Sunteți pe pagina 1din 20

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA

MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI


PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
Birou mişcare şi exploatare auto şi Aprob,
nave sanitare, atelier întreţinere şi MANAGER GENERAL,
Dr. Ungureanu Ana Maria
reparaţii auto, revizie tehnică

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI


MATERIALELOR INLOCUITE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO
DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU CAT
SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI

Cod: P.O. 5.01


Ediţia I
Revizia 0
Data aprobării procedurii 20.01.2021

Secretar,
Ec. Macovei Anca Mihaela

Elaborat,
Ing. Tosu Mircea
Costinel

Pagina 1 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea, avizarea şi aprobarea ediţiei sau, după


caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Nr. Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura


crt. responsabilii/opera prenumele
ţiunea
1 2 3 4 5
1. Avizat Dr. Ungureanu Manager General 20.01.2021
Ana Maria

2. Verificat Director economic 20.01.2021

3. Elaborat Tosu Mircea Director tehnic 20.01.2021


Costinel

Pagina 2 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

2. Cuprins

Numărul
componentei
în cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale Pagina
procedurii
operaționale
0. Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 2
după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale
2. Cuprins 3
3. Scopul procedurii operaționale 4
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 5
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale 6
6. Definiții şi abrevieri 7-8
7. Descrierea procedurii operaționale 9-10
8. Responsabilități în derularea activităţii procedurale 11
9. Formular de evidență a modificărilor procedurii operaționale 11
10. Formular de analiză a procedurii operaționale 12
11. Formular de difuzare a procedurii operaționale 12-13
12. Diagramă de proces 14-16
13. Anexe 17

Pagina 3 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

3. Scopul procedurii operaționale

3.1. Scopul acestei proceduri este:


a) stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate;
b) stabilirea unui set unitar de reguli pentru respectarea SI PUNEREA IN APLICARE A
PREVEDERILOR art.37 punctul 10 din Ordinul 738/2018;
c) Evitarea aparitiei unor NECONCORDANTE LEGATE ATAT DE STOCAREA CAT SI
DE CASAREA ACESTOR PIESE SI MATERIALE;
d) stabilirea responsabilităţile aferente acestor activităţi.

3.2. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului.

3.3. Sprijină Curtea de Conturi și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare şi/sau
control, iar pe Managerul General îl sprijină în luarea deciziei.

3.4. Alte scopuri specifice procedurii operaționale.

Pagina 4 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

4.1. Procedura operațională privind gestionarea pieselor si materialelor inlocuite la mijloacele de


transport din dotarea unitatii, atat in cadrul atelierului propriu cat si la prestatorii de servicii de
specialitate se aplică tuturor persoanelor care sunt implicate, prin atribuțiile stabilite în fișa postului, în
derularea acestei activității în cadrul SAJ Vaslui.

4.2. În derularea activității privind gestionarea pieselor si materialelor rezultate din inlocuire, sunt
implicate următoarele persoane:
 Managerul General;
 Directorul tehnic;
 Directorul economic;
 Comisia de receptie a pieselor rebut;
 din Compartimentul tehnic si exploatare auto;
 din Compartimentul financiar-contabil;
 .............................................................

4.3. Principalele activități derulate în vederea gestionarii pieselor si materialelor rezultate prin inlocuire
sunt:
 Evaluarea pieselor rezultate prin inlocuire;
 Gestionarea pieselor rebut rezultate prin inlocuire;
 Evidenta pieselor rebut rezultate din inlocuire;
 Scoaterea din evidenta a pieselor rebut rezultate din inlocuire;
 …………………………………...

4.4. Compartimentele furnizoare de date şi/sau care sunt implicate în activitatea privind gestionarea
pieselor si materialelor rezultate din inlocuire sunt:
 Compartimentul tehnic si exploatare auto;
 Compartimentulfinanciar-contabil;

Pagina 5 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale

5.1. Reglementări internaționale


 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor);

5.2. Legislaţie primară


 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art.37, punctul 10 din Ordinul 738/2018 din 7 iunie 2018
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare / Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile,
cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările
ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

5.3. Legislaţie secundară


 Ordonanța Guvernului nr. 119/999 privind controlul intern managerial şi controlul financiar
preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităţilor publice;

5.4. Alte reglementări interne ale entității publice


Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SAJ Vaslui (OMS nr. 738/2018 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene);
 Instrucţiuni (se vor menţiona Instrucţiuni ale entităţii publice);
 Acte administrative emise de conducătorul entităţii publice (dispozitii/decizii ale managerului
general cu privire la activitatea de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/obiecte de
inventar/alte bunuri;
 Organigrama SAJ Vaslui;
 Fișele posturilor.

