Sunteți pe pagina 1din 4

USAMVB Timişoara

Facultatea de Agricultura

Aprobat
Decan
Prof.dr. Pîrşan Paul

FIŞA DISCIPLINEI

Denumire:
URMARIREA STABILITATII TERENURILOR SI A DEFORMATIILOR LA CONSTRUCTII
Codul disciplinei:CAD.08.D.08
Titular curs:ING.CHEZAN CALIN
Titulari lucrări practice: ING. CHEZAN CALIN SI ASIST. SPILCA MIHAELA
Ciclul:I
Anul IV; Semestrul 8
Nr. credite: 5
Domeniul: INGINERIE GEODEZICA
Specializarea:MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU
Tip disciplină: OBLIGATORIE
Categoria formativă: IN DOMENIU

Obiective Topografia inginereasca este partea aplicata a stiintei măsurătorilor


terestre, studiul acestei discipline familiarizând studenţii cu metodele de
trasare a elementelor proiectate de la elementele simple topografice la
puncte, axe, suprafeţe, volume ale unor obiective, pornind de la proiectul
de execuţie al acestora. Urmărirea comportării in timp a construcţiilor
este una dintre activitatile principale ale Topografiei Inginereşti.
1. Urmarirea comportarii în timp a constructiilor se desfasoara pe
toata perioada de viata a constructiei, începând cu executia ei si este
o activitate sistematica de culegere si valorificare prin diverse
modalitati (interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea
avariilor, evitarea uzarii premature a unor utilaje sau parti
componente ale unui echipament tehnologic, etc.) a informatiilor
rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce
caracterizeaza proprietatile constructiilor în procesul de interactiune cu
mediul ambiant si tehnologic.
2. Urmarirea comportarii constructiilor (în exploatare) reprezinta o
actiune sistematica de observare, masurare si analiza a modului în
care acestea reactioneaza, în decursul utilizarii lor, la influenta
actiunilor agentilor de mediu si la conditiile de exploatare, având
permanent în vedere încadrarea în parametrii proiectati de
functionare, stabilitate si siguranta. Pentru urmarirea
corespunzatoare a evolutiei comportarii elementelor de constructie supuse
solicitarilor experimentale sau de exploatare, este necesara obtinerea
unui volum mare de date într-un timp relativ scurt.
3.Calculele de rezistenta, dimensiune si stabilitate care stau la baza
elaborarii proiectelor, sunt fundamentate atât pe cercetari experimentale
de laborator, cât si - într-o mare masura - pe observatii si masuratori
directe efectuate asupra unor constructii similare, în timpul executiei si
dupa darea lor în exploatare
Competenţe  Recomandate: Sectiile tehnice din cadrul colegiilor de cadastru
cognitive  Sectiile reale din cadrul liceelor
Competenţe  Recomandate: Sectiile tehnice din cadrul colegiilor de cadastru
profesionale  Sectiile reale din cadrul liceelor
(specialitate)

Numărul orelor de activităţi


Total ore; din care: Curs Lucrări practice Proiect Studiu
individual
90 28 28 - 34

Discipline anterioare Obligatorii Topografie inginereasca


solicitate Recomandate Topografia:planimetrie+nivelment

Conţinutul cursului Ore


Cap. I.Stadiul actual al urmăririi comportării construcţiilor. Aspecte legate de
urmărirea comportării construcţiilor si a echipamentelor tehnologice ; Stadiul actual
al tehnicii de măsurare a deplasării construcţiilor ; Metode de urmărire a comportării 4
construcţiilor

Cap. II. Retele de referinţa pentru urmărirea comportării construcţiilor.


