Sunteți pe pagina 1din 3

DECIZIA NR. 73/24.12.

2020

 
Directorul societății Auchan S.A. dl.Frederick John
 
Având în vedere:
1. Fișa de aptitudini medicale emisă de medicul de medicina
muncii înregistrată la societate sub numărul 252 în data de
27.11.2020 prin care s-a constatat inaptitudinea fizică și/sau
psihică a salariatului Popescu Nicolae pentru exercitarea
atribuțiilor specifice postului de director financiar;
2. Faptul că în structura organizatorică există doar un post
vacant acela de casier care raportat la pregătirea
profesională a dl. Popescu Nicolae nu corespunde acesteia
cu atât mai mult cu cât salarizarea acestui post este mult
mai mică decât nivelul actual prevăzut pentru postul de
director financiar;
3. Adresa numărul 263 din 04.12.2020 prin care s-a solicitat
AJOFM Argeș sprijinul în vederea redistrtibuirii salariatului
Popescu Nicolae potrivit pregătirii sale profesionale și
aptitudinii medicale,

 
In temeiul art. 61 lit. c), art. 75, art. 76 din Codul muncii șia prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor
stabilite prin actul constitutiv al societății,
 
DECIDE:
 
Art.1. Incepand cu data de ............................... inceteaza contractul
individual de munca nr...................................., incheiat la
data .......................... al d-lui /d-nei ....................................................
avand functia de ..................................... in cadrul societatii, conform art.
61 lit. c) din Codul muncii.
 
Art. 2. In fapt, incetarea contractului individual de munca intervine ca
urmare a inaptitudinii fizice si/sau psihice a d-nei/d-lui..........................de
a continua executarea contractului individual de munca.
 
Art. 3. In drept, temeiul prezentei concedieri il constituie art. 61 lit. c) din
Codul muncii.
 
Art. 4. Salariatul a beneficiat de preaviz de zile lucratoare1, in intervalul
02.11.2020 – 27.11.2020
 
Art. 5. Decizia poate fi contestata la Tribunalul ........................ 2, in
termen de 45 de zile de la data comunicarii.
 
Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei este insarcinat/a
dl./dna.............................. si se comunica celui in cauza.
 
Se anexeaza:

 copie de pe Expertiza medicala nr. 48 din data ...........................;


 lista locurilor de munca disponibile in unitate3
– referat privind refuzul de ocupare a postului vacant in unitate4
sau
– copie de pe notificarea facuta agentiei teritoriale de ocupare a fortei de
munca in vederea redistribuirii salariatului5.
 
Data emiterii:                              Administrator/Director,
                                          ..........................
                                              L.S.
Am luat la cunostinta decizia de
concediere: ..................................................................... 6
                                    (semnatura salariatului si data comunicarii)
 
Note:
 
1
 Potrivit prevederilor contractului colectiv aplicabil sau ale contractului
individual, dar nu mai putin de 20 de zile lucratoare
2
 Tribunalul in a carui raza teritoriala domiciliaza reclamantul
3
 Art. 64 din Codul muncii prevede ca in cazul in care concedierea se
dispune pentru motivele prevazute la art. 61 lit. c), angajatorul are
obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in
unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu
capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii.
4
 Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la
comunicarea angajatorului, pentru a-si manifesta in scris
consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit.
5
 In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante,
acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a
fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator
pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de
medicul de medicina a muncii.
In cazul in care salariatul nu isi manifesta, in termen de 3 zile,
consimtamantul pentru ocuparea unui alt loc de munca vacant din
unitate, precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de
ocupare a fortei de munca, angajatorul poate dispune concedierea
salariatului.
6
 Decizia produce efecte de la data comunicarii ei.

S-ar putea să vă placă și