Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” – IAȘI

FACULTATEA DE _________________

ȘCOALA GIMNAZIALĂ/COLEGIUL______________________________
(se va completa de către student)

PORTOFOLIU
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Numele și prenumele studentului


____________________________

Specializarea: ______________

Numele și prenumele mentorului,


___________________________

An școlar
2019 - 2020

1
I. CAIETUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

I. 1. FINALITĂȚI ALE PRACTICII PEDAGOGICE LA _____________

COMPETENȚE GENERALE: PE CICLU DE ÎNVĂȚARE

COMPETENȚE SPECIFICE: PE NIVEL DE STUDIU

OBIECTIVE GENERALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul programului de practică pedagogică, studenții vor fi capabili:
- să descrie specificul unităţilor de învăţământ (gimnazial/liceal), a documentelor şcolare și a
structurilor de organizare şi funcţionare;
- să opereze cu termenii, conceptele specifice disciplinelor de specialitate și de didactică a
specialității;
- să proiecteze/realizeze activităţi didactice la istorie (micro/macroproiectare didactică);
- să aplice metode, tehnici şi instrumente de cunoaştere a elevilor/ a formațiunilor de studiu în
vederea tratării diferenţiate a acestora (managementul clasei);
- să participe la activităţi de dezvoltare instituţională şi metodico-ştiinţifice derulate în şcoală
(activități educative și extrașcolare, de formare și dezvoltare profesională);
- să colaboreze cu membrii comunităţii şcolare şi cu familiile copiilor.

VALORI ȘI ATITUDINI:
- Cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice înclasa de elevi;
- Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de profesia didactică;
- Promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice, în concordanţă cu idealul
educaţional;
- Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial psihopedagogic și de specialitate în
activităţile practice susţinute.

2
II. PORTOFOLIUL STUDENTULUI

1. PROGRAMUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ (semestrul I, semestrul II)


2. PROIECTAREA DIDACTICĂ (anuală, semestrială pentru o clasă)
3. PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE (pentru o clasă)
4. PROIECTE DIDACTICE
5. FIȘE DE OBSERVARE A LECȚIILOR
6. FIȘE DE EVALUARE/AUTOEVALUARE A LECȚIILOR
7. INSTRUMENTE DE EVALUARE APLICATE (teste)
8. FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (fișă de observare a personalității elevului)
9. MATERIALE REALIZATE ÎN TIMPUL PRACTICII
10. CARACTERIZAREA GENERALĂ A INSTITUȚIEI ÎN CARE A
EFECTUAT PRACTICA PEDAGOGICĂ (tipul de școală, resurse umane și
materiale, planuri de învățământ, comisii metodice, documente școlare)

3
III. CONȚINUTUL PRACTICII PEDAGOGICE LA ________________

PROGRAMUL DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ:

Semestrul I / 2019 – 2020

Conținut practică S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14


1.Practică *
observativă
2.Proiectare
didactică
3.Predare şi
(auto) analiza
lecțiilor
4.Managementul
şcolar

*) se vor marca tipurile de activități realizate în fiecare săptămână

Semestrul al II –lea / 2019 – 2020

Conținut S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14


practică
1.Practică
observativă
2.Proiectare
didactică
3.Predare şi
(auto) analiza
lecțiilor
4.Managementu
l şcolar

PROIECTARE DIDACTICĂ:
- proiectarea calendaristică (anuală/semestrială) şi pe unităţi de învăţare;
- proiectarea unor activităţi de predare la disciplină (cu organizarea inter/transdisciplinară a
conţinuturilor);
- studii de caz;
- analiza unor activităţi educaţionale (înregistrate audio-video, dacă este cazul);
- completarea/elaborarea unor grile de observare şi de evaluare a proiectelor didactice.

****

4
Model: Planificare calendaristică (anuală/semestrială)

Unitatea de învățământ: Vizat director,


Disciplina: Vizat responsabil comisie metodică,
Profesor:
Clasa:
Nr. ore/săpt.:
An școlar:
Conform programei aprobate prin Ordin de Ministru nr.

