Sunteți pe pagina 1din 146

Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare

PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $i PENTRU CLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCT" INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FIDIC
~

FIDIC este
a Inginerilor

acronimul din limba franceza pentru Federatia lnternationala Consultanti.

F
A

IDIC a fost fondata Tn1913 de catre trei asociatii nationals de consultants inginereasca din Europa. Obiectivele forrnarii acestei federatii au fost de a promova In comun interesele profesionale ale membrilor asociati ~i de a difuza inforrnatii de interes membrilor asociatiilor nationale componente.

stazi FIDIC nurnara peste 60 de tari membre dintoate partite globului, iar federatia reprezinta cea mai mare parte a practicii private de consultanta inqinereasca din lume. IDIC orqanizeaza seminarii, conferinte si alte evenimente ln vederea Tndeplinirii scopurilor stabilite: rnentinerea unor standarde etice ~i profesionale la nivel Inalt, schimburi de inforrnatii si puncte de vedere, discutarea problemelor de interes comun lntre asociatiile membre si reprezentantii institutiilor financiare internationale, ~i promovarea industriei de consultants inginereasca In tarile In curs de dezvoltare.

ublicatllle FIDIC includ rapoarte ale diferitelor confermte ~i serninarii, inforrnatii pentru inginerii de consultanta , beneficiari ~i aqentli internationale de dezvoltare, formulare standard de precalificare, documente contractuale si acorduri client/consultant. Acestea sunt disponibile la secretariatul din Elvetia,

Publicat de :

Copyright

FIDIC 1999

Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (FIDIC)

Asociatia Ro m a n a a lnqinerilor Consultanti (ARIC) Calea Grivitei, nr. 136 Sector 1 . Bucuresti, Romania Telefon: + 40 21 3122699 Fax: + 40213122697 E-mail: aric@eure.ro WWW: http://aric.org.ro

Copyright

ARIC 2006

Toate drepturile asupra acestei publicat!i sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibila door cu acordul scris al editorului.

PO Box 311
1215 GENEVA 15 Switzerland + 41 227994905 Telephone: Fax: + 41 227994901 E-mail: fidic.pub@fidic.org WWW: http://www.fidic.org

Toate drepturile asupra acestei publicatf sunt rezervate. Reproducerea inteqrala sau par\iala este posibili'i door cu acordul scris al editorului.

8-

L:)

-------------------------,

© FIDIC 2006. Toate drepturile rezervate. Proprietarul dreptului de autor al acestui document este Federatia internationala a Inginerilor Consultanti - FIDIC. Acest document este reprodus ~i distribuit de Asociatia Rornana a Inginerilor Consultanti cu permisiunea FIDIC . Curnparatorui legitim al unui contract sau alt document FIDIC are dreptul sa Iaca 0 sinqura copie a contractului sau documentului achizitionat in mod corespunzator pentru uzul sau personal ~i privat. Altfel, nici 0 parte a acestei publicatii nu poate fi reprodusa, tradusa, adaptata, stocata lntr-un sistem de recuperare a datelor sau cornunicata, in orice forma sau prin orice mijloace, mecanice, electronice, magnetice, fotocopiere, inregistrare sau orice alt rnijloc, tara permisiunea prealabila scrisa a FIDIC. Pentru a solicita 0 astfel de permisiune, va ruqarn sa contactati FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 2279949 01, e-mail: fidic@fidic.org. Copii suplimentare por fi obtinute de la FIDIC (Ia www.fidic.org/bookshop sau la datele de contact de mai sus) sau de la Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucuresti, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considera versiunea oriqinaia, in limba enqleza, a acestui document, singura versiune autsntica ~i nu i~i asurna responsabilitatea pentru corectitudinea, conformitatea, omisiunile sau arice alte aspecte ale traducerii in limba romana sau pentru orice utilizare a acestui document.

© FIDIC 2006. All rights reserved. The copyright owner of this document is the International Federation of Consulting Engineers - FIDIC. This document is reproduced and distributed by the Romanian Association of Consulting Engineers with FIDIC's permission. The lawful purchaser of a FIDIC contract or other document has the right to make a single copy of the duly purchased contract or document for his or her personal and private use. Otherwise, no part of this publication may be reproduced, translated, adapted, stored in a retrieval system or communicated, in any form or by any means, mechanical, electronic, magnetic, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing from FIDIC. To request such permission, please contact FIDIC, Case 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland; fax +41 227994901, e-mail: fidic@fidic.org. Additional copies can be obtained from FIDIC (at www.fidic.org/bookshop or as above) or from the Romanian Association of Consulting Engineers, Calea Grivitei 136, sector 1, Bucharest, Romania, fax +40 21 3122697, e-mail: aric@eure.ro. FIDIC considers the original, English, version of this document as the only authentic one and assumes no liability whatsoever for the completeness, correctness, adequacy or otherwise of the Romanian translation or for any use to which this document may be put.

PREFATA LA EDITIA iN LIMBA ROMANA , ,

Sarcina traducerii In limba rornana a noilor Conditli de Contract FIDIC seria 1999 a reprezentat 0 provocare a caret aducere la Indeplinire a creat unele controverse. Transpunerea in limba rornana a unui text complex avand generalizarea nu a fost deloc usoara.
0

filozofie sofisticata tintind

Principiul care a constituit firul rosu al actiunii de traducere a fost acela de a reda cu mai mare acuratete sensul ~i continutul textelor originale din limba enqleza.

cat

A fost utilizata terminologia tolosita In mod curent In legea rornana, pentru a nu fi necesara modificarea legii rornane. Asociatia Hornana a Inginerilor Consultanti exprlrna rnulturniri tuturor acelora care au participat la realizarea acestei traduceri . Formele preliminare de traducere au fost realizate de Hammish Dow (Hyder),Veronica Consulea (Consitrans), Stephen Cook (Louis Berger), Emilian Traista (Search Corporation), Ruxandra Bratu (RATB), Adriana Nastase (Metroul), Dana Maican (ISPCF), Adina Tivilichi (IPTANA). Observatiile ~i comentariile asupra textelor preliminare au constituit pasi irnportanti In lrnbunatatirea textului. La aceasta actiune au participat : Carmelo Giambo, Alina Sandu, Gustav Rosier (Spea Autostrade), Peter Elliott (Consultant independent), Daniel Hazvan (ARDAF), (Asoclatla Hornana a Bancilor), Bogdan Bobei (Curtea lnternationala de Arbitraj). Clarificari privind sensul unor notiuni ~i principii ale textului original In limba enqleza au fost asigurate de Axel - Volkmar Jaeger (Schimdt Reuter Partner, Germania), membru al Comitetului de Contracte FIDIC care a redactat versiunea orlqlnata In limba enqleza. Forma finala a fost elaborata sub coordonarea comitetului ARIC de Contracte. La redactarea finala au participat Emilian Tralsta (Search Corporation), Bogdan Oprea (Louis Berger), Cristian Becheru (ASTALDI), Nicolae Micu (Arcadis - Eurometudes) ~i luliana Stoica - Diaconovici (ARIC). ARIC apreciaza eforturile ~i timpul alocat de catre tof cei care au participat la realizarea primei editii In limba rornana ~i prezinta scuze celor care au fost ornisi In enumerarea de mai sus. Responsabilitatea privind continutul versiunii In limba rornana revine In exclusivitate ARIC.

CONDITII GENERALE ,

Conditll de contract pentru

GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE ,

CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE


PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU cLADIRI $1 LUCRARI DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA, ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR

Prima editie 1999

FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS - CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CONSOL TORES

FIDIC
~

MULTUMIRI ,
Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationala a Inginerilor Consultanti - FIDIC) exprima rnulturniri deosebite urrnatorilor membri ai Grupului Operativ de Audit: Christopher Wade (Liderul grupului), SWECOVBB, Suedia; Peter L. Booen (Proiectant Principal), GIBB Ltd, UK; Hermann Bayerlein, Fichtner, Germania; Christopher R Seppala (Jurist), White & Case, Franta: :;;iJose F. Speziale, IATASA, Argentina.

Documentul a fost elaborat sub Indrumarea Comitetului FIDIC de Contracte, care a reunit urrnatoarele persoane: John B. Bowcock, Inginer consultant, UK (Presedinte): Michael Mortimer-Hawkins, SwedPower, Suedia si Axel-Volkmar Jaeger, Schmidt Reuter Partner, Germania, lmpreuna cu KB (Tony) Norris In calitate de Consultant special.

Versiunile preliminare au fost revizuite de mai multe persoane :;;i institutii, inclusiv cele enumerate mai jos. Comentariile acestora au fost analizate In detaliu de catre Grupul Operativ de Audit si, unde s-a considerat necesar, s-au facut recornandarl referitoare la redactarea utilizata pentru Intocmirea clauzelor. Mushtaq Ahmad, NESPAK, Pakistan; Peter Batty, Post Buckley International, SUA; Roeland Bertrams, Clifford Chance, Olanda; Charles G Borthwick, SwedPower, Suedia; Manfred Breege, Lahmeyer International, Germania; Pablo Bueno, TYPSA, Spania; Nael G Bunni, Inginer consultant, Irlanda; Ian Fraser, Beca Carter Hollings & Ferner, Noua Zeelanda: Roy Goode, Oxford University, UK; Dan W Graham, Bristows Cooke & Carpmael, UK; Mark Griffiths, Griffiths & Armour, UK; Geoffrey F Hawker, Inginer Consultant, UK; Hesse & Steinberger, VDMA, Germania; Poul E Hvilsted, Elsamprojekt, Danemarca; Gordon L Jaynes, Whitman Breed Abbott & Morgan, UK; Tonny Jensen (Presedinte al Comitetului FIDIC de Management al calitatii), COWl, Danemarca; Philip Loots & Associates, Africa de Sud; Neil McCole, Merz and Mc Lellan, UK; Tim Reynolds, Constant & Constant, UK; Matthew NeedhamLaing, Victoria Russell & Paul J Taylor, Berrymans Lace Mawer, UK; David R Wightman & Gerlando Butera, Nabarro Nathanson, UK; Asociatia inginerilor consultanti japonezi; Autoritatea Industriei de Constructii din Filipine; Constructorii lntemationali din Europa; Orqanizatia de leqatura a Industriei Metalurgice din Europa (ORGALlME); Asociatia lnternationala a Constructorilor de Dragaje; Asociatia lnternationala a Barourilor; Banca Asiatica de Dezvoltare; :;;i Banca Mondiala. Admiterea textelor din partea celor care au revizuit variantele preliminare nu inseamna ca aceste persoane sau institutii sunt de acord cu tormularile tuturor clauzelor.

FIDIC doreste sa-si exprime aprecierea tata de timpul :;;iefortul alocat de catre toti cei rnentionati mai sus. Decizia finala privind forma responsabilitatea FIDIC. si continutul acestui document constituie

©ARIC

2006 in caz de discrepante intre versiunea in limba romene §i

Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqieze. versiunea in limba engleza pteveleeze versiunea in limba engleza.

INTRODUCERE
Federation Internationale des lnqenieurs-Conseils (Federatia lnternationata a Inginerilor Consultanti - FIDIC) a publicat, In 1999, primele editii ale celor patru tipuri noi standard de contract. Conditiile de Contract pentru Constructii care se recornanda pentru cladiri sau lucrari inqineresti proiectate de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia, Inginerul. Potrivit reglementarilor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul executa lucrarile In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar. Totusi, lucrarile pot include unele elemente pentru lucrari civile, mecanice, electrice si/sau de constructii proiectate de catre Antreprenor. Conditiile de Contract pentru Constructli ~i Echipamente inclusiv Proiectare care se recornanda pentru furnizarea echipamentelor electrice si/sau mecanice si pentru proiectarea ~i executia cladlrilor sau lucrarilor lnqlneresti. Potrivit reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul, In conformitate cu cerintele Beneficiarului, lntocmeste proiectul ~i turnizeaza echipamente si/sau executa lucrari care pot include orice cornbinatie de lucrari civile, mecanice, electrice si/sau de
constructii. Conditiite de Contract pentru PAC/Proiecte la Cheie

care pot sa corespunda asiqurarii, la cheie, a unui proces tehnologic, a unei centrale electrice, a unei uzine sau instalatii similare, a unui proiect de intrastructura sau alt tip de proiect, unde este necesar (i) un grad mai mare de siquranta referitor la costul final ~i durata de executie si (ii) Antreprenorul I~i asuma responsabilitatea totala pentru proiectarea si executia proiectului, Beneficiarul lmplicandu-se In mica masura. Potrivit reqternentarilor uzuale specifice proiectelor .Ja cheie", Antreprenorul realizeaza Proiectarea, Achizitia ~i Constructla (PAC), furnizand un produs complet, gata de a fi pus In tunctiune (Ja chele"). Forma scurta a Contractului: care se recornanda pentru cladiri sau constructii inginere~ti cu valoare relativ redusa. In tunctie de tipul de lucrare ~i de circumstante, aceasta forma de contract poate, de asemenea, sa corespunda si contractelor cu valoare mai mare, In special pentru lucrari relativ simple sau lucrari repetitive, sau unor lucrari de scurta durata. In baza reqlernentarilor uzuale pentru acest tip de contract, Antreprenorul executa tucrarue In conformitate cu un proiect asigurat de catre Beneficiar sau de catre reprezentantul acestuia (daca exista), dar aceasta forma de contract poate de asemenea sa corespunda ~i unui contract care include sau cuprinde pe de-a-ntregul lucrari civile, mecanice, electrice si/sau de constructii, proiectate de catre Antreprenor. Tipurile de contract sunt recomandate pentru uz general In cazurile In care participarea la licitatie este lntemationala. In anumite jurisdictii pot fi necesare modificart ale acestora, in special In cazul In care Condltille urmeaza a fi

©ARIC

2006 intre versiunea In limba romana §i

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. in caz de discrepenie versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza.

folosite pentru contracte interne. FIDIC considera autentice sunt versiunile In limba engleza.

ca textele oficiale si

La elaborarea acestor conditii de contract pentru conditii de contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare, s-a recunoscut faptul ca desi exista multe sub-clauze care au aplicabilitate qenerala, exista si unele subclauze care trebuie in mod necesar modificate pentru a corespunde circurnstantelor relevante unui anum it contract. Sub-clauzele care au fost considerate ca se pot aplica mai multor contracte (dar nu tuturor) au fost incluse In Condititle Generale, pentru Inserarea acestora In fiecare contract. Conditiile Generale ~i Conditiile Speciale vor constitui irnpreuna Conditiile de Contract care quverneaza drepturile ~i obliga~iile partilor. Va fi necesar sa se elaboreze Condttii Speciale pentru fiecare contract in parte, ~i sa se modifice acele sub-clauze din Conditiile Generale care sunt rnentionate in Conditiile Speciale. In ceea ce priveste aceasta editie, Conditiile Generale au fost elaborate pe baza urrnatoarelor principii : (i) platile interimare, referitoare la sum a tortetara a Pretului Contractului, se vor efectua conform evolutiei lucrarilor ~i se vor face In mod normal potrivit prevederilor unui grafic de pla~i; daca terminologia Condittilor Generale necesita date suplimentare, atunci (cu exceptia cazurilor In care terminologia este astfel descrisa Incat ar trebui sa fie detaliata In Cerintele Beneficiarului) sub-clauza face referire la aceste date, continute In Anexa la Oterta, datele fiind stabilite sau de catre Beneficiar, sau inserate de catre Ofertant; acolo unde 0 sub-clauza din Condttiile Generale trateaza 0 problema in care este posibil ca termeni diferiti de contract sa se aplice unor contracte diferite, principiile adoptate la scrierea sub-clauzei au fost: a) cand utilizatorii vor considera ca unele prevederi pe care nu intentioneaza sa Ie aplice ar fi putut fi pur si simplu anulate sau neevocate, este necesara introducerea unor prevederi suplimentare (In Conditiile Speciale) deoarece Conditiile Generale nu au acoperit cerintele utilizatorilor; sau b) In alte cazuri, acolo unde aplicarea alineatului (a) a fost considerata a fi necorespunzatoare, sub-clauza confine prevederi care s-a considerat ca pot fi aplicate rnajoritatii contractelor. De exemplu, Sub-clauza 14.2 [Plata In avans] este inclusa pentru procedura, nu datorita vreunei strategii FIDIC referitoare la platite In avans. Aceasta Subclauza devine inaplicabila (chiar daca nu este anulata) daca se iqnora prin nespecificarea sumei de plata In avans. De aceea ar trebui sa se retina ca unele din prevederile continute in Conditiile Generale pot sa nu se potriveasca unui contract aparent tipic. Alte inforrnatii referitoare la aceste aspecte, exemple de redactare pentru alte prevederi ~i alte materiale explicative ~i exemple de redactare care sa ajute la elaborarea Conditiilor Speciale ~i a altor documente de oferta sunt incluse In

(ii)

(iii)

©ARIC

2006

Aces! document este a traducere din versiunea oticiete in limba enqter». versiunea in limba engleza preveleeze versiunea in limba enqtez»,

h,

caz de discreoente

intre versiunea

in limba rotnene Oji

aceasta publicatie cu rol de Ghid pentru elaborarea Condltiilor Speciale. Tnainte de introducerea oricarui exemplu de redactare, acesta trebuie verificat pentru a se asigura faptul ca redactarea corespunde In Intregime contextului specific; daca nu, aceasta trebuie moditicata. Acolo unde se moditica redactarea l?i in toate cazurile unde se fac alte

rncdiflcan sau adauqiri trebuie avut In vedere sa nu se creeze vreo ambiguitate


fie cu Concitiile Generale, fie intre clauzele din Conditiile Speciale. Este esential ca toate aceste sarcini preliminare l?i Intregul proces de preqatire a documentelor de llcltatie sa fie Incredintat unui personal cu experienta specifica, referitoare la aspecte contractuale, tehnice l?i de achlzitie. Publicatia se Incheie cu exemple de formulare de Scrisoare de Oterta, Anexa la Oterta (care furnizeaza 0 llsta de date pentru sub-clauzele care se retera la Anexa la Oferta), Acordul Contractual l?i alternative pentru Acordul de Adjudecare a Disputelor. Acest Acord de Adjudecare a Disputelor furnizeaza textul pentru acordul Intre Beneficiar, Antreprenor l?i persoana desernnata pentru a functiona ca adjudecator unic sau ca membru al unei comisii de adjudecare a disputelor fermata din trei persoane si include (prin reterinta) termenii din Anexa la Conditiile Generale. FIDIC intentioneaza sa publice un ghid de utilizare a Conditiilor de Contract pentru Constructii, pentru Constructii l?i Echipamente inclusiv Proiectare l?i pentru PAC/proiecte La Cheie. 0 alta publicatie irnportanta FIDIC este .Procedura de l.icitatie" care prezinta 0 abordare sistematica a selectarli of ertan til or prezentarii l?i evaluarli ofertelor. Pentru clarificarea succesiunii activitatilor de Contract, se pot face referiri la diagramele prezentate pe urrnatoarele doua pagini l?i la Sub-clauzele enumerate mai jos (unele din numerele de Sub-clauze sunt rnentionate, de asemenea, in diagramele respective). Diagramele sunt informative l?i nu trebuie sa fie luate In considerare In interpretarea Conditillor de Contract. 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.6.6 1.1 .4.7 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 & & & & & & & & & 13.7 8.1 4.2 14.3 8.2 9.1 10.1 12.1 Data de Baza Data de Tncepere Garantia de Buna Executie Certificatul Interimar de Plata Durata de Executie (conform prelungirii potrivit 8.4) Teste la Terminare Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor Teste dupa Terminare (daca este cazul) Perioada de Notificare a Defectiunilor (conform prelungirii potrivit 11.3) Procesul Verbal de Heceptie Finala Certificatul Final de Plata

11.1

1.1.3.8 & 11.9 1.1.4.4 & 14.13

©ARIC

2006

Acest document este 0 traducere din versiunea aficiala in limba engleza. versiunea in limba engleza preveteeze versiunea in limba engleza.

ln

caz de oiscrepenie

inire versiunea

in limba ramana §i

Elaborarea Documentelor de Oferta

Predarea Ofertei

Emiterea Scrisorii de Acceptare

8.1 Data de lncepere

10.1 Emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarltor

11.9 Emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala

Data de Baza

..
<28z

8.2 Perioada de Executie'

...

28z

..
Lucrarilor '

..
...
2

Perioada de Notificare a
-

Detecuunuor"

... ...
<21z

lntarzieri datorate Antreprenorului

11 Notificarea Defectiunltor

...

...

..

...
4.2 Emiterea Garantiei de Buna Executie 9.1 Teste la Terminarea

Perioada

...

RemediereaDetectlunilor

...
4.2 Returnarea Garantiei de Buna Executie

de ofertare

Succesiunea tipica a principalelor evenimente pe parcursul Contractelor de Constructii §i Echipamente inclusiv Proiectare
1. 2. 3. 4. Durata de executie trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile la care se adauqa orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 8.4. Pentru indicarea succesiunii evenimentelor, graficul de mai sus se bazeaza pe situatia in care Antreprenorul nu reuseste sa se conformeze Sub-Clauzei 82. Perioada de Notificare a Defectiunilor trebuie stipulata (In Anexa la Oferta) ca nurnar de zile, la care se adauqa orice prelungiri, conform Sub-Clauzei 11.3. in functie de tipul l.ucrarilor pot fi necesare si Teste dupa Terrninare.

©ARIC

2006

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba engleza. versiunea In limba englem pteveleeze versiunea In limba engleza.

in

caz de discrepente

tntre versturiee In limba romana $1

14.3 Antreprenorul prezlnta Inginerului Situatia de l.ucrari

14.6 Inginerul emite Certificatul Interimar de Plata

14.7 Beneficiarul face plata catre Antreprenor

<56z Fiecare dintre platile lunare (sau alte plati) interimare

<28z

Plata finala

Inginerul verifica situatia de lucrari, Antreprenorul transmite informatii

<28z

<56z

14.11 Antreprenorul transmite Inginerului situatia de lucrari la terminate

14.11 Antreprenorul transmite Situatia Finala de l.ucrari ~i descarcarea, conform Sub-Clauzei 14.12

14.13 Inginerul emite Certificatul Final de Plata

14.7 Beneficiarul efectueaza plata

Succesiunea tipica a evenimentelor la plati prevazute in Clauza 14

Una din Parti 20.2 Partile cornunlca intentia numesc de inaintare a ~nei CAD dispute catre CAD

20A Una din parti inainteaza 0 disputa catre CAD

20.4 Una din parti poate emite 0 ' "instiintare de nernulturnire"

20.6 Una din parti poate initia procesul de arbitraje

Partlle prezinta documentele catre CAD

Solutionare pe cale' arniabila

<28z

<84z

<28z

>56z

CAD emite decizia

Numirea arbitrului/lor

Succesiunea tipica a evenimentelor in dispute prevazute in clauza 20


© ARIC 2006
Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. versiunea in limba engleza prevaleaza versfunea in Ifmba enqies». in caz de discrepente intre versiunea in Ifmba romen« 'if

CONDITII GENERALE ,

Conditii de contract pentru

GHID PENTRU PREGATIREA CONDITIILOR SPECIALE ,

CONSTRUCTII ~I ECHIPAMENTE INCLUSIV PROIECT ARE


PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE $1 MECANICE $1 PENTRU CLADIRI $1 LUCRA'31 DE CONSTRUCTII INGINERE$TI PROIECTATE DE CATRE ANTREPRENOR

FORMULARE DE SCRISOARE DE OFERTA, ACORD CONTRACTUAL ~I ACORD DE ADJUDECARE A DISPUTELOR

Conditii Generale

FEDERATIA INTERNATIONALA A INGINERILOR CONSUL TANTI FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS - CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE FEDERACION INTERNACIONAL DE INGENIEROS CON SOL TORES

FIDIC
~

ERATA a primei editii 1999

Ia starsltul

eartii

Condilii generale

CUPRINS

1 1.1 1.2

PREVEDERI GENERALE

Defirutii tnterpretari 1.3 Comunicarea 1.4 Legea $i Limba 1.5 Prioritatea Documentelor 1.6 Acordul Contractual 1 .7 Cesionarea 1.8 Pastrarea $i Furnizarea Documentelor 1.9 Erori ale Cerintetor Beneficiarului 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar 1.11 Utilizarea Documentelor Beneficiarului de catre Antreprenor

1.12 lntorrnatii Conticentiale


1.13 Respectarea Legilor 1.14 Obliqatii Comune $i Individuale

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

BENEFICIARUL
Dreptul de Acces pe $antier

Autorizatii, Acorduri, Aprobari


Personalul Asigurarea Beneficiarului Resurselor Financiare Hevendicante Beneficiarului de catre Beneficiar

3
3.1

INGINERUL
Hesponsabilitatile $i Autoritatea Inginerului Delegarea de catre Inginer Instructiunile Inginerului Inlocuirea Inginerului Stabilirea Modului de Solutionare

11

3.2 3.3 3.4


3.5

4
4.1

ANTREPRENORUL
Obliqatiite Generale ale Antreprenorului

13

4.2
4.3

Garantia de Buna Executie


Reprezentantul Antreprenorului Subantreprenorii

4.4

©ARIC

2006

Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. in caz de discreperee versiunee In /imba eng/eza preva/eaza versiunea In /imba eng/eza.

intte versiunea In /imba romene $i

4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Subantreprenorii Norninalizati Colaborarea Trasarea l.ucrarllor Proceduri de Securitate Asigurarea Calitatii lnforrnatii despre $antier Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate Conditii Fizice Imprevizibile Dreptul de Trecere ;;i Facilitati Evitarea Atectarilor Calle de Acces Transportul Bunurilor Utilajele Antreprenorului Protectia Mediului Electricitate, Apa si Gaz Utilajele Beneficiarului ;;i Materiale Asigurate Gratuit Rapoarte privind Evolutia Executlei l.ucrarilor Securitatea $antierului Activitatile Antreprenorului pe $antier Vestigii PROIECTAREA Obliqatiile Generale de Proiectare Documentele Antreprenorului Obliqatiile Asumate de catre Antreprenor Standardele si Normativele Tehnice Instruirea Documentele Conforme cu Executia Manualele pentru Exploatare ;;i Intretinere Erorile de Proiectare PERSONALUL ~I FORTA DE MUNCA Angajarea Personalului si Fortei de Munca Nivelul de Salarizare si Conditiile de rnunca Persoane in Serviciul Beneficiarului Leqislatia Muncii Programul de Lucru Facilitaf pentru Personal si Forta de Munca Sanatatea si Securitatea Muncii Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Personalul Antreprenorului Haportari privind Personalul si Utilajele Antreprenorului Conduita Necorespunzatoare UTILAJELE, MATERIALELE ~I EXECUTIA , Modul de Executie Prelevarea de Probe lnspectla Testarea Respingerea l.ucrari de Remediere Proprietatea asupra Echiparnentelor si Materialelor Redevente 28 26 22

ii

©ARIC

2006 tntre versiunea in limbe romen« $i

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limbe enqteze. in caz de discreoente versiunea In /imba eng/eza preveleeze versiunea in /imba etiqtez«.

8
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

INCEPEREA, INTARZIEREA

$1 SUSPENDAREA

LUCRARILOR

..... 30

8.7
8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

lnceperea l.ucraritor Durata de Executie Programul de Executle Prelungirea Duratei de Executie lntarzleri Cauzate de Autoritat] Ritmul Evolutiei l.ucrarilor Penalitati de 'fntarziere Suspendarea l.ucrarltor Consecintete Suspendarii Plata Echipamentelor ~i Materialelor Lucraritor Suspendarea Prelungita Reluarea Executiei l.ucraritor TESTELE LA TERMINARE

In Eventualitatea

Suspendarii

9
9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11 11 .1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11 .11 12 12.1 12.2 12.3 12.4 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6

34

9bliga1iile Antreprenorului tntarzierl In Efectuarea Testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare RECEPTIA , LUCRARILOR DE CATRE BENEFICIAR 36

Heceptia l.ucrarilor ~i a Sectoarelor de l.ucrari Heceptia unor Par1i de Lucrarl Heceptia ~i Testele la Terminarea Lucrarilor Restabilirea Supratetelor de Teren PERIOADA DE GARANTIE , '" Detectiunilor 38

Terminarea l.ucrarltor Neexecutate ~i Remedierea Costul Remedierii Defectiunilor Prelungirea Perioadei de Notificare a Detectiunitor Omisiunea Remedierii Defectiunilor lnlaturarea l.ucrarilor Necorespunzatoare Repetarea Testelor Dreptul de Acces Stabilirea Cauzelor Detectiunllor Procesul Verbal de Heceptie Finala Obliqatii Nelndeplinite Eliberarea $antierului TESTELE DupA TERMINARE ,

'"

41

Procedura pentru Teste dupa Terminare lntarzieri In efectuarea testelor Repetarea T estelor Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare MODIFICARI $1 ACTUALIZARI '" 43

Dreptul de a Modifica Optimizarea Proiectului Procedura de Modificare Plata In Moneda Stabllita Sume Provizionate l.ucrari In Regie
©ARIC 2006

iii

Acest document este 0 traducere din versiunea oiiciele in limba engleza. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqleze.

in

caz de discrepeme

intre versiunee

in limba romene §i

13.7 13.8

Actualizari Generate de Moditicari ale Legilor Actualizari Generate de Modiflcari ale Preturilor

14
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5

PRETUL CONTRACTULUI ~I PLATILE


Pretul Contractu lui Plata in Avans Prezentarea Situatiilor Interimare de l.ucrari Graficul de Plati Echipamente si Materiale destinate l.ucrarilor Emiterea Certificatelor de Plata Interimare Platile Tnt~rzieri in Efectuarea Platilor Plata Sumelor Hetinute Situatia de Lucrari la Terminare Prezentarea Situatiilor Finale de l.ucrari Scrisoarea de Descarcare Emiterea Certificatului Final de Plata lncetarea Hesponsabllitatii Beneficiarului Moneda in care se Efectueaza Plata

47

REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE BENEFICIAR


lnstiintarea de Remediere Rezilierea Contractu lui de catre Beneficiar Evaluarea la Data Rezilierii Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral

54

Contractul

16

SUSPENDAREA ~I REZILIEREA CONTRACTULUI DE CATRE ANTREPRENOR................................................................ 56


Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.ucrarllor Rezilierea Contractu lui de catre Antreprenor Tncetarea Executiei l.ucrarilor si Retragerea Utilajelor Antreprenorului Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor

16.1 16.2 16.3 16.4

17
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6

RISCURI ~I RESPONSIBILITATI
Despaquolri Responsabilitatea Antreprenorului tata de l.ucrari Riscurile Beneficiarului Consecintele Riscurilor Beneficiarului Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lncustriala Limitarea Hesponsabilitatii

58

18
18.1 18.2 18.3 18.4

ASIGURARI
Cerinte Generale pentru Asiqurari Asigurarea l.ucrarilor ~i a Utilajelor Antreprenorului Asigurarea lrnpotriva Vatamarl: Persoanelor si a Daunelor Aduse Proprietatii Asigurarea Personalului Antreprenorului

61

19
19.1 19.2 19.3
iv

FORTA MAJORA ,
Definitia Fortei Majore lnstiintarea Fortei Majore Obliqatia de a Reduce Intarzierile
2006 in caz de discrepenie intre versiunea

65

la Minim

©ARIC

Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba eng/e2ft versiunea in limba eng/eza preva/eaza versiunea in limba enqtez».

in "mba tomen« si

19.4 19.5 19.6 19.7

Consecintele Fortei Majore Forta Majora care Atecteaza Subantreprenorii Rezilierea Optionala, Lichidare l?i Plaii Exonerarea de Executare a Contractu lui prin Efectul Legii

20
20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8

REVENDICARI, DISPUTE ~I ARBITRAJ


Revendicarile Antreprenorului Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Soluiionarea pe Cale Amiablla Arbitrajul Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare Disputelor

67

ANEXA
CONDITIILE GENERALE DISPUTELOR ALE ACORDULUI DE ADJUDECARE A

73
.

