Sunteți pe pagina 1din 103
R30 ee CURT d cad Bey - STN a CEN <1 Hieropoli “Accasti edifie nou a lucrarii ,Exereitii, probleme, logieg cacitate, joc -culegere de matematicd pentru clasele a Il}-a 5 |i Iv-a" este realizata in deplina concordanta cu programele de atematicd aprobate de Ministerul Educatiei si Cereetatii prin ordinele; | + Ordinul nr. $198 / 01.11.2004 - programa de matematici pentry | clasa a Il + Ordinul nr. 3 - programa de matematic’ pentru | clasa a 1V-a | Cartea este o completare si 0 continuare a continuturilor caietelor speciale de matematicd pentru clasele a III ia IVa, Ursuleful Silitor” si slepurasul Istef”, si poate fi utilizata la clasd, indiferent de manuatut | ales de invatator. itura HIEROPOLIS® - Toate drepturile rezervate Reproducerea integrald sau parfiala a textului din aceasta lucrare este permisa numai cu acordul seris a! Editurii HIEROPOLIS. | Descrierca CIP a Bibliotecii Nationale a Rominici | OPRESCU, MARIA Exercitii, probleme, perspicacitate, logicd, joc: | culegere de matematicd pentru clasele a IIT-a sia TV-a/ | Oprescu Maria. ~ Ed, a 5-a, - Timisoara : Hieropolis, 2009, | ISBN 978-973.1818-27-6 51(075.33)(076) Consilier tehnic: Oprescu Lucian Tehnoredactare computerizata: AUTOCOM SRL itla: U.R.C, XEDOS SRI Cuvéint inainte Pentru invéxatori si paringi ‘Noua editie a lucrarii., Exervitit, probleme, perspicacitate, logicd, joc - culegere de matematica pentru clasele a I-a sia IV-a a fost restructurata si armonizala ‘cu conpinuturile invafarit stabilite de Ministerul Educafiei si Cercetarii prin aqprobarea programetor revizuite ‘de matematica prin Ordinul nr 5198/01 11 2004 pentru clasa a. Ul-a si, respectiv, Ordinul nr 3919/2004. 2005 pentru clasa a 1V-a Lucrarea cuprinde exercitii si probleme, jucuri matematice, probleme de logica si perspicacitate grupate pe clase, capitole 31 lec. asigurdnd parcurgerea, in otalitate, a confinuturilor $1 obiectivelor previzute de programele seolare Cartea face parte din colectia Mh matomatcies'si este in deplind armonie de concepiie si organizare cu celelalte lucrari: Cocosul albastru”, ilefantul galben". ,, Ursulepul silitor”, .. lepurasul ister srcifii si probleme, logicd, perspicacitare, joc ~ clasele I sia Ila”. “Matematica faculd cu ,.creionul si hdrtia”, respectiv, cu ,reta si tabla” a fost inlocuité cu situatii de invajare captivante si atractive, care sa implice copilud in edutarea de solujt, sa-l stimuleze si sd-i dezvolte gandirea creatoare st increderea in capacitdjile sale intelectuale, determindndu-t si devina propriul sdu conducator in cunoasterea $i utilizarea conceptelor matematice. Pentru ele ‘A rezolva o problema inseamnd a gasi o cale de a declega o enigma, a gdst 0 iesire dintr-o dificultate, a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil A gasi solusia unei probleme este o performanta specified omului inteligent Asti si rezolvi probleme este o indemdnare practicd. o deprindere care se poate inviija numai prin exercijiu si perseverenta. ‘Rezolvarea