Unitatea de Competențe Conținutur Număr ore Săptămân Observații


învățare specifice i alocate a

****

Model: Proiectare pe unități de învățare

Clasa:
Unitatea de învățare:

Conținutur Competențe Număr ore Activități de Resurse Evaluare


i specifice alocate învățare

PREDARE ŞI AUTOEVALUAREA LECŢIILOR SUSŢINUTE/ PREDATE:

- susţinerea lecţiilor;
- analiza lecțiilor susținute (autoevaluare și inter- evaluare).
Condiția de susținere a lecției finale este ca fiecare student să aibă o prezență de cel puțin
80% la toate activitățile cuprinse în programul de practică.
Lista lecțiilor predate în semestrul I:

Detalii Lecția de Lecția de Lecția de Lecția finală


probă nr.1 probă nr.2 probă nr.3
Data/ora
Titlu lecției
Clasa
Calificativ

Lista lecțiilor predate în semestrul al II – lea:

Detalii Lecția de Lecția de Lecția de Lecția finală


probă nr.1 probă nr.2 probă nr.3
Data/ora
Titlu lecției
Clasa

5
Calificativ

o Proiectarea, conducerea unor activităţi, proiecte/programe de colaborare cu comunitatea


locală - dacă este cazul (detaliați); includeți titlul acestora și detalii de realizare; proiectul
didactic pentru activitatea educativă va fi inclus în portofoliu, la secțiunea curriculum;

o Observarea comportamentului elevilor prin utilizarea unor instrumente specifice


(detaliați); utilizați intsrumente de observare a comportamentului elevilor furnizate de
profesorul mentor;

o Participarea la activităţi manageriale: comisii metodice, consilii profesorale, şedinţe cu


părinţii, completarea documentelor şcolare: carnet de note, catalog, registru matricol,
activităţi specifice de management al clasei etc(detaliați)

Model: Proiect didactic

Unitatea de învățământ:
Profesor:
Data:
Clasa:
Loc de desfășurare (sala de clasă, sala multimedia, laborator informatică, etc)
Unitatea de învățare:
Lecția:
Tipul lecției:
Timp: 50 min.
Obiectivul general al lecției:
Competențe specifice vizate (din planificare):
Competențe derivate:
Strategii de realizare:
a. forme de organizare (frontal, pe grupe/echipă, perechi);
b. metode și procedee didactice:
c. mijloace didactice (fișe de lucru, texte istorice, harta istorică, etc.)

Durata Secvenț Activitatea Activitatea Materiale Metode și Forme de


a profesorului elevului utilizate procedee evaluare
didactice

FIȘE DE OBSERVARE A LECȚIILOR (practica observativă, de analiză și evaluare a lecțiilor


susținute de profesorul-mentor)
- observarea și analiza lecţiilor asistate;
- participarea la activităţi şcolare complementare (şedinţe cu părinţii, cercuri pedagogice de specialitate,
etc);
- participarea la activităţi educative și extraşcolare;

6
o Observarea activităţilor didactice la istorie (detaliați); includeți lista lecțiilor asistate la profesorul
mentor și la colegi; puteți utiliza dintre modele de fișe de observare și analiză a lecțiilor
demonstrative din Anexe.

Lista lecțiilor asistate în semestrul I:

Nr. crt. Titlul Data/ora Numele/prenumele Observații


lecției/clasa propunătorului

Lista lecțiilor asistate în semestrul al II – lea:

Nr. crt. Titlul Data/ora Numele/prenumele Observații


lecției/clasa propunătorului

o Proiectarea, conducerea şi evaluarea unor activităţi didactice (detaliați); includeți lista lecțiilor
predate de fiecare dintre voi; centralizați observațiile mentorului și ale colegilor la lecțiile
proiectate/susținute; stabiliți măsuri de îmbunătățire a activității de proiectare și predare.

4. INIȚIERE ÎN MANAGEMENTUL ŞCOLAR


- familiarizarea studenților cu unele activităţi manageriale specifice instituţiei şcolare (comisie metodică,
responsabil de arie curriculară, etc)
- familiarizarea studenților cu activităţile de evaluare, îndrumare şi control realizate la nivelul școlii și al
inspectoratelor şcolare, etc.

