Sunteți pe pagina 1din 2

 

 
46
 
Ordinea cuvintelor în propoziŃie
În limba română, poziŃia părŃilor de propoziŃie diferă de cea a
cuvintelor englezeşti în două privinŃe:a) limba română are mai multe forme
flexionare decât limba engleză şi deci loculcuvintelor în propoziŃie nu este atât
de important.Engleză Română
 I never see him there.
 Niciodată nu-l văd acolo.(Eu) Nu-l văd niciodată acolo.(Eu) Nu-l văd acolo
niciodată.(În limba română, subiectul nu este de obicei exprimat, verbul
românesc fiindmarcat formal pentru persoană şi număr.)Engleză Română
 He speaks English well.
El vorbeşte bine englezeşte.(subiect + predicat + compl.direct + circ.mod.)
(subiect + predicat +circ.mod. + compl.direct)
 I saw him at the cinema last night.
L-am văzut aseară la cinema.(subiect + predicat + circ.de loc + circ.de timp)
(subiect + predicat + circ.detimp + circ.de loc)Ordinea cuvintelor în limba
engleză prezintă următoarele caractzeristici generale:- în propoziŃii enunŃiative
şi exclamative: subiect + predicat + complement
 Peter likes Algebra. How beautiful she is!
- în propoziŃii interogatice: predicat + subiect + complementComplementele
urmează astfel:complement direct + indirect + complement circumstanŃial de
mod, de loc, de timp
 I read the news quickly in the dining room after the dinner.
 sub., pred., compl.dir., circ.de mod, circ.loc, circ timp
 Notă
: Pentru subliniere, putem aşeza altă parte de vorbire în poziŃie iniŃială.
 After dinner I read the news quickly in the dining room.
 - două sau mai multe complemente de acelaşi fel urmează regula: de la specific
lageneral.
 He lives at 55, Franklin street, Bucharest.
- dacă avem în propoziŃie două adverbe (de loc şi de direcŃie), ordinea este:
adverbde direcŃie + adverb de lo
The horse jumped over the fence in the garden.
 direcŃie locCalul a sărit peste gard în grădină.- mai multe complemente
circumstanŃiale de timp: se aşează de la momentul precisla cel general; de
regulă în ordinea: durată, frecvenŃă, moment.
 I went to the seaside for two weeks every summer during my childhood.
durată frecvenŃă momenttimp precizat perioadă generală- atributul precede
partea de vorbire pe care o însoŃeşte:
a good ideea
– o idee bună
brick walls
– pereŃi de cărămidă
a never-to-be-forgotten remark 
– o remarcă de neuitatAtunci când un substantiv este însoŃit de mai multe
atribute, ordinea acestoea estemai mult sau mai puŃin indiferentă.
 New, grey, silk stockings
. Ciorapi noi, de mătase, gri.Pentru realizarea ritmului propiziŃiei, unele pot
preceda substantivul, iar altele îlurmează.
 Before him was the vast forest, dark, dense and misterious.
În faŃa lui se află pădurea vastă, întunecată, deasă şi misterioasă.În concluzie:•
Ordinea obişnuită a cuvintelor în propoziŃia
afirmativă
este:subiect + predicat + complement direct + complement indirect +
prepoziŃional +circumstanŃiale de mod + loc + timp
She + said + good night + to them + quickly + in the hall + after dinner.
• Ordinea cuvintelor în propoziŃia
negativă
este:subiect + predicat + NOT + complemente
She was not afraid of him.
• Ordinea cuvintelor în propoziŃia
interogativă
este: predicat + subiect + complemente
Was she afraid of him?