INDEXUL SUB-CLAUZELOR

©ARIC

2006 intre versiunea

v
in iimba romana §i

Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiaia in iimba engieza. in caz de discrepeme versiunea in iimba engieza prevaieaza versiunea In litnoe engieza.

Oefinitii in ordine alfabetica ,


1.1.1.2 1.1.3.9 1.1.1.9 1.1.2.3 1.1.2.2 1.1.5.2 1.1.2.9 1.1.1.5 1.1.4.9 1.1.4.7 1.1.4.4 1.1.1.1 1.1.4.3 1.1.3.2 1.1.3.1 1.1.6.1 1.1.3.3 1.1.5.5 1.1.2.10 1.1.6.4 1.1.6.6 1.1.1.10 1.1.6.8 1.1.2.4 1.1.6.5 1.1.1.6 1.1.1.10 1.1.5.8 1.1.5.4 1.1.5.7 Acord Contractual An Anexa la Oterta Antreprenor Beneficiar Bunuri CAD Cerintele Beneficiarului 1.1.5.3 1.1.4.8 1.1.4.6 1.1.6.9 1.1.1.8 1.1.2.1 1.1.3.7 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.4.2 1.1.3.8 1.1.3.5 1.1.1.7 1.1.2.5 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.5.6 1.1.4.12 1.1.4.5 1.1.2.8 1.1.4.10 1.1.4.11 1.1.6.7 1.1.3.6 1.1.3.4 1.1.6.2 1.1.5.1 1.1.6.3 1.1.4.1 1.1.3.9 Materiale Moneda t.ocala Moneda Straina Modificare Oterta Parte Perioada de Notificare Detectiunilor Personalul Personalul a

Beneficiarului Antreprenorului

Certificat de Plata Certificat plata Certificat Contract Cost Data de Incepere a l.ucrarilor Data de Baza Documentele Antreprenorului Durata de executie Echipamente FIDIC For\a Majora Garantie de Buna Executie Graficul de Pla\i Imprevizibil Inginer Legi Liste Liste de Garantii l.ucrari l.ucrari Permanente l.ucrari Provizorii Interimar de Final de Plata

Pretul Contractu lui Proces Verbal de Heceptie Finala Proces Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor Propunerea Antreprenorului

Reprezentantul Antreprenorului Scrisoare Scrisoare Sector Situatie de Plata Situatie Finala de l.ucrari Subantreprenor Suma Provizionata Sume Hetinute $antier Teste dupa Terminare Teste la Terminare Tara Utilajele Antreprenorului Utilajele asigurate Beneficiar de catre de Acceptare de Oterta

Valoare de Contract Acceptata Zi

vi

©ARIC

2006 in caz de discrepanfe totre versiunea in limbe romen« s!

Aces! document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba englem. versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.

Conditii Generale ,

preve1ri Generale
1.1. Definitii de Contract ("aceste Conditii"), care includ Conditiile Speciale ~i aceste Conditf Generale, urmatoarele cuvinte ~i expresii vor avea sernnificatiile de mai [os. Cuvintele care indica persoane sau parti includ societati sau alte entitati legale, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel.
Conditide

In

o I

a:

«
_J :)

::;"
LL

1.1.1 Contractu I

1.1.1.1

"Contract" tnsearnna Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Oterta, Conditflle de Contract, Cerintele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului ~i alte documente (daca exista) care sunt incluse in Acordul Contractual sau in Scrisoarea de Acceptare. "Acord Contractual" lnseamna acordul contractual (daca exista) la care se face referire in Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractua~ "Scrisoare de Acceptare" Inseamna scrisoarea de acceptare oflciala a Scrisorii de Oterta, sernnata de catre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile Intre Parti, semnate de acestea. Daca nu exista 0 astfel de scrisoare de acceptare, expresia .Scrisoare de Acceptare" insearnna Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare inseamna data sernnarf Acordului Contractual. "Scrisoare de Oterta" lnsearnna documentul intitulat scrisoare de oferta, care a fost completat de catre Antreprenor si include oferta pentru l.ucrari, sernnata ~i adresata Beneficiarului. "Cerintele Beneficiarului" lnsearnna documentul intitulat cerintele Beneficiarutul, asa cum este inclus in Contract ~i orice alte mod'ticari sau adauqlri la acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specifica destinatia ~i scopul l.ucrarilor si/sau ale prolectului si/sau a altor criterii tehnice ale acestora .Llste" Insearnna documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de catre Antreprenor ~i transmise lrnpreuna cu Scrisoarea de Oterta, asa cum sunt incluse in Contract. Asemenea documente pot include date, tabele si liste cu grafice de platl si/sau preturi. .Propunerea Antreprenorului" insearnna documentul intitulat propunere, transmis de catre Antreprenor irnpreuna cu Scrisoarea de Oterta, asa cum este inclus in Contract. Acest document poate include si proiectul preliminar al Antreprenorului. "Oferta" Inseamna Scrisoarea de Oferta ~i toate documentele incluse in Contract, pe care Antreprenorul le-a depus Impreuna cu Scrisoarea de Oferta,

a: o

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

Condi\ii Generale

©ARIC

2006 in caz de discrepeme

1
intte versiunea in limba remere
§i

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunee in limba enqtez«

1.1.1.9

"Anexa la Oterta" Insearnna formularele completate, intitulate Anexa la Oterta, care sunt anexate la Scrisoarea de Oterta §i fac parte din aceasta.

1.1.1.10 1.1.2
Par1i !?iPersoane o

.Llsta de garantii"
"Parte" Insearnna

§i "Graficul de Plati" Insearnna documentele numite astfel (daca exista) care sunt cuprinse tn Liste.

1.1.2.1 1.1.2.2

Beneficiarul sau Antreprenorul, dupa cum cere

contextul. .Beneflciar" insearnna persoana nurnita beneficiar In Anexa la Oterta §i succesorii legali ai acestei persoane.
"Antreprenor" insearnna persoana(ele) numita(e) antreprenor in Scrisoarea de Oferta acceptata de catre Beneficiar si succesorii legali ai acestei(or) persoane. "Inginer" Insearnna persoana desernnata de catre Beneficiar sa actioneze ca Inginer tn scopurile Contractului §i care este nominalizata In Anexa la Oterta, sau alta persoana desernnata din cand In cand de catre Beneficiar §i notificata Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [/nlocuirea Inginerulw].

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

.Reprezentantul Antreprenorului" Inseamna persoana nurnita de catre Antreprenor In Contract sau desernnata din cand In cand de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorulw], care acticneaza In numele Antreprenorului. .Personalul Beneficiarului" Insearnna Inginerul, asistentii la care se face referire In Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de cetre Ingine1 §i tot restul personalului, forta de rnunca §i alti anqajati ai Inginerului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de catre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului. .Personalul Antreprenorului" Inseamna Reprezentantul Antreprenorului §i Tntregul personal pe care Antreprenorul II Ioloseste pe $antier, care poate include personalul, Iorta de rnunca, alti anqajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor §i orice alt personal care asista Antreprenorul la
executia l.ucrarilor.

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

"Subantreprenor" inseamna orice persoana nurnita tn Contract Subantreprenor, sau orice persoana desernnata ca Subantreprenor pentru 0 parte de l.ucrari §i succesorii legali ai acestor persoane. "CAD" insearnna 0 persoana sau trei persoane numite astfel In Contract, sau alta persoanaie) desernnatate) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Coraisiei de Adjudecare a Disoutetor; sau Sub-Clauzei 20.3 [E§ecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disoutetor; "FIDIC" Insearnna Federation Internationale des IngenieursConseils, Iederatia internationala a inginerilor consultanti.

1.1.2.9

1.1.2.10

©ARIC

2006

Condltii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente

inclusiv Proiectare tn limba romana §i

Acest document este a traducere din versiunes oficlala In limba engleza. In caz de discrepetv» versiunee In limba engleza preveleeze versiunea In limba engleza

tntre

versiunea

1.1.3 Date, Teste, Perioade ~i Terminare

1.1.3.1

"Data de Baza" tnseamna data anterioara cu 28 de zile tata de ultima data de depunere a Ofertei. "Data de incepere a Lucrarllor" insearnna data notificata, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [fnceperea Lucreriton.

1.1.3.2

1.1.3.3

.Durata de Execulie" lnsearnna timpul necesar tinalizarii l.ucrarilor sau a unui Sector de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execu(ie], dupa cum este declarata In Anexa la Oferta (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], calculata din momentul Datei de Incepere. '
"Teste la Terminare" lnsearnna testele care sunt specificate In Contract sau sunt convenite de ambele Parti, sau dispuse ca Modificari ~i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] inainte ca l.ucrarile sau un Sector de t.ucrar: (dupa caz) sa fie receptionate de catre Beneficiar

1.1.3.4

1.1.3.5

.Proces Verbal de Heceptle la Terminarea insearnna un certificat emis potrivit prevederilor [Receptia l.ucretilot de cetre Beneficia~.

Lucrarilor" Clauzei 10

1.1.3.6

"Teste dupa Terminare" insearnna testele care sunt specificate In Contract (daca exista) ~i care sunt efectuate In conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste duo« Terminare] dupa ce Lucrarile sau un Sector de l.ucrari (dupa caz) sunt receptionate de catre Beneficiar.

1.1.3.7

.Perioada de Notificare a Defectiunilor" insearrma perioada de notificare a detectiunilor aparute la l.ucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Term/narea tucrento: Neexecutate §i Remedierea Defectiunilo~, asa cum se rnentioneaza In Anexa la Oterta (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilom, calculata de la data la care l.ucrarile sau Sectoarele de l.ucrari sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Receptia Lucterttor §i a Sectoarelor de Lucran]. .Proces Verbal de Receptie Finala" inseamna certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Becepiie
Finala].

1.1.3.8

1.1.3.9
1.1.4 Moneda ~i Plali

"Zi" Insearnna 0 zi calendaristica ~i "An" insearnna 365 de zile.

1.1.4.1

.Vatoare de Contract Acceptata" insearnna valoarea acceptata In Scrisoarea de Acceptare pentru executia ~i terminarea l.ucrarilor sl remedierea tuturor detectiunilor.
.Pretut Contractu lui" Insearnna pretul definit in Sub-Clauza 14.1 Contrectutus ~i include actuallzarile efectuate In conformitate cu prevederile Contractu lui.
[Pretul "Cost" Insearnna toate cheltuielile tacute (sau care urrneaza sa fie Iacute) In mod rezonabil de catre Antreprenor, indiferent daca sunt tacute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.

1.1.4.2

/
Conditii Generale

1.1.4.3

©ARIC

2006 in caz de discrepente intre versiunea

3
in /imba remere
$1

Acest document este 0 traducere din versiunea ofic!a/a in limba enqleze. Versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea In limba engleza

1.1.4.4

"Certificat Final de Plata" tnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final

de Plata].
1.1.4.5 "Situatie Finala de Lucrari" inseamna situatia de tucrari definita potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situeiiilor

Finale de Lucran].
1.1.4.6 "Moneda straina" Insearnna 0 rnoneda In care se plateste (sau integral) Pretul Contractului, dar nu Moneda l.ocala. partial

1.1.4.7

"Certificat Interimar de Plata" lnsearnna certificatul de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIafile] , altul decat Certificatul Final de Plata. "Moneda

1.1.4.8 1.1.4.9

t.ocata'' tnsearnna moneda Tarii.

"Certificat de Plata" lnsearnna un certificat de plata emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platile]. "Suma Provlzlonata" lnsearnna suma (daca exista) care este speclticata In Contract ca provizion pentru executia unei parti a l.ucrarilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate]. "Sume Hetinute" lnseamna sumele cumulate pe care Beneficiarul Ie retine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situetlitor Interimare de Lucran] si Ie plateste potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sume/or Retinute]. .Situatie de t.ucrarl" lnseamna situatia de lucrari transrnisa de catre Antreprenor ca parte a solicitarii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Pretul Contractului §i PIatile] , pentru emiterea certificatului de plata. "Utilajele Antreprenorului" lnsearnna toate aparatele, rnasinite, vehiculele :;;i altele asemenea necesare pentru executia si terminarea l.ucraritor si remedierea oricaror detectiuni. Sunt excluse Lucrarile Provizorii, Utilajele asigurate de catre Beneficiar (daca exista), Echipamentele, Materialele :;;i altele asemenea, care vor face sau fac parte din l.ucrarile Permanente. .Bunuri" lnsearnna Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si l.ucrarile Provizorii, sau oricare din acestea, dupa caz. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care vor face sau fac parte din l.ucrarile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (daca exista) furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului. .Lucrarl Permanente" inseamna lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului. "Echipamente" lnsearnna aparatele, rnasinite, instalatiile vehiculele care vor face sau fac parte din l.ucrarile Permanente.

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.5

Lucrari l?i Bunuri

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.5.3

1.1.5.4

1.1.5.5

:;;1

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente

inc!usiv Proiectare

Acest document este a traducere din versiunee oticiet« in fimba engfeza. versiunea in fimba engfeza prevaleaz8 versiunee in fimba engfez8

in caz

de diecreoente

intre versiunea in fimba romene $1

1.1.5.6 1.1.5.7

"Sector" insearnna 0 parte din l.ucrari specificata in Anexa la Oferta ca Sector (daca exista). .Lucrari Provizorii" lnsearnna toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului), necesare pe $antier pentru executia si terminarea l.ucrarilor Permanente si remedierea oricaror defectiuni. .Lucrari" insearnna l.ucrarile Permanente si Lucrarlle Provizorii, sau oricare dintre acestea, dupa caz. .Docurnentele Antreprenorului" insearnna calculele, programele de computer si alt software, planse, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), furnizate de catre Antreprenor conform prevederilor Contractului; asa cum este descris in SubClauza 5.2 [Documentele Antreprenorulun. "Tara" insearnna tara in care este amplasat $antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urrneaza a fi executate Lucrarile Permanente. "Utilaje Asigurate de catre Beneficiar" lnseamna toate aparatele, rnasinile si vehiculele (daca exista) puse la dispozitie de catre Beneficiar pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executia l.ucrarllor, asa cum se rnentioneaza in Cerintele Beneficiarului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost receptionate de catre Beneficiar.

1.1.5.8
1.1.6

Alte Deflnltli

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4 1.1.6.5

.Forta Majora" este definita in Clauza 19 [Forta Majora].


.Leql" insearnna toate legile nationals (sau ale tarii), decretele, ordonantele si alte legi, reqlernentari si hotarari ale oricarei autoritati publice legal constituite. "Garan1ie de Buna Executie" insearnna qarantia (sau qarantiile, daca exista) asiqurata potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4.2
[Garantia de Buna Executie].

1.1.6.6

1.1.6.7

,,~antier" insearnna locurile in care vor fi executate Lucrarile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si Materialele, si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte cornponenta a $antierului. .Jmprevtzfbtl" insearnna ceea ce nu poate fi prevazut in mod rezonabil de catre un Antreprenor cu experienta, pana la data depunerii Ofertei. "Modificare" insearnna orice modificare a Cerintelor Beneficlarului sau a l.ucrarilor, care se dispune sau se aproba ca si modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari $i Actualizan].

1.1.6.8

1.1.6.9

1.2

lnterpretarl

Cu exceptia situatiilor in care in Contract contextul cere altfel: (a) (b) (c) cuvintele care indica un gen includ toate genurile; cuvintele care indica singularul includ ~i pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si singularul; prevederile care includ cuvintele "a conveni", .convenit" sau .acord"

Generale

ARIC 2006 in caz de (jlscrepante intre versiunen

5
In Ilmba rom,ina
§f

Aces! document este 0 tteducere din vers.unee oticiat« in Jflnba enqle.:». verSl/mea in Ilmba engleza orevetea:» versuinee in Ilmba engleza

(d)

necesita Inregistrarea In scris a acordului, ~i .scris" sau "in scris" lnsearnna scris de mana, dactilografiat, redactat electronic care devine Inregistrare perrnanenta. titluri nu vor fi luate

tiparit sau

Notele de pe margine sau alte interpretarea acestor Conditii. 1.3 Comunicarea

In considerare

la

In orice situatie In care, potrivit prevederilor acestor Conditii este necesara emiterea de aprobari, certificate, consirntarninte, stabiliri, Institntari ~i soticitari, comunicarea se va face dupa cum urrneaza: (a) In scris ~i ilvrata personal (cu confirmare de primire), trirnisa prin posta sau curler sau prin oricare din sistemele de transmitere electronlca acceptate, dupa cum se rnentloneaza In Anexa la Oterta: ~i iivrata, trirnisa sau transrnisa la adresa de contact a destinatarului, rnentionata In Anexa la Oterta. In situatille In care: (i) (ii) destinatarul transmite 0 lnstiintare de schimbare a adresei, toata corespondenta va f transrnisa In consecinta: ~i destinatarul nu a declarat 0 alta adresa In momentul solicltaril unei aprobari sau consirntarnant, raspunsul poate fi transmis la adresa de la care s~a expediat solicitarea.

(b)

Aprobarile, certificatele, consirntamintele ~i stabilirile nu vor fi retinute sau lntarziate nejustificat. Atunci cand unei Parti i se emite un certificat, emitentul va transmite 0 copie ~i celeilalte Parti. Cane se transmite 0 lnstiintare unei Parti, de catre cealalta Parte sau de catre Inginer, trebuie transrnisa 0 copie ~i Inginerului sau celeilalte Parti, dupa caz. 1.4 Legea ~i Limba

Contractul la Oterta,

va fi guvernat de legile tarii (sau altei [urisoictil)

rnentionate

In Anexa

Daca exists versiuni ale oricarei part' din Contract, scrise In mai multe limbi, va prevala versiunea In limba de reterinta rnentionata In Anexa la Oterta, Limba tolosita pentru comunicare va fi rnentionata In Anexa la Oterta. Daca In anexa nu se rnentioneaza 0 iirnba de comunicare, se va utiliza limba In care a fost redactat Contractul (sau cea mal mare parte a acestuia). 1.5 Prioritatea Documentelor Documentele care aicatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expllclteaza reciproc. In scopul lnterprctarii, prioritatea documentelor va fi aplicata In conformitate cu ordinea de mai jos: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Acordul Contractual (daca exista) Scrisoarea de Acceptare Scrisoarea de Oterta Conditiiie Speciale Aceste Conditii Generale Cerintele Beneficiarului Listele, ~i Propunerea Antreprenorului ~i orice alte documente Contract. sau discrepante ale documentelor,

care fac parte din

In caz de ambiguitate

Inginerul

va emite

@ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii '$1 Echipamente ill ce: de discrepante intre

.nclusiv Prorectare In fimba mnli~na ;i:f

Acest document este o traducere din versiunee oticisl» in tinu»: engieza versiunee in lurbe engleza preveteeze verstunee in iimba engieza

vetsiunes

,I

estonarea

Parte nu va cesiona 0 parte sau intrequl Contract. beneficiu sal! once alt in cadrul sau asupra Contractuiui Prin exceptie. fiecare Parte
Ia

poate cesiona intregul Contract sau orice parte a acestuia eLI aeordul prealabi! al celeilalte Parti :;;1numai la latitudinea exclusiva a acelei Parti.

$1
ib: poate cesiona. sub forma de qarantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii financiare. dreptul sau la orice sume de Incasat sau care vor deveni incasabile In derularea Contractului.

8
';'lstrarea ~i .urnizarea nocumentelor Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla In custodia :;;i grija Antreprenorului pan a la data preluarf acestora de catre Beneficiar. Daca nu este altfel prevazut In Contract Antreprenorul va furniza Inginerului sase copii ale fiecarui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va pastra. pe ~antier, 0 copie a Contractului. publicatiile mentionate In Cerintele Beneficiarului. Documentele Antreprenorului. Modificarile si alte cornunicari emise potrivit prevederilor Contractu lui. Personalul Beneficiarului va ave a dreptul de acces la toate aceste documente in arice moment rezonabil. Daca una dintre Parti descopera Partea va notifica cu prornptitudine deficient8.
0

eroare sau

deficienta
CLl

de natura tehnica

intr-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la executia l.ucrarilor.


cealalta Parte privire la acea eroare sau

9
.rori ale Cerintelor eneficiarului Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzien si.sau se produc costuri ca urmare a unei erori in Cerintele Beneticiarului. iar un antreprenor eLI experienta nu a descoperit eroarea atunci cane a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obfigatii Generafe de Ptoiecteres. Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor SubClauzei 20.1 Revendicetile Antreprenoruluij. va avea dreptui la: o oreluncrre a duratei de executie pentru ootrivit orevederilor Sub-Clauzei 8.4 clctca 18:111 lucrarilor este sau va ii plata costurilor sup'irnentare ia care se \10:- fi "l(IUS8 1/1 Pretui. Ccntracturui orice Jlt817181e de acesi Duretei de Executle]. rezonabrt. care

3.5 ~-,c;[rv8!\isau stabili S\ I 'I cu ace a sta .

1:1glllelul 'JC\ actiona [Stabifirea Mochiful oe


!! CiCeS[ CdL!

/1',

contorm.tate

a
f

1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de catre Beneficiar

In relatia dintre Parti, Antreprenorul i~i va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Documentelor Antreprenorului si alte documente de proiectare elaborate de catre Antreprenor (sau in numele acestuia). Se considera ca Beneficiarului licenta de redeventa, pentru inclusiv efectuarea ~i (a) (b) Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acorda perrnanenta, transferabila, neexclusiva si scutita de taxa a copia, folosi ~i transmite Documentele Antreprenorului, folosirea rnoditicarilor acestora. Aceasta licenta:

(c)

se va aplica pe intreaga durata de viata proqrarnata sau etectiva (cea mai lunga din cele doua) a partilor relevante ale Lucrarii: va da dreptul oricarei persoane care se atla in posesia licita a sectoarelor relevante de Lucrari sa multiplice, sa foloseasca si sa transmita Documentele Antreprenorului in scopul finalizarii, cperarii, Intretinerii, rnodificarii, ajustarii, repararli si dernolarf Lucrarllor. ~i In cazul In care Documentele Antreprenorului se qasesc in forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Santier ~i alte locuri prevazute In Contract, inclusiv pe computerele furnizate si Inlocuite de catre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului ~i alte documente de proiectare lntocrnite de Antreprenor (sau In numele acestuia) nu vor fi, tara acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de catre Beneficiar (sau in numele acestuia) unei terte part' pentru a fi utilizate In alte scopuri decat cele permise de aceasta SubClauza.

1.11 Utilizarea Docu mentelo r Beneficiarului de catre Antreprenor

In relatia dintre Parti, Beneficiarul tsi va rezerva dreptul de autor ~i alte drepturi de proprietate intelectuala asupra Cerintelor Beneficiarului ~i altor documente intocmite de catre Beneficiar (sau In numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, sa copieze, sa foloseasca ~i sa obtina dreptul de transmitere a acestor documente In scopurile Contractu lui. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de catre Antreprenor unei terte parti, fara acceptul Beneficiarului, cu exceptia situatiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.
----'"----'''''

1.12 Informatii Confidentiale 1.13 --~--,,,

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabila a Inginerului, inforrnatiile confidentiale sau alte intorrnatii, pentru a verifica Antreprenorul respects prevederile Contractului.

toate daca

Respectarea Legilor

La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a)

Legile In vigoare.

Cu

(b)

Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) aprobarile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autonzatii similare pentru Lucrarils Permanente si orice alte aprobari descrise In Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obtinute (sau In curs de obtinere) de catre Beneficiar; Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul si 11 va proteja Impotriva consecintelor datorate esecului obtineni acestor aprobari; ~i Antreprenorul va transmite toate Instilntarile, va plati to ate taxele, impozitele si onorariile si va obtine toate autorizatiile, licentele ~i aprobanle In conformitate cu Legile In vigoare pentru proiectarea,
Condi\ii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente inclusiv Proiectare

©ARIC

2006

Acest document este 0 traducere din versiunee oficiala In limba engleza. Tn caz de discreoeaie versiunea In limba enqieze prevaleaza versturiee in limba engleza

Intre versiunee in fimba romene $1

''JIr
)

executia :;;i terminarea l.ucrarilor !;>i remedierea oricaror defectiuni. Antreprenoru! va despaqubi Beneficiarul !;>i II va proteja Trnpotriva consecintelor datorate neindeplinirii acestor obliqatii. 1.14

Obliqatii Comune §i Individuale

Daca Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor in vigoare) asociere. un consortiu sau 0 alta grupare de doua sau mai multe persoane: (al Ibl (c)

aceste persoane vor fi considerate ca avand obliqati: comune :;;i individuale tata de Beneficiar pentru executarea Contractului: aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autorrtatea de Antreprenor pentru toti membrii asocierii: !;>i Antreprenorul nu I!;>i va modifica cornponenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a Beneficiarului.

Beneficiarul
2.1

Dreptul de Acces pe $antier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe $antier si punerea in posesie a tuturor partilor $antierului la termenul(ele) specificat(e) in Anexa la Oterta. Aceste drepturi !;>iposesii pot sa nu fie acordate in mod exclusiv Antreprenorului. Daca, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita sa puna Antreprenorulln posesia unor fundatii, structuri: echipamente sau cai de acces, Beneficiarul va actiona tn acest sens la termenul !;>iin conditiile prevazute jn Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul po ate retrage dreptul de acces sau de posesie pana la prezentarea Garantiei de Buna Executic. Daca termenul nu este specificat in Anexa la Oterta, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces !;>ipunerea in posesie asupra Santierului la 0 data care sa dea Antreprenorului posibilitatea sa actioneze In conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de ExecufieJ. Daca Antreprenorul lnreoistreaza lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere In posesie la termen. Antreprenorul va Instiinta Inginerul !;>i. cu conditia rcspcctarli prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Re vendice rile AntreprenorulUl], va avea dreptul la:
(a)

rb)

prelungirea perioadei de executle pentru orice intarziere din aceasta cauza. potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Pre/ung/rea Duratei de ExecutieL daca terminarea lucranlor este sau va fi intarziata si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil. care vor fi incluse In Pretul Contractului.

Dupa primirea unei asemenea lnstiintari. Inginerui va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stab/lirea Modu/ui de So/utionarej pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. In situatia ill care esccul Beneficiarului a fost cauzat de 0 eroare sau lntarziere a Antreprenorului: inclusiv erori sau intarzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului: Antreprenorul nu va mai ave a dreptul la pre!ungirea perioadei de executie. la Costuri suplimentare sau profit.

..

2.2 Autorizatii, Acorduri, Aprobari

Beneficiarul va asigura (unde este in rnasura), la cererea Antreprenorului, asistenta pentru: (a) (b) obtinerea de copii dupa Legile Tarii, necesare derularf Contractu lui ~i care nu sunt user accesibile, ~i obtinerea de catre Antreprenor a oricaror autorizatii, acorduri sau aprobari necesare potrivit prevederilor Legilor Tarii:
(i)

9
I

pe care Antreprenorul trebuie sa Ie obtina conform prevederilor SubClauzei 1.13 [Respectarea t.equor; (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, ~i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Santierului.

2.3 Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe $antier: (a) (b)

~i alti

sa colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborareaj ~i sa aplice masuri similare cu cele pe care trebuie sa Ie aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) ~i (c) ale SubClauzei 4.8 [Proceduri de Securitatej ~i Sub-Clauzei 4.18 [Proteqia Mediulw].
---.-----_
... _-----_
...

2.4

_---

.. -

Asigurarea Resurselor Financiare de Beneficiar

ln
catre

termen de 28 de zile de la primirea unei solicltari din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asiqurarii resurselor financiare, necesare pentru plata Pretului Contractu lui (estimat pana la momentul respectiv) In conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Pretul Contractului §i Platilej. Daca Beneficiarul intentloneaza sa modifice semnificativ conditiile de finantare, acesta trebuie sa lnstiinteze Antreprenorul ~i sa prezinte detaliile necesare.

2.5
Revendicarile Beneficiarului Daca Beneficiarul se considera lndreptatit la 0 plata potrivit prevederilor unei clauze din aceste Conditii sau In leqatura cu Contractul si/sau la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor instiinta Antreprenorul ~i Ii vor prezenta acestuia detallile necesare. In situatia unor plati efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apa §i Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilaje/e Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~ sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceasta tnstilntare nu este necesara. lnstuntarea va fi transrnisa de Indata ce Beneficiarul a~e cunostinta despre evenimentul sau contextul care genereaza revendicarea. lnstiintarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defectiunilor va fi transrnisa lnainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta rnotivatie a revendicarii ~i trebuie sa includa 0 justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera lndreptatit potrivit prevederiJor Contractului. In continuare Inginerul va actiona, In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare], pentru a conveni sau a stabili (i) sum a (daca exista) pe care Beneficiarul este lndreptatit sa 0 pnmeasca de la Antreprenor si/sau (ii) prelungirea (daca e cazul) Perioadei de Notificare a Detectiunilor In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea _Eerioadeicj_~ N()tificare_aQefe_9j_uf7iloa.___ __ . .__ .

10

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ;;1Echipamente in caz de discrepante

inclusiv Proiectare

Acest document este 0 traducere din versiunce oticiete in timbe engleza versiunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza

tntre versiunea in limba (amana $1

Aceasta surna 00 ate fi dedusa din Pretul Contractului si din Certificatele de Plata. Beneficiarul va fi lndreptatit sa compenseze sau sa opereze 0 deducere dintr-o suma confirrnata lntr-un Certificat de Plata. sau sa 0 revendice Antreprenorului numai In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

In
3.1

rul
Beneficiarul va numi un Inginer care va Indeplini sarcinile care Ii revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experienta si calificare corespunzatoare si alt personal de specialitate care sa alba cornpetenta de a-~i Indeplini responsabilitatile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractu!

Responsabilita~ile
§i Autoritatea Inginerului

Inginerul po ate sa exercite autoritatea atribuita Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicata de executarea Contractului. Daca pentru anumite atributii Inginerul trebuie sa obtina aprobarea Beneficiarului inainte de a-sl exercita autoritatea, atributiile respective vor fi cele specificate In Concitiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constranqeri asupra autoritatii Inginerului, cu exceptia celor stabilite cu Antreprenorul. In orice situatie In care Inginerul I~i exercita 0 autoritate specifica pentru care este necesara aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) ca acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu exceptia altor prevederi mention ate in aceste Conditii: (a) se va considera ca Inginerul actioneaza in numele Beneficiarului de fiecare data cand indeplineste sarcini sau exercita autoritatea atribuita sau implicata de Contract. Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici 0 Parte de sarcinile, obliqatiile sau responsabilitatile prevazute in Contract; si orice aprobare, verificare, certificat, conslrntamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiuni similare Intreprinse de Inginer (inclusiv absents obiectiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici 0 responsabilitate pe care 0 are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepante si necontormitati.

(b) (c)

3.2
Oelegarea de catre Inginer Inginerul po ate din cane In cand sa atribuie sarcini ~i sa delege autoritatea asistentilor sai ~i sa revoce aceste atribuiri de sarcini sau deleqari. Acesti asistenti pot include un inginer rezident si/sau inspectori independenti numiti pentru verificarea si/sau testarea unor parti ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi facute In scris si nu vor intra In vigoare decat dupa primirea copiilor documentului de catre ambele Parti. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricarei probleme in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej, tara aprobarea ambelor Parti. Asistentii trebuie sa fie persoane cu calificare corespunzatoare, care au cornpetenta pentru Indeplinirea sarcinilor ~i exercitarea autoritatii delegate, si care vorbesc fluent limba tolosita pentru comunicare stabilita de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea §i Limbaj.

s:

/-\RIC 2008

11
o ftc,;!a!a
iirii/}a

drscrepant!?:

intre

in filnba

ronl~~nfJ st

Fiecare asistent canna is-au atribuit sarcmi sau canna i-a fost deleqata autoritate va fi autorizat sa emita instructumi catre Antreprenor numai in limita stabirita prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtarnant, examinare, inspectie, mstructle, notificare, propunere, cerere, test sau alte actiunt similare efectuate de catre un asistent in conformitate cu deleqatia de autoritate vor ave a acelasi efect ca ;;i cum ar fi efectuate de catre Inginer. Totusi: (a) ormstunea de a respinge unele iucrari, Echipamente sau Materiale necorespunzatoare, nu reprezinta aprobarea acestora ;;i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de iucrari, Echipamente sau Materialele; daca Antreprenorul pune la indoiala deciziile sau instructiunite unui asistent, Antreprenorul poate sa prezinte problema Inginerului, care va confirma, va ret rage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instructiunile asistentului.

o
(b)

3.3
lnstructiunlle Inginerului
Inginerul poate emite (oricand) catre Antreprenor mstructiuni ;;i planse suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru executia Lucrarltor ;;i remedierea oricaror defectiuni, in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instructiuni numai de la Inginer sau de la un asistent caruia i-a fost deleqata autoritatea conform acestei Clauze. Tn cazul in care 0 mstructlune constituie 0 Modificare, se va aplica Clauza 13 [Modificari §i

Actualizan].
Antreprenorul va respecta instructiunile asistentli deleqati pentru orice problema mstructiuni vor fi date in scris. primite de in legatura la Inginer sau de la cu Contractul. Aceste

3.4

----_._-

..._-

--_

..._-----_._-_

.... _-_

.._._.