IV. ELEMENTE DE CONȚINUT ALE PORTOFOLIULUI DE PRACTICĂ


PEDAGOGICĂ

Portofoliul de practică va cuprinde, în final, o colecţie de materiale de mare utilitate pentru viitorul
profesor de istorie. Aceste materiale pot fi grupate pe următoarele domenii:

CURRICULUM:
- Structura anului şcolar
- Orarul claselor la care se realizează practica pedagogică
- Proiectele unităţilor de învăţare
- Proiecte de lecţie (elaborate de fiecare student pentru lecțiile predate: 3 lecții de probă și o
lecție finală/semestru); anexați proiectelor didactice: schema logică a lecției, fișe de lucru,
fișe/teste de evaluare aplicate, slide-uri PPT (după caz)
- Proiectul didactic al unei activități educative
- Programele şcolare pentru disciplina Istorie
- Programe pentru discipline opţionale, inclusiv un model de opțional elaborat de profesorul
mentor (dacă există)
- Extras din planul cadru de învăţământ pentru istorie - gimnaziu/liceu
7
- Lista materialului didactic existent în biblioteca şcolii şi care poate fi folosit la clasă
- Lista manualelor alternative, în vigoare
- Lista materialului didactic necesar sau confecționat de student (dacă este cazul)

EVALUARE
- Criterii de notare la istorie pentru gimnaziu (dacă este cazul)
- Teste/probe de evaluare (iniţiale, formative, sumative, rezultate obţinute, concluzii, măsuri
ameliorative)
- Evaluarea alternativă (portofolii ale elevilor, proiecte, investigaţii etc)
- Fişe de evaluare alternativă, fişe de lucru
- Statistici, concluzii privind evoluţia rezultatelor la învăţătură
- Fişe de asistenţe/interasistenţe

MANAGEMENTUL CLASEI
- Fişă de caracterizare psihopedagogică a unui elev/elevilor
- Lista elevilor care au nevoie de programe speciale de recuperare (dacă este cazul)
- Lista cu elevii capabili de performanţe superioare (dacă este cazul)
- Oferta de discipline opţionale, disciplina Istorie
- Documente privind activitatea cu părinţii
- Regulamentul de ordine interioară

ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE PERFECŢIONARE


- Calendarul activităţilor pentru anul în curs (sarcinile şi activităţile pe care studentul va trebui
să le realizeze sau la care va trebui să participe, cu termene clare)
- Diverse materiale metodice elaborate de cadrul didactic sau achiziționate;

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
- Programul activităţilor extracurriculare
- Regulamentul concursurilor şcolare
- Tabele cu elevii participanţi la concursuri școlare, Olimpiada de Istorie.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

1. Iutiș Gheorghe (ccord.), Istorie. Ghid metodic pentru studenți și profesori debutanți, Editura
Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2005.
2. Dulamă Maria Eliza, Despre competenţe, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2011.
3. Manolescu Marin, Ghid de practică pedagogică, Formarea profesională a cadrelor
didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră.
Program de conversie profesională la nivel postuniversitar pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar, 2011.

8
4. ***Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a. Aria curriculară
Om și Societate, Consiliu Naţional pentru Curriculum, MEN.

ANEXE

 Fişe de observare şi de analiză a lecţiilor demonstrative (diverse modele);


 Structura unui proiect de lecție (un alt model);
 Fișa de avizare a proiectului de programă pentru opțional (CDȘ);
 Fișe de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției de specialitate la clasă, conform
Metodologiei OMENCS 5089/2016 privind examenul național de definitivare în învățământ.

1. FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI

Data:
Clasa:
Disciplina:
Subiectul lecţiei:
Tipul lecţiei:
Durata lecţiei:
Observarea lecţiei:

 Organizarea clasei
.....................................................................................................................................................................
 Relaţiile profesorului cu elevii
.....................................................................................................................................................................
 Modul de menţinere a disciplinei în clasă
.....................................................................................................................................................................
 Modul de precizare a obiectivelor operaţionale fixate
.....................................................................................................................................................................
 Metode şi tehnici didactice folosite
.....................................................................................................................................................................
 Folosirea materialului didactic
.....................................................................................................................................................................
 Modul de prezentare a cunoştinţelor de specialitate
.....................................................................................................................................................................
 Modul de realizare a explicaţiilor
.....................................................................................................................................................................
 Echilibrarea activităţilor
.....................................................................................................................................................................
 Rezolvarea dificultăţilor
.....................................................................................................................................................................

9
 Corectarea greşelilor
.....................................................................................................................................................................
 Ritmul şi încadrarea în timp
.....................................................................................................................................................................
 Timpul cât a vorbit profesorul
.....................................................................................................................................................................
 Timpul cât au vorbit elevii
.....................................................................................................................................................................
 Gradul de implicare a elevilor în lecţia nou predată
.....................................................................................................................................................................
 Gesturi şi mişcări ale profesorului
.....................................................................................................................................................................
 Modul de atingere a obiectivelor propuse iniţial
.....................................................................................................................................................................
 Asigurarea feedback-ului
.....................................................................................................................................................................
 Evaluarea performanţelor elevilor
.....................................................................................................................................................................
 Alte observaţii:

2. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Data: __________________
Clasa: _________________
Subiectul lecției: ____________________________________________________________________
Mentor: _____________________________________
Student: _____________________________________

Faceţi scurte observaţii în spaţiile de mai jos:

Nr. Aspecte urmărite Observații


crt.
1 Organizarea clasei la începutul orei
- Începe ora într-un mod organizat?
- Reuşeşte profesorul mentor /studentul sã capteze
atenţia elevilor?
- Se orientează elevii repede spre sarcina de lucru?

2 Accesul la mijloacele şi materialul didactic


- Se distribuie materiale didactice?
- Se face distribuirea materialelor în mod operativ
sau/şi sunt deja pregătite?
3 Caracterul adecvat al lecţiei
- Este conţinutul lecţiei adecvat?
- Au activităţile un grad de dificultate potrivit sau
sunt prea grele/uşoare?
- Sunt formele de organizare ale clasei orientate
spre scopul lecţiei?
10
4 Caracterul clar şi precis al instrucţiunilor
- Ştiu elevii întotdeauna să facă ce li se cere?
- Sunt instrucţiunile clare?

5 Monitorizare
- Urmăreşte profesorul mentor /studentul progresul
elevilor în cadrul lecţiei ?
- Există momente când unii elevi pot pretinde, pe
drept cuvânt, că nu ştiu ce trebuie să facă ?

6 Comportamentul elevilor
-Respectă profesorul mentor /studentul măsurile de
apreciere şi sancţionare stabilite în clasă ?
-Este clasa, în general, disciplinată şi orientata spre
sarcina de lucru ?
-Daţi un exemplu de indisciplină la ore (poate fi
unul minor) :
Ce s-a întâmplat ?
Ce a făcut Profesorul stagiar /studentul?
Cum a/au reacţionat profesorul
mentor/studentul/elevii ?
7 Sfârşitul orei
- Se încheie lecţia în mod corespunzător ?
- Au elevii ocazia să demonstreze ce au învăţat ?
Exemplificați.

8 Alte comentarii asupra lectiei


- Privită în ansamblu, ce aspecte pozitive a avut
lecţia ?
- Căror aspecte ale lecţiei ar trebui să li se acorde
mai multă atenţie ? Exemplificați

Semnătura: __________________________(mentor)

Semnătura: __________________________(student)

11
3. FIŞĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI ( folosirea tablei)

Profesor mentor _____________________________ Student _____________________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Clasa _______

Subiectul lecției_________________________________________________________________

Aspecte urmărite Observații

- A fost scrisul de pe tablă vizibil


pentru toți elevii?
- A fost aranjarea în spațiu clară?
(părea încărcată / dezorganizată)
- Au fost cuvintele noi scoase în
evidenţă în mod eficient?
- Ar fi putut să se facă mai bine?
Exemplificați.

Au fost scrise propoziții complete pe


tablă?