Pagina 6 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

6. Definiții şi abrevieri

6.1. Definiții ale termenilor


Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul,
crt. actul care defineşte termenul

Bon de consum Servește ca document de eliberare din magazie a materialelor,


(Cod 14-3-4A) document justificativ de scădere din gestiune, document
justificativ de înregistrare în contabilitate. Se întocmește pe
măsura eliberării materialelor din magazie, pentru consum.

Piese rebut Parte demontabila a unui mijloc de transport, a unui


mecanism, a unui instrument, si nu mai poate fi utilizata direct
pentru realizarea produsului respectiv;
Consimțământ privind Acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele
prelucrarea datelor cu caracter personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi
cu caracter personal neechivoc

Control intern managerial Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii


publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în
concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale,
în vederea asigurării administrării fondurilor în mod
economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea,
structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
Sintagma „control intern managerial” subliniază
responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea
sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru
realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.

Datele cu caracter personal Orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă numită „persoana vizată”; o persoană fizică
identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date
de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Documente financiar-contabile Documente justificative și documente contabile

Ediţie procedură Forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică


atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei
proceduri sau atunci când modificările din structura procedurii
depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare.

Fişa postului Document care defineşte locul şi contribuţia postului în


atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale,
caracteristic atât individului, cât şi entităţii, şi care precizează

Pagina 7 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post
Fișă de magazie Serveşte ca document de evidenţă a intrărilor, ieşirilor şi
(Cod 14-3-8) stocurilor de bunuri materiale

Gestionar Acel angajat care are ca atribuții principale de serviciu,


stabilite prin fișa postului, primirea, păstrarea și eliberarea de
bunuri aflate în administrarea, folosința sau deținerea, chiar
temporară, a entităţii publice

Gestiune/Magazie Ansamblu de operații privind primirea, păstrarea și eliberarea


unor bunuri materiale aparținând entităţii publice

Prelucrarea datelor Operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu


cu caracter personal caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum
ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

Procedură documentată Modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui proces,
editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile
documentate pot fi proceduri de sistem şi proceduri
operaţionale.

Procedură operaţională Procedură care descrie un proces sau o activitate care se


(procedură de lucru) desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi
publice

Responsabilitate Obligaţia de a îndeplini sarcina atribuită, a cărei neîndeplinire


atrage sancţiunea corespunzătoare tipului de răspundere
juridică

Resurse Totalitatea elementelor de natură fizică, umană,


informaţională şi financiară, necesare ca input pentru ca
strategiile să fie operaţionale

Revizie procedură Acţiunea de modificare, respectiv adăugare sau eliminare a


unor informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei
proceduri, modificări ce implică, de regulă, sub 50% din
conţinutul procedurii

Pagina 8 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

6.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. P.O. Procedură operațională
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. Av Avizare
5. A Aprobare
6. Ap Aplicare
7. Ah. Arhivare