4
Generalitati. Metoda trigonometrica – microtriangulatia. Reţele altimetrice.
Cap. III. Studiul asupra preciziei la determinarea tasărilor prin nivelmentul
geometric, trigonometric si hidrostatic. Precizia determinării cotelor prin cele trei
forme de nivelment amintite. Metode de determinare a stabilitatii punctelor fixe 4
folosite la măsurarea vectorilor de deplasare. Metode de determinare a stabilitatii :
in reţele planimetrice ; in reţele altimetrice ; in reţele spaţiale.
Cap. IV. Modele matematice pentru determinarea deformaţiilor construcţiilor 4
Cap. V. Calculul terenului de fundare Consideraţii generale.
Calculul terenului de fundare la starea limită de deformaţii
Metode de calcul a tasărilor probabile
- Calculul tasărilor cu ajutorul formulelor de deformaţie a semispaţiului elastic
( teoria lui Boussinesq)
- Calculul tasărilor cu ajutorul distribuţiei tensiunilor verticale în terenul de fundare
- Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă
- Calcului terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale
Cap. VI. Metode topo-geodezice folosite la măsurarea deplasărilor construcţiilor.
Tipuri de măsurători
Tipuri de deformaţii : liniare, unghiulare, specifice ; 4
Generalitati privind principalele metode de măsurare a deformaţiilor si deplasărilor
construcţiilor
Cap. VII. Metode pentru determinarea deplasărilor si deformaţiilor orizontale:
- metoda trigonometrica-microtriangulatia;
- metoda aliniamentului;
- metoda drumuirii de precizie
Metode pentru determinarea deplasarilor si deformatiilor verticale:
- metoda nivelmentului geometric de înalta precizie;
- metoda nivelmentului trigonometric de înalta precizie;
- metoda nivelmentului hidrostatic. 4
Metode pentru determinarea inclinarii constructiilor inalte
- metoda proiectarii verticale;
- metoda masurarii unghiurilor orizontale, din doua
sau mai multe puncte de baza;
- metoda coordonatelor;
- metoda masurarii unghiurilor orizontale si verticale
dintr-un singur punct de baza;
Total ore 28
Tematica lucrărilor practice Ore
1. Aplicatii practice ale metodei microtrianulatiei. 4
2. Aplicatii practice privind metoda aliniamentului 4
3. Aplicatii practice privind metoda drumuirii de precizie 4
4. Aplicatii practice cu privire la nivelmentul geodezic 4
5. Aplicatii practice cu privire la nivelmentul trigonometric 4
6. Aplicatii practice privind metoda masurarii ungiurilor orizontale din doua sau mai
4
multe puncte de baza
7. Aplicatii practice privind metoda coordonatelor verticale 4
Total ore 28
Bibliografie -M. Neamtu, -“Complemente de topografie inginereasca”. ICB.
252p.1983
-M. Neamtu, “Masurarea topografica a deplasarilorsi deformatiilor
constructiilor”. ICB. 274p. 1988
-V. Ursea, “Măsurători subterane”. ICB. 247p. 1983
-Sorin, Herban – “Note de curs”, UPT Timişoara, 2002
-Rădulescu,Gh.M.T. “TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ”, note de
curs, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2003, ISBN: 973-656-395-2,
-Rădulescu, Gh.M.T. Applied Surveying, Risoprint, 2004,
-Rădulescu, Gh.M.T. “Monitorizarea topografică a execuţiei şi
exploatării construcţiilor înalte”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca,
2004, ISBN 973-656-692-7
-G., Tamaioaga, “Contribuţii la perfecţionarea tehnologiilor
topografice de trasare si urmărire in timp a constructiilor ». ICB.
179p.
-Manolache, Valeriu - Contribuţii topo-geodezice la urmărirea
comportării construcţiilor
-“Curs de prelegeri” - URMĂRIREA COMPORTĂRII
CONSTRUCŢIILOR- UTM, Facultatea Cadastru, Geodezie şi
Construcţii, Catedra Geodezie, Cadastru şi Geotehnică-

Spaţii de Laborator cadastru+teren


învăţământ şi
cercetare
Lista materialelor Curs: -
didactice şi de Lucrări practice: -
cercetare existente
în laboratoare

Forma de evaluare: E sau C E


Examen 75%
Stabilirea Teste intermediare curs 5%
notei finale Teste intermediare lucrări practice 5%
(%) Referate bibliografice 5%
Examen lucrări practice 5%
Susţinere proiect 5%

Coordonator de disciplină
Ing.Chezan Calin

Avizat
Director Departament
Prof.dr. ing. ONCIA SILVICA