-A folosit profesorul mentor


/studentul tabla pentru:
 clarificarea unor probleme pe
loc (termeni, concepte)?
 corectare?
Exemplificați.
- Pe tablă au rămas elementele-cheie
ale lecției?
- Tabla a fost substituită cu alte
mijloace de învățământ, care au
facilitat predarea-învățarea?

- Profesorul mentor/studentul a
verificat ce au notat eleviiîn caiete?

Alte aspecte observate:

12
4. FIȘĂ DE OBSERVARE

Student practicant: __________________________________________________


Școala: ___________________________________________________________
Data: _______________________________
Clasa: _________________, Ora: ___________, Număr elevi: _______________
Unitatea de învățare: _____________________________________________________________
Lecția: ________________________________________________________________________
Mentor: __________________________________________________________

Aspecte urmărite Observații

I. PROIECTAREA LECȚIEI
- Competențe vizate
- Strategii didactice
- Metode/tehnici de lucru
- Resurse materiale/mijloace didactice

II. MANAGEMENTUL CLASEI


- Relația cu elevii
- Atmosfera de lucru
- Organizarea clasei pentru activitatea de
învățare
- Monitorizarea activității elevilor

III. DESFĂȘURAREA LECȚIEI


- Strategii de învățare
- Metode/tehnici de lucru utilizate
- Resurse materiale/mijloace didactice folosite
- Conținut științific
- Schema lecției
- Claritatea explicațiilor/instrucțiunilor
- Gestionarea timpului didactic
- Adaptarea la cerințelor clasei/elevului
- Atitudinea elevilor

IV. EVALUARE
- Stimulativă / formativă
- Modalități / tehnici utilizate
- Notare

Alte aspecte obervate. Apreciere generală


asupra lecției

13
5. Repere orientative pentru observarea sistematică (de către student) a activităţii didactice a
mentorului

