g
Funcfiiinforma{iona1e............. ............gg
Erori......... . . . . 1. 0 1
Func{iifinanci6re ............L02
Funcliipentrubazede date.......... .....111
C a p i t o l u1l 1 . . . . . . . . . . . . . . .......T23
Operafii specificebazelorde date .....123
D e s p r e1 i s t e . . . . . . . . . . . ...........123
Machete.... .....I24
Validareadatelor...... .......I25
Sortarea
datelor ...............L2g
Sortareaunei liste dupdpatru criterii ..................132
Filtrarea .........132
Filtrareautomat[ .............132
Filtrareavansatd ..............135
C a p i t o l u1l 2 . . . . . . . . . . . . . . .......145
Diagrame.. .....145
Tipuri de diagrame ..........146
C r e a r e ua n e id i a g r a m e . . . . . . . . . . . . ..........I41
Modificareaunei diagrame ...............
153
Tipdrireu
a n e id i a g r a m e . . . . . . . . . . . . ................;..1. .5. .5. . .
c a p i t o l u l1 3 . . . . . . . . . . . . . . .......156
Subtotaluri .....156
Inserareade subtotaluri............. ........156
Liste subtotalizatoare
dupddoudcriterii ............. 160
E l i m i n a r esau b t o t a l u r i l o r . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . .... . . . . 1 6 4
Aplica{iipropuse..... ........164
C a p i t o l uVl I T I . . . . . . . . . . ........169
T a b e l ep i v o t . . . . . . . . ............L6g
Nofiunigenerale.... ..........169
Creareaunui tabelpivot......... ...........Til0
Aplicafii.... .....1:l3
C a p i t o l uI X
l ............ ,.......t77
Macrocomenzi........... ......I77
M a c r o c o m e n z igl ei r o l u l 1 o r . . . . . . . . . . . . . ...................177
Crearea
uneimacrocomenzi.... ..........
17g
Gestionarea
macrocomenzilor ..........Ijg
Lansarea
in execufiea unei macrocomenzi
........,. ................11g
$tergerea unei macrocomenzi ...........
1g0
Yizlualizareasaumodificareacodului surs[ al unei macrocomenzi.......1g0
Funcfiiparticularizate ............ l g5
...........
C a p i t o l uXl . . . . . . . . . . . . . . ........1g4
N o l i u n id e s e c u r i t a ti e
n cadrul................ ............1g4
programului
Excel...... ....,194
Problemasecuritdliiin tehnicade calcul .................:
....:.......I94
Securitatea
prin firewall............... .....196
Protecliafigierelorcontravirugilormacro ..........1g7
Semn[turidigitale.Creareaunui certificatdigital ................Ig7
Semnarea unei macrocomenzi ..........199
Stabilirea
nivelelorde securitate...,.......... ...........201
Protecliafoilor de lucru qi a registrelorde lucru...........................
..........203
Atribuireaaccesuluianumitorutilizatoric6trediversezone..................205
Aplicafii.... .....208
C a p i t o l uXl L . . . . . . . . . . . ........2t0
Utilizareabarei Control Toolbox ......210
C o n t r o a lA
e c t i v eX . . . . . . . . . . . . . . .............2I0
Aplica1ie... .....211
Aplicafiirezolvate.. .........2I5
Aplicafiipropusepentrurezolvare.. ....................222
Testegril6 ......236
ANEXA....
B i b l i o g r a f i.e. . . . . . . . . . . . . . ......251