Sunteți pe pagina 1din 2

Tema Curs 1

1) Localitatea Bălți este un oraș cu statut de municipiu, reședința Regiunii de Dezvoltare


Nord a Republicii Moldova. Municipiul Bălți este al treilea centru urban după mărime și
populație în Republica Moldova. Sub aspecte urbanistic orașul s-a constituit prin valorificarea
teritoriilor proprii de la partea centrală spre zonele periferice, precum și din contul alipirii
localităților limitrofe. Această evoluție în dezvoltarea teritorială a urbei a determinat
dezmembrarea acestea în câteva componențe esențiale. În context teritorial orașul se împarte în 3
sectoare planimetrice: Centru (inclusiv cartierele Țigania, Teioasa, Berestecico); Pământeni
(inclusiv cartierele Jubiliar și Dacia); Slobozia și două formațiuni locuibile Molodova, Bălții
Noi.
2) Regiunea de Dezvoltare Nord în funcție de tipologia OECD se încadrează în regiuni
Predominant rurale, deoarece mai mult de 50% din populație aparține comunităților rurale,
densitatea populației este mai mică de 150 loc./kmp, și anume 93 loc./kmp. Totodată sunt
prezente centre urbane mai mici de 200 000 de locuitori.
3) Municipiul Bălți este principalul centru industrial al Regiunii de Dezvoltare Nord. În
municipiu sunt înregistrate 28,9% din totalul întreprinderilor mari și 53,3% din totalul volumului
de producție industriale din regiune. Cu o populație de 4% din totalul pe țară, generează 14% din
producția industrială, 9% din vânzările cu amănuntul și acumulează 6% din investițiile în capital
fix. Așezarea geografică centrală în nordul țării este extrem de avantajoasă. Dificultățile
municipiului de ordin economic sunt: necesitatea surselor investiționale pentru reconstrucția
anumitor întreprinderi principale și infrastructurii orașului, deficitul de resurse acvatice. Printre
principalele motive invocate de întreprinzători sunt reducerea capacității de cumpărare a
cetățenilor și a volumului de servicii prestate atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, dar și
lipsa unor strategii de dezvoltare a anumitor sectoare economice.
Industria municipiului este reprezentată de 322 de întreprinderi și unități de producere care
au produs în anul 2015 marfă în valoare de 4203,5 mii lei, ceea ce constituie 9,6 % din totalul pe
republică. Ramura de bază a municipiului este industria alimentară. Industria ușoară, industria
constructoare de mașini, energetica au o contribuție relativ egală. Restul ramurilor sunt
nesemnificative.
4) În funcție de problemele care ar trebui să fie în centrul atenției decidenților politici
această regiune se încadrează în categoria - Regiunilor industriale în declin sau „abandonate”.
Deoarece regiunea RDN suportă următoarele probleme: un grad de poluare ridicat care
descurajează investițiile. Conform statisticii evacuarea substanțelor poluante în aerul atmosferic
de către sursele staționare ale agenților economici e în creștere. O altă problemă este creșterea
continuă a emigrației ce duce la micșorarea numărului de persoane angajate în cîmpul muncii.
Conform statisticii despre veniturile locuitorilor, veniturile pe locuitor este într-o creștere foarte
lentă.
5)Tipologia ANDR – În funcție de tipologia ANDR rediunea RDN se încadrează în
Zonele în declin industrial. Acest lucru este datorat faptului că această zonă are o situație
satisfăcătoare a infrastructurii și un mediu de afaceri relativ favorabil.
6) Gradul de vulnerabilitate se află sub pragul critic a criteriilor demografice, și anume:
tendința de depopulare – conform statisicii în ulimii 5 ani, populația regiunii este în scădere, cu
un numar de 991 246 locuitori în 2015 și 974 558 locuitori în 2019; existența fenomenului de
îmbătrânire demografică – conform statisticii, în ultimii 5 ani, ponderea populației de vârsta a
treia în regiune este în creștere, având o pondere de 13,5% în anul 2015 și 14,8% în 2019.
7) Municipiul Bălți nu poate fi considerată o zonă defavorizată deoarece nu se
înregistrează mari probleme economice, acest fapt poate fi demonstrat prin date statistice care au
fost menționate în punctul 3. Rata șomajului nu depășește 25 % din rata șomajului la nivel
național. Nu este o zonă defavorizată deoarece în localitatea respectivă sunt prezente mijloace de
comunicații și infrastructura este dezvoltată. Nu sunt înregistrate concedieri colective care să
afecteze mai mult de 25% din numărul angajaților cu domiciliul stabilit în mun. Bălți. Experții au
menționat că în zone defavorizate economia practic încetează să mai funcționeze, ceea ce nu se
înregistrează în mun. Bălți.