Repere Detalii de observat


generale
Momentul Cum reacţionează elevii când profesorul intră în clasă? De ce?
organizatoric Cum îi salută profesorul pe elevi? Li se adresează pe nume?
Cum reacţionează profesorul faţă de elevii care întârzie?
Cum le cere profesorul elevilor să îşi pregătească cele necesare pentru lecţie?
Ce materiale a pregătit profesorul pentru activitate?
Cum au fost aşezate mesele şi scaunele pentru activitate?
Cum reuşeşte profesorul să asigure disciplina necesară pentru începerea activităţii?
Care sunt activităţile de la începutul lecţiei în ordinea producerii lor?
Verificarea Cum verifică profesorul modul în care elevii au rezolvat tema?
temei pentru Care este reacţia (feed-back-ul) mentorului faţă de elevii care nu şi-au făcut tema?
acasă Care este feed-back-ul mentorului faţă de elevii care şi-au făcut tema conform cerinţelor?
Verificarea Care este climatul psihologic creat de profesor în momentul verificării?
cunoştinţelor Care sunt formele de evaluare utilizate de către profesor?
elevilor din Care sunt metodele şi instrumentele de evaluare utilizate de către profesor?
lecţia Ce tipuri de întrebări formulează profesorul pentru a evalua cunoştinţele elevilor (reproductive,
anterioară întrebări care vizează aplicarea şi prelucrarea informaţiilor)?
Cui sunt adresate întrebările (întregii clase, elevilor care ridică mâna, elevilor ,,slabi” sau foarte
buni)?
Cât timp de gândire lasă profesorul elevilor până să nominalizeze cine va răspunde?
Care este atitudinea profesorului când ascultă ceea ce spun elevii?
Ce feed-back oferă profesorul când răspunsurile sunt corecte?
Cum procedează profesorul când răspunsurile elevilor sunt incomplete sau eronate?
Cât timp se acordă momentului de verificare a cunoştinţelor din lecţia precedentă?
Dobândirea Cum se face trecerea de la momentul anterior la cel de dobândire a noilor cunoştinţe?
noilor Cum reuşeşte profesorul să trezească interesul elevilor pentru tema abordată?
cunoştinţe Ce obiective operaţionale comunică elevilor pentru a fi realizate în lecţie şi cum sunt anunţate?
Ce strategii sunt utilizate pentru dobândirea cunoştinţelor de către elevi?
Cum sunt utilizate pas cu pas materialele didactice? Ce indicaţii şi întrebări formulează
profesorul când utilizează un material didactic?
Cum sunt organizaţi elevii pentru dobândirea cunoştinţelor (frontal, pe grupe, în perechi,
lucrează individual)?
Care sunt modalităţile prin care profesorul antrenează/implică elevii în lecţie?
Conţinutul lecţiei este ordonat logic, cronologic, sistematic sau este haotic?
Care momente au pondere mai mare: cele în care profesorul predă sau cele în care elevii
dobândesc cunoştinţe prin efort propriu?
Cum reacţionează profesorul la întrebările elevilor asupra unor aspecte neclare din lecţie?
Explicaţiile profesorului sunt clare şi logice?
Cum procedează profesorul pentru a elabora schiţa lecţiei pe tablă?
Cum procedează elevii când transcriu schiţa lecţiei de pe tablă?
Cum corelează profesorul cunoştinţele noi de cele anterioare?
Consolidarea, Ce metode, procedee sau tehnici utilizează profesorul pentru consolidarea cunoştinţelor noi?
corectarea şi Consolidarea cunoştinţelor se face pe tot parcursul lecţiei sau la sfârşitul ei?
completarea Cum procedează profesorul dacă elevii au înţeles greşit anumite informaţii şi dacă au lacune?
cunoştinţelor Ce metode, procedee sau tehnici utilizează profesorul pentru corectarea cunoştinţelor elevilor?
noi Ce sugestii oferă elevilor pentru completarea cunoştinţelor?
Ce indicaţii oferă elevilor pentru facilitarea învăţării efectuată în clasă sau acasă?
Tema pentru Cu ce scop este dată tema de casă?
acasă şi Ce indicaţii oferă profesorul pentru realizarea temei?
încheierea Profesorul formulează concluzii la sfârşitul lecţiei?
lecţiei Profesorul formulează aprecieri referitoare la prestaţia elevilor la sfârşitul lecţiei?
Calităţile Care este atitudinea elevilor faţă de profesor (încredere, respect, simpatie, indiferenţă,
personale şi intoleranţă)?
profesionale Cum aţi caracteriza stilul didactic al profesorului (autoritar, interactiv, directiv, democratic,
ale permisiv, detaşat, centrat pe conţinuturile învăţării, centrat pe propriul comportament e predare,
profesorului centrat pe elevi etc.)?
14
Repere Detalii de observat
generale
Cum reacţionează elevii funcţie de atitudinile profesorului?
Care sunt caracteristicile manifestate de profesor în lecţie (siguranţă, flexibilitate, fermitate,
creativitate, adaptare la situaţie, echilibru etc.)?
Care sunt caracteristicile profesorului manifestate în formularea mesajelor verbale în lecţie
(claritatea exprimării, dicţie, intensitatea vocii, variaţia tonalităţii, debitul verbal etc.)?
Care sunt caracteristicile comportamentului nonverbal al profesorului manifestate în lecţie?
Care este calitatea cunoştinţelor de specialitate utilizate de profesor în lecţie?
Ce impresie generală vă face profesorului?
Ce metode utilizează profesorul pentru disciplinarea elevilor?
Care este climatul psihosocial creat de profesor în lecţie (calm, tensionat, precipitat, plictisitor
etc.)?