7. Descrierea procedurii operaționale

La receptionarea masinii din service, se vor solicita si ridica si piesele rebut ce au fost inlocuite.
a) Incepind cu documentele finale emise de operatorul economic in urma reparatiilor efectuate
(factura, deviz de lucrari, pv de predare primire, certificat garantie, etc) conform caietului de
sarcini, acesta va emite si un aviz de expeditie ce va cuprinde lista cu piesele rebut ce au fost
inlocuite la mijlocul de transport si se returneaza catre SAJ Vaslui. sau va specifica aceste piese
in procesul verbal de predare primire al masinii.
b) In baza acestor documente emise de de unitatea service, piesele rebut (Ansamblurile,
subansamblurile şi piesele de schimb, rezultate în urma reparării autovehiculelor în unitate sau
la agenţi economici specializaţi ) se vor preda si depozita in cadrul unitatii într-un loc special
amenajat cel putin un an, fiecare piesă având ataşată o/un etichetă/ecuson/bandă pe care se vor
inscripţiona numărul ambulanţei şi data înlocuirii piesei respective.
c) Scoaterea din evidenta, casarea şi distrugerea acestor piese rebut se vor face în baza unui
proces-verbal în care se descarcă toate piesele cu denumire şi reper;
Daca volumul pieselor rebut depaseste capacitatea de depozitare din cadrul unitatii, se va
propune de catre responsabilul cu evidenta lor valorificarea şi distrugerea acestor piese-rebut
inainte de termenul de “1 an”.
d) Piesele-rebut se vor înregistra ca deşeuri, în vederea valorificării, pe baza “bonului de
restituire” sau a procesului verbal de predare primire al masinii, pe care se face menţiunea
"deşeu feros/neferos rezultat din piese şi subansamblurile auto, conform document nr. /din."
Pentru piesele inlocuite in cadrul unitatii, acestea vor fi inregistrate in baza unui “bon de
restituire”, intocmit de seful de garaj in baza bonului de consum prin care piesele noi s-au
eliberat din magazie.
e)Deoarece piesele rebut sunt uzate in proportie de 100%, acestea vor primi o valoarea estimata
tinanad cont de greutatea piesei si de pretul mediu de piata al fierului vechi.

Aceasta procedura nu se va aplica in urmatoarele cazuri:


a. piese de tipul: filtre de ulei, filtre de combustibil, piese din cauciuc sau mase
plastic, piese care au in componenta materiale cancerigene de tipul azbest,
uleiuri si vopsele, avand in vedere faptul ca pentru aceste piese este interzisa

Pagina 9 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
depozitarea in altfel de locuri decat cele amenajate in acest sens, din punct de
vedere al protectiei mediului;
b. piese de valori mari ce se livreaza cu piesa veche la schimb, altfel, in lipsa piesei
vechi, pretul acestora majorandu-se cu pana la 60%, (Ex: motoare, cutii de viteze,
turbine, compresoare, alternatoare, electromotoare etc); in aceste cazuri, se va
preciza explicit de catre furnizor ”cu piesa veche la schimb”

Având în vedere că documentele justificative și documentele financiar-contabile care stau


la baza valorificării pieselor rebut rezultate din inlocuire pot conține date cu caracter personal
referitoare la angajați și clienți, Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul SAJ Vaslui va
lua măsurile care se impun pentru protejarea acestor date.
Persoanele împuternicite vor fi instruite în vederea protecției datelor cu caracter personal
care se regăsesc în documentele financiar-contabile aferente valorificării pieselor-rebut rezultate
din inlocuire (nume și prenume, funcția etc.).

Monografie contabilă pentru înregistrarea operaţiunilor privind


valorificarea activelor fixe şi a bunurilor de natura obiectelor de inventar

 Înregistrarea pieselor rebut rezultate din inlocuirea pieselor de pe mijloacele de


transport:

346 „Produse reziduale” = 709 „Variatia stocurilor”

Predarea deseurilor catre REMAT se supune taxelor de mediu.


Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare/valorificatoare, prin emiterea unei facturi fara tva
(pentru vanzarea deseurilor se aplica taxare inversa, conform art. 331 din Codul fiscal), cu
evidentierea distincta in factura a cotei de 3% reprezentand fondul de mediu:

461/4111 “Debitori”/”Clienti” = 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

si
709 = 346

Pagina 10 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

8. Responsabilităţi în derularea activităţii procedurale

Nr. Compartimentul
crt. (postul)/acţiunea
I II III IV V VI
(operaţiunea)

0 1 2 3 4 5 6
1. a E
2. b V
3. c A
4. d Av
5. e Ap
6. f Ah

9. Formular de evidență a modificărilor procedurii operaționale

Nr. Numărul şi data Numărul şi data Numărul paginii Descrierea Avizul


crt. ediţiei reviziei unde s-a efectuat modificării conducătorului
modificarea compartimentului
în cadrul căruia
s-a elaborat
procedura
1 2 3 4 5
9.1. Ediția I Raport control
CC-MS
9.2. Revizia Pag.
9.3. Revizia Pag. …….
9.4. Revizia 3/…….. Pag. ……. ………….