---.--.--

--

.. --.--_.

----

Inlocuirea Inginerului

Daca Beneficiarul doreste sa inlocuiasca Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel putin 42 de zile lnainte de data propusa pentru tntocuire, 0 Instiintare cuprlnzand numele, adresa ;;i experienta relevanta a celui care este potentialui inlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu II va inlocui pe Inginer cu 0 persoana Irnpotrlva careia Antreprenorul are obiectruni rezonabile, in;;tiin~eaza Beneficiarul ;;i prezinta rnotivatia oblectiunilor.

3.5
Stabilirea Modului de Solutionare
Ori de cate ori aceste Condltli stipuleaza ca Inginerul va actions in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte in incercarea de a ajunge la un acord. Daca nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili 0 solutionare irnparttala in conformitate cu prevederile Contractului, tuand in considerare toate circurnstantele relevante. Inginerul va in;;tiin~a ambele Pa~i cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de solutionare, prezentand rnotivatia de sustinere. Fiecare Parte se va conforma ortcarui acord sau stabilire a modului de solutionare pana cane intervine, daca intervine, 0 revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicari,

Dispute §i Arbitraj].

12

©ARIC

2006

Condi\1i de Contract pentru Constructii

si Echfpamenle intre versiunea

incluslv Proiectare in limba ronuuu:


§I

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enqteze. In caz de dtscreoeme verstutiee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba enqiez»

t
Antreprenorul
0' oiecta tE(ill:!'lare trebu.c
Si~

executa

51 termma mice

l.ucrarile ni ale

II,

coruonnitate eu l.ucranls fest executate asa

11t8In Contract va turniza Echiparnentele S: Documentele Contract. precurn si tot Personaiul SI alte produse sau ! oroiectarea executa, terrninarea Antreorenorului lui, Bunurile. peimanente

cor.surnabilele ! ~(:;c;esar'3 dol'.

l.ucrarile V~)I' orice lucrare care este necesai pentru a satistace '!lte:e Benetic.arului, Propunerea Antreprenorului $i l.istele. salt impuse de Conrractului. precum si toate lucrarile care fde$i IILI sun! mentionate III sunt nccesare pentru asiqurarea rezistentei. stabilitatii ",i siqurantei in exploatare a l.ucrarilor. Antreprenorul va fi responsabi' tuturor operatiunilor de $alltier l.ucranlor. de corectitudinea. stabilitatea ?! siouranta $i ale tuturor metodelor de executie ale

Antreprenoru' ve transrnite, oricand sunt cerute de catre lnqiner. detalii referitoare ia masurile si rnetodele pe care Antreprenorul Ie propune spre a f adoptate pentru executarea l.ucrarilor. Nu va fi tacuta IllCI 0 modificare semnificativa a acestor rnasuri sau metode fara ca acest lucru sa fie supus in prealabil ateniie! lnqinerului.

de Buna

Antreprenorul va obtine (pe cheltuiala sa) 0 Garantie de Buna Executie pentru realizarea corespunzatoare a lucrarilor ia valoarsa $1 III rnoneda stipulate in Anexa la Oterta. Daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza suma. aceasta Sub-Clauza nu S8 va aplica In termon de 28 de zilo dupa primirea Scrisorii de Acceptare. Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garantia de BUlla Executie $i va transmite 0 copie ?i lnqinerului. Garantia de Buna Executie va fi ernisa de 0 entitato :;;i dintro tara isau alta jurisdictie: aprobate de catre Benoficiar. si avand continutul torrnularului anexat Conditiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficial. Antreprenoru: se va asiqura ca Garantia de BUlla Executie este valabila $1 ill vigoare pana ta executia ?i terrninarea l.ucrarilor de catre Antreprenor :;;; remedierea oricaror detectiuni. Daca terrnenii Garantiei de BUlla Execuiie specifics data de expirare a acesteia. ia: Antroprenorul nu este indreptatit sa obtina Procesul Verbal de Receptie Hnala cu 28 de zile inainte de data de expirare a qarantiei Antreprenorul va prelunqi vaiabilitatea Garal,tiel de BUlla Executie pana cane l.ucrarile vor fi terminate si toate defectiunile remediate. Beneticiarui Ill' va formula ruci 0 rever dlcare privind executarea Garantiei de Buna Executie ell exceptia revendicarii surneloi la care Beneficiarul este ndroptatit
de

(b)

Buna Executie, asa cum este descris In paragraful anterior, situatie In care Beneficiarul poate revendica Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie; Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, In termen de 42 de zile, 0 surna datorata, convenita de catre Antreprenor sau stabilita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] sau Clauzei
20 [Revendicari, Dispute §i Arbitral1;

(c) (d)
UJ

c:c

Antreprenorul nu reuseste sa remedieze 0 detectiune In termen de 42 de zile de la primirea solicitarii Beneficiarului privind remedierea defectiunii, sau se creeaza circumstante care sa indreptateasca Beneficiarul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cafre Beneficiaij, indiferent daca s-a trimis sau nu Instiintare de reziliere.

Beneficiarul va despaqubi Antreprenorul !?i nu " va considera vinovat pentru daunele, pierderile !?icheltuielile (inclusiv taxe legale !?icheltuieli) care rezulta dintr-o revendicare privind executarea Garantiei de Buna Executie, In masura In care Beneficiarul nu era Indreptatit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garantia de Buna Executie In termen de 21 de zile dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de Heceptie Finala.

4.3

--~----------------------

~---

-~~~-

Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului !?i Ii va atribui acestuia toata autoritatea necesara pentru a actiona In numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazurilor In care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obtinerea consirntarnantului, lnainte de Data de Incepere, numele !?i referintele privind persoana pe care Antreprenorul 0 propune pentru a fi numita Reprezentant al Antreprenorului. Daca nu este dat conslrntarnantut sau este revocat ulterior, sau daca persoana nurnlta nu reuseste sa actioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele !?i referintele altei persoane corespunzatoare ocuparii acestei functii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului !?inu va numi un Inlocuitor fara consimtarnantut prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat In totalitate coordonarf executarii Contractului. Daca Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe $antier pe parcursul executiei l.ucrarilor, se va numi 0 persoana corespunzatoare care sa " inloculasca, cu conslmtarnantut prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat In consecinta. Reprezentantul Antreprenorului va primi In numele acestuia instructiunile emise da catre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 ilnstructiumte
IngineruIUl].

Reprezentantul Antreprenorului va putea sa de lege autoritatea, functii sau Imputerniciri oricarei persoane competente !?i va putea oricand, sa revoce aceasta delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra In vigoare pana cand Inginerul nu va primi 0 Instiintare prealabila sernnata de catre Reprezentantul Antreprenorului In care sa fie nurnita persoana !?i care sa specifice Imputernicirile, functiile !?iautoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului !?i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definite In Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba].

14

C9ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii in caz de dtscreperue

:;;i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romana "Ii

Acest document este 0 traducere din versiunea ottciele in limba enqto,». versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

4.4 subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta In totalitate l.ucrarile. Antreprenorul va fi responsabil pentru actiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale aqentilor sau anqajatilor sai, ca si cum acestea ar fi actiunile sau erorile Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale: (a) Antreprenorului nu i se va cere sa obtina aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare cand Subantreprenorul este numit In Contract: pentru numirea Subantreprenorilor propusi dupa semnarea Contractului va fi obtinut consirntarnantul prealabil al Inginerului: Antreprenorul va transmite Inginerului lnstiintari cu cel putin de 28 de zile inainte de termenele la care Subantreprenorul intentioneaza sa inceapa lucrarile, precum si datele efective de Incepere a lucrarilor pe $antier :

(b) (c)

4.5 Subantreprenorii Nominalizali

In aceasta Sub-Clauza, .Subantreprenor norninalizat" inseamna un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan], II desernneaza sa fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instructiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obliqatia sa angajeze un Subantreprenor nominalizat irnpotriva caruia Antreprenorul a ridicat obiectii justificate si instiinteaza Inginerul cat de repede posibil, prezentand rnotivatia corespunzatoare.

4.6
Colaborarea Antreprenorul va crea, In conformitate cu prevederile Contractului sau cu instructiunile Inginerului, conditii corespunzatoare destasurarii activitatii pentru: (a) (b) (c) Personalul Beneficiarului alti antreprenori anqajati de Beneficiar, ~i personalul autoritatllor publice legal constituite,

care pot fi anqajati pentru executia, pe sau In zona $antierului, unor lucrari care nu sunt cuprinse In Contract. Orice astfel de instructiune va constitui 0 Modificare, daca si In rnasura In care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal ~i alti antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrarilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activitati de executie pe $antier si va coordona propriile sale activitati cu cele ale altor antreprenori In conditiile (daca exista) specificate In Cerintele Beneficiarului. Daca. potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicita sa acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundatii, structuri, echipamente sau cai de acces In conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele ~i In conditiile prevazute In Cerintele Beneficiarului. 4.7 Trasarea Lucrarilor Antreprenorul va trasa l.ucrarile In functie de reperii originali. coordonatele si cotele de reterinta specificate In Contract sau notificate de catre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate partite de

I
/

15

Lucrari ~i va rectifica orice eroare de amplasament, cota, dimensiune sau traseu al Lucrarilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare leqata de reperii ~i sistemele de reterinta specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora inainte de utilizare. Daca Antreprenorul lnreolstreaza tntarzteri si/sau se produc Costuri suplimentare la executia lucrarilor care au fost necesare ca urmare a corectarii unor erori ale reperilor sau sistemelor de reterinta, iar un antreprenor cu experienta nu ar fi putut identifica, in mod rezonabil, asemenea erori ~i evita Irrtarzterile si/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va Instiinta Inginerul ~i, cu conditia respectarf prevederilor SubClauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptulla: (a) prelungirea duratei de executie pentru 0 astfel de Intarziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.

(b)

Dupa primirea in~tiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (In acest caz) pana la ce llmita, in mod rezonabil, erorile nu s-ar f putut identifica ~i (ii) daca drepturile mentionate in sub-paragrafele (a) si (b) de mai sus se Incadreaza in aceasta llrnita.

4.8
Proceduri de Securitate Antreprenorul are obliqat'a: (a) (b) (c) sa respecte reqlernentarile in vigoare legate de securitatea muncii; sa se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe $antier; sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a pastra $antierul ~i Lucrarile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; sa asigure imprejmuirea, iluminatul, paza ~i supravegherea Lucranlor pana la terminarea ~i receptia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cafre Beneticien, ~i sa execute orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeti ~i garduri) care pot fi necesare, datorita executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public ~i protectia publicului, a proprietarilor ~i ocupantilor terenurilor adiacente.

(d)

(e)

4.9
Asigurarea Calitalii Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea cerintelor Contractu lui. Sistemul va fi in conformitate cu detaliile prevazute in Contract. Inginerul va avea dreptul sa auditeze orice aspect al sistemului calltatlt. Detaliile tuturor procedurilor ~i documentele de conformitate vor f transmise Inginerului in scopul inforrnarf acestuia, inainte de inceperea fiecaret etape de proiectare sau executie. La emiterea unui document de natura tehnica adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv sa fie inscris acceptul prealabil al Antreprenorului.

16

©ARIC 2006

Condi(ii de Contract pentru Constructii :;oiEchipamente in caz de discrepante intre versiunea

inclusiv Proiectare in /imba rotnen»


§l

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiel« in /imba eng/eza versiunea in timbe eng/eza preva/eaza versiunee in /imba eng/eza

Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera de nici una din sarcinile: obflqatiile sau responsabilitatile prevederilor Contractului. 4.10

Antreprenorul sale potrivit

tntormatll despre $antier

Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia: Inainte de Data de Baza, to ate datele relevante, care se atla In posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si concitiile hidrologice de pe $antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asernenea. Beneficiarul va pune la dispozitia Antreprenoru lui, to ate datele care intra In posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baza. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date. In rnasura In care este posibil (tinand cont de costuri ~i tirnp), se va considera ca Antreprenorul a obtinut toate inforrnatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute ~i alte circurnstante care pot influenta sau afecta Oferta sau Lucrarile. In accoasi rnasura, se va considera ca Antreprenorul a inspectat ~i examinat $antierul, Imprejurimile acestuia, datele rnentionate mai sus si alte intorrnatii disponibile, ~i ca a fost satistacut: Inainte de depunerea Ofertei, de to ate aspectele relevante, inclusiv urrnatoarele (fara a se lirnita la acestea): (a) (b) (c) (d) (e) forma ~i natura Santierului. inclusiv conditiile subterane: conditiile hidrologice si climaterice; volumul ~i natura activitatii ~i Bunurilor necesare pentru exec uti a ~i terminarea Lucrarilor ~i remedierea oricaror detectiuni: leqislatia, procedurile si codul muncii aferente Tarii: si cerintele Antreprenorului referitoare la cai de acces, cazare, tacilitati, personal. energie, transport, apa ~i alte servicii.

[
(
f,.,..
j

4.11

Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate

Se considera (a) (b)

ca Antreprenorul:

este satistacut ~i considera ca Valoarea de Contract Acceptata este corecta ~i suficienta, ~i a fundamentat Valoarea de Contract Acceptata cu datele, interpretarile. intorrnatiile necesare, inspectiile, exarninarile ~i deplina Intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire In Sub-Clauza 4.10 [Informatii despre $antie~ si a oricaror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului.

Daca In Contract nu se specitica alttel, Valoarea de Contract Acceptata va acoperi to ate obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate, daca este cazul) ~i toate cele necesare pentru 0 proiectare si 0 executie corespunzatoare, terminarea Lucrarilor ~i remedierea tuturor defectiunilor. 4.12

Conditii Fizice Irnprevizibile

In aceasta Sub-Clauza: .conditii fizice" insearnna conditii fizice naturale ~i artitictale. precum si alte obstacole fizice ~i factori poluanti. pe care Antreprenorul Ii irrtalneste pe $antier la exec uti a Lucrarilor. inclusiv conditiile subterane ~i hidrologice, cu exceptia conditiilor climaterice. Daca Antreprenorul intalneste conditii fizice nefavorabile, pe care Ie considera ca fiind lrnprevizibile. Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cat mai curand posibil.

(lener(-lie

ARIC 2006

17
/r; .te c//screpante iotre In

es~'e trao'ucere Gin vcrsuuie« u: hrnf),'] eng/f'za ;-; /irniJa er.cte:» pro'/3!ea;;_r?, verSiLinea in hnrba encte:»

Instiintarea va descrie conditiile fizice, astfel Incat sa poata fi verificate de catre Inginer, ~i va rnentiona motivele pentru care Antreprenorul Ie considera Imprevizibile. Antreprenorul va continua sa execute l.ucrarile folosind metode corespunzatoare ~i satistacatoare potrivit conditiilor fizice existente ~i va respecta toate instructiunile primite de la Inginer. Daca 0 instructrune constituie 0 Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i

Actualizan],
Daca ~i in rnasura in care Antreprenorul intalneste conditii fizice care sunt Imprevizibile, transmite Instiintarea rnentionata ~i inreqlstreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare datorita acestor conditii, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile AntreprenorulUl], va avea dreptulla: (a)
0

o
I

w
_J

Ct:

-<
::J Ct:

o LL
(b)

prelungire a perioadei de executie corespunzatoare lntarzierilor inregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarzlata, ~i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui.

Dupa primirea Instiintar!i, efectuarea inspectiei si/sau investiqarii conditiilor fizice, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solu(ionare] pentru a conveni sau stabili (i) daca ~i (daca da) pana la ce lirnita conditiile fizice au fost imprevizibile ~i (ii) daca drepturile rnentionate in sub-paragrafele (a) ~i (b) de mai sus se incadreaza in aceasta lim ita. [nainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite in subparagraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica daca pe sectoare similare de l.ucrari (daca exista) au fost identificate conditii fizice mai favorabile decat s-au putut prevedea in mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Daca ~i in rnasura in care aceste conditii fizice mai favorabile au fost lntalnite, Inginerul poate actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor conditii ~i care pot fi deduse din Pretul Contractului ~i din Certificatele de Plata. Efectul cumulat al aplicarli prevederilor sub-paragrafului (b) ~i reducerile pentru toate conditiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de l.ucrari nu pot ave a ca efect 0 reducere a Pretului Contractu lui. Inginerul poate evalua orice dovezi ale conditiilor fizice prevazute Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate Antreprenor, dar nu va fi obligat sa Ie ia in consideratie. de catre de catre

4.13 Dreptul de Trecere ~i Facilitati

Antreprenorul va suporta toate costurile ~i taxele pentru accesele cu destinatie speciala si/sau ternporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe $antier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul ~i pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara $antierului, care Ii pot fi necesare la executia l.ucrarilor.

4.14 Evitarea Afectarilor

Antreprenorul (a) (b)

nu va afecta inutil sau nemotivat

libera circulatie a publicului, sau accesul catre drumuri ~i trotuare, sau folosirea ~i ocuparea acestora, indiferent daca acestea sunt publice sau se atla in posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.
Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea inclusiv Proiectare

18

© ARIC 2006

Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in /imba enaleze. in caz de discrepente versiunea in /imba eng/eza preveleeze versiunea in ltmbe eng/eza

in

/imba remere

§i

Antreprenorul II va despaqubi pe Beneficiar ::?i nu se va considera vinovat pentru daunele, pierderile ::?icheltuielile (inclusiv taxele ::?icheltuielile egale) care rezulta In urma unor afectari inutile sau nemotivate.

4.15

cane de Acces

Se considera ca Antreprenorul este satistacut de compatibilitatea ::?i disponibilitatea caller de acces catre $antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorita traficului propriu sau datorita Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzatoare a vehiculelor ::?ia drumurilor. Cu exceptia altor prevederi ale acestor Conditii: (a) Antreprenorul va fi responsabil (in relatia dintre Parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces; Antreprenorul va executa to ate marcajele ::?iindicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si va obtine aprobarea autorltatilor competente pentru marcaje ::?i indicatoare precum ::?i pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces; Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, si Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces In stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul si necesitatile Antreprenorului.

(b)

(c) (d) (e)

4.16 Transportul Bunurilor

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a)

Speciale:

(b)

(c)

Antreprenorul va transmits Inginerului 0 notificare, cu cel putin 21 de zile Tnainte de data la care Echipamentele sau cantitati importante din alte Bunuri vor fi livrate pe $antier; Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incarcarea, transportul, primirea, descarcarea, depozitarea ::?i protejarea tuturor Bunurilor ::?ia altor produse necesare executiei l.ucrarilor: ::?i Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despaqubirii pentru daunele, pierderile ::?i cheltuielile (inclusiv taxele si cheltuielile legale) care rezulta din transportul Bunurilor ::?iva negocia ::?isuporta to ate cheltuielile generate de revendicarile privind transportul acestora.

4.17 Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va raspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe $antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind In Tntregime destinate executarii l.ucrarilor. Antreprenorul nu va retrage de pe $antier nici un Utilaj important tara conslrntarnantul Inginerului. Nu este necesar consirntarnantul pentru vehiculele care transporta Bunuri sau Personal al Antreprenorului In afara $antierului.

4.18 Protectia Mediului

Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru protectia mediului lnconiurator (atat pe $antier cat ::?i In afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectarf populatiei ::?i a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului $i a altor consecinte ale activitatii sale. Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversarile de supratata ::?ideseurile

C3Hneraie

ARIC 2006
of!c;;aia iflnha engfeza in lirnt)B engleza

19
ii,
de ciiscrepante inire versionee in ilinLJa romi~ncl?1

ciocument este 0 iraducere eim verSfunea \.h:_:/'Slunea in /iinba engiez8 Dre'va!eaza versiunee

rezultate In urma actlvitatllor proprii nu vor depasi valorile indicate In Cerintele Beneficiarului ~i nu vor depasi valorile admise de Legile In vigoare.

4.19
Electricitate, Apa §i Gaz Cu exceptia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi raspunzator de furnizarea energiei electrice, apei ~i altor servicii care Ii sunt necesare. Antreprenorul va fi tndreptatit sa utilizeze, In scopul executiei Lucrarilor, energia etectrica, apa, gazul ~i alte servicii pe care Beneficiarul Ie are disponibile pe $antier ~i ale carer detalii ~i preturi sunt rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul si pe cheltuiala sa, aparatura necesara utilizarii serviciilor respective ~i rnasurarii consumurilor. Cantitatile consumate ~i sumele datorate (conform preturilor rnentionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl] ~i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare]. Antreprenorul va plati Beneficiarului toate aceste sume.

4.20
Utilajele Beneficiarului §i Materialele Asigurate Gratuit Beneficiarul va pune la dispozitie, pentru a fi utilizate de catre Antreprenor la executarea l.ucrarilor, Utilajele Beneficiarului (daca exista) In conformitate cu detaliile, rnodalitatile ~i preturile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului: (a) (b) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptand situatia In care: Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului In perioada de tirnp In care Personalul Antreprenorului Ie utuizeaza, conduce, coordoneaza, se afta In posesia acestuia sau Ie controleaza.

Cantitatile realizate ~i sumele datorate (stabilite conform preturilor rnentlonate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarulw] ~i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de SolutionareJ. Antreprenorul va plati aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, tara a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (daca exista) In conformitate cu detaliile rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul ~i pe cheltuiala sa, la termenul ~i In locul specificate In Contract. Antreprenorul va face inspectia vizuala a acestor materiale ~i va transmite cu promptitudine Inginerului 0 instllntare referitoare la orice lipsuri, detectiuni sau deficiente ale acestora. Daca nu se convine altfel de catre cele doua Parti, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsa, defect sau deficienta. Ulterior inspectiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute In grija, custodia ~i sub controlul Antreprenorului. Obliqatiile Antreprenorului de a inspecta, avea grija, pastra In custodie ~i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile, defectiunile sau deficientele, care nu au fost evidente la inspectia vizuala.

4.21
Rapoarte privind Evolutla Executiei Lucrartlor Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, rapoartele lunare privind evolutia executiei Lucrarllor vor fi elaborate de catre Antreprenor ~i transmise Inginerului In sase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pana la
C9ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discreoeme
$i Echipamente

20

inclusiv Proiectare in limba rotnene $1

Acest document es/e a traducere din versturiee oticiele In limba engleza. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

intre versiunea

starsitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Incepere. Restul rapoartelor vor fi prezentate in fiecare luna, in termen de 7 zile dupa ultima zi a perioadei cuprinsa in raport. Raportarea va continua pana la terminarea de catre Antreprenor a tuturor lucrarilor rarnase la data de terminare speciticata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor. Fiecare raport va include: (a) grafice si descrieri detaliate ale evolutiei inregistrate, incluzand fiecare etapa de proiectare, Documentele Antreprenorului, achizitie, Iabricatie, livrari pe Santier, constructie, montaj, testare, punerea in functiune si efectuarea probelor; fotografii care sa reprezinte stadiul tabricatlei si evolutia lucrarilor pe $antier; pentru producerea fiecarui subansamblu principal al Echipamentelor si pentru Materiale, se vor prezenta: numele producatorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate ~i cele realizate pentru: (i) (ii) (iii) (iv) (d) (e) (f) inceperea asarnblarii: inspectiile facute de Antreprenor; testele, si transportul ~i sosirea pe Santier;

(b) (c)

(g)

(h)

detaliile prezentate in Sub-Clauza 6.10 [Rapot1ari privind Personalul §i Utilajele Antreprenorulw]; copii ale documentelor de asigurare a calitatii, rezultatele testelor si certificatele de calitate pentru Materiale; lista Modificarilor, a lnstilntarilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.5 [Revendicarile 8eneficiarulw] si a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Anfreprenorulw]; statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricaror incidente neprevazute si activitati in lcqatura cu aspectele de mediu si relatiile publice; si cornparatii lntre evolutia reala a l.ucrarilor si cea planificata, prezentand detalii referitoare la orice evenimente sau circumstante care pot periclita terminarea lucrarilor conform prevederilor Contractului si rnasurile care se adopta (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea lntarzierilor.

4.22 Securitatea

Cu exceptia altor prevederi ale Conoitiilor Speciale: (a) (b) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe $antier, si Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului ~i oricare alte persoane a carer identitate a fost notiticata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Inginer. in calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe $antier.

~antierului

4.23

Actlvltatlle Antreprenorulut pe ~antier

Antreprenorul va restranqe aria de destasurare a activitatii numai in limitele Santierului si in alte zone auxiliare care pot fi obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Inginer ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul propriu in limitele Santierului si al zonelor auxiliare pentru a nu afecta
ARIC 2006

Cone!'(1i Generale

21
/r;
CB2

Acest ,-jocurnent esto () iraducere din vers.une.: oticietc J'n lirnba engteza /n !irnba englezA pr(~va/eazcJ versiunef3. !'n /irnba englez~l

de discrepante

intre versiunea

lirnba (Oni"c3nf:] !$i

I
terenurile adiacente. Pe parcursul executarii Lucrarilor, Antreprenorul va pastra $antierul degajat de obstacole inutile ~i va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curata ~i inlatura de pe $antier orice moloz, resturi ~i Lucranle Provizorii care nu mai sunt necesare. Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrariior, Antreprenorul va curata ~i Indeparta, de pe acea parte a $antierului ~i a l.ucrarilor la care se refera Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele ~i l.ucranle Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respective a $antierului ~i l.ucranle curate ~i In siquranta. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Detectiunilor, Antreprenorul poate pastra pe $antier Bunurile care Ii sunt necesare pentru Indeplinirea obliqatiilor prevazute In Contract. 4.24 Vestigii

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitatile, lrnpreuna cu constructille ~i alte rama~i~e sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe $antier vor f lncredintate In grija ~i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate rnasurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la lnlaturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dupa descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 Instiintare Inginerului, care va emite instructiuni pentru modul de solutionare. Daca Antreprenorul Inreqistreaza lntarzleri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarf acestor instructluni, Antreprenorul va transmite 0 noua Instiintare Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenoruius, va avea dreptulla: (a)
0 prelungire a duratei de executie pentru fiecare lntarziere, potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi lntarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse In Pretul Contractului.

(b)

Dupa primirea noii lnstiintari, Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabif modul de solutionare a acestor probleme.

5.1 Obligatiile Generale de Proiectare

Antreprenorul va executa ~i va raspunde de proiectarea Lucrarilor. Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati, ingineri sau al~i protesionistt, care corespund criteriilor (daca exlsta) rnentionate In Cerintele Beneficiarului. Cu exceptia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectantilor ~i Subprolectantilor propusi, inciusiv reterintele acestora. Antreprenorul va garanta ca el, proiectantli sai ~i Subproiectanti au experienta ~i capacitate a necesara pentru proiectare. Antreprenorul I~i va asuma raspunderea privind disponibilitatea prciectantilor de a participa la discutii cu Inginerul In orice moment rezonabil, pana la data de expirare a Perioadei de

22

@ARIC2006

Conditii de Contract pentru Constructii

;;i Echipamente intre versiunea

inctusiv Proiectare in timae romene ;;i

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enalez«. in caz de dlscrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engled,

Notificare

a Detectiunilor.

La primirea Instiintarii prevazuta de prevederile Sub-Clauzei 8.1 ilnceoeree Lucrari/or], Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare ;;i calculele de proiectare, daca exista) si articolele de reterinta mentionate in Sub-Clauza 4.7 [Trasarea Lucrari/or]. In termenul rnentionat in Anexa la Oterta, calculat de la Data de Incepere, Antreprenorul va lnstiinta Inginerul referitor la orice eroare, qreseala sau alta neconcordanta identlficata in Cerintele Beneficiarului sau in aceste articole de reterinta. Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va decide daca se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificari §i Actua/izan] ;;i va instiinta, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in rnasura in care (tinand cont de cost si timp) un antreprenor cu experienta, acordand atentia necesara ar fi identificat o eroare, qreseala sau un alt defect atunci cand a inspectat $antierul si a examinat Cerintele Beneficiarului inainte de prezentarea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelunqita si Pretul de Contract nu va fi actualizat. 5.2

Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse in Cerintele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, si documentele descrise in Sub-Clauza 5.6 [Documente/e Conforme cu Executia] si Sub-Clauza 5.7 [Manua/e/e pentru Exp/oatare §i intretinere]. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor f redactate in limba de comunicare detinita in Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul sa controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. Daca in Cerintele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urrneaza sa fie prezentate Inginerului pentru a f revizuite si/sau aprobate, acestea vor f prezentate, irnpreuna cu instiintarea descrisa mai jos. Urrnatoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze, (i) .perioada de revizuire" insearnna perioada solicitata de catre Inginer pentru revizuire ;;i (daca este specificat) pentru aprobare, si (ii) .Docurnentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire si/sau pentru aprobare. Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, fiecare perioada de revizuire nu va depasi 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul prirneste Documentul Antreprenorului ;;i lnstiintarea Antreprenorului. Aceasta lnstiintare va rnentiona ca Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atat pentru revizuire (si aprobare, daca este astfel specificat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cat si pentru utilizare. Instiintarea va rnentiona, de asemenea. ca Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau rnasura in care acesta nu corespunde acestora. Inginerul va putea, in perioada de revizuire, sa instiinteze Antreprenorul daca un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (in rnasura in care este rnentionat). Daca un Document al Antreprenorului este necorespunzator. acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit si retransmis (si, daca este specificat. aprobat) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

23

Pentru fiecare parte a Lucrarilor ~i exceptand situana In care aprobarea sau conslrntarnantul Inginerului a fost obtinut: (a) In cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (asa cum s-a rnentionat) transmis Inginerului spre aprobare:
(i)

o
I G

Inginerul va tnstiinta Antreprenorul ca Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau tara comentarii, sau ca acesta nu corespunde prevederilor Contractului (rnentinand rnasura In care nu corespunde); (ii) executia unei pa!1i a Lucrarilor nu va tncepe pana cand Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului; ~i (iii) se va considera ca Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia unei part' a Lucrarilor, exceptand cazul In care Inginerul a transmis o tnstllntare cuprinzand rnentiunile prevazute In sub-paragraful (i);

(b)

(c) (d)

executia unei parti a Lucrarllor nu va putea Incepe Inainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea ~i executia acesteia; executia unei part' a Lucrarilor se va face In conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (si aprobate, daca este specificat); ~i daca Antreprenorul doreste sa modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (~i aprobare, daca este specificat,), Antreprenorul va tnstiinta imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Daca Inginerul dispune ca sunt necesare Documente ale Antreprenorului supllmentare, Antreprenorul Ie va elabora cu promptitudine. Orice aprobare sau consimtarnant, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici 0 obllqatie sau responsabilitate.
5.3
~---------

----------------~---

Obllqatille Asumate
de catre Antreprenor

Antreprenorul I~i va asuma raspunderea ca proiectul, Documentele Antreprenorului, executia ~i Lucrarile terminate vor fi In conformitate cu: (a) (b) Legile Tarii, ~i documentele care alcatuiesc Contractul, schimbate ~i actualizate de Modificari.

