Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007


Prob scris la MARKETING
PROBA E

Filiera: Tehnologic , Profilul Servicii, Specializarea Turism i alimenta ie public


Varianta 91
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Subiectul I (30 de puncte)


I.1.Pentru fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera
corespunz toare r spunsului corect. (10p)
1. Aranjamentele de tipul “totul inclus” fac parte din strategia:
a. tarifelor ridicate;
b. tarifelor pau ale;
c. tarifului sc zut;
d. tarifelor diferen iate;
2. Elasticitatea cererii turistice este determinat de:
a. raporturile ce se formeaz între cererea, veniturile i pre urile practicate de ofertan ii
de produse i servicii turistice;
b. existen a unor condi ii climatice nefavorabile în zonele de destina ie turistic ;
c. gradul ridicat de atractivitate al unei destina ii turistice;
d. instabilitatea politic într-o zon cu poten ial turistic semnificativ;
3. Scala ordinal are una dintre urm toarele caracteristici:
a. permite transform ri de tipul f(x)=ax+b;
b. permite grup ri;
c. nu permite evaluarea distan elor;
d. punctul de origine are semnifica ie;
4. Conform matricei BCG, produsele intitulate „vaci de muls” sunt produse:
a. rentabile pe termen scurt;
b. dificile i costisitoare;
c. mari generatoare de cheltuieli;
d. relativ noi, aflate în faza de cre tere;
5. Vânz rile grupate reprezint o tehnic de promovare a vânz rilor din categoria:
a. jocurilor i concursurilor;
b. voiajelor de stimulare;
c. cadourilor promo ionale;
d. reducerilor de tarife;

I.2. Transcrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare fiec rui enun (a, b, c, d, e) i
nota i în dreptul ei litera A, dacã aprecia i c enun ul este adev rat i litera F, dac aprecia i
c enun ul este fals. (10p.)
a. Cererea latent este o form de manifestare a cererii care se caracterizeaz prin lipsa
dorin ei de cump rare a unor produse existente pe pia
b. Cercetarea exploratorie descrie detaliat pia a unui anumit produs.
c. Ciclul revigorat se caracterizeaz prin faptul c produsul turistic nu este abandonat, ci
intr într-o faz de relansare.
d. Fixarea pre ului produselor turistice în func ie de costuri are în vedere existen a pe pia
a produselor concurente.
e. Reducerile de tarife în extrasezon constituie o tehnic de promovare a vânz rilor folosite
de întreprinderile turistice pentru uniformizarea cererii (aducerea cererii la nivelul ofertei).
xiii.
Prob scris la Marketing Varianta 91
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie publica
Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

I.3. În coloana A sunt enumerate categorii de criterii de segmentarea a pie ei turistice,


iar în coloana B, criterii de segmentarea a pie ei turistice. Scrie i, pe foaia de examen,
asocierile corecte dintre cifrele din coloana A i literele corespunz toare din coloana B.
(10p)
A – categorii de criterii de segmentare B– criterii de segmentare
1. geografice a. venituri
2. demografice b. nivelul de educa ie
3. psiho-sociale c. atitudinea fa de oferta turistic
4. comportament d. categorii de habitate
5. stil de viata e. economici
6. organizatorice

Subiectul II (30 de puncte)


1.Enumera i etapele ce trebuie parcurse pentru fundamentarea strategiilor privind produsele
turistice noi (procesul de creare i lansare a produselor noi.) (10p)

2.Descrie i strategia tarifelor forfetare (pau ale) (6p)

3.Completa i enun urile de mai jos i scrie i, pe foaia de examen, no iunile corespunz toare
cifrelor
a) Faza de ..................(1)............. apare în momentul când ...............(2)................... turistic
este cunoscut de o bun parte dintre consumatorii .............(3)............... i este solicitat de
clien ii a c ror nevoie s-a manifestat cel mai .........(4)......... . (8p)
b) Se cunosc urm toarele categorii de turi ti dup gradul de fidelitate fa de o anumit
destina ie turistic : …(1 )… , care nu apeleaz decât la serviciile firmei care face
segmentarea, …(2)…, care nu apeleaz decât întâmpl tor la serviciile unei anumite firme i
turi ti cu fidelitate …(3)…, care din când în când î i schim firmele spre care î i orienteaz
cererea. (6p)

Subiectul III (30 de puncte)


Alc tui i un eseu cu titlul „Utilitatea matricei BCG în identificarea principalelor tipuri de
strategii pentru produsele existente”, având în vedere urm toarele aspecte:
a. criterii utilizate la realizarea matricei
b. caracterizarea celor patru categorii de produse rezultate prin aplicarea matricei
BCG
c. descrierea strategiilor legate de cuplul produs-pia  (caracteristici i forme)

xiii.
Prob scris la Marketing Varianta 91
Profilul: Servicii, Specializarea: Turism  i alimenta ie publica