9.5. Ediția II

9.6. Revizia 1/…….. Pag. ……. ………….

9.7. Revizia 2/…….. Pag. ……. ………….

9.8. Revizia 3/…….. Pag. ……. ………….

Pagina 11 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

10. Formular de analiză a procedurii operaționale

Nr. Compartimentul Numele şi Aviz Obs. Data Semnătura


crt. care exprimă prenumele favorabil/ aviz
punctul de vedere conducătorului/ Aviz nefavorabil
înlocuitorului nefavorabil
de drept al
acestuia
1 2 3 4 5 6
1. Compartimentul Pinzariu Alisa 20.01.2021
financiar-contabil

2. Compartimentul Popa Andreea 20.01.2021


juridic

3. Compartiment Corduneanu 20.01.2021


audit Mihaela
Cristina
… 20.01.2021

n. Comisia de Manager, 20.01.2021


monitorizare Director
medical,
Director
economic,
Director Tehnic,
Asistent sef

11. Formular de difuzare a procedurii operaționale

Nr. Compartiment Funcţia Numele şi Semnătura Data Data Data


crt. prenumele primirii retragerii intrării în
vigoare
1 2 3 4 5 6 7
1. Manager General Medic Ungureanu 21.01.2021 21.01.2021
Ana Maria
2 Compartimentul Economist Pinzariu 21.01.2021 21.01.2021
financiar-contabil Alisa

3 Compartimentul Economist Costache 21.01.2021 21.01.2021


financiar-contabil Maria
Magdalena
4 Compartimentul Economist Strat 21.01.2021 21.01.2021
financiar-contabil Isabela

5 Compartimentul Economist Zaharia 21.01.2021 21.01.2021

Pagina 12 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI
PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
financiar-contabil Lucian
6 Compartimentul Jurist Popa 21.01.2021 21.01.2021
juridic Andreea

7 Compartiment Economist Corduneanu 21.01.2021 21.01.2021


Audit Mihaela
Cristina
8 Miscare si Economist Toader 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Maricela
9 Miscare si Inginer Tosu 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Mircea
Costinel
10 Miscare si Inginer Buculeasa 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Liviu
11 Miscare si Inginer Vartolomei 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Sergiu
12 Miscare si Ambulantier Placinta 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Valerica
13 Miscare si Ambulantier Surliac 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Ciprian
14 Miscare si Ambulantier Toderita 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Milus
15 Miscare si Electrician Gheorghe 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Dan C-tin
16 Miscare si Mecanic Livita 21.01.2021 21.01.2021
exploatare auto Costica
17 Achizitii Economist Haba 21.01.2021 21.01.2021
aprovizionare Cristian
18 Achizitii Inginer Pinzariu 21.01.2021 21.01.2021
aprovizionare Daniel
19 Achizitii Referent Brat 21.01.2021 21.01.2021
aprovizionare Necolae
20 Comisia de Manager, 21.01.2021 21.01.2021
monitorizare Director
medical,
Director
economic,
Director
Tehnic,
Asistent sef

Pagina 13 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN
DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
12. Diagrama de proces
12.1. Procedura

Pas Responsabil(i) Descriere Timp Termen** Riscuri


alocat*

I. CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A BUNURILOR AFLATE ÎN STARE DE FUNCŢIONARE

1. Conducătorul Constituie, prin decizie, Comisia de evaluare a pieselor rebut care 8 ore 1 zi Conducătorul entității
entității publice nu mai sunt necesare bunei funcţionări a SAJ Vaslui. publice desemnează
în Comisie persoane
care nu sunt de
specialitate.
2. Comisia de Evaluează starea tehnică a pieselor rebut, precum şi valoarea 40 ore 7 zile Imposibilitatea
evaluare- acestora, luând în considerare gradul de uzură, pe baza stabilirii preţului de
receptie documentelor justificative. piaţă, din cauza lipsei
Întocmeşte Raportul de evaluare a bunurilor care nu mai sunt de pe piaţă a
necesare, propuse a fi valorificate nedemolate sau bunurilor care fac
nedezmembrate, cât şi pentru materialele sau piesele rezultate în obiectul vânzării
urma demolării sau a dezmembrării.
Înaintează Raportul de evaluare, spre aprobare, conducătorului
entității publice.
3. Conducătorul Aprobă Raportul de evaluare şi dispune scoaterea din evidenta si 8 ore 1 zi Numește în Comisia
entității publice casarea pieselor rebut de licitație o persoană
care a făcut parte din
Comisia de evaluare.