5.4 Standardele Normativele §i Tehnice

Proiectul, Documentele Antreprenorului, executia lucrarilor ~i Lucrarile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice ~i Legilor referitoare la executia lucrarilor, constructie ~i mediu tnconjurator, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea caruia sunt destinate Lucrarile ~i alte standarde rnentlonate In Cerintele Beneficiarului, aplicabile Lucrarilor sau definite de Legile In vigoare. Toate aceste Legi, referitoare la Lucrari ~i la fiecare Sector de Lucrari, vor fi cele In vigoare la data receptiei de catre Beneficiar a Lucrarilor sau a unor Sectoare de lucrari potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia de cetre 8eneticiarj. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi lntelese ca referiri la editia aplicabila la Data de Baza, daca nu este altfel specificat.

24

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente tntre versiunee

inclusiv Proiectare in limba romana §i

Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza~ In caz de discreoame versiunea In limbe engleza prevaleaza versiunea In limbe engleza

Daca in Tara intra in viqoare. dupa Data de Baza, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va Instiinta Inginerul si (daca e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. In situatia in care: (a) Inginerul decide ca este necesara aplicarea ~i (b) propunerile pentru aplicare constitute 0 moditicare. atunci Inginerul va inita 0 Modificare §i Actualizan]. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari

5.5
Instruirea Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea ~i intretinerea l.ucranlor conform prevederilor din Cerintele Beneficiarului. Daca in Contract este prevazut ca instruirea trebuie etectuata lnainte de receptie, Lucrarile vor fi considerate terminate in vederea receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran] numai dupa terminarea acestei instruiri.

5.6
Documentele Conforme cu Executia Antreprenorul va elabora, ~i va actualiza, un set complet de inreqistrari ale executiei l.ucrarilor .contorrne cu executia', precizand arnplasarnentele. dimensiunile ~i detaliile lucrarilor real executate. Aceste lnreqistrari vor f pastrate pe $antier ~i vor fi utilizate exclusiv in scopurile acestei Sub-Clauze. Doua copii ale acestor inreqistrari vor fi trimise Inginerului lnainte de inceperea Testelor la Terminare. Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului planse ale Lucrarilor conforme cu executia, reprezentand l.ucrarile asa cum sunt executate, si Ie va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele AntreprenorulUl]. Antreprenorul va obtine consimtamantul Inginerului referitor la rnarimea. sistemul de reterinta si alte detalii relevante. lnainte de emiterea Procesului Verbal de Recep~ie la Terminarea l.ucrarilor, Antreprenorul va furniza Inginerului numarul si tipurile de copli specificate ale planselor relevante conforme cu executia, in conformitate cu Cerintele Beneficiarului. l.ucrarite nu vor fi considerate terminate in vederea etectuarf receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia i.ucreritor §i a Sectoare/or de Lucran] pana la primirea de catre Inginer a acestor documente. 5.7 Manualele pentru Exploatare §i lnainte de inceperea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare si Intretinere, cuprinzand detalii suficiente astfel incat Beneficiarul sa poata exploata, lntretine, demonta, reasambla, regia ~i repara Echipamentele. l.ucrarile nu vor f considerate terminate in scopul receptiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10 1 [Receptia l.ucterilor §i a Sectoarelor de Lucran] pana cand Inginerul nu va primi versiunea finala a manualelor pentru exploatare ~i lntretinere. cuprinzand detaliile mentionate, ~i orice alte manuale mentionate in Cerintele Beneticiarului, in acest scop. 5.8 Erorile de Proiectare in cazul in care. in Documentele Antreprenorului. se identifica erori. ornisiuni, arnbiquitati, discrepante sau alte deficiente, acestea si l.ucrarile vor ti remediate pe cheltuiala Antreprenorului, tara a tine cont de nici un consimtamant sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.

lntretinere

II

25

per6lU,
6.1 Angajarea Personalului §i Fortei de Munca

~i Porta de Munca

Cu exceptia celor prevazute in Cerinte!e Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal ~i tortei de rnunca, nelocalnic sau din zona, precum ~i pentru plata, cazarea, masa ~i transportul acestuia.

6.2 Nivelul de Salarizare §i Condltiile de Munca

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare ~i conditii de rnunca care sa nu fie inferioare celor stabilite pentru activitaf similare din zona in care se executa lucrarea. Daca nivelurile de salarizare ~i conditnle de rnunca nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii ~i conditii de rnunca practicate pe plan local de catre angajatori cu acnvitati similare cu cele ale Antreprenorului.

6.3 Persoane in Serviciul Beneficiarului 6.4 Legislatia Muncii

Antreprenorul nu va recruta sau nu va Incerca sa recruteze personal sau torta de rnunca din cadrul Personalului Beneficiarului.

Antreprenorul va respecta intreaga teqislatie a muncii care se aplica Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare ~i repatriere, ~i Ii va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul Ie va solicita anqajatilor sai sa se conformeze Legilor in vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

6.5 Programul de Lucru

Activitatea pe $antier se va intrerupe in zilele nelucratoare ~i in afara programului normal de lucru rnentionat in Anexa la Oterta, cu urrnatoarele exceptii: (a) (b) (c) Contractul contine alte prevederi; exista acordul Inginerului; Lucrarea nu poate fi evitata sau este necesara pentru protejarea vieti] sau a proprietatli sau pentru siquranta l.ucrarilor, caz in care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.
------------------------------

6.6 Facilitati pentru Personal si For1a de Munca


-------

-------- -- --------------

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul asigura ~i rnentine toate facintatite necesare legate de cazare, rnasa transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul asigura facilitati pentru Personalul Beneficiarului, conform celor mentionate Cerintele Beneficiarului.

va ~i va in

Antreprenorul nu va permite nici unuia din anqajati: sai sa tocuiasca temporar sau permanent in constructiile care fac parte din Lucrarile Permanente. 6.7 Sanatatea §i Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru rnentinerea sanatatii ~i securitatii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, in colaborare cu autorltatile sanitare, ca personalul medical, facilitatile de prim ajutor, infirmeria ~i serviciul de arnbutanta sunt asigurate in perrnanenta pe $antier si In taberele
©ARIC 2006 Conditii de Contract pentru Constructii

26

~i Echipamente

inclusiv Proiectare

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba enolez«. in caz de oiscrepnnte versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

tntre versiunea in limba romene si

f
de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului si ca se iau toate rnasurile necesare pentru asigurarea asistentei sociale. conditiilor de igiena si prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe $antier, care sa raspunda de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceasta persoana va fi calificata pentru 0 astfel de activitate ~i va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune rnasuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul executiei l.ucrarilor, Antreprenorul va asigura toate tacilitatile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitatii si autoritatii sale. In situatia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite. urgent, Inginerului detalii referitoare la produce rea accidentului. Antreprenorul va pastra un registru si va lntocmi rapoarte referitoare la sanatatca, securitatea si asistenta sociala acordata persoanelor, precum si la daunele aduse proprietatii, asa cum poate solicita Inginerulln mod rezonabil.

6.8
Supravegherea Asiqurata de Antreprenor Pe durata elaborarii proiectului si executiei l.ucrarilor ~i atat timp cat este necesar pentru indeplinirea obliqatiilor Antreprenorului, acesta va asigura toata asistenta necesara pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea si testa rea lucrarilor. Supravegherea va fi asiqurata de un nurnar suficient de persoane care sa cunoasca limba de comunicare (definita In Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba]) si operatiunile care trebuie executate (inclusiv metode si proceduri necesare, riscuri posibile si metode de prevenire a accidentelor) pentru executia satistacatoare si in siquranta a l.ucrarilor.

6.9
Personalul Antreprenorului Personalul Antreprenorului va avea calificarea, preqatirea si experienta necesare In domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa lnlature (sau sa dispuna inlaturarea) orice persoana anqajata pe Santier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, daca este cazul, care: (a) (b) (c) (d) manitesta un comportament necorespunzator sau lipsit de responsabi litate; lndeplineste sarcinile cu incornpetenta sau neqlijenta: nu respecta prevederile Contractului; sau persista in a aborda un comportament care aduce prejudicii securitatii muncii. sanatatii sau protectiei mediului. pentru numire)

Daca este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri o persoana corespunzatoare pentru inlocuire. 6.10

Raportari privind Personalul ~i


Utilajele Antreprenorului

Antreprenorul va transmite Inginerului intorrnatii care sa precizeze nurnarul fiecarei categorii a Personalului Antreprenorului si a Iiecarui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe $antier. lnformatiile vor fi transmise lunar, lntr-o forma aprobata de catre Inginer. pan a la data terminarii de catre Antreprenor a lucrarilor ramase de executat mentionate In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor.

27

6.11 Conduita Necorespunzatoare

Antreprenorul va lua, In perrnanenta, masurile necesare pentru a preveni ileqalltatlle, dezordinea §i conduita necorespunzatoare a Personalului Antreprenorului si pentru pastrarea linistii §i protectiei persoanelor sau a proprietatii pe §i In vecinatatea $antierului.

o I

utilTe,
7.1 Modul de Executie

Materialele §i Execuna
Antreprenorul aprovizionarea (a) (b) (c) se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de produce rea §i Materialelor §i de toate cele necesare executiei l.ucrarilor:

In modul (daca exista) specificat In Contract; cu grija si profesionalism, In conformitate cu practici recunoscute; §i cu mijloace corespunzatoare si Materiale care nu prezinta riscuri, daca In Contract nu este altfel prevazut,

7.2
Prelevarea de Probe
Antreprenorul va transmite Inginerului, urrnatoarele probe de Materiale §i informatii relevante pentru a fi revizuite In conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise In Sub-Clauza 5.2

[Documentele Antreprenorulw]:
(a) (b) probe standard prelevate de la producator Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; §i probe suplimentare indicate de catre Inginer. cu mentiunea originii §i probe specificate In

Fiecare proba va fi etichetata, Lucrare.

§i locului de utilizare

In

7.3
lnspectla
Personalul (a) (b) Beneficiarului va avea oricand: acces nelimitat In orice parte a $antierului §i In toate locurile de unde se obtin Materiale naturale; si dreptul, pe parcursul producerii, asamblarf si executiei lucrarilor (pe $antier sau In alta parte), sa examineze, inspecteze, masoare §i sa testeze materialele si calitatea executiei, §i sa verifice evolutia proceselor de producere a Echipamentelor §i de producere §i prelucrare a Materialelor

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului conditiile necesare destasurarii activitatilor mentionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitatilor, aprobarilor §i echipamentului de protectie. Aceste activitaf nu vor exonera Antreprenorul de obllqatiile §i responsabilitatile sale. Antreprenorul va instllnta Inginerul de fiecare data cand 0 lucrare este terminata §i Inainte ca aceasta sa devina acoperita, ascunsa sau ambalata pentru depozitare sau transport. In continuare, Inginerul va efectua, fara Intarzieri nejustificate examinarea, inspectia, masuratorile sau testele necesare, sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. Daca Antreprenorul omite sa transrnita Instiintarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea §i va efectua remedierile necesare pe cheltuiala proprie.

28

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii !;?iEchipamente

inclusiv Proiectare in limba romene $i

Acest document este a traducere din versiunea oficiala in limba versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

enotere.

in caz de discrepente

iatre versiunea

r
7.4
Testarea Aceasta Sub-Clauza se va aplica tutu ror testelor specificate decat Testele dupa Terminare (daca exista). In Contract, altele

Antreprenorul va furniza toata aparatura, asistenta tehnica, documentele :;;i alte intorrnatii. electricitate. utilaje: combustibil, consumabile. instrumente, torta de rnunca. materiale :;;i personal cu calificarea :;;i expel'ienta corespunzatoare. necesare pentru realizarea eticienta a testelor specificate. Antreprenorul va conveni impreuna cu lnqinerul data :;;i locul pentru destasurarea testelor specificate pentru Echipamente. Materiale ;;i alte patti ale l.ucrarllor. lnqinerul va putea. potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan). schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Daca aceste teste modificate sau suplimentare arata ca Echipamentele testate. Materialele sau calitatea executiei 11U respecta prevederile Contractului, atunci costul etectuarii acestora va fi suportat de catre Antreprenor, tara a lua In considerate alte prevederi ale Contractu lu i. lnqinerul va instiinta Antreprenorul. cu cel putin de 24 de ore lnainte. cu privire la intentia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Daca lnqinerul nu se prezinta la data ;;i locul convenite. Antreprenorul po ate Incepe efectuarea testelor, cu exceptia cazurilor In care Inginerul dispune altceva. ;;i testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Inginerului. Daca Antreprenorul Inregistreaza lntarzieri si.sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii acestor instructiuni sau ca urmare a intarzierf pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va lnstiinta lnqinerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Ouratei de Executiej. daca terminarea l.ucrarllor este sau va fi intarziata, ;;i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
0

(b)

1
J
j

Dupa primirea instiintarli, Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionarej. pentru a conveni sau a stabili modul de solutionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci cand sunt corespunzatoare, Inginerul va aproba buletinele Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma Daca Inginerul nu a participat la teste, se considera ca rezultatele ca fiind corect obtinute rapoarte privind rezultatele testelor de Incercare ale rezultatele testeior. acesta a acceptat

II
1.5
Respingerea

Daca in urma exarninarii. inspectiei. rnasuratorii sau testarii se identifica Echipamente. Materiale, proiecte sau lucrari cu deticiente sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echiparnentele. Materialele. proiectele sau lucrarile necorespunzatoare prin transrniterea unei lnstiintari catre Antreprenor cuprinzand rnotivatia respingerii. Antreprenorul va remedia deficientele cu promptitudine si se va asigura ca produsul remediat este In conforrnitate eu prevederile Contractului.

29

Oaca Inginerul solicita refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrarile remediate sau 0 noua verificare a proiectelor, acestea se vor repeta In termenii :;;i conditiile initiale. Daca respingerea si refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costurl, In conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarulw].
7.6

Lucrari de
Remediere

Fara a lua In considerare testele sau certiticarile anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) (b) (c) sa Inlature de pe $antier :;;isa lnlocutasca orice Echipament sau Material care nu este In conformitate cu prevederile Contractului, sa inlature sau sa refaca orice lucrare care nu este In conformitate cu prevederile Contractului, :;;i sa execute orice lucrare care este solicitata ca urqenta pentru siquranta Lucrarilor datorita unui accident, unui eveniment neprevazut sau altui factor.

Antreprenorul se va conform a solicitarf Intr-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (daca exista) specificata In solicitare, sau In regim de urqenta daca urqenta este speciticata potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Daca Antreprenorul nu se contorrneaza solicitarii, Beneficiarul va fi Indreptatit sa angajeze :;;i sa plateasca alt antreprenor care sa execute lucrarea. Cu exceptia cazului In care Antreprenorul este tnoreptatit la plata pentru lucrare, Antreprenorul va plati Beneficiarului, In conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarulw], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitaril.
7.7 Proprietatea asupra Utilajelor ~i Materialelor

Daca nu contravine Legilor Tarii :;;ifara riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele :;;i fiecare cornponenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci cand: (a) (b) sunt livrate pe $antier; sau cand Antreprenorul este Indreptatit la incasarea valorii Echipamentelor si Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor
§i Materialelor In Eventualitatea Suspendetii Lucrarilorj.

7.8
Redevente

Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va plati toate redeventele, chiriile :;;ialte cheltuieli pentru: (a) (b) Materialele naturale obtinute In afara $antierului, :;;i depozitarea materialelor rezultate din demolari :;;i excavari :;;i a altor materiale In exces (naturale sau artificiale), cu exceptia cazurilor In care zonele de depozitare In interiorul Santierului sunt specificate In Contract.

ince
8.1
Inceperea

, Intarzierea ~i Suspendarea Lucranlor


Inginerul va transmite Antreprenorului 0 Instiintare privind Data de Incepere a iucrarilor cu cel putin 7 zile inainte de aceasta data. Cu exceptia altor prevederi ale Condititlor Speciale Data de Incepere a lucrarilor nu va depa:;;i cu
Conditii de Contract pentru Construcni ;;i Echipamente mclusiv Proiectare

Lucrarllor

30

© ARIC 2006

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. in caz de oiscrepente versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

intre versiunea in limba romen» 'Ii

mai mult de 42 de zile data primirii de catre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. Antreprenorul va Incepe proiectarea si executia l.ucrarilor cat mai curand posibil dupa Data de Incepere si va continua executia l.ucrarilor cu promptitudine ~i fara intarzien. 8.2
Durata de Executie

II
f

Antreprenorul va finaliza toate l.ucrarile ~i fiecare Sector (daca exista) pana la expirarea Duratei de Executie a l.ucrarilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv: (a) (b) trecerea Testelor la Terminarea l.ucrarilor, ~i terminarea tuturor lucrarilor prevazute In Contract astfel incat l.ucrarile sau Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Heceptiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucretilor §i a
Sectoare/or de Lucran].

I
8.3
Programul Executie de

8.1 [inceperea

In termen de 28 zile dupa primirea In~tiintarii potrivit prevederilor Sub-Clauzei Lucrariloij, Antreprenorul va transmite Inginerului un program de executie detaliat cu planificari calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare data cand programul anterior nu mai corespunde evolutiei lucrarilor sau obliqatiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a) ordinea In care Antreprenorul intentioneaza sa execute l.ucrarile. inclusiv perioadele propuse pentru fiecare taza de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspectie, livrare pe $antier, constructie, montare, testare, punere In functiune ~i efectuare a probelor; perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documente/e Antreprenorulw] ~i orice alte transmiteri, aprobari ~i acorduri rnentionate In Cerintele Beneficiarului; succesiunea ~i termenele aferente inspectiilor si testelor specificate In Contract, si un raport justificativ care sa includa: (i) descriere qenerala a metodelor pe care Antreprenorul lntentioneaza sa Ie aplice ~i a principalelor etape de executie a l.ucrarilor, sl detalii cuprinzand estimarile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum ~i nurnarul fiecaruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe $antier pentru realizarea fiecarei etape principale de lucrari,
0

(b)

(c) (d)

(ii)

Daca In termen de 21 de zile dupa primirea programului, Inginerul nu transmite o instilntare Antreprenorului, In care sa rnentioneze ca programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va actiona In conformitate cu programul ~i cu alte obliqatii pe care trebuie sa Ie indeplineasca potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi lndreptatit sa-si planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circurnstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora Pretul Contractu lui sau provoca lntarzieri In executia l.ucrarilcr. Inginerul poate solicita Antreprenorului sa transmits 0 estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circurnstantelor rnentionate si/sau 0 propunere de solutionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura
ARIC 2006
':_\Cf;:Sl eiOCU(TJE?nt

31
in ca2

est» 0 treducere a'in 1,,lerS/LJnea oticint« in fimba erote:». iHSlunea u: tatib« engieza ptevaleax,l verslunea /17ilmba engleza

de discreoente

intre versiunee

in

ifrntJa

(ornanB ~i

de Modificare].
Daca Inginerul transmite 0 lnstiintare Antreprenorului In care se rnentioneaza ca programul nu corespunde (In mod necesar) prevederilor Contractului sau evolutiei Lucrarilor ~i intentiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

8.4 Prelungirea Duratei de Execu~ie

---

~-~~

----_

----_-

---

------

--~-----0 prelungire

respectarii prevederilor Sub-Clauzei a Duratei de Executie daca ~i In rnasura In care terminarea l.ucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia Lucreritor §i a Sectoarelor de Lucran], este sau va fi lntarziata de urrnatoarele cauze:

Antreprenorul

va avea dreptul, cu conditia

20.1 [Revendicarile Antreprenorulw] la

(a) (b) (c) (d) (e)

(daca nu s-a convenit 0 actualizare a Duratei de Executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), un motiv de Intarziere care acorda dreptul prelungirii Duratei de Executie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Conditii de Contract, conditii climatice nefavorabile exceptionale, lipsa lrnprevizibila a personalului sau a Bunurilor, datorata unor epidemii sau actiuni guvernamentale, sau 0 intarziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care I~i destasoara activitatea pe Santier.

0 Modificare

lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw]. Atunci cand va stabili 0 prelungire a Duratei de Executie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior ~i va putea majora dar, In nici un caz, nu va putea reduce perioada curnulata de prelungire.
---8.5 lntarzlerl Cauzate de Autorita~i -------------

Daca Antreprenorul se considera Executie, Antreprenorul va lnstiinta

In cazul in care se produc urrnatoarele (a) (b) (c)

situatii: publice

Antreprenorul a urmat intocmai procedurile stabilite de autoritatile legal constituite din Tara, autoritatile Intarzie sau lntrerup activitatea Antreprenorului, ~i Intarzierile sau Intreruperile au fost Imprevizibile,

Intarzierile sau Intreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de executie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4

[Prelungirea Duratei de Executie]. 8.6 Ritmul Evolu~iei Lucrarllor


-- --------------------_-----_----------

In situatia In care: (a) (b) evolutia lucrarilor este nesatistacatoare pentru respectarea Duratei de

Executie, si/sau
evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va programului de execu~ie valabil potrivit prevederilor mai corespunde) Sub-Clauzei 8.3

[Programul de Executie]
din cauze diferite de cele rnentionate In Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], unui program

32

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente Inire versiunea

inclusiv Proiectare in fimba romene $1

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enctez«. in caz de discrepante versiunea in limba engleza pteveleeze versiunee in limba englez8

r
actualizat ~i unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie. Daca nu este notificat altfel de catre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea nurnarului orelor de lucru si/sau a nurnarului de Personal si/sau Bunuri, cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati Beneficiarului aceste costuri, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicari/e Beneticieruiuu, precum si penalitati pentru intarzieri (daca e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 8.7
Penalitati lntarziere

de

Daca Antreprenorul nu reu~e~te sa respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 de Executie], Antreprenorul va plati Beneficiarului penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicari/e Beneficiaruluij. Penalitatile de intarziere vor constitui suma mentionata in Anexa la Oferta, care va fi platita pentru fiecare zi de lntarziere lnreqistrata intre Data de Terminare contractuala si data specificata in Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. Suma totala datorata, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depasi suma maxima aferenta penalitatilor de lntarziere (daca exista), prevazuta in Anexa la Oterta.
[Ourata

Penalitatile de lntarziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, in afara daunelor produse de rezilierea contractului inainte de terminarea Lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezi/ierea Contractu/ui de cetre Beneticieti. Aceste penalitati nu vor exonera Antreprenorul de obliqatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care Ie are conform prevederilor Contractului. 8.8 Suspendarea
l.ucrarilor

Inginerul poate oricand dispune Antreprenorului suspendarea executarii unei pal\i sau a tuturor Lucrarilor. Pe perioada suspendarii, Antreprenorul va proteja, pastra ~i asigura paza acelei parti sau a tuturor Lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau deqradarilor. Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendarii. Daca si in rnasura in care cauza este notificata si se dovedeste ca responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 si 8.11 nu se vor aplica.

8.9
Consecintele Suspendarii

Daca Antreprenorul va inregistra lntarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectarii instructiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrari/o1 si/sau ca rezultat al reluarii lucrarilor. Antreprenorul va transmite Inginerului 0 instiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w], va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru astfel de lntarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Pre/ungirea Ouratei de Executiej, daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata. si plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
0

(b)

Dupa primirea Instiintarii, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabi/lrea Modu/ui de So/utionarej, pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

33

Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrarilo~ Antreprenorul nu va f indreptatit la 0 prelungire a duratei de executie si/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecintelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrarllor sau materialelor necorespunzatoare sau a conseclntelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.

o
I

:::J

a: -< .....J

8.10 Plata Echipamentelor si Materialelor in Eventualitatea Suspendarf


t.ucrartlor

Antreprenorul va fi indreptatit la plata valorii (de la data suspendarii) Echipamentelor si/sau Materialelor care nu au fost livrate pe $antier, daca: (a) producerea Materialelor Echipamentelor a fost suspendata sau livrarea Echipamentelor si/sau pentru 0 perioada mai mare de 28 de zile,

~i
(b) in conformitate cu instructiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele si/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

:;;::

a:

o LL

8.11 Suspendarea Prelungita

potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea rnai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Daca Inginerul nu continua permisiunea in termen de 28 de zile dupa solicitare, Antreprenorul poate, prin tnstiintarea Inginerului, sa trateze suspendarea ca pe 0 omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificari §i Actualizan] a partii de Lucrari afectate. Daca suspendarea atecteaza totalitatea Lucrarilor, Antreprenorul poate transmite 0 lnstiintare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 Daca suspendarea

Lucrarilo~ a durat

[Rezilierea Contractului de cetre Antreorenoti. 8.12 Reluarea Executiei Lucrartlor

Dupa confirmarea permisiunii sau dispunerii reluarf activitatii, Antreprenorul ~i Inginerul vor examina irnpreuna Lucrarile, Echipamentele ~i Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate detertorarite sau detectiunile Lucrarilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs in timpul suspendartl.

Tes9a
9.1 Obligatiile Antreprenorului

Terminare
Ulterior asiqurarii documentelor in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6

[Documentele • Conforme cu Executia] si Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare §i Intre(inere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze ~i Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].
Antreprenorul va lnstiinta Inginerul cu cel putin 21 de zile care Antreprenorul va fi preqatit sa efectueze toate Testele exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, Testele la efectua in termen de 14 zile dupa aceasta data, la data sau catre Inginer. Cu exceptia altor prevederi ale Conditlilor vor efectua in urrnatoarea succesiune: (a) Speciale, Testele Inainte de data la la Terminare. Cu Terminare se vor datele stabilite de

la Terminare

se

teste preliminare punerii in functiune, care vor include inspectii specifice ~i teste functionale ("Ia cald" si .Ja rece") pentru a demonstra ca fiecare cornponenta a Echipamentelor poate sa tunctioneze in conditii de
Conditii de Contract pentru Constructii !?i Echipamente inclusiv Proiectare in limba rometi« si

34

©ARIC

2006

Aces! document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. versiunea in limba enqtez« prevaleaza versiunea in limba enqtes»

ln

caz de discrepenie

intre versiunea

(b)

II

(c)

siquranta in urrnatoarea etapa, (b): teste la punerea in functiune, care vor include teste specifice de functionare pentru a demonstra ca l.ucrarile sau Sectoare de lucrari pot tunctiona in conditii de siouranta :;;i asa cum este specificat, in toate conditiile admisibile de functionare; :;;i probe de tunctionare, care vor demonstra ca l.ucrarile sau Sectoarele de lucrari pot functiona in conditii de siquranta, conform prevederilor Contractului.

In timpul functionarii de proba, cand l.ucrarile functioneaza in conditii stabile, Antreprenorul va lnstiinta Inginerul ca l.ucrarile sunt gata pentru efectuarea oricaror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de functionare pentru a demonstra ca l.ucrarile corespund criteriilor specificate in Cerintele Beneficiarului :;;iin conformitate cu Listele de Garantii. Efectuarea probelor nu se va considera receptie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Receptia Lucretilor de cetre Beneticien. Cu exceptia altor prevederi ale Ccnditiilor Speciale, orice produs rezultat in perioada de efectuare a probelor pentru l.ucrari va reprezenta proprietatea Beneficiarului. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua in considerare efectele utilizarf l.ucrarilor de catre Beneficiar asupra functionalitatii sau altor caracteristici ale l.ucrarilor. De lndata ce l.ucrarile sau un Sector de lucrari au trecut toate Testele la Terminare, descrise in sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.
9.2

lntarzierl In
Efectuarea Testelor

Daca efectuarea Testelor la Terminarea lucrarilor este intarziata nejustificat de catre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [TestareaJ (paragraful al cincilea) si/sau Sub-Clauza 10.3 [Receptia §i Testele /a Terminarea Lucrari/oiJ. Daca Testele la Terminare sunt lntarziate nejustificat de catre Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o lnstiintare, sa efectueze Testele in interval de 21 de zile de la primirea lnstlintarf respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de catre Antreprenor situate in intervalul de 21 de zile, termene de care va instiinta Inginerul. Daca Antreprenorul nu reu:;;e:;;te efectueze Testele la Terminare in perioada sa de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate in prezenta Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3 Repetarea Testelor

Daca l.ucrarile, sau un Sector de l.ucrari, lnreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [RespingereaJ, iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzatoare :;;i Testele la Terminare pentru orice lucrare in leqatura cu acestea sa fie repetate in termenii :;;iconditiile aplicabile testelor anterioare.

9.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor la Terminare

Daca l.ucrarile, sau un Sector de l.ucrari, inreqistreaza Teste la Terminare necorespunzatoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Teste/or], Inginerul va fi indreptatit: (a) sa dispuna repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-

'-_:cnditlf Ge:lerale

AfiiC 2006 /(/ ce: discrepante /ntte vcrsiuoc»

35
tinib« ronrana $/

A!~~'f]st iOCUfnent e iJ traducere din nf/oait! ,in flrnba enqfeza H!HSifinea lirnta engleza pre,/aJeaz/i verSlunea:n iirnba (_-:ng/o78

(b)

Clauzei 9.3; sa respinqa Lucrarile necorespunzatoare Sectorului de l.ucrari, prevazute In sub

(c)

sau Sectorul de l.ucrari (dupa caz), daca rezultatele nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrarilor sau eventualitate In care Beneficiarul va aplica rnasurile paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Hemedietii Oefeqiuniloij; sau sa emita un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, daca Beneficiarul solicita acest lucru.

o
I

C)

cr: < ....J


:J

:2

cr:

In eventualitatea In care se aplica rnasurile prevazute In sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda In concordanta cu celelalte obliqatii impuse de Contract, iar Pretul Contractului se va diminua cu suma necesara despaqubirf Beneficiarului de consecintele erorilor Antreprenorului. Daca diminuarea rnenttonata pentru acoperirea consecintelor erorilor Antreprenorului nu este stabilita (sau metoda de calcul a acesteia nu este definita) In Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea sa fie (i) convenita de ambele pal\i (pentru remedierea erorii) ~i ptatita Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucraritor, sau (ii) decisa ~i platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneficiarulw] si Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea

Modului de Solutionarej.

R~e-ucrilrilor
10.1
Heceptia Lucrarllor Cu exceptia

deciltreBeneficiar
celor prevazute

~i a Sectoarelor de Lucrari

In Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necoresputizetoere va receptlona Lucrarile In situatia In care (i) acestea au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului, incluzand condltionarile descrise In Sub-Clauza 8.2 [Ourata de Executiej si cu exceptlile prevazute In sub-paragraful (a) de mai jos, ~i (ii) atunci cand a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilcr, sau se considera ca a fost emis In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

ale Testelor la Tetminere], Beneficiarul

Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor cu cel putin 14 zile inainte ca Lucrarile, din punct de vedere al Antreprenorului, sa fie terminate ~i preqatite de receptie. Daca l.ucrarile sunt irnpartite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea l.ucrarllor pentru fiecare Sector de lucrari In parte. In term en de 28 de zile de la primirea solicttarii Antreprenorului, (a) Inginerul:

(b)

va emite catre Antreprenor Procesul Verbal de Heceptte la Terminarea l.ucrarilor precizand data la care Lucrarile sau Sectoarele de tucrari au fost terminate In conformitate cu prevederile Contractului, cu exceptia unor lucrari minore rarnase neexecutate ~i a detectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea l.ucrarilor sau a Sectoarelor de tucrari In scopul destinat (pana cand sau In timp ce aceste lucrarl sunt finalizate ~i detectiunile sunt remediate); sau va respinge solicitarea, prezentand rnotivatia ~i speciticand lucrarile pe care sa Ie realizeze Antreprenorul pentru a face posibila emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor. Antreprenorul va finaliza lucrarile, Inainte de a transmite 0 noua tnstiintare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. nu reu~e~te sa emita Procesul Verbal

Daca, In termen de 28 de zile, Inginerul

36

@ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii 9i EChipamente inclusiv Proiectare lntre versiunea in limba rotnene $i

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiete in limba englez8. in caz de discrepente versiunea in limba enqteze prevaleaza versiunea in limba englez8

de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, sau sa respinqa solicitarea Antreprenorului ~i daca l.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) sunt In mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera ca Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor a fost em is In ultima zi a perioadei de 28 de zile.

