Sunteți pe pagina 1din 3

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

APROBAT
Şef-departament
Business Internațional,
dr., conf.univ.,
Larisa Dodu- Gugea

Test I
la disciplina „Economie Mondială și Integrarea Europeană”
”BUSINESS și ADMINISTRARE”, anul de studii 2020-2021
Grupa_____BA-201_____________

N/P—Dicusar Corina-------------------------------------

N CONTINUTUL TESTULUI P
r
1 Daţi definiţia de globalizarea economică și enumerați aspectele vieţii social 1,0
-economice din zilele noastre ce reflectă procesul globalizarii.

.. Globalizarea economiei mondiale poate fi definită ca fiind procesul de creştere a


interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii legăturilor
transnaţionale în diferite sfere ale vieţii economice, politice, cultural-sociale. Aşadar,
criteriul de bază al definirii globalizării îl constituie creşterea interdependenţei în
diferite sectoare ale vieţii social-politice şi
economice..................................................................................................................
..Aspectele vietii social-economice din zilele noastre ce reflecta procesul globalizarii
sunt:cadrul institutional mondial,natura globala a stiintei si tehnologiei,sistemul
financiar mondial,marketingul global si infrastructura de comunicatii.
2 Diviziunea internaţională a muncii: 0,5
a) este expresia specializării indivizilor sau grupurilor de agenţi
economici, care participă la activitatea economică mondială;
b) este posibilă numai în cazul ţărilor dezvoltate şi foarte dezvoltate;
c) are ca rezultat creşterea eficienţei economice numai în cazul anumitor ţări;
d) permite redistribuirea resurselor economice;
e) nu este posibilă în condiţiile actuale ale economiei mondiale.
3 Piaţa mondială este astăzi dominată de: 0,5
a. comerţul internaţional cu produse manufacturate;
b. societăţile transnaţionale;
c. a+b;
d. extinderea schimburilor comerciale între ţările în curs de dezvoltare;
e. statele dezvoltate şi în curs de dezvoltare.
4 Nouă Ordine Internaţională presupune 0,5
a)creşterea preţurilor produselor de export ale ţărilor în dezvoltare în
concordanţă cu cele ale ţărilor dezvoltate;
b)dezvoltarea unui mecanism de transfer de tehnologie către ţările în
dezvoltare, care să fie separat de cel al investiţiilor străine;
c)atingerea ţintei de 3% din PNB-ul ţărilor dezvoltate ca asistenţă financiară oficială
pentru dezvoltare;
d)tarife reduse pentru exporturile ţărilor în dezvoltare pe pieţele ţărilor
dezvoltate;
e)dreptul internațional asupra resurselor naturale şi al activităţii
economice desfăşurate pe teritoriul lor,
5 Globalizarea a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă : 0,5
a. Mai ales după anii 80 odată cu globalizarea pieţelor financiare;
b. Mai ales după apariţia UEE;
c. Odată cu extinderea STN-urilor;
d. Odată cu apariţia OMC;
e. Odată cu destrămarea sistemului economic de stat.
6 Ce reprezintă transnaționalizarea și care sunt efectele sale…………………… 2,0
Transnationlizarea ……… se caracterizeaza prin aparitia si dezvoltarea
societatilor transnationale si expansiunea fluxului de investitii straine.
Aparitia unor fluxuri de investitii straine.
Deplasarea produselor si serviciilor peste frontierele tarilor
Divizarea de catre societatile transnationale a procesului de producere
7 Adevărat sau fals: 0,5
a. Economia mondiala reprezintă extinderea raporturilor economice dintre ţările
dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare; (Adevarat)
b. iniţial, în condiţiile formării economiei mondiale, principalul flux internaţional
a fost cel de carti; (Adevarat)
c. ansamblul de raporturi simultane şi coordonate la scară subregională între
statele independente formeaza DIM; (Fals)
8 Nu poate fi considerat un efect negativ al globalizării : 0,5
a. fragmentarea şi slăbirea coeziunii sociale;
b. creşterea inegalităţilor pe plan intern şi între ţări;
c. multiplicarea crizeloreconomice şi financiare;
d. creşterea cooperării la nivel internaţional;
e. creşterea decalajelor între ţări.
9 Motivațiile proactive şi reactive ale internaționalizării firmelor 2,0
Motivatiile proactive sunt:accesul la resurse; reducerea costurilor si
crearea avantajelor competitive;avansul tehnologiei; flexibilitatea
productiei si tehnologia comerciala avansata.
Motivatiile reactive sunt:presiunea concurentei;scaderea vanzarilor pe
piata interna;excesul de capacxitate;supraproductia,apropierea de clienti.

10 În cazul în care sânteţi antreprenor sau manager şi doriţi să vă extindeţi în afara ţării, ce 1,0
formă de internaţionalizare o să alegeţi? Enumeraţi şi explicaţi care sunt etapele?
Principalele forme de internationalizare sunt:operatiunile comerciale internationale
care se refera la comertul cu servicii si operatiunile comerciale combinate,adica
reexportul,contrapartida si switch-ul.
11 Companiile internaționale sunt: 1,0
a) sunt companii importatoare și exportatoare care nu au investit în afara țării natale
b) au investit în alte țări, dar nu au oferte coordonate de produse pentru fiecare țară.
Mai mult sunt focusate în ideea adaptării produselor și serviciilor sale pentru fiecare
piață individual.
c)sunt prezente și au investit în mai multe țări. Ele își vând produsele sale
unificate prin promovarea aceleiași imagini /mărci (brănd) pe toate piețele.
În general dirijează dintr-un singur oficiu corporativ care este responsabil
pentru strategia globală. În mod obișnuit pun accentul pe volume,
managementul costurilor și eficiență.

Examinator DODU-GUGEA Larisa


Dr.conf.univ.