II. COMISIA DE RECEPTIE A PIESELOR REBUT

1. Comisia de Analizează și avizează piesele rebut rezultate din inlocuirea de pe 24 ore Nu se intruneste toata
receptie mijloacele de transport. 3 zile comisia de receptie.
Stabileste pentru fiecare rebut un pret pentru a putea fi inregistrate

Pagina 14 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN
DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
Pas Responsabil(i) Descriere Timp Termen** Riscuri
alocat*
in evidenta tehnico-operativa.

2. Compartimentul 8 ore 2 zile Bonul de consum


financiar- Înregistrează în contabilitatea sintetică şi analitică Bonul de nu este înregistrat
contabil consum. Entitatea publică cu
finanţare de la buget
Înregistrează sumele rezultate din valorificarea bunurilor. nu virează sumele
rezultate din
Virează la buget sumele rezultate din valorificarea bunurilor. valorificarea
bunurilor.

* Timpul alocat operaţiunii este stabilit în funcţie de complexitatea activității.


** Termenul pentru realizarea operaţiunii se stabileşte în funcţie de complexitatea activității.

Pagina 15 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU
CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

12.2. Documente utilizate

12.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate


 Decizia de numire a Comisiei de evaluare-receptie, emisă de SAJ Vaslui;
 Raportul de evaluare, întocmit de către Comisia de evaluare-receptie;

12.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor utilizate


 Decizia de numire a Comisiei de evaluare-receptie emisă de SAJ Vaslui are rolul de a stabili
responsabilitățile persoanelor numite.
 Raportul de evaluare întocmit de către Comisia de evaluare-receptie are rolul de a stabili bunurile care nu
mai sunt necesare, propuse a fi valorificate.

12.2.3. Circuitul documentelor


 Decizia de numire a Comisiei de evaluare-receptie este emisă de SAJ Vaslui, este adusă la cunoștință
tuturor membrilor comisiei, sub semnătură, și este atașată la dosarul privind gestionarea pieselor rebut
inlocuite de pe mijloacele de transport.
 Raportul de evaluare este întocmit și semnat de către Comisia de evaluare-receptie și este atașat la dosarul
privind gestionarea pieselor rebut inlocuite de pe mijloacele de transport.

12.3. Resurse necesare

12.3.1. Resurse materiale


Resursele materiale necesare derulării activității privind gestionarea pieselor –rebut rezultate din inlocuirea
de pe mijloacele de transport sunt: calculatoare personale, birourile, rechizite, ............... .

12.3.2. Resurse umane


Resursele umane necesare derulării activităţii privind gestionarea pieselor –rebut rezultate din inlocuirea de
pe mijloacele de transport sunt: persoanele desemnate din cadrul Compartimentelor financiar-contabil si
exploatare si miscare auto al SAJ Vaslui, precum si specialiști cu experienţă profesională în domeniul
bunurilor pieselor rebut.

12.3.3. Resurse financiare


Resursele financiare necesare derulării activităţii privind gestionarea pieselor –rebut rezultate din inlocuirea
de pe mijloacele de transport sunt stabilite prin bugetul SAJ Vaslui.

Pagina 16 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU
CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
12.4. Modul de lucru

12.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii


Pentru derularea activităţii privind gestionarea pieselor rebut inlocuite de pe mijloacele de transport, se va
proceda la:
 Evaluarea evaluarea si receptia pieselor rebut inlocuite de pe mijloacele de transport;
 Valorificarea pieselor rebut inlocuite de pe mijloacele de transport;
 Înregistrarea în contabilitate a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.

12.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii


 Numirea Comisiei de evaluare-receptie;
 Evaluarea pieselor rebut inlocuite de pe mijloacele de transport;
 Înregistrarea în contabilitate a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor.