10.2 Heceptia unor de Lucrarl

Parti

Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucraritor pentru orice parte a l.ucrariior Permanente, numai cu aprobarea exclusive a Beneficiarului. Beneficiarul nu va utiliza nici 0 parte a l.ucrariior (altfel decat ca rnasura ternporara speciticata In Contract, sau convenita de catre ambele Parti) pana cand Inginerul nu emite, daca emite, un Proces Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrariior pentru aceasta parte. Daca Beneficiarul utilizeaza 0 parte a l.ucrarilor Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie: (a) (b) partea care este utilizata va fi considerata ca fiind receptionata de la data la care a lnceput utilizarea acesteia; Antreprenorul va lnceta sa mai alba responsabilitatea privind acea parte incepand cu data la care a tnceput utilizarea acesteia, data la care responsabilitatea va trece In sarcina Beneficiarului, ~i la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Receptie la Terminarea t.ucraritor pentru aceasta parte. Terminarea asigurarea Testelor la Terminarea Notificare a

o
(9
I

(c)

Dupa ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Receptie la l.ucrariior pentru 0 parte din Lucrare, se vor lua rnasuri pentru prioritara pentru Antreprenor a conditiilor necesare realizarii Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la l.ucrarilor cat mai curand posibil, fnainte de expirarea Perioadei de Defectiunilor.

Daca se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a receptiei si/sau utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, altele decat utilizarea speclficata In Contract sau convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul (i) va rnstlmta Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile AntreprenorulUl], va ave a dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse In Pretul Contractului. Dupa primirea acestei instllntart, Inginerul va actions In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare ~i profitul aferent. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptle la Terminarea l.ucrarflor pentru o parte din t.ucrari (alta decat un Sector), penalltatile de Intarziere pentru terminarea l.ucrariior rarnase de executat vor fi di~inuate. In mod similar, penalitatile de Intarziere pentru celelalte Sectoare de iucrari (daca exista), In care este inclusa ~i partea receptionata, vor fl, de asemenea, diminuate. Pentru o lntarziere inreqlstrata dupa data speciticata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrariior, reducerea proportionala a penalitatitor de lntarziere se va calcula ca raport lntre valoarea paf\ii de l.ucrari receptionata ~i valoarea totala a l.ucrariior sau Sectorului de iucrari (dupa caz). Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluiionare] pentru a conveni sau stabili aceste proportii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizarii de lntarziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalitati de intarziere] ~i nu vor afecta limita maxima a penalitatilor.
Conditii Generale ©ARIC 2006 in caz de discrepante intre versiunea

37
in limba rotnene $i

Acest document este 0 traducere din versiunea oticinte in Itmba engleza. versiunee in limba engieza prevaleaza versiunee in limba engleza

10.3

Heceptia ~i Testele
la Terminarea

Lucrarilor

Daca Antreprenorul este Impiedicat cu mai mult de 14 zile sa efectueze Testele la Terminare datorita unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera ca Beneficiarul a receptionat l.ucrarile sau Sectoarele de lucrari (dupa caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a f terminate. Ulterior, Inginerul va emite In consecinta un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de lndata ce acest lucru este posibil, dar inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Detectiunilor. Inginerul va transmite 0 lnstiintare ~i va solicita ca Testele la Terminare sa fie efectuate In termen de 14 zile si In conformitate cu prevederile Contractului. Daca Antreprenorul inreqistreaza Intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de Intarzieri In efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorutus, va avea dreptulla: (a)
0 prelungire a duratei de executie pentru astfel de intarzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Ouratei de Executie], daca terminarea este sau va fi lntarziata, si plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse In Pretul Contractului.

(b)

Dupa primirea instiintari], Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.
10.4 Restabilirea

Supratetelor
Teren

de

Cu exceptia altor prevederi ale Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau 0 parte a l.ucrarilor nu va certifica executia lucrarilor necesare de restabilire a supratetelor de teren din zona lucrarii sau a altor supratete de teren.

11.1 Terminarea

Lucrarilor
Neexecutate Remedierea

~i

Pentru ca Lucrarile si Documentele Antreprenorului ~i fiecare Sector de lucrari sa corespunda prevederilor Contractului (cu exceptia uzurii normale) Inainte de expirarea Perioadei de Notificare a Detectiunilor sau cat mai curand posibil, Antreprenorul: (a) va completa orice lucrare rarnasa neterminata la data emiterii Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, tntr-o perioada rezonabila rnentionata de catre Inginer, ~i va executa toate lucrarile necesare pentru remedierea detectiunilor sau deqradarilor, conform solicitarilor Beneficiarului (sau In numele acestuia), pana la sau inainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Lucrari sau Sectoare de Lucrari (dupa caz).

Detectiunllor

(b)

Daca se produc defectiuni sau deqradari, Antreprenorul va fi lnstilntat In consecinta de catre (sau In numele) Beneficiar.

38

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente

inclusiv Proiectare

Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba engleza. in caz de discrepeme versiunea In limba engleza preveleezs versiunee in limba eng/eza

intre verstunee in limba ramana $i

11.2
Costul Remedierii

Detectiunilor

Toate lucrarile la care s-a facut referire In sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrerilor Neexecutate §i Remedierea Oefectiunilo1 vor fi executate cu riscul ~i pe cheltuiala Antreprenorului, daca ~i In rnasura In care lucrarile se datoreaza: (a) (b) (c) proiectului Lucrarilor, altul decat partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (daca exista), Echipamentelor, Materialelor sau calitatii executiei care nu sunt In conformitate cu prevederile Contractului, sau exploatarii sau lntretinen necorespunzatoare care a fost atribuita unor cauze pentru care Antreprenorul este raspunzator (potrivit prevederilor SubClauzelor 5.51a 5.7 sau altele), sau nerespectarii de catre Antreprenor a unei alte obliqatii.

.~

(d)

Daca si In rnasura In care lucrarile de remediere sunt datorate oricaror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de catre Beneficiar (sau In numele acestuia) si se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].

11.3
Prelungirea Perioadei de Notificare a Beneficiarul va fi Indreptatit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneticlerutuh, la 0 prelungire a Perioadei de Notificare a Detectiunilor pentru l.ucrari sau Sectoare de lucrari, daca si In rnasura In care l.ucrarile, Sectoarele de lucrarl sau 0 components irnportanta a Echipamentelor (In functie de caz ~i ulterior receptiei), nu pot fi utilizate In scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defectiuni sau unor deqradari, Perioada de Notificare a Detectiunilor nu va putea fi prelunqita cu mai mult de doi ani. Daca livrarea si/sau montajul Echipamentelor si/sau Materialelor au fost suspend ate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucreriton sau a Sub-Clauzei 16.1 [Oreptul Antreprenorului de a Suspenda Executie Lucrariloij, obliqatiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei delectiuni sau deqradari produse la mai mult de doi ani dupa expirarea Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Echipamente si/sau Materiale.

Detectiunilor

11.4
Omisiunea Remedierii Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile Intr-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau 0 persoana In numele Beneficiarului) poate stabili 0 data pana la care este necesara remedierea defectiunilor sau deqradarilor ~i va transmite Antreprenorului 0 lnstiintare referitoare la aceasta data. Daca Antreprenorul nu reuseste sa remedieze defectiunile sau deqradarile pana la data stabilita In lnstiintare ~i costul lucrarilor de remediere trebuia suportat de catre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Deteciiunilon, Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a) sa execute lucrarea In mod corespunzator, cu forte proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceasta lucrare iar Antreprenorul va plati Beneficiarului, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneticierululs, costurile inregistrate de catre Beneficiar pentru remedierea defectiunilor sau deqradarilor, sa solicite Inginerului sa convina sau sa decida 0 reducere rezonabila a

Detectiunilor

(b)
Conditii Generaie Cc)ARIC 2006

39
in
caz de discrepeme intre versiunea in timt»: romeru: $/

Aces! document este 0 traducere din versnmee ottcieto in /irnba encteze. versiunea in Itmba eng/eza preveleeze versumee in /imba enqte:»

Pretu'ui (c)

Contractului

In conformitate

cu prevederile

Sub-Clauzei

3.5

[Stabilirea Modului de Solutionare]; sau


sa rezilieze Intregul Contract sau partea de Contract care se refera la l.ucrarile care nu pot fi utilizate In scopul stabilit daca defectiunile sau deqradanle lmpiedica Beneficiarul la utilizarea l.ucrarilor sau a unei parti sernnificative a l.ucrarflor. Fara sa prejudicieze celelalte drepturi, prevazute In Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele platlte pentru l.ucrari sau pentru partea de l.ucrari (dupa caz), lmpreuna cu costurile de finantare ~i costurile aferente dernontarilor ~i demolariior necesare, eliberarf $antierului ~i returnarii Echipamentelor ~i Materialelor Antreprenorului.

g
I G

11.5

o;

<:
::J

Intaturarea
Lucrarllor Necorespunzatoare

:2

o
LL

a::

sau deqradarile nu pot fi remediate cu promptitudine pe I~i da consuntarnantut. Antreprenorul poate Inlatura de pe Santier, In scopul repararii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimtarnant poate solicita Antreprenorului sa majoreze valoarea Garantiei de Buna Executie, cu valoarea de Inlocuire a acestor componente, sau sa prezinte 0 alta qarantie corespunzatoare.

Daca defectlunile

santisr ~i Beneficiarul

11.6

Repetarea Testelor

Daca lucrarile de remediere a defectiunilor sau deqradariior pot afecta tunctionalitatea t.ucrartlor, Inginerul poate solicita repetarea oricarora dintre Testele prevazute In Contract, inclusiv Testele la Terminare si/sa« Testele dupa Terminare. Solicitarea va fi tacuta printr-o instiintare transrnisa In termen de 28 de zile dupa efectuarea remedierilor. Aceste teste vor fi efectuate In conditiile ~i termenii aplicabi!i testelor anterioare, cu exceptia faptului ca ele vor fi efectuate cu riscul ~i pe cheltuiala Partli raspunzatoare pentru lucrarile de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij.

11.7

Dreptul de Acces

Antreprenorul va ave a drept de acces la toate partiie Lucrariior ~i la Inreqistrarile referitoare la exploatarea ~i tunctionarea l.ucrarilor, pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Flnala, cu exceptia situatiuor de incompatibilitate cu masurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.

11.8

Stabilirea Cauzelor Defectiunllor

La solicitarea ~i indicatiile Inginerului, Antreprenorul va cauta sa identifice cauzele tuturor detectlunilor. Cu exceptia situatiei In care Antreprenorul are obliqatia remedierii detectiunuor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Oefeqiuniloij, Costul inspectiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de catre Inginer In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va fi inclus In Pre~ul Contractului.

11.9

Procesul Verbal de
Heceptle

Finala

Indeplinirea obliqatulor Antreprenorului nu se considera a fi incheiata pana cand Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Heceptie Finala, precizand data la care Antreprenorul si-a Incheiat obliqatiite prevazute In Contract. Inginerul va emite Procesul Verbal de Heceptie Finala In termen de 28 de zile dupa ultima data de expirare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor, sau cat mai curand posibil dupa ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate l.ucrariie, a efectuat testele pentru toate

40

@ARIC2006

Concitf de Contract pentru Constructii

;;1 Echipamente

inciusiv Proiectare in iimba romene si

Acest document este a traducere din versiunea oticist» in iimba engiez8 versiutiee In iimba engiez8 prevaieaza versiunea in iimba engieza

in caz de discreoeme inlre versiunee

l.ucrarile si a remediat defectiunile, Un exemplar Heceptie Finals va fi predat Beneficiarului. Procesul Verbal de Receptie certifica receptia l.ucrarilor. 11.10 Obligatii Neindeplinite Finals

al Procesului

Verbal

de

va fi singurul

document

considerat

Dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a Indeplini orice obliqatie care rarnane neindeplinita la data receptiei. In scopul stabilirii naturii si volumului obliqatiilor neindeplinite, Contractu I se va considera a fi In vigoare.

11.11 Eliberarea $antierului Dupa pnrnirea Procesului Verbal de Receptie Finals, Antreprenorul va indeparta din $antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deseurile si l.ucrarile Provizorii. Daca acestea nu au fost evacuate In termen de 28 de zile duos ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Receptie Hnala, Beneficiarul poate vinde sau dispune In alt fel de bunurile rarnase. Beneficiarul va fi indreptatit la plata costurilor produse pentru, sau in leqatura cu activitatea de vanzare sau pentru degajarea si amenajarea $antierului. Orice diterenta de bani rarnasa de pe urma vanzarii va fi platita Antreprenorului. Daca suma rezultata din vanzari nu acopera costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plati Beneficiarului diterenta neacoperita.

upa Terminare
12.1 Procedura pentru Teste dupa Terminare Aceasta Clauza se va aplica daca Testele dupa Terminare sunt specificate Contract. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, Beneficiarul: (a) in

(b)

furniza Intregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instruments. torta de rnunca, materiale si personal cu experienta si calificare corespunzatoare, In vederea efectuarii eficiente a Testelor dupa Terminare, si va efectua Testele dupa Terminare In conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare §i in tretin ere), si orice indrumare pe care Antreprenorul este solicitat sa 0 asigure pe parcursul acestor Teste: si in prezenta Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre parti II poate solicita in mod rezonabil.

va

Testele dupa Terminare vor f efectuate de Indata ce este rezonabil posibil dupa receptia de catre Beneficiar a l.ucrarilor sau a Sectoarelor de lucrari. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul cu 21 de zile inainte de data dupa care vor fi efectuate Testele dupa Terminare. Cu exceptia cazurilor in care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi efectuate in termen de 14 zile dupa aceasta data. in ziua sau zilele stabilite de catre Beneficiar. Daca Antreprenorul nu se prezinta la data si locul stabilit. Beneficiarul poate in cepe efectuarea Testelor dupa Terminare. care se vor considera af efectuate in prezenta Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte.

41

Rezultatele Testelor dupa Terminare vor fi redactate ~i evaluate de ambele Parti. Se va face 0 evaluare corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a l.ucrarilor de catre Beneficiar. 12.2 intarzieri in Efectuarea Testelor

9
I

Daca Antreprenorul inreqtstreaza Costuri ca urmare a unor lntarzieri nerezonabile a Testelor dupa Terminare cauzate de catre Beneficiar, Antreprenorul (i) va in~tiin,a Inginerul ~i (ii) cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreptenoruluii; va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adauqa profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractu lui. Dupa primirea tnstllntarll, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare ~i profitul. Daca, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dupa Terminare a l.ucrarilor sau a unui Sector de lucrari nu poate f finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor (sau oricare perloada asupra careia Partile au convenit), se va considera ca Lucrarile sau Sectorul de lucrari au trecut Testul dupa Terminare.

12.3 Repetarea Testelor

Daca tucranle, sau un Sector de lucrar', nu au trecut Testul dupa Terminare: (a) (b) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucredlor Neexecutate §i Remedierea Oefec(iunilo1,~i fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, In aceiasi termeni ~i conditii a Testelor necorespunzatoare ~i a Testelor dupa Terminare pentru orice lucrare similara..

Daca ~i in rnasura in care rezultatele necorespunzatoare ~i repetarea Testelor se pot atribui oricareia din cauzele enumerate In sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Oefectiuniloij ~i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plati aceste costuri Beneficiarului, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUl]' 12.4 Rezultate Necorespunzatoare ale Testelor dupa Terminare

In cazul in care sunt indeplinite urrnatoarele concitii: (a) (b) Lucrarile, sau un Sector de lucrari, nu trec unele sau toate Testele dupa Terminare, suma corespunzatoare necesar a f platita pentru rezultatele necorespunzatoare ale testelor ca daune pentru lucrarile executate necorespunzator este prevazuta in Contract (sau metoda de calculare este definita) ~i Antreprenorul va plaf Beneficiarului aceasta surna pana la expirarea Perioadeide Notificare a Detectiunilor,

(c)

atunci Lucranle sau Sectorul de lucran se considera Terminare.

ca

au trecut Testele dupa

Daca Lucrarile, sau un Sector de lucrari, nu au trecut un Test dupa Terminare ~i Antreprenorul propune corectari sau rnoditicart ale l.ucrarilor sau unui Sector de lucrari, Antreprenorul poate fi In~tiintatde catre (sau In numele) Beneficiar ca nu are drept de acces la Lucrari sau Sectorul de lucrari pana cand este convenabil pentru

42

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba rornene si

Acest document este 0 traducere din versiunea oticlele in limba engleza, in caz de discrepenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

r
,

Beneficiar. Apoi Antreprenorul va ave a obliqatia de a efectua corectarile sau rnoditicarile si de a trece acel Test, intr-o perioada de timp rezonabila de la primirea instiintar] trimisa de (sau in numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabila pentru Beneficiar. Daca Antreprenorul nu prirneste aceasta instiintare pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de aceasta obliqane si se va considera ca l.ucrarile sau Sectorul de lucrari (dupa caz) au trecut Testele dupa Terminare. Daca Antreprenorul inreqistreaza Costuri suplimentare ca urmare a unei Intarzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la l.ucrari sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzatoare ale unui Testul dupa Terminare sau sa efectueze oricare corectari sau rnodifcari, Antreprenorul (i) va transmite 0 Instiintare Inginerului si (ii) cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptulla plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Dupa primirea acestei instiintari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] ~i va conveni sau stabili Costurile suplimentare si profitul.

13.1 Dreptul de a Modifica

Modificarile pot f initiate de catre Inginer lnainte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor, printr-o instructiune sau printr-o solicitare adresata Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Moditicarile nu vor contine ornisiuni ale lucrarilor care urmeaza sa fie executate de alti antreprenori. Antreprenorul va avea obliqatia de a executa orice Modificare, cu exceptia cazului in care Antreprenorul lnstiinteaza cu promptitudine Inginerul (prezentand detalii justificative) ca (i) Antreprenorul nu poate obtine cu usurinta Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce slquranta sau compatibilitatea l.ucrarilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra indeplinirii Listei de Garantii. Dupa prirnirea instiintarii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instructiunea,

13.2 Optimizarea Proiectului Antreprenorul poate transmite oricand Inginerului 0 propunere scrisa care (in opinia Antreprenorului), daca va f adoptata, (i) va urgenta terminarea l.ucrarilor, (li) va reduce costul executiei, Intretiner!i si exploatarii l.ucrarilor, (iii) va imbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va f in avantajul Beneficiarului. Propunerea va f elaborate pe cheltuiala Antreprenorului si va elementele enumerate in Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare]. 13.3 Procedura Modificare de Daca Inginerul solicita 0 propunere, lnainte de a dispune 0 Modificare, Antreprenorul va raspunde in scris cat mai curand posibil, fie prin exprimarea motivatiei pentru care nu se poate conforma (daca este cazul), fie prin transmiterea urrnatoarelor: (a)
Conditll Generaie

include

descrierea proiectului si/sau lucrarii propuse pentru a fi executate si programul

ARIC 2006 cticiat« in iirnba engJeza !irnIJa engJeze)


J~r7

43
ca:: ete discreoent» /ntro vers.o.ie«
/n limt»:

Acest cocu.nent este traducere oin veisiunee versiunes in /irnba eng}(;,z/3 prcvafea.!i:1 versiunea

rornana

(b)

(c)

de executie al acestora propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesara a programului de executie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Executie], ~i a Duratei de Executie, ~i propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Pretului Contractului.

Dupa primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va raspunde cat mai curand posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectulw] sau in alt fel), ~i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va intarzia executia lucrarilor pana la primirea raspunsului. Fiecare instructiune referitoare la executarea solicitarea privind inregistrarea Costurilor, va Antreprenor, care va confirm a de primire. de Modiflcarl, Insotita de fi ernisa de Inginer catre

LlJ

0:::
_J

«
:2
0:::
CL

::J

Dupa dispunerea sau aprobarea unei Modificari, Inginerul va proceda in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Pretului Contractului ~i a Graficului de Plati, Aceste actualizari vor include un profit rezonabil ~i vor tine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13.2 [Optimizarea Proiectulw], daca se pot aplica.

13.4 Plata in Moneda Stabilita

Daca Contractu I va prevedea ca plata Pretului Contractului sa fie tacuta in mai multe monede, atunci ori de cate ori se convine 0 actualizare, aprobata sau stabllita conform celor de mai sus, se vor specifica sumele platibite in fiecare din monedele stabilite. In acest scop, se va face referire la proportia existenta sau anticipata a monedelor din Costul Mooiflcaritor, ~i la proportia monedelor stabilite pentru efectuarea platii din Pretul Contractului.

13.5 Sume Provizionate

Fiecare Surna Provlzionata va f tolosita, integral sau partial, in conformitate cu instructiunile Inginerului, iar Pretul Contractului va fi modificat corespunzator. Suma total a platita Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de catre Inginer, pentru tucrari, bunuri furnizate sau servicii, la care se retera Suma Provizionata. Pentru fiecare Surna Provizionata, Inginerul poate emite urrnatoarele instructiuni: (a) Lucrarea sa fie executata de catre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a f furnizate), ~i evaluata potrivit prevederilor Sub-Ctauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; si/sau Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmeaza sa fie achizitionate de catre Antreprenor ~i a carer valoare va f inclusa in Pretul Contractului: (i) (ii) sumele reale ptatite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor sl, 0 sum a pentru cheltuielile generale ~i profit, calculata ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (daca exista) specificat in Lista corespunzatoare. Daca nu exista un asemenea procent, se va aptica procentul specificat in Anexa la Oterta. Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri

(b)

La solicitarea Inginerului, ~i chitante justificative.

13.6 Lucrarl in Regie

Pentru tucrarl minore sau accidentale, sa fie executata pe baza lucranlor


©ARIC 2006

Inginerul poate dispune ca Modificarea in regie. tucrarue vor fi evaluate in


inclusiv Proiectare in limba romene §i

44

Conditii de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba engleza. in caz de discrepeme versiunee in limba engleza prevaleaza versiunee in limba engleza

conformitate cu Listele de l.ucrari in Regie incluse in Contract, si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de l.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Bunurile pentru Lucrare. Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. La formularea cererii de plata, Antreprenorul va transmite facturi, bon uri , calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Cu exceptia articolelor pentru care Lista l.ucrarilor in Regie rnentioneaza ca nu este necesara plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte, in dublu exemplar, care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedenta: (a) (b) (c) numele, Iunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, identificarea, tipul ~i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului l.ucrarilor Provizorii si, cantitatlle si tipurile de Echipamente si Materiale folosite.

lnainte de a comanda

si a

Daca vor fi corecte, sau dupa ce au fost convenite de catre parti, cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situatii cu preturile pentru aceste resurse, lnainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l.ucrari, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran]. 13.7

Actualizarl Generate de Modificari ale Legilor

Pretul Contractului va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tar!i (inclusiv introducerea unor Legi noi ~i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea jurldica sau oticiala, quvernarnentala, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) lntarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, tacute ulterior Datei de Baza, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Re vendlce rile Antreprenorulw], va ave a dreptul la: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Ouratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi lntarziata. ~i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului.
0 prelungire

(b)

Dupa primirea lnstiintarii, Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. 13.8

Actualizari Generate
de Modificari ale

Preturilor

In aceasta Sub-Clauza, .tabelul datelor de actualizare" lnsearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oterta. Daca nu exista un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca, al Bunurilor si al altor elemente ale l.ucrarilor, prin adauqarea sau scaderea
",' AR1C 2006 ofrCia/a
Intre

45
/;fr:ha

conformitate cu Listele de l.ucrari in Regie incluse in Contract, si se va aplica procedura de mai jos. Daca Lista de l.ucrari in Regie nu este inclusa in Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. lnainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului preturile aferente. La formularea cererii de plata, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculatii sau chitante corespunzatoare fiecarui Bun. Cu exceptia articolelor pentru care Lista Lucrarilor in Regie mentioneaza ca nu este necesara plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situatii corecte, in dublu exemplar, care vor include urmatoarele detalii referitoare la resursele utilizate la executia lucrarilor din ziua precedents: (a) (b) (c) numele, tunctia si orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, identificarea, tipul si orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului t.ucrarilor Provizorii si, cantitatile si tipurile de Echipamente :;;i Materiale folosite.

:;;i a

Daca vor fi corecte, sau dupa ce au fost convenite de catre parti, cate 0 copie a fiecarei situatii va fi sernnata de catre Inginer si restituita Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situatii cu preturile pentru aceste resurse, inainte ca acestea sa fie incluse in urrnatoarea Situatie de l.ucrari, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situetiilor

Interimare de Lucran]. 13.7 Actuallzari Generate de Modificari ale Legilor


----------------

Pretul Contractu lui va fi actualizat pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Tarii (inclusiv introducerea unor Legi noi :;;i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridica sau oficiala, quvernamentala, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baza, care II va afecta pe Antreprenor in indeplinirea obliqatiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Daca Antreprenorul inreqistreaza (sau va inregistra) Intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbari ale Legilor sau interpretari, tacute ulterior Datei de Baza, Antreprenorul va instiinta Inginerul si, cu conditia respectarli prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Re vendice rile Antreprenorulw], va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de lntarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Ouratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, si plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse in Pretul Contractului. Inginerul va actiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei
0 prelungire

(b)

Dupa primirea lnstiintarli, solutionare

3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de


a acestor probleme.

13.8 Actualizari Generate de Modificari ale Preturilor

In aceasta Sub-Clauza, .tabelul datelor de actualizare' insearnna tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus in Anexa la Oferta. Daca nu exists un astfel de tabel al datelor de actualizare. prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Daca prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele platibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru cresterea sau diminuarea costului tortei de rnunca, al Bunurilor :;;i al altor elemente ale l.ucrarilor, prin adauqarea sau scaderea

Conditii Clenera!Ei

ARIC 200f) In caz de oiscrecerte intre versiunea

45
/n I/rnba rctnen»

Aces! docu{nent 0 treouce:« du: versiunea oiiciel« in linlba enqte:» \/ersiunea if' hrnba enQlezr3 prevaleazf_) vers/unea u: finlba englezB

§!

valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevazute In aceasta SubClauza. In rnasura In care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asiqura 0 cornpensatie totala pentru crestere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptata include sumele necesare pentru a acoperi eventuala crestere sau scadere a costurilor. Actualizarea care urrneaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului, dupa cum este evaluate In conformitate cu Lista corespunzatoare §i aprobata In Certificatele de Plata, va fi determinata, conform formulelor, pentru fiecare rnoneda In care se plateste Pretul Contractului. Nu se va aplica nici 0 actualizare la Iucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturiior curente. Formulele vor fi de urmatorul tip: Pn avb ~

Ln

+c

En Eo

Mn
Mo

+ .. ,

unde: .Pn" este coeficientul de actualizare care urrneaza a fi aplicat valorii de contract estimate In moneda relevanta pentru lucrarea realizata In perioada .n", aceasta pericada fiind 0 luna, in atara de cazul in care Anexa la Oterta este prevazut altfel; "a" este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentand partea neactualizabila din platile contractuale;

.b", .c'. .d" sunt coeficienti care reprezinta ponderea estirnata a fiecarui element relevant de cost In executia Lucrarilor, asa cum este stabilit In tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi Iorta de munca, utilaje §i materiale;
.Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenti de pret sau preturile de reterinta pentru perioada .n", exprimati in moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile inainte de ultima zi a perioadei (Ia care se refera Certificatul de Plata respectiv); §i .Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de pre] de baza sau preturile de reterinta, exprimati In moneda relevanta de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data de Baza, Se vor utiliza indicii de pret sau preturile de reterinta prevazute In tabelul cu datele de actualizare. Daca exista In~oieli asupra provenientei acestora, acestla vor fi stabi'iti de catre Inginer. In acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (lnscrise In coloanele patru si, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) In scopul clarificarii provenientei: desi aceste date (si respectiv aceste valori) pot sa nu corespunda indicilor de pret de baza. In cazurile In care .rnoneda indicilcr''(prevazuti In tabel) nu este moneda relevanta pentru plata, fiecare indice va fi convertit In moneda relevanta de plata, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de catre Banca Nationala a Tarii, din data mentionata mai sus pentru care se cere sa se aplice indicele. In lipsa unui indice curent de pret disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plata, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculate corespunzator atunci cand un indice curent de pret este

46

@ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente

mclusiv Proiectare In limba romana ~i

Acest document este a traducere din versiunea oticiele in {rmba eng/eza. versiunea in /imba eng/eza preva/eaz8 versiunea in /imba eng/eza

in

caz de discrepante

iotre versiunea

disponibil. Daca Antreprenorul nu reuseste sa termine l.ucrarile In perioada Duratei de Executie, actualizarea preturilor dupa aceasta perioada va fi tacuta utllizand sau (i) fiecare indice sau pret aplicabil cu 49 de zile lnainte de data de expirare a Duratei de Executie a l.ucrarilor, sau (ii) indicele sau pretul curent, In functie de care dintre acestia este rnai favorabil pentru Beneficiar. Ponderile (coeficientii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliti In tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai daca s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Mooltlcanlor.

14.1 Pretul Contractului

Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor (a)

Speciale:

(b)

Pretul Contractului va f Valoarea de Contract Acceptata ca surna fortetara sl va face obiectul unor actualizarl In conformitate cu prevederile Contractului; Antreprenorul va plati to ate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa Ie plateasca potrivit prevederilor Contractului, iar Pretul Contractului nu va fi modificat In functie de aceste costuri, cu exceptia celor specificate In Sub-Clauza 13.7 [Actualizari Generate de Modificari

ale Legiloij;
(c) cantltatlle care pot fi incluse In Listele de cantitaf vor si nu vor f considerate cantitaf reale si corecte ale Antreprenorul urrneaza sa Ie execute; si 0 cantitate sau pret care vor fi incluse lntr-o Lista utilizate pentru scopurile rnentionate In Lista ~i pot fi alte scopuri. fi cantitatl estimate l.ucrarllor pe care de cantltatl vor fi inaplicabile pentru

(d)

Daca 0 parte din l.ucrari urrneaza a fi platita conform cantitatilor furnizate sau lucrarilor efectuate, prevederile referitoare la rnasurare si evaluare vor fi rnentionate In Conditiile Speciale. Pretul Contractu lui va fi stabilit In conseclnta, si va face obiectul unor actualizari In conformitate cu prevederile Contractul.

14.2 Plata in Avans

Beneficiarul va efectua 0 plata In avans, sub forma unui lmprurnut tara dobanda, In vederea mobillzarii sl prolectarii, dupa ce Antreprenorul va prezenta 0 qarantie In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totala a platii In avans, numarul si datele achitarii transelor (daca sunt mai multe decat una), moneda ~i procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele rnentionate In Anexa la Oferta. Aceasta Sub-Clauza nu va avea aplicabilitate In cazul in care qarantia nu este prezentata Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat In Anexa la Oferta. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plata pentru prima transa a Avansului dupa primirea unei Situatii de l.ucrari (potrivit prevederilor SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situeiillor Interimare de Lucran)) ~i dupa ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garantia de Buna Executie potrlvit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna Executie] ~i (ii) 0 qarantie de

Condltii Generale

©ARIC

2006

47
in caz de discrepante
intre versumee in limba rornana $1

Acest document este 0 treducete din verslLJOea oiiciele in limba enotee«. vetsiunee in limb» engleza prevaleaza vereiunee in luno« enqte:»

valoarea ~i In moneda stabilite pentru plata In avans. Aceasta qarantie va fi ernisa de catre 0 entitate ~i dintr-o tara (sau alta jurisdictie) aprobata de catre Beneficiar, si va avea formatul anexat Conditiilor Speciale sau alt format aprobat de catre Beneficiar. Garantia prezentata de catre Antreprenor va fi valabila ~i va rarnane In vigoare pana la data rambursarii avansului, ~i valoarea acesteia poate fi redusa progresiv cu sumele rambursate de catre Antreprenor, incluse In Certificatele de Plata. Daca plata In avans nu a fost rambursata cu 28 de zile Inainte de data expirarii qarantiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea qarantiei pana la rambursarea platii In avans. Plata In avans va fi rambursata prin deduceri procentuale din Certificate Ie de Plata. Cu exceptia cazului In care In Anexa la Oterta se specifica alte procente: (a) In Certificatele de Plata deducerile vor incepe sa se taca In momentulln care valoarea tuturor platilor interimare autorizate (cu exceptia platii In avans, deducerilor ~i restituirii sumelor retinute) depaseste 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptata, mai putin Sumele Provizionate ~i valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecarui Certificat de Plata (cu exceptia platii In avans, deducerilor ~i a restituirii sumelor retmute) In monedele ~i proportiile acestora In plata In avans, pana In momentulln care plata In avans va fi rambursata.

