Sunteți pe pagina 1din 4

Republica Moldova

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii Decretului
Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021
privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru

(sesizarea nr. 60a/2021)

CHIŞINĂU

19 martie 2021
DECIZIE REFERITOARE LA CEREREA DE SUSPENDARE A ACȚIUNII DECRETULUI
PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA NR. 47-IX DIN 16 MARTIE 2021 PRIVIND
DESEMNAREA CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:

dnei Domnica MANOLE, Preşedinte,


dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 17 martie 2021,


Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 19 martie 2021 în camera de consiliu,

CONSTATĂ

1. La originea cauzei se află sesizarea domnilor Vasile Bolea, Grigore


Novac, Alexandr Suhodolski și Vlad Batrîncea, deputați în Parlament,
depusă la Curtea Constituțională pe 17 martie 2021, în baza articolelor 135
alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea
Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituţionale.
2. Autorii sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea
Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021
privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.
3. Totodată, autorii sesizării îi solicită Curții să suspende acțiunea
Decretului contestat, menționând că prin intrarea în vigoare a Decretului
începe să curgă termenul prevăzut de articolul 98 alin. (2) din Constituție
în cadrul căruia candidatul pentru funcția de Prim-ministru trebuie să
solicite votul de încredere al Parlamentului asupra programului de
activitate și întregii liste a Guvernului. De asemenea, autorii sesizării
consideră că prin intrarea în vigoare a Decretului contestat începe să curgă
termenul prevăzut de articolul 85 alin. (2) din Constituție, care prevede că
Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru
formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi
numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. Așadar,
autorii sesizării consideră că nesuspendarea Decretului contestat poate
avea consecințe negative iminente asupra securității constituționale.
4. Curtea reţine că poate suspenda acţiunea actelor prevăzute la
articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu
privire la Curtea Constituţională şi 4 alin.(1) lit. a) din Codul jurisdicţiei
constituţionale, sesizate în modul corespunzător la Curtea Constituţională,
care afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2)
din Legea citată şi articolul 71 alin. (2) din Codul menţionat.

2
DECIZIE REFERITOARE LA CEREREA DE SUSPENDARE A ACȚIUNII DECRETULUI
PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA NR. 47-IX DIN 16 MARTIE 2021 PRIVIND
DESEMNAREA CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU

5. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că în cazul în care un autor al


sesizării invocă riscul afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin.
(2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de articolul 71
alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicţiei constituţionale trebuie aduse
argumente privind intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecinţe
negative iminente şi ireparabile ale riscului (a se vedea DCC nr. 137 din 7
decembrie 2020, §§ 10-11; DCC nr. 159 din 23 decembrie 2020, § 7).
6. Curtea reiterează că raţiunea măsurii suspendării acţiunii unor acte
normative contestate constă în evitarea unor prejudicii şi consecinţe
negative iminente (DCC nr. 152 din 22 decembrie 2020, § 9; DCC nr. 159
din 23 decembrie 2020, § 8; DCC nr. 1 din 4 ianuarie 2021, § 9; DCC nr.
21 din 16 februarie 2021, § 6).
7. Examinând cererea de suspendare, Curtea reține că autorii ei nu au
prezentat o argumentare suficientă în ceea ce privește survenirea
eventualelor prejudicii iminente pentru securitatea constituțională în cazul
nesuspendării Decretului nr. 47-IX din 16 martie 2021 (a se vedea § 3
supra). În jurisprudența sa, Curtea a reținut că în cazul invocării riscului
afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională şi de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din
Codul jurisdicției constituţionale, autorii cererii de suspendare trebuie să
demonstreze intensitatea şi posibilele prejudicii şi consecințe negative
iminente şi ireparabile ale riscului invocat. Chiar dacă riscul este abstract,
cererile cu privire la suspendarea acțiunii actelor sesizate trebuie motivate
convingător, nu prin simpla enumerare a unor riscuri abstracte. Doar
invocarea riscului şi enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o
motivare suficientă şi convingătoare în vederea suspendării acțiunii actului
sesizat (a se vedea DCC nr. 150 din 22 decembrie 2020, § 9; DCC nr. 160
din 29 decembrie 2020, §§ 11-13; DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, §
15; DCC nr. 20 din 16 februarie 2021, § 4).
8. În același timp, Curtea reține că pentru a fi respectat principiul
loialității constituţionale (a se vedea HCC nr. 7 din 18 mai 2013, § 49;
HCC nr. 33 din 10 octombrie 2013, § 50; HCC nr. 30 din 8 decembrie
2015, § 43), în cazul contestării unui decret al Președintelui Republicii de
desemnare a candidatului pentru funcția de Prim-ministru pentru motive
de neconstituţionalitate, Parlamentul trebuie să aștepte hotărârea Curţii
Constituţionale și să demareze procedurile parlamentare pertinente doar
dacă constituționalitatea decretului a fost confirmată de către Curte (a se
vedea DCC nr. 20 din 16 februarie 2021, § 5 și jurisprudența citată acolo).
Din aceste considerente, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140
din Constituție, 251 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71,
61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

3
DECIZIE REFERITOARE LA CEREREA DE SUSPENDARE A ACȚIUNII DECRETULUI
PREȘEDINTELUI REPUBLICII MOLDOVA NR. 47-IX DIN 16 MARTIE 2021 PRIVIND
DESEMNAREA CANDIDATULUI PENTRU FUNCȚIA DE PRIM-MINISTRU

DECIDE

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii Decretului Președintelui


Republicii Moldova nr. 47-IX din 16 martie 2021 privind desemnarea
candidatului pentru funcția de Prim-ministru, depusă de dnii Vasile Bolea,
Grigore Novac, Alexandr Suhodolski și Vlad Batrîncea, deputați în
Parlamentul Republicii Moldova.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de


atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Președinte Domnica MANOLE

Chișinău, 19 martie 2021


DCC nr. 31
Dosarul nr. 60a/2021