12.4.3. Verificarea rezultatelor activităţii privind valorificarea activelor fixe și a bunurilor de natura
obiectelor de inventar

Numărul bunurilor evaluate / Numărul bunurilor valorificate x 100

12.5. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea Elaborator Aprobă Număr de Difuzare Arhivare Alte


anexă anexei exemplare Loc Perioadă Elemente

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Decizia de Oficiul Manager 6 6 5 ani


numire a juridic General
Comisiei de
evaluare a
bunurilor care
urmează să fie
valorificate

2. Raport de Comisia de Manager 6 6 5 ani


evaluare a evaluare- General
bunurilor care receptie
nu mai sunt
necesare şi
care urmează
să fie
valorificate

Pagina 17 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU
CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01
Anexa 1:
Decizia de numire a Comisiei de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate

…………… (Entitatea publică)

DECIZIE nr. …… din data …………

………… (se va scrie funcţia conducătorului entității publice, de exemplu: Ministrul finanţelor publice,
Preşedintele Autorităţii … etc.),
Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.37, punctul 10 din Ordinul 738/2018 din 7 iunie 2018 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.… privind organizarea şi funcţionarea ……… (se vor trece prevederile legale
care reglementează organizarea şi funcţionarea entității publice, în virtutea cărora conducătorul entității publice
poate emite acte administrative, cum sunt: ordin, decizie, instrucţiuni etc.)

Emite următoarea:
DECIZIE

Art. l. Se numeşte Comisia de evaluare-receptie a pieselor rebut rezultate din inlocuirea de pe


mijloacele de transport, care urmează să fie valorificate, denumită în continuare Comisie, cu următoarea
componenţă:
Preşedinte: …………………………………………. (se va trece numele și prenumele)
Membru: …………………………………………… (se va trece numele și prenumele)
Membru: …………………………………………… (se va trece numele și prenumele)
Secretar: …………………………………………… (se va trece numele și prenumele)

Art. 2. Activitatea Comisiei se va desfăşura în perioada ………….. şi va consta în evaluarea bunurilor


care urmează să fie valorificate, conform Procesului-verbal nr. …… din data de ………….

Art. 3. În urma evaluării, Comisia va întocmi Raportul de evaluare, în care vor fi stabilite preţurile
iniţiale de vânzare şi cele diminuate. Raportul va fi înaintat conducătorului entității publice spre aprobare,
până la data de …………

Art. 4. Comisia de evaluare va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Data …………

Prenume Nume
Manager General,
Semnătura

Pagina 18 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU
CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

Anexa 2: Raportul de evaluare

……………………………. (Entitatea publică)

Nr. …… din ………

Aprob,

Ordonator de credite

RAPORT DE EVALUARE
a bunurilor care nu mai sunt necesare şi care urmează să fie valorificate

În conformitate cu prevederile prevederile art.37, punctul 10 din Ordinul 738/2018 din 7 iunie 2018
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene,
cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la evaluarea bunurilor care urmează să fie valorificate,
având în vedere preţul pieţei pentru bunurile de acelaşi fel, precum şi perioada de folosinţă a bunurilor şi
gradul de uzură, astfel:

Nr Denumirea U/ Cantitate P/ Valoare Valoarea Valoarea


. bunului M U iniţială diminuată diminuată
crt % %
.
1.

2.

3.

4.

Comisia de evaluare a bunurilor care urmează să fie valorificate:

Preşedinte: …………………………………………. (se va trece numele și prenumele)


Membru: …………………………………………… (se va trece numele și prenumele)
Membru: …………………………………………… (se va trece numele și prenumele)
Secretar: ……………………….…………………… (se va trece numele și prenumele)

Pagina 19 din 20
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND GESTIONAREA PIESELOR SI MATERIALELOR INLOCUITE LA
MIJLOACELE DE TRANSPORT AUTO DIN DOTAREA UNITATII, ATAT IN CADRUL ATELIERULUI PROPRIU
CAT SI LA PRESTATORII DE SERVICII SPECIALIZATI
COD P.O. 5.01

Pagina 20 din 20

S-ar putea să vă placă și