(b)

Daca plata In avans nu a fost rambursata inalnte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, sau lnainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezi/ierea Contractului de cetre 8eneficiatj, Clauzei 16 [Suspendarea §i Rezilierea Contractului de cetre Antreprenotj sau Clauzei 19 [Forta Majora] (dupa caz), totalul diferentei ramase se va plati imediat de catre Antreprenor Beneficiarului. 14.3 Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrar]

Antreprenorul va transmite Inginerului, la starsitul perioadei de plata staoilita In Contract (sau la starsitul fiecarei luni, daca nu este stabilita), 0 situatle de lucrari, In sase exemplare, intr-o forma aprobata de catre Inginer, In care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera lndreptatit, irnpreuna cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evolutia lucrarilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evotutie Lucrarilotj. Situatia de lucrari va include urmatoarele valori, dupa caz, care vor fi exprimate In monedele In care se plateste Pretul Contractului, In ordinea de mai jos: (a) valoarea estirnata a contractului pentru Lucrarile executate ~i Documentele Antreprenorului elaborate pana la starsitul lunii (inclusiv Modificarile, dar excluzand articolele descrise In sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos; orice surna care trebuie adauqata sau dedusa datorita rnoditicarit legilor ~i pretu rilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Moditiceti ale Legilotj ~i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizari Generate de Modificari ale Preturilotj; orice surna care este dedusa ca retinere, calculata prin aplicarea procentului de retinere, prevazut In Anexa la Oterta, la totalul sumelor de mai sus, pana cane suma astfel retinuta de catre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Hetinute (daca exists), prevazuta In Anexa la Oterta:
Conditii de Contract pentru Constructii in caz de discrepente ~i Echipamente intre versiunea mclusiv Proiectare in limba romene $1

(b)

(c)

48

©ARIC 2006

Acest document este 0 traducere dm verstunee ofiCiala in !imba engleza versiunea in limba englez8 prevaleaza vetsumee in !imba enqtez«

(d) (e)

orice sume rarnbursari, orice sume Materiale,

care trebuie adauqate sau deduse pentru plata In avans !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata in Avansj; care trebuie adauqate sau deduse pentru Echipamente !?i potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente §i

Materiale destinate Lucrariloij;


(f) orice alte adauqir: sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau In alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicari, Dispute §i ArbitraJ], !?i deducerea sumelor aprobate In Certificatele de Plata anterioare.

(g) 14.4

Graficul de P1ati

Daca In Contract este prevazut un grafic de plati care sa specifice procentele In care se va plaf Pretul Contractului, atunci, cu exceptia altor prevederi ale acestui grafic: (a) transele prevazute In acest grafic de plati vor fi valorile de Contract estimate In conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situeililor Interimare de Lucran]; prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente §i Materiale destinate Lucrariloij nu se vor aplica; daca transele prevazute In grafic nu sunt conforme cu evolutia reala, Inreqistrata In executia l.ucrarilor, !?i daca se constata ca evolutia reala este mai lenta decat cea pentru care s-a fundamentat graficul de plati, atunci Inginerul poate actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluiionarej pentru a conveni sau stabili valorile transelor care sa ia In considerare masura In care evolutia lnreqistrata este mai lenta decat cea pentru care s-au fundamentat transele de plata.

(b) (c)

Daca In Contract nu este inclus un grafic de plati, Antreprenorul va transmite estimari provizorii ale platilor estimate a fi datorate la starsitu' fiecarui trirnestru. Prima estimare va fi transrnisa In termen de 42 de zile dupa Data de Incepere. Estimarile revizuite vor fi transmise trimestrial, pana la emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor. 14.5

Echipamente ~i Materiale destinate l.ucrarilor

In situatia aplicarii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plata se vor adauqa, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele !?i Materialele, care au fost expediate pe Santier pentru a fi Incorporate In l.ucrarile Permanente, !?i (ii) deduceri, In situatia In care valoarea de contract a acestor Echipamente !?i Materiale este lnclusa ca parte a Lucranlor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Sltueiiitot Interimare de

Lucran].
Daca listele la care se face referire In sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse In Anexa la Oterta, aceasta Sub-Clauza nu se va aplica. Inginerul va stabili si aproba adauqarea Plata, daca vor fi lndeplinite urrnatoarele (a) Antreprenorul: (i) a pastrat evidente satisfacatoare (inclusiv comenzi, chitante, Inreqistrari privind Costurile !?i utilizarea Echipamentelor !?i Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, !?i a transmis 0 situatie de plata pentru Costul de procurare !?i livrare a Echipamentelor !?i Materialelor pe $antier, insotita de documente sumelor In Certificatele conditii: Interimare de

(ii)

Condit! Generate

(1;', ARIC 2006

49
I~, de dtscrepante caz imre vers.ore« in limba romen« '31

Aces! docurnent este 0 traducere din verst/mea ottcta!~) in Itmba engleza versn.nc.: in limb» enate:» prevaleaza verst/mea in It/11baeoctez«

justificative ~i de asemenea: (b) Echipamentele ~i Materialele respective: (i) vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la expedierea pe $antier, (ii) au fost irnbarcate ~i sunt in drum spre $antier, in conformitate cu prevederile Contractului; ~i (iii) sunt descrise in avizul de expeditie sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului irnpreuna cu dovada platii transportului ~i a aslqurarii, cu orice alte documente solicitate in mod rezonabil, precum ~i cu 0 qarantie bancara erntsa intr-o forma ~i de catre 0 entitate aprobate de catre Beneficiar, la valoarea ~i moneda echivalenta sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceasta qarantie poate fi prezentata lntr-un format similar cu cella care s-a tacut referire in Sub-Clauza 14.2 [Plata in Avans], ~i va f valabila pana cand Echipamentele ~i Materialele vor fi depozitate corespunzator pe $antier si protejate Irnpotriva pierderii, deqradarii ~i deteriorarii: sau

[]

(J

(c)

Echipamentele ~i Materialele respective: (i)


(ii)

vor fi cele cuprinse in listele Anexa la Oterta pentru plata la livrarea pe $antier, ~i au fost livrate si depozitate corespunzator pe $antier si sunt protejate irnpotriva pierderii, deqradarli ~i deterioraru, si par sa corespunda prevederilor Contractului.

'

Sumele suplimentare care urrneaza sa fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de catre Inginer pentru Echipamente ~i Materiale (inclusiv livrarea pe $antier), tinand cont de documentele rnentionate in aceasta Sub-Clauza ~i de valoarea de contract pentru Echipamente ~i Materiale. Moneda de plata pentru sumele suplimentare va f aceeasi cu cea in care se va efectua plata atunci cand valoarea de contract va fi inclusa in situatia de lucrari potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situatiilor Interimare de Lucrari.]. In Certificatul de Plata se va aplica 0 deducere care va f echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele ~i Materialele respective ~i va f in aceleasi monede ~i aceleasi proportii ca ~i suma suplimentara. 14.6 Emiterea Certificatelor de Plata Interimare

Nici 0 surna nu va fi confirrnata sau platita pana cand Beneficiarul nu a primit si aprobat Garantia de Buna Executie. Apoi, in termen de 28 de zile dupa primirea Situatiei de Lucrari ~i a documentelor justificative Inginerul va emite catre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plata in care vor fi incluse suma de plata stabilita in mod echitabil de catre Inginer ~i detaliile justificative aferente. Inginerul nu va avea obliqatia de a emite, lnainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor, un Certificat Interimar de Plata pentru 0 surna care (dupa retineri ~i alte deduceri) va fi mai mica decat valoarea minima a Certificatelor Interimare de Plata (daca exista) prevazuta in Anexa la Oterta. In aceasta eventualitate, Inginerul va transmite 0 instuntare Antreprenorului.

50

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii

si Echipamen!e intre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romene $1

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiele in limba engleza. in caz de discreoeote versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza

f'

Un Certificat Interimar de Plata nu va fi refuzat la plata pentru alt motiv in atara de urrnatoarele: (a) daca un bun furnizat sau 0 lucrare executata de catre Antreprenor nu se contorrneaza prevederilor Contractului, costul remedierii sau al inlocuirii poate fi retinut pana cane remedierea sau inlocuirea au fost finalizate; si/sau daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sa execute 0 lucrare sau sa respecte 0 obliqatie, fiind notificat de catre Inginer in acest scop, valoarea acestei lucrari sau obliqatii poate fi retinuta pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obliqatiei.

(b)

In orice Certificat de Plata Inginerul poate sa taca corecturi sau modificari care in mod normal ar fi trebuit sa fie aplicate unui Certificat de Plata anterior. Nu se va considera ca un Certificat de Plata confirrna acceptul, aprobarea, consirntamantul sau satistactia Inginerului. 14.7 Platile Beneficiarul (a) va plati Antreprenorului:

(b)

(c)

prima transa din plata in avans, in termen de 42 de zile dupa emiterea Scrisorii de Acceptare sau in termen de 21 de zile dupa primirea documentelor, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Bun« Executie] si Sub-Clauzei 14.2 [Plata in A vans], pentru plata fiind necesara indeplinirea ambelor conditii. suma aprobata in fiecare Certificat Interimar de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Inginer a Situatiei de Lucrari ~i documentelor justificative; si suma aprobata in Certificatul Final de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea de catre Beneficiar a Certificatului de Plata.

Plata sumelor datorate in fie care rnoneda va fi tacuta In contul bancar precizat de Antreprenor ~i in tara platii (pentru moneda respectiva) specificate in Contract. 14.8
----... ----

Intarzlerl in
Efectuarea

Platilor

Daca Antreprenorul nu va pnrru plata In conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Platile], Antreprenorul va avea dreptul sa primeasca costuri de tinantare aferente perioadei de intarziere calculate lunar pentru suma neplatlta. Aceasta perioada se va considera ca in cepe la data pentru plata, speclticata in Sub-Clauza 14.7 [Platile], fara a se lua in considerare (In cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificate Ie Interimare de Plata. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, aceste dobanzi vor fi calculate la rata de scont publicata de banca centrala din tara monedei in care se face plata la care se adauqa 3 puncte procentuale, ~i vor fi platite in acea moneda. Antreprenorul va avea dreptul la aceasta plata tara 0 notificare oficiala, ~i tara prejudicierea oricarui alt drept sau despaqubire. sau certificare

14.9 Plata Sumelor Retinute Dupa ce Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor a fost em is ~i Lucrarile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dupa Terminare, daca exista), Inginerul va autoriza plata catre Antreprenor pentru prima jumatate din Sumele Hetinute. Daca pentru un Sector de lucrarl a fost em is Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor, procentul corespunzator al primei jurnatan din Sumele Hetinute va fi autorizat la plata, dupa ce Sectorul
AR!C 2006 Aces! ciocUinent esse C iraduc6:t? .i.n 'liersiunea I'n ijrnba enqleza V(:Y,:;iunea (0 lirnba O(rQiez3 preva/eaz0 v=rsiune» /n iirnb2 engleza "

51
in
ce: de discrepante
intre versiunea lirnba (ornana

de lucrari a trecut toate testele. Imediat dupa expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defectiunilor, restul rarnas de platit din Sumele Hetinute va f autorizat la plata de catre Inginer pentru a f platit Antreprenorului. Daca a fost emis un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor pentru un Sector de tucrarl, procentul corespunzator din a doua jurnatate din Sumele Hetinute va fi autorizat ~i platlt imediat dupa data de ex pi rare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor pentru Sectorul de lucrari.
c')

Daca raman tucran de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garantie] sau Clauzei 12 [Testele dupe Terminare], Inginerul va fi indreptatit sa retina costul estimat al acestor tucrari pana la executarea acestora. Procentul corespunzator pentru fiecare Sector de tucrari va fi valoarea procentuala a Sectorului de tucran rnentlonata In Anexa la Oferta. Daca valoarea procentuala a unui Sector de iucrari nu este inclusa In Anexa la Oferta, sumele reprezentand procentul corespunzator pentru nici una din jurnatatite Sumelor Hetinute pentru Sectorul respectiv nu vor f autorizate la plata conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.

14.10 Situatia de Lucrarl la Terminare

Tn termen de 84 de zile dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea Lucraritor, Antreprenorul va transmite Inginerului, In sase exemplare, Situatia de iucrari la terminare, insotlta de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de Lucran], care sa contina: (a) valoarea tuturor lucraritor executate In conformitate cu prevederile Contractului pana la data mentionata In Procesul Verbal de Heceptie la Terminarea Lucrarilor, orice alte sume la care Antreprenorul se considera Indreptatit, ~i 0 estimare a oricaror alte sume pe care Antreprenorul Ie consldera ca Ii vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate In Situatia de lucrar' la terminare. cu prevederile Sub-Clauzei 14.6

(b) (c)

Inginerul va emite un certificat In conformitate

[Emiterea Certificatelor Interimare de Plata]. 14.11 Prezentarea Situatiilor Finale de Lucrarl

termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Heceptie Finala, Antreprenorul va transmite Inginerului, In sase exemplare, Situatia finala de lucrari, Insotita de documentele justificative, care sa prezinte In detaliu, intr-un format aprobat de catre Inginer, urrnatoarele: (a) (b) valoarea tuturor tucraritor executate conform prevederilor Contractului, ~i orice alte sume la care Antreprenorul se considers indreptatit, potrivit prevederilor Contractului, sau In alt tel.

In

Daca Inginerul nu va f de acord sau nu va putea verifica 0 parte a situatiei finale, Antreprenorul va transmite orice inforrnatii suplimentare pe care Inginerul Ie va sollcita In mod rezonabil ~i va efectua toate modificarile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregati si va transmite Inginerului situatia finala, asa dupa cum s-a convenit. Aceste Conditii se refera la situatia de plata asupra careia s-a cazut de acord ca fiind Situafia Finala de l.ucrari.

52

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructu ~i Echipamente

inclusiv Proiec!are in /imba romerui §i

Acest document este a traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. versiunea In limba eng/eza preveteeze versiunea in /imba eng/eza

in

caz de discreperte

intre versiunea

Daca, in urma discutiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident ca exista 0 disputa, in pofida rnodificarilor situatiei finale asupra carora s-a cazut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu 0 copie adresata Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plata pentru partite din situatia finala asupra carora s-a cazut de acord. Daca disputa este solutionata, in final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Solutionarea pe Cale Amiabila], Antreprenorul va preqati ~i va transmits Beneficiarului (cu 0 copie pentru Inginer) 0 Situatie Finala de l.ucrari. 14.12

Scrisoarea de Descarcare

La prezentarea Situatiei Finale de l.ucrari, Antreprenorul va transmite 0 Scrisoare de Descarcare care va confirma ca totalul Situatiei Finale de l.ucrari reprezinta valoarea finala ~i cornpleta a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau in leqatura cu acesta. Aceasta scrisoare po ate confirma ca descarcarea intra in vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garantia de Buna Executie si restul de plata, data la care descarcarea va deveni efectiva,

14.13

Emiterea Certificatului Final de Plata

In termen de 28 de zile de la primirea Situatiei Finale de l.ucrari ~i a scrisorii de descarcare in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situeiiilor Finale de Lucran] si Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plata, care va mentions: (a) (b) suma finala care este datorata, ~i diterenta (daca exista) datorata Antreprenorului de catre Beneficiar sau Beneficiarului de catre Antreprenor, dupa caz, luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de catre Beneficiar ~i toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

Daca Antreprenorul nu a depus Situatia Finala de l.ucrari in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situetiitor Finale de Lucran] ~i Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descarcare], Inginerul va solicita Antreprenorului sa 0 depuna. In cazul in care Antreprenorul nu va depune situatia in termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plata pentru 0 surna pe care 0 va stabili ca fiind in mod corect datorata. 14.14
----------------

incetarea Responsabilitatii Beneficiarului

Beneficiarul nu va mai avea nici 0 obliqatie fata de Antreprenor in nici un fel sau pentru nici 0 problema in leqatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia l.ucrarilor, cu exceptia cazului in care Antreprenorul a inclus in mod expres 0 surna pentru aceasta: (a) (b) in sltuatla Finals de l.ucrari, ~i de asemenea in Situatia de l.ucrari la Terminare, descrisa in Sub-Clauza 14.10 [Situatia de iucren te Terminare] (cu exceptia problemelor sau situatiilor aparute dupa emiterea Procesului Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrartlor).

Aceasta Sub-Clauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obliqatiile sale de despaqubire in caz de frauda, qreseala deliberate sau comportament necorespunzator. 14.15

Moneda in care se Efectueaza Plata


Condit:! Generale

Pretul Contractu lui va fi platit in moneda sau monedele rnentionate in Anexa la Oterta. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale, daca se
AF~iC 2006 III de ctscrep.nne

53
intte versicne«: in limba rornanc7 ~i

Acest document este 0 traducere dl/1 versnmee otic/ala in !!lnba engleza versiune» in limba engiezel prevaleaztl versu.ne» in iiuib« englez8

rnentioneaza (a)

mai mult de 0 rnoneda, plati!e se vor face dupa cum urrneaza: de Contract Acceptata a fost exprirnata doar in Moneda

daca Valoarea l.ocala: (i)

procentele sau sumele Monedei Locale sau Strains ~i cursu rile fixe de schimb stabilite pentru calcularea platitor vor fi cele rnentionate in Anexa la Oferta, daca partile nu au convenit altfel; (ii) platile ~i deducerile in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] si Sub-Clauzei 13.7 [Actualizari Generate de Modificari ale Legilor] vor fi tacute in monedele ~i procentele aplicabile acestora; ~i (iii) alte plati ~i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situeiiitor Interimare de LucranJ vor fi tacute in monedele ~i procentele specificate in sub-paragraful (a) (i) de mai sus; (b) (c) plata daunelor specificate in Anexa la Oterta se va face in monedele ~i procentele specificate in Anexa la Oterta: platite efectuate de Antreprenor catre Beneficiar vor fi tacute in moneda in care suma a fost cheltuita de catre Beneficiar sau in moneda care este convenita de ambele Parti; daca 0 surna platibila Beneficiarului de catre Antreprenor intr-o anurnlta moneda depaseste suma platibila Antreprenorului de catre Beneficiar in acea rnoneda, Beneficiarul poate recupera diterenta acestei sume din sumele pe care Ie are de platit Antreprenorului in alte monede; ~i daca in Anexa la Oterta nu se rnentioneaza nici un curs de schimb, se vor aplica cursu rile de schimb de la Data de Baza stabilite de banca nationala a Tarii.

(d)

(e)

ReztrSontractului
15.1

de catre Beneficiar

lnstllntarea de
Remediere

Daca Antreprenorul nu reuseste sa-si Indeplineasca una din obliqatiile prevazute in Contract, Inginerul poate sa solicite Antreprenorului, printr-o Instiintare, sa corecteze qreseala si sa 0 remedieze Intr-o perloada specificata ~i rezonabila de timp.

15.2 Rez ilie rea Contractului de catre Beneficiar

Beneficiarul (a)

va fi inoreptatlt

sa rezilieze Contractul

daca Antreprenorul:

nu reuseste sa respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garantia de Buna ExecuJiel sau cerintele unei instiintari potrivit prevederilor Sub-Clauzei

15.1 [In§tiintarea de Remediere],


(b) (c) abanconeaza Lucrarile sau dernonstreaza in alt fel intentia continua indeplinirea obligatiilor din cadrul Contractului, nu reuseste, tara justificari rezonabile: (i) (ii) sa realizeze tucrarile in conformitate cu de a nu

prevederile Clauzei 8 sau sa sotutioneze cerintele unei instiintar], ernisa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrari de Remediere], in termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

[lnceperea,

lnterzieree §i Suspendarea Lucrarilor],

(d)

subcontracteaza

toate l.ucrarite sau cesioneaza

Contractul

fara sa obtina
mclusiv Proiectare in limba (amana $1

54

©ARIC

2006

Condrtii de Contract pentru Constructs :;;i Echipamente

Acest document este a traducere din versiunea oticiele in limba engleza versiunee in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

in caz

de discrepante

intre versiunea

(e)

(f)

aprobarea necesara: devine falit sau insolvabil, intra In proces de lichidare, prirneste un ordin de punere sub sechestru Tmpotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii sai, destasoara In continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager In beneficiul acestor creditori, sau daca se intampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor In vigoare) are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente. sau da sau se otera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recornpensa pentru: (i) (ii) a actiona sau a Inceta sa actioneze In leqatura cu Contractul, sau a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoana care are leqatura cu Contractul,

sau daca oricare din membrii Personalului Antreprenorului, aqenti sau Subantreprenori dau sau se otera sa dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, tn modul descris In acest sub-paraqraf (f). Stimulentele !?i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptulla rezilierea Contractului. Tn oricare din aceste evenimente sau circurnstante, Beneficiarul, In termen de 14 zile dupa transmiterea unei lnstiintari catre Antreprenor. va putea sa rezilieze Contractul si sa evacueze Antreprenorul de pe $antier. Tn cazurile descrise In sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin Instiintare, sa rezilieze imediat Contractul. Optiunea Beneficiarului de a rezilia Contractu I nu va prejudicia al Beneficiarului prevazut In Contract sau alt drept. Dupa reziliere Antreprenorul va parasi $antierul si va Bunurile solicitate, to ate Documentele Antreprenorului de proiectare intocrnite de sau pentru el. Antreprenorul pentru a respecta imediat orice instructiuni rezonabile pentru cesionarea oricarui contract de subantrepriza, viata sau proprietatea sau pentru siquranta l.ucrarilor. nici un alt drept

preda Inginerului toate si orice alte documente va face to ate eforturile incluse In lnstiintare (i) si (ii) pentru a proteja

Dupa reziliere, Beneficiarul poate finaliza l.ucrarile prin torte proprii si/sau cu alte entitati. Beneficiarul !?i aceste entitati vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare Tntocmite de Antreprenor sau In numele acestuia. Beneficiarul va transmite 0 lnstiintare prin care Utilajele Antreprenorului si Lucrarile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe $antier sau In apropierea $antierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora. cu riscul si pe cheltuiala Antreprenorului. Daca pana la data din lnstilntare Antreprenorul nu a reusit sa efectueze 0 plata datorata Beneficiarului, aceste articole pot fi vandute de catre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice dlterenta rezultata din aceasta tranzactie va fi platita apoi Antreprenorului.

15.3 Evaluarea la Data Rezilierii

De indata ce este practic posibil, dupa ce 0 instiintare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat in vigoare, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modu/ui de Solutionarej pentru a conveni sau stabili valoarea l.ucrarilor. Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, si alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrarile executate In conformitate cu

55

prevederile

Contractului.

15.4 Plata dupa Rezilierea de catre Beneficiar

Dupa poate: (a)

ce

lnstiintarea

de

reziliere

potrivit

prevederilor

[Rezilierea Contractului de cetre Beneficiarj a intrat In vigoare,

Sub-Clauzei 15.2 Beneficiarul

o
I C)

(b)

(c)

actiona In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile Beneticieruiun. sista platile urmatoare catre Antreprenor pima cand costurile de proiectare, executie, terminare ~i remediere a defectiunilor, daunelor produse de Intarzieri In terminarea lucrarilor (daca exista), ~i toate celelalte costuri suportate de catre Beneficiar au fost stabilite si/sau recupera de la Antreprenor pierderile si daunele suportate de catre Beneficiar ~i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrarllor, dupa luarea In considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilieril]. Dupa acoperirea acestor pierderi, daune ~i costuri suplimentare Beneficiarul va plati Antreprenorului diterenta.

15.5 Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral


Contractu I

Beneficiarul va fi lndreptatit sa rezilieze unilateral Contractul In orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o instiintare de reziliere adresata Antreprenorului. Rezilierea va intra In vigoare In termen de 28 de zile dupa primirea In~tiintarii de catre Antreprenor si return area Garantiei de Buna Executie de catre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el tnsusi l.ucrarile sau pentru a aranja ca Lucrarile sa fie executate de catre alt antreprenor. Dupa reziliere, Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile SubClauzei 16.3 [lncetarea Executiei l.ucrerlior §i Retragerea Utilajelor AntreprenorulUl] ~i va fi platlt In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6

[Rezilierea Optionala, l.idtidere §i Platl].

sus1r6a
16.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia Lucrarilor

sau Rezilierea Contractului de catre Antreprenor

Daca Inginerul nu reuseste sa ia 0 decizie leqata de 0 certificare In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plata] sau daca Beneficiarul nu respecta prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj sau Sub-Clauzei 14.7 [Platile], Antreprenorul poate, la eel putin 21 de zile dupa instiintarea Beneficiarului, sa suspende executia l.ucrarilor (sau sa reduca ritmul de executie) pana la data la care Antreprenorul va primi, daca va primi, Certificatul de Plata, 0 dovada concrete sau plata, dupa caz ~i In conformitate cu cele precizate In instiintare. Actiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensan fin~nciare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [lntarzieri In Efectuarea Platilorj ~i la rezilierea contractu lui potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2

[Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj.


Daca Antreprenorul primeste, ulterior, Certificatul de Plata, 0 dovada concreta sau plata (dupa cum este prezentat In Sub-Clauza corespunzatoare si In Instilntarea de mai sus) Inainte de transmiterea In~tiintarii de reziliere a

56

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii ,?i Echipamente tntre versiunea

inclusiv Proiectare in limba romene §i

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala In limba enqteze, in caz de dlscreoenie versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limbe engleza

Contractului, Antreprenorul lucru este posibil.

va reincepe

activitatea

norrnala de lndata ce acest

Daca Antreprenorul inreqistreaza intarzieri si/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendarii l.ucrarilor (sau a reducerii ritmului de executie) in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite 0 instilntare Inginerului si, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenotuluis va avea dreptulla: (a) a duratei de executie pentru orice astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, !?i plata Costurilor suplimentare la care se adauqa un profit rezonabil care vor fi incluse in Pretul Contractului.
0 prelungire

(b)

Dupa primirea acestei instiintar', Inginerul va actiona, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solution are], pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.

16.2 Rezilierea
Contractu lui de

Antreprenorul (a)

va fi indreptatit

sa rezilieze Contractul

daca:

catre Antreprenor

(b) (c)

(d) (e) (f) (g)

nu prirneste, in termen de 42 de zile dupa transmiterea Instiintarfi, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuue Lucrarilo~ dovada rezonabila referitoare Ia respectarea conditiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de cetre Beneficiarj, Inginerul nu reuseste sa ernita Certificatul de Plata in termen de 56 de zile dupa primirea Situatiei de l.ucrari !?i a documentelor justificative, nu prirneste suma datorata potrivit Certificatului Interimar de Plata in termen de 42 de zile, dupa data de expirare a perioadei specificate in Sub-Clauza 14.7 [Platile], termen la care trebuie efectuata plata (cu exceptia deducerilor prevazute in Sub-Clauza 2.5 [Revendicarile Beneticlerululv, Beneficiarul nu i!?i lndeplineste in mod substantial obliqatiile prevazute in Contract, Beneficiarul nu respects prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contrectueli sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], 0 suspendare Indelunqata afecteaza in totalitate l.ucrarile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungita], sau Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intra in proces de lichidare, prirneste un ordin de punere sub sechestru irnpotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii sai, sau destasoara in continuare 0 afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager in beneficiul acestor creditori, sau daca se lntampla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor in vigoare) are un efect similar cu cel al oricarel astfel de situatii sau eveniment.

In oricare din aceste irnprejurari sau circumstante, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile dupa transmiterea unei fn!?tiintari catre Beneficiar. ln cazurile descrise in sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o instnntare, sa rezilieze Contractu I imediat. Optiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia drept al Antreprenorului prevazut in Contract sau alt drept. nici un alt

Condrti: Generale

ARIC 2006 Ii) caz oe discrepetue tnue verstune«

57
in iJmba romana $i

Aces! document este 0 traducere din verslUnea oilclala '~fJ limt;a enotez», verstone» in I'mba englez/, prevaleaza versuniee in limba enale:»

16.3 incetarea Executiei Lucrarilor ~i Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dupa ce instiintarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contrectuu, a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Optionala, Uch/dare §/ Platl] a intrat In vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: (a) (b) (c) va inceta toate activitatlle, cu exceptia celor dispuse de catre Inginer pentru a proteja viata, proprietatea sau pentru siquranta l.ucrarilor, va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele :;;i alte lucrari pentru care Antreprenorul a fost platit, :;;i va Indeparta toate celelalte Bunuri de pe $antier, cu exceptia celor necesare pentru siquranta acestuia, :;;iva paras: $antierul.

o I
(9

16.4 Plata dupa Rezilierea de catre Antreprenor

Dupa

ce

instiintarea

de

reziliere

potrivit

prevederilor

Sub-Clauzei

[Rezilierea Contractului de cetre Antreprenorj a intrat In vigoare, Beneficiarul


promptitudine: (a) (b) (c) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie, va plati Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei

16.2 cu

Opt/onala, Uchidare

§i

Platl],

:;;i

19.6 [Rezilierea

va plati Antreprenorului valoarea pierderilor de profit si a oricarei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca 0 consecinta a acestei rezilieri.

17.1
Despaqublrl Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Personalul Beneficiarului :;;i aqentii acestuia nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie, dauna, pierdere :;;icheltuiala (inclusiv taxe legale :;;icheltuieli) pentru: (a) vatarnan corporale, lrnbolnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrarilor de proiectare, de executie, a terrninarii l.ucrarilor, si remedierii oricaror detectiuni, cu exceptia cazurilor de neglijen,a, actelor intentionate sau Incalcarilor Contractu lui de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agen,ii acestora, :;;i daune sau pierderi asupra unor proprietati imobiliare sau mobiliare (alte decat l.ucrarile) In rnasura In care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucrarilor de proiectare, a activitatii de executie, terminare a l.ucrarilor si de remediere a oricaror defectiuni,

(b)

:;;i

(ii)

se pot atribui neqlijentei, actelor intentionate sau Incalcarii Contractu lui de catre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din aqentii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de catre acestia.

Beneficiarul va despaqubi :;;i se va asigura ca Antreprenorul, Personalul Antreprenorului :;;i aqentii acestora nu sunt atectati de nici 0 reclarnatie, dauna, pierdere si cheltuiala (inclusiv taxe legale :;;i cheltuieli) pentru: (1) vatamari corporale, lmbolnaviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neqliienta, actelor intentionate sau incalcarilor Contractului de catre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de catre oricare din aqentii acestora, :;;i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusa din polita de asigurare, dupa cum este

58

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii

$i Echipamente

inclusiv Proiectare In limba romen« §I

Acest document este a traducere din versiunea oticiet« in limba enqlez». versiunea In limba engleza oreveteeze versiunea In limba engleza

Tn caz

de discrepeme

InIre versiunea

r
17.2

descris In sub-paragralele (d) (i). (ii) si (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare itnpotrive Vatamarii Persoanelor §i a Daunelor Aduse Proprietatit].