În termeni mai generali, aspectele pe care studentul le poate avea în atenţie în momentul asistenţei şi apoi
la analiza activităţii observate pot fi:
Activitatea profesorului:
- organizarea colectivului şi a activităţii clasei
- gradul de cunoaştere a conţinutului
- selectarea şi accesibilizarea conţinutului învăţării
- corelarea activităţii didactice cu obiectivele /competenţele şi cu alte cerinţe ale programei
- formularea sarcinilor de învăţare
- dirijarea învăţării
- utilizarea metodologiei didactice în lecţie
- utilizarea mijloacelor de învăţământ în lecţie
- asigurarea feedback-ului
- obţinerea performanţei
- asigurarea transferului şi a caracterului aplicativ
- evaluarea formativă şi finală
II. Activitatea şi atitudinea elevilor pe parcursul lecţiei
- comportamentul, atitudinea, dispoziţia generală a elevilor pe parcursul diferitelor momente ale
lecţiei
- atitudinea elevilor în timpul dirijării învăţării
- gradul de motivare al elevilor pentru studiu
- atitudinea generală faţă de profesor
- atitudinea manifestă în momentele speciale (conflictuale, de evaluare, de cooperare, de
competiţie)
- caracteristicile relaţiilor dintre elevi
III. Calitatea procesului de predare-învăţare
- raportul dintre resursele folosite şi rezultatele obţinute
- ponderea cunoştinţelor declarative, a cunoştinţelor procedurale, a cunoştinţelor atitudinale,
nivelul de dezvoltare a competenţelor
- calitatea cunoştinţelor dobândite
- valoarea cunoştinţelor dobândite prin raportare la un context didactic mai larg: finalităţi pe
termeni mediu şi lung, ţinte majore de întâmpinare a unor nevoi specifice)
IV. Managementul clasei de elevi. Utilizarea resurselor didactice
- valorizarea resurselor umane
- valorificarea resurselor materiale
- valorificarea resurselor temporale
- spaţiul şcolar: resurse şi mod de articulare a lor, ambianţa generală
- implicarea elevilor cu cerinţe speciale, prin strategii de diferenţiere şi de individualizare
- monitorizarea activităţii elevilor
- rezolvarea conflictelor şi a actelor de indisciplină

15
6. STRUCTURA UNUI PROIECT DE LECȚIE (un alt model)

I. Date de identificare:
Instituţie:
Disciplina: ____________
Nr. de ore/săptămână:
Data:
Unitatea de învăţare:
Titlul lecţiei:
Tipul de lecţie:
Timp: 50 min
Locul de desfăşurare:
Student:

II. Compentenţe specifice:


1.4.
2.1.

III. Compentenţe derivate :


1.4.1.
2.1.1.

IV. Analiza conţinutului lecţiei

Diviziuni de conţinut Subdiviziuni de conţinut Cod competență


vizată
C1
C1
C2
C3

V. Resurse educaţionale:

Forme de organizare :
Metode şi procedee:.
Materiale:
Bibliografie:

16
SCENARIU DIDACTIC

Nr. Etapele lecţiei∕ Competențe Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice Timp Evaluare
crt. Evenimentele vizate Metode Mijloace Forme de
instruirii didactice de învăţare organizare
1. Moment -
organizatoric
2. Reactualizarea
cunoştinţelor
anterioare
3. Captarea -
atenţiei
4. Enunţarea -
titlului lecţiei şi
a obiectivului

5. Comunicarea şi
însuşirea noilor
cunoştinţe

6. Fixarea Orală
cunoştinţelor
noi
7. Evaluarea Scrisă
cunoştinţelor
noi
8. Temă /
Aprecierea
lecţiei

17
Avizat
Inspector scolar,

FIŞA DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL (CDȘ)

Instituţia de învăţământ:……………………………………………………………………...................
Denumirea opţionalului:…………………………………………………………………......................
Tipul de opţional:…………………………………………………………………………....................
Clasa:……………………………………………….
Durata:……………………………………………...
Număr de ore pe săptămână:…………………….....
Autor:…………………………………………………………………………………………..............
Abilitarea pentru susţinerea cursului :………….....

Avizul şcolii:
CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE
DA, CU
DA NU
RECOMANDARE
I. RESPECTAREA STRUCTURII STANDARD A PROGRAMEI

Argument

Competențe specifice
Activităţi de învăţare
(cel puţin una pentru fiecare competență)
Conţinuturi

Modalităţi de evaluare

II. EXISTENŢA UNEI BIBLIOGRAFII

III. ELEMENTE DE CALITATE

Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor


Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile
comunităţii
Conţinutul argumentului

Oportunitatea opţionalului

Realismul în raport cu resursele disponibile


Corelarea competențelor cu activităţile de învăţare

Corelarea competențelor cu unităţile de conţinut

Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii: DA/ DA, cu recomandări/ NU

Avizul conducerii şcolii

Director,

18
ANEXA Nr. 2
la Metodologie OMENCS 5089/2016

FIŞA DE EVALUARE 1
a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă

Unitatea de învăţământ: ..................................................


Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .........................
Funcţia didactică şi specialitatea: ......................................
Data efectuării inspecţiei: ..............................................
Inspecţia este efectuată de directorul/directorul adjunct: .................................................

Aspecte Punctaj
urmărite Criteriul Maxim Realizat
- cunoaşterea contextelor de învăţare şi a obiectivelor, a dificultăţilor
de învăţare specifice disciplinei
Cunoaştere
- cunoaşterea modului de proiectare a conţinuturilor disciplinei
ştiinţifică şi 4
- cunoaşterea proceselor de predare şi învăţare
curriculară
- cunoaşterea teoriilor învăţării, a proceselor şi metodelor de
evaluare
- planificarea, derularea şi coordonarea predării, potrivit grupului
ţintă
Deprinderi
- operaţionalizarea obiectivelor predării pe baza taxonomiilor actuale 3
didactice
- monitorizarea, adaptarea şi evaluarea obiectivelor şi a proceselor de
predare-învăţare
- disponibilitatea pentru schimbare, flexibilitate şi învăţare continuă
Credinţe,
- susţinerea elevilor în procesul de învățare, încurajarea atitudinilor
atitudini,
democratice la elevi, în calitatea acestora de cetăţeni europeni 3
valori,
- implicare în activităţile curriculare, co-curriculare, extracurriculare,
implicare
extraşcolare ale unităţii de învăţământ
TOTAL 10

Concluzii şi recomandări:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………........................................................................

Director/Director adjunct/Responsabil comisie metodică de


specialitate: ....................................................... ................... ...................
(numele şi prenumele) (nota finală) (semnătura)

19
ANEXA Nr. 2
la Metodologie OMENCS 5089/2016

FIŞA DE EVALUARE 2
a activității didactice în cadrul inspecţiei de specialitate la clasă

Unitatea de învăţământ: ..................................................


Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .........................
Funcţia didactică şi specialitatea: ......................................
Data efectuării inspecţiei: ..............................................
Inspecţia este efectuată de inspectorul școlar/profesorul metodist: ............................

Punctaj
Analiză Aspecte evaluate: criterii
Maxim Realizat
1 2 3 4
Aspecte formale
1
(documente, documentaţie, materiale didactice disponibile)
Proiectare – motivare
(relaţionarea intra- şi interdisciplinară, intra şi cross-curriculară, perspectiva 1
Activitate în raport cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor)
didactică Conţinut ştiinţifico-aplicativ
1
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă)
Metode şi mijloace didactice
1
(varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă)
Climat psihopedagogic
1
(ambient specific disciplinei, motivaţie pentru lecţie)
Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate
1
(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare)
Deprinderi de activitate intelectuală individuală şi în echipă
Elevii -
(operaţii logice, mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de inteligenţe,
dominante 1
consecvenţă, seriozitate, ambiţia autodepăşirii, colegialitate, responsabilitate
vizate
şi răspundere, flexibilitate în asumarea rolurilor)
Atitudine faţă de şcoală - statutul şi rolul la ora de clasă
1
(pozitivă – colaborator, indiferentă – spectator)
Competenţe profesionale şi metodice
(de cunoaştere – gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a informaţiei;
de execuţie – rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea atenţiei; 1
Profesorul
de comunicare – fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, captarea şi

păstrarea interesului elevilor, abilitatea pentru activitate diferenţiată)
dominante
vizate Competenţe sociale şi de personalitate
(sociabilitate, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru
1
emoţional, rezistenţă la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleranţă,
rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecţionare)
TOTAL 10

Inspector școlar/profesor metodist ,


.........................................................

Semnătura
.........................................................

20

S-ar putea să vă placă și