Sunteți pe pagina 1din 5

Prof. înv.

primar
Clasa: a III-a B
Data: 11.03.2021
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație civică
Unitatea de învățare: Trăsăturile morale ale unei persoane
Conținut: Trăsăturile morale ale unei persoane - ,,Găsește comoara!”
Tipul lecției: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor
Competențe specifice:
1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de
lucru
3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri

Obiective operaționale :
1. Cognitive:
✓ OC1 – să identifice trăsăturile morale ale unei persoane, bazându-se pe cunoștințele
dobândite pe parcursul acestei unități de învățare;
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev identifică cel puțin 3 trăsături
morale ale unei persoane

✓ OC2 – Să formuleze, oral și în scris, enunțuri simple cu referire la situații diferite de


viațã cu conținut civic
Obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formulează corect cel puțin trei
enunțuri

✓ OC3- să exprime opinii personale cu privire la comportamentul unei persoane cu


trăsături morale pozitive sau negative.
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii menționează cel puțin o opinie personală
✓ OC4- Să identifice criterii simple de selectare a trãsãturilor morale pozitive și
negative (calitãți și defecte)
Obiectivul se consideră realizat dacă elevii identifică cel puțin 3 criterii.
2. Afective:
✓ OA1: să manifeste deprinderile de ascultare activă în comunicarea cu învățătorul și
colegii;
3. Psihomotorii
✓ OM1 - să-şi coordoneze mişcările pentru a manevra cu operativitate instrumentele de
lucru;

1
RESURSE METODOLOGICE:
• Strategia didactică: mixtă

a) METODE ŞI PROCEDEE:
conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul scris şi oral, discuţia de grup, joc didactic,
analiza unor situaţii
b) MIJLOACE DIDACTICE:
fişe de lucru cu exerciţii, caietele elevilor, instrumente de scris, videoproiector,
calculator, prezentare PPT
c) FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală.

RESURSE UMANE: 23 elevi


RESURSE BIBLIOGRAFICE:
✓ Ministerul Educației Naționale (2014) – Programa școlară pentru disciplina Educație
civică, clasa a III-a, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014

2
Etapele OC Activități de învățare Strategia didactică Forme de
lecţiei evaluare
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice activitate
Captarea Se propune elevilor un joc Conversația Videoproiector frontală Observare
atenției scurt cu prezentarea a 4 euristică calculator sistematică
5min. ghicitori care au ca răspuns un Jocul
cuvânt ce denumește o trăsătură didactic
morală

Enunțarea Se anunţă titlul lecţiei, Găsește Explicația frontală


obiectivelor comoara!- Trăsăturile morale Conversația
3 min. ale unei persoane, și se
precizează, în termeni simpli,
performanțele așteptate de la
elevi.

Actualizarea și Se prezintă elevilor un joc în Conversația Aplicație online frontală Observare


verificarea aplicația Wordwall din care se Jocul sistematică
cunoștințelor va desprinde conținutul ce didactic Chestionare
anterioare urmează a fi recapitulat pe orală
5 min. parcursul lecției
https://wordwall.net/ro/resource
/4517457/educa%C8%9Bie-
civic%C4%83-
tr%C4%83s%C4%83turi-
morale-ale-persoanei

Prezentarea Se propune vizionarea primei Vizionarea Prezentare Observare


optimă a părți a unui ppt cu titlul unei Power Point sistematică
conținutului ,,Găsește comoara!”, care prezentări
5 min. conține sarcinile de lucru pentru Power Point
recapitularea cunoștințelor .

Dirijarea Se propune elevilor parcurgerea Observare


învățării pașilor indicați de prezentarea sistematică
25 min. Power Point și rezolvarea
sarcinilor de lucru. Fiecare
Explicația
sarcină rezolvată corect asigură Prezentare ppt
cheile necesare deschiderii unui
cufăr în care se află o comoară Jocul
importantă: didactic

1.Grupează în trăsături
pozitive și negative
următoarele cuvinte:
sinceritatea, punctualitatea,
respectul, frica, lipsa de
respect, răutatea, laşitatea,
minciuna, prefăcătoria,
neȋncrederea, ȋncrederea ȋn
sine, cinstea, corectitudinea, Exercițiul
politeţea, bunătatea, curajul, Discuția de Aprecieri
invidia, egoismul, îngâmfarea. grup verbale

2.Scrie trăsăturile morale


opuse celor date(acest exercițiu
se lucrează și pe caiet)
bunătate - …………………
sinceritate - ………………..

3
frică - ………………………
neȋncredere - ………………
minciună - …………………
respect - ……………………

3.Analizează ȋnţelesul Chestionare


enunţurilor, apoi notează cu orală
A pe cele adevărate şi cu F pe Conversația Aprecieri
cele false: verbale
✓ Sinceritatea, uneori
doare, dar este
necesară.
✓ Bunătatea se
demonstrează prin
vorbe, nu prin fapte.
✓ Faptele bune se fac
fără a avea un interes;
te simţi bine ajutȃndu-i
pe alţii. Explicația
✓ Cel mai bun coleg este
cel care ne lasă să
copiem din caietul lui. Jocul
didactic
4. Completează propoziţiile:
(acest exercițiu se lucrează și
pe caiet)
Respectul înseamnă.............
Curajul înseamnă………….
Frica înseamnă.....................

5.Completează enunțurile cu
păreri personale exprimate
oral:
Atunci când salut pe cineva dau
dovadă de …
Atunci când îmi susţin părerile
dau dovadă de ……
Atunci când nu-mi recunosc
greşeala dau dovadă de …
Atunci când dau firimituri
păsărelelor dau dovadă de …
Atunci când lovesc un câine
dau dovadă de …… Exercițiul

6. Grupează personajele
după însuşirile care le
caracterizează : fata babei,
fata moşului, Prâslea, zmeul,
Scufiţa- Roşie, Lupul, Baba,
Cocoşul, D-l Goe, Nică, Moș
Crăciun, Fetița cu
chibriturile, surorile vitrege.

Bunătate Răutate
Curaj
Minciună Sinceritate
Explicația
7.) Cinstea este :
1) Calitatea persoanelor de a fi
corecte;
2.) Calitatea persoanelor de a
simţi compasiune (milă) pentru
alte persoane. Jocul

4
b) Sinceritatea este: didactic
1.) calitatea persoanelor de a
ajuta pe cei din jur;
2.)calitatea persoanelor de a
spune ȋntotdeauna adevărul.
c)Respectul este:
1.) atitudinea sau sentimentul
de stimă faţă de cineva;
2.) atitudinea sau sentimentul
de aprobare a greşelilor
Exercițiul
8. Precizează numai cuvintele
care indică trăsături morale:
*bun *corect
* păr şaten * copil
* modest * ochi mari
* curajos * fricos
* răutăcios * respectuos
* sincer * mincinos
* politicos * laş
* cinstit

Feedback Se inițiază o dezbatere cu Conversația frontală Chestionare


5 min. privire la tema aleasă, ce au euristică orală
recapitulat elevii pe parcursul
orei, care e comoara
descoperită.

Retenția și Se propune elevilor realizarea Conversația frontală Observare


transferul unui desen prin care să ilustreze sistematică
2 min. trăsăturile morale ale celui mai
bun prieten.