Responsabilitatea Antreprenorului tata de Lucrari

Antreprenorul lsi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija lata de l.ucran 9i a Bunurilor de la Data de Incepere pan a la data emiterii Procesul'ui Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Receptia i.ucreritor §i a Sectoarelor de Lucrart]), data la care responsabilitatea pentru grija lata de l.ucrari va Ii transterata Beneliciarului. Daca se emite un Proces Verbal de Heceptie la Terminarea l.ucrarilor pentru Sectoare sau patti de l.ucrari (sau se considera a Ii ernis), responsabilitatea pentru grija lata de Sectoarele sau partite de l.ucrari va Ii transterata Beneliciarului. Dupa ce responsabilitatea a lost transterata Beneliciarului, Antreprenorul isi va asuma responsabilitatea pentru Ingrijirea oricarei lucrari neexecutate la data specificate in Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l.ucranlor, pana cand lucrarea va f tinalizata. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune l.ucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei in care Antreprenorul este responsabil de Ingrijirea acestora, din orice cauza care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarulw], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul 9i pe cheltuiala Antreprenorului, asttel lncat l.ucrarile, Bunurile 9i Documentele Antreprenorului sa fie conforme cu prevederile Contractului. Antreprenorul va raspunde de orice pierdere sau dauna cauzata de actiuni Intreprinse de catre Antreprenor dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor. Antreprenorul va raspunde, de asemenea, de orice pierdere sau dauna care se produce dupa ce a fost emis Procesul Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor 9i care rezulta dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era raspunzator.

17.3

Riscurile Beneficiarului

Riscurile la care se lace referire In Sub-Clauza (a) (b) (c)

17.4 de mai jos sunt:

(d)

(e) (I) (g)

(h)

razboi. ostilitatl (indilerent daca razboiul este declarat sau nul, invazii, actiuni ale dusrnanilor straini, rebeliune. terorism, revolutie, insurectie. lovitura rnilitara sau de stat sau razboi civil In interiorul Tarii, revolte, tulburari sau dezordine publica In Tara, provocate de altcineva decat Personalul Antreprenorului 9i alti angajati ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor, rnunitii de razboi. materiale explozive. iradieri 9i contarninari cu substante radioactive In interiorul Tarii, cu exceptia cazurilor cand lolosirea celor de mai sus poate f pusa pe seama Antreprenorului, unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze son ice sau supersonics. utilizarea sau ocuparea de catre Beneliciar a oricarei parti din l.ucrarile Permanente. cu exceptia celor rnentionate in Contract, proiectarea oricarei parti din l.ucrari. daca exista, de catre Personalul Beneliciarului sau de catre alte persoane lata de care Beneliciarul este responsabil, 9i orice destasurare de torte ale naturii care este lmprevizibila sau Irnpotriva careia unui antreprenor cu suticienta experienta nu i se poate cere sa f luat rnasuri de precautiune corespunzatoare.

17.4 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca ~i in masura in care oricare din riscunle enumerate in Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau deqradari asupra l.ucrarilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine 0 instiintare Inginerului ~i va inlocui pierderile sau remedia deqradarile in masura in care acest lucru este solicitat de catre Inginer. Daca Antreprenorul sutera intarzieri si/sau se produc Costuri suplimentare pentru inlocuirea acestor pierderi sau remedierea deqraoarilor, Antreprenorul va transmite 0 alta instiintare Inginerului si, cu conditia respectani prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicarile Antreprenorulw], va avea dreptul la: (a) prelungire a duratei de executie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata, ~i plata Costurilor suplimentare, care vor f incluse in Pretul Contractu lui. In cazurile descrise in sub-paragrafele (f) si (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarulw], la Costurile suplimentare se va adauqa ~i un profit rezonabil.
0

:::J

-'

~ o u.

(b)

Dupa primirea acestei instllntarl, Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme. 17.5 Drepturi de Proprietate lntelectuala ~i lndustriala

In aceasta Sub-Ctauza, .incalcare" lnseamna 0 Incalcare (sau pretinsa Incalcare) a unui brevet, desen sau model industrial inregistrat, a unui drept de autor, a unei marci inregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuala sau industriala legat de l.ucrari; ~i .revendicare" insearnna 0 revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendican) privind 0 incalcare. Daca 0 Parte nu transmite, in termen de 28 de zile de la pnrrurea unei revendican, 0 lnstiintare celeilalte Parti, referitoare la revendicare, se va considera ca a renuntat la orice drept de a primi despaqubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul va despaquoi Antreprenorul ~i se va asigura ca Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 revendicare privind 0 incalcare care este sau a fost: (a) (b) un rezultat inevitabil al respectarii de catre Antreprenor a Cerintelor Beneficiarului, sau un rezultat al utilizaru oricaror l.ucrari de catre Beneficiar: (i) (ii) pentru alt scop decat cel indicat prin Contract sau rezulta in mod rezonabil din Contract, sau in leqatura cu orice bun care nu a fost furnizat de catre Antreprenor, cu exceptia cazului in care 0 astfel de utilizare a fost adusa la cunostinta Antreprenorului inainte de Data de Baza sau este specincata in Contract.

Antreprenorul va despaqubi Beneficiarul si se va asigura ca Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici 0 reclarnatie qenerata de sau in leqatura cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, constructia sau executarea l.ucrarilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzatoare
a l.ucrarilor.

60

@ARIC2006

Condini de Contract pentru Constructii ;;;i Echipamente in caz de discrepante

inclusiv Proiectare
§I

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiste in limba enctez« versiunea In limba engleza pteveleers versiunee in limba engleza

intte versiunea in lirnba romcina

r
Daca 0 Parte are dreptul sa primeasca despaqubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este in culpa poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicarii sau solutionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalta Parte va participa la procesul de contestare a revendicarii, la cererea ~i pe costul Partii in culpa. Cealalta Parte (~i Personalul acesteia) nu va face nici 0 declaratie care poate aduce prejudicii Partii in culpa, cu exceptia cazului in care Partea in culpa nu a reusit sa organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dupa ce i s-a solicitat de catre prima Parte.

17.6 Limitarea Hesponsabilitatf

Nici 0 Parte nu va f raspunzatoare tata de cealalta Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre l.ucrari, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru 0 pierdere indirecta sau pierdere in consecinta sau dauna care poate fi suferita de catre cealalta Parte in leqatura cu Contractu!' altele decat cele prevazute in Sub-Clauza 16.4 [Plata dupe Rezilierea de cetre Antreprenon ~i a Sub-Clauzei 17.1 [Oespagubin]. Totalul obliqatiilor Antreprenorului tata de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractu lui sau in leqatura cu acesta, altele decat cele la care se retera SubClauza 4.19 [Electricitate, Apa §i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului §i Materiale Asigurate Gratui~, Sub-Clauza 17.1 [Oespagubin] ~i Sub-Clauza 17.5 [Orepturi de Proprietate lntelectuele §i Industriala], nu va depasi valoarea stabilita in Conditiile Speciale sau (daca nu este stabilita 0 valoare) Valoarea de Contract Acceptata. Aceasta Sub-Clauza nu va lirnita responsabilitatea in caz de Irauda, qreseala prerneditata sau comportament necorespunzator al Partii in culpa.
---------------------

ri
18.1 Cerlnte Generale pentru Asigurari

In aceasta Clauza, .Partea asiquratoaro Insearnna, asigurare, Partea responsabila de a face ~i rnentine specificate in Sub-Clauzele relevante.

pentru fiecare tip de in vigoare asiqurarile

Atunci cand Antreprenorul se constituie in Parte asiguratoare, fiecare asigurare va f tacuta cu asiguratori (societati de asigurare) ~i in termenii aprobati de catre Beneficiar. Acesti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniti de ambele Parti inainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea intaietate asupra prevederilor acestei clauze. Atunci cand Beneficiarul se constituie in Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi etectuata cu asiguratori ~i in termenii care sa respecte detaliile anexate la Conditiile Speciale. Daca este necesara 0 polita prin care sa se despaqubeasca 0 asociatie asiqurata, asigurarea se va aplica separat fiecarui membru asociat asigurat ca si cand s-ar fi ernis cate 0 pol ita separata pentru fiecare membru al asociatiei. Daca polita despaqubeste ~i 0 alta asociatie asiqurata, diterita de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va actiona in contextul politei respective in numele acestei asociatii suplimentare asigurate,
Coiditn Gen('raln Aflle 2006 In de drscrepante

61
.ntre vers/unea /n /,'(n/)a rcn,;ln,g
§i

Acest cocumem cste 0 traducere ci;n vers.une.: oticiot« Ilfnba englezcl vots-unee lirnba eng/eza ,tJrevBieaZi,) versiunea (n /irnba engleza

cu exceptia situatlilor In care Beneficiarul va actions In numele Personalului Beneficiarului , (ii) celelalte asociatii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plati direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiquratorul, ~i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociatii asigurate sa respecte conditiile prevazute In polita de asigurare. Fiecare pol ita care face asiqurari Impotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea platilor In moneda ceruta pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Platile primite de la asiguratori vor f folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevanta va prezenta celeilalte Parti, specificate In Anexa la Oterta (calculate de la Data de lncepere) (a) (b) In perioadele urmatoarele:

dovada faptului ca asiqurarile descrise In aceasta Clauza au fost incnelate. ~i copii ale politelor pentru asiqurarile descrise In Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Luctiuilor §i a Utilaje/or Antreprenorutuit ~i Sub-Clauza 18.3

[Asigurarea fmpotriva Proprietatil] .

Vatamarii Persoane/or §i a Oaune/or Aduse

Dupa ce se face plata fiecarei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Parti dovada platii, La fiecare transmitere a dovezilor sau a politelor, Partea asiguratoare va transmite 0 Instiintare Inginerului. Fiecare Parte va respecta condltiile stipulate In fiecare polita de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice rnodificari relevante In executia l.ucraruor ~i va rnentine asigurarea In conformitate cu prevederile acestei Clauze. Nici una din Parti nu va face vreo modificare concreta a termenilor asiqurarlior fara sa obtina acceptul prealabil al celeilalte parti. Daca un asigurator Intreprinde (sau e pe cale sa Intreprinda) 0 modificare, Partea notlflcata de catre asigurator va transmite, cu promptitudine, 0 lnstiintare celeilalte Parti. Daca Partea asiguratoare nu reuseste sa taca sau sa rnentina In vigoare una din asiqurariie necesar a fi tacute si rnentinute potrlvit prevederilor Contractului, sau nu reuseste sa asigure dovezi satistacatoare ~i copii ale politelor de asigurare In conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalta Parte poate sa taca (Ia optiunea sa, ~i tara sa prejudicieze orice alt drept sau rnasura de remediere) 0 asigurare care sa acopere cele necesare ~i sa plateasca primele de asigurare corespunzatoare. Partea asiguratoare va plati celeilalte Parti suma corespunzatoare acestor prime, iar Pretul de Contract va f modificat In consecinta. Nimic din cele prevazute In aceasta clauza nu lirniteaza obliqauile, Indatoririle sau responsabl'itatile Antreprenorului sau ale Beneficiarului In conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau In alt tel. Orice surna neasiqurata sau nerecuperata de la asiguratori va fi suportata de catre Antreprenor si/sau Beneficiar In conformitate cu aceste obliqatii, Indatoriri ~i responsabilitati. Daca Partea asiguratoare omite sa taca ~i sa rnentina In vigoare 0 asigurare posibila ~i care trebuie tacuta ~i mentinuta In conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalta parte nici nu aproba omiterea asiqurarii ~i nici nu efectueaza 0 asigurare care sa acopere cele necesare acestei omisiuni, orice surna care ar f putut fi acoperita prin aceasta asigurare va fi platita de catre Partea asiguratoare. Platile efectuate de 0 Parte catre cealalta Parte vor face, dupa caz, obiectul
inclusiv Proiectare in /imba remere §i

62

©ARIC

2006

Conditi! de Contract pentru Constructii $i Echipamente intre versiunea

Acest document este 0 traducere din versiunea oficia/a in /imba eng/eza. in caz de discrepeme versiunea in limbe engleza preva/eaza versiunea in limbe eng/eza

Sub-Clauzei 2.5 [Revendicarile [Revendica rile Antreprenorulw].

Beneficiarulw]

sau

Sub-Clauzei

20.1

18.2 Asigurarea t.ucrarllor §i a Utilajelor Antreprenorului

Partea asiguratoare va asigura Lucrarile, Echipamentele, Materialele si Documentele Antreprenorului pentru nu mai putin decat costul total de Inlocuire incluzand toate costurile demolarii. Indepartarii deseurilor, taxele profesionale ~i profitul. Aceasta asigurare trebuie sa fie in vi go are de la data la care dovada asiqurarii trebuie depusa potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinte Generale Pentru AsigurartJ, pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor . Partea asiguratoare va rnentine in vigoare aceasta asigurare pentru a furniza acoperirea, pana la data emiterii Procesului Verbal de Receptie Finala, pentru pierderi sau daune pentru care este raspunzator Antreprenorul ~i care sunt generate de un eveniment care se produce inalnte de emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea l.ucrarilor, si pentru pierderi sau daune cauzate de catre Antreprenor in cursul altor operatiuni (inclusiv cele la care se refera Clauza 11 [Perioada de Garantiej si Clauza 12 [Teste dupe Terminarej. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai putin decat valoarea totala de inlocuire, la care se adauqa costul transportului la $antier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie sa fie in vigoare pe durata transportului la $antier ~i pe perioada in care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Sub-Clauze asiqurarile : (a) (b) Speciale, potrivit prevederilor acestei

(c) (d)

(e)

vor fi facute ~i rnentinute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare, se vor face in numele ambelor Parti, care vor fi irnpreuna indreptatite sa primeasca platl de la asiguratori, platile fiind destinate sau alocate lntre Parti pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricarei cauze care nu este enurnerata in Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarulw], vor acoperi si pierderile sau daunele aduse unei parti din l.ucrart, care se datoreaza utilizarii sau ocuparll, de catre Beneficiar, a altei parti din l.ucrari, si pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate in subparagrafele (c), (g) ~i (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarulw], excluzand (In fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura in termeni comercial rezonabili, cu fransize deductibile per eveniment care sa nu depaseasca suma specificate in Anexa la Oferta (daca nu este specificate 0 surna, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va apllca), si pot exclude pierderi sau daune ~i refacerea: unei parti din l.ucrari care prezinta deficients din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau executie] necorespunzatoare (dar pol ita va include orice alte parti care sunt pierdute sau degradate ca urmare directa a acestor deficiente ~i nu cum este descris in subparagraful (ii) de mai jos), (ii) unei parti din Lucrari care este pierduta sau deteriorata. in scopul de a restabili orice alta parte din Lucrari, daca aceasta parte prezinta deficients ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzatoare, (iii) unei parti din l.ucrari care a fost receptionata de catre Beneficiar, cu exceptia situatiei in care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, ~i (iv) Bunurilor, cand acestea nu sunt in Tara, in conditiile Sub-Clauzei (i)

Conditii C;enerale

ARIC 2006 in caz de discreperne intre versiuriee

63
in limba rotnen» $1

Aces! document este a traducere din versiune« oticiat« in "mba engleza vereiune» in limba engleza prevaleaza versiunea in limba englezel

14.5 [Echipamente §i Materiale Destinate Lucreriloti.


Daca, la mai mult de un an de la Data de Baza, pollta descrisa la subparagraful (d) de mai sus inceteaza de a mai fi disponibiia In termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va Instiinta Beneficiarul, orezentand detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi lndreotattt. In conditiiie SubClauzei 2.5 [Revendicarile BeneficiarulUJ], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dupa cum ar fi trebuit sa i se ceara Antreprenorului sa plateasca pentru 0 astfel de polita, ~i (ii) se va considera, In atara de cazul in care Beneficiarul obtine pol ita In termeni comercial rezonabili, ca a aprobat omisiunea la care se refera prevederile Sub-Clauzei 18.1

[Cerintele Generale Pentru Asiguran]. 18.3


Asigurare impotriva Vatamarii Persoanelor ~i a Daunelor Aduse Prcprtetattt Partea asiguratoare va asigura ambele Par1i irnpotriva responsabititatii pentru orice pierderi, daune, decese sau vatarnari corporale care pot afecta oricare proprietate fizica (cu exceptia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucreritor §i Utilejetor AntreprenoruIUJ]) sau oricare persoana (cu exceptia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului AntreprenorulUJ]), pot fi generate de executia Contractului de catre Antreprenor ~i se produc Inainte de emiterea Procesului Verbal de Heceptie Ftnala. Aceasta asigurare se va face pentru 0 valoare minima per eveniment cu un nurnar nelimitat de evenimente, ~i la 0 valoare care nu va fi intenoara valorii specificate In Anexa la Oterta, Daca In Anexa la Oterta nu este speciticata 0 valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu exceptia altor prevederi aceasta Sub-Clauza: (a) (b) (c) ale Conditiilor Speciale, asiqurarile specificate In

(d)

vor fi tacute ~i rnentlnute de catre Antreprenor ca Parte asiguratoare, vor fi tacute In numele ambelor Par1i vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietatii Beneficiarului (exceptand cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executarii Contractului de catre Antreprenor, ~i pot exclude responsabilitatea In masura In care aceasta decurge din: dreptul Beneficiarului de a executa l.ucrari Permanente pe, peste, sub, In sau prin orice teren, ~i de a ocupa acest teren pentru l.ucrarite Permanente, (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obliqatiiior Antreprenorului de a executa Lucrarile ~i de a remedia orice defectiuni, ~i (iii) cauza enumerata In Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneticierululi, exceptand masura In care polita este disponibila In termeni rezonabili din punct de vedere comerciai. (i)

18.4
Asigurarea Personalului Antreprenoru Antreprenorul va face ~i rnentine asigurarea irnpotriva responsabilitatii pentru reciarnatii, daune, pierderi ~i cheltuieli (incluzand taxele ~i cheltuielile legale) care decurg din vatamari corporale, Imbclnaviri, maladii sau decesul oricarei persoane angajate de catre Antreprenor sau al oricarui alt membru al Personalului Antreprenorului. Beneficiarul prevederilor si Inginerul vor primi de politei de asigurare cu exceptia asemenea, despaqubiri potrivit cazului In care aceasta asigurare
';;1 Echipamenle

lu i

64

@ARIC2006

Conditu de Contract pentru Constructii

inclusiv Proiectare in limba romene :;;i

Acest document este a tmducere din versiunea onciete ill Ilmba engleza versiunes in limba errgleza preveieeze versnmes in limba enqier»

ill

caz de discrepante

intre versiunea

poate exclude pierderile ~i revendicarile in rnasura in care acestea sunt prod use de un act sau 0 neqlijenta a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi rnentinuta in vigoare ~i efectivitate pe toata perioada in care acest personal va participa la executia l.ucrarilor. Pentru anqajatii Subantreprenorilor, asigurarea poate f tacuta de catre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectarii acestei Clauze.

ra
19.1 Detinltia Fortei Majore
In aceasta clauza exceptionala : (a) (b) (c) (d) "Forta Majora" lnsearnna un eveniment sau circurnstanta

care nu poate fi controlata de catre una din Parti pe care aceasta Parte nu ar f putut sa 0 prevada in mod rezonabil lnainte de semnarea Contractului, care, odata aparut, nu a putut fi evitat sau depasit in mod rezonabil de acea Parte, ~i care, in fond, nu poate f atribuit celeilalte Parti.

Forta Majora poate include, dar nu se lirniteaza, atata timp cat sunt indeplinite ccnditiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente exceptioriale sau circurnstante de tipul celor enumerate mai jos: (i) (ii) (iii) razboi, ostilitati (indiferent daca se declara razbol sau nu), invazii, actiuni ale dusrnanilor straini, rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura rnilitara sau de stat, sau razboi civil, revolte, tulburari ~i dezordine, greve ~i lock out, provocate de altcineva decat de Personalul Antreprenorului si alti anqajati ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, rnunitii de razboi, materiale explozive, radiatii ionizante ~i contarninari cu substante radioactive, cu exceptia cazurilor cane utilizarea rnunitiei, explosivilor, radiatiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului. catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau eruptii vulcanice.

(iv)

(v)

19.2 lnstiintarea Majore

F0rtei

Daca 0 Parte este sau va fi impledicata de a lndeplini obliqatiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forta Majora, atunci aceasta Parte va lnstiinta cealalta Parte de evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile de la a carer Indeplinire este sau va fi Irnpiedicata. lnstiintarea va fi transrnisa in termen de 14 zile dupa ce Partea cunoaste (sau ar trebui sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care constituie Forta Majora. Partea care a transmis lnstiintarea va fi exonerata de indeplinirea obliqatii pe care, ~i in perioada in care. Forta Majora 0 Irnpiedica indepli neasca. acelor sa Ie

Fara a lua in considerare celelate prevederi ale acestei Clauze, Forta Majora nu se va aplica obligatiilor nici uneia dintre Parti de a face plati catre cealalta Parte potrivit prevederilor Contractului.
ARIC 2006

65

19.3 Obligatia de a Reduce lntarzlerlle laMinim

Fiecare Parte va depune, cand este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata Fortei Majore In realizarea Contractului. Atunci cand 0 Parte inceteaza sa mai fie atectata de Forta Majora, va transmite 0 lnstiintare celeilalte Parti.

19.4
g
I

o
w
_J

Consecintele Majore

Fortei

cr:

«
:J

Daca Antreprenorul este Impiedicat de Forta Majora sa indeplineasca oricare dintre obligatiile care Ii revin prin Contract, a transmis 0 notificare potrivit prevederilor .Sub-Clauzei 19.2 [In§tiintarea Fottei Majore], ~i se produc lntarzieri si/sau Costuri suplimentare din cauza Fortei Majore, Antreprenorul, cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicari/e Antreprenoru/w] va avea dreptulla: (a) (b) prelungire a duratei de execu~ie pentru 0 astfel de intarziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Pre/ungirea Ouratei de Execu{ie], daca terminarea lucrarilor este sau va fi Intarziata, si plata Costurilor suplimentare, daca evenimentele sau circurnstantele sunt de tipul celor enumerate In sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Oefini(ia Fottei Majore] si, In cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc In Tara.
0

:2

cr:

o LL

Dupa primirea acestei Instiintar], Inginerul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabi/irea Modu/ui de SO/ufionare] pentru a conveni sau stabili modul de solutionare a acestor probleme.
19.5

Forta Majora care


Afecteaza Subantreprenorii

Daca un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de l.ucrari, de a invoca Iorta majora In termeni suplimentari sau mai extinsi decat cei specificati In aceasta Clauza, astfel de evenimente sau circurnstante de torta majora suplimentare sau mai extinse nu vor constitui 0 souza pentru nelndeplinirea obliqatiilor Antreprenorului sau nu-I vor Indreptati sa fie exonerat de responsabilitati potrivit prevederilor acestei Clauze.

19.6 Rezilierea Optlonala, Lichidare §i P1ati

Daca executia unei parti importante de l.ucrari In derulare este impiedicata pentru 0 perioada continua de 84 zile din motive de Forta Majora pentru care s-a transmis 0 lnstiintare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [In§tiintarea Fottei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp lnsurnand peste 140 de zile datorita acelelasi Forte Majore pentru care s-a transmis Instiintare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Parti 0 lnstiintare referitoare la rezilierea Contractului. In acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dupa transmiterea Instiintarii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [lncetarea Executiei Lucretiior §i
Retragerea Utileielor Antreprenoru/w].

Dupa 0 astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrarilor executate si va emite un Certificat de Plata care va include: (a) (b) sumele datorate pentru toate lucrarile executate care au preturi stabilite In Contract Costul Echipamentelor ~i Materialelor comandate pentru l.ucrari ~i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente ~i Materiale vor deveni (~i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dupa ce vor fi platite de catre Beneficiar si puse la dispozitia Beneficiarului de
Conditii de Contract pentru Constructil si Echipamente intre versiunea inciusiv Proiectare In Iimba romana $i

66

©ARIC

2006

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« In limba engleza. versiunea In limba engleza prevaleaza versiunea in timbe engleza

ln

caz de discrepeme

I
(c) (d)

(e)

catre Antreprenor; orice alte Costuri sau obliqatii care, in acele lmprejurari, au fost in mod rezonabil suportate de Antreprenor in vederea terminarii Lucrarilor: Costul Indepartarii Lucrarilor Provizorii si a Utilajelor Antreprenorului de pe $antier ~i returnarea acestora catre alte lucrari ale Antreprenorului in tara sa de origine (sau catre orice alta destinatie dar la un cost care sa nu fie mai mare decat acesta); si Costul repatrierii personalului si muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau anqajati perrnanenti pentru Lucrari.

19.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii In aplicarea prevederilor acestei Clauze, daca apar evenimente sau circurnstante care nu pot fi controlate de catre Part: (incluzand Forta Majora dar nelimitandu-se la aceasta), care fac irnposibila sau ileqala, pentru fiecare dintre Parti sau pentru ambele Parti, indeplinirea obliqatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaza Contractu'. indreptatesc Partite de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa 0 lnstiintare transrnisa de 0 Parte catre cealalta Parte cu privire la acele evenimente sau circurnstante: (a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioara a contractului, tara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in leqatura cu orice incalcare anterioara a Contractului, si suma platibila de catre Beneficiar Antreprenorului va fi acecasi ca ~i cea care ar fi putut fi platita potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Optionet«, Lichidare $i PIatt], daca Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

(b)

ari, Dispute §i Arbitraj


20.1 Revendicarile Antreprenoru lu i Daca Antreprenorul se considera lndreptatit la 0 prelungire a Duratei de Executie si/sau la plati suplimentare, potrivit prevederilor oricarei Clauze din aceste Conditii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului 0 lnstiintare in care sa descrie evenimentele sau circurnstantele care au determinat aparitia revendicarii. Instiintarea va fi trirnisa cat mai curand posibil dar nu mai tarzlu de 28 de zile din momentul in care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca evenimentele sau ci rcurnstantele respective. Daca Antreprenorul nu reuseste sa transrnita instilntarea cu pnvrre la 0 revendicare in termen de 28 de zile, Durata de Executie a Lucrarilor nu va fi prelunqita, Antreprenorul nu va avea dreptul la plati suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate leqata de revendicarea respective. In caz contrar se vor aplica urrnatoarele prevederi ale acestei SubClauze Antreprenorul va transmits, de asemenea, orice alte lnstiintari cerute prin Contract ~i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, to ate tacand referire la evenimentele sau circurnstantele relevante. Antreprenorul va tine pe $antier sau in alt loc acceptat de catre Inginer acele inreqistrari din perioada de execu~ie care sunt necesare pentru fundamentarea oricarei revendicari. Dupa primirea unei instiintar: potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Inginerul poate monitoriza pastrarea Inreqistrarilor si/sau dispune Antreprenorului sa continue pastrarea inreqistrarilor din perioada de executie,
ARiC 2006
,4,COS! docurnent

67
de tifscrepante Irn;ba

versu.mee

este o treouccrc drn verSfUflea ofiClai;_'i 1'1) /Irnba firnha englez~) preva1eaz/i vers/unea !itubc'l

fara ca aceasta sa aiba sernnlticatia acceparii responsabilitatli Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate lnrepistrarile ~i va transmite Inginerului (daca solicita) copii ale acestora. In termen de 42 de zile dupa ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit sa cunoasca) evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea, sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului 0 revendicare detaliata corespunzator care sa contina toate detaliile referitoare la motivul revendicarii respective si la prelungirea duratei de executie si/sau costurilor suplimentare solicitate. Daca evenimentele sau circurnstantele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: (a) (b) revendicarea detaliata corespunzator va fi considerata interimara: Antreprenorul va transmite lunar alte revendicari interimare, care sa prezinte Intarzierile cumulate si/sau costurile suplimentare solicitate, irnpreuna cu detaliile pe care Ie poate solicita Inginerul In mod rezonabil,

c:

~i
(c)

Antreprenorul va transmite revendicarea finala In termen de 28 de zile de la starsitul perioadei In care s-au Tnregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circurnstantelor produse, sau intr-un interval de timp propus de catre Antreprenor ~i aprobat de catre Inginer.

In termen de 42 de zile de la primirea unei revendicari sau a detaliilor suplimentare care sa fundamenteze 0 revendicare anterioara, sau Tntr-un interval de timp propus de Inginer ~i acceptat de Antreprenor, Inginerul va raspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentand argumente detaliate. Inginerul poate sa solicits ~i alte detalii necesare, dar va transmite oricum, In acest termen, un raspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Fiecare Certificat de Plata va include acele valori ale revendicarilor care au fost fundamentate tn mod rezonabil In conformitate cu prevederile Contractului. Pana In momentul tn care detaliile furnizate se dovedesc a f suficiente pentru fundamentarea Tntregii revendicart, Antreprenorul va avea dreptul de a fi platit numai pentru partea revendicarf care a fost fundarnentata corespunzator. 3.5 [Stabilirea (daca este cazul) Duratei de Executie a l.ucrarilor (Tnainte sau dupa expirarea acesteia) In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executte a Lucrarilo~ si/sa« (ii) plata costurilor suplimentare (daca exista) la care este indreptatit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. Inginerul va actiona cu prevederile Sub-Clauzei

In conformitate

Modului de Solutionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea

Cerintele acestei Sub-Clauze se adauqa la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revenoicari. Daca Antreprenorul nu respecta prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la 0 revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de executie si/sau platii costurilor suplimentare se va lua In consideratie rnasura tn care (daca este cazul) procesul de investigare corecta a revendicarii a fost Tmpiedicat sau prejudiciat, ~i numai daca revendicarea nu a fost respinsa conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 20.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)

In conformitate

se vor adjudeca de catre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputeton. In termen de 28 de 'zile dupa ce 0 Parte a
Conditii de Contract pentru Constructii 9i Echiparnente mclusrv Proiectare
§!

Disputele

68

@ARiC2006

Acest document este a traducere din versiunee oflclala in limb» enotez«. in caz de discrepetue versiunea in limba engleza prevaleaza versiutiee In limba enqiez«

intte versiunea in limba (amana

transrnis o insttintare celeilalte Parti privind intentia de a lnainta 0 revendicare catre CAD in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A, Partile vor nurni de cornun acord CAD. Conform prevederilor Anexei la Oterta, CAD va fi Iormata din una sau din trei persoane. cu experienta corespunzatoare (..mernbrii). Oaca nu se specifica nurnarul persoanelor ~i daca Partile nu corwin altfel. CAD va f fermata din trei persoane. Daca. CAD trebuie sa fie alcatuita din trei persoane. fiecare Parte va norninaliza un rnernbru. pentru care va primi aprobarea celeilalte Parti. Partile vor consulta membrii nominalizati ~i vor conveni asupra celui de-al treilea rnernbru. care va fi numit in tunctia de presedinte al CAD Dacain Contract este inclusa 0 lista cu rnembri potentiali. rnembrii CAD vor fi selectati din cei norrunatizati pe lista, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot sa accepte numirea in CAD. Acordul dintre Par1i ~i adjudecatori, indiferent de nurnarul acestora, va cuprinde. prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Conditii Generale, cu amendarnentele convenite de comun acord de catre semnatari. Conditule in care se etectueaz a remunerarea adjudecatorilor vor fi convenite de cornun acord de catre Parti la convenirea conditiilor de numire in Iunctie. Fiecare Parte va fi responsabila de plata unei jurnatati din suma stabilita pentru remunerare. De cate ori Partile convin de comun acord, acestea pot numi 0 persoana sau rnai multe persoane cu experienta corespunzatoare care sa lnlocuiasca oricare din membrii CAD. Cu exceptia cazului in care Partile stabilesc altfel, nurnirea va intra in vigoare daca unul din membri retuza sau nu mai este capabil sa-si exercite functia ca urmare a decesului, incapacitatii, demisiei sau rncheieni perioadei de ~xercitare a tunctiei. Inlocuirea se va fac~ prin aceeasi procedure cu care persoana inlocuita a fost norninalizata sau convenita, descrisa in aceasta SubClauza. Revocarea unui membru se po ate face numai cu acordul comun al ambelor Parti, ;;i niciodata numai de catre Beneficiar sau de catre Antreprenor. Cu exceptia cazului ill care Partite convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecarui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Dispute/o~. in afara cazurilor in care alte dispute au fost prezentate CAD pana la acea data, in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20A, situatie in care data de expirare luata in considerare va fi eea la care CAD va decide asupra acelor dispute. 20.3

Esecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor

In cazul aplicarii uneia din urrnatoarele


(a)

conditii:

(b)

Ie)

Partile IlU reusesc sa convina asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pana la data specificata in primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] una din Par1i nu reuseste sa nominalizeze un adjudecator (in vederea aprobarii de catre cealalta parte) al CAD torrnata din trei persoane pan a la acea data. Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii celui deal treilea

69

(d)

adjudecator (care sa actioneze ca presedinte), sau Partile nu reusesc sa cada de acord asupra numirii unei persoane Inlocuitoare In termen de 42 de zile dupa data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunta sau este In incapacitate de a;;i exercita functia ca urmare a decesului, invalidita~ii, demisionarii sau Incheierii perioadei de exercitare a functiei,

entitatea care face numirea sau oficialitatea numita In Anexa la Oterta, la cere rea uneia sau a ambelor Parti ;;i dupa consultarea cu Partile, va numi ace I adjudecator al CAD. Aceasta numire va fi finala ;;i definitiva. Fiecare Parte va fi raspunzatoare pentru plata a jurnatate din remuneratia entitatii sau a oflcialitatii care nurneste.