problemelor de matematica este o activitate pentru unit. uyoard sifrumoasa”, pentru alti, grea si neplcuta" Tocmai de aceea, scopul acestei lucrarieste sa facd inteligibil, placut si atracv mecanismul acestei activitayi, sd va propund tuturor idei noi si sa va ofere acct ‘sd constatagi cd matematica este pe placul vostru Rezolvand exercijiile $i problemele din aceasta carte vd vefi simi mirwnsit, vefi avea mai multi incredere si veti fi mai bine pregariti pentru a obtine performanye la matematica. Eu vai spun céi bund! Atét de bund incdt sunt sigurd ca va va ajuta sa devenis ‘mai creativi, originali $i liberi in gandire Dragi elevi, va dorese ore de matematicd frumoase! Dedie accasta carte tuturor copiilor isteti! CLASA AIll-A CAP.1 NUMERELE NATURALE DE LAO LA 1 000 we 1, Citirea gi scrierea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000 2. Compararea, ordonarea $i rotunjirea numerelor naturale 4. Citifi numerele: 254, 108, 184, 168, 347; 1 000, 420, 204, 590; 909 2. Numarati din unu in unu de la a) 195 pana la 207; c) 893 pana la 902; b) 347 pana la 352 4) 788 pana la 800. 3, Numarati din doi in doi de la a) 388 pana la 400 ) 101 pana la 121 b) 542 pana la 580; d) 595 pand la 611 4, Gasiti si scrieti toate numerele care pot fi formate cu cifrele a)9:3;4 —b)2;0;5; ce) 6, B;7; 3; 1;2. 5. Agezati in ordine crescatoare numerele: a) 242; 270; 702; 207, 735; 127; ) 125; 182; 502; 512; 105, 521 6. Agezati in ordine descrescatoare numerele: a) 350; 127; 385; 476; 927; 729; b) 596; 494; 901; 109; 675; 191 7. Scrieti vecinii numerelor urmatoare: a) A002 5 270): __600_ b)__ 5865 8B; 56297, 8. Comparati urmatoarele numere, pundind unul din semnele <; =; > a) 233 323; 169[__]168; 275[_J276; 109[__]901 b)946(]460; 802(}e22; 2770177; 365[ lees 9. Scrieti cel mai mic si apoi cel mai mare numar de trei cifre. 10. Scrieti cu cifre numerele: trei sute trei cinci sute gaizeci si opt patru sute nouazeci si doi opt sute opt ji noua sute nouazeci : trei sute nouazeci si trei —————— rele: i pana la zeci numer ae ne Co: eC: 96>; »)415 +L e45 > C_]: goa]; 909+]; o)811 +f]: 432+]. 527 +L]; 638-—+[_] 42, Rotunjii pana la sute numerele: beat oa 346 + (_]: 364+]; 39% —C]; p) 425+ CL] 462+ C_]; 542+ CJ]; 582+]; ) 880 + [_]i aos»; 82e—-L 388 +]. 13. Gasiti gi soriefi ‘a) numerele naturale mai mari uunitailor 3; b) numerele naturale mai mici decat 100% tira zecllor 4, iar cifra unitailor mai micd decat 6, d decat 720, dar mai mici decat 800, cu cifra 0 cu cifra sutelor numér impar; lar mai mare decat 4; lor timbre: 44, Viorel, Andrei, Mircea si Radu au in colectlle I Mircea - 268 de timbre, Viorel - 155 de timbre; Andrei - 225 de timbre; Radu - 317 timbre. a) Al cui numér de timbre este aproape de cel al lui Mircea? b) Care este cel mai mic numér natural format din sute gi Zeci mai mare decat numarul timbrelor fiecdrui baiat? Viorel—» J: Andrei]; Mircea +]; Radu—+ J] c) Care este numarul cel mai mare format din sute mai aproape de numarul timbrelor fiecarui baiat? Viorel +]; Andrei J; Miroea >]; Radu —+ 7] 415, Rotunjifiecare numa dat a) prin adaos: 49-»[—]; 225-+[_]; 160+]; 469 >], b) prin ipsa: 71» J; 194-+(]; 340+], 198-+_). CAP. Il OPERATII CU NUMERELE NATURALE DE LA0 LA 1 000 4. Adunarea gi scdderea numerelor naturale de la 0 la 1000, fara si cu trecere peste ordin 46, Efectuati a) 400 + 300 b) 500 + 400 - 100 = _ st 700 + 200 900 - 500 + 106 800 - 100 800 ~ 300 ~ 200 = 900 - 300 300 ~ 200 ~ 100 ) 302 + 300 d) 904 - 900 = 400 + 311 540 - 305 = 605 + 213 475 ~ 252 = 482 +234 679 - 519= 47, Descazutul este $74. Scazatorul este cu 420 mai mic decat descazutul Care este diferenta? 48, Sc&zétorul este 354 iar restul cu 143 mai mare. Cat este descazutul? 49, La suma numerelor 402 $i 251 adaugatidiferenta numerelor 877 $i 770 20. Efectuati: a) 516+ 238+ 224+ 345+ 518+ 319+ 1650658 G19 47G 305128 b) 143 + 412+ 513+ 313+ 316 + 573+ 624 234 125 414 325 120 22902883272 2A 2B c) 885— 953 - 904 — 569 ~ 641 — 7a - aco 137, G1 184 1G] SOT 21. Completati numerele cu cifrele corespunzato: 21. Completatin pt are pentru ca egalitatile a) 2L]9 + 427) = 716 (Os7 + 4(18 = 655 b) 58] - [148 = 339 37 - 19] = 130 C17 + [19s = 812 Ces + 311 = 804 (iss - 418 = 486 9L}3 - [189 = 464 7 . Aflati rapid rezultatul, fara s& calculat} es Bae 280 250 + 250 ~ 26 + 260 ~ 260 + 250 b) 455 ~ 415 +415 + 455 ~ 455 +415 - 4 Wi ) 390 + 10 - 390 - 10 + 390 ~ 10 + 10 - 380 = 23. a) Observat) tabelul, descoperiti regula, calculi si completati ase] 355 | 370 379 b) Alegeti din tabel numerele a caror suma este: 1). 860, 2), 890. 24. Suma a trei numere este 594. Suma primelor doua este 357, iarsuma ultimelor doud este 268. Afiati cele 3 numere, 25. Suma a trei numere este 477. Stiind ca primul numar este 123, jar al doilea este cu 136 mai mare, aflati al treilea numar. 26. Daca la un numar se adaugé 221, apoi se scade numarul 315 si se obfine 42, care este numarul? 27. Daca dintr-un numar se scade diferenta numerelor 511 si 197 si se ‘objine 198, care este numarul? 28. Daca la un numar se adauga diferenta numerelor 511 si 197 gi se ‘obtine 998, care este numarul? : re 29. Mama, tata gi fica au Impreuna 68 de ani. Fiica im} tatal ‘impreuna 38 de ai, ar fica Im na au 32 do ant Cal antare bopreun ica Impreuna cu mama au 32 de ani. Catiani are 30. Trei copii au impreund 100 de timbre. Pi 69 de timbre, iar al doilea timbre are fiecare copil? rimul gal doilea au impreund si al treilea au impreuna 61 de timbre. Cate 31. Efectuali operate respectnd sansul indicat de sageti a) 183+ —+@5p— (J+ 183 + 64 04 E3- 126 200 4) 700- aa 7 Q— CI- -42— C- —+€10—> ——- LE] —eia— CF] 32, Aflati termenii necunoscut 110-a= 45 a +320= 409 1000-a= 108 a—320 = 409 375 +a=710 375 - a= 189 33. Aflati numerele mai mici decat 1000 cu a) 220; b) 452; c) 505; d)341, e) 179, 1 638. 34. Aflati termenii necunoscuti (100- 8)+a=298 ¢-(389 + 243) = 168, (454-96) +4 = 800 (798 + 109)~d= 190 g) 509 iam} 100-a= 74 a+ 111 = 389 hy 672 ¢— (452 ~ 197) = 104 (901 ~ 396) ~ f= 247

S-ar putea să vă placă și