Sunteți pe pagina 1din 3

Formular 2

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram
in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare (se
elimina optiunile neaplicabile) ________________________________________,
(denumirea
serviciului)
pentru suma de _________________________ (moneda ofertei).
(suma in litere si in cifre)
platibila dupa receptiaproduselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care
se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _________________________.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in graficul
de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract
angajant intre noi.
5. Precizam ca: _
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat
in mod clar "alternativa"; _
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.
Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele operatorului economic)

1
Formularul 1
Operator economic
..........................
(denumirea)
DECLARAȚIE
privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legeanr 98/2016 privind achizitiile publice
(evitarea conflictului de interese)

1. Subsemnatul/a……………..................……........…,în calitate de ....................................................


(ofertant/ candidat/ ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca obiect :
……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în
situaţia prevăzută la art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv membrii din
cadrul consiliului de administratie/organele de conducere sau de supervizare ori asociaţii acesteia, nu sunt
soţ/soţie, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce
deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante Universitatea de Vest din Timisoara, respectiv:
Prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, Rector
Dr. Ec. Laurenţiu Nicolae Georgescu, Director General Administrativ
Dr.Ec. Vlad Sergiu Petcu, Director General Administrativ Adjunct
Conf.univ.dr. Cosmin Eugen Enache, Prorector
Conf.univ.dr. Mădălin Bunoiu, Prorector
Prof.univ.dr. Dana Petcu, Prorector
Conf. univ.dr. Irina Elena Macsinga, Prorector
Prof.univ.dr. Otilia Hedeşan, Director CSUD
Dr.Ec. Spiridon Cosmin-Alexandru, Director Economic
Ec. Craculeac Codruta Liliana, Şef birou financiar
Ec. Sipos Dorina, Viza CFP
Ec. Margin Daniela, Viză CFP
Dr.Ec. Mircea Mihai Rob, Director DEPAMI
Iliana Nectara Tuturilov, Consilier juridic
Nadia Veronica Topai, Consilier juridic
Anca Doriana Muntean, Consilier juridic
Ing. Monica Brihan, Şef Serviciu Achiziţii Publice
Ing. Gheorghe Neamţi, Serviciu Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu
Ing. Elena Nueleanu, Serviciu Achiziţii Publice
Ec. Virgiliu Frăsie Debreţin, Serviciu Achiziţii Publice
Ing. Victor Cărbunaru, Serviciu Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu
Simona Florea, Serviciu Tehnic şi Evidenţă Patrimoniu
Lucia Draghia, Serviciu Achiziţii Publice

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................


Operator economic,
.......................................
(semnatura autorizată)

2
Formularul 3

Operator economic
..........................
(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLAȚIEI PRIVIND CONDIȚIILE DE MEDIU,


SOCIAL ȘI CU PRIVIRE LA RELAȚIILE DE MUNCĂ PE TOATĂ DURATA DE ÎNDEPLINIRE
A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, reprezentant legal /


împuternicit al ............................................................................................... (denumirea / numele și sediu /
adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura .................................................... cod
CPV ............................., organizată de autoritatea contractantă ...................................(numele autorității)
declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de toate obligaţiile referitoare la
obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă pentru activităţile ce se vor
desfăşura pe parcursul îndeplinirii contractului de servicii, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protecția
mediului și ale celorlaltor reglementări aplicabile.

Data ...............................

Operator economic,......................
(semnatura autorizată şi ştampila)

S-ar putea să vă placă și