<

20.4 Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Parf apare 0 dlsputa (de orice fel) In leqatura cu Contractul sau cu Lucrarilor, sau care decurge din Contract, inclusiv 0 disputa la un certificat, stabilire, lnstructlune, opinie sau evaluare a dupa numirea CAD, In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Dispute/or] ;;i Sub-Clauzei 20.3 [E§ecu/ Numirii Comisiei de Adjudecare a Dispute/or], fiecare Parte poate supune In scris atentiei CAD aceasta disputa pentru a obtine decizia acesteia, transmitand copii celeilalte Parti ;;i Inginerului. Aceasta scrisoare va specifica faptul ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Pentru 0 CAD compusa din trei persoane, se va considera ca documentul a fost primit de CAD la data la care a fost prim it de catre presedlntele CAD. Ambele Parti vor permite accesul pe $antier ;;i vor pune la dispozitia CAD toate inforrnatiile suplimentare ;;i tacilitatue corespunzatoare solicitate de CAD In scopul luarii unei decizli asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca actionand In calitate de arbitru (arbitri). In termen de 84 de zile dupa primirea unui astfel de document, sau dupa ce plata In avans la care se face referire In Clauza 6 a Anexei - Concitli Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost acnitata, ambele conditii fiind obligatorii, sau intr-un interval de timp propus de CAD ;;i aprobat de ambele Parti, CAD va lua 0 decizie, care va fi arqumentata ;;i va mentlona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Oaca nici una din Parti nu a platit In Intregime facturile transmise de fiecare adjudecator In conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obliqata sa ernita decizia sa pana cand aceste facturi nu vor fi platite In Intregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Parti, care 0 vor pune In aplicare imediat, In afara de cazul in care si pana cand decizia va fi revizuita ulterior prin solutionare pe cale arniablla sau hotarare de arbitraj, asa cum este descris mai jos. In afara de cazul In care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua sa execute l.ucranle In conformitate cu prevederile Contractului. Daca una dintre Parti nu este multurnita de decizia CAD, atunci acea Parte poate, In termen de 28 de zlle dupa primirea deciziei, sa transmita 0 In;;tiintare celeilalte Parti referitoare la nernultumirea sa. Oaca, In termen de 84 de zile (sau In alt interval de timp aprobat de Parti ) dupa primirea unei In;;tiintari sau a platii In avans, CAD nu ia 0 decizie, atunci acea Parte poate sa transmita celeilalte Parti, In termen de 28 de zile dupa expirarea acestei perioade, 0 In;;tiintare referitoare la nernulturnirea sa. lnstimtarea de nernultumire va mentiona ca este ernisa potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze ;;i va preciza obiectul disputei ;;i motivul (motivele) de nernultumire. Cu exceptia celor prevazute In Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea

Daca Intre executarea referitoare Inginerului,

70

©ARIC

2006

Conditi' de Contract pentru Constructii ~i Echipamente intre versiunea

inclusiv Proiectare In /imba romana


~l

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiett: In limba enateze. in caz de discrepeme verstunee in limba engleza preveleeze versiunea in limba engleza

r
I
De ciziei Comisie! de Adjudecare a Dispute/or] ~i Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Petioedei de Func(ionare a Comisiei de Adjudecare a Dispute/or]]. nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa inceapa arbitrajul in afara de cazul in care a fost transmisa 0 lnstiintare de nernultumire. in conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. In situatiain care. CAD a luat 0 decizie asupra unei probleme in disputa ~i 0 va comunica ambelor Parti ~i nici una dintre Parti nu a transmis 0 instiintare de nernultumire in interval de 28 de zile dupa ce a primit decizia CAD. decizia va deveni definitiva si obligatorie pentru ambele Parti. 20.5

Sotutionarea pe Cale Amiablla

In cazul in care se transmite 0 instiintare de nemultumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabila inainte de inceperea arbitrajului. Cu exceptia cazurilor in care Partile stabilesc altfel, arbitrajul poate incepe la sau dupa 56 de zile de la data la care a fost trirnisa Instiintarea de nemultumire, chiar daca nu s-a tacut nici un efort de solutionare a disputelor pe cale arniabila.

20.6 Arbitrajul Exceptand cazurile in care disputele se solutioneaza pe cale amiabila, orice disputa pentru care decizia CAD (daca exista) nu a devenit tinala ~i obligatorie va fi solutionata prin arbitraj international. Daca nu se stabileste altfel de catre ambele Parti: (a) (b) (c) disputa va fi solutionata potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei lnternationale de Cornert, disputa va fi solutionata de catre trei arbitri nurniti in conformitate cu prevederile acestui Regulament, si arbitrajul va fi condus in limba de comunicare definita in Sub-Clauza 1.4 [Legea §i Limba].

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplina de a accesa, analiza si revizui orice certificat, stabilire a modului de solutionare, instructiune, opinie sau evaluare tacuta de Inginer, si orice decizie a CAD, relevanta pentru solutionarea disputei. Inginerul nu va putea fi lmpiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in tata arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problema care sa aiba relevanta in disputa. Nici una dintre Parti nu va fi limitata in actiunile sale legale in tata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD in vederea obtinerii unei decizii, sau la motivele prezentate in nota de nernultumire. Orice decizie luata de CAD se va accepta ca proba in procesul de arbitra]. Arbitrajul poate incepe inainte sau dupa terminarea l.ucrarilor. Obliqattile Partilor, ale Inginerului si ale CAD nu vor putea fi modificate datorita derulani unui proces de arbitraj in timpul executiei l.ucrarilor. 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei Adjudecare a Disputelor In cazul in care: de (a) nici una dintre Parti nu a transmis 0 Instiintare de nernultumire intervalul specificat in Sub-Clauza 20.4 [Ob(inerea Deciziei Comisiei Adjudecare a Dispute/or]. 0 decizie a CAD (daca exista) a devenit definitiva ~i obligatorie, ~i 0 Parte retuza sa respecte aceasta decizie, in de

(b) (c)

71

atunci cealalta Parte, tara a f prejudiciata de orice alt drept pe care-l poate avea, poate actiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitraju~. Acestei situatii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Decizlei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20.5 [Sofutionarea pe Cafe Amiabi/aJ.

20.8
o
T

Expirarea Perioadei de Functionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Daca Intre Parti apare 0 disputa referitoare la sau In legatura cu Contractu I sau cu executia Lucrarllor ~i nu exista 0 CAD, din cauza ca perioada de functionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: (a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obtinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Oisputefo~ ~i Sub-Clauzei 20.5 [Sotinioneree pe Cafe AmiabilaJ nu se vor aplica, ~i disputa poate f prezentata direct la arbitraj potrivit prevederilor SubClauzei 20.6 [Arbitraju~.

(b)

72

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii :;;i Echipamente

inclusiv Proiectare

Acest document este a traducere din verstunee oficiala in limba enqtez«. in caz de discreoenie versumee In limba enqieze prevaleaza versiunea In limba engleza

intre versiunea in limba romene §i

~.

:j
1

ANEXA
Conditii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor
1.

Oefinitii ,

Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de catre ~i lntre: (a) "Beneficiar"; (b) "Antreprenor"; si (c) .Adjudecator" care este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind:
(i)

Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") si, acolo unde este cazul, toate referirile la "Ceilalti Adjudecatori" nu se aplica, una dintre cele trei persoane care sunt numite, in comun, "CAD" (sau "Comisia de Adjudecare a Disputelor") si, acolo unde este cazul, celelalte doua persoane sunt numite "Ceilalti Adjudecatori"

LU

c.L

sau (ii)

Beneficiarul si Antreprenorul au perfectat (sau intentioneaza sa perfecteze) un contract denumit in cele ce urmeaza "Contractul" si este definit in Acordul de Adjudecare a Disputelor, care cuprinde aceasta Anexa. In Acordul de Adjudecare a Disputelor, cuvintele si expresiile care nu sunt altfel definite vor avea Intelesurile care Ie sunt destinate in Contract.

2
Prevederi Generale Acordul de Adjudecare a Disputelor va intra in vigoare la data la care Beneficiarul, Antreprenorul si fiecare din Adjudecatori (sau Adjudecatorul) au semnat cate un acord de adjudecare a disputelor. Cand Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat in vigoare, Beneficiarul si Antreprenorul vor transmite fiecare, in mod corespunzator, 0 notificare Adjudecatorului. Daca Adjudecatorul nu prirneste fiecare notificare in interval de ~ase (6) luni de la intrarea intr-un Acord de Adjudecare a Disputelor, acesta va fi considerat nul si tara efect. Numirea Adjudecatorului este 0 numire personala, Nu este perrnisa cesiunea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor tara acordul prealabil scris al tuturor partilor si al celorlalti adjudecatori (daca exista). 3 Garantii ,

Adjudecatorul qaranteaza si convine ca este ~i va fi impartial si independent fata de Beneficiar, de Antreprenor ~i de Inginer. Adjudecatorul va face cunoscut cu promptitudine, fiecaruia dintre acestia cat si Celorlalti Adjudecatori (daca exista), orice eveniment sau circurnstanta care ar putea f considerata incornpatibila cu pozitia de impartlalltate si de independenta. La numirea unui Adjudecator. Beneficiarul si Antreprenorul iau in considerare declaratia Adjudecatorului asupra faptului ca: (a) are experienta in lucrari similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaza sa 0 realizeze potrivit prevederilor Contractului, (b) are experienta in interpretarea documentelor contractului, si (c) vorbeste fluent limba pentru comunicare deflnlta in Contract.

4 Obllqatiile Generale ale Adjudecatorului

Adjudecatorul: (a) nu va avea interese financiare sau de alta natura in raport cu Beneficiarul.
ARIC 2006

73
oticuu« (n iirn{J,3 c.iote:» !n caz Ije aiscrepente intt-: verSfunea in /;:nba rC;rif,jn::f ?i

Aces!

(/c-,curnen!

esu:

(I

traciucere

din

verSfunea Ve(SIUn(}:~l

v'erslunea

firntJ(3 eng/eza

prevaieaz;j

lirnba enQif:z~i

(b)

(c)
0 I
(_F)

ur

0.::

< ...J
:::J

(d)

0.::

0
u..

(e) (f)

(g)

(h) (i)

Antreprenorul sau Inginerul, nici interese financiare la executa rea Contractului, cu exceptia platii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor; nu a fost angajat anterior de catre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer In calitate de consultant sau altfel, cu exceptia circurnstantelor pe care le-a prezentat In scris Beneficiarului ~i Antreprenorului lnainte ca acestia sa semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor; va prezenta, In scrts, Beneficiarului, Antreprenorului ~i Celorlalti Adjudecatori (daca exista), inainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre informare, existenta oricarei relatii profesionale sau personale cu orice director, tunctionar sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Inginerului, ~i orice implicare anterioara In proiectul din care Contractul face parte; nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor, In calitate de consultant sau altfel de catre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu exceptia situatiilor convenite In scris de catre Beneficiar, Antreprenor si Ceilalti Adjudecatori (daca exista): se va supune regulilor procedurale anexate ~i prevederilor Sub-Clauzei 20.4 a Conditiilor de Contract; nu va face recomandarl Beneficiarului, Antreprenorului, Personalului Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului, referitoare la Indeplinirea Contractului, altfel decat In conformitate cu regulile procedurale anexate nu va angaja negocieri pe durata cat este Adjudecator, si nu va face nici 0 In~elegere cu Beneficiarul, Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la angajarea sa, de catre oricare dintre acestla, In calitate de consultant sau altfel, dupa ce inceteaza a actiona ca parte a Acordului de Adjudecare a Disputelor; va fi disponibil, cand este necesar, pentru toate vizitele pe santier ~i toate audierile; ~i va trata detaliile Contractu lui ~i toate activitatile ~i audierile CAD ca fiind private ~i contidentiale, ~i nu Ie va publica sau dezvalui fara acordul prealabil scris al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Celorlalti Adjudecatori (daca exista).

5
Obliqatiile Generale ale Beneficiarului ~i Antreprenorului Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului ~i Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandari sau asistenta Adjudecatorului cu privire la Contract, altfel decat prevad reqlementarile activitatii CAD, prevederile Contractului si Acordul de Adjudecare a Disputelor, cu exceptia cazurilor In care Beneficiarul, Antreprenorul si Ceilalti Adjudecatori (daca exista) si-au dat acordul prealabil. Beneficiarul si Antreprenorul vor fi raspunzatori de respectarea acestei prevederi de catre Personalul Beneficiarului si, respectiv, de catre Personalul Antreprenorului. Beneficiarul ~i Antreprenorul se anqajeaza reciproc ~i tata de Adjudecator ca, exceptand situatia In care este altfel convenit, In scris, de catre Beneficiar, Antreprenor, Adjudecator ~i Ceilalti Adjudecatori (daca exista), Adjudecatorul: (a) sa nu fie numit ca arbitru intr-un proces de arbitraj a unei dispute In legatura cu Contractul; (b) sa nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi In Iata unui arbitru (arbitri) numit intr-un pentru un proces de arbitraj pentru 0 disputa In leqatura cu Contractul; sau (c) sa nu fie raspunzator pentru 0 revendicare privind 0 actiune sau omisiune la eliberarea sau intentia de eliberare din functie, In afara cazului In care actiunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credinta. Beneficiarul si Antreprenorul, impreuna ~i individual, vor despaqubi ~i se vor asigura ca Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicarile pentru care

74

©ARIC

2006

Conditti de Contract pentru Constructii

$i Echipamente

inclusiv Proiectare

Acest document este 0 traducere din versiunea oficiala in limba enqtez«. Tn caz de discrepeme versumee In limba engleza prevaleaza versiunea tn limba engleza

lntre versiunea In limba romene §i

este exonerat de responsabilitati

potrivit prevederilor

paragrafului

precedent.

6
Plata
Adjudecatorul va f platit, in moneda rnentionata in Acordul de Adjudecare Disputelor, dupa cum urrneaza: (a) un onorariu zilnic care va f considerat ca plata deplina pentru: a

(i)

(ii)

fiecare zi lucratoare pe care si-a petrecut-o citind documente, participand la audieri (daca e cazul), elaborand decizli, sau Iacand vizite pe $antier; §i fiecare zi sau parte din zi, pan a la un maxim de doua zile ca timp de calatorie in fiecare directie pentru transportul (daca e cazul) tntre domiciliul Adjudecatorului §i $antier sau alt loc al intalnirli cu ceilalti Adjudecatori (daca exista) si/sau Beneficiar §i Antreprenor;

cr: <

(b)

(c)

toate cheltuielile rezonabile produse in leqatura cu indeplinirea sarcinilor Adjudecatorului, inclusiv serviciile de secretariat, costurile apelurilor telefonice, taxe de curierat, fax §i telex, cheltuieli de deplasare, cazare §i rnasa: pentru fiecare cheltuiala care depaseste 5% din onorariul zilnic, la care se face referire in sub-paragraful (a) al acestei Clauze va fi necesara o chitanta: §i toate taxele percepute in mod corect in Tara la platile onorate Adjudecatorului (cu exceptia cazului in care acesta este cetatean sau rezident permanent in Tara) potrivit prevederilor acestei Clauze 6. in prevederile Acordului de Adjudecare a

Onorariul zilnic va fi cel specificat Disputelor.

Imediat dupa intrarea in vigoare a Acordului de Adjudecare a Disputelor, Adjudecatorul, rnainte de a se implica in orice alte activitati potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor, va transmite Antreprenorului, cu 0 copie transrnisa Beneficiarului, 0 factura pentru (a) un avans de douazeci §i cinci de procente (25%) din suma totala estirnata pentru onorariu zilnic la care el/ea este lndreptatlt, §i (b) un avans echivalent cu cheltuielile totale estimate ca fiind necesare pentru realizarea obliqatiilor sale. Plata unei astfel de facturi va fi tacuta de catre Antreprenor dupa primirea facturii. Adjudecatorul nu va fi obligat sa se angajeze in activitati prevazute de Acordul de Adjudecare a Disputelor pana cand fiecare din Adjudecatori nu a primit plata inteqrala conform facturilor prezentate potrivit acestui paragraf. Ulterior Adjudecatorul va transmite Antreprenorului, cu 0 copie transrnisa Beneficiarului, facturi ale diterentei onorariilor sale zilnice si cheltuieli produse, mai putin valoarea avansului. CAD nu va avea obliqatia de a prezenta deciziile luate pan a cand facturile pentru onorarii zilnice si cheltuieli produse pentru luarea unei decizii nu au fost integral platite fiecarui Adjudecator. In afara de cazul in care a primit plata mai devreme, conform celor rnentionate mai sus, Antreprenorul va plati integral facturile fiecarui Adjudecator in termen de 28 de zile calendaristice dupa primirea fiecarei facturi §i va solicita Beneficiarului (in Situatiile de l.ucrari prezentate conform prevederilor Contractu lui) rambursarea unei jurnata]: din valorile acestor facturi. Beneficiarul va efectua plata catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile Contractului. Daca Antreprenorul omite sa plateasca Adjudecatorului suma la care este Indreptatitta) potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor, Beneficiarul va plati suma datorata Adjudecatorului §i orice alta surna care poate fi necesara pentru a rnentine functionarea CAD, §i tara a prejudicia drepturile Beneficiarului la
Conditii Generale

© ARIC 2006

75
intre versiunea in limba tomene
$1

Acest document este a Iraducere din versiunea oticnt» in timbe enqteze. in caz de ciscreperte versiunea in limba engleza pteveteeze vetstunee in limba engleza

despaqubiri, In atara de drepturile care decurg din omisiunea platil, Beneficiarul va avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor platite care depasesc jurnatata din aceste plati, la care se adauqa toate costurile de recuperare a acestor sume precum ~i costurile de finantare calculate la cursul specificat In Sub-clauza 14.8 din Concitiile de Contract. Daca Adjudecatorul nu prirneste suma la care este indreptatit In termen de 28 de zile dupa prezentarea unei facturi valide, Adjudecatorul poate (i) sa suspende serviciile sale (fara tnstuntare) pana la primirea platii, ~i/sau(ii) sa renunte la numirea sa, transrnitand 0 lnstiintare Beneficiarului ~i Antreprenorului. lnstiintarea va avea ef~ct la primirea de catre acestia, 0 astfel de lnstiintare va fi definitiva ~i obligatorie pentru Beneticiar, Antreprenor ~i Adjudecator.

o
I

o 7
Culpa AdjudeccUorului
L._

--------------------------

Daca Adjudecatorul nu Indeplineste obliqatiile care Ii revin potrivit prevederilor Clauzei 4, nu va fi lndreptatit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli rnentionate In prezenta ~i va rambursa Beneficiarului ~i Antreprenorului, a prejudicia celelalte drepturi ale acestora, toate taxele si cheltuielile primite de Adjudecator si de Ceilalf Adjudecatori (daca exista), pentru actiuni sau decizii (daca exista) ale CAD care sunt socotite nule si fara efect.

tara

8
Dispute

----

-------------------

---

----------------------

Orice revendicare sau disputa care decurge sau are leqatura cu acest Acord de Adjudecare a Disputelor, sau orice Incalcare, reziliere sau lipsa de valabilitate a acestuia, vor fi In final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei lnternationale de Cornert, de catre un arbitru numit In conformitate cu Regulile de Arbitraj

76

©ARIC

2006

Conditii de Contract pentru Constructii si Echipamente

mclusiv Proiectare

Aces! document este 0 traducere din versiunea afiCiala in limba engleza_ in caz de dtscreosme versiunea in limba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

intre versiunea in limba romen« ~i

Anexa
1

REGULI DE PROCEDURA
Beneficiarul ~i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD Ie poate solicita, inclusiv documentele Contractului, rapoartele de evolutie a lucrarilor, instructiunile de modificare, situatii de lucrari ~i alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Toate cornunicarile dintre CAD si Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise In copie ~i celeilalte Parti. ln situatia In care CAD este cornpusa din trei persoane, Beneficiarul ~i Antreprenorul vor transmite, fiecareia dintre aceste persoane, copii ale documentelor solicitate ~i ale cornunicarilor. CAD va proceda In conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 ~i cu aceste Reguli. ln scopullnscrierii In timpul alocat pentru transmiterea In~tiintarii asupra unei decizii si a altor factori relevanti, CAD: (a) va actlona corect ~i impartial tntre Beneficiar ~i Antreprenor, oferind fiecaruia dintre acestia posibilitatea rezonabila de a-si prezenta cazul ~i de a raspunde cazului celuilalt, ~i va adopta procedurile corespunzatoare disputei, evitand Intarzierile sau cheltuielile inutile.

C I

(b) 3

CAD poate conduce 0 audiere privind disputa, caz In care va decide data ~i a locul desfasurarf audierii ~i poate solicita ca docurnentatia scrisa ~i argumentele prezentate de catre Beneficiar si de catre Antreprenor sa fie prezentate lnainte de ~edinta sau In timpul acesteia. Cu exceptia cazului In care se convine altfel, In scris, de catre Beneficiar ~i Antreprenor, CAD va avea autoritatea sa adopte 0 procedura interogativa, sa refuze accesul la audieri a oricaror persoane, altele decat reprezentantii Beneficiarului, Antreprenorului si ai Inginerului, ~i sa continue In absenta oricarei parti despre care CAD este convinsa ca a fost lnstilntata In leqatura cu sedinta; dar va avea libertatea de a decide daca ~i In ce rnasura poate fi exercitata aceasta autoritate. Beneficiarul si Antreprenorullmputernicesc, (a) (b) (c) printre altele, CAD:

(d) (e) (f) (g) (h)

sa stabileasca procedura care urrneaza a fi aplicata In solutionarea unei dispute, sa decida asupra jurisdictiei proprii a CAD, ca si asupra domeniului oricarei dispute care i se prezinta, sa conduca orice audiere asa cum considera, nefiind leqata de nici un fel de reguli sau proceduri altele decat cele continute In Contract si aceste Reguli, sa dovedeasca initiativa necesara In aprecierea faptelor ~i aspectelor la luarea unei decizii, sa taca uz de propriile cunostinte de specialitate, daca exista, sa decida cu privire la plata costurilor de finantare In conformitate cu prevederile Contractului, sa decida cu privire la 0 relaxare ternporara cum ar fi masuri provizorii sau de conservare si sa acceseze, sa analizeze ~i sa revizuiasca orice certificat, stabilire, lnstructiune, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante din punct de vedere al disputei.

Condilii Generale

@ARIC2006 in caz de discrepante intre versiunea

77
in timbe totnens $i

Acest document este 0 traducere din versiunea oticiet« in limba engleza. versiunea in iimba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

In timpul audierilor, CAD nu-si va exprima ruci 0 parere cu pnvire la valoarea oricaror argumente oferite de catre Parti, Ulterior, CAD va elabora ~i va transmite 0 Instiintare asupra deciziei sale in conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4" sau asa cum poate fi altfel convenit, in scris, de catre Beneficiar ~i Antreprenor. In situatia in care CAD este fermata din trei persoane: (a) acestea se vor reuni in particular dupa audieri, daca exista, in scopul de a avea discutii ~i de a elabora decizia; (b) se vor stradui sa ajunqa la 0 decizie unanirna: daca acest lucru se dovedeste imposibil, decizia aplicabila va fi luata de catre majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar sa preqateasca un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului ~i Antreprenorului; si (c) daca un Adjudecator nu participa la intrunlre sau audieri, sau nu-sl lndeplineste una dintre functii, atunci ceilalti doi Adjudecatori pot, sa ia o decizie, in atara de cazurile in care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii sa procedeze in acest fel, sau (ii) Adjudecatorul absent este presedintele ~i dispune celorlaln Adjudecatori sa nu ia 0 hotarare in lipsa sa.

78

ARIC 2006

Conditii de Contract pentru Constructii :;;1 Ecbipamente

inclusiv Proiectare $i

Acest document este 0 traducere din vetstunee of/ciala In limba engleza versiunea In !imba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza

in caz de discrepante

intre versumea in limba tcmsne

INDEX SUB-CLAUZE
Subclauza Acces pentru lnspectie Acord Contractual Activitatile Actualizari Actuallzart Antreprenorului pe $antier Generate de Moditicarl ale Legilor Generate de Modificari ale Preturilor 7.3 1.6 4.23 13.7 13.8 1.3 4.6 :;;i Fortei de Munca 6.1 4.19 20.6 Vatarnarii Persoanelor :;;i Daunelor 18.3 4.9 18.2 18.4 18.1 2.2 3.2 2.2 4.16 4.15 Erori 1.9 14.13 1.3 14.6 14.11 1.7 4.6 a Disputelor, a Disputelor, a Disputelor, a Disputelor, a Disputelor, a Disputelor, Esecul Numirii Expirarea Perioadei Nerespectarea Numire Obtinerea Deciziilor Solutionare pe cale 20.3 20.8 20.7 20.2 20.4 20.5 1.3 4.12 6.11 8.9 11.2 Antreprenorului Pagina

28 7 21 44 45 6 15 25 20 70 63 16 62 64 60 10 11 10 19 19 7 52 6 50 52 7 15 69 71 71 68 69 70 6 17 27 33 38

Adrese pentru Notiflcari Alti antreprenori Angajarea Personalului Apa, Gaz si Electricitate Arbitraj Asigurare irnpotriva Aduse Proprietatil Asigurarea Calitatii Asigurarea Asigurarea Asiqurari, Asistenta Asistentii Autorizatii,

l.ucrarilor :;;ia Utilajelor Antreprenorului Personalului Cerinte Generale Oterita de catre Beneficiar Inginerului Acorduri, Aprobari

Bunuri, Transport Calle de Acces Cerintele Certificat Certificate, Certificate, Certificatul Cesionare Colaborare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Deciziei Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Comisia de Adjudecare Arniabila Comunicare Concuita Beneficiarului, Final de Plata Copii care vor fi Inaintate Plata lnterirnara Final de Plata, Depunere

Conditii Fizice Imprevizibile Necorespunzatoare Suspendarli Defectiunilor Consecintele


@ARIC2006 Aces! document este 0 !raducere din versiunea oiiciele in limba encteze. versumee In tittibe engleza prevaleaza versiunen In limba engleza. in caz de aiscrepen;e

Costul Remedierii

in Ire versiunea

in limba rotnen« 91

Daune Provocate de lntarzlerl Defecte, Stabilirea Cauzelor Definitli Delegare de catre Inginer Depunerea Depunerea Despaqubiri Dispute, Arbitraj Dispute, Rezolvare pe Cale Arnlablla Documente Documente, Conforme cu Executia Prioritatea Situatiei Finale de Lucrari Situatiilor Interim are de l.ucrari

8.7 11.8 1.1 3.2 14.11 14.3 17.1 20.6 20.5 5.6 1.5 5.2 1.10 1 .11 2.1 4.13 16.1 15.5 13.1 11.7

32 40 11 52 48 57 70 70 25 6 23 8 8 9 18 56 55 42 40 8 8 59 30 49 49 50 20 40 50 52 25 55 18 66 26 65 65 64 65 65 66

Documentele Antreprenorului Documentele Antreprenorului, Utilizarea de catre Beneficiar Documentele Beneficiarului, Utilizarea acestora de catre Antreprenor Drept de Acces pe $antier Drept de Trecere ~i Facilitati Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Executia l.ucrarilor Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul Dreptul de a Modifica Dreptul de Acces Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Drepturi de Proprietate Durata de Executie Echipamente Echipamente Efectuarea Electricitate, Eliberarea si Materiale destinate ~i Materiale destinate PlatH Apa ~i Gaz $antierului Final de Plata l.ucrarilor Lucrarilor, Plata lntelectuala lntelectuala lntelectuala ale Antreprenorului ale Beneficiarului ~i lndustriala

1.10 1.11 17.5 8.2 14.5 14.5 14.7 4.19 11.11 14.6 14.13 5.8 15.3 4.14

Emiterea Certificate lor Interimare de Plata Emiterea Certificatului Erori de Proiectare Evaluarea Exonerarea la Data Rezilierii de Executare a Contractului prin Efectul LegH Evitarea Afectarilor

19.7 6.6 19.3 19.4 19.1 19.2

Facilitati pentru Personal ~i Forta de Munca Forta Majora: Diminuarea lntarzlertlor Forta Majora, Consecinte Forta Majora, Definitie Forta Majora, Instiintare Forta Majora: Afectarea Subantreprenorilor

19.5 19.6

Forta Majora: Reziliere Optionala

ii

©ARIC

2006 in cez de discrepeme intre versiunea In limba romene §i

Acest document este a traducere din versiunea oficiala In limba engleza. versiunea In limba engleza preveieeze versiunea In limba enqtez«.

Garantia de Buna Executie Gaz, Electricitate, Grafic de Plati Imposibilitatea Executarii Contractului Apa ~i

4.2 4.19 14.4 19.7 1.12 4.10 3.3 3.4


11.8

13 20
48

66
8

lntormatii Contidentiale lntorrnatii despre $antier Inginer, lnstructiuni Inginer, Tnlocuire lnspectia Antreprenorului lnspectie lnstructiunile Instruirea Interferente Interpretare Invocarea Cornunicarii Tnceperea l.ucrarilor Tncetarea Executiei l.ucrarilor ~i Retragerea Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Antreprenorului Tncetarea Hesponsabilitatii Tndeplinirea Sarcinilor lnlaturarea Instiintarea Intarzieri l.ucrarilor Tnlocuirea Inginerului de Remediere Platilor Testelor dupa Terminare Cauzate de Autoritati Beneficiarului de catre Inginer Beneficiarului Inginerului cu Testele la Terminare

17 12 12 40
28

7.3 3.3 5.5 10.3 1.2 1.3


8.1 Utilajelor

12 25 37 5
6

30 57 10 53
11

16.3 2.5 14.14 3.1 11.5 3.4 15.1


8.5
14.8

Necorespunzatoare

Intarzieri In Efectuarea Intarzieri In Efectuarea Legea l.eqislatia Limba Limba de Comunicare Limitarea Obliqatiilor Limitarea l.ucrari de Remediere l.ucrari In Regie Muncii

39 12 53 32 51
41

12.2 1.4 6.4 1.4 1.4 17.6 17.6 7.6 13.6 5.7 4.20 7.1 14.15 13.4 10.4
a

26
6 6

Antreprenorului

Hesponsabilitatii

60 60 29
44

Manuale pentru Exploatare Materiale Mod de Executie

~i Intretinere

Puse la Dispozitie de catre Beneficiar Plata de Modificare

Moneda In care se Etectueaza

Moneda pentru Plata Procedurilor

25 20 27 53 43
38

Necesitatea Restabilirii Supratetelor Nerespectarea Deciziilor Comisiei de Adjudecare Disputelor


@ARIC2006

20.7

71 iii

Acest document este 0 traducere din versumee oticiate in "mba engleza. in caz de discrepante versiunea in "mba engleza prevaleaza versiunea in limba engleza.

intre versiunea in limba romene :;>1

S-